Robert. dyrektor LPR. Jubileusz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego [s. 34] XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy [s. 1] Etat czy kontrakt? [s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robert. dyrektor LPR. Jubileusz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego [s. 34] XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy [s. 1] Etat czy kontrakt? [s."

Transkrypt

1 ISSN egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec/lipiec 2010 nr 6/7 Robert Ga³¹zkowski, dyrektor LPR Jubileusz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego [s. 34] XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy [s. 1] Etat czy kontrakt? [s. 14] Dop³aty do ponadstandardu [s. 6] Polskie ZOO-zy [s. 36] nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

2 XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

3 XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie Wznowione obrady Ma³gorzata Skarbek XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie, zaplanowany na 10 kwietnia 2010 r., ze wzglêdu na katastrofê pod Smoleñskiem zosta³ w tym dniu zawieszony. Jego obrady wznowiono 15 maja br. Wpierwszym terminie wybrano przewodnicz¹cego Zjazdu oraz komisje: Mandatow¹ i Regulaminow¹. Przewodnicz¹cym Zjazdu zosta³ Krzysztof Makuch. 15 maja obrady rozpoczê³y siê od dope³nienia formalnoœci. Wybrano Komisjê Uchwa³ i Wniosków, przyjêto regulamin Zjazdu. Po stwierdzeniu przez Komisjê Mandatow¹ kworum, rozpoczêto obrady, jednak frekwencja by³a niska. Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ ofiar katastrofy pod Smoleñskiem. Na wstêpie prezes ORL Mieczys³aw Szatanek zwróci³ uwagê na fakt, i nie wszyscy delegaci maj¹ poczucie obowi¹zku. Zgadzaj¹ siê zostaæ delegatami, ale na tym koñczy siê ich aktywnoœæ w samorz¹dzie. To brak szacunku wobec kolegów i Izby Lekarskiej. Mo e lepiej by³oby, gdyby z³o yli mandaty. Ta gorzka uwaga doda³ prezes jest skierowana do nieobecnych. Na pocz¹tku stycznia br. mia³a miejsce przeprowadzka biur Izby do nowej siedziby przy ul. Pu³awskiej 18. Koszty obs³ugi s¹ tu ni sze ni by³y przy ul. Grójeckiej i wynosz¹ ok. 22 tys. z³ miesiêcznie (wspomnia³ o tym równie Andrzej Sawoni, skarbnik Izby, w swoim sprawozdaniu finansowym). Czêœæ administracyjna budynku jest ju gotowa, czêœæ hotelowa i klub lekarza na ukoñczeniu. Izba dobrze zaplanowa³a wydatki, zachowa³a p³ynnoœæ finansow¹, nie ograniczaj¹c swej dzia³alnoœci. Bud et zmniejszono jedynie Komisji Sportu. Wniosek naszej Izby o dotacje unijne na kszta³cenie E-learning w s³u bie lekarzy zosta³ rozpatrzony pozytywnie. Przyznane zosta³y œrodki w wysokoœci 3,3 mln z³. Mamy nadziejê, e wkrótce lekarze, cz³onkowie naszej Izby, bêd¹ mogli nieodp³atnie korzystaæ z kursów e-learningowych w ramach kszta³cenia ustawicznego. Istniej¹ dwa problemy, którymi Izba postanowi³a siê zaj¹æ: przygotowanie pod wzglêdem prawnym lekarzy nara onych na ataki ze strony pacjentów i mediów oraz tych, zwalnianych z pracy. Powstaj¹ce biuro obrony praw lekarzy opracuje spis najczêœciej wystêpuj¹cych problemów prawnych, z jakimi maj¹ do czynienia lekarze, a nastêpnie Izba nawi¹ e wspó³pracê z prawnikami, którzy pomog¹ w ich rozwi¹zywaniu. Powo- ³ana zosta³a Komisja Interwencyjna oraz zatrudniono dziennikarza, który bêdzie z ni¹ wspó³pracowa³. Do Izby wp³ywaj¹ skargi lekarzy dotycz¹ce niezgodnych z prawem zwolnieñ z pracy. Dzieje siê tak czêsto w sytuacjach przekszta³cania szpitali przyk³adem jest zwolnienie ordynatora, który mia³ podpisan¹ umowê do 2013 r. Biuro Prawne przygotuje wiêc te informacjê dla ordynatorów, bêdzie to kompendium wiedzy na temat ich praw. Trwaj¹ równoczeœnie prace nad przygotowaniem systemu ubezpieczeñ dla lekarzy. W poprzedniej kadencji zosta³a nawi¹zana wspó³praca z firm¹ Inter Polska S.A., która specjalizuje siê w ubezpieczeniach w ochronie zdrowia. Prezes Mieczys³aw Szatanek zakoñczy³ swoje wyst¹pienie apelem o wiêksze zaanga owanie w dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ ze strony cz³onków. Prosi³ równie delegatów o wspó³pracê w tej sprawie. Informacje o dzia³alnoœci Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej i Okrêgowego S¹du Lekarskiego w pierwszym kwartale br. przedstawili: Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej Zbigniew Czernicki i przewodnicz¹ca Okrêgowego S¹du Lekarskiego El bieta Rusiecka-Kucza³ek. Andrzej Sawoni, skarbnik ORL, przedstawi³ sprawozdanie finansowe z wykonania bud etu OIL za 2009 r. Po dyskusji nad uwagami do sprawozdania dr. Marka Czarkowskiego, przewodnicz¹cego Komisji Bioetyki, który zakwestionowa³ bilans finansowy swojej komisji przedstawiony przez skarbnika, sprawozdanie zosta³o jednak zatwierdzone. Nastêpnie Zjazd przyj¹³ preliminarz bud etowy na 2010 r. W programie obrad znalaz³y siê 2 uchwa³y, które dostosowa³y dotychczasowe regulacje do nowej ustawy o izbach lekarskich: Regulamin organizacji i tryb dzia³ania Okrêgowej Rady Lekarskiej oraz Regulamin organizacji i tryb dzia³ania Okrêgowej Komisji Rewizyjnej. Zosta³y one przeg³osowane. Ponadto przyjêto uchwa³ê w sprawie wykazu funkcji w OIL w Warszawie, których pe³nienie mo e byæ wynagradzane oraz zmieniono uchwa³ê w sprawie przyznania diet samorz¹dowych cz³onkom organów OIL w Warszawie. W drugiej czêœci Zjazdu uczestniczyli goœcie, w tym: Maciej Hamankiewicz, prezes NRL; Anna Lella, wiceprezes NRL; S³awomir Nazarewski, prorektor WUM; Czes³aw Czechyra, pose³ PO; Waldemar Roszkiewicz, wicemarsza³ek samorz¹du mazowieckiego; Andrzej Trzaskowski Towarzystwo Lekarskie Warszawskie. Prezes M. Hamankiewicz podkreœli³, e warszawska izba zrzesza nie tylko najwiêcej, ale i najlepszych lekarzy. Naczelna Izba w du ej mierze funkcjonuje dziêki aktywnoœci œrodowiska warszawskiego. Prorektor S. Nazarewski w swoim wyst¹pieniu wspomnia³, i Warszawski Uniwersytet Medyczny liczy na blisk¹ wspó³pracê tak e w nowej kadencji. Kontakty obu instytucji powinny dotyczyæ m.in. kszta³towania w³aœciwego wizerunku lekarza, bo zaufanie do przedstawicieli tego zawodu jest jednym z filarów naszej profesji. Z kolei wicemarsza³ek W. Roszkiewicz zaakcentowa³ wolê, aby wspó³praca obu samorz¹dów dotyczy³a rozwi¹zywania problemów wynagrodzeñ lekarzy. Krzysztof Makuch w imieniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki wrêczy³ dyplomy uznania wybitnym lekarzom zajmuj¹cym u nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec

4 XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie u siê twórczoœci¹ artystyczn¹: Jerzemu Kamiñskiemu poecie i prozaikowi oraz Stefanowi Jaworskiemu artyœcie plastykowi. Poza tym dyplom uznania otrzyma³ Zdzis³aw ¹czkowski, poeta opiekuj¹cy siê lekarzami literatami. Wyró nienia otrzyma³a te liczna grupa najlepszych w ubieg³ym roku lekarzy sportowców: dru yna koszykarzy (w imieniu dru yny dyplom odebra³ Gajusz Gontarczyk), Bo enna Kêdzierska (tenis), prof. Ewa Skopiñska (bryd ), Konrad Boñda (oszczep), Ma³gorzata Sawa (p³ywanie), Wojciech B³oñski (badminton), Teresa Zasacka (narciarstwo), Joanna, Tomasz, Kasia, Maria Danglowie (najbardziej usportowiona rodzina lekarska). ORL w Warszawie wyró ni³a Medalem im. Jerzego Moskwy 10 lekarzy: Stefana Borzyma, Janusza Garlickiego, Bohdana Iwaszkiewicza, Zbigniewa Jarz¹bka, Mariê Jasiñsk¹, Edwarda Mroczewskiego, Andrzeja Sawoniego, Kazimierza Skubika, Andrzeja Wêdziñskiego, Ewê Ziemkiewicz-Komorowsk¹ oraz mecenasa Paw³a Jannasza. Medale wrêczyli Mieczys³aw Szatanek i Andrzej W³odarczyk poprzedni prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej. Obok dyskusji programowej, która dotyczy³a wynagrodzeñ lekarzy oraz wizerunku lekarza i Izby (szersze omówienie tych zagadnieñ na kolejnych stronach), w trakcie obrad poruszono wiele istotnych problemów. Jednym z tematów by³ brak standardów us³ug lekarskich. Tylko anestezjolodzy mog¹ pochwaliæ siê sukcesem w tej dziedzinie. Doprowadzili bowiem do wydania przez ministra zdrowia rozporz¹dzenia o warunkach wykonywania pracy i wyposa enia sal zabiegowych. Innym problemem s¹ zalety i wady pracy w systemie optaut. Prawo do wyra enia zgody na dodatkow¹ pracê jest na ogó³ uwa ane za dobre rozwi¹zanie. Ale byli te dyskutanci, którzy uznali ten system za uci¹ liwy. Kolejn¹ omawian¹ kwesti¹ by³y przepisy okreœlaj¹ce maksymaln¹ liczbê pacjentów, którymi mo e opiekowaæ siê lekarz podczas dy uru w szpitalu. Jedna z delegatek poda³a przyk³ad ze szpitala psychiatrycznego, w którym lekarz ma pod opiek¹ ok. 800 pacjentów dziennie. Czy powinien siê godziæ na takie warunki? Mecenas El bieta Barcikowska- Szyd³o stwierdzi³a, e problem liczby pacjentów reguluj¹ zwykle przepisy wewnêtrzne szpitala, opracowywane przy udziale samorz¹du i zwi¹zków zawodowych. Teresa Korta proponowa³a, aby w przypadkach tak absurdalnych warunków, zwracaæ siê o pomoc do towarzystw medycznych, w przytoczonym wy ej przyk³adzie do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nale y zawsze wymagaæ przedstawienia zakresu obowi¹zków. Tradycyjnie podczas Zjazdu odby³a siê wystawa malarstwa. Tym razem swoje obrazy prezentowa³ dr Stefan Jaworski. Ü Fot. R. Klimkowska Prorektor ds. Klinicznych WUM dr hab. n. med. S³awomir Nazarewski: [...] Warszawski Uniwersytet Medyczny od lat aktywnie wspó³pracuje z samorz¹dem lekarskim. W szeregach najwiêkszej Izby w kraju a wiêc tej Izby œrodowisko akademickie by³o i jest silnie reprezentowane. Historiê warszawskiego samorz¹du lekarskiego tworzy³o i tworzy wielu profesorów naszego Uniwersytetu. Okrêgowa Izba Lekarska od 8 lat nosi imiê profesora Jana Nielubowicza. Postaci, której nie trzeba przybli aæ wspó³twórcy polskiej transplantologii, rektora Akademii Medycznej w Warszawie w latach , w której pracowa³ i naucza³ przez ponad 40 lat. By³ honorowym prezesem NRL, przewodnicz¹cym Okrêgowego S¹du Lekarskiego w I i II kadencji samorz¹du. Nasz uniwersytet bardzo ceni sobie wspó³pracê z samorz¹dem lekarskim. Wiemy, jak wa n¹ rolê odgrywaj¹ izby lekarskie, dzia³aj¹c w interesie naszego œrodowiska i na rzecz naszej profesji. S¹ naszym g³osem w debacie publicznej. Chcemy, aby tak e w tej kadencji, rozpoczêtej kilka miesiêcy temu, wspó³praca miêdzy samorz¹dem lekarskim a uczelniami medycznymi by³a œcis³a, abyœmy wspólnie, jeszcze skuteczniej dzia³ali na rzecz naszego œrodowiska. [...] Obraz, jaki w spo³eczeñstwie ma œrodowisko lekarskie i nasz samorz¹d, w realny sposób wp³ywa na skutecznoœæ podejmowanych przez nas dzia³añ. Pozytywny wizerunek lekarza w opinii publicznej jest w interesie zarówno pacjentów, jak i nas samych. Pacjenci chc¹ nam ufaæ, uwa aæ nas za autorytety. Doskonale wiemy, e wspó³praca oparta na takiej relacji jest ³atwiejsza i przynosi lepsze rezultaty, pacjenci chêtniej wykonuj¹ te zalecane im leczenie. [...] Wizerunek jest jednym z filarów naszej profesji. Obraz, jaki mamy wœród pacjentów, wp³ywa na skutecznoœæ leczenia, decyduje tak naprawdê o sensie wykonywania naszego zawodu, a w szerszym ujêciu wp³ywa na kondycjê polskiej medycyny. I czy zgadzamy siê z tym czy te nie jak pokazywani s¹ lekarze w mediach, co s¹dzi o nas opinia publiczna ma to wp³yw na nasz¹ codzienn¹ pracê i na jej efekty. [...] Ü Fragmenty wyst¹pienia Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Koledze Konstantemu Radziwi³³owi z powodu œmierci Ojca sk³ada prezes i cz³onkowie ORL w Warszawie Naszej Kole ance, redaktor Ewie Dobrowolskiej-Kwiatkowskiej wyrazy najg³êbszego wspó³czucia po œmierci Mê a Paw³a sk³ada redakcja Pulsu 2 nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

5 XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie Dyskusja programowa na XXIX Okrêgowym ZjeŸdzie Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Co zrobiæ, by nas lepiej widziano? Czy istnieje lekarski PR? Jeœli nie, to czy nale y go stworzyæ? Jeœli tak, to jaki jest? Wizerunek i wynagrodzenia lekarzy by³y wiod¹cymi tematami dyskusji programowej Zjazdu. Jeœli zastanawiamy siê nad p³acami w œrodowisku lekarskim, to mój pomys³ jest prosty powiedzia³ przewodnicz¹cy zespo³u ds. wynagrodzeñ Maciej Jêdrzejowski. Dla lekarzy na etacie trzy œrednie wynagrodzenia w gospodarce narodowej; dla lekarzy na kontrakcie 150 z³ za godzinê. Podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy domagano siê co najmniej dwukrotnej œredniej krajowej dla lekarzy bez specjalizacji oraz trzykrotnej dla lekarzy ze specjalizacj¹. Postulaty te nie s¹ jednak proste w realizacji. Maciej Jêdrzejowski podkreœli³, e nie jest mo liwe prawne zobowi¹zanie lekarzy przez izby, by nie godzili siê zarabiaæ poni ej okreœlonej kwoty. S¹ jednak inne metody. Podstawow¹ jest wed³ug niego integracja œrodowiska. Przypomnia³, e w jednym ze szpitali na Mazowszu 120 lekarzy wypowiedzia³o umowy. Poniewa zachowali siê solidarnie, uzyskali podwy kê wynagrodzeñ. Maciej Jêdrzejowski zastrzeg³ jednak, e nie zawsze strajk jest w³aœciw¹ metod¹. Powodzenie innych, ³agodniejszych sposobów w du ej mierze zale y od wizerunku, który ma istotny wp³yw na œwiadomoœæ pracodawcy dotycz¹c¹ wartoœci pracownika lekarza. Lekarski PR ekstrawagancja czy koniecznoœæ? Tym pytaniem rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie zastêpca sekretarza Okrêgowej Rady Lekarskiej Julian Wróbel. Przypomnia³, e lekarze wprawdzie znajduj¹ siê wed³ug opinii respondentów wiêkszoœci sonda y w pierwszej pi¹tce zawodów ciesz¹cych siê najwy szym zaufaniem spo³eczeñstwa, ale lekarzy wyprzedzaj¹ takie profesje jak górnicy i pielêgniarki. Nale a- ³oby siê zatem zastanowiæ, co jest tego powodem? Co nale y zrobiæ, aby zmieniæ tê sytuacjê polepszyæ wizerunek lekarzy zarówno na zewn¹trz, jak i we w³asnym œrodowisku? Wizerunek przek³ada siê na pozycjê izby w yciu spo³ecznym. Pozytywnie postrzega siê najczêœciej tych, którzy maj¹ ten wizerunek spójny uwa a Julian Wróbel. Nale y zacz¹æ od diagnozy sytuacji, a nastêpnie u³o yæ plan dzia³ania. Niezbêdne jest te opracowanie procedur reagowania na informacje medialne zwi¹zane z sytuacjami kryzysowymi. Dotyczy to nag³aœniania incydentów przyjêcia przez lekarza ³apówki, stanu nietrzeÿwoœci w pracy, pope³nienia b³êdu zawodowego, a tak e zdarzeñ takich jak strajk. Wszystkie te fakty podane do publicznej wiadomoœci, pozostawione bez reakcji ze strony œrodowiska lekarskiego, skutkuj¹ pejoratywnym odbiorem spo³ecznym. Julian Wróbel podkreœli³, e jeœli w mediach pojawia siê nieprzychylna dla œrodowiska lekarskiego informacja, ma siê tak naprawdê dwie godziny na jej zdementowanie, ripostê lub przedstawienie w innym œwietle. Tak¹ szybkoœæ reakcji wymuszaj¹ wspó³czesne media. A warto reagowaæ, bo odium takich doniesieñ spada na ca³e œrodowisko. Trzeba temu przeciwdzia³aæ na przyk³ad, w razie doniesienia o pijanym lekarzu w pracy, mo na przypomnieæ mediom, e alkoholizm jest w Polsce chorob¹ spo³eczn¹ i adne œrodowisko nie jest od niego wolne oraz poinformowaæ, e oprócz tego, i samorz¹d zbada kontrowersyjn¹ sprawê, w izbie jest organizowana pomoc dla dotkniêtych chorob¹ alkoholow¹ kolegów. Wiedzieæ, na czym siê stoi Wed³ug Juliana Wróbla konieczne jest odpowiednie przygotowanie siê do debat publicznych. Dlatego te nale y stworzyæ bazê informacji o pracy lekarzy oraz ustaliæ pewne algorytmy postêpowania i wypowiedzi w kwestiach m.in. warunków pracy lekarzy, czasu wizyty w stosunku do liczby pacjentów na jednego lekarza itp. Niezbêdne jest te uwzglêdnienie oczekiwañ pacjentów. To oni rozpowszechniaj¹ informacje o lekarzu, którego spotkali w gabinecie czy szpitalu. Dyskusja Prezentacja Juliana Wróbla zosta³a wys³uchana z du ¹ uwag¹, a delegaci zareagowali aktywnie, zg³aszaj¹c uwagi i wnioski. Maciej Jêdrzejowski zaapelowa³, by skoñczyæ z przyjmowaniem jakichkolwiek podarunków od pacjentów. Nie wszyscy zgodzili siê z tym, uwa aj¹c e przyjmowanie kwiatów nie nadszarpuje wizerunku lekarza, a jest wyrazem wdziêcznoœci, której wyleczonym nie mo na odmówiæ. Delegaci pytali, dlaczego izba nie reaguje na nierzetelne lub nieprawdziwe doniesienia medialne, sk³adaj¹c skargi chocia - by do Rady Etyki Mediów? S¹ opinie tej Rady w ró nych sprawach, które zg³aszaliœmy, ale nic z tego nie wynika odpowiedzia³ wiceprezes Krzysztof Makuch. Przypomnia³, e izba wygra³a przecie proces z tygodnikiem Wprost, ale sprawa zakoñczy³a siê po kilku latach i nie wzbudza³a ju takiego zainteresowania, jak niegdyœ sama zaskar ona przez izbê ok³adka jednego numeru tego pisma, z zamieszczonym stwierdzeniem, e z r¹k lekarzy umrze 36 tysiêcy Polaków. Przypomniano tak e epilog konfliktu ze Zbigniewem Ziobro o nazwanie jednego z lekarzy zabójc¹. Z tego typu dzia³añ nie wynikaj¹ pozytywne zmiany wizerunku takiego zdania by³ te dyrektor izby W³odzimierz Cerañski. Jednemu z delegatów nie podoba³o siê to, i dyskusja obraca siê jedynie wokó³ obrony przed pomówieniami. My musimy takie fakty uprzedzaæ apelowa³. Teresa Korta powiedzia³a, e najwa niejsze jest to, jak lekarz rozmawia z pacjentem. Mamy obowi¹zek informowaæ go o wszystkim, co dotyczy jego zdrowia przypomnia³a. Musimy nie tylko siê broniæ przed atakami, ale i atakowaæ wiadomoœciami pozytywnymi powiedzia³ prezes izby Mieczys³aw Szatanek i zobowi¹za³ siê, e bêdzie wspiera³ ideê wzmocnienia roli rzecznika prasowego. Ü jw nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec

6 na marginesie Przed wyborami i wakacjami Nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010 Na ok³adce: Dyrektor LPR Robert Ga³¹zkowski Reprodukcja: Wiktoria Mikulska Walcz¹ce koguty (fot. P. Wierzchowski) W numerze m.in.: XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy II Wznowione obrady 1 gor¹cy temat Dop³aty do ponadstandardu 6 g³osy z Wiejskiej 8 Kres dyskryminacji 10 u nas w samorz¹dzie 12 Etat czy kontrakt? 14 obowi¹zkowe ubezpieczenie OC 16 w stronê leków 17 Lekarz funkcjonariuszem Polsko-bia³oruska wspó³praca z Mazowsza 28 niepubliczna ochrona zdrowia Szpital El bietanek Chorzy na raka Jubileusz podniebnych ratowników 34 literatura i ycie Polskie ZOO-zy: Puszczyk 36 Serce muzyki pozosta³o porozmawiajmy o ksi¹ kach 41 epitafium 42 nowe przepisy prawne 44 zg³oszenie faktu... Ankieta 47 felietony: w Walewski 8 w Müldner-Nieckowski 40 w SMS z Krakowa 40 Czerwiec i prawdopodobnie pocz¹tek lipca br. bêd¹ okresem kampanii wyborczej. WyraŸnie widaæ to tak e w naszych G³osach z Wiejskiej, gdzie koledzy lekarze parlamentarzyœci prezentuj¹, w wiêkszym lub mniejszym stopniu, programy komitetów wyborczych. Aleksander Sopliñski podkreœla koniecznoœæ zwalczania nierównoœci w kondycji zdrowotnej obywateli maj¹c na myœli przede wszystkim elektorat swojej partii. Zdaniem samorz¹du znacznie ³atwiej by³oby wyrównywaæ te nierównoœci, gdyby sk³adki na KRUS odpowiada³yby wysokoœci œrednich sk³adek p³aconych przez nie-rolników. Senator Stanis³aw Karczewski podkreœla, e to w³aœnie w czasie rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci podwy szono wynagrodzenia bia³emu personelowi. Zapomina³ chyba tylko o tym, e podwy ki te uda³o siê osi¹gn¹æ po ponad roku strajkowania lekarzy, marszach protestacyjnych i Bia³ym Miasteczku! Pose³ Czes³aw Czechyra przedstawiaj¹c sygnowany przez niego apel czêœci œrodowiska lekarskiego o poparcie kandydatury marsza³ka Bronis³awa Komorowskiego, podkreœla odpowiedzialnoœæ polityczn¹ i obywatelsk¹ marsza³ka. Szkoda tylko, e wiêkszoœæ naszego œrodowiska nie zna pogl¹dów Bronis³awa Komorowskiego na problemy ochrony zdrowia, których wiele jeszcze pozosta³o przecie do rozwi¹zania. yczê wszystkim oddechu i wakacyjnego ciep³a i s³oñca. Zapowiadaj¹c kolejny sierpniowo-wrzeœniowy numer Pulsu z przykroœci¹ muszê jednak poinformowaæ, e przesta³ z nami wspó³pracowaæ autor felietonów Bez znieczulenia, by³y minister zdrowia, pose³ Marek Balicki. Wspó³pracê z Pulsem podj¹³ natomiast by³y wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Micha³ Kamiñski. Sadzê, e fachowe i ciekawe artyku³y i komentarze pisane przez doktora Kamiñskiego pozwol¹ czytelnikom choæ trochê zrozumieæ czêsto niezrozumia³e decyzje obecnego prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza. Wa ne jest to zw³aszcza w kontekœcie deklaracji w zasadzie wszystkich kandydatów na urz¹d prezydenta RP o woli zachowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Ewa Gwiazdowicz WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, fax , REDAKTOR NACZELNA: Ewa Gwiazdowicz, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Krystyna Bie añska, tel , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, Janusz Bugaj, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, adys³aw Nekanda-Trepka, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Micha³ Kamiñski, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska-Skarbek, Justyna Wojteczek WSPÓ PRACUJ : Anna Bie añska, Jerzy Borowicz, Beata Kozyra- ukasiak, Wojciech uszczyna, Piotr Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rosiecki SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: tel , REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./fax , tel. (0) , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu- ³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 4 nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

7 rozterki prezesa Fot. R. Klimkowska Pomó my powodzianom Zwracam siê do Was z gor¹cym apelem o pomoc dla rodzin lekarskich, które ucierpia³y wskutek powodzi. Kolega Jacek Têtnowski rozpocz¹³ zbieranie m.in. sprzêtu AGD dla powodzian i organizuje transporty wody oraz innych niezbêdnych artyku- ³ów na tereny powodziowe. Proponujê stworzenie przez wszystkie izby okrêgowe wspólnego funduszu na rzecz poszkodowanych rodzin lekarskich. Ma³e izby nie posiadaj¹ takiej iloœci pieniêdzy, by same mog³y sobie z tym poradziæ. Postulujê, aby Komisja Finansowa NIL zebra³a siê w trybie nadzwyczajnym w celu: - opracowania i opublikowania apelu do wszystkich lekarzy o solidarnoœæ zawodow¹, dotycz¹cego udzielenia pomocy, - za³o enia specjalnego konta dla powodzian, - podjêcia decyzji o wydrukowanie przekazów pocztowych na dobrowolne wp³aty lekarzy (za³¹czane jako insert do najbli szego wydania Gazety Lekarskiej ), - przejêcia od okrêgowych rad lekarskich deklarowanych kwot, spoza ich funduszu socjalnego, na ten cel. (Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie, mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej Izby Warszawskiej, upowa - ni³a mnie do przeznaczenia 50 tys. z³ na pomoc dla lekarzy poszkodowanych przez powódÿ. Mam nadziejê, e choæby w ratach, takie œrodki znajd¹ siê w bud ecie). - ustalenia zasad rozdzia³u tych œrodków pomiêdzy rodziny wskazane przez okrêgowe rady lekarskie. Ponadto powinien zostaæ powo³any specjalny zespó³ b³yskawicznie reaguj¹cy w sytuacjach kryzysowych. Solidarnoœæ zawodowa w obliczu nieszczêœcia powinna byæ absolutnie priorytetowa. W przysz³oœci taki zespó³ kryzysowy móg³by rozpatrywaæ i pilotowaæ przypadki szczególnie wymagaj¹ce naszej pomocy. Nale y rozwa yæ mo liwoœæ zbiórki u ywanego, ale sprawnego sprzêtu medycznego do wyposa enia zalanych i zniszczonych w czasie powodzi gabinetów lekarskich, aby lekarze mogli w miarê szybko powróciæ do normalnego dzia³ania. Mo na to zrobiæ, tworz¹c listê ofert nieodp³atnego przekazywania sprzêtu, zg³aszan¹ poczt¹ elektroniczn¹. Apel ten zamieœæmy na stronie internetowej NIL. Liczê te na Wasze pomys³y. Proszê o korespondencjê w tej sprawie. Ü Mieczys³aw Szatanek REKLAMA nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec

8 uchwa³y i apele gor¹cy temat XXIX Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przyj¹³ uchwa³ê w sprawie umo liwienia lekarzom prowadz¹cym prywatne praktyki lekarskie i dentystyczne zakupu leków w hurtowniach farmaceutycznych. To jedna z kilkunastu uchwa³ przyjêtych przez delegatów. Dop³aty do Micha³ Kamiñski Obecnie mo liwoœæ nabywania leków w hurtowniach maj¹ jedynie zak³ady opieki zdrowotnej. Kwestia ta jest regulowana rozporz¹dzeniem ministra zdrowia. Przys³uchuj¹cy siê dyskusji pose³ Czes³aw Czechyra zapowiedzia³, i wyst¹pi w tej sprawie z interpelacj¹ poselsk¹. Zjazd przyj¹³ ponadto uchwa³ê o realizacji przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ strategii dotycz¹cej wizerunku lekarzy. Delegaci poparli te uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ do dzia³añ prowadz¹cych dozmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tak, by koszty kszta³cenia lekarzy i lekarzy dentystów, a tak e sk³adki op³acane na samorz¹d lekarski, by³y odliczane od podstawy opodatkowania. W toku dyskusji przypomniano, i jedynie lekarze zatrudnieni na etacie nie mog¹ tych kosztów odliczaæ. Obowi¹zek doskonalenia zawodowego obejmuje wszystkich lekarzy bez wzglêdu na formê zatrudnienia. To samo dotyczy obowi¹zku uiszczania sk³adek cz³onkowskich na rzecz samorz¹du lekarskiego g³osi uchwa³a. Odby³a siê krótka debata dotycz¹ca przeznaczenia œrodków ( w szczególnoœci na dokszta³canie lekarzy i lekarzy dentystów ) uzyskiwanych z dodatkowej dzia³alnoœci Izby. Po co ta uchwa³a? Przecie Naczelna Rada Lekarska podnios³a sk³adkê, aby czêœæ tej kwoty mog³a byæ przeznaczona na kszta³cenie powiedzia³ by³y przewodnicz¹cy ORL w Warszawie Andrzej W³odarczyk. Zjazd popar³ apel o udzia³ delegatów maj¹cych specjalizacjê lub wykonuj¹cych zawód lekarza dentysty przez co najmniej piêæ lat w zespo³ach wizytacyjnych, powo³ywanych przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ w celu przeprowadzania wizytacji praktyk lekarskich, zg³aszanych do rejestracji. Lekarze dyskutowali nad uchwa³¹, która zobowi¹za³aby Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ do dzia³añ w celu zmiany przepisów prawa pracy tak, by lekarze mieli zagwarantowane urlopy zdrowotne po 25 latach pracy. Pojawi³y siê g³osy, e w obecnych realiach finansowych pañstwa nie ma mo liwoœci, by politycy zechcieli zmieniæ obowi¹zuj¹ce przepisy w tym kierunku. Zjazd zaapelowa³ do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i ministra zdrowia o przeznaczenie wiêkszej puli pieniêdzy na opiekê stomatologiczn¹ dzieci i m³odzie y. Delegaci domagali siê te zmian w systemie prewencji stomatologicznej dla pokolenia w wieku rozwojowym. Ü jw Ostatni rok nie rozpieszcza³ finansowo systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dyrektorzy szpitali z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na pieni¹dze z Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. nadwykonania. Problem jest niebanalny. Wprowadzenie nowego systemu kontraktowania i finansowania œwiadczeñ zdrowotnych jednorodnych grup pacjentów spowodowa³o gigantyczne nadwykonania. Wiêkszoœæ z ponadlimitowych pacjentów wymaga œwiadczeñ bezpoœrednio ratuj¹cych ycie lub zdrowie, a finansowania takich œwiadczeñ Fundusz nie ma prawa ograniczaæ. Jeden z analizowanych przeze mnie szpitali powiatowych, pod koniec 2005 r., mia³ nadwykonania na poziomie z³, a pod koniec 2009 r z³. Oficjalnie mówi siê o z³o onych w s¹dach, w ca³ym kraju, roszczeniach za nadwykonania przez 120 szpitali na ok. 205 mln z³. Najgorzej jest na Mazowszu 78,5 mln z³. W ubieg³ym roku s¹dy nakaza³y zwróciæ szpitalom w sumie 71 mln z³. Jest to wierzcho³ek góry lodowej. Wytworzono specjalny mechanizm ugód przeds¹dowych, polegaj¹cy na porozumieniach pomiêdzy NFZ a œwiadczeniodawcami. W zale noœci od rejonu Polski dochodzi do zap³aty przez p³atnika œwiadczeñ ponadlimitowych na poziomie 30-40%. Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze Racjonalne wydaje siê poszukiwanie przez dyrektorów szpitali nowych Ÿróde³ dofinansowania. Coraz czêœciej s³ychaæ o oficjalnych próbach pobierania dop³at, np. do œrodków biomedycznych: soczewek, endoprotez itp. Zachêt¹ do tego typu dzia³añ byæ mo e mia³a byæ ustawa koszykowa. Dyrektorzy szpitali coraz czêœciej gotowi s¹ dochodziæ swoich roszczeñ w s¹dach, tym bardziej e wycena jednorodnych grup pacjentów nie zosta³a przygotowana w oparciu o system liczenia kosztów us³ug medycznych. Przygotowana pospiesznie, opar³a siê na uœrednionych wartoœciach z poprzednich lat, czyli uznaniowych. Œwiadczenie gwarantowane Definicja œwiadczenia gwarantowanego, zawarta w art. 5, pkt 35 ustawy o œwiadczeniach, uleg³a zmianie w zwi¹zku z wejœciem w ycie ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie 6 nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

9 ponadstandardu ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o cenach (DzU nr 118, poz. 989). Dotychczas brzmienie tego przepisu wskazywa³o, e jest to œwiadczenie opieki zdrowotnej finansowane w ca³oœci ze œrodków publicznych, na zasadach i w trybie okreœlonych w ustawie. Obecnie œwiadczeniem gwarantowanym jest, zgodnie z definicj¹, œwiadczenie finansowane w ca- ³oœci lub wspó³finansowane ze œrodków publicznych na zasadach i w zakresie okreœlonych w ustawie. Wspó³finansowanie Zmiana brzmienia przepisu wi¹ e siê ze zmian¹ konstrukcji systemu, w którym zak³ada siê mo liwoœæ wspó³finansowania œwiadczeñ przez ubezpieczonych. W praktyce zatem ró nica pomiêdzy poprzedni¹ i obecn¹ definicj¹ sprowadza siê do wskazania w nowej definicji, i œwiadczenia gwarantowane niekoniecznie bêd¹ musia³y byæ w ca³oœci finansowane ze œrodków publicznych, lecz bêd¹ mog³y byæ ze œrodków publicznych równie wspó³finansowane. Zgodnie z art. 31d ustawy o œwiadczeniach, minister w³aœciwy do spraw zdrowia (Minister Zdrowia) okreœli, w drodze rozporz¹dzeñ, w poszczególnych zakresach œwiadczeñ, o których mowa w art. 15, ust. 2, pkt 1-13, wykazy œwiadczeñ gwarantowanych wraz z okreœleniem: 1) poziomu, w tym limitu cen w przypadku wyrobów medycznych bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrodków pomocniczych, lub sposobu finansowania danego œwiadczenia gwarantowanego, o którym mowa w art. 18, art. 33, art. 40 i art. 41, 2) warunków realizacji danego œwiadczenia gwarantowanego, maj¹c na uwadze treœæ rekomendacji oraz uwzglêdniaj¹c kryteria okreœlone w art. 31a, ust. 1. W wykonaniu powy szej delegacji ustawowej Minister Zdrowia wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W rozporz¹dzeniu okreœlono zakres œwiadczeñ gwarantowanych przys³uguj¹cych œwiadczeniobiorcom w leczeniu szpitalnym poprzez: 1) wymienienie procedur medycznych wg kodów ICD 9 (za- ³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia), 2) wymienienie jednostek chorobowych wg kodów ICD 10 (za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia), 3) wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami wed³ug ICD-10 oraz w terapii wspomagaj¹cej (za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia), 4) okreœlenie warunków realizacji œwiadczeñ (za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia). Okreœlaj¹c warunki realizacji œwiadczeñ dla poszczególnych oddzia³ów szpitalnych, okreœlono wymagania odnoœnie: sprzêtu, wyposa enia w miejscu udzielania œwiadczeñ, personelu. Jedynie w odniesieniu do chemioterapii okreœlono substancje czynne stosowane w leczeniu. Odnoœnie do leków i wyrobów medycznych w 5 rozporz¹dzenia stwierdzono, e w zakresie koniecznym do wykonania œwiadczeñ gwarantowanych, œwiadczeniodawca zapewnia œwiadczeniobiorcy nieodp³atnie: badania diagnostyczne, leki, wyroby medyczne oraz œrodki pomocnicze. Ponadto 3, ust. 3 rozporz¹dzenia stanowi, e œwiadczenia gwarantowane s¹ udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych, ni stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej. Rozporz¹dzenie powy sze, okreœlaj¹c w sposób pozytywny zakres œwiadczeñ przys³uguj¹cych œwiadczeniobiorcy ze œrodków publicznych, nie wymienia wprost wyrobów medycznych i produktów leczniczych, które przys³uguj¹ pacjentom. W 5 rozporz¹dzenia powtórzono, wiêc co do zasady, regu³ê wyra on¹ w art. 35 ustawy o œwiadczeniach, w myœl której œwiadczeniobiorcy przyjêtemu do szpitala lub innego zak³adu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osób potrzebuj¹cych ca³odobowych lub ca³odziennych œwiadczeñ opieki zdrowotnej, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielêgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania œwiadczeñ, a tak e przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nag³ych, zapewnia siê bezp³atnie leki i wyroby medyczne, je eli s¹ one konieczne do wykonywania œwiadczenia. Z kolei w 30, ust. 1, pkt 1, lit. a) Ogólnych warunków umów przewidziano mo liwoœæ na³o enia na œwiadczeniodawcê kary umownej w sytuacji obci¹ enia œwiadczeniobiorcy kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o œwiadczeniach. W œlad za tymi przepisami, w 13, ust. 6 zarz¹dzenia prezesa NFZ nr 93/DSOZ/2008, bêd¹cego wzorcem umownym dla stron przy realizacji umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, postanowiono, e koszty wykonania niezbêdnych badañ laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, zastosowanych w trakcie udzielania œwiadczeñ we wszystkich zakresach œwiadczeñ, ponosi œwiadczeniodawca. W zwi¹zku z gruntown¹ zmian¹ systemu œwiadczeñ finansowanych ze œrodków publicznych, wynikaj¹c¹ z wejœcia w ycie nowelizacji z 25 czerwca 2009 r., dezaktualizacji uleg³o orzecznictwo S¹du Najwy szego, wykluczaj¹ce stosowanie praktyk dokupowania przez ubezpieczonych lepszych lub przynajmniej kosztowniejszych procedur w placówkach finansowanych przez organizatora publicznej opieki zdrowotnej *. Ü Autor jest dr. n. med., ekspertem ochrony zdrowia, wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych * Por. np. wyrok SN z 9 czerwca 2005 r. III CK 626/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 89, Biul. SN 2005, nr 11. nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec

10 Fot. G. Press Czekamy na wynik Pawe³ Walewski Nadchodz¹ce wybory prezydenckie poka ¹, czy czeka nas w ochronie zdrowia nowe otwarcie. To samo, które Platforma Obywatelska obiecywa³a najpierw dwa lata temu, a nastêpnie tej wiosny. Pakiet projektów ustaw reguluj¹cych kwestiê dobrowolnych ubezpieczeñ zdrowotnych, komercjalizacji szpitali oraz skrócenia kolejek do specjalistów Ministerstwo Zdrowia zapowiada³o ju w lutym, ale nic z tych planów nie wysz³o. Prezydent Kaczyñski wielokrotnie dawa³ do zrozumienia, e nie poprze rynkowych zasad w ochronie zdrowia, co zreszt¹ na wiele miesiêcy przystopowa³o zapa³ minister Ewy Kopacz. G³ow¹ muru nie przebijesz, wiêc niemal wszystkie rz¹dowe propozycje zwi¹zane z reform¹ s³u by zdrowia trzeba by³o od³o yæ na kolejn¹ kadencjê. Rozpocznie siê ona szybciej nie przewidywa³ to konstytucyjny kalendarz polityczny, ale przed og³oszeniem wyników wyborów wci¹ nie wiadomo, na co mo e liczyæ resort zdrowia ju tej jesieni. Czy natrafi na sprzeciw wobec swoich pomys³ów, jeœli fotel prezydencki odzyska Prawo i Sprawiedliwoœæ, czy te bêdzie móg³ przeforsowaæ ka d¹ swoj¹ koncepcjê? Tak czy inaczej trudno przewidzieæ, jakie bêd¹ skutki polityki zdrowotnej prowadzonej w warunkach tak silnie spolaryzowanej sceny politycznej. Jedno jest pewne: zdrowie na tym z pewnoœci¹ niewiele zyska. Partie polityczne ju dawno nas nauczy³y, e porozumienie ponad podzia³ami w kwestii reformowania systemu lecznictwa to tylko pusty frazes. Bia³y szczyt zorganizowany dwa lata temu dobitnie to pokaza³, by³ zreszt¹ kalk¹ Okr¹g³ego Sto³u w Ochronie Zdrowia, którego efekty te okaza³y siê mizerne. Sytuacja wymaga charyzmatycznego szefa na czele resortu, który z jednej strony nie bêdzie ba³ siê dyskutowaæ z opozycj¹, porwie za sob¹ œrodowiska zawodowe, a nade wszystko bêdzie potrafi³ porozumieæ siê z pacjentami. Du o lepiej ni politycy strasz¹cy nas na ogó³ w mediach tak¹ czy inn¹ reform¹. Niestety, takiej charyzmy na Miodowej nie widzê. Nikt nie dokona adnego cudu bez próby uwiedzenia pacjentów i lekarzy. Nie jest to co prawda stanowisko, na którym wygrywa siê konkursy piêknoœci, ale bez autorytetu i roztropnego zaplecza mog¹cego zagwarantowaæ poparcie spo- ³eczne, niczego w polityce zdrowotnej nie da siê ju osi¹gn¹æ. Pani minister, która liczy na sukces, ma z pewnoœci¹ nadzieje, e wreszcie spe³ni¹ siê jej marzenia, gdy wyœcig do pa³acu wygra Bronis³aw Komorowski. Przestrzega³bym jednak przed otwieraniem szampana, poniewa do ostatecznego zwyciêstwa potrzeba du o wiêcej ni upragnionego podpisu prezydenta. Ü Autor jest publicyst¹ Polityki Fotografie: M. Stankiewicz Czes³aw Czechyra lekarz, pose³ PO, Kozienice: Nowotwory stanowi¹ jeden z najistotniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce i Unii Europejskiej. Obecnie co czwarty Polak zmaga siê z problemami zwi¹zanymi z chorobami nowotworowymi (równie poprzez zachorowania bliskich). Dlatego tak wa ne s¹: poprawa stanu edukacji polskiego spo³eczeñstwa, w tym równie œrodowisk medycznych, dzia³ania profilaktyczne, upowszechnianie zdrowego stylu ycia oraz system wczesnego rozpoznawania nowotworów w szczególnoœci raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego. G³ówn¹ przyczyn¹ braku efektywnoœci profilaktyki pierwotnej jest brak jej powszechnego, aktywnego i ci¹g³ego charakteru. Czy lekarze, a zw³aszcza lekarze rodzinni, nie powinni w³¹czyæ siê Aleksander Sopliñski lekarz, pose³ PSL, Ciechanów: Wed³ug Polskiego Stronnictwa Ludowego g³ównym zadaniem z zakresu ochrony zdrowia powinno byæ zwalczanie nierównoœci w kondycji zdrowotnej obywateli. Na stan zdrowia i d³ugoœæ ycia zasadniczy wp³yw ma status spo³eczny. W œrodowiskach najubo szych i najmniej wykszta³conych umieralnoœæ jest wy sza. Pañstwo powinna zwiêkszaæ alokacjê na dzia³ania prozdrowotne oraz przeznaczaæ œrodki na zmniejszenie nierównoœci w tej materii, szczególnie wœród grup o gorszym poziomie zdrowotnym, œrodowisk zaniedbanych materialnie, bezrobotnych, w regiony o z³ej jakoœci œrodowiska naturalnego i z gorsz¹ infrastruktur¹. Zmniejszenie nierównoœci w zdrowiu musi byæ planowane i realizowane na ka dym szczeblu ycia spo³ecznego, krajowego, regionalnego i lokalnego, bowiem zdrowie tworzy dobrobyt pañstwa. Art. 68 Konstytucji okreœla prawo do ochrony zdrowia niezale nie od sytuacji materialnej i nak³ada na w³adze publiczne obowi¹zek zapewnienia równego dostêpu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych. Szpitale musz¹ byæ w³asnoœci¹ publiczn¹, a przekszta³canie ich w spó³ki powinno byæ dobrowolne. W placów- Stanis³aw Karczewski lekarz, senator PiS, Radom: Jeszcze nie otrz¹snêliœmy siê z traumy, która dotknê³a nas 10 kwietnia, a ju musimy przygotowywaæ siê do nowych, wa nych dla Polski wyborów na urz¹d Prezydenta RP. Od kilku lat jestem cz³onkiem Prawa i Sprawiedliwoœci. Decyzjê o przyst¹pieniu do tego ugrupowania podj¹³em, poniewa ca³kowicie zgadzam siê z jego za³o eniami ideologicznymi. Istotne jest równie dla mnie to, e w programie PiS opieka zdrowotna zawsze by³a priorytetem, a g³ównym postulatem, niezmiennie, pozostaje zwiêkszenie finansowania s³u - by zdrowia minimum do 6% PKB. Fundamentem prawid³owo funkcjonuj¹cej s³u by zdrowia powinna byæ podstawowa opieka zdrowotna. Nale y rozszerzyæ zakres zadañ i uprawnieñ lekarzy rodzinnych, pielêgniarek i po³o nych œrodowiskowych. Chcemy wprowadziæ sieæ publicznych szpitali, co pozwoli uporz¹dkowaæ ich strukturê, zapewniæ lepsz¹ jakoœæ œwiadczeñ i poprawiæ gospodarowanie œrodkami publicznymi. 86 nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

11 w dzia³ania na rzecz profilaktyki pierwotnej. Zale y to od niewielkich zmian organizacyjnych. W d³u szej perspektywie wa - niejsza jest profilaktyka ni medycyna naprawcza. Poniewa moi parlamentarni koledzy pozwolili sobie (czego nie ganiê) na odrobinê agitacji wyborczej, równie i ja wykorzystam ³amy Pulsu do poinformowania Czytelników o inicjatywie czêœci œrodowiska lekarskiego (której to inicjatywy jestem wspó³autorem) wyra enia poparcia w formie apelu, który przytaczam dla kandydatury Bronis³awa Komorowskiego. My, ni ej podpisani: lekarze i lekarze dentyœci, doktorzy i doktorzy habilitowani, profesorowie akademii i uniwersytetów medycznych oraz instytutów naukowo-badawczych, którzy codziennie pomagamy chorym, ratuj¹c czêsto ich ycie, apelujemy o poparcie kandydatury marsza³ka Bronis³awa Komorowskiego w zbli aj¹cych siê wyborach prezydenckich. Apel ten kierujemy do wszystkich obywateli, a szczególnie do naszych pacjentów, którzy codziennie okazuj¹ nam pe³ne zaufanie. Opowiadamy siê za prezydentur¹ przyjazn¹ wszystkim, pozbawion¹ wrogoœci do przeciwników politycznych, nastawion¹ na rozwój Polski. Nie chcemy powrotu do koncepcji IV Rzeczypospolitej, w której bezpodstawnie krzywdzono obywateli naszego kraju, w tym tak e naszych kolegów lekarzy. Gwarancj¹ odpowiedzialnoœci politycznej i obywatelskiej Bronis³awa Komorowskiego jest jego dotychczasowa droga w s³u bie dla Ojczyzny oraz zas³uguj¹cy na pe³ne uznanie godny sposób pe³nienia obowi¹zków Prezydenta Rzeczypospolitej. Pod apelem podpisa³o siê kilkuset lekarzy i lekarzy dentystów z ca³ego kraju. Ü G³osy z Wiejskiej kach przekszta³caj¹cych siê w spó³ki pakiet wiêkszoœciowy nale y zapewniæ samorz¹dowi. Opowiadamy siê za zrównaniem w prawach szpitali publicznych z niepublicznymi. 20% kontraktu powinno byæ skierowane do dyspozycji dyrekcji szpitala, na zadania zwi¹zane z rozwojem bazy materialnej i sprzêtowej. Postulujemy wzrost sk³adki corocznie o 0,5%, do poziomu 12%. Nale y poprawiæ funkcjonowanie lekarza rodzinnego, który, poza obecnymi obowi¹zkami, powinien odpowiadaæ za realizowanie programów profilaktycznych, Rys. K. Rosiecki edukacjê zdrowotn¹, i tym samym za stan zdrowia pacjentów. Na te zadania trzeba przeznaczaæ 20% stawki kapitacyjnej i wymagaæ rozliczenia co kwarta³. W obecnym systemie ochrony zdrowia nie ma koordynacji placówek leczniczych publicznych i niepublicznych w tym równie aptek. Zasadne by³oby powo³anie koordynatorów zdrowia na wszystkich szczeblach samorz¹dowych. Usprawni³oby to opiekê medyczn¹, a szczególnie jej dostêpnoœæ. Jak zaleca od 3 lat NIK, problem z tzw. nadwykonaniami powinien byæ rozwi¹zany ustawowo. W placówkach, które maj¹ dobre wyniki leczenia, wdra aj¹ nowe technologie medyczne i posiadaj¹ certyfikaty, trzeba wprowadziæ system nagradzania, a nie jak to jest obecnie karania (niep³acenie za nadwykonania). Opowiadamy siê za dodatkowymi, dobrowolnymi ubezpieczeniami. Wprowadzenie ich nie mo e jednak ograniczaæ dostêpu do us³ug medycznych. Wielkoœæ koszyka gwarantowanych œwiadczeñ medycznych powinna okreœlaæ mo liwoœci obywateli i pañstwa. Ü Kolejn¹ wa n¹ spraw¹ jest uregulowanie kwestii koszyka œwiadczeñ gwarantowanych wraz z realn¹ wycen¹. Po jego wprowadzeniu zak³ady ubezpieczeniowe bêd¹ mog³y zawieraæ umowy na ubezpieczenia dodatkowe, w zakresie nieobjêtym koszykiem. Dotyczy to równie publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, co bêdzie dodatkowym zastrzykiem finansowym dla systemu. G³ównym filarem sprawnie funkcjonuj¹cej opieki zdrowotnej jest wykwalifikowana kadra medyczna. W Polsce ich liczba jest zbyt niska, wynosi niewiele ponad 200 lekarzy na sto tysiêcy mieszkañców. Bior¹c pod uwagê wysok¹ œredni¹ wieku lekarzy, jak równie emigracjê, w nied³ugim czasie mo emy mieæ w Polsce do czynienia z olbrzymi¹ luk¹ pokoleniow¹. Dlatego tak wa ne jest zwiêkszanie naboru studentów na studia medyczne. M³odym lekarzom trzeba w maksymalny sposób u³atwiæ zdobywanie specjalizacji i poprawiæ dostêpnoœæ do ró nych form kszta³cenia podyplomowego. PiS k³adzie du y nacisk na problemy promocji zdrowego trybu ycia i profilaktyki. Aby wzmocniæ te programy chcemy ustawowo zabezpieczyæ œrodki finansowe na ten cel. Zaœ g³ównym wykonawc¹ powinni byæ lekarze rodzinni i samorz¹dy terytorialne. Zachêcam Kole anki i Kolegów do oddania swojego g³osu w zbli aj¹cych siê wyborach prezydenckich na kandydata Prawa i Sprawiedliwoœci Jaros³awa Kaczyñskiego. Jest bez w¹tpienia najlepszym kandydatem. To polityk kompetentny, wiarygodny i ju sprawdzony, który daje gwarancjê nale ytej troski o sprawy s³u by zdrowia. W wywiadzie dla Salonu24.pl Jaros³aw Kaczyñski mówi³, e sprawy s³u by zdrowia powinny byæ jednym z pierwszych zadañ przysz³ego prezydenta, e nale y wypracowaæ kompromis dotycz¹cy realnej i akceptowalnej przez wszystkich reformy s³u by zdrowia. Przypomnê, e to w³aœnie za rz¹dów Jaros³awa Kaczyñskiego uda³o siê wprowadziæ podwy ki dla bia³ego personelu, dosz³o do zmniejszenia podatków, spad³o bezrobocie, a gospodarka dynamicznie rozwija³a siê. Przez okres zaledwie dwóch lat sprawowania w³adzy uda³o siê du o zmieniæ. Tymczasem Platforma Obywatelska obieca³a wiele, m.in. rozwi¹zanie NFZ, bezp³atny dostêp do s³u by zdrowia czy podwy szenie sk³adki zdrowotnej, i dziœ, po up³ywie niemal e 3 lat od objêcia rz¹dów, wszystko to pozostaje pustymi deklaracjami. Ü nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec

12 Publiczne to tak e prywatne Kres dyskryminacji Micha³ Kamiñski, Adam Twarowski Ministerstwo Zdrowia s³usznie dostrzeg³o koniecznoœæ zmiany polegaj¹cej na zaniechaniu ró nicowania szpitali na publiczne i niepubliczne. Bo czy dziœ ten podzia³ ma znaczenie, skoro segment niepubliczny dysponuje znacz¹cym kapita³em, w ochronê zdrowia inwestuje powa ny biznes, a publiczny p³atnik jasno okreœla zadania i wymagania dotycz¹ce zapewnienia us³ug medycznych? Wzwi¹zku z tym, e œrodowisko medyczne lekarze poczuli bakcyla wolnego zawodu i coraz czêœciej zak³adaj¹ w³asne NZOZ, likwidacja podzia³u na publiczne i niepubliczne szpitale jest naturaln¹ odpowiedzi¹ na zachowania rynkowe. Dotychczasowe rozró nienie jest krzywdz¹ce zarówno dla placówek publicznych, bo np. nie mog¹ œwiadczyæ us³ug komercyjnych po wyczerpaniu kontraktu z NFZ, jak i dla niepublicznych, bo np. czêsto s¹ dyskryminowane. Podstawa prawna W myœl stanowionych aktów prawnych podstawowe znaczenie dla wyjaœnienia znaczenia pojêcia równego traktowania œwiadczeniodawców szpitali publicznych i niepublicznych ma konstytucja. Zgodnie z art. 32 ust. l, wszyscy s¹ wobec prawa równi, wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne. Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzecznictwie okreœli³ istotê zasady równoœci, polegaj¹c¹ na tym, e wszystkie podmioty prawa charakteryzuj¹ce siê dan¹ cech¹ istotn¹ (relewantn¹) w równym stopniu, maj¹ byæ traktowane równo. A wiêc wg równej miary, bez zró nicowañ dyskryminuj¹cych, jak i faworyzuj¹cych (OTK 1988, Warszawa 1989, s. 14). Dotyczy to sytuacji prawnej adresatów norm prawnych, a nie ich sytuacji faktycznej, gospodarczej, socjalnej itp. Jednoczeœnie TK wyró ni³ dwa wa ne elementy zasady równoœci: 1) równoœæ wobec prawa oznaczaj¹c¹ nakaz równego traktowania przez w³adzê publiczn¹ w procesie stosowania prawa, 2) równoœci w prawie oznaczaj¹c¹ nakaz kszta³towania prawa z uwzglêdnieniem zasady równoœci. Paradoksy równoœci Wbrew pozorom, pojêcie równoœci w konstytucji nie oznacza równoœci w znaczeniu bezwzglêdnym, w myœl którego w stosunku do wszystkich i w takim samym stopniu obowi¹zywa³yby i stosowa³oby siê te same przepisy prawne. Krótko mówi¹c, równoœæ wobec prawa nie oznacza identycznoœci. Konstytucyjna zasada polega na ujêciu pojêcia równoœci jako przynale noœci danych podmiotów do tej samej klasy, wyró nianej z punktu widzenia cechy uznanej za istotn¹ i nie to samej z pojêciem identycznoœci. W tym wypadku najwa niejsze znaczenie ma ustalenie tej cechy istotnej, z uwagi na któr¹ przepisy prawa dokona³y zró nicowania sytuacji prawnej swoich adresatów. I tylko wtedy zró nicowanie sytuacji prawnej podmiotów jest sprzeczne z konstytucyjn¹ zasad¹ równoœci, gdy traktuje siê w sposób ró ny podmioty lub sytuacje podobne, a takie ró nice nie znajduj¹ nale ytego uzasadnienia konstytucyjnego wg kryterium racjonalnoœci, proporcjonalnoœci i sprawiedliwoœci. Aby wiêc odstêpstwo od zasady równego traktowania podmiotów podobnych by³o usprawiedliwione, musi wynikaæ z nastêpuj¹cych okolicznoœci: 1) pozostawaæ w bezpoœrednim zwi¹zku z celem i zasadnicz¹ treœci¹ przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma, oraz s³u yæ realizacji tego celu i treœci, czyli zró nicowania musz¹ mieæ charakter racjonalnie uzasadniony, 2) musz¹ mieæ one charakter proporcjonalny, a wiêc waga interesu, któremu ma s³u yæ ró nicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawaæ w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostan¹ naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych, 3) musz¹ pozostawaæ w jakimœ zwi¹zku z innymi wartoœciami, zasadami czy normami konstytucyjnymi uzasadniaj¹cymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych (tak TK w wyroku z 16 grudnia 1997 r., sygn. akt K 8/97, Nr 5-6, poz. 70, s ). Dyskryminacja pozytywna Co wa ne, w orzecznictwie TK nie uto samia siê zasady równoœci z zakazem ró nicowania. Trybuna³ nie wyklucza preferowania pewnych grup (dyskryminacja pozytywna, uprzywilejowanie wyrównawcze), gdy jest to konieczne w celu doprowadzenia do faktycznej równoœci (tak w orzeczeniu z 29 wrzeœnia 1997 r., sygn. akt K 15/97, OTK 1997, Nr 3-4, poz. 37, s i w orzeczeniu z 11 lutego 1992 r., sygn. akt K 14/91, OTK 1992, Nr l, póz. 7, s. 133). Polski ustawodawca nie zdecydowa³ siê na wydanie jednego aktu normatywnego w sposób kompleksowy reguluj¹cego tê materiê. Unormowania s¹ rozproszone w wielu ustawach, w tym w zakresie odnosz¹cym siê do udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z funduszy publicznych (DzU z 2008 r. Nr 164, poz z póÿn. zm.). 10 nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

13 Zasada równego traktowania Zasadê równego traktowania podmiotów maj¹cych zamiar udzielaæ œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych z pieniêdzy publicznych wprowadza art. 134 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest obowi¹zany równo traktowaæ wszystkich œwiadczeniodawców ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej i prowadziæ postêpowanie w sposób gwarantuj¹cy zachowanie uczciwej konkurencji. Dalej, w myœl art. 134 ust. 2 powo³anej ustawy, wszelkie wymagania, wyjaœnienia i informacje, a tak e dokumenty zwi¹zane z postêpowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, udostêpniane s¹ œwiadczeniodawcom na takich samych zasadach. Zasada równego traktowania wykonawców odnosi siê jednak do postêpowania, w wyniku którego dojdzie do zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zarówno prowadzonego w trybie konkursu ofert, jak i rokowañ oraz w trybie, o którym mowa w art. 159 ustawy (a wiêc w odniesieniu do œwiadczeñ udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenia w œrodki pomocnicze wyroby medyczne bêd¹ce przedmiotami ortopedycznymi). Te same kryteria W praktyce zachowanie zasady równego traktowania wykonawców oznacza obowi¹zek stosowania przez NFZ takich samych kryteriów w stosunku do wszystkich œwiadczeniodawców ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy, co wyklucza stosowanie dodatkowych kryteriów b¹dÿ zrezygnowanie ze stosowania okreœlonych kryteriów wobec niektórych œwiadczeniodawców (por. wyrok WSA w Warszawie z 10 sierpnia 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 881/06, Lex Nr ). Równoczeœnie do oceny prawid³owoœci przeprowadzonego postêpowania, jak równie w celu wykazania, i organ zapewni³ równe traktowanie wszystkich oferentów zgodnie z zasadami gwarantuj¹cymi zachowanie zasad uczciwej konkurencji, niezbêdne jest wykazanie, i liczba punktów przypadaj¹cych na dan¹ kategoriê zosta³a wyliczona na podstawie przejrzystych i jednakowych dla wszystkich oferentów kryteriów. Organ winien wskazaæ, z jakimi okolicznoœciami przypisanymi poszczególnym kategoriom oceny wi¹ ¹ siê okreœlone liczby punktów (tak WSA w Warszawie w wyroku z 22 listopada 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 1391/06, Legalis). Z pewnoœci¹ stanowi naruszenie zasady równego traktowania wszystkich œwiadczeniodawców ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych (wynikaj¹cej z art. 134 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z funduszy publicznych) przyjêcie rozwi¹zania, e nie mo e zostaæ wybrana oferta zak³adu opieki zdrowotnej, który nie znalaz³ siê na sporz¹dzonej przez krajowego konsultanta z zakresu hematologii liœcie placówek bêd¹cych oœrodkami referencyjnymi, albo maj¹cych stwierdzon¹ przez konsultanta krajowego mo liwoœæ realizacji danego œwiadczenia, nawet jeœli lista ta mia³a charakter techniczny i pomocniczy w pracach komisji konkursowej, gdy z góry przes¹dza wynik postêpowania konkursowego (tak WSA w Warszawie w wyroku z 24 listopada 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1884/05, Legalis). Identyczne wymagania Pojawia siê oczywiœcie pytanie, czy zasada równego traktowania oznacza tak e, i œwiadczeniodawcy ci musz¹ spe³niaæ identyczne wymagania, stawiane przez NFZ podmiotom ubiegaj¹cym siê o zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych z funduszy publicznych, oraz czy zakres ich obowi¹zków okreœlonych w umowie w powi¹zaniu z nale nym im z tego tytu³u wynagrodzeniem, musi pozostawaæ na tym samym poziomie. W praktyce zachowanie zasady równego traktowania wykonawców oznacza obowi¹zek stosowania przez NFZ takich samych kryteriów w stosunku do wszystkich œwiadczeniodawców ubiegaj¹cych siê o zawarcie umowy. Na pierwszy rzut oka wydaje siê, i w sytuacji, gdy kilku œwiadczeniodawców w takim samym stopniu spe³nia warunki ubiegania siê o zawarcie umowy, okreœlone przez NFZ, ma zamiar wykonywaæ ten sam zakres obowi¹zków, wynikaj¹cych z umowy, to co do zasady œwiadczeniodawcy ci nie powinni z tego tytu³u uzyskiwaæ wynagrodzenia ró - ni¹cego siê w sposób znacz¹cy. Ró nica w wysokoœci wynagrodzenia mo e bowiem wynikaæ z faktu, i liczba i jakoœæ tych œwiadczeñ nie jest identyczna. Krótko mówi¹c, z zasady równego traktowania wynika wniosek, e za takie same us³ugi zdrowotne œwiadczeniodawcy nie mog¹ uzyskiwaæ wynagrodzenia, które przy uwzglêdnieniu ró niæ wynikaj¹cych z warunków udzielania tych œwiadczeñ (ich liczby oraz innych warunków zwi¹zanych ze sposobem ich udzielania), jest dysproporcjonalne. Procedury konkurencyjne Jednak e powy sze twierdzenie jest prawdziwe tylko w przypadku œwiadczeñ nabywanych przez NFZ (publicznego p³atnika) bez przeprowadzenia konkurencyjnej procedury, a wiêc z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenia w œrodki pomocnicze i wyroby medyczne bêd¹ce przedmiotami ortopedycznymi. W pozosta³ych bowiem wypadkach, a wiêc w sytuacji nabywania œwiadczeñ przez NFZ przy wykorzystaniu trybu konkursu ofert oraz rokowañ, œwiadczeniodawcy konkuruj¹ ze sob¹ liczb¹ i jakoœci¹ œwiadczeñ, a w szczególnoœci cen¹. Z istoty rzeczy musi to prowadziæ do dywersyfikacji warunków finansowych udzielania przez œwiadczeniodawców œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Oczywiœcie, ta ró nica musi wynikaæ ze z³o onych ofert, nie mo e zaœ byæ narzucana w sposób arbitralny przez p³atnika, który dzieli pieni¹dze pomiêdzy œwiadczeniodawców po uwa aniu, z góry dziel¹c ich na tych, którzy zas³uguj¹ na korzystniejsze pod wzglêdem finansowym warunki, i na tych, którym mo na zaproponowaæ gorsze warunki. Przytaczaj¹c powy sze orzecznictwa s¹dów administracyjnych, oczekujemy na konkretne propozycje rozwi¹zañ Ministerstwa Zdrowia. Ü Doktor n. med. Micha³ Kamiñski jest wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych, b. wiceprezesem NFZ. Mecenas Adam Twarowski by³ dyrektorem Departamentu Prawnego Centrali NFZ. Artyku³ ukaza³ siê w Mened erze Zdrowia (nr 3/2010) nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec

14 u nas w samorz¹dzie Dy ury cz³onków Prezydium ORL Mieczys³aw Szatanek prezes ORL (œroda, pi¹tek, godz ); Marta Klimkowska-Misiak wiceprezes ORL (pi¹tek godz ); Ewa Miêkus-P¹czek wiceprezes ORL (œroda godz Delegatura w Radomiu; pi¹tek godz ORL w Warszawie); Krzysztof Makuch wiceprezes ORL (wtorek godz , œroda godz , pi¹tek godz ); adys³aw Nekanda-Trepka sekretarz ORL (codziennie w godzinach pracy); Julian Wróbel z-ca sekretarza ORL (œroda godz ); Andrzej Sawoni skarbnik ORL (œroda, pi¹tek godz ); Wies³aw Dideñko cz³onek Prezydium (pi¹tek godz ) Renata Dmowska cz³onek Prezydium (œroda godz ); Roman Olszewski cz³onek Prezydium (œroda, pi¹tek godz ); Andrzej W³odarczyk cz³onek Prezydium (poniedzia³ek godz ) Dy ur przewodnicz¹cego Komisji ds. Sta u Podyplomowego pe³niony jest w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca godz Miros³aw Klukowski przewodnicz¹cy Komisji Zebrania komisji ds. Emerytów i Rencistów odbywaj¹ siê w pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, przy ul. Pu³awskiej 18, o godz Daniela Machnicka-Bacciarelli przewodnicz¹ca Komisji Godziny pracy zespo³u radców prawnych mec. El bieta Barcikowska-Szyd³o koordynator (wtorek-czwartek, godz ); mec. Pawe³ Jannasz (poniedzia³ek, wtorek, czwartek godz ); mec. Zdzis³aw Czarnecki (wtorek, pi¹tek godz ); mgr Bartosz Niemiec (poniedzia³ek-czwartek godz ). przesy³k¹ pocztow¹ i mailem Redakcja miesiêcznika Puls bardzo prosi wszystkich lekarzy o weryfikowanie adresów do kolporta u Pulsu i Gazety Lekarskiej (zmiany adresu, rodziny lekarskie, które nie chc¹ otrzymywaæ kilku egzemplarzy pism i tym podobne). lub tel , fax Uwaga! Wszystkich Pañstwa, którzy chc¹ otrzymywaæ Puls TYLKO mailem, prosimy o przes³anie tej informacji na adres: Prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru prawa wykonywania zawodu, numeru tel. Krajowe oferty pracy na dzieñ 7 maja 2010 r. Liczba ofert pracy lekarz bez spec. 13 alergologia 2 alergologia dziec. 1 anestezjologia 5 balneol. i med. fiz. 1 chirurgia nacz. 2 chirurgia og. 4 choroby p³uc 3 choroby wewn. 34 dermatologia 3 diabetologia 2 endokrynologia 2 gastroenterologia 3 ginekologia i po³. 9 hematologia 1 kardiologia 7 kardiologia dziec. 2 laryngologia 6 med. pracy 4 med. ratunkowa 23 med. sportowa 1 nefrologia 3 neonatologia 4 neurologia 8 neurologia dziec. 4 okulistyka 7 okulistyka dziec. 2 onkologia 1 ortopedia 7 pediatria 15 psychiatria 6 psychiatria dziec. 2 radiologia 5 radiologia dziec. 1 rehabilitacja med. 3 reumatologia 2 stomatologia 5 stomat. chirurgia 2 stomat. ortodon. 5 stomat. periodont. 1 stomat. protetyka 2 urologia 2 USG 4 Andrzej Morliñski przewodnicz¹cy Komisji ds. Poœrednictwa Pracy Biuro Poœrednictwa Pracy: tel./fax: ; nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

15 SK ADKI CZ ONKOWSKIE Od 1 czerwca 2009 r. ka dy lekarz i lekarz dentysta posiada indywidualne subkonto sk³adkowe w Banku PKO S.A. Indywidualny numer konta zawiera m.in. numer Pani/Pana prawa wykonywania zawodu (siedem ostatnich cyfr). W celu u³atwienia przesy³ania sk³adki proponujemy z³o yæ sta³e zlecenie w banku, w którym posiadaj¹ Pañstwo osobiste konto indywidualne. Przypominamy, i sk³adka za dany miesi¹c powinna wp³yn¹æ na konto Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie do koñca miesi¹ca, za który powsta³o zobowi¹zanie. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o rachunkowoœci, w przypadku nieuregulowania sk³adki w terminie, automatycznie bêd¹ naliczane odsetki ustawowe, powiêkszaj¹ce tym samym zobowi¹zanie wobec Izby Lekarskiej. W zwi¹zku z tym, i decyduj¹ca o terminowoœci wp³aty jest jej data zaksiêgowania na Pañstwa indywidualnym koncie sk³adkowym, proponujemy ustaliæ datê przelewu do 22 dnia ka dego miesi¹ca.! Je eli do tej pory przekazywa³a Pani/Pan sk³adki za poœrednictwem pracodawcy, prosimy o z³o enie pisma w zak³adzie pracy o niepotr¹caniu sk³adek od r. Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie przypomina równie o koniecznoœci niezw³ocznego zg³aszania do Dzia³u Rejestru Lekarzy wszelkich zmian: adresu zamieszkania, miejsca pracy, stanu cywilnego oraz informacji dotycz¹cych otrzymania decyzji przejœcia na rentê lub emeryturê itp. Numer indywidualnego konta, na które proszê przekazywaæ comiesiêczne sk³adki na rzecz Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie otrzymaj¹ Pañstwo w biurze Okrêgowej Izby Lekarskiej przy ul. Pu³awskiej 18, w pok. nr 306, telefonicznie: , lub em, pisz¹c na adres: Andrzej Sawoni skarbnik ORL WYSOKOŒÆ SK ADKI Miesiêczna sk³adka cz³onkowska wynosi: 40 z³ dla lekarza/lekarza dentysty (bez zmian), 10 z³ dla lekarza/lekarza dentysty emeryta, który: 1) ma ju ustalon¹ przez Izbê Lekarsk¹ sk³adkê w wysokoœci 10 z³ miesiêcznie. 2) ukoñczy³ 65 lat w przypadku mê czyzny albo 60 lat w przypadku kobiety oraz z³o y odpowiednie dokumenty do OIL: a) Podanie do Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej o ustalenie wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej na kwotê 10 z³/m-c z zaznaczeniem okresu wnioskowanego, b) Kopiê decyzji emerytalnej, c) Zeznanie roczne PIT 36 lub PIT 37 z roku poprzedzaj¹cego z³o enie wniosku, w którym udokumentowane jest, i nie zosta³ przekroczony przychód w wys z³, nie wliczaj¹c œwiadczenia emerytalnego. 10 z³ dla lekarza/lekarza dentysty rencisty, który: 1) ma ju ustalon¹ przez Izbê Lekarsk¹ sk³adkê w wysokoœci 10 z³ miesiêcznie. 2) z³o y odpowiednie dokumenty do OIL: a) Podanie do Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej o ustalenie wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej na kwotê 10 z³/m-c z zaznaczeniem okresu wnioskowanego, b) Kopiê decyzji rentowej. (na podstawie uchwa³y Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z r.) 10 z³ dla lekarza sta ysty, lekarza dentysty sta ysty, z wy³¹czeniem cz³onków OIL, którzy ju posiadaj¹ pe³ne prawo wykonywania zawodu. Zwolniony z op³at cz³onkowskich mo e byæ: 1) Lekarz/lekarz dentysta który z³o y podanie do Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej o zwolnienie z koniecznoœci op³acania sk³adki cz³onkowskiej z zaznaczeniem okresu wnioskowanego oraz: a) Udokumentuje brak przychodów za okres wnioskowany (PIT 36 lub 37), lub przedstawi zaœwiadczenie z Urzêdu Pracy okreœlaj¹ce okres pozostawania jako osoba bezrobotna (od do), b) Jest emerytem w pe³nym wieku emerytalnym (65 lat w przypadku mê czyzny albo 60 lat w przypadku kobiety) i z³o y oœwiadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (druk dostêpny w biurze Izby lub na stronie internetowej OIL Warszawa), c) Jest rencist¹ i z³o y oœwiadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (druk dostêpny jw.). 2) Lekarz/lekarz dentysta, który zrzeknie siê prawa wykonywania zawodu (druk dostêpny jw.). Aktualne numery kont bankowych OIL w Warszawie op³ata za rejestracjê praktyk lekarskich; sp³ata po yczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej Dzia³ windykacji sk³adek Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przypomina, e na lekarzu ci¹ y obowi¹zek pisemnego zg³aszania nast. informacji: wychowawczego b¹dÿ bezp³atnego, daty i miejsca rozpoczêcia pracy przez lekarza/lekarza dentystê po zakoñczeniu sta u podyplomowego, rejestracji w Urzêdzie Pracy jako osoby bezrobotnej, zaprzestania pracy zarobkowej przez lekarza/lekarza dentystê emeryta b¹dÿ rencistê (oœwiadczenie); - do Rejestru OIL o zmianach dotycz¹cych: miejsca zatrudnienia wraz z informacj¹ dotycz¹c¹ potr¹cania sk³adek cz³onkowskich na OIL w Warszawie, adresu zamieszkania - do Komisji Praktyk Lekarskich: i adresu do korespondencji, daty przejœcia a) o wyrejestrowaniu praktyki indywidualnej, na emeryturê b¹dÿ rentê (kserokopia decyzji wydanej b) o zawieszeniu praktyki np. w zwi¹zku z chorob¹, urlopem wychowawczym, wyjazdem za granicê. Ü przez ZUS), terminu rozpoczêcia nr 6/7 (182/183) i zakoñczenia czerwiec/lipiec urlopu

16 wynagrodzenia lekarzy Etat czy kontrakt? Maciej Jêdrzejowski, przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Wynagrodzeñ Rozwa my teoretyczn¹ sytuacjê: w zwi¹zku z narastaj¹cym d³ugiem szpitala dyrektor proponuje lekarzom przejœcie na kontrakt. Wynagrodzenie netto lekarza specjalisty z 10-letnim sta em pracy wynosi³o bez dy urów 3000 z³. Przy przejœciu na kontrakt, dyrektor gwarantuje przelew co miesi¹c kwoty 5094 z³ za pracê w podobnym wymiarze godzin. Zgodziæ siê, czy siê nie zgodziæ? W pierwszym odruchu propozycja wydaje siê atrakcyjna. Lekarz otrzyma bowiem niemal dwukrotnie wy sze wynagrodzenie. Po chwili zastanowienia zdamy sobie jednak sprawê, e sprawa wcale nie wygl¹da tak prosto. Pomijaj¹c koniecznoœæ zg³oszenia dzia³alnoœci gospodarczej (co wiêkszoœæ lekarzy uczyni³a ju wczeœniej) kwotê 5094 z³ trzeba obni yæ o podatek, sk³adki na ZUS oraz inne koszty. Przeanalizujmy po kolei wszystkie sk³adowe wynagrodzenia lekarza na etacie. Przy zatrudnieniu w ramach umowy o pracê, pracodawca zobowi¹zany jest do wyp³aty pensji (wynagrodzenia netto) oraz op³acenia zaliczki na podatek dochodowy, sk³adki zdrowotnej i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Dodatkowo pracodawca zobowi¹zany jest do pokrycia z w³asnych œrodków innych obowi¹zkowych sk³adek. Wzajemne relacje poszczególnych sk³adowych wynagrodzenia przedstawione s¹ w zamieszczonej tabeli. Wynika z niej, e proporcje pomiêdzy ca³kowitym kosztem zatrudnienia pracownika, wynagrodzeniem brutto i wynagrodzeniem netto kszta³tuj¹ siê w przybli eniu jak 118% : 100% : 70%. W analizowanym przypadku pensja lekarza netto w wysokoœci 3000 z³ (69,69%) odpowiada wynagrodzeniu brutto 4305 z³ (100%) oraz kwocie 5094 z³ (118,33%) ca³kowitych kosztów ponoszonych przez pracodawcê. Proponowana stawka kontraktu 5094 z³ stanowi wiêc rozwi¹zanie bezkosztowe z punktu widzenia szpitala. Zmiana formy zatrudnienia lekarzy jest jednak korzystna dla pracodawcy, gdy pozwala na wyeliminowanie dodatkowych kosztów pracy, takich jak: urlopy, nagrody okresowe, fundusz socjalny czy straty z tytu³u odpowiedzialnoœci cywilnej za b³êdy w leczeniu. Z punktu widzenia lekarza korzyœci s¹ mniejsze. Od kwoty 5094 z³ brutto, stanowi¹cej przychód, nale- y odj¹æ koszty uzyskania przychodu: comiesiêczne us³ugi ksiêgowe w kwocie oko³o 300 z³, ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej (do 100 z³ na miesi¹c, w wysokoœci zale nej od specjalizacji i ryzyka), sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe (minimalna stawka 574 z³ miesiêcznie), co daje dochód w kwocie 4120 z³. Od dochodu lekarz musi jeszcze odprowadziæ 18% zaliczkê na podatek dochodowy (pomniejszon¹ o sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne) oraz sk³adkê zdrowotn¹ w wysokoœci 223,32 z³, co redukuje wynagrodzenie netto do 3378 z³. Kwotê tê nale y jeszcze zmniejszyæ o 1/12 czyli czas miesiêcznego urlopu w trakcie którego lekarz nie bêdzie pracowaæ. Ostateczny zysk w omawianym przypadku bêdzie niewielki zamiast 3000 z³ pensji, Koszt wynagrodzenia pracownika 5094 z³ (118,33%) Sk³adki finansowane przez pracodawcê (tzw. ZUS pracodawcy 18,33% wynagrodzenia brutto): 1. ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2. ubezpieczenie rentowe 4,5% 3. ubezpieczenie wypadkowe 1,47% 4. sk³adka na Fundusz Pracy 2,45% 5. sk³adka na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych 0,15% Wynagrodzenie brutto 4305 z³ (100%): wynagrodzenie zasadnicze + wys³uga lat + premia + dodatek funkcyjny Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne finansowane przez pracownika (tzw. ZUS pracownika 13,71%): 1. ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2. ubezpieczenie rentowe 1,5% 3. ubezpieczenie chorobowe 2,45% Sk³adka zdrowotna 1,25% dochodu (teoretycznie 9% dochodu z czego 7,75% odliczane jest od podatku) Dochód pracownika 3715z³ (86,29%) Podatek dochodowy zaliczka 18% dochodu do kwoty dochodu z³ 18% minus kwota zmniejszaj¹ca podatek 556,02 z³ powy ej kwoty , % nadwy ki ponad z³ Wynagrodzenie netto 3000 z³ (69,69%) pensja Tabela 1. Proporcje poszczególnych sk³adowych wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowê o pracê 14 nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

17 otrzymywanej jako pracownik lekarz, uzyska miesiêczne wynagrodzenie netto w wysokoœci 3096 z³ jako przedsiêbiorca, przy minimalnym zabezpieczeniu na wypadek choroby i minimalnej emeryturze w przysz³oœci. Wnioski nasuwaj¹ siê same. Przedstawiona kalkulacja nie oznacza, e zatrudnienie w ramach kontraktu gospodarczego jest zawsze nieop³acalne. Po pierwsze obowi¹zuje bowiem ogólna prawid³owoœæ: kontrakt jest tym bardziej atrakcyjny, im wy sz¹ ma wartoœæ. Zasadê tê odzwierciedla tabela 2, w której zaprezentowano wzrost poszczególnych sk³adowych wynagrodzenia lekarza na kontrakcie w zale noœci od wysokoœci wyjœciowej pensji netto lekarza przy opisanej wy ej bezkosztowej propozycji kontraktu ze strony szpitala. Kalkulacjê przeprowadzono do wysokoœci 5757 z³ pensji netto, przy której osi¹gniêty zostaje II próg podatkowy (dochód z³ rocznie). Po przekroczeniu tego progu op³acalnoœæ kontraktu wzrasta jeszcze dynamiczniej. Po drugie istnieje kilka mo liwoœci zwiêkszenia atrakcyjnoœci kontraktu, np. poprzez leasing samochodu lub wybór jednolitej stawki podatkowej. Po trzecie wreszcie propozycje kontraktu ze strony szpitala mog¹ byæ a priori korzystniejsze i przekraczaæ dotychczasowy fundusz wynagrodzeñ. Szczegó³owa analiza zalet i wad kontraktu oraz jego op³acalnoœci przy wy szych stawkach zamieszczona zostanie w nastêpnym numerze Pulsu. Pensja netto Stawka Dochód Wynagrodzenie netto Wynagrodzenie netto kontraktu (przychód przedsiêbiorcy (dochód przedsiêbiorcy po odliczeniu (przychód) minus koszty) minus podatek 18%) kosztów urlopu 3000z³ 5094z³ 4120z³ 3378z³ 3096z³ 4000z³ 6792z³ 5818z³ 4771z³ 4373z³ 5000z³ 8490z³ 7516z³ 6163z³ 5649z³ 5757z³ 9775z³ 8801z³ 7216z³ 6615z³ Tabela 2. Wysokoœæ netto poszczególnych sk³adowych kontraktu w zale noœci od wyjœciowej pensji lekarza, przy za³o eniu bezkosztowej oferty kontraktu ze strony szpitala Osoby zainteresowane ww. tematem proszê o kontakt mailowy na adres: Zapraszam równie wszystkich zainteresowanych dzia³alnoœci¹ na rzecz wzrostu wynagrodzeñ lekarzy na pierwsze posiedzenie Zespo³u ds. Wynagrodzeñ, r. (czwartek), na godz , do siedziby Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Pu³awskiej 18. Ü REKLAMA nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec

18 ubezpieczenia Kiedy lekarz podlega obowi¹zkowemu ubezpieczeniu mec. Beata z tytu³u OC Kozyra- ukasiak Zgodnie z interpretacj¹ MZ (pismo MZ-DS /PJ/10 dyr. Departamentu Dialogu Spo³ecznego MZ Jakuba Byd³onia do prezesa NRL), z obowi¹zku ubezpieczania siê od odpowiedzialnoœci cywilnej zwolnieni zostali ci, spoœród lekarzy zatrudnionych w zak³adach opieki zdrowotnej, którzy wykonuj¹ pracê wy³¹cznie w ramach stosunku pracy. W ich przypadku odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone osobom trzecim, w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu, bêdzie wy³¹czona na mocy art. 120 Kodeksu pracy, a podmiotem wy³¹cznie zobowi¹zanym do naprawienia szkody bêdzie zatrudniaj¹cy ich pracodawca napisa³ Jakub Byd³oñ. Przepis art. 48a ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r. nr 136 poz. 857 ze zm.) stanowi, e lekarz wykonuj¹cy zawód na terytorium RP: w zak³adzie opieki zdrowotnej, a tak e w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, podlega obowi¹zkowi ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu czynnoœci zawodowych. Przepis ten nie narusza przepisów art. 120 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, który stanowi, e w razie wyrz¹dzenia przez pracownika, przy wykonywaniu przez niego obowi¹zków pracowniczych, szkody osobie trzeciej, zobowi¹zany do naprawienia szkody jest wy³¹cznie pracodawca. Wobec pracodawcy, który naprawi³ szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialnoœæ przewidzian¹ w przepisach kodeksu pracy. Spe³nienie obowi¹zku ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej ustala siê na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzaj¹cego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zak³ad ubezpieczeñ. Powy - szy obowi¹zek nie dotyczy czynnoœci zawodowych, których obowi¹zek ubezpieczenia wynika z przepisów o zak³adach opieki zdrowotnej oraz przepisów o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. Wiceminister zdrowia Marek Twardowski wyjaœni³, w specjalnym komunikacie z 25 stycznia 2010 r., e z obowi¹zku ubezpieczenia siê od odpowiedzialnoœci cywilnej zwolnieni zostali ci spoœród lekarzy zatrudnionych w zak³adach opieki zdrowotnej, którzy wykonuj¹ pracê w ramach stosunku pracy. Jego zdaniem w zwi¹zku z powy szym brak ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu czynnoœci zawodowych nie jest równie przes³ank¹, mog¹c¹ warunkowaæ zatrudnienie lekarza w zak³adzie opieki zdrowotnej w ramach stosunku pracy. 11 czerwca 2010 r. wesz³o w ycie rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonuj¹cych zawód na terytorium RP, opublikowane w DzU nr 78 poz Ubezpieczeniem OC objêta jest odpowiedzialnoœæ cywilna lekarzy i lekarzy dentystów wykonuj¹cych zawód na terytorium RP w zak³adzie opieki zdrowotnej, w ramach indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej, za szkody wyrz¹dzone dzia³aniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które mia³o miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynnoœci zawodowych. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: q wyrz¹dzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a tak e w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba e szkoda jest nastêpstwem wykonywania zawodu lub zawieszenia, q polegaj¹cych na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, q z tytu³u zap³aty kar umownych, q powsta³ych wskutek dzia³añ wojennych, rozruchów i zamieszek, a tak e aktów terroru. Obowi¹zek ubezpieczenia OC powstaje nie póÿniej ni w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ rozpoczêcia wykonywania czynnoœci zawodowych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeñ w okresie ubezpieczenia nie d³u szym ni 12 m-cy, których skutki s¹ objête umow¹ ubezpieczenia OC, wynosi równowartoœæ w z³otych: 1) euro w odniesieniu do lekarza i lekarza dentysty wykonuj¹cych zawód w zakresie specjalizacji w nastêpuj¹cych dziedzinach medycyny: anestezjologia i intensywna terapia, po- ³o nictwo i ginekologia, wszystkie chirurgie, neonatologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narz¹du ruchu, urologia, otolaryngologia, okulistyka, medycyna ratunkowa, 2) euro w odniesieniu do lekarza dentysty, z wy³¹czeniem lekarza dentysty wykonuj¹cego zawód w zakresie specjalizacji w nastêpuj¹cych dziedzinach medycyny: chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczêkowo-twarzowej, 3) euro w odniesieniu do lekarza niewymienionego w pkt 1. Je eli lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód w zakresie wiêcej ni jednej specjalizacji, to dla ustalenia minimalnej sumy gwarancyjnej przyjmuje siê specjalizacjê, dla której jest ustalona najwy sza minimalna suma gwarancyjna. Ü NOWE OBOWI ZKOWE ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonuj¹cych zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodne z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z 26 kwietnia 2010 r. (DzU z 2010 r. nr 78, poz. 515, z póÿn. zm.). Zni ki wraz z nowym ubezpieczeniem dobrowolnym. OIL w Warszawie, Agencja Ubezpieczeniowa, pok. 004 (parter), Warszawa, ul. Pu³awska 18 Dorota Krasnowska- ak tel.: , (0) , Wiêcej informacji na stronie OIL: 16 nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

19 rejestracja leków REKLAMA Leki w FDA: co nowego w roku 2009? W stronê leków Wojciech uszczyna Przewodnicz¹cy Rady Programowej kwartalnika Almanach URPL, WMiPB ; redaktor naczelny miesiêcznika Lek w Polsce Nic tak nie szkodzi zdrowiu, jak czêsta zmiana leków Seneka Wœród nowych leków dzia³aj¹cych na OUN na uwagê zas³uguj¹ nowe atypowe leki przeciwpsychotyczne: asenapine (asenapina; Saphris; UE-), lek o minimalnych dzia³aniach niepo ¹danych (antycholinergicznych, kardiotoksycznych, wp³yw na masê cia³a) wskazany w leczeniu schizofrenii i ostrych epizodów maniakalnych/ mieszanych w przebiegu choroby dwubiegunowej (I) oraz dwie pochodne benzizoksazolu (protoplast¹ tej grupy jest rysperydon), selektywnie blokuj¹ce dzia³anie monoamin, przeznaczone do leczenia schizofrenii u doros³ych: iloperidone (iloperydon; Fanapt; UE-) i paliperidone (paliperydon; Invega; zarejestrowany w Polsce). Inny atypowy lek przeciwpsychotyczny aripiprazole (arypiprazol; Abilify) zosta³ dopuszczony do stosowania u dzieci autystycznych powy ej 6 r.. ( w Polsce >18 r..). Rozszerzono tak e wskazania dla glatirameru (Copaxone), który teraz mo e byæ ordynowany ju przy wyst¹pieniu pierwszych klinicznych objawów sugeruj¹cych rozpoznanie stwardnienia rozsianego (SM). Ten sam lek w Polsce jest zalecany w nawrotowej postaci SM u pacjentów ambulatoryjnych (co najmniej 2 napady w ci¹gu ostatnich 2 lat); nie jest wskazany do stosowania w postaci pierwotnie lub wtórnie postêpuj¹cej choroby. Na podobnych zasadach zosta³ wprowadzony do leczenia SM interferon beta-1b (Extavia; PL+); analogicznie jego zastosowanie w Polsce jest równie ograniczone w porównaniu z USA. Ostatni rok przyniós³ dopisanie nowych kwalifikacji dla wybiórczego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) milnacipranu (Savella), dotychczas (tak e w Polsce) stosowanego w leczeniu epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzeñ afektywnych u doros³ych obecnie wskazaniem jest tak e fibromialgia (FM). To trzeci lek zarejestrowany przez FDA z tym wskazaniem po przeciwdrgawkowej pregabalinie (Lyrica) i przeciwdepresyjnej (te z grupy SNRI) duloksetynie (Cymbalta). Niestety, dotychczas nie wiadomo, co by³o pierwsze: jajo czy kura, co jest prost¹ interpretacj¹ faktu, e u 68% chorych na FM wystêpowa³y w wywiadzie zaburzenia depresyjne, a 22% spe³nia³o kryteria epizodu depresji w czasie badania, zaœ, z drugiej strony, stwierdzono czêstsze rodzinne wystêpowanie zarówno FM, jak i zaburzeñ depresyjnych, co mog³oby wskazywaæ na wspólny czynnik dziedziczny dla obu chorób... Ü nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec

20 Rys. K. Rosiecki Lekarz funkcjonarius publicznym czy warto? Wœrodowisku lekarskim od y³a ostatnio idea, by ka demu lekarzowi nadaæ status tzw. funkcjonariusza publicznego. Postulat ten zwi¹zany jest z aktami przemocy, jakich podczas wykonywania zawodu doœwiadczaj¹ lekarze ze strony pacjentów lub osób im towarzysz¹cych. Uznanie ka dego lekarza za funkcjonariusza publicznego mia³oby u³atwiæ œciganie sprawców napaœci fizycznych i s³ownych na lekarzy. Takie zachowania, je eli dotykaj¹ funkcjonariusza publicznego, s¹ bowiem œcigane przez prokuratora z urzêdu, a nie przez samego pokrzywdzonego lekarza, który wnosi prywatny akt oskar enia do s¹du karnego. Wydaje siê jednak, e uznanie ka dego lekarza za funkcjonariusza publicznego (poprzez dodanie go do katalogu osób wymienionych w art Kodeksu karnego) poci¹gnê³oby za sob¹ równie skutki, z których lekarze nie do koñca zdaj¹ sobie sprawê i niekoniecznie byliby zadowoleni. W razie uznania bowiem, e ka dy lekarz jest funkcjonariuszem publicznym, zostaje co prawda zdjêta z niego koniecznoœæ samodzielnego dochodzenia sprawiedliwoœci za pope³nione na jego szkodê przestêpstwo, jednoczeœnie jednak lekarz staje siê potencjalnym podmiotem innych przestêpstw, opisanych w kodeksie karnym, a dotycz¹cych w³aœnie funkcjonariusza publicznego. wynagrodzenia uchwa³a ORL lekarzy UCHWA A NR 79/R-VI/10 OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 r. w sprawie wyra enia zgody na zawarcie umowy po yczki ze Œl¹sk¹ Izb¹ Lekarsk¹ celem wczeœniejszego sp³acenia kredytu komercyjnego zaci¹gniêtego w Spó³dzielczym Banku Ogrodniczym na remont siedziby Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz uchwa³y nr 212/R-V/09 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z pomocy finansowej okrêgowych izb lekarskich, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sp³aty zad³u enia, wynikaj¹cego z remontu siedziby Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie uchwala siê, co nastêpuje: 1 Upowa nia siê kol. Mieczys³awa Szatanka prezesa Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i kol. Andrzeja Sawoniego skarbnika Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, do przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy po yczki ze Œl¹sk¹ Izb¹ Lekarsk¹ do kwoty z³ (s³ownie: dwa miliony z³otych) w celu sp³aty zad³u enia wynikaj¹cego z remontu siedziby Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 2 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Uzasadnienie Okrêgowa Izba Lekarska zawar³a umowê po yczki w Spó³dzielczym Banku Ogrodniczym na kwotê z³, o oprocentowaniu 9,8%. W zwi¹zku z mo liwoœci¹ uzyskania korzystniejszej po yczki ze Œl¹skiej Izby Lekarskiej uzyskana kwota z³ pos³u y czêœciowemu zmniejszeniu kapita³u kredytu komercyjnego i zmniejszeniu p³aconych odsetek w banku. Przyniesie to okreœlone oszczêdnoœci dla OIL w Warszawie, a p³acone odsetki od po- yczki Œl¹skiej Izby Lekarskiej pozostan¹ w œrodowisku lekarskim. Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek, sekretarz ORL adys³aw Nekanda-Trepka 18 nr 6/7 (182/183) czerwiec/lipiec 2010

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 3 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie VI kadencji powo³ana zosta³a na XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym ZjeŸdzie Lekarzy Okrêgowej

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pupbusko.biuletyn.net/ Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo