w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/108/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) u c h w a l a : 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący: 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.225,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący: 1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ,00 zł 3. Po zmianach: 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą ,27 zł 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą ,27 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 1

2 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/108/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r. Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r. Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 225, , Przedszkola ,00 225, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 225,00 225, Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,00 Razem: , , ,27 3

4 4

5 Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/108/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r. Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r. Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 225, , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 600, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 600, , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wspieranie rodziny 7 460, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 360, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100,00 440, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-440, , Składki na Fundusz Pracy , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 800, , , Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 5

6 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 0, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,41 Razem: , , ,27 6

7 UZASADNIENIE do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r. 1. Zwiększenia planu dochodów Dział 801 zwiększenie planu dochodów w rozdziale Przedszkola o kwotę 225,00 zł wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych. Dział 852 zwiększenie planu dochodów w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ogółem o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP KSz z r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. 2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących Dział 754 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.315,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Ogrodzenie terenu przy remizie OSP Niwnice (zad. nr 19) - wnioskodawca: mieszkańcy wsi Niwnice o kwotę 2.715,00 zł, 2. Remont remizy OSP we Włodzicach Wielkich (zad. nr 23) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Włodzice Wielkie o kwotę 5.600,00 zł. Dział 757 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Obsługa długu publicznego o kwotę ,00 zł oszczędności wynikające ze wcześniejszej spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 zmniejszenie planu wydatków rozdział Rezerwy - o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych. Stan rezerwy celowej po zmianach = ,00 zł. Dział 801 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Przedszkola o kwotę 9.675,00 zł, z tego: 1. Realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn.: Wielozmysłowe poznawanie świata rozwój i zabawa (zad. nr 18) wnioskodawca: Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci o kwotę 9.450,00 zł, 2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 225,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy Publicznego Przedszkola nr 1. Dział zwiększenie planu wydatków w rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę ,00 zł zakup usług przez jst od innych jst zwiększenie planu wydatków spowodowane jest rosnącą liczbą wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych. - zwiększenie planu wydatków w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę ,00 zł na świadczenia społeczne. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest zwiększeniem liczy dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. - zwiększenie planu wydatków w rozdziale Wspieranie rodziny o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne ( ,00 zł, ,00 zł); 7

8 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ogółem o kwotę 6.000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadanie zlecone), - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej ogółem o kwotę ,00 zł ( ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.135,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; - zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale Pozostała działalność o kwotę +/ ,00 zł (zmiana paragrafu wydatków). Dział 900 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,00 zł na zwrot podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację wybudowanej infrastruktury w ramach umowy dotacji nr 642/2012/Wn1/OW-KM/D oraz umowy nr 643/2012/Wn01/OW-KM/P o dofinansowanie w formie pożyczki zadania pn. Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz. zwiększenie planu wydatków w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę ,99 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Budowa altany na placu sportowo rekreacyjnym (zad. nr 9) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Chmielno o kwotę 9.500,00 zł ( 4210), 2. Radosny plac zakup wieżyczki ze ślizgiem do placu zabaw, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i rodziców (zad. nr 24) wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Zbylutowie o kwotę 6.899,99 zł ( 2800), 3. Zazieleń wioskę ochrona zieleni i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego jako forma restytucji krajobrazu wiejskiego (zad. nr 27) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Rakowice Małe o kwotę 3.800,00 zł ( 4210). Dział 921 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem o kwotę ,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe (zad. nr 1) wnioskodawca: Stowarzyszenie Srebrna Dolina o kwotę 2.000,00 zł ( 2820), 2. Festyn sportowy jestem aktywny przez cały rok (zad. nr 7) wnioskodawca: Stowarzyszenie Nasz Dworek o kwotę 3.000,00 zł ( 2820), 3. Wakacyjne podróże z mikrofonem po literaturze (zad. nr 8) wnioskodawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim Filia w Rakowicach Wielkich o kwotę 1.700,00 zł ( 2800), 4. Bezpieczeństwo to My konkurs międzyszkolny (zad. nr 11) wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Zbylutowie o kwotę 2.150,00 zł ( 2800), 5. Z kulturą za pan brat (zad. nr 12) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Zbylutów o kwotę 4.000,00 zł ( 4210), 6. Skate Chill & Grill vol. 5 tor przeszkód dla rowerów i deskorolek (zad. nr 17) wnioskodawca: mieszkańcy Lwówka Śląskiego o kwotę 6.000,00 zł ( 4210), 7. Odnowa Krzyża przydrożnego (zad. nr 20) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Zbylutów o kwotę 4.000,00 zł ( 4210), 8. Założenie, prowadzenie i umundurowanie drużyny harcerskiej oraz gromady zuchowej (zad. nr 25) wnioskodawca: ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Złotoryja o kwotę 2.550,00 zł ( 2820), 9. Dni literatury i sztuki międzynarodowe spotkania autorskie (zad. nr 26) wnioskodawca: Stanisława Gehrisch o kwotę 5.000,00 zł ( 4300), 10. Pozytywna porcja energii festyn rodzinny (zad. nr 28) wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Zbylutowie o kwotę 1.649,00 zł (2800). zwiększenie planu wydatków w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem o kwotę ,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Warsztaty rękodzieła i Akademia Kulinarna zakup potrzebnych materiałów i produktów spożywczych (zad. nr 2) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Skorzynice o kwotę 1.500,00 zł, 2. Remont oraz wyposażenie w rolety okienne i termos świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych (zad. nr 5) wnioskodawca: sołectwo Płóczki Dolne o kwotę 1.780,00 zł, 3. Doposażenie miejsca prób zespołu zakup witryny szklanej, szafki, czajnika oraz kroniki zespołowej (zad. nr 6) wnioskodawca: Brygida Ściga, Małgorzata Bandrów o kwotę 731,00 zł, 8

9 4. Budujemy dobre relacje społeczne (zad. nr 10) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Niwnice o kwotę 3.700,00 zł, 5. Nasi najmłodsi czyli wspieranie talentów oraz przekazanie dziedzictwa kulturowego (zad. nr 13 wnioskodawca: mieszkańcy wsi Zbylutów o kwotę 3.300,00 zł, 6. Klub w świetlicy jako miejsce spotkań dla mieszkańców Skorzynice i Zbylutowa wnioskodawca: mieszkańcy wsi Zbylutów (zad. nr 14) o kwotę 5.000,00 zł, 7. Zwiększenie integracji mieszkańców wsi i pielęgnacja tradycji spotkań społeczności lokalnej dzięki budowie dwóch wiat w pobliżu remontowanej świetlicy wiejskiej (zad. nr 15) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Rakowice Małe o kwotę 5.000,00 zł, 8. Zakupienie sprzętu AGD, przygotowanie świetlicy i kuchni, prace remontowe (zad. nr 16) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Radłówka o kwotę 3.000,00 zł, 9. Razem możemy więcej zakup wyposażenia na stan świetlicy wiejskiej (zad. nr 21) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Górczyca o kwotę 2.250,00 zł, 10. Postawienie drewnianej altany i zagospodarowanie terenu wokół niej (zad. nr 22) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Gaszów o kwotę 3.900,00 zł, 11. Oszczędzamy wodę i czas. Kropla do kropli i będzie morze (zad. nr 29) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Niwnice o kwotę 860,00 zł. Dział 926 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę ,01zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Zabezpieczenie boiska piłkochwyt (zad. nr 3) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Chmielno o kwotę 3.490,00 zł ( 4210), 2. Odbudowa boiska do piłki siatkowej (zad. nr 4) wnioskodawca: sołectwo Sobota o kwotę 3.000,00 zł ( 4210), 3. Rozbudowa boiska poprzez wykonanie i montaż czterech sztuk ławostołów z zadaszeniem (zad. nr 30) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Żerkowice o kwotę 7.600,00 zł ( 4210), 4. Budowa i montaż ogrodzenia o wymiarach 3 m x 100 m boisko sportowe w Kotliskach (zad. nr 31) wnioskodawca Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych o kwotę 9.729,60 zł ( 2820), 5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest naszym priorytetem (zad. nr 32) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Gradówek o kwotę 5.145,41 zł ( 4210). 9

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo