im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ"

Transkrypt

1 A K A D E M I A M U Z Y C Z N A im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ

2 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów I, II i III stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ustalony w trybie art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). I. PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwana dalej Akademią tworzy ze środków przeznaczonych na ten cel w budŝecie państwa Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów. 2. Student oraz doktorant moŝe ubiegać się o pomoc materialną z Funduszu Pomocy Materialnej w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 4) stypendium na wyŝywienie, 5) stypendium mieszkaniowego, 6) zapomogi. 3. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 2 student moŝe równieŝ ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budŝetu państwa w formie: 1) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, przyznawanego na wniosek właściwej Rady Wydziału, 2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 3 regulują odrębne przepisy 4. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 przyznawane są na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej / wydziałową komisję stypendialną Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów moŝe otrzymać stypendia: socjalne, na wyŝywienie i mieszkaniowe oraz za wyniki w sporcie tylko na jednym ze studiowanych kierunków, a stypendium za wyniki w nauce i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na kaŝdym ze studiowanych kierunków. 6. Student w roku akademickim moŝe otrzymywać stypendium za wyniki w nauce albo stypendium Ministra Kultury za osiągnięcia w nauce. Stypendia Ministra Kultury są przyznawane na wniosek Rady Wydziału zaakceptowany przez Rektora (Prorektora ds. Studenckich). Student otrzymujący Stypendium Ministra Kultury nie moŝe otrzymywać stypendium naukowego przyznawanego przez Akademię. 7. Student studiujący na więcej niŝ jednym kierunku, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, składa pisemne oświadczenie, o wyborze kierunku, na którym będzie otrzymywał wszystkie świadczenia pomocy materialnej, z wyłączeniem stypendium za wyniki w nauce i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Wyklucza się moŝliwość zmiany w trakcie studiów kierunku, na którym otrzymywane są powyŝsze świadczenia. 2

3 8. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowe nie przysługuje, chyba, Ŝe kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakŝe nie dłuŝej niŝ przez okres dwóch lat. 9. Łączna miesięczna wysokość stypendiów: socjalnego, za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowego nie moŝe być większa niŝ 90% najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. (Nie dotyczy stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych). 10. Stypendia przyznawane są na rok akademicki. Stypendia socjalne, na wyŝywienie i mieszkaniowe mogą być przyznane takŝe na semestr w związku ze zmianą sytuacji materialnej studenta Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną, ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowe na dany rok akademicki. Wysokość tego dochodu, ustalona przez Rektora, nie moŝe być niŝsza niŝ kwota, o której mowa w art. 8, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz wyŝsza niŝ suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). 12. Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną ustala podział środków na poszczególne świadczenia pomocy materialnej. 13. Rektor, po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Stypendialnej ustala na początku roku akademickiego: 1) termin złoŝenia dokumentacji koniecznej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta (załącznik nr 1), 2) progi dochodu i wysokość świadczeń w ramach poszczególnych progów (dla świadczeń socjalnych), 3) wysokość stypendiów za wyniki w nauce w poszczególnych przedziałach, 4) maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi Student lub doktorant moŝe otrzymywać stypendia o których mowa w. 1, ust. 2, pkt 1 5 w danym roku akademickim przez okres 9-10 miesięcy, w zaleŝności od posiadanych przez uczelnię środków przyznanych na Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów. 15. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane co miesiąc z zastrzeŝeniem, Ŝe stypendia za miesiąc październik wypłaca się w listopadzie. 16. W przypadku złoŝenia wymaganych dokumentów po terminie określonym w. 3, ust. 13, pkt 1, świadczenia wypłacane są od miesiąca następnego po ich złoŝeniu i podjęciu decyzji przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, bez prawa wyrównania wstecz. Zasady powyŝsze dotyczą równieŝ stypendiów za wyniki w nauce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Studenckich moŝe 3

4 podjąć decyzję o wypłacie świadczeń z wyrównaniem wstecz. 17. W przypadku, w którym opóźnienie złoŝenia wymaganych dokumentów zostało dokonane z winy Akademii, decyzją Prorektora ds. Studenckich stypendium moŝna przyznać z wyrównaniem wstecz. 18. Studenci, którzy: 1) powtarzają rok studiów lub podjęli studia po reaktywacji wynikającej ze skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia roku mogą otrzymywać jedynie świadczenia określone w. 1, ust. 2, pkt 1-2 i 4-6. Nie mogą natomiast otrzymywać stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie. 2) przebywają na urlopie dziekańskim nie otrzymują świadczeń, o których mowa w. 1 ust. 2 z wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce, wypłacanego za zgodą Prorektora ds. Studenckich. 3) podjęli studia po zmianie uczelni, kierunku (specjalności) lub trybu studiów mogą otrzymywać świadczenia określone w. 1, ust. 2, pkt 1-2 oraz pkt 4-6, o ile spełnią warunki niezbędne do otrzymania tych świadczeń. 4) uzyskali urlop dziekański w czasie trwania roku akademickiego nie mogą otrzymywać świadczeń pomocy materialnej od następnego miesiąca po uzyskaniu urlopu z wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce, wypłacanego za zgodą Prorektora ds. Studenckich, w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. 19. Pomoc materialna zostaje wstrzymana studentowi w związku z: 1) uzyskaniem wpisu warunkowego, 2) niedokonaniem opłaty za zajęcia dydaktyczne w terminie określonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. W przypadku niespełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z wpisu warunkowego traci on prawo do wstrzymanych świadczeń. 20. Przywrócenie wypłacania świadczeń odbywa się na wniosek studenta po ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie wypłaty świadczeń decyzją Prorektora ds. Studenckich. 21. Traci prawo do świadczeń pomocy materialnej student: 1) który nie zaliczył semestru studiów, 2) w czasie urlopu dziekańskiego, z wyjątkiem stypendium socjalnego, wypłacanego za zgodą Prorektora ds. Studenckich, 3) który został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, 4) który został skreślony z listy studentów. 22. W sytuacji przedłoŝenia przez studenta nieprawdziwych lub niepełnych danych student zwraca nienaleŝnie pobrane świadczenia na konto Funduszu Pomocy Materialnej Akademii. 23. Studenci skierowani na studia do innych uczelni w kraju i za granicą m. in. w ramach programów Socrates/Erasmus, CEEPUS, mogą otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy materialnej, o ile spełniają wszystkie warunki niezbędne do otrzymania tych świadczeń. Aby otrzymać stypendium mieszkaniowe w okresie tych studiów naleŝy dodatkowo udokumentować zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niŝ dom studencki w okresie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą. Otrzymanie stypendium mieszkaniowego jest moŝliwe tylko w przypadku, gdy studia poza uczelnią macierzystą odbywają się na zasadzie oddelegowania przez uczelnię i dotyczą studenta studiów stacjonarnych. 24. Studentowi, który ukończył studia w trakcie roku akademickiego wypłaca się świadczenia określone w. 1, ust. 2, pkt 1-6 do końca miesiąca, w którym obronił pracę dyplomową. 4

5 25. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane przelewem na indywidualny rachunek bankowy studenta. Nie dokonuje się przelewów na inne konta (fundacji, firm, osób trzecich) wskazywane przez studenta. W uzasadnionych przypadkach stypendium moŝe być takŝe wypłacane w kasie Akademii. II. STYPENDIUM SOCJALNE Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 27. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta na okres semestru lub roku akademickiego Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie studenta. 29. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków rodziny studenta w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i naleŝnego podatku. 30. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni uŝytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 31. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta, 2) małŝonka studenta, a takŝe będące na utrzymaniu studenta lub jego małŝonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 5

6 32. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 6, oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe do dochodu nie wlicza się: 1) dochodów, o których mowa w. 2, ust. 6, pkt 3, jeŝeli student jest samodzielny finansowo, 2) świadczeń, o których mowa w. 1, ust. 2 niniejszego Regulaminu, 3) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257, Nr 273, poz i Nr 281, poz oraz z 2005 r. Nr 17, poz.141) Student jest samodzielny finansowo, jeŝeli on lub jego małŝonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieŝącym, 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złoŝenia wniosku o przyznanie stypendium, 4) nie złoŝył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 34. Szczegółowy wykaz dokumentacji niezbędnej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 35. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium socjalnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niŝ wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, podmiot ustalający dochód rodziny studenta i realizujący świadczenia moŝe domagać się takiego dokumentu. 36. Wysokość stypendium socjalnego stanowi róŝnicę pomiędzy podstawą naliczania stypendium a dochodem netto na jednego członka rodziny studenta. 37. Minimalna kwota stypendium socjalnego ustalana jest przez Rektora w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną. 38. Stypendia socjalne zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 39. Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do kaŝdorazowego informowania Działu Nauczania o zmianach w jego sytuacji materialnej, stanowiącej podstawę przyznania tego stypendium i mogących mieć wpływ na jego wysokość. 40. Oprócz obywateli polskich stypendium socjalne, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowe mogą otrzymywać studenci cudzoziemcy, którzy: 1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, 2) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6

7 4) są pracownikami migrującymi, pozostającymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeŝeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a takŝe członkami ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 7, 13, i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.) III. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŝe otrzymywać student lub doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 42. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzaleŝniona od stopnia niepełnosprawności. 43. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) stałą i/albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach i posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 44. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 45. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 7

8 46. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną na początku roku akademickiego; wysokość ta jest uzaleŝniona od przeznaczonych przez uczelnię na ten cel środków z dotacji na świadczenia pomocy materialnej oraz od stopnia niepełnosprawności. 48. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 9-10 miesięcy. JeŜeli w trakcie roku wygaśnie waŝność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu waŝności orzeczenia. 49. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŝe być przyznane w trakcie trwania semestru, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od następnego miesiąca po złoŝeniu wniosku, bez moŝliwości wyrównania za poprzednie miesiące. IV. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Stypendium za wyniki w nauce moŝe otrzymać student nie wcześniej niŝ po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia (licencjackich). 51. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce moŝe ubiegać się równieŝ: 1. student I roku studiów II stopnia (magisterskich), rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia, który spełnił kryteria określone w regulaminie, 2. doktorant, który uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów wstępnych, który spełnił kryteria określone w regulaminie Stypendium za wyniki w nauce moŝe otrzymać student lub doktorant, który uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen minimum 4,5 (cztery przecinek pięć), w tym z przedmiotów kierunkowych minimum 4,5 (cztery przecinek pięć). Przedmioty kierunkowe dla poszczególnych lat i kierunków studiów ustalają właściwe Rady Wydziałów. Wykaz przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych lat i kierunków studiów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 53. Przy ustalaniu średniej ocen liczy się tylko oceny z przedmiotów zdawanych na danym kierunku, obowiązujących do zaliczenia danego roku studiów zgodnie z regulaminem i programem studiów danego kierunku. Nie uwzględnia się ocen przepisanych z egzaminów zdawanych w poprzednich latach i na innych kierunkach. 54. Stypendium za wyniki w nauce moŝe otrzymać student, który zaliczył rok w terminie podanym w Regulaminie Studiów i złoŝył indeks w Dziale Nauczania i Spraw Bytowych Studentów. Studenci, którym przyznana została indywidualna 8

9 organizacja toku studiów rozliczają się zgodnie ze swoim indywidualnym programem studiów. 55. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane na rok akademicki. Przyznaje je kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni/wydziałowa komisja stypendialna na podstawie wniosku złoŝonego przez studenta. We wniosku, o którym mowa powyŝej student dokonuje obliczenia średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku studiów. Dane te weryfikowane są przez pracowników Działu Nauczania i Spraw Bytowych Studentów Wysokość stypendium za wyniki w nauce w danych przedziałach jest jednakowa na wszystkich kierunkach i trybach studiów. Ustala ją Rektor na kaŝdy rok akademicki w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną. 57. Oprócz studentów polskich stypendium za wyniki w nauce mogą otrzymywać studenci cudzoziemcy, spełniający kryteria określone w 7, ust. 40, pkt 1-6. V. STYPENDIUM NA WYśYWIENIE Stypendium na wyŝywienie moŝe otrzymywać student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 59. Do ustalenia sytuacji materialnej studenta, określenia zasad przyznawania tego stypendium oraz jego wypłaty, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału II,. 5 7 niniejszego Regulaminu. Wysokość stypendium ustala corocznie Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną. VI. STYPENDIUM MIESZKANIOWE Stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niŝ dom studencki moŝe otrzymać student lub doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeŝeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŝliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał odbywanie studiów. 61. Student zamieszkujący w obiekcie innym niŝ dom studencki moŝe otrzymać stypendium mieszkaniowe, o którym mowa w ust. 60, pod warunkiem przedłoŝenia wraz z wymaganą dokumentacją umowy najmu, bądź pisemnego oświadczenia. 62. Do ustalenia sytuacji materialnej studenta, określenia zasad przyznawania tego stypendium oraz jego wypłaty, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału II,. 5 7 niniejszego Regulaminu. Wysokość stypendium ustala corocznie Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną. 9

10 63. Stypendium mieszkaniowe przysługuje za pełne miesiące zakwaterowania w domu studenckim lub, zgodnie z przedłoŝoną przez studenta umową najmu, bądź oświadczeniem, w obiekcie innym niŝ dom studencki. 64. Student ma obowiązek powiadomienia uczelni w terminie 7 dni od momentu zdarzenia o: 1. rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim, 2. wygaśnięciu lub wypowiedzeniu najmu, 3. podjęciu pracy zarobkowej lub podjęciu pracy przez małŝonka, który zamieszkiwał z nim jako małŝonek niepracujący pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń. VII. ZAPOMOGI Zapomoga moŝe być przyznana studentowi lub doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 66. Zapomoga jest przyznawana przez Prorektora ds. Studenckich na wniosek złoŝony przez studenta. Wniosek studenta winien być umotywowany. Jeśli to moŝliwe do wniosku winna być dołączona dokumentacja potwierdzająca fakt zdarzenia, z powodu którego student występuje o zapomogę. 67. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzieŝ, poŝar, powódź, cięŝką chorobę studenta lub członka jego najbliŝszej rodziny, śmierć najbliŝszego członka rodziny, urodzenie dziecka. 68. Student moŝe otrzymać zapomogę nie więcej niŝ dwa razy w ciągu roku akademickiego. 69. Wysokość zapomogi losowej uzaleŝniona jest od rodzaju przyczyny losowej. Kwota zapomogi jednorazowo nie moŝe przekroczyć kwoty ustalonej jako maksymalna. 70. Zapomoga wypłacana jest w formie pienięŝnej przelewem na konto bankowe studenta, lub w kasie Uczelni. VIII. TRYB WYDAWANIA DECYZJI ORAZ ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMISJI STYPENDIALNYCH Pomoc materialną wymienioną w rozdziale I,. 1, ust. 2, pkt. 1-6 przyznaje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 72. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni studentowi przysługuje odwołanie do Rektora, składane w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji. 73. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub Rektor przekazują uprawnienia, o których mowa w ust. 71 i 72 odpowiednio Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 74. Wydziałową Komisję Stypendialną powołuje kierownik podstawowej jednostki 10

11 organizacyjnej uczelni, a Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor. Komisje powołuje się spośród studentów delegowanych odpowiednio przez właściwy organ samorządu studentów i pracowników uczelni, przy czym studenci powinni stanowić większość składu komisji. 75. W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą studenci będący przedstawicielami kierunków studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych delegowani przez właściwy organ samorządu studentów oraz pracownicy podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni delegowani przez kierownika tej jednostki. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą studenci delegowani przez właściwy organ samorządu studentów oraz pracownicy uczelni delegowani przez Rektora. 76. Decyzje I i II instancji są przekazywane studentowi za pośrednictwem Działu Nauczania i Spraw Bytowych Studentów. 77. Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych do Odwoławczej Komisji Stypendialnej wnosi się za pośrednictwem Wydziałowych Komisji Stypendialnych. 78. Do postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, nr 153, poz.1270). 79. Decyzja wydawana przez Rektora /Odwoławczą Komisję Stypendialną jest ostateczna. Od decyzji tej studentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby Akademii, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 11

12 IX. PRZEPISY KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 81. Traci moc Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z mocą obowiązującą od 1 października 2006 r. 83. Regulamin niniejszy opracowany został w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, w trybie określonym w art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Przewodniczący Samorządu Studentów Akademii Muzycznej Rektor Akademii Muzycznej Karol Zathey Prof. Grzegorz Kurzyński Za Samorząd Doktorantów Jarosław Podsiadlik Załącznik: 1. Wykaz dokumentacji niezbędnej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta, 2. Wykaz przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych lat i kierunków studiów. 12

13 Załącznik nr 1 Dokumentacja niezbędna do obliczenia dochodu w rodzinie studenta 1) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i jego pełnoletnie rodzeństwo, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium socjalne, jeŝeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości naleŝnego podatku lub dochód po odliczeniu tych elementów (dochód netto), b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości naleŝnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium socjalne, jeŝeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie to powinno zawierać informację o dochodzie netto oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i wysokość naleŝnego podatku, d) oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenia socjalne innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŝonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium albo nakaz(y) płatniczy(e) za ten rok. Do zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego naleŝy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów (lub ich braku) członków rodziny studenta, f) umowę dzierŝawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierŝawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierŝawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, g) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny studenta, przebywającego w roku kalendarzowym 13

14 poprzedzającym okres stypendialny, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, h) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, i) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta lub członka rodziny studenta. 2) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, lub która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta), 3) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, 4) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyŝszej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku Ŝycia, 5) orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyŝej 18 roku Ŝycia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta, 6) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta, o ile jest on studentem studiów niestacjonarnych, 7) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia, 8) inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta. 14

15 Załącznik nr 2 Wykaz przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych lat i kierunków studiów WYDZIAŁ I KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I MUZYKOTERAPII Sekcja teorii muzyki Studia I stopnia - rok I harmonia, kształcenie słuchu, - rok II kontrapunkt, historia muzyki, - rok III historia muzyki, seminarium form muzycznych. Studia II stopnia - rok I seminarium współczesnych metod analizy, estetyka muzyki. Sekcja kompozycji Studia I i II stopnia wszystkie lata kompozycja specjalna. Sekcja dyrygentury Studia I i II stopnia wszystkie lata dyrygentura. Sekcja muzykoterapii Studia I i II stopnia wszystkie lata muzykoterapia. WYDZIAŁ II INSTRUMENTALNY Studia I i II stopnia wszystkie lata instrument główny. WYDZIAŁ III WOKALNY Studia I i II stopnia wszystkie lata śpiew solowy. 15

16 WYDZIAŁ IV EDUKACJI MUZYCZNEJ Studia I stopnia - rok I historia stylów muzycznych i technik kompozytorskich, kształcenie słuchu, - rok II dyrygowanie, kształcenie słuchu, - rok III dyrygowanie, metodyka i teoria edukacji muzycznej. Studia II stopnia - rok I - specjalność Edukacja muzyczna metodyka i teoria edukacji muzycznej, praktyki pedagogiczne, - specjalność Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych dyrygowanie, praktyka w zakresie metodyki śpiewu zbiorowego, - specjalność Muzyka kościelna dyrygowanie, teoria i praktyka chorału gregoriańskiego. 16

17 ANEKS NR 1 z dnia roku do Regulaminu Pomocy Materialnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Komisja Stypendialna Akademii Muzycznej we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu roku wprowadziła zmianę do regulaminu Pomocy Materialnej z dnia r. Od roku akademickiego 2007/2008 obowiązywać będą nowe zasady obliczania średniej z przedmiotów kierunkowych do stypendium za wyniki w nauce i tak: Rozdział IV - 11 pkt. 52 brzmi: Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student lub doktorant, który uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen minimum 4,5 /cztery przecinek pięć/, w tym z przedmiotów kierunkowych minimum 4,5 /cztery przecinek pięć/ zastąpiono: w sesji zimowej oraz w sesji letniej należy uzyskać z przedmiotów kierunkowych najmniej ocenę 4,5 Wrocław, dnia r.

18 ANEKS NR 2 z dnia roku do Regulaminu Pomocy Materialnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 1 11 ust. 52 Regulaminu Pomocy Materialnej otrzymuje nowe brzmienie: Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który uzyska średnią ocen minimum 4,7 z tym, że z każdego przedmiotu kierunkowego ocenę minimum 4,5 musi otrzymać w sesji zimowej oraz sesji letniej. Przedmioty kierunkowe dla poszczególnych lat i kierunków studiów ustalają właściwe Rady Wydziałów. Wykaz przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych lat i kierunków studiów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów: 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. średnia ocen minimum 4,7; 2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, tj. średnia ocen minimum 4,7, b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 2 Aneks wchodzi w życie z dniem i będzie miał zastosowanie przy przyznawaniu stypendium za wyniki począwszy od roku akademickiego 2010/2011. Niniejsza zmiana Regulaminu zostaje wprowadzona w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Doktoranckim Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław, r.

Regulamin ustalania wysoko ci, przyznawania i wypłacania wiadcze

Regulamin ustalania wysoko ci, przyznawania i wypłacania wiadcze Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku 1 Student moŝe ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej W Wejherowie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Warszawa 2009 Postanowienia ogólne 1 1. Fundusz pomocy materialnej (skrótowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Podstawa prawna: art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). 1. Student 2. Studentowi, REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Student może otrzymywać pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budŝetu państwa,

Bardziej szczegółowo

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń. Regulamin ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W WyŜszej Szkole Administracji, zwanej dalej WSA, obowiązują jednolite zasady przydziału

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 marca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 3C Poz. 215 ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ WYśSZEJ SZKOŁY MECHATRONIKI w KATOWICACH

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ WYśSZEJ SZKOŁY MECHATRONIKI w KATOWICACH REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ WYśSZEJ SZKOŁY MECHATRONIKI w KATOWICACH zmieniający Regulamin Pomocy Materialnej WyŜszej Szkoły Mechatroniki Wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 23/2007/R Katowice 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia 20.10.2016 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33. Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 lipca 2011 roku

Zarządzenie nr 33. Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 lipca 2011 roku Zarządzenie nr 33 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Tworzy się fundusz pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak..

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak.. WYśSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek / stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Krakowskiej

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Krakowskiej Załącznik do zarządzenie nr Rektora PK z dnia Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Krakowskiej Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 04/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2005 r.

Zarządzenie nr 04/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2005 r. Zarządzenie nr 04/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Świadczenia przyznawane są z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom został sporządzony na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 września 2005 r. (RO/IX/20/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej 1 Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budŝetu państwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora nr 26 z dnia 7 września 2012 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 05 listopada 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI TUCHOLA 2012

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr... z dnia 24.09.2011r. W sprawie Regulaminu pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 47/13 Rektora UMB z dnia 02.07.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy regulamin zwany dalej,,regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko: ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczenia rodzinne obejmują: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; zaliczkę alimentacyjną.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz ze zm.)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz ze zm.) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia REGULAMIN Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia 01.10.2016 Zasady ogólne Stypendium socjalne Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Doktorant Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Chemii Fizycznej PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budżetu państwa, którymi dysponuje Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pomoc materialna dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pomoc materialna może otrzymać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 1 STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Zasady ogólne 2 Stypendium przyznawane jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną Podstawą prawną przyznawania stypendium jest Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 września 2014 roku

Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 września 2014 roku DO-0130/92/2014 Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 września 2014 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 325/2014 Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej 1 PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do

Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego...4 Świadczenia opiekuńcze...5 Becikowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Warszawa 2007 Postanowienia ogólne 1 1. Fundusz pomocy materialnej (skrótowo FPM) doktorantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora nr 30 z dnia 11 września 2015 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2010/2011 zarządzenie nr 49 /2010 Rektora PW z

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie AZOWA-0161/ZR-37-242/13 ZARZĄDZENIE NR 37 z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: - art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Podstawy prawne Podstawy prawne 1/2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Nowelizacja: Ustawa z dnia 18 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-62/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr R-62/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr R-62/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA. ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA. ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ na rok akademicki 2012/2013 Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO (tekst jednolity z dnia 15.09.2015 r.) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM I DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM I DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/11 Rektora AWF w Poznaniu PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM I DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77 Rektora SGGW w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28.09.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL.0131.79.2015 ZARZĄDZENIE NR 64 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC

Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365.) ustala się co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

W y ż s z e j S z ko ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a

W y ż s z e j S z ko ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z ko ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 1 października 2005 r. zgodny z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Regulamin pomocy materialnej) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wrocławiu Wrocław, 10 stycznia 2007 roku Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Podstawa prawna: ustawa

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzania Rektora nr 21/2013 R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z k o ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 14.09.2013

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w roku akademickim 2012/2013 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 2947 UCHWAŁA NR XXV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo