Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3"

Transkrypt

1 Kodeks postępowania w biznesie KAEFER KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3

2 Przedmowa Prezesa Jeden zespół jeden kodeks Nasza codzienna praca pracowników realizujących projekty na budowie, zarządzających projektami oraz zarządów firm należących do Grupy KAEFER wpływa na nasz publiczny wizerunek i reputację. Ma to kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu nie tylko w odniesieniu do całej Grupy, ale również w ujęciu indywidualnym. Zrównoważone podejście biznesowe, wysokie standardy BHP, satysfakcja klientów i rozwój firmy to wszystko ma bezpośredni wpływ na nasze działania i sposoby w jakie je realizujemy. Nie jesteśmy jedynie monterami izolacji, specjalistami ds. wyposażenia wnętrz, monterami rusztowań, inżynierami czy pracownikami biurowymi wszyscy jesteśmy ambasadorami KAEFER na całym świecie! Każdy z naszych pracowników na całym świecie wpływa i kształtuje KAEFER w skali lokalnej jak i globalnej. Efektem jest firma oparta na wykwalifikowanej kadrze i globalnym systemie wzajemnych powiązań, która realizuje swoją wizję Wyeliminować straty energii poprzez codzienne wypełnianie misji polegającej na oferowaniu klientom najbardziej profesjonalnych, kompletnych rozwiązań izolacyjnych. Musimy oczywiście pamiętać o prawnej i moralnej odpowiedzialności za nasze działania. Zawieranie umów, budowanie relacji z klientami i przestrzeganie zasad BHP to tylko kilka aspektów codziennej działalności, w której niewłaściwe zachowanie może stawiać w niekorzystnym świetle zarówno firmę jak i pracownika. Zróżnicowanie kulturowe naszej Grupy oznacza, że obowiązują nas różne systemy prawne i normy moralne. Jednocześnie musimy wspólnie starać się wykraczać poza granice poszczególnych krajów, w których KAEFER jest obecny, kierując się zasadą: wspólny duch lokalna różnorodność. Z tych właśnie względów zdecydowaliśmy się wprowadzić Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. Jest to podstawowy zbiór zasad dla Grupy i wszystkich jej pracowników. Stanowi on wzór dla pracowników KAEFER z całego świata w zakresie profesjonalnego, zrównoważonego i etycznego postępowania w biznesie. Życzę wszystkim dużo satysfakcji z pracy, w firmie w której dla każdego ważnym jest przestrzeganie prawa i etyczne zachowanie. Peter Hoedemaker Prezes Zarządu Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 2

3 I. Wprowadzenie i zakres WYTYCZNE WIARYGODNOŚĆ ETYCZNE POSTĘPOWANIE KAEFER cechują dobrze wyszkoleni i zmotywowani pracownicy, a także wiedza techniczna, jakość, bezpieczeństwo, innowacja i zorientowanie na klienta. Taki wizerunek firmy jest efektem przestrzegania prawa i etycznego zachowania przez wszystkich naszych pracowników. KAEFER jest zaangażowany w wiele transakcji biznesowych, które wymagają postępowania zgodnego z licznymi przepisami prawa. W efekcie na KAEFER nałożone są różnorakie zobowiązania, które należy wypełnić w określonym czasie. Ponadto firma musi wdrażać niezbędne elementy kontroli, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów może prowadzić do znacznych strat finansowych, utraty reputacji i osłabienia pozycji względem konkurencji. Reputacja KAEFER wynika z zachowania i uczciwości naszych pracowników. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER ma na celu pomoc w ochronie wszystkich zatrudnionych przed problemami z prawem i odpowiedzialnością cywilną, we wdrażaniu niezbędnych elementów kontroli w sposób maksymalnie efektywny oraz w optymalizowaniu czynników motywacyjnych pozwalających doskonalić firmowe procesy i procedury. Kodeks ten ma charakter ogólny i nie odnosi się do wszystkich sytuacji rodzących wątpliwości w zakresie postępowania w biznesie. Niemniej stanowi on zbiór wytycznych dla pracowników z całego świata. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER jest wiążącą normą wewnętrzną, obowiązującą dla wszystkich transakcji biznesowych i działań opartych na stosownych przepisach prawa. Odnosi się on do wszystkich osób i podmiotów w Grupie KAEFER, bez względu na ich pozycję lub lokalizację. Każdy kierownik i pracownik odpowiada za przestrzeganie niniejszego Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER. Jeśli lokalne prawo obowiązujące w danym regionie, kraju lub obszarze działania firmy traktuje zasady opisane w niniejszym kodeksie bardziej rygorystycznie, należy przestrzegać tych bardziej restrykcyjnych zapisów. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 3

4 II. Obowiązki każdego pracownika KAEFER UCZCIWOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAUFANIU WSPÓŁPRACA Każdy pracownik KAEFER ma wkład w tworzenie środowiska pracy, które cechuje sprawiedliwość i zgodna współpraca. Tolerancja i zaufanie w codziennej działalności to podstawowe wartości, w jakie wierzy nasza firma. Ponadto od każdego pracownika wymagane jest odpowiedzialne zachowanie i uczciwość. Należy szanować osobowość i godność każdego człowieka. Wzajemny szacunek wynika z wewnętrznych przekonań i chęci udziału w życiu grupy. Dlatego też należy wspólnie omawiać problemy w miejscu pracy i poszukiwać ich rozwiązań. Tylko w ten sposób można budować atmosferę otwartości, tolerancji i sprawiedliwości. Wszyscy pracownicy KAEFER powinni mieć wkład w budowanie pozytywnej atmosfery poprzez swoje zachowanie w stosunkach międzyludzkich. Współpraca daje możliwość poznania i nabrania szacunku do innych kultur i postaw, co jest cenne i wzbogacające. Zachowanie pracowników świadczy o firmie i kształtuje jej reputację na zewnątrz, a także wpływa na wewnętrzną kulturę. Dlatego też w kontaktach z klientami, dostawcami i innymi osobami spoza firmy, z którymi ma ona relacje biznesowe, pracownicy muszą zachowywać się w sposób uczciwy i pełen szacunku. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie przepisy prawa odnoszą się do jego zakresu obowiązków, musi ich przestrzegać i informować o nich inne osoby. Ponadto należy przestrzegać postanowień zawartych w umowie o pracę oraz stosownych regulaminach firmowych. W trosce o reputację firmy, niniejszego Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER należy przestrzegać nie tylko w godzinach pracy. Należy postępować zgodnie z zawartymi w nim zasadami również poza miejscem pracy wtedy, gdy ma to wpływ na interesy firmy lub pracownik jest postrzegany jako osoba reprezentująca firmę. Wszyscy pracownicy są zobowiązani pomagać współpracownikom w przestrzeganiu regulaminów, a także współpracować z firmą w odniesieniu do stosowania tych postanowień. Dobra reputacja i sukces KAEFER będą możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy wspólnie będziemy przestrzegać opisanych zasad. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 4

5 III. Obowiązki kierownictwa KAEFER ETYKA DAWANIE PRZYKŁADU HONOR Stosując wytyczne etycznego zarządzania i związane z nim zasady zachowania kierownictwa, jego członkowie powinni wspierać tolerancję i sprawiedliwe zachowanie w miejscu pracy. W ten sposób zachowanie kierownictwa wpłynie na poszanowanie osobowości i godności wszystkich pracowników. Otwarte podejście do zarządzania pracownikami pozwala zbudować atmosferę pracy umożliwiającą wymianę pomysłów. Kierownictwo powinno zapobiegać niedopuszczalnym zachowaniom w ramach wypełniania swoich obowiązków. W sytuacjach konfliktowych członkowie kierownictwa muszą pełnić rolę mediatorów. Każdy kierownik pracujący w KAEFER powinien: > Dawać przykład, przestrzegając Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER i stosownych przepisów prawa > Propagować przestrzeganie tych zasad poprzez poważne traktowanie ich naruszania > Zachęcać swoich podwładnych do zgłaszania wątpliwości, które należy efektywnie rozwiązywać > Pilnować, aby w dążeniu do osiągania celów biznesowych nie zapominać o przestrzeganiu Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 5

6 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich KRYTERIA PODARUNKI 1. Współpraca z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi Dostawców należy wybierać wyłącznie według kryteriów ceny, jakości, bezpieczeństwa i solidności. Wpływu na te decyzje nie mogą mieć ani osobiste relacje ani uzyskanie materialnych lub niematerialnych korzyści. Nie wolno brać udziału w prywatnych transakcjach biznesowych i finansowych, które są sprzeczne z interesem KAEFER lub mogą wpływać na decyzje i działania podejmowane przez pracowników w imieniu firmy. Należy w szczególności przestrzegać następujących postanowień dotyczących upominków, zaproszeń do restauracji, organizowanych eventów itp.: 1.1 Pracownikom KAEFER nie wolno przyjmować jakichkolwiek prezentów, podarunków, świadczeń lub przysług (bez względu na ich charakter) w związku z zajmowanym stanowiskiem od jakichkolwiek osób lub podmiotów, które mogą wpływać na obiektywizm tych pracowników lub istniejące relacje handlowe, zawodowe lub administracyjne. Ponadto pracownicy KAEFER nie mogą w sposób bezpośredni lub pośredni oferować prezentów, świadczeń bądź innych przysług klientom, dostawcom ani innym osobom lub podmiotom, z którymi firma nawiązała lub może nawiązać jakiekolwiek relacje, jeśli ma to na celu wywarcie niedozwolonego wpływu na te relacje. PRZEJRZYSTOŚĆ Niniejszy Kodeks postępowania w biznesie KAEFER dopuszcza wymianę prezentów, podarunków i przysług pod warunkiem, że: > Są one dozwolone przez lokalne prawo i zasady etyczne obowiązujące w danej kulturze; > Nie naruszają zasad etyki i przejrzystości przyjętych przez KAEFER; > Nie mają negatywnego wpływu na reputację firmy; > Są one otrzymywane lub oferowane zgodnie z ogólnie przyjętymi normami handlowymi lub społecznymi bądź dotyczą przedmiotów lub przysług, których wartość jest symboliczna lub nieistotna z ekonomicznego punktu widzenia. Wszelkie prezenty lub przysługi oferowane lub otrzymywane przez pracowników firmy KAEFER, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Kodeksie postępowania w biznesie KAEFER, a przez to są niedozwolone, powinny być odrzucone lub zwrócone, chyba że poważnie uraziłoby to osobę lub podmiot je oferujący w takiej sytuacji pracownik powinien poinformować o tym swojego przełożonego. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 6

7 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich ZAPROSZENIA ZGODA KORZYŚCI OSOBISTE 1.2 Jako goście partnerów biznesowych, pracownicy mogą przyjmować wyłącznie zaproszenia na imprezy lub spotkania w restauracji, o ile zaproszenie zostało wysłane dobrowolnie, ma określony cel biznesowy i jest przyjęte jako zwyczajowa część współpracy (np. uroczysty lunch podczas seminarium lub spotkania, przyjęcie na koniec imprezy lub kolacja podsumowująca kilkudniowe wydarzenie). Pracownicy muszą poinformować swoich przełożonych o terminie i powodach udziału w spotkaniu w restauracji lub imprezie rozrywkowej opłaconej przez partnera biznesowego i uzyskać ich zgodę. 1.3 Czynny lub bierny udział w wydarzeniach sportowych, pokazach i innych imprezach w charakterze gościa u tego samego partnera biznesowego jest z zasady dozwolony tylko dwa razy do roku. 1.4 Pracownicy KAEFER, którzy otrzymają od dostawców lub klientów towary lub usługi do prywatnego wykorzystania, powinni zapłacić za nie obowiązującą cenę rynkową i udokumentować tę płatność. 1.5 Nie wolno żądać ani przyjmować od dostawców lub klientów pożyczek lub innych usług finansowych w jakiejkolwiek formie, przeznaczonych do celów osobistych. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 7

8 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich SPONSORING TAJEMNICA HANDLOWA WŁASNOŚĆ 1.6 Dostawcy i klienci nie mogą pełnić roli sponsorów prywatnych wydarzeń i uroczystości, takich jak urodziny, impreza z okazji przejścia pracownika na emeryturę itp. Pracownik nie może żądać ani przyjmować wsparcia ze strony dostawców w zakresie imprez charytatywnych itp., bez względu na to, czy wsparcie to jest udzielane w imieniu jego czy firmy, chyba że uzyskał on zgodę odpowiedniego lokalnego kierownictwa. W przeciwnym razie zachodzi podejrzenie, że w wyborze dostawców rolę odegrały nie tylko kryteria ceny, jakości, bezpieczeństwa i solidności. 1.7 KAEFER szanuje prawa i własność osób trzecich. Informacje o rynkach zbytu, dostawcach, klientach i partnerach biznesowych można zdobywać wyłącznie w sposób legalny i etyczny, np. z prasy, internetu, publicznie dostępnych baz danych, czasopism branżowych lub innych jawnych źródeł. Żądanie i przyjmowanie informacji o rynkach zbytu, dostawcach, klientach i partnerach biznesowych jest dopuszczalne, pod warunkiem że ich przyjęcie i wykorzystanie jest zgodne z prawem. Nie wolno podejmować prób niedozwolonego lub nieetycznego np. poprzez kradzież, łapówkarstwo, szpiegostwo lub naruszenie umów o zachowaniu poufności - zdobycia tajemnic handlowych ani innych poufnych lub chronionych informacji należących do podwykonawcy, klienta lub partnera biznesowego. Gromadząc informacje o rynkach zbytu, dostawcach, klientach i partnerach biznesowych, pracownicy muszą zawsze podawać się za osoby zatrudnione w KAEFER. KAEFER szanuje prawa i własność osób trzecich. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 8

9 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich NARUSZENIA PRZCIWDZIAŁANIE KORUPCJI PRAWO 2. Relacje z władzami publicznymi oraz współpraca z rządami i klientami 2.1 Przekazywanie przez pracowników KAEFER lub jej spółek zależnych płatności, pożyczek i innych przedmiotów wartościowych na rzecz urzędników bądź pracowników służb cywilnych w celu zdobycia zamówień lub korzyści dla KAEFER, jej spółek zależnych lub innych osób jest niedozwolone. 2.2 KAEFER sprzeciwia się wszelkim formom korupcji i przestrzega przepisów antykorupcyjnych obowiązujących w poszczególnych krajach i regionach oraz wynikających z międzynarodowych konwencji. KAEFER zabrania dokonywania płatności na rzecz przedstawicieli rządu, służb cywilnych i organów politycznych w zamian za uzyskanie przez KAEFER lub jej pracowników zamówień bądź innych korzyści. KAEFER nie upoważnia żadnego pracownika do tego, aby osobiście lub w imieniu firmy podejmował jakiekolwiek działania naruszające przepisy antykorupcyjne. 2.3 Naruszenie przepisów antykorupcyjnych może mieć bardzo poważne skutki dla KAEFER i zaangażowanych osób, łącznie z nałożeniem kar finansowych i pozbawieniem wolności. W przypadku pytań dotyczących stosowania odpowiednich przepisów prawa w odniesieniu do zakresu obowiązków danego pracownika należy skontaktować się z Działem ds. Prawa i Ubezpieczeń (Corporate Legal & Insurance) bądź wysłać na adres: Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 9

10 IV. Zachowanie w odniesieniu do osób trzecich INTERESY REPREZENTACJA INICJATYWY 3. Praca dodatkowa Bez wyraźnej zgody kierownictwa KAEFER pracownicy nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych ani rad doradczych innych przedsiębiorstw. Pracownicy nie mogą wykonywać regularnej pracy dodatkowej, która jest sprzeczna z uzasadnionymi interesami firmy lub może zmniejszać wydajność ich pracy na rzecz KAEFER. Ponadto pracownikom nie wolno podejmować pracy w imieniu kontrahentów lub konkurentów bez uprzedniej, wyraźnej zgody lokalnego kierownictwa. Udział pracowników KAEFER w organizacjach typu non-profit (np. stowarzyszeniach i inicjatywach obywatelskich) jest dopuszczalny i mile widziany. Nie może on jednak być sprzeczny z uzasadnionymi interesami KAEFER. Działalność ta jest objęta ograniczeniami, jeśli pracownik występuje lub jest postrzegany jako przedstawiciel KAEFER. Ograniczenia te są większe w odniesieniu do członków kierownictwa z racji ich pozycji i zakresu odpowiedzialności w firmie. 4. Konflikt interesów Pracownicy KAEFER mają obowiązek unikać podejmowania działań w sferze prywatnej lub zawodowej, które mogą prowadzić do konfliktu interesów (ma to miejsce wtedy, gdy osobisty interes pracownika ma jakikolwiek wpływ na obowiązki pełnione przez niego w KAEFER). Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 10

11 V. Kontrola wewnętrzna OCHRONA DANYCH OPIEKA ZGODNOŚĆ 1. Ochrona własności i tajemnic firmy Pracownicy są zobowiązani chronić własność firmy przed stratami, kradzieżą lub niewłaściwym użyciem. Pracownicy winni zachować pełną dyskrecję w odniesieniu do wszelkich tajemnic handlowych i biznesowych zarówno w czasie pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy. Należy przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych, w tym regulaminów firmowych. 2. Systemy i dokumenty kontroli wewnętrznej KAEFER stosuje systemy kontroli wewnętrznej, aby zapewnić przestrzeganie prawa i regulaminów firmowych, chronić własność firmy i zapobiegać jej niewłaściwemu użyciu, a także dopilnować, żeby sprzedaż i inne transakcje były realizowane wyłącznie w imieniu firmy przez upoważnione osoby. Pracownicy muszą dbać o to, aby wszelkie transakcje biznesowe były starannie i w pełni udokumentowane. Wydatki ponoszone w ramach działalności firmy muszą być rzetelnie i terminowo zaksięgowane. Dokumenty biznesowe stanowią wyłączną własność KAEFER i należy je przygotowywać oraz przechowywać zgodnie z firmowym regulaminem. Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 11

12 VI. Przestrzeganie Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER przez pracowników i dostawców SWIADOMOŚĆ RELACJE 1. Zgodność. Naruszenie Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER bądź innych firmowych regulaminów lub wytycznych grozi postępowaniem dyscyplinarnym, zakończeniem stosunku pracy i dalszymi krokami prawnymi. Każdy członek kierownictwa KAEFER odpowiada za to, aby wszyscy pracownicy byli świadomi treści tych regulaminów i przestrzegali ich postanowień. Pracownicy niewypełniający tych zobowiązań muszą liczyć się z możliwością postępowania dyscyplinarnego i podjęciem kroków prawnych. 2. Dostawcy. KAEFER wspiera swoich dostawców i zachęca ich do wdrażania podobnych zasad w ich własnych przedsiębiorstwach. KAEFER oczekuje od dostawców, że będą stosować te zasady we wzajemnych relacjach. Stoimy na stanowisku, że są one doskonałą podstawą długotrwałej współpracy biznesowej. 3. Pytania dotyczące Kodeksu postępowania w biznesie KAEFER. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących właściwego zachowania i przestrzegania niniejszych wytycznych pracownicy powinni omówić te kwestie z przełożonymi lub Działem Kadr. W przypadku dodatkowych pytań zainteresowani pracownicy mogą skorzystać z kontaktu owego: (na życzenie korespondencja będzie traktowana poufnie). Kodeks postępowania w biznesie KAEFER 12

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Treść: Słowo wstępne...3 Zasady...4 Konflikt interesów i korupcja...4 Czyny przestępcze

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI Tekst jednolity z dnia 22.05.2013 1 1. Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o.

Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. Kodeks dobrych praktyk i etyki biznesu w NEPCon Sp. z o.o. NEPCon International działa w ramach organizacji typu non profit na rzecz zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. NEPCon dąży do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Preambuła ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Valmet

Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Drodzy Współpracownicy i Partnerzy, Kodeks postępowania firmy Valmet to zbiór przepisów definiujących zasady moralne, etyczne, zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1 Wypełniając obowiązek nałożony przez art. 202 ust. 5a znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu

1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu Kodeks etyki Valeo Spis treści 1. WSTĘP DO KODEKSU 1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu 06 07 08 2. UCZCIWOŚĆ WOBEC NASZYCH PRACOWNIKÓW I OTOCZENIA 2.1 Bezpieczeństwo i higiena

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Wstęp Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Uchwała nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Rozdział I: Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI CZŁONKÓW KLUBU BRAND DESIGN

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI CZŁONKÓW KLUBU BRAND DESIGN Warszawa, dnia.. 2009 roku KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI CZŁONKÓW KLUBU BRAND DESIGN Preambuła Niniejszy Kodeks, opracowany został dla wsparcia prawidłowej realizacji misji i celów Klubu Brand

Bardziej szczegółowo

Nasz sposób prowadzenia biznesu

Nasz sposób prowadzenia biznesu www.pwc.com/ethics Nasz sposób prowadzenia biznesu Kodeks postępowania Profesjonalizm w działaniu. Prawość w prowadzeniu biznesu. Zachowanie dobrego imienia firmy i naszych klientów. Szacunek wobec ludzi

Bardziej szczegółowo

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Płock, 2013 rok Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP List od Zarządu Szanowni Państwo! Naszą misją jest bycie czołowym wytwórcą i dostawcą produktów i usług

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE WSTĘP Za nazwą MAHLE stoją wyniki, precyzja, perfekcja i innowacyjność. Nasze hasło to: Driven by performance, czyli Napędza nas działanie. Do naszych głównych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Misja i wizja firmy

I. Wstęp. Misja i wizja firmy KODEKS ETYCZNY MALOW Spółki z o.o. w Suwałkach I. Wstęp 1. Niniejszy Kodeks Etyczny wyraża podstawowe wartości oraz prezentuje normy uznane przez społeczność Spółki z o.o. Malow za wspólne. 2. Celem naszego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty Siła Tworzenia Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty Wprowadzenie Dla Grupy Azoty priorytetem jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i godny zaufania. Chcemy, aby nasze otoczenie postrzegało

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BANKOWEJ

KODEKS ETYKI BANKOWEJ KODEKS ETYKI BANKOWEJ (ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ) Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Kodeksu Etyki Bankowej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Spis treści Wstęp...3 Zasady... 5 Konflikt interesów i łapówkarstwo...7 Korupcja...8 Przestrzeganie zasad

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

(przekład z języka angielskiego)

(przekład z języka angielskiego) KODEKS ETYKI LEKARZY DENTYSTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ (przekład z języka angielskiego) Przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym Rady Europejskich Lekarzy Dentystów w dniu 30 listopada 2007 r., nowelizując

Bardziej szczegółowo

EBERSPÄCHER ZARZĄDZANIE KODEKS POSTĘPOWANIA GRUPA EBERSPÄCHER KODEKS POSTĘPOWANIA DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW

EBERSPÄCHER ZARZĄDZANIE KODEKS POSTĘPOWANIA GRUPA EBERSPÄCHER KODEKS POSTĘPOWANIA DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW EBERSPÄCHER ZARZĄDZANIE KODEKS POSTĘPOWANIA GRUPA EBERSPÄCHER KODEKS POSTĘPOWANIA DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW 2 I CODE OF CONDUCT SŁOWO WSTĘPNE ZARZĄDU Jako globalny partner przemysłu motoryzacyjnego

Bardziej szczegółowo

PÓŁ WIEKU TRADYCJI - MARKA, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE KODEKS ETYCZNY INSTAL RZESZÓW SP. Z O.O. STR. 2/10

PÓŁ WIEKU TRADYCJI - MARKA, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE KODEKS ETYCZNY INSTAL RZESZÓW SP. Z O.O. STR. 2/10 Instal PÓŁ WIEKU TRADYCJI - MARKA, Rzeszów KTÓRA ZOBOWIĄZUJE KODEKS ETYCZNY INSTAL RZESZÓW Sp. SP. Z O.O. z o.o. STR. 1/10 Kodeks Etyczny 1956 2013 A d r e s s i e d z i b y S p ó ł k i : 3 5-2 1 1 R z

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie KODEKS ETYKI STUDENTA Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Warszawa, 24.01.2013 Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc

Bardziej szczegółowo

Kodeks. Postawa nauczyciela wobec uczniów

Kodeks. Postawa nauczyciela wobec uczniów Kodeks Etyczny Nauczyciela obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich Kodeks Etyczny Nauczyciela jest zbiorem zasad służącym nauczycielowi pomocą w rozstrzyganiu problemów

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujące w Towarzystwach Ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia. W Towarzystwach Ubezpieczeń, wchodzących w skład Grupy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE NA PODSTAWIE ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, HIGIENA + Nasze wspólne obowiązki - etyka biznesu naszą wspólną sprawą. Spis treści : 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct voestalpine AG. www.voestalpine.com

Code of Conduct voestalpine AG. www.voestalpine.com Code of Conduct voestalpine AG www.voestalpine.com 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 zawartość 05 Słowo wstępne i określenie celów Obszar zastosowania 07 Odpowiedzialność za wdrażanie kodeksu

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group Kodeks etyczny > Drodzy Państwo, Każdego roku Grupa nasza powiększa się, świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony i nasze decyzje muszą być podejmowane w odmiennych uwarunkowaniach. Reputacja grupy

Bardziej szczegółowo

Lear Corporation Kodeks postępowania i zasad etyki

Lear Corporation Kodeks postępowania i zasad etyki Lear Corporation Kodeks postępowania i zasad etyki Spis treści Kilka słów od Matta Simonciniego O firmie Wizja i misja Wprowadzenie do Kodeksu Przestrzeganie przepisów prawa Zgłaszanie naruszeń Zakaz reperkusji

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU rok szkolny 2015/2016 GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 4 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W LESZNIE motto: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

KODEKS ETYCZNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ KODEKS ETYCZNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ Preambuła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, będąca niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego, za priorytety swego działania uznaje budowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania (Code of Conduct)

Kodeks postępowania (Code of Conduct) Kodeks postępowania (Code of Conduct) 02 Spis treści Przedmowa zarządu koncernu 04 1 Preambuła 06 2 13 zasad postępowania firmy HOMAG Group 06 2.1 Działanie zgodne z prawem 06 2.2 Klienci i uczciwa konkurencja

Bardziej szczegółowo

Kodeks właściwego postępowania obowiązujący w Sveaskog

Kodeks właściwego postępowania obowiązujący w Sveaskog Kodeks właściwego postępowania obowiązujący w Sveaskog Przyjęty przez Sveaskog kodeks właściwego postępowania określa, jak powinniśmy się zachowywać jako partner biznesowy, pracodawca, pracownik oraz podmiot

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Wstęp Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PHU CEWAR WIĘCH & WIĘCH S.J.

PHU CEWAR WIĘCH & WIĘCH S.J. PHU CEWAR WIĘCH & WIĘCH S.J. KODEKS ETYCZNY Zasady postępowania firmy Cewar Małgorzta Kowalska 2015-02-23 WSTĘP Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CEWAR Więch & Więch S.J. jest długoletnim doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

Kodeks etyczny Inter Europol Piekarnia Szwajcarska Kodeks etyczny Inter Europol Piekarnia Szwajcarska 2015 Spis treści 1. WSTĘP 1.1. Preambuła 1.2. Misja wizja strategia 1.3. Wartości 1.4. Cele Firmy 2. ZASADY POSTĘPOWANIA 2.1. Firma i jej otoczenie 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

WITAMY. www.pdinvest.pl tel. 792-363-493

WITAMY. www.pdinvest.pl tel. 792-363-493 WITAMY Szanowni Państwo, Naszą misją jest współtworzenie z Państwem miejsc rozwijających horyzonty, służących ciągłemu rozwojowi. Ten zaś prowadzi prosto do sukcesu. Nasi Klienci od lat są świadomi dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA. przy III LO im. Gen. Sowińskiego w Warszawie. Jan Paweł II.

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA. przy III LO im. Gen. Sowińskiego w Warszawie. Jan Paweł II. REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA przy III LO im. Gen. Sowińskiego w Warszawie Motto: Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma lecz przez to, czym

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo