Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego"

Transkrypt

1 Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego CHAMBRE NATIONALE D ECONOMIE DES SOCIETES LOCALES DES LOGEMENTS LOCATIFS Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego Ul. Gen. T. Pełczyńskiego Warszawa Nasz znak: PIGTBS-2015/01/01-WZ Warszawa dn r Sz.P. Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Dotyczy: Konsultacji - Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Szanowny Panie Ministrze Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego przedkłada ( w załączeniu ) wnioski i uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (numer Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów - UD191). Z poważaniem Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego Wiesław Źrebiec Warszawa, ul. Gen. Pełczyńskiego 30, tel. : PKO Bank Polski w Warszawie tel. / fax : Nr rach: el. kom. : NIP : ; REGON ;

2 Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego CHAMBRE NATIONALE D ECONOMIE DES SOCIETES LOCALES DES LOGEMENTS LOCATIFS ` \ Uwagi i wnioski Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Warszawa r

3 I. Wprowadzenie Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego wysoko ocenia zaawansowanie prac, determinację i zaangażowanie Ministerstwa w zakresie reaktywacji rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego. Niemniej dokonując analizy przedstawionego Projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, biorąc pod uwagę wolę powodzenia programu, troskę o stan finansowo-ekonomiczny towarzystw, adresatów docelowych programu oraz w ocenie Izby obiektywne i merytoryczne przesłanki, przekładamy uwagi i wnioski wynikające z tej analizy. Nasze zastrzeżenia i propozycje zmian, w ocenie Izby niezwykle istotne dla realnych efektów rzeczowych programu dotyczą w szczególności zmiany wysokości udziału partycypacji, rewaloryzacji partycypacji oraz limitów dochodowych grupy docelowej. Ponadto uważamy, że istotnym mankamentem programu jest niewielki efekt rzeczowy. Budowa 10 tysięcy mieszkań w okresie pięciu lat jest absolutnie niewystarczająca. Niemal taką liczbę mieszkań budowano przez towarzystwa do roku 2009 rocznie. Stąd nasze zastrzeżenia co do uchylenia art. 15d Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i jednocześnie propozycja Izby w zakresie zmiany jego zapisów. W ocenie Izby kluczowym jest pozostawienie aktualnie obowiązującego maksymalnego poziomu udziału partycypacyjnego oraz zmiana sposobu rewaloryzacji partycypacji. Polska Izba Gospodarcza TBS wnosi o pozostawienie maksymalnego poziomu partycypacji na dotychczasowym poziomie tj. 30%, kierując się następującymi przesłankami: 1. Z analizy dotychczasowego poziomu udziału kredytów w finansowaniu inwestycji budowlano-mieszkaniowych realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego w ramach programu budowy społecznych mieszkań na wynajem wynika, że w większości przypadków waha się on w granicach 50%. Powyższe jest konsekwencją realnej możliwości spłaty kredytu, skorelowanego wprost proporcjonalnie z możliwościami finansowymi najemców. Zwiększony udział kredytu, w sposób oczywisty zwiększałby obciążenia z tytułu czynszu i to znacząco, bo o około 25%; 2. Obniżenie poziomu wysokości partycypacji wymagać będzie większego niż dotychczas zaangażowania finansowego gmin. W celu utrzymaniu stawki czynszowej na poziomie realnym do udźwignięcia przez grupę docelową udział gminy, nawet przy średnim - 15% udziale partycypacji osób fizycznych musiałby wynosić już ponad 25%. W aktualnym stanie fatycznym, przy zaangażowaniu środków finansowych ( pochodzących także z kredytów ) na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektów z wykorzystaniem wsparcia środkami UE oraz planowanym ich zaangażowaniu w kontekście nowej perspektywy, przy jednocześnie trwającym przez ponad 4 lata braku perspektywy reaktywacji społecznego budownictwa czynszowego - wsparcie w zakresie finansowym, nawet na poziomie dotychczasowym towarzystw budownictwa społecznego w oceni Izby będzie stosunkowo trudne, o ile w wielu przypadkach co najmniej mało prawdopodobne. Wydaje się to tym bardziej - 1 -

4 przekonywujące, jeżeli uwzględni się, iż pespektywa jest ostatnią w takim zakresie. Gminy w sposób oczywisty dążą do maksymalizacji wysiłków w celu uzyskania, jak największego dofinansowania środkami UE projektów, jako dofinansowania ostatniej szansy, co można zauważyć już w prognozach wieloletnich ( wieloletnie programy inwestycyjne ) gmin. 3. Proponowany poziom 30% jest maksymalnym dopuszczalnym poziomem. Osiągnięcie średniego poziomu 15% nie będzie możliwe bez żądania takiej wpłaty od wszystkich najemców lub możliwości wpłat partycypacji wyższej niż 15% od niektórych z najemców. Rezygnacja z partycypacji w ogóle wymagać będzie udziału gminy w kosztach inwestycji na poziomie niemniejszym niż 40%. Należy pamiętać, że podniesienie do 20% poziomu udziału wartości gruntu zaliczanego do kosztów kwalifikowanych - o co wnosiła Izba, i jak uzasadnialiśmy - ma istotne znaczenie w dużych ośrodkach miejskich, gdzie cena gruntu znacząco odbiega od mniejszych i niebędących satelitami aglomeracji miejscowościach, szczególnie przy projektach związanych z rewitalizacją obejmującą sowim obszarem centra miast. Ponadto udział ten ma charakter rzeczowy, a nie finansowy. W pozostałych przypadkach nie przekracza on 5-10% wartości inwestycji. 4. Ostateczną wysokość udziału partycypacji kształtować będzie z jednej strony rynek grupy docelowej, a z drugiej - co ważniejszej grupa preferencyjna ( rodziny z dziećmi ). TBS będą bowiem musiały w pierwszej kolejności przydzielać mieszkania dla tej grupy potencjalnych najemców. Co więcej decydując się na udział partycypacji osób fizycznych będą one musiały poszukiwać także najemców spośród innych grup ( łańcuch przeprowadzek ) oraz maksymalizować efekty pozostałych kryteriów preferencyjnych; 5. Pozostawienie maksymalnego poziomu 15%, przy uwzględnieniu uwarunkowania finansowego gmin, może powodować żądanie wnoszenia takiego wkładu także od grupy preferencyjnej, co w niekorzystnej sytuacji pozostawi rodziny z dziećmi niebędące w stanie dokonać wpłaty takiego udziału lub w ogóle rezygnacji z realizacji inwestycji. Wydaje się, że w takiej sytuacji, przy woli i możliwości wpłaty partycypacji na wyższym poziomie spośród grupy docelowej, przy rezygnacji z jej wpłaty spośród uboższej części grupy preferencyjnej i realizacja inwestycji, a nie jej zaniechanie jest działaniem racjonalnym i realizującym kluczowy cel nowej koncepcji; 6. Konkursowy charakter ubiegania się o środki i tak promować będzie projekty pozbawione wpłat partycypacji osób fizycznych. W pierwszej kolejności realizowane będą więc, projekty nie zakładające takiego udziału. Z powyższego wynika, że udział partycypacyjny w wielu przypadkach pozostanie istotnym i przesądzającym o realizacji inwestycji elementem finansowania. Należy jednak, zwrócić uwagę, że poziom partycypowania osób fizycznych w kosztach budowy w skali kraju jest zróżnicowany i zależeć będzie głównie od możliwości grupy docelowej ( w tym w szczególności grupy preferencyjnej ), lokalizacji ( uwarunkowań lokalnych ) i możliwości finansowego wsparcia przez właścicieli ( gminy ). Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku partycypacji osób fizycznych istnieje zagrożenie pojawienia się roszczeń do własności lokalu. Nie mniej - z drugiej strony - w zamian za udział partycypacyjny, oprócz możliwości najmu gwarantowany jest stosunkowo niski czynsz ( znacznie niższy niż w przypadku wynajmu na wolnym rynku ) oraz dopuszczalny maksymalny poziom czynszu, jaki może ustanowić spółka. Ponadto zwracamy uwagę, że obniżenie maksymalnego poziomu partycypacji do wysokości 15% pozbawi - co zapewne nie była wolą autorów Projektu - najemców będących właścicielami książeczek mieszkaniowych uzyskania premii - 2 -

5 gwarancyjnej w związku z art. 3 ust.,1 pkt.9 Ustawy z dnia 30 listopada 1995r o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 763 ). Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej jest, bowiem zgodnie z zapisami tejże ustawy wpłata partycypacji, o której mowa w art.29a ust.1 Ustawy, w wysokości nie mniejszej niż 20%; Polska Izba Gospodarcza TBS podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie konieczności zmiany sposobu rewaloryzacji partycypacji. Aktualna, jak i zaproponowana w projekcie metoda rewaloryzacji partycypacji: 1) obarczona jest wszystkimi wadami metodologii określania wartości wskaźnika odtworzeniowego, 2) stwarza w perspektywie realne zagrożenie utrzymania płynności finansowej TBS-ów, 3) w zakresie korzyści odnoszonych przez TBS i partycypanta jest rażąco asymetryczna na rzecz tego drugiego. Uwzględniając powyższe, wydaje się zasadnym rewaloryzowanie partycypacji w oparciu o wskaźnik wzrostu inflacji lub uwzględnieniu amortyzacji lokalu. Zwrot środków w formie pieniężnej musi mieć swoje pokrycie w aktywach. Towarzystwa są spółkami non profit nie generują zysku pozwalającego na zwrot środków zarówno na aktualnych, jak i proponowanych zasadach, przy niewspółmiernie wysokich korzyściach partycypanta. Przykład z Krakowa: - partycypacja 2004r. 900 zł/m 2 x 50 m 2 = zł - czynsz 2004r. 8,41 zł/m 2 x 50 m 2 = 425,00 zł/m-c - czynsz wolnorynkowy średni w 2004r. 20 zł/m 2 x 50 m 2 = zł/m-c Średnia oszczędność najemcy na czynszu wyniosła ~ 575 zł miesięcznie x 12 m-cy x 5,5 lat = zł. Oszczędność na czynszu jest równa całej wpłaconej partycypacji, przy i tak należnym najemy zwrotowi całej zwaloryzowanej partycypacji. Ponadto, jak znaleźć nowego partycypanta dla 15 letniego budynku, żądając partycypacji wyższej wartościowo niż w nowych budynkach. Wielkość zwaloryzowanej partycypacji nie może być większa niż partycypacja w nowo budowanym budynku. W aktualnym i niestety proponowanym stanie prawnym każdorazowa operacja wypłaty partycypacji przynosi straty niemożliwe do pokrycia z tytułu poboru czynszów. Wzrost wypłacanej partycypacji przekracza poziom inflacji, lokat bankowych, czy średni wzrost wynagrodzeń. W związku z czym wnosimy o zmianę sposobu rewaloryzacji partycypacji. Poniżej przedkładamy całość uwag i wniosków w kolejności zgodnej z zapisami projektu ustawy

6 II. Uwagi szczegółowe ( w kolejności zapisów projektu ustawy ) Słowniczek: Projekt - należy rozumieć, jako Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej przedmiot niniejszej opinii; Ustawa - należy rozumieć, jako Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255); Izba - należy rozumieć, jako Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego. Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego przedkłada poniżej następujące uwagi i wnioski: 1. Art.1 pkt.1-3 Projektu: Polska Izba Gospodarcza TBS nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie. 2. Art.1. pkt.4 Projektu: Izba negatywnie opiniuje uchylenie art.15d Ustawy w części dotyczącej finansowego udziału we wsparciu realizacji programu. Polska Izba Gospodarcza TBS wnosi o pozostawienie przedmiotowego artykułu, o treści, co najmniej umożliwiającej, a w ocenie Izby wręcz nakładającej obowiązek zasilania Funduszu Dopłat środkami z budżetu poprzez właściwego dla finansów publicznych ministra. W związku z powyższym proponujemy, pozostawić artykuł 15d Ustawy, przy czym: 1) nadać art. 15d ust.1 Ustawy brzmienie: 1. W celu realizacji programów, o których mowa w art. 15a, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje z budżetu państwa środki na zwiększenie Funduszu Dopłat 2) treść art.15d ust.2 pozostać bez zmian. 3. Art.1 pkt. 5 do 9 Projektu dotyczących zmiany brzmienia art. 24, 26, 27 Ustawy: Izba opiniuje pozytywnie. 4. Art.1 pkt.10 Projektu: W zakresie zmiany brzmienia w art.28 ust.2 Ustawy, jako - w ocenie Izby - zmiany o charakterze neutralnym Polska Izba Gospodarcza TBS nie opiniuje, ani negatywnie, ani pozytywnie. W aktualnym stanie faktycznym, poziom czynszów w zasobach towarzystw nie przekracza 3,5 % wartości odtworzeniowej lokalu, co wynika wprost ze zdolności finansowych grupy docelowej programu (najemców), a w konsekwencji także metodologii spięcia finansowego już na etapie - 4 -

7 planowania inwestycji. Wzrost poziomu tego wskaźnika o 1 % ( z 4% na 5% ) efektywnie powoduje wzrost poziomu maksymalnego czynszu o 25%. W ocenie Izby ustalenie stawki na poziomie ponad 4% wartości odtworzeniowej może jednak promować metropolie, w których poziom ponad ten pułap ( ale więcej niż 5% ), ze względu na poziom dochodów może być do przyjęcia przez najemców. W tym kontekście, proponowana zmiana polegająca na podwyższeniu maksymalnego dopuszczalnego poziomu czynszu może budzić wątpliwości czy w konsekwencji, przy aktualnym proponowanym obniżonym poziomie udziału partycypacji i wpływie udziału partycypacyjnego na punktację wniosków nie będzie faworyzowała wniosków składanych przez towarzystwa działające w dużych miastach i metropoliach. Jednocześnie, proponowana zmian może budzić wątpliwości, co do jej zgodności z ideą nowej koncepcji programu. Zakładając, jednak, że w wyniku doboru punktacji kryteriów oceny wniosków do sytuacji preferowania towarzystw działających w metropoliach nie dojedzie, Izba przedkłada swoje stanowisko, jak na wstępie, tj nie opiniujemy, ani pozytywnie, ani negatywnie. Jeżeli, jednak proponowana zmiana jest wynikiem obawy niekorzystnych zmian wysokości oprocentowania, o którym mowa w art.1 pkt.3 Projektu ( art.15c Ustawy ), to należy rozważyć czy nie zastosować innych mechanizmów zabezpieczających. Ponadto proponujemy, aby w art. 28 ust. 1 po słowach pozwalała na pokrycie dodanie słów co najmniej. 5. Ponadto, zwracamy uwagę, iż w wyniku proponowanej zmiany w korespondencji z art.1 pkt.13, art.3 ust.1 i art.4 Projektu w zasobach TBS, będziemy mieli do czynienia z trzema poziomami czynszów ( 4%, 5%, czynsz wolny ), a ponadto biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Izby w zakresie interpretacji zakresu obowiązania zapisów w ustawach zmieniających nietransponowanych wprost do ustawy zmienianej proponujemy rozważenie dodania ust. 3 w art. 28 Ustawy w brzmieniu odzwierciedlającym znaczenie art. 4 Projektu. 6. Art.1 pkt. 11 Projektu: Uchylenie art. 29 ust.4 Ustawy opiniujemy pozytywnie. 7. Art.1 pkt.12 Projektu: 7.1. Art.1 pkt.12 lit. a Projektu: Zmianę treści art. 29a ust.2 Ustawy polegającą na obniżeniu wysokości maksymalnego poziomu partycypacji z 30% do 15% kosztów budowy lokalu mieszkalnego opiniujemy negatywnie, kierując się - zgodnie z przedstawionymi w rozdziale I- następującymi przesłankami: 1) Uwzględniając grupę docelową najemców konieczność - co do zasady - zachowania nie przekraczającego 55% poziomu wysokość udziału kredytu zaciąganego przez TBS-y na realizację inwestycji. Źródłem pokrycia - 5 -

8 pozostałych 45% kosztów inwestycji jest aport ( rzadziej i/lub wkład pieniężny ), partycypacja osób fizycznych i środki własne spółki; 2) Przy obniżonym poziomie udziału partycypacji, pokrycie powstałej różnicy możliwa jest na dwa sposoby: zwiększenie udziału kredytu i/lub zwiększenie udziału pieniężnego gminy; 3) Zwiększenie poziomu udziału kredytu w finansowani inwestycji pociąga za sobą wprost proporcjonalnie wyższe stawki czynszowe. Wzrost stawki czynszowej, ograniczony jest nie tyle ustawowym maksymalnym poziomem, ile granicą jeszcze racjonalnego poziomu czynszu determinowanego realnymi możliwościami finansowymi najemców pozwalającymi na jego opłacenie; 4) Zwiększenie zaangażowania finansowego gmin, przy zaangażowaniu w realizację projektów finansowanych ze środków UE w poprzedniej i obecnej perspektywie, nawet na poziomie dotychczasowym - w ocenie Izby będzie niezwykle trudne, o ile nie mało prawdopodobne; a ponadto zwracamy uwagę, że 1) Obniżenie maksymalnego poziomu partycypacji do wysokości 15% pozbawi - co zapewne nie było wolą autorów Projektu -najemców będących właścicielami książeczek mieszkaniowych uzyskania premii gwarancyjnej w związku z art. 3 ust.,1 pkt.9 Ustawy z dnia 30 listopada 1995r o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 763 ). Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej jest, bowiem zgodnie z zapisami tejże ustawy wpłata partycypacji, o której mowa w art.29a ust.1 Ustawy, w wysokości nie mniejszej niż 20%; 2) Adresatem programu są gospodarstwa domowe o średnim poziomie dochodów, z jednej strony nie kwalifikujące się na mieszkania komunalne ze względu na wysokość osiąganego dochodu, z drugiej - nieposiadające dolności kredytowej pozwalającej na zakup mieszkania. 3) Z doświadczenia TBS-ów wynika, że najemcy bardziej skłonni są na poniesienie jednorazowego wysiłku finansowego, niż do wieloletniego ponoszenia czynszu o wyższej wysokości; 4) Maksymalny poziom partycypacji odnosi się do pojedynczego lokalu. Ostateczną wysokość udziału partycypacji kształtować będzie z jednej strony rynek grupy docelowej, a z drugiej - co ważniejszej grupa preferencyjna ( rodziny z dziećmi ). TBS będą bowiem musiały w pierwszej kolejności przydzielać mieszkania dla tej grupy potencjalnych najemców. Co więcej decydując się na udział partycypacji osób fizycznych będą one musiały poszukiwać także najemców spośród innych grup ( łańcuch przeprowadzek ) oraz maksymalizować efekty pozostałych kryteriów preferencyjnych. Średni poziom udziału partycypacji w kosztach inwestycji będzie mniejszy, a to oznaczać będzie w praktyce i tak konieczność zwiększonego zaangażowania finansowego gminy oraz wyższy niż dotychczas stosowany czynsz

9 W związku z powyższym proponujemy pozostawienie art. 29a ust.2 Ustawy w aktualnym brzmieniu. tj.: 2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.", 7.2. Art.1 pkt.12 lit. b Projektu: Uznając słuszność intencji, jak i uzasadnienie konieczności zmiany sposobu rewaloryzacji partycypacji - o co niejednokrotnie Izba wnosiła - zmianę w art. 29a ust.3 w zakresie proponowanej metody rewaloryzacji oceniamy negatywnie, jako nierozwiązującą problemu, kierując się - zgodnie z przedstawionymi w rozdziale I- a w szczególności następującymi przesłankami: 1) Przedłożone rozwiązanie obarczone jest w dalszym ciągu wszystkimi wadami metodologii określania wartości wskaźnika odtworzeniowego; 2) Nie redukuje w sposób istotny w perspektywie realnego zagrożenie utrzymania płynności finansowej TBS-ów; 3) W zakresie korzyści odnoszonych przez TBS i partycypanta nie usuwa w dalszym ciągu rażącej asymetrii na rzecz tego drugiego, W ocenie Izby należy odejść od rewaloryzacji w oparciu o wszelkie wskaźniki cechujące się znaczną zmiennością typu wartość odtworzeniowa czy wartość rynkowa. W pierwszym przypadku poza aktualnymi problemami zmienności tego wskaźnika uwzględnić należy fakt zwiększenia wymogów energooszczędności budynków od 2021, co nie wątpliwie podniesie koszty budowy nowych budynków, a tym samym i wysokość wskaźnika odtworzeniowego i to dość znacząco. W drugim przypadku w odniesieniu do wartości rynkowej - wartość rewaloryzacji może zależeć wyłącznie od zmiany atrakcyjności otoczenia. Izba proponuje, odniesienie się do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych lub uwzględniać amortyzację, w związku z czym proponujemy z priorytetem, jak kolejność: 1) Rewaloryzację partycypacji proporcjonalnie do wzrostu wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ( inflacji ) w okresie trwania umowy partycypacyjnej tj.: lub Kwota zwróconej partycypacji, ustalona według stanu na dzień opróżnienia lokalu, powinna być rewaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres najmu lokalu, przy czym kwota zwróconej partycypacji nie może być mniejsza niż kwota wpłaconej partycypacji. 2) rewaloryzacji partycypacji winna następować, jak w proponowanym zapisie, z uwzględnieniem amortyzacji, tj.: Kwota zwróconej partycypacji, ustalona według stanu na dzień opróżnienia lokalu, powinna odpowiadać kwocie równej iloczynowi wpłaconej partycypacji oraz wskaźnika będącego ilorazem wartości odtworzeniowej 1 m 2 lokalu w dniu zwrotu partycypacji oraz wartości odtworzeniowej 1 m 2 lokalu w dniu zawarcia umowy - 7 -

10 partycypacyjnej, pomniejszona o wartość amortyzacji proporcjonalnie do ilorazu powierzchni użytkowej lokalu i powierzchni użytkowej całego budynku naliczonej wg obowiązujących przepisów podatkowych za okres najmu lokalu, przy czym kwota zwróconej partycypacji nie może być mniejsza niż kwota wpłaconej partycypacji. 8. Art. 1 pkt. 13 Projektu:: 8.1. Art.1 pkt.13 lit. a Projektu: W odniesieniu do zmiany brzmienia art. 30 ust.1 pkt. 2 Ustawy Polska Izba Gospodarcza TBS uważa, że proponowany poziom górnych progów dochodowych jest zaniżony ( z naszej wiedzy niektóre progi są zbliżone do progów uprawniających do przydziału mieszkania komunalnego ) i w konsekwencji zwęża krąg uprawnionych do korzystania z tego programu. Adresatem programu z założenia mają być gospodarstwa o średnich dochodach. Proponujemy podwyższenie górnych progów średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego o 40%, jak poniżej: a) 120% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, b) 180% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, c) 220% w gospodarstwie domowym większym niż dwuosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym albo dokonania zamiany brzmienia zapisu uwzględniającego dotychczasowy poziom. Proponujemy, także rozważyć delegowanie uprawnienia ustalania wysokości progów dochodowych na właściwego dla spraw mieszkaniowych ministra w drodze rozporządzenia Art.1 pkt.13 lit. c Projektu: Polska Izba Gospodarcza TBS proponuje w proponowanym brzmieniu art.30 ust.3 po słowach składać towarzystwu, a przed słowami raz na 3 lata dodać słowa nie rzadziej niż Art1.pkt.13 lit. d Projektu: W zakresie zmiany brzmienia art.30 ust.5 pkt. 3 proponujemy pozostawienie decyzji o wypowiedzeniu umowy najmu w części dotyczącej czynszu i określenia nowej stawki spółkom, przynajmniej w przypadku, kiedy dochody nie przewyższają dopuszczalnych progów o 20 %. Proponujemy art.30 ust.5 pkt. 3 w brzmieniu: 3) gdy najemca wykaże w zeznaniach dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, to jeżeli: - przekroczenie to jest nie większe niż 20% towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu określając nową stawkę w wysokości jednak nie wyższej od czynszu dotychczasowego niż o 1% za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, - w przeciwnym przypadku towarzystwo wypowiada umowę najmu w części - 8 -

11 dotyczącej czynszu określając nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego przekraczającego o ponad 20% wysokość określoną w ust. 1 pkt Art. 1 pkt.14 Projektu: Proponujemy, aby treść art. 33a uwzględniała także w przypadku realizacji inwestycji bez wsparcia w ramach programu rządowego wyłączenie także art..28 ust.1 oraz art.29a ust 3 i 4 Ustawy. W związku z powyższym proponujmy, uwzględniające powyższe propozycje brzmienie art. 33a Ustawy, jak poniżej: Art. 33a. Do lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego wybudowanych bez finansowania, o którym mowa w art. 15a, nie będących lokalami mieszkalnymi, o których mowa w art. 33e ust. 1, nie mają zastosowania przepisy art. 28 ust. 1 i 2, art. 29a ust. 2,3,4 oraz art. 30"; 10. Art.1.pkt. 15 Projektu: Polska Izba Gospodarcza proponuje, aby w art. 33f ust. 6 po słowach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego dodać oraz udzielonych towarzystwom na Przedsięwzięcia Inwestycyjno Budowlane (PIB). 11. Art. 3 Projektu: Uwzględniając stan prawny obowiązujący dla wniosków wstępnych złożonych przed dniem , Izba proponuje zmianę w brzmienia art. 3 ust.1 Projektu, jak poniżej: 1. Do umów najmu lokalu mieszkalnego i umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego dotyczących przedsięwzięć realizowanych z udziałem kredytów preferencyjnych na podstawie wniosków wstępnych złożonych po i zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art.29a ust.3 ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a w pozostałym zakresie przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. W stosunku do pozostałych zmian przedstawionych w projekcie Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego uwag nie wnosi. Warszawa 5 stycznia 2015r. Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego Wiesław Źrebiec - 9 -

) wprowadza się następujące zmiany: "3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.";

) wprowadza się następujące zmiany: 3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.; Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

POLSKA IZBA GOSPODARCZA TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO POLSKA IZBA GOSPODARCZA TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego ul. gen. T. Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa Sz.P. Maria Wasiak Warszawa dn. 02.07.2015r

Bardziej szczegółowo

OPINIA. 1. Pozytywnie opiniujemy zmiany art. 24 i art. 26

OPINIA. 1. Pozytywnie opiniujemy zmiany art. 24 i art. 26 Katowice ul. Krasińskiego 14 OPINIA Do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1016) I. Cel i przedmiot ustawy Celem uchwalonej

Bardziej szczegółowo

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Poznańskie TBS sp. z o.o. w latach 1995-2014 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2015 r. Poz. 1582 USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/..

UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/.. UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/.. / zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającym swą siedzibę we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BKS/DPK-134-28807/13 EK Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Nr: 28807 Data wpływu 8 lipca 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 października 2013 r. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TEMAT UJEDNOLICENIE

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Płock, dnia września 2013 r. MINISTER FINANSÓW an upoważniony do wydawania interpretacji DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE IPPP1/443-598/13-2/JL T.B.S. w Józefowie Wpłynęło dnia : L.* MĄ 2 Podpis 23.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z o.o.

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 20/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E S Z K A Ń w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E S Z K A Ń w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E S Z K A Ń w zasobach Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1 Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ. w zasobach Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ. w zasobach Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik nr 1 do Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Zał. nr 1 Załącznik do Uchwały Nr... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia... Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy 1 Podstawowe akty prawne regulujące problematykę polityki mieszkaniowej Gminy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTYCYPACJI NR. Zawarta w dniu roku w Lesznie pomiędzy:

UMOWA PARTYCYPACJI NR. Zawarta w dniu roku w Lesznie pomiędzy: UMOWA PARTYCYPACJI NR Zawarta w dniu... 2017 roku w Lesznie pomiędzy: Gminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie z siedzibą przy ul. Leszczyńskich 42, reprezentowanym przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wersja r.)

REGULAMIN wersja r.) REGULAMIN wersja 14.05.2002 r.) KWALIFIKACJI I KRYTERIA PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ Z ZASOBÓW ŻAGAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w ŻAGANIU Na podstawie: Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o

Bardziej szczegółowo

art. 23 1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie:

art. 23 1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie: Rozdział 4 Towarzystwa budownictwa społecznego art. 23 1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie: 1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 2) spółek akcyjnych, 3) spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia..

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr   z dnia.. WZÓR UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia.. Zawarta. w Zakopanem, pomiędzy: Zakopiańskim TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARTYCYPACJI dla inwestycji realizowanych przez Tyskie TBS Sp. z o.o.

REGULAMIN PARTYCYPACJI dla inwestycji realizowanych przez Tyskie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy tel.: 032 227 03 70, fax: 032 219 00 20, e-mail: artur.w@ttbs.tychy.pl, www.ttbs.tychy.pl NIP: 646-23-12-814, REGON: 273662488 KRS: 0000037223, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,

Bardziej szczegółowo

W dniu 11 października 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o

W dniu 11 października 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV/11/DZ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS:

INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS: INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS: EMISJA OBLIGACJI, DROGA DO MOJEGO MIESZKANIA Dr inż. Jihad Rezek Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 grudnia 2016 roku. Szanowny Pan Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Warszawa, 5 grudnia 2016 roku. Szanowny Pan Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Warszawa, 5 grudnia 2016 roku Szanowny Pan Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa UWAGI POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Warszawa, 29 września 2015 r. Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk nr 1090) I. Cel i przedmiot ustawy Celem

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, a ocena zdolności kredytowej inwestorów

Efektywność energetyczna, a ocena zdolności kredytowej inwestorów IX Dni Oszczędzania Energii Efektywność energetyczna, a ocena zdolności kredytowej inwestorów Andrzej Cwynar Zastępca Managera Oddziału Noble Bank Podstawowe informacje Od kiedy? od I kwartału 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.4 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

USTAWA. z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dz.U.2013.255 z dnia 2013.02.22 Wersja od: 25 października 2015 r. USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Art. 1. 1 Ustawa określa zasady gromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA I ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W ZASOBACH BUDYNKÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA I ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W ZASOBACH BUDYNKÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA I ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W ZASOBACH BUDYNKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW Spis treści 1. Zasady wynajmowania lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, a w tym: a) określenie dochodu

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT z dnia r. UZASADNIENIE

PROJEKT z dnia r. UZASADNIENIE PROJEKT z dnia 14.02.2017 r. UZASADNIENIE Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wyeliminowanie barier

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Komplementarność oferty BGK dla sektora mieszkalnictwa Społeczne budownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ROZDZIAŁ I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE WNIOSKÓW

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ROZDZIAŁ I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE WNIOSKÓW REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH PILSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr3/99 Zgromadzenia Wspólników Pilskiego TBS z dnia 10 maja 1999r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec 11-12.04.2011 PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2071 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654 USTAWA. z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654 USTAWA. z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654 USTAWA z dnia 26 października 1995 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 255, z 2015 r. poz. 1169, 1582. o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 1.03.2008r. z dnia 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Na podstawie art. 21b ust. 4 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Umowa o partycypację nr...

Umowa o partycypację nr... Zawarta w dniu pomiędzy: Umowa o partycypację nr... Oświęcimskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Komisji Mieszkaniowej z dnia 10 maja 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr Komisji Mieszkaniowej z dnia 10 maja 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 8 2017 Komisji Mieszkaniowej z dnia 10 maja 2017 r. REGULAMIN oddawania w najem lokali mieszkalnych zlokalizowanych w części mieszkalnej przebudowanego pawilonu handlowego SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń Załącznik nr 1 do Statutu Spółki Uchwalony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z dnia - -20 /akt notarialny z dnia Rep. A 201 /.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Strzelinko 24-25.05.2012 r.

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Strzelinko 24-25.05.2012 r. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy Strzelinko 24-25.05.2012 r. Opinia do projektu założeń projektu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz

Bardziej szczegółowo

Opinia. I. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Opinia. I. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY Komisja Krajowa 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 tel. 58/ 308-4480, 58/ 308-4311 fax. /58 308-4219 sekprez@solidarnosc.org.pl S1373/W/11/DPS Gdańsk, 29.07.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. ZASADY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WYBUDOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA ZWROTNEGO.

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. ZASADY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WYBUDOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA ZWROTNEGO. REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy ustala kryteria i tryb przeznaczania mieszkań najemcom

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 133 poz. 654 USTAWA. z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U Nr 133 poz. 654 USTAWA. z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654 USTAWA z dnia 26 października 1995 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2071, z 2016 r. poz. 195, 615. o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy XIII Konferencja BGK dla JST Mieszkalnictwo seminarium Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 0 Preferencyjne i komercyjne finansowanie zwrotne Dariusz Stachera, dyrektor

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA ZMIANY ZAKRESU I POZIOMU WSPARCIA JST W REALIZACJI BUDOWNICTWA GMINNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT Gdańsk, 18 stycznia 2016 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu mieszkań w budynkach TBS Sp. z o.o. w Głogowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu mieszkań w budynkach TBS Sp. z o.o. w Głogowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały RN Nr 03 z dnia 17 września 2015r. Regulamin najmu mieszkań w budynkach TBS Sp. z o.o. w Głogowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki, kryteria

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4208 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający kryteria i tryb wynajmowania mieszkań

Regulamin określający kryteria i tryb wynajmowania mieszkań Załącznik nr 1 do Aktu Założycielskiego OTBS Sp. z o.o. Regulamin określający kryteria i tryb wynajmowania mieszkań ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Towarzystwo Budownictwa Społecznego działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA

MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA MIESZKANIA NA WYNAJEM O UMIARKOWANYCH CZYNSZACH NOWE ZASADY FINANSOWANIA ZMIANY ZAKRESU I POZIOMU WSPARCIA JST W REALIZACJI BUDOWNICTWA GMINNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT Poznań, 29 stycznia 2016 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354, z 2007 r. Nr 136, poz.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 5 lipca 2002 r. Druk nr 164 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z 2003 r. Nr 139,poz.

Bardziej szczegółowo

A. Przepisy prawne. 1.Ustawa Prawo Spółdzielcze /Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami/.

A. Przepisy prawne. 1.Ustawa Prawo Spółdzielcze /Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami/. R E G U L A M I N WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHODZIEŻY A. Przepisy prawne 1.Ustawa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

IPPP3/443-711/14-2/JK Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. ul. Zielona 2 05-420 Józefów NIP:5321609500

IPPP3/443-711/14-2/JK Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. ul. Zielona 2 05-420 Józefów NIP:5321609500 n 1 Płock, dnia J X października 2014 r. MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydawania interpretacji DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE IPPP3/443-711/14-2/JK Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

USTAWA. z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw. USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. z dnia 27 listopada 1995 r.) Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYDZIAŁU LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZASOBACH OSTROWSKIEGO TBS SP. Z O. O. PRZY UL. WODNEJ*

KRYTERIA PRZYDZIAŁU LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZASOBACH OSTROWSKIEGO TBS SP. Z O. O. PRZY UL. WODNEJ* KRYTERIA PRZYDZIAŁU LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZASOBACH OSTROWSKIEGO TBS SP. Z O. O. PRZY UL. WODNEJ* Ostrowskie TBS Sp. z o. o. może wynająć lokal mieszkalny osobie niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA Ustawa podpisana przez prezydenta w dniu 2 października 2006 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Sosnowcu 41-200 Sosnowic, ul. 3 Maja 33 tel. 32 296 2 201 e-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl DMO.0711.21/13 Sosnowiec, 9.07.2013 r. Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r. USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego [Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania kredytów kontraktowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dz. U. 2000.98.1070 2001.03.24 zm. Dz.U.2001.16.167 2001.04.24 zm. Dz.U.2001.4.27 2002.01.01 zm. Dz.U.2001.154.1800 2003.01.01 zm. Dz.U.2002.216.1824 2003.01.15 zm. Dz.U.2002.240.2058 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.65.594

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452) USTAWA z dnia 26 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo