Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego"

Transkrypt

1 Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego CHAMBRE NATIONALE D ECONOMIE DES SOCIETES LOCALES DES LOGEMENTS LOCATIFS Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego Ul. Gen. T. Pełczyńskiego Warszawa Nasz znak: PIGTBS-2015/01/01-WZ Warszawa dn r Sz.P. Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Dotyczy: Konsultacji - Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Szanowny Panie Ministrze Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego przedkłada ( w załączeniu ) wnioski i uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (numer Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów - UD191). Z poważaniem Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego Wiesław Źrebiec Warszawa, ul. Gen. Pełczyńskiego 30, tel. : PKO Bank Polski w Warszawie tel. / fax : Nr rach: el. kom. : NIP : ; REGON ;

2 Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego CHAMBRE NATIONALE D ECONOMIE DES SOCIETES LOCALES DES LOGEMENTS LOCATIFS ` \ Uwagi i wnioski Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Warszawa r

3 I. Wprowadzenie Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego wysoko ocenia zaawansowanie prac, determinację i zaangażowanie Ministerstwa w zakresie reaktywacji rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego. Niemniej dokonując analizy przedstawionego Projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, biorąc pod uwagę wolę powodzenia programu, troskę o stan finansowo-ekonomiczny towarzystw, adresatów docelowych programu oraz w ocenie Izby obiektywne i merytoryczne przesłanki, przekładamy uwagi i wnioski wynikające z tej analizy. Nasze zastrzeżenia i propozycje zmian, w ocenie Izby niezwykle istotne dla realnych efektów rzeczowych programu dotyczą w szczególności zmiany wysokości udziału partycypacji, rewaloryzacji partycypacji oraz limitów dochodowych grupy docelowej. Ponadto uważamy, że istotnym mankamentem programu jest niewielki efekt rzeczowy. Budowa 10 tysięcy mieszkań w okresie pięciu lat jest absolutnie niewystarczająca. Niemal taką liczbę mieszkań budowano przez towarzystwa do roku 2009 rocznie. Stąd nasze zastrzeżenia co do uchylenia art. 15d Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i jednocześnie propozycja Izby w zakresie zmiany jego zapisów. W ocenie Izby kluczowym jest pozostawienie aktualnie obowiązującego maksymalnego poziomu udziału partycypacyjnego oraz zmiana sposobu rewaloryzacji partycypacji. Polska Izba Gospodarcza TBS wnosi o pozostawienie maksymalnego poziomu partycypacji na dotychczasowym poziomie tj. 30%, kierując się następującymi przesłankami: 1. Z analizy dotychczasowego poziomu udziału kredytów w finansowaniu inwestycji budowlano-mieszkaniowych realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego w ramach programu budowy społecznych mieszkań na wynajem wynika, że w większości przypadków waha się on w granicach 50%. Powyższe jest konsekwencją realnej możliwości spłaty kredytu, skorelowanego wprost proporcjonalnie z możliwościami finansowymi najemców. Zwiększony udział kredytu, w sposób oczywisty zwiększałby obciążenia z tytułu czynszu i to znacząco, bo o około 25%; 2. Obniżenie poziomu wysokości partycypacji wymagać będzie większego niż dotychczas zaangażowania finansowego gmin. W celu utrzymaniu stawki czynszowej na poziomie realnym do udźwignięcia przez grupę docelową udział gminy, nawet przy średnim - 15% udziale partycypacji osób fizycznych musiałby wynosić już ponad 25%. W aktualnym stanie fatycznym, przy zaangażowaniu środków finansowych ( pochodzących także z kredytów ) na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektów z wykorzystaniem wsparcia środkami UE oraz planowanym ich zaangażowaniu w kontekście nowej perspektywy, przy jednocześnie trwającym przez ponad 4 lata braku perspektywy reaktywacji społecznego budownictwa czynszowego - wsparcie w zakresie finansowym, nawet na poziomie dotychczasowym towarzystw budownictwa społecznego w oceni Izby będzie stosunkowo trudne, o ile w wielu przypadkach co najmniej mało prawdopodobne. Wydaje się to tym bardziej - 1 -

4 przekonywujące, jeżeli uwzględni się, iż pespektywa jest ostatnią w takim zakresie. Gminy w sposób oczywisty dążą do maksymalizacji wysiłków w celu uzyskania, jak największego dofinansowania środkami UE projektów, jako dofinansowania ostatniej szansy, co można zauważyć już w prognozach wieloletnich ( wieloletnie programy inwestycyjne ) gmin. 3. Proponowany poziom 30% jest maksymalnym dopuszczalnym poziomem. Osiągnięcie średniego poziomu 15% nie będzie możliwe bez żądania takiej wpłaty od wszystkich najemców lub możliwości wpłat partycypacji wyższej niż 15% od niektórych z najemców. Rezygnacja z partycypacji w ogóle wymagać będzie udziału gminy w kosztach inwestycji na poziomie niemniejszym niż 40%. Należy pamiętać, że podniesienie do 20% poziomu udziału wartości gruntu zaliczanego do kosztów kwalifikowanych - o co wnosiła Izba, i jak uzasadnialiśmy - ma istotne znaczenie w dużych ośrodkach miejskich, gdzie cena gruntu znacząco odbiega od mniejszych i niebędących satelitami aglomeracji miejscowościach, szczególnie przy projektach związanych z rewitalizacją obejmującą sowim obszarem centra miast. Ponadto udział ten ma charakter rzeczowy, a nie finansowy. W pozostałych przypadkach nie przekracza on 5-10% wartości inwestycji. 4. Ostateczną wysokość udziału partycypacji kształtować będzie z jednej strony rynek grupy docelowej, a z drugiej - co ważniejszej grupa preferencyjna ( rodziny z dziećmi ). TBS będą bowiem musiały w pierwszej kolejności przydzielać mieszkania dla tej grupy potencjalnych najemców. Co więcej decydując się na udział partycypacji osób fizycznych będą one musiały poszukiwać także najemców spośród innych grup ( łańcuch przeprowadzek ) oraz maksymalizować efekty pozostałych kryteriów preferencyjnych; 5. Pozostawienie maksymalnego poziomu 15%, przy uwzględnieniu uwarunkowania finansowego gmin, może powodować żądanie wnoszenia takiego wkładu także od grupy preferencyjnej, co w niekorzystnej sytuacji pozostawi rodziny z dziećmi niebędące w stanie dokonać wpłaty takiego udziału lub w ogóle rezygnacji z realizacji inwestycji. Wydaje się, że w takiej sytuacji, przy woli i możliwości wpłaty partycypacji na wyższym poziomie spośród grupy docelowej, przy rezygnacji z jej wpłaty spośród uboższej części grupy preferencyjnej i realizacja inwestycji, a nie jej zaniechanie jest działaniem racjonalnym i realizującym kluczowy cel nowej koncepcji; 6. Konkursowy charakter ubiegania się o środki i tak promować będzie projekty pozbawione wpłat partycypacji osób fizycznych. W pierwszej kolejności realizowane będą więc, projekty nie zakładające takiego udziału. Z powyższego wynika, że udział partycypacyjny w wielu przypadkach pozostanie istotnym i przesądzającym o realizacji inwestycji elementem finansowania. Należy jednak, zwrócić uwagę, że poziom partycypowania osób fizycznych w kosztach budowy w skali kraju jest zróżnicowany i zależeć będzie głównie od możliwości grupy docelowej ( w tym w szczególności grupy preferencyjnej ), lokalizacji ( uwarunkowań lokalnych ) i możliwości finansowego wsparcia przez właścicieli ( gminy ). Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku partycypacji osób fizycznych istnieje zagrożenie pojawienia się roszczeń do własności lokalu. Nie mniej - z drugiej strony - w zamian za udział partycypacyjny, oprócz możliwości najmu gwarantowany jest stosunkowo niski czynsz ( znacznie niższy niż w przypadku wynajmu na wolnym rynku ) oraz dopuszczalny maksymalny poziom czynszu, jaki może ustanowić spółka. Ponadto zwracamy uwagę, że obniżenie maksymalnego poziomu partycypacji do wysokości 15% pozbawi - co zapewne nie była wolą autorów Projektu - najemców będących właścicielami książeczek mieszkaniowych uzyskania premii - 2 -

5 gwarancyjnej w związku z art. 3 ust.,1 pkt.9 Ustawy z dnia 30 listopada 1995r o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 763 ). Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej jest, bowiem zgodnie z zapisami tejże ustawy wpłata partycypacji, o której mowa w art.29a ust.1 Ustawy, w wysokości nie mniejszej niż 20%; Polska Izba Gospodarcza TBS podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie konieczności zmiany sposobu rewaloryzacji partycypacji. Aktualna, jak i zaproponowana w projekcie metoda rewaloryzacji partycypacji: 1) obarczona jest wszystkimi wadami metodologii określania wartości wskaźnika odtworzeniowego, 2) stwarza w perspektywie realne zagrożenie utrzymania płynności finansowej TBS-ów, 3) w zakresie korzyści odnoszonych przez TBS i partycypanta jest rażąco asymetryczna na rzecz tego drugiego. Uwzględniając powyższe, wydaje się zasadnym rewaloryzowanie partycypacji w oparciu o wskaźnik wzrostu inflacji lub uwzględnieniu amortyzacji lokalu. Zwrot środków w formie pieniężnej musi mieć swoje pokrycie w aktywach. Towarzystwa są spółkami non profit nie generują zysku pozwalającego na zwrot środków zarówno na aktualnych, jak i proponowanych zasadach, przy niewspółmiernie wysokich korzyściach partycypanta. Przykład z Krakowa: - partycypacja 2004r. 900 zł/m 2 x 50 m 2 = zł - czynsz 2004r. 8,41 zł/m 2 x 50 m 2 = 425,00 zł/m-c - czynsz wolnorynkowy średni w 2004r. 20 zł/m 2 x 50 m 2 = zł/m-c Średnia oszczędność najemcy na czynszu wyniosła ~ 575 zł miesięcznie x 12 m-cy x 5,5 lat = zł. Oszczędność na czynszu jest równa całej wpłaconej partycypacji, przy i tak należnym najemy zwrotowi całej zwaloryzowanej partycypacji. Ponadto, jak znaleźć nowego partycypanta dla 15 letniego budynku, żądając partycypacji wyższej wartościowo niż w nowych budynkach. Wielkość zwaloryzowanej partycypacji nie może być większa niż partycypacja w nowo budowanym budynku. W aktualnym i niestety proponowanym stanie prawnym każdorazowa operacja wypłaty partycypacji przynosi straty niemożliwe do pokrycia z tytułu poboru czynszów. Wzrost wypłacanej partycypacji przekracza poziom inflacji, lokat bankowych, czy średni wzrost wynagrodzeń. W związku z czym wnosimy o zmianę sposobu rewaloryzacji partycypacji. Poniżej przedkładamy całość uwag i wniosków w kolejności zgodnej z zapisami projektu ustawy

6 II. Uwagi szczegółowe ( w kolejności zapisów projektu ustawy ) Słowniczek: Projekt - należy rozumieć, jako Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej przedmiot niniejszej opinii; Ustawa - należy rozumieć, jako Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255); Izba - należy rozumieć, jako Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego. Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego przedkłada poniżej następujące uwagi i wnioski: 1. Art.1 pkt.1-3 Projektu: Polska Izba Gospodarcza TBS nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie. 2. Art.1. pkt.4 Projektu: Izba negatywnie opiniuje uchylenie art.15d Ustawy w części dotyczącej finansowego udziału we wsparciu realizacji programu. Polska Izba Gospodarcza TBS wnosi o pozostawienie przedmiotowego artykułu, o treści, co najmniej umożliwiającej, a w ocenie Izby wręcz nakładającej obowiązek zasilania Funduszu Dopłat środkami z budżetu poprzez właściwego dla finansów publicznych ministra. W związku z powyższym proponujemy, pozostawić artykuł 15d Ustawy, przy czym: 1) nadać art. 15d ust.1 Ustawy brzmienie: 1. W celu realizacji programów, o których mowa w art. 15a, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje z budżetu państwa środki na zwiększenie Funduszu Dopłat 2) treść art.15d ust.2 pozostać bez zmian. 3. Art.1 pkt. 5 do 9 Projektu dotyczących zmiany brzmienia art. 24, 26, 27 Ustawy: Izba opiniuje pozytywnie. 4. Art.1 pkt.10 Projektu: W zakresie zmiany brzmienia w art.28 ust.2 Ustawy, jako - w ocenie Izby - zmiany o charakterze neutralnym Polska Izba Gospodarcza TBS nie opiniuje, ani negatywnie, ani pozytywnie. W aktualnym stanie faktycznym, poziom czynszów w zasobach towarzystw nie przekracza 3,5 % wartości odtworzeniowej lokalu, co wynika wprost ze zdolności finansowych grupy docelowej programu (najemców), a w konsekwencji także metodologii spięcia finansowego już na etapie - 4 -

7 planowania inwestycji. Wzrost poziomu tego wskaźnika o 1 % ( z 4% na 5% ) efektywnie powoduje wzrost poziomu maksymalnego czynszu o 25%. W ocenie Izby ustalenie stawki na poziomie ponad 4% wartości odtworzeniowej może jednak promować metropolie, w których poziom ponad ten pułap ( ale więcej niż 5% ), ze względu na poziom dochodów może być do przyjęcia przez najemców. W tym kontekście, proponowana zmiana polegająca na podwyższeniu maksymalnego dopuszczalnego poziomu czynszu może budzić wątpliwości czy w konsekwencji, przy aktualnym proponowanym obniżonym poziomie udziału partycypacji i wpływie udziału partycypacyjnego na punktację wniosków nie będzie faworyzowała wniosków składanych przez towarzystwa działające w dużych miastach i metropoliach. Jednocześnie, proponowana zmian może budzić wątpliwości, co do jej zgodności z ideą nowej koncepcji programu. Zakładając, jednak, że w wyniku doboru punktacji kryteriów oceny wniosków do sytuacji preferowania towarzystw działających w metropoliach nie dojedzie, Izba przedkłada swoje stanowisko, jak na wstępie, tj nie opiniujemy, ani pozytywnie, ani negatywnie. Jeżeli, jednak proponowana zmiana jest wynikiem obawy niekorzystnych zmian wysokości oprocentowania, o którym mowa w art.1 pkt.3 Projektu ( art.15c Ustawy ), to należy rozważyć czy nie zastosować innych mechanizmów zabezpieczających. Ponadto proponujemy, aby w art. 28 ust. 1 po słowach pozwalała na pokrycie dodanie słów co najmniej. 5. Ponadto, zwracamy uwagę, iż w wyniku proponowanej zmiany w korespondencji z art.1 pkt.13, art.3 ust.1 i art.4 Projektu w zasobach TBS, będziemy mieli do czynienia z trzema poziomami czynszów ( 4%, 5%, czynsz wolny ), a ponadto biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Izby w zakresie interpretacji zakresu obowiązania zapisów w ustawach zmieniających nietransponowanych wprost do ustawy zmienianej proponujemy rozważenie dodania ust. 3 w art. 28 Ustawy w brzmieniu odzwierciedlającym znaczenie art. 4 Projektu. 6. Art.1 pkt. 11 Projektu: Uchylenie art. 29 ust.4 Ustawy opiniujemy pozytywnie. 7. Art.1 pkt.12 Projektu: 7.1. Art.1 pkt.12 lit. a Projektu: Zmianę treści art. 29a ust.2 Ustawy polegającą na obniżeniu wysokości maksymalnego poziomu partycypacji z 30% do 15% kosztów budowy lokalu mieszkalnego opiniujemy negatywnie, kierując się - zgodnie z przedstawionymi w rozdziale I- następującymi przesłankami: 1) Uwzględniając grupę docelową najemców konieczność - co do zasady - zachowania nie przekraczającego 55% poziomu wysokość udziału kredytu zaciąganego przez TBS-y na realizację inwestycji. Źródłem pokrycia - 5 -

8 pozostałych 45% kosztów inwestycji jest aport ( rzadziej i/lub wkład pieniężny ), partycypacja osób fizycznych i środki własne spółki; 2) Przy obniżonym poziomie udziału partycypacji, pokrycie powstałej różnicy możliwa jest na dwa sposoby: zwiększenie udziału kredytu i/lub zwiększenie udziału pieniężnego gminy; 3) Zwiększenie poziomu udziału kredytu w finansowani inwestycji pociąga za sobą wprost proporcjonalnie wyższe stawki czynszowe. Wzrost stawki czynszowej, ograniczony jest nie tyle ustawowym maksymalnym poziomem, ile granicą jeszcze racjonalnego poziomu czynszu determinowanego realnymi możliwościami finansowymi najemców pozwalającymi na jego opłacenie; 4) Zwiększenie zaangażowania finansowego gmin, przy zaangażowaniu w realizację projektów finansowanych ze środków UE w poprzedniej i obecnej perspektywie, nawet na poziomie dotychczasowym - w ocenie Izby będzie niezwykle trudne, o ile nie mało prawdopodobne; a ponadto zwracamy uwagę, że 1) Obniżenie maksymalnego poziomu partycypacji do wysokości 15% pozbawi - co zapewne nie było wolą autorów Projektu -najemców będących właścicielami książeczek mieszkaniowych uzyskania premii gwarancyjnej w związku z art. 3 ust.,1 pkt.9 Ustawy z dnia 30 listopada 1995r o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 763 ). Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej jest, bowiem zgodnie z zapisami tejże ustawy wpłata partycypacji, o której mowa w art.29a ust.1 Ustawy, w wysokości nie mniejszej niż 20%; 2) Adresatem programu są gospodarstwa domowe o średnim poziomie dochodów, z jednej strony nie kwalifikujące się na mieszkania komunalne ze względu na wysokość osiąganego dochodu, z drugiej - nieposiadające dolności kredytowej pozwalającej na zakup mieszkania. 3) Z doświadczenia TBS-ów wynika, że najemcy bardziej skłonni są na poniesienie jednorazowego wysiłku finansowego, niż do wieloletniego ponoszenia czynszu o wyższej wysokości; 4) Maksymalny poziom partycypacji odnosi się do pojedynczego lokalu. Ostateczną wysokość udziału partycypacji kształtować będzie z jednej strony rynek grupy docelowej, a z drugiej - co ważniejszej grupa preferencyjna ( rodziny z dziećmi ). TBS będą bowiem musiały w pierwszej kolejności przydzielać mieszkania dla tej grupy potencjalnych najemców. Co więcej decydując się na udział partycypacji osób fizycznych będą one musiały poszukiwać także najemców spośród innych grup ( łańcuch przeprowadzek ) oraz maksymalizować efekty pozostałych kryteriów preferencyjnych. Średni poziom udziału partycypacji w kosztach inwestycji będzie mniejszy, a to oznaczać będzie w praktyce i tak konieczność zwiększonego zaangażowania finansowego gminy oraz wyższy niż dotychczas stosowany czynsz

9 W związku z powyższym proponujemy pozostawienie art. 29a ust.2 Ustawy w aktualnym brzmieniu. tj.: 2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.", 7.2. Art.1 pkt.12 lit. b Projektu: Uznając słuszność intencji, jak i uzasadnienie konieczności zmiany sposobu rewaloryzacji partycypacji - o co niejednokrotnie Izba wnosiła - zmianę w art. 29a ust.3 w zakresie proponowanej metody rewaloryzacji oceniamy negatywnie, jako nierozwiązującą problemu, kierując się - zgodnie z przedstawionymi w rozdziale I- a w szczególności następującymi przesłankami: 1) Przedłożone rozwiązanie obarczone jest w dalszym ciągu wszystkimi wadami metodologii określania wartości wskaźnika odtworzeniowego; 2) Nie redukuje w sposób istotny w perspektywie realnego zagrożenie utrzymania płynności finansowej TBS-ów; 3) W zakresie korzyści odnoszonych przez TBS i partycypanta nie usuwa w dalszym ciągu rażącej asymetrii na rzecz tego drugiego, W ocenie Izby należy odejść od rewaloryzacji w oparciu o wszelkie wskaźniki cechujące się znaczną zmiennością typu wartość odtworzeniowa czy wartość rynkowa. W pierwszym przypadku poza aktualnymi problemami zmienności tego wskaźnika uwzględnić należy fakt zwiększenia wymogów energooszczędności budynków od 2021, co nie wątpliwie podniesie koszty budowy nowych budynków, a tym samym i wysokość wskaźnika odtworzeniowego i to dość znacząco. W drugim przypadku w odniesieniu do wartości rynkowej - wartość rewaloryzacji może zależeć wyłącznie od zmiany atrakcyjności otoczenia. Izba proponuje, odniesienie się do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych lub uwzględniać amortyzację, w związku z czym proponujemy z priorytetem, jak kolejność: 1) Rewaloryzację partycypacji proporcjonalnie do wzrostu wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ( inflacji ) w okresie trwania umowy partycypacyjnej tj.: lub Kwota zwróconej partycypacji, ustalona według stanu na dzień opróżnienia lokalu, powinna być rewaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres najmu lokalu, przy czym kwota zwróconej partycypacji nie może być mniejsza niż kwota wpłaconej partycypacji. 2) rewaloryzacji partycypacji winna następować, jak w proponowanym zapisie, z uwzględnieniem amortyzacji, tj.: Kwota zwróconej partycypacji, ustalona według stanu na dzień opróżnienia lokalu, powinna odpowiadać kwocie równej iloczynowi wpłaconej partycypacji oraz wskaźnika będącego ilorazem wartości odtworzeniowej 1 m 2 lokalu w dniu zwrotu partycypacji oraz wartości odtworzeniowej 1 m 2 lokalu w dniu zawarcia umowy - 7 -

10 partycypacyjnej, pomniejszona o wartość amortyzacji proporcjonalnie do ilorazu powierzchni użytkowej lokalu i powierzchni użytkowej całego budynku naliczonej wg obowiązujących przepisów podatkowych za okres najmu lokalu, przy czym kwota zwróconej partycypacji nie może być mniejsza niż kwota wpłaconej partycypacji. 8. Art. 1 pkt. 13 Projektu:: 8.1. Art.1 pkt.13 lit. a Projektu: W odniesieniu do zmiany brzmienia art. 30 ust.1 pkt. 2 Ustawy Polska Izba Gospodarcza TBS uważa, że proponowany poziom górnych progów dochodowych jest zaniżony ( z naszej wiedzy niektóre progi są zbliżone do progów uprawniających do przydziału mieszkania komunalnego ) i w konsekwencji zwęża krąg uprawnionych do korzystania z tego programu. Adresatem programu z założenia mają być gospodarstwa o średnich dochodach. Proponujemy podwyższenie górnych progów średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego o 40%, jak poniżej: a) 120% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, b) 180% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, c) 220% w gospodarstwie domowym większym niż dwuosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym albo dokonania zamiany brzmienia zapisu uwzględniającego dotychczasowy poziom. Proponujemy, także rozważyć delegowanie uprawnienia ustalania wysokości progów dochodowych na właściwego dla spraw mieszkaniowych ministra w drodze rozporządzenia Art.1 pkt.13 lit. c Projektu: Polska Izba Gospodarcza TBS proponuje w proponowanym brzmieniu art.30 ust.3 po słowach składać towarzystwu, a przed słowami raz na 3 lata dodać słowa nie rzadziej niż Art1.pkt.13 lit. d Projektu: W zakresie zmiany brzmienia art.30 ust.5 pkt. 3 proponujemy pozostawienie decyzji o wypowiedzeniu umowy najmu w części dotyczącej czynszu i określenia nowej stawki spółkom, przynajmniej w przypadku, kiedy dochody nie przewyższają dopuszczalnych progów o 20 %. Proponujemy art.30 ust.5 pkt. 3 w brzmieniu: 3) gdy najemca wykaże w zeznaniach dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, to jeżeli: - przekroczenie to jest nie większe niż 20% towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu określając nową stawkę w wysokości jednak nie wyższej od czynszu dotychczasowego niż o 1% za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, - w przeciwnym przypadku towarzystwo wypowiada umowę najmu w części - 8 -

11 dotyczącej czynszu określając nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego przekraczającego o ponad 20% wysokość określoną w ust. 1 pkt Art. 1 pkt.14 Projektu: Proponujemy, aby treść art. 33a uwzględniała także w przypadku realizacji inwestycji bez wsparcia w ramach programu rządowego wyłączenie także art..28 ust.1 oraz art.29a ust 3 i 4 Ustawy. W związku z powyższym proponujmy, uwzględniające powyższe propozycje brzmienie art. 33a Ustawy, jak poniżej: Art. 33a. Do lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego wybudowanych bez finansowania, o którym mowa w art. 15a, nie będących lokalami mieszkalnymi, o których mowa w art. 33e ust. 1, nie mają zastosowania przepisy art. 28 ust. 1 i 2, art. 29a ust. 2,3,4 oraz art. 30"; 10. Art.1.pkt. 15 Projektu: Polska Izba Gospodarcza proponuje, aby w art. 33f ust. 6 po słowach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego dodać oraz udzielonych towarzystwom na Przedsięwzięcia Inwestycyjno Budowlane (PIB). 11. Art. 3 Projektu: Uwzględniając stan prawny obowiązujący dla wniosków wstępnych złożonych przed dniem , Izba proponuje zmianę w brzmienia art. 3 ust.1 Projektu, jak poniżej: 1. Do umów najmu lokalu mieszkalnego i umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego dotyczących przedsięwzięć realizowanych z udziałem kredytów preferencyjnych na podstawie wniosków wstępnych złożonych po i zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art.29a ust.3 ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a w pozostałym zakresie przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. W stosunku do pozostałych zmian przedstawionych w projekcie Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego uwag nie wnosi. Warszawa 5 stycznia 2015r. Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego Wiesław Źrebiec - 9 -

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2013 poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ZAŁOśENIA PROJEKTU USTAWY O SPOŁECZNYM ZASOBIE MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH, SPOŁECZNYCH GRUPACH MIESZKANIOWYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Warszawa, 29 kwietnia 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

przejściowych: do końca 2013 r. LTV będzie mogło wynosić 100%, w 2014 r. 90%, ale już od 2015 r. ma być ustalane na nowych zasadach (80/90%).

przejściowych: do końca 2013 r. LTV będzie mogło wynosić 100%, w 2014 r. 90%, ale już od 2015 r. ma być ustalane na nowych zasadach (80/90%). UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

2. zwrotu VAT osobom fizycznym realizującym inwestycje mieszkaniowe

2. zwrotu VAT osobom fizycznym realizującym inwestycje mieszkaniowe STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKIE TEBEESY 70-302 SZCZECIN ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 www.nonstoptbs.pl Szczecin, 27 stycznia 2014 roku Szanowna Pani Elżbieta Bieńkowska Wicepremier Minister Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z 7 listopada 2012 r. Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Cel projektowanej ustawy W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 50. Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. - system kredytowania w świetle unormowań prawnych; projektowane zmiany

Raport. Nr 50. Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. - system kredytowania w świetle unormowań prawnych; projektowane zmiany KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego - system kredytowania w świetle unormowań prawnych; projektowane

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów:

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: [Wpisz tekst] Zarząd Związku Banków Polskich 15 stycznia 2010 roku przyjął Rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Ich realizacja ma dookreślić

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2781 Warszawa, 1 października 2014 r.

Druk nr 2781 Warszawa, 1 października 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-92-14 Druk nr 2781 Warszawa, 1 października 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Jak skredytować budowę domu?

Jak skredytować budowę domu? Jak skredytować budowę domu? W ABC kredytów mieszkaniowych staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, nurtujące większość z nas w sytuacji ubiegania się o kredyt. Zasygnalizowaliśmy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Raport przygotowany w ramach projektu Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

1) Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego

1) Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Stanowisko Komitetu Obrony Lokatorów w sprawie projektu założeń projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ STRESZCZENIE Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne Październik 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH zeszyt II Wiesława Kwiatkowska Dariusz Korczakowski Arkadiusz Godula Jacek Pietrusiak Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi, 2013 Spis treści Wstęp 5 Finansowanie inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 1

Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 1 Volker Busch-Geertsema, Bill Edgar, Matt Harrison, Barbara Illsley, Peter Watson 251 Piotr Olech Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo