Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3"

Transkrypt

1 Kodeks postępowania w biznesie KAEFER KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3

2 Przedmowa Prezesa Jeden zespół jeden kodeks Nasza codzienna praca pracowników realizujących projekty na budowie, zarządzających projektami oraz zarządów firm należących do Grupy KAEFER wpływa na nasz publiczny wizerunek i reputację. Ma to kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu nie tylko w odniesieniu do całej Grupy, ale również w ujęciu indywidualnym. Zrównoważone podejście biznesowe, wysokie standardy BHP, satysfakcja klientów i rozwój firmy to wszystko ma bezpośredni wpływ na nasze działania i sposoby w jakie je realizujemy. Nie jesteśmy jedynie monterami izolacji, specjalistami ds. wyposażenia wnętrz, monterami rusztowań, inżynierami czy pracownikami biurowymi wszyscy jesteśmy ambasadorami KAEFER na całym świecie! Każdy z naszych pracowników na całym świecie wpływa i kształtuje KAEFER w skali lokalnej jak i globalnej. Efektem jest firma oparta na wykwalifikowanej kadrze i globalnym systemie wzajemnych powiązań, która realizuje swoją wizję Wyeliminować straty energii poprzez codzienne wypełnianie misji polegającej na oferowaniu klientom najbardziej profesjonalnych, kompletnych rozwiązań izolacyjnych. Musimy oczywiście pamiętać o prawnej i moralnej odpowiedzialności za nasze działania. Zawieranie umów, budowanie relacji z klientami i przestrzeganie zasad BHP to tylko kilka aspektów codziennej działalności, w której niewłaściwe zachowanie może stawiać w niekorzystnym świetle zarówno firmę jak i pracownika. Zróżnicowanie kulturowe naszej Grupy oznacza, że obowiązują nas różne systemy prawne i normy moralne. Jednocześnie musimy wspólnie starać się wykraczać poza granice poszczególnych krajów, w których KAEFER jest obecny, kierując się zasadą: wspólny duch lokalna różnorodność. Z tych właśnie względów zdecydowaliśmy się wprowadzić Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. Jest to podstawowy zbiór zasad dla Grupy i wszystkich jej pracowników. Stanowi on wzór dla pracowników KAEFER z całego świata w zakresie profesjonalnego, zrównoważonego i etycznego postępowania w biznesie. Życzę wszystkim dużo satysfakcji z pracy, w firmie w której dla każdego ważnym jest przestrzeganie prawa i etyczne zachowanie. Peter Hoedemaker Prezes Zarządu Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 2

3 I. Wprowadzenie i zakres WYTYCZNE WIARYGODNOŚĆ ETYCZNE POSTĘPOWANIE KAEFER cechują dobrze wyszkoleni i zmotywowani pracownicy, a także wiedza techniczna, jakość, bezpieczeństwo, innowacja i zorientowanie na klienta. Taki wizerunek firmy jest efektem przestrzegania prawa i etycznego zachowania przez wszystkich naszych pracowników. KAEFER jest zaangażowany w wiele transakcji biznesowych, które wymagają postępowania zgodnego z licznymi przepisami prawa. W efekcie na KAEFER nałożone są różnorakie zobowiązania, które należy wypełnić w określonym czasie. Ponadto firma musi wdrażać niezbędne elementy kontroli, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów może prowadzić do znacznych strat finansowych, utraty reputacji i osłabienia pozycji względem konkurencji. Reputacja KAEFER wynika z zachowania i uczciwości naszych pracowników. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER ma na celu pomoc w ochronie wszystkich zatrudnionych przed problemami z prawem i odpowiedzialnością cywilną, we wdrażaniu niezbędnych elementów kontroli w sposób maksymalnie efektywny oraz w optymalizowaniu czynników motywacyjnych pozwalających doskonalić firmowe procesy i procedury. Kodeks ten ma charakter ogólny i nie odnosi się do wszystkich sytuacji rodzących wątpliwości w zakresie postępowania w biznesie. Niemniej stanowi on zbiór wytycznych dla pracowników z całego świata. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER jest wiążącą normą wewnętrzną, obowiązującą dla wszystkich transakcji biznesowych i działań opartych na stosownych przepisach prawa. Odnosi się on do wszystkich osób i podmiotów w Grupie KAEFER, bez względu na ich pozycję lub lokalizację. Każdy kierownik i pracownik odpowiada za przestrzeganie niniejszego Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER. Jeśli lokalne prawo obowiązujące w danym regionie, kraju lub obszarze działania firmy traktuje zasady opisane w niniejszym kodeksie bardziej rygorystycznie, należy przestrzegać tych bardziej restrykcyjnych zapisów. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 3

4 II. Obowiązki każdego pracownika KAEFER UCZCIWOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAUFANIU WSPÓŁPRACA Każdy pracownik KAEFER ma wkład w tworzenie środowiska pracy, które cechuje sprawiedliwość i zgodna współpraca. Tolerancja i zaufanie w codziennej działalności to podstawowe wartości, w jakie wierzy nasza firma. Ponadto od każdego pracownika wymagane jest odpowiedzialne zachowanie i uczciwość. Należy szanować osobowość i godność każdego człowieka. Wzajemny szacunek wynika z wewnętrznych przekonań i chęci udziału w życiu grupy. Dlatego też należy wspólnie omawiać problemy w miejscu pracy i poszukiwać ich rozwiązań. Tylko w ten sposób można budować atmosferę otwartości, tolerancji i sprawiedliwości. Wszyscy pracownicy KAEFER powinni mieć wkład w budowanie pozytywnej atmosfery poprzez swoje zachowanie w stosunkach międzyludzkich. Współpraca daje możliwość poznania i nabrania szacunku do innych kultur i postaw, co jest cenne i wzbogacające. Zachowanie pracowników świadczy o firmie i kształtuje jej reputację na zewnątrz, a także wpływa na wewnętrzną kulturę. Dlatego też w kontaktach z klientami, dostawcami i innymi osobami spoza firmy, z którymi ma ona relacje biznesowe, pracownicy muszą zachowywać się w sposób uczciwy i pełen szacunku. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie przepisy prawa odnoszą się do jego zakresu obowiązków, musi ich przestrzegać i informować o nich inne osoby. Ponadto należy przestrzegać postanowień zawartych w umowie o pracę oraz stosownych regulaminach firmowych. W trosce o reputację firmy, niniejszego Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER należy przestrzegać nie tylko w godzinach pracy. Należy postępować zgodnie z zawartymi w nim zasadami również poza miejscem pracy wtedy, gdy ma to wpływ na interesy firmy lub pracownik jest postrzegany jako osoba reprezentująca firmę. Wszyscy pracownicy są zobowiązani pomagać współpracownikom w przestrzeganiu regulaminów, a także współpracować z firmą w odniesieniu do stosowania tych postanowień. Dobra reputacja i sukces KAEFER będą możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy wspólnie będziemy przestrzegać opisanych zasad. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 4

5 III. Obowiązki kierownictwa KAEFER ETYKA DAWANIE PRZYKŁADU HONOR Stosując wytyczne etycznego zarządzania i związane z nim zasady zachowania kierownictwa, jego członkowie powinni wspierać tolerancję i sprawiedliwe zachowanie w miejscu pracy. W ten sposób zachowanie kierownictwa wpłynie na poszanowanie osobowości i godności wszystkich pracowników. Otwarte podejście do zarządzania pracownikami pozwala zbudować atmosferę pracy umożliwiającą wymianę pomysłów. Kierownictwo powinno zapobiegać niedopuszczalnym zachowaniom w ramach wypełniania swoich obowiązków. W sytuacjach konfliktowych członkowie kierownictwa muszą pełnić rolę mediatorów. Każdy kierownik pracujący w KAEFER powinien: > Dawać przykład, przestrzegając Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER i stosownych przepisów prawa > Propagować przestrzeganie tych zasad poprzez poważne traktowanie ich naruszania > Zachęcać swoich podwładnych do zgłaszania wątpliwości, które należy efektywnie rozwiązywać > Pilnować, aby w dążeniu do osiągania celów biznesowych nie zapominać o przestrzeganiu Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 5

6 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich KRYTERIA PODARUNKI 1. Współpraca z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi Dostawców należy wybierać wyłącznie według kryteriów ceny, jakości, bezpieczeństwa i solidności. Wpływu na te decyzje nie mogą mieć ani osobiste relacje ani uzyskanie materialnych lub niematerialnych korzyści. Nie wolno brać udziału w prywatnych transakcjach biznesowych i finansowych, które są sprzeczne z interesem KAEFER lub mogą wpływać na decyzje i działania podejmowane przez pracowników w imieniu firmy. Należy w szczególności przestrzegać następujących postanowień dotyczących upominków, zaproszeń do restauracji, organizowanych eventów itp.: 1.1 Pracownikom KAEFER nie wolno przyjmować jakichkolwiek prezentów, podarunków, świadczeń lub przysług (bez względu na ich charakter) w związku z zajmowanym stanowiskiem od jakichkolwiek osób lub podmiotów, które mogą wpływać na obiektywizm tych pracowników lub istniejące relacje handlowe, zawodowe lub administracyjne. Ponadto pracownicy KAEFER nie mogą w sposób bezpośredni lub pośredni oferować prezentów, świadczeń bądź innych przysług klientom, dostawcom ani innym osobom lub podmiotom, z którymi firma nawiązała lub może nawiązać jakiekolwiek relacje, jeśli ma to na celu wywarcie niedozwolonego wpływu na te relacje. PRZEJRZYSTOŚĆ Niniejszy Kodeks postępowania w biznesie KAEFER dopuszcza wymianę prezentów, podarunków i przysług pod warunkiem, że: > Są one dozwolone przez lokalne prawo i zasady etyczne obowiązujące w danej kulturze; > Nie naruszają zasad etyki i przejrzystości przyjętych przez KAEFER; > Nie mają negatywnego wpływu na reputację firmy; > Są one otrzymywane lub oferowane zgodnie z ogólnie przyjętymi normami handlowymi lub społecznymi bądź dotyczą przedmiotów lub przysług, których wartość jest symboliczna lub nieistotna z ekonomicznego punktu widzenia. Wszelkie prezenty lub przysługi oferowane lub otrzymywane przez pracowników firmy KAEFER, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Kodeksie postępowania w biznesie KAEFER, a przez to są niedozwolone, powinny być odrzucone lub zwrócone, chyba że poważnie uraziłoby to osobę lub podmiot je oferujący w takiej sytuacji pracownik powinien poinformować o tym swojego przełożonego. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 6

7 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich ZAPROSZENIA ZGODA KORZYŚCI OSOBISTE 1.2 Jako goście partnerów biznesowych, pracownicy mogą przyjmować wyłącznie zaproszenia na imprezy lub spotkania w restauracji, o ile zaproszenie zostało wysłane dobrowolnie, ma określony cel biznesowy i jest przyjęte jako zwyczajowa część współpracy (np. uroczysty lunch podczas seminarium lub spotkania, przyjęcie na koniec imprezy lub kolacja podsumowująca kilkudniowe wydarzenie). Pracownicy muszą poinformować swoich przełożonych o terminie i powodach udziału w spotkaniu w restauracji lub imprezie rozrywkowej opłaconej przez partnera biznesowego i uzyskać ich zgodę. 1.3 Czynny lub bierny udział w wydarzeniach sportowych, pokazach i innych imprezach w charakterze gościa u tego samego partnera biznesowego jest z zasady dozwolony tylko dwa razy do roku. 1.4 Pracownicy KAEFER, którzy otrzymają od dostawców lub klientów towary lub usługi do prywatnego wykorzystania, powinni zapłacić za nie obowiązującą cenę rynkową i udokumentować tę płatność. 1.5 Nie wolno żądać ani przyjmować od dostawców lub klientów pożyczek lub innych usług finansowych w jakiejkolwiek formie, przeznaczonych do celów osobistych. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 7

8 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich SPONSORING TAJEMNICA HANDLOWA WŁASNOŚĆ 1.6 Dostawcy i klienci nie mogą pełnić roli sponsorów prywatnych wydarzeń i uroczystości, takich jak urodziny, impreza z okazji przejścia pracownika na emeryturę itp. Pracownik nie może żądać ani przyjmować wsparcia ze strony dostawców w zakresie imprez charytatywnych itp., bez względu na to, czy wsparcie to jest udzielane w imieniu jego czy firmy, chyba że uzyskał on zgodę odpowiedniego lokalnego kierownictwa. W przeciwnym razie zachodzi podejrzenie, że w wyborze dostawców rolę odegrały nie tylko kryteria ceny, jakości, bezpieczeństwa i solidności. 1.7 KAEFER szanuje prawa i własność osób trzecich. Informacje o rynkach zbytu, dostawcach, klientach i partnerach biznesowych można zdobywać wyłącznie w sposób legalny i etyczny, np. z prasy, internetu, publicznie dostępnych baz danych, czasopism branżowych lub innych jawnych źródeł. Żądanie i przyjmowanie informacji o rynkach zbytu, dostawcach, klientach i partnerach biznesowych jest dopuszczalne, pod warunkiem że ich przyjęcie i wykorzystanie jest zgodne z prawem. Nie wolno podejmować prób niedozwolonego lub nieetycznego np. poprzez kradzież, łapówkarstwo, szpiegostwo lub naruszenie umów o zachowaniu poufności - zdobycia tajemnic handlowych ani innych poufnych lub chronionych informacji należących do podwykonawcy, klienta lub partnera biznesowego. Gromadząc informacje o rynkach zbytu, dostawcach, klientach i partnerach biznesowych, pracownicy muszą zawsze podawać się za osoby zatrudnione w KAEFER. KAEFER szanuje prawa i własność osób trzecich. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 8

9 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich NARUSZENIA PRZCIWDZIAŁANIE KORUPCJI PRAWO 2. Relacje z władzami publicznymi oraz współpraca z rządami i klientami 2.1 Przekazywanie przez pracowników KAEFER lub jej spółek zależnych płatności, pożyczek i innych przedmiotów wartościowych na rzecz urzędników bądź pracowników służb cywilnych w celu zdobycia zamówień lub korzyści dla KAEFER, jej spółek zależnych lub innych osób jest niedozwolone. 2.2 KAEFER sprzeciwia się wszelkim formom korupcji i przestrzega przepisów antykorupcyjnych obowiązujących w poszczególnych krajach i regionach oraz wynikających z międzynarodowych konwencji. KAEFER zabrania dokonywania płatności na rzecz przedstawicieli rządu, służb cywilnych i organów politycznych w zamian za uzyskanie przez KAEFER lub jej pracowników zamówień bądź innych korzyści. KAEFER nie upoważnia żadnego pracownika do tego, aby osobiście lub w imieniu firmy podejmował jakiekolwiek działania naruszające przepisy antykorupcyjne. 2.3 Naruszenie przepisów antykorupcyjnych może mieć bardzo poważne skutki dla KAEFER i zaangażowanych osób, łącznie z nałożeniem kar finansowych i pozbawieniem wolności. W przypadku pytań dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa w odniesieniu do zakresu obowiązków danego pracownika należy skontaktować się z Działem ds. Prawa i Ubezpieczeń (Corporate Legal & Insurance) bądź wysłać na adres: Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 9

10 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich INTERESY REPREZENTACJA INICJATYWY 3. Praca dodatkowa Bez wyraźnej zgody kierownictwa KAEFER pracownicy nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych ani rad doradczych innych przedsiębiorstw. Pracownicy nie mogą wykonywać regularnej pracy dodatkowej, która jest sprzeczna z uzasadnionymi interesami firmy lub może zmniejszać wydajność ich pracy na rzecz KAEFER. Ponadto pracownikom nie wolno podejmować pracy w imieniu kontrahentów lub konkurentów bez uprzedniej, wyraźnej zgody lokalnego kierownictwa. Udział pracowników KAEFER w organizacjach typu non-profit (np. stowarzyszeniach i inicjatywach obywatelskich) jest dopuszczalny i mile widziany. Nie może on jednak być sprzeczny z uzasadnionymi interesami KAEFER. Działalność ta jest objęta ograniczeniami, jeśli pracownik występuje lub jest postrzegany jako przedstawiciel KAEFER. Ograniczenia te są większe w odniesieniu do członków kierownictwa z racji ich pozycji i zakresu odpowiedzialności w firmie. 4. Konflikt interesów Pracownicy KAEFER mają obowiązek unikać podejmowania działań w sferze prywatnej lub zawodowej, które mogą prowadzić do konfliktu interesów (ma to miejsce wtedy, gdy osobisty interes pracownika ma jakikolwiek wpływ na obowiązki pełnione przez niego w KAEFER). Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 10

11 V. Kontrola wewnętrzna OCHRONA DANYCH OPIEKA ZGODNOŚĆ 1. Ochrona własności i tajemnic firmy Pracownicy są zobowiązani chronić własność firmy przed stratami, kradzieżą lub niewłaściwym użyciem. Pracownicy winni zachować pełną dyskrecję w odniesieniu do wszelkich tajemnic handlowych i biznesowych zarówno w czasie pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy. Należy przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych, w tym regulaminów firmowych. 2. Systemy i dokumenty kontroli wewnętrznej KAEFER stosuje systemy kontroli wewnętrznej, aby zapewnić przestrzeganie prawa i regulaminów firmowych, chronić własność firmy i zapobiegać jej niewłaściwemu użyciu, a także dopilnować, żeby sprzedaż i inne transakcje były realizowane wyłącznie w imieniu firmy przez upoważnione osoby. Pracownicy muszą dbać o to, aby wszelkie transakcje biznesowe były starannie i w pełni udokumentowane. Wydatki ponoszone w ramach działalności firmy muszą być rzetelnie i terminowo zaksięgowane. Dokumenty biznesowe stanowią wyłączną własność KAEFER i należy je przygotowywać oraz przechowywać zgodnie z firmowym regulaminem. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 11

12 VI. Przestrzeganie Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER przez pracowników i dostawców SWIADOMOŚĆ RELACJE 1. Zgodność. Naruszenie Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER bądź innych firmowych regulaminów lub wytycznych grozi postępowaniem dyscyplinarnym, zakończeniem stosunku pracy i dalszymi krokami prawnymi. Każdy członek kierownictwa KAEFER odpowiada za to, aby wszyscy pracownicy byli świadomi treści tych regulaminów i przestrzegali ich postanowień. Pracownicy niewypełniający tych zobowiązań muszą liczyć się z możliwością postępowania dyscyplinarnego i podjęciem kroków prawnych. 2. Dostawcy. KAEFER wspiera swoich dostawców i zachęca ich do wdrażania podobnych zasad w ich własnych przedsiębiorstwach. KAEFER oczekuje od dostawców, że będą stosować te zasady we wzajemnych relacjach. Stoimy na stanowisku, że są one doskonałą podstawą długotrwałej współpracy biznesowej. 3. Pytania dotyczące Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących właściwego zachowania i przestrzegania niniejszych wytycznych pracownicy powinni omówić te kwestie z przełożonymi lub Działem Kadr. W przypadku dodatkowych pytań zainteresowani pracownicy mogą skorzystać z kontaktu owego: (na życzenie korespondencja będzie traktowana poufnie). Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 12

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE KODEKS ETYCZNY PRACOWNIIKÓW URZĘDU MIIEJSKIIEGO W KOŻUCHOWIIE Ustanawia się Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Kodeks jest zbiorem zasad i wartości, jakimi kierują się pracownicy.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania.

Kodeks postępowania. Kodeks postępowania www.gw-world.com Status 11/16 DO_01_01_003_ZEN PL Wprowadzenie Przedsiębiorstwo rodzinne Gebrüder Weiss (GW) od pokoleń ma świadomość swojej odpowiedzialności w zakresie rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

Have a safe journey. Kodeks Postępowania

Have a safe journey. Kodeks Postępowania Have a safe journey Kodeks Postępowania Kluczowe zasady Saferoad działa zgodnie z uczciwymi, etycznymi praktykami biznesowymi, ustanawiając wysokie standardy dla swoich działań, jak również w stosunku

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 04/02 /2014 dyrektora szkoły z dnia 25 lutego2014 roku KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży

Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży stanowią zbiór wartości i zasad postępowania, którymi winien kierować się pracownik, realizując swoje obowiązki

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU Vb c... Cóż więc w obecnym stanie prawnym powstrzymuje urzędników przed nadużywaniem funkcji publicznej? jeśli nie przepisy to tylko ich wrodzona

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK. MÓJ BANK, w którym:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK. MÓJ BANK, w którym: KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania Kodeks etyczny Spółki Wprowadzenie Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój biznesu w dużej mierze zależy od zaufania jakim obdarzają nas nasi partnerzy,

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76 / 2005 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 22 sierpnia 2005r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY Koziegłowy 2005 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI Tekst jednolity z dnia 22.05.2013 1 1. Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wprowadzenie do antykorupcyjności 5 2. Streszczenie 7 3. Podstawowe wymagania 8 4. Oczekiwane zachowania 8 4.1 Kluczowe zasady 8 4.2 Definicja

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY TOPÓLKA

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY TOPÓLKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Topólka nr 0050.7.2013 z dnia 7.02.2013r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Gminy Topólka KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania i etyki w biznesie

Kodeks postępowania i etyki w biznesie 1 WPROWADZENIE Zarząd firmy Naspers promuje właściwe zachowania przez określenie istotnych dla nas wartości i zapewnienie integracji etycznych standardów biznesowych przedstawionych w tym kodeksie ze strategiami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiera, niewymagające z natury rzeczy

Bardziej szczegółowo

WROPAK H. Młyńska Wrocław

WROPAK H. Młyńska Wrocław KODEKS ETYKI WROPAK H. Młyńska Wrocław Firma Wropak H. Młyńska we wszelkich czynnościach biznesowych przestrzega nie tylko obowiązującego prawa, ale również zasad etycznych. Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Kod postępowania obowiązujący

Kod postępowania obowiązujący Kod postępowania obowiązujący Przyjęty przez Sveaskog kodeks właściwego postępowania wyraźnie określa, jak powinniśmy się zachowywać jako partner biznesowy, pracodawca, pracownik oraz podmiot biorący udział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 /2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. z dnia 31 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 /2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. z dnia 31 stycznia 2013 r. PG1.KM.0142.002.13 ZARZĄDZENIE NR 2 /2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24 /2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r.

Zarządzenie Nr 24 /2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r. Zarządzenie Nr 24 /2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 27/2011 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 23 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 9/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 23 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr 9/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Pieniężna z dnia 06 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Pieniężna z dnia 06 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Pieniężna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Na podstawie art. 31 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Treść: Słowo wstępne...3 Zasady...4 Konflikt interesów i korupcja...4 Czyny przestępcze

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo