im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ"

Transkrypt

1 A K A D E M I A M U Z Y C Z N A im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ

2 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów I, II i III stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ustalony w trybie art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). I. PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwana dalej Akademią tworzy ze środków przeznaczonych na ten cel w budŝecie państwa Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów. 2. Student oraz doktorant moŝe ubiegać się o pomoc materialną z Funduszu Pomocy Materialnej w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 4) stypendium na wyŝywienie, 5) stypendium mieszkaniowego, 6) zapomogi. 3. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 2 student moŝe równieŝ ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budŝetu państwa w formie: 1) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, przyznawanego na wniosek właściwej Rady Wydziału, 2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 3 regulują odrębne przepisy 4. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 przyznawane są na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej / wydziałową komisję stypendialną Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów moŝe otrzymać stypendia: socjalne, na wyŝywienie i mieszkaniowe oraz za wyniki w sporcie tylko na jednym ze studiowanych kierunków, a stypendium za wyniki w nauce i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na kaŝdym ze studiowanych kierunków. 6. Student w roku akademickim moŝe otrzymywać stypendium za wyniki w nauce albo stypendium Ministra Kultury za osiągnięcia w nauce. Stypendia Ministra Kultury są przyznawane na wniosek Rady Wydziału zaakceptowany przez Rektora (Prorektora ds. Studenckich). Student otrzymujący Stypendium Ministra Kultury nie moŝe otrzymywać stypendium naukowego przyznawanego przez Akademię. 7. Student studiujący na więcej niŝ jednym kierunku, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, składa pisemne oświadczenie, o wyborze kierunku, na którym będzie otrzymywał wszystkie świadczenia pomocy materialnej, z wyłączeniem stypendium za wyniki w nauce i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Wyklucza się moŝliwość zmiany w trakcie studiów kierunku, na którym otrzymywane są powyŝsze świadczenia. 2

3 8. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowe nie przysługuje, chyba, Ŝe kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakŝe nie dłuŝej niŝ przez okres dwóch lat. 9. Łączna miesięczna wysokość stypendiów: socjalnego, za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowego nie moŝe być większa niŝ 90% najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. (Nie dotyczy stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych). 10. Stypendia przyznawane są na rok akademicki. Stypendia socjalne, na wyŝywienie i mieszkaniowe mogą być przyznane takŝe na semestr w związku ze zmianą sytuacji materialnej studenta Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną, ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowe na dany rok akademicki. Wysokość tego dochodu, ustalona przez Rektora, nie moŝe być niŝsza niŝ kwota, o której mowa w art. 8, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz wyŝsza niŝ suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). 12. Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną ustala podział środków na poszczególne świadczenia pomocy materialnej. 13. Rektor, po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Stypendialnej ustala na początku roku akademickiego: 1) termin złoŝenia dokumentacji koniecznej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta (załącznik nr 1), 2) progi dochodu i wysokość świadczeń w ramach poszczególnych progów (dla świadczeń socjalnych), 3) wysokość stypendiów za wyniki w nauce w poszczególnych przedziałach, 4) maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi Student lub doktorant moŝe otrzymywać stypendia o których mowa w. 1, ust. 2, pkt 1 5 w danym roku akademickim przez okres 9-10 miesięcy, w zaleŝności od posiadanych przez uczelnię środków przyznanych na Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów. 15. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane co miesiąc z zastrzeŝeniem, Ŝe stypendia za miesiąc październik wypłaca się w listopadzie. 16. W przypadku złoŝenia wymaganych dokumentów po terminie określonym w. 3, ust. 13, pkt 1, świadczenia wypłacane są od miesiąca następnego po ich złoŝeniu i podjęciu decyzji przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, bez prawa wyrównania wstecz. Zasady powyŝsze dotyczą równieŝ stypendiów za wyniki w nauce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Studenckich moŝe 3

4 podjąć decyzję o wypłacie świadczeń z wyrównaniem wstecz. 17. W przypadku, w którym opóźnienie złoŝenia wymaganych dokumentów zostało dokonane z winy Akademii, decyzją Prorektora ds. Studenckich stypendium moŝna przyznać z wyrównaniem wstecz. 18. Studenci, którzy: 1) powtarzają rok studiów lub podjęli studia po reaktywacji wynikającej ze skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia roku mogą otrzymywać jedynie świadczenia określone w. 1, ust. 2, pkt 1-2 i 4-6. Nie mogą natomiast otrzymywać stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie. 2) przebywają na urlopie dziekańskim nie otrzymują świadczeń, o których mowa w. 1 ust. 2 z wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce, wypłacanego za zgodą Prorektora ds. Studenckich. 3) podjęli studia po zmianie uczelni, kierunku (specjalności) lub trybu studiów mogą otrzymywać świadczenia określone w. 1, ust. 2, pkt 1-2 oraz pkt 4-6, o ile spełnią warunki niezbędne do otrzymania tych świadczeń. 4) uzyskali urlop dziekański w czasie trwania roku akademickiego nie mogą otrzymywać świadczeń pomocy materialnej od następnego miesiąca po uzyskaniu urlopu z wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce, wypłacanego za zgodą Prorektora ds. Studenckich, w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. 19. Pomoc materialna zostaje wstrzymana studentowi w związku z: 1) uzyskaniem wpisu warunkowego, 2) niedokonaniem opłaty za zajęcia dydaktyczne w terminie określonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. W przypadku niespełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z wpisu warunkowego traci on prawo do wstrzymanych świadczeń. 20. Przywrócenie wypłacania świadczeń odbywa się na wniosek studenta po ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie wypłaty świadczeń decyzją Prorektora ds. Studenckich. 21. Traci prawo do świadczeń pomocy materialnej student: 1) który nie zaliczył semestru studiów, 2) w czasie urlopu dziekańskiego, z wyjątkiem stypendium socjalnego, wypłacanego za zgodą Prorektora ds. Studenckich, 3) który został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, 4) który został skreślony z listy studentów. 22. W sytuacji przedłoŝenia przez studenta nieprawdziwych lub niepełnych danych student zwraca nienaleŝnie pobrane świadczenia na konto Funduszu Pomocy Materialnej Akademii. 23. Studenci skierowani na studia do innych uczelni w kraju i za granicą m. in. w ramach programów Socrates/Erasmus, CEEPUS, mogą otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy materialnej, o ile spełniają wszystkie warunki niezbędne do otrzymania tych świadczeń. Aby otrzymać stypendium mieszkaniowe w okresie tych studiów naleŝy dodatkowo udokumentować zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niŝ dom studencki w okresie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą. Otrzymanie stypendium mieszkaniowego jest moŝliwe tylko w przypadku, gdy studia poza uczelnią macierzystą odbywają się na zasadzie oddelegowania przez uczelnię i dotyczą studenta studiów stacjonarnych. 24. Studentowi, który ukończył studia w trakcie roku akademickiego wypłaca się świadczenia określone w. 1, ust. 2, pkt 1-6 do końca miesiąca, w którym obronił pracę dyplomową. 4

5 25. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane przelewem na indywidualny rachunek bankowy studenta. Nie dokonuje się przelewów na inne konta (fundacji, firm, osób trzecich) wskazywane przez studenta. W uzasadnionych przypadkach stypendium moŝe być takŝe wypłacane w kasie Akademii. II. STYPENDIUM SOCJALNE Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 27. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta na okres semestru lub roku akademickiego Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie studenta. 29. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków rodziny studenta w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i naleŝnego podatku. 30. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni uŝytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 31. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta, 2) małŝonka studenta, a takŝe będące na utrzymaniu studenta lub jego małŝonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 5

6 32. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 6, oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe do dochodu nie wlicza się: 1) dochodów, o których mowa w. 2, ust. 6, pkt 3, jeŝeli student jest samodzielny finansowo, 2) świadczeń, o których mowa w. 1, ust. 2 niniejszego Regulaminu, 3) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257, Nr 273, poz i Nr 281, poz oraz z 2005 r. Nr 17, poz.141) Student jest samodzielny finansowo, jeŝeli on lub jego małŝonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieŝącym, 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złoŝenia wniosku o przyznanie stypendium, 4) nie złoŝył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 34. Szczegółowy wykaz dokumentacji niezbędnej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 35. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium socjalnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niŝ wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, podmiot ustalający dochód rodziny studenta i realizujący świadczenia moŝe domagać się takiego dokumentu. 36. Wysokość stypendium socjalnego stanowi róŝnicę pomiędzy podstawą naliczania stypendium a dochodem netto na jednego członka rodziny studenta. 37. Minimalna kwota stypendium socjalnego ustalana jest przez Rektora w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną. 38. Stypendia socjalne zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 39. Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do kaŝdorazowego informowania Działu Nauczania o zmianach w jego sytuacji materialnej, stanowiącej podstawę przyznania tego stypendium i mogących mieć wpływ na jego wysokość. 40. Oprócz obywateli polskich stypendium socjalne, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowe mogą otrzymywać studenci cudzoziemcy, którzy: 1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, 2) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6

7 4) są pracownikami migrującymi, pozostającymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeŝeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a takŝe członkami ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 7, 13, i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.) III. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŝe otrzymywać student lub doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 42. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzaleŝniona od stopnia niepełnosprawności. 43. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) stałą i/albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach i posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 44. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 45. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 7

8 46. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną na początku roku akademickiego; wysokość ta jest uzaleŝniona od przeznaczonych przez uczelnię na ten cel środków z dotacji na świadczenia pomocy materialnej oraz od stopnia niepełnosprawności. 48. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 9-10 miesięcy. JeŜeli w trakcie roku wygaśnie waŝność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu waŝności orzeczenia. 49. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŝe być przyznane w trakcie trwania semestru, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od następnego miesiąca po złoŝeniu wniosku, bez moŝliwości wyrównania za poprzednie miesiące. IV. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Stypendium za wyniki w nauce moŝe otrzymać student nie wcześniej niŝ po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia (licencjackich). 51. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce moŝe ubiegać się równieŝ: 1. student I roku studiów II stopnia (magisterskich), rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia, który spełnił kryteria określone w regulaminie, 2. doktorant, który uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów wstępnych, który spełnił kryteria określone w regulaminie Stypendium za wyniki w nauce moŝe otrzymać student lub doktorant, który uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen minimum 4,5 (cztery przecinek pięć), w tym z przedmiotów kierunkowych minimum 4,5 (cztery przecinek pięć). Przedmioty kierunkowe dla poszczególnych lat i kierunków studiów ustalają właściwe Rady Wydziałów. Wykaz przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych lat i kierunków studiów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 53. Przy ustalaniu średniej ocen liczy się tylko oceny z przedmiotów zdawanych na danym kierunku, obowiązujących do zaliczenia danego roku studiów zgodnie z regulaminem i programem studiów danego kierunku. Nie uwzględnia się ocen przepisanych z egzaminów zdawanych w poprzednich latach i na innych kierunkach. 54. Stypendium za wyniki w nauce moŝe otrzymać student, który zaliczył rok w terminie podanym w Regulaminie Studiów i złoŝył indeks w Dziale Nauczania i Spraw Bytowych Studentów. Studenci, którym przyznana została indywidualna 8

9 organizacja toku studiów rozliczają się zgodnie ze swoim indywidualnym programem studiów. 55. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane na rok akademicki. Przyznaje je kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni/wydziałowa komisja stypendialna na podstawie wniosku złoŝonego przez studenta. We wniosku, o którym mowa powyŝej student dokonuje obliczenia średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku studiów. Dane te weryfikowane są przez pracowników Działu Nauczania i Spraw Bytowych Studentów Wysokość stypendium za wyniki w nauce w danych przedziałach jest jednakowa na wszystkich kierunkach i trybach studiów. Ustala ją Rektor na kaŝdy rok akademicki w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną. 57. Oprócz studentów polskich stypendium za wyniki w nauce mogą otrzymywać studenci cudzoziemcy, spełniający kryteria określone w 7, ust. 40, pkt 1-6. V. STYPENDIUM NA WYśYWIENIE Stypendium na wyŝywienie moŝe otrzymywać student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 59. Do ustalenia sytuacji materialnej studenta, określenia zasad przyznawania tego stypendium oraz jego wypłaty, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału II,. 5 7 niniejszego Regulaminu. Wysokość stypendium ustala corocznie Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną. VI. STYPENDIUM MIESZKANIOWE Stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niŝ dom studencki moŝe otrzymać student lub doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeŝeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŝliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał odbywanie studiów. 61. Student zamieszkujący w obiekcie innym niŝ dom studencki moŝe otrzymać stypendium mieszkaniowe, o którym mowa w ust. 60, pod warunkiem przedłoŝenia wraz z wymaganą dokumentacją umowy najmu, bądź pisemnego oświadczenia. 62. Do ustalenia sytuacji materialnej studenta, określenia zasad przyznawania tego stypendium oraz jego wypłaty, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału II,. 5 7 niniejszego Regulaminu. Wysokość stypendium ustala corocznie Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną. 9

10 63. Stypendium mieszkaniowe przysługuje za pełne miesiące zakwaterowania w domu studenckim lub, zgodnie z przedłoŝoną przez studenta umową najmu, bądź oświadczeniem, w obiekcie innym niŝ dom studencki. 64. Student ma obowiązek powiadomienia uczelni w terminie 7 dni od momentu zdarzenia o: 1. rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim, 2. wygaśnięciu lub wypowiedzeniu najmu, 3. podjęciu pracy zarobkowej lub podjęciu pracy przez małŝonka, który zamieszkiwał z nim jako małŝonek niepracujący pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń. VII. ZAPOMOGI Zapomoga moŝe być przyznana studentowi lub doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 66. Zapomoga jest przyznawana przez Prorektora ds. Studenckich na wniosek złoŝony przez studenta. Wniosek studenta winien być umotywowany. Jeśli to moŝliwe do wniosku winna być dołączona dokumentacja potwierdzająca fakt zdarzenia, z powodu którego student występuje o zapomogę. 67. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzieŝ, poŝar, powódź, cięŝką chorobę studenta lub członka jego najbliŝszej rodziny, śmierć najbliŝszego członka rodziny, urodzenie dziecka. 68. Student moŝe otrzymać zapomogę nie więcej niŝ dwa razy w ciągu roku akademickiego. 69. Wysokość zapomogi losowej uzaleŝniona jest od rodzaju przyczyny losowej. Kwota zapomogi jednorazowo nie moŝe przekroczyć kwoty ustalonej jako maksymalna. 70. Zapomoga wypłacana jest w formie pienięŝnej przelewem na konto bankowe studenta, lub w kasie Uczelni. VIII. TRYB WYDAWANIA DECYZJI ORAZ ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMISJI STYPENDIALNYCH Pomoc materialną wymienioną w rozdziale I,. 1, ust. 2, pkt. 1-6 przyznaje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 72. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni studentowi przysługuje odwołanie do Rektora, składane w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji. 73. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub Rektor przekazują uprawnienia, o których mowa w ust. 71 i 72 odpowiednio Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 74. Wydziałową Komisję Stypendialną powołuje kierownik podstawowej jednostki 10

11 organizacyjnej uczelni, a Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor. Komisje powołuje się spośród studentów delegowanych odpowiednio przez właściwy organ samorządu studentów i pracowników uczelni, przy czym studenci powinni stanowić większość składu komisji. 75. W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą studenci będący przedstawicielami kierunków studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych delegowani przez właściwy organ samorządu studentów oraz pracownicy podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni delegowani przez kierownika tej jednostki. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą studenci delegowani przez właściwy organ samorządu studentów oraz pracownicy uczelni delegowani przez Rektora. 76. Decyzje I i II instancji są przekazywane studentowi za pośrednictwem Działu Nauczania i Spraw Bytowych Studentów. 77. Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych do Odwoławczej Komisji Stypendialnej wnosi się za pośrednictwem Wydziałowych Komisji Stypendialnych. 78. Do postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, nr 153, poz.1270). 79. Decyzja wydawana przez Rektora /Odwoławczą Komisję Stypendialną jest ostateczna. Od decyzji tej studentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby Akademii, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 11

12 IX. PRZEPISY KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 81. Traci moc Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z mocą obowiązującą od 1 października 2006 r. 83. Regulamin niniejszy opracowany został w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, w trybie określonym w art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Przewodniczący Samorządu Studentów Akademii Muzycznej Rektor Akademii Muzycznej Karol Zathey Prof. Grzegorz Kurzyński Za Samorząd Doktorantów Jarosław Podsiadlik Załącznik: 1. Wykaz dokumentacji niezbędnej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta, 2. Wykaz przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych lat i kierunków studiów. 12

13 Załącznik nr 1 Dokumentacja niezbędna do obliczenia dochodu w rodzinie studenta 1) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i jego pełnoletnie rodzeństwo, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium socjalne, jeŝeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości naleŝnego podatku lub dochód po odliczeniu tych elementów (dochód netto), b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości naleŝnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium socjalne, jeŝeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie to powinno zawierać informację o dochodzie netto oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i wysokość naleŝnego podatku, d) oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenia socjalne innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŝonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium albo nakaz(y) płatniczy(e) za ten rok. Do zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego naleŝy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów (lub ich braku) członków rodziny studenta, f) umowę dzierŝawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierŝawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierŝawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, g) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny studenta, przebywającego w roku kalendarzowym 13

14 poprzedzającym okres stypendialny, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, h) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, i) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta lub członka rodziny studenta. 2) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, lub która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta), 3) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, 4) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyŝszej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku Ŝycia, 5) orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyŝej 18 roku Ŝycia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta, 6) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta, o ile jest on studentem studiów niestacjonarnych, 7) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia, 8) inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta. 14

15 Załącznik nr 2 Wykaz przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych lat i kierunków studiów WYDZIAŁ I KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I MUZYKOTERAPII Sekcja teorii muzyki Studia I stopnia - rok I harmonia, kształcenie słuchu, - rok II kontrapunkt, historia muzyki, - rok III historia muzyki, seminarium form muzycznych. Studia II stopnia - rok I seminarium współczesnych metod analizy, estetyka muzyki. Sekcja kompozycji Studia I i II stopnia wszystkie lata kompozycja specjalna. Sekcja dyrygentury Studia I i II stopnia wszystkie lata dyrygentura. Sekcja muzykoterapii Studia I i II stopnia wszystkie lata muzykoterapia. WYDZIAŁ II INSTRUMENTALNY Studia I i II stopnia wszystkie lata instrument główny. WYDZIAŁ III WOKALNY Studia I i II stopnia wszystkie lata śpiew solowy. 15

16 WYDZIAŁ IV EDUKACJI MUZYCZNEJ Studia I stopnia - rok I historia stylów muzycznych i technik kompozytorskich, kształcenie słuchu, - rok II dyrygowanie, kształcenie słuchu, - rok III dyrygowanie, metodyka i teoria edukacji muzycznej. Studia II stopnia - rok I - specjalność Edukacja muzyczna metodyka i teoria edukacji muzycznej, praktyki pedagogiczne, - specjalność Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych dyrygowanie, praktyka w zakresie metodyki śpiewu zbiorowego, - specjalność Muzyka kościelna dyrygowanie, teoria i praktyka chorału gregoriańskiego. 16

17 ANEKS NR 1 z dnia roku do Regulaminu Pomocy Materialnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Komisja Stypendialna Akademii Muzycznej we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu roku wprowadziła zmianę do regulaminu Pomocy Materialnej z dnia r. Od roku akademickiego 2007/2008 obowiązywać będą nowe zasady obliczania średniej z przedmiotów kierunkowych do stypendium za wyniki w nauce i tak: Rozdział IV - 11 pkt. 52 brzmi: Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student lub doktorant, który uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen minimum 4,5 /cztery przecinek pięć/, w tym z przedmiotów kierunkowych minimum 4,5 /cztery przecinek pięć/ zastąpiono: w sesji zimowej oraz w sesji letniej należy uzyskać z przedmiotów kierunkowych najmniej ocenę 4,5 Wrocław, dnia r.

18 ANEKS NR 2 z dnia roku do Regulaminu Pomocy Materialnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 1 11 ust. 52 Regulaminu Pomocy Materialnej otrzymuje nowe brzmienie: Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który uzyska średnią ocen minimum 4,7 z tym, że z każdego przedmiotu kierunkowego ocenę minimum 4,5 musi otrzymać w sesji zimowej oraz sesji letniej. Przedmioty kierunkowe dla poszczególnych lat i kierunków studiów ustalają właściwe Rady Wydziałów. Wykaz przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych lat i kierunków studiów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów: 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. średnia ocen minimum 4,7; 2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, tj. średnia ocen minimum 4,7, b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 2 Aneks wchodzi w życie z dniem i będzie miał zastosowanie przy przyznawaniu stypendium za wyniki począwszy od roku akademickiego 2010/2011. Niniejsza zmiana Regulaminu zostaje wprowadzona w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Doktoranckim Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław, r.

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku DO-0130/72/2012 Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania, zasad przyznawania i wypłacania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ustalony

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego DOP-0212-14/11 Poznań, 28 stycznia 2011 roku Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA PWSZ W ELBLĄGU NR 29/2012 Z 27.09.2012 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM PWSZ W ELBLĄGU PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budŝetu państwa,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do zarządzenia nr 24/2011 Rektora AM w Szczecinie z dnia 08.11.2011 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA R E G U L A M I N

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA R E G U L A M I N Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2012 Rektora PK z dnia 27.08.2012 r. POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: - art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela Regulamin pomocy materialnej dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela Rozdział I Zagadnienia wstępne 1 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 15.09.2011r. Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31. Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. z dnia 1 października 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31. Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. z dnia 1 października 2007 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 63/R/11 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I Formy pomocy materialnej 1 Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo