OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI n:ol\iunalnej. Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki DEKRET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI n:ol\iunalnej. Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki DEKRET"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI n:ol\iunalnej z dnia 16 sierpnia 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lukalami. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 lipca r. zmieniaj ącej dekret o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 337) ogłaszam w załączeniu jednolity tekst dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli n ajmu (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 4, poz. 2'7) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych powołaną ustawą i z zastosowaniem ci ągłej numeracji rozdziałów, artykułów i ustępów. Podany w załączniku do obwieszczenia niniejszego jednolity tekst dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami w brzmieniu ob owią zu jącym od -dnia 26 sierpnia 1950 r. nie obejmuje przepisów art. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 337), których brzmienie jest następujące:.. Art Z. dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc wydane dla władz, urzędów i instytucji wymienionych wart. 29 ust. 1 pkt 1) dekretu o publicznej gospodarce lokalami przydziały lokali mieszkalnych, mieszczących się poza obrębem budynków wymienionych wart. li ust. 1 tego dekretu. 2. Władza kwaterunkowa przydzieli te lokale osobom je zajmującym. 3. Prrepisy - ustępów poprzedzających nie dotyczą lokali odbudo\,!:anych lub wybudowanych przez władze, urzędy i instytucje, wymienione wart. 29 ust. 1 pkt 1), oraz lokali wymienionych wart. 3 i 3a dekretu o publicznej gospodarce lokalami. Art. 3. W ciągu sześciu miesi ęcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wojewódzkie komisje lokalowe mogą uchylić przydziały budynków mieszkalnych dokonane na rzecz. władz, urzędów i instytucji wymienionych wart. 29 ust. 1 pkt 1) dekretu o publicznej gospodarce lokalami, jeżeli wymagają tego względy celowości gospodarczej. Art W miastach i osiedlach, ob jętych pubuczną gospodarką lokalami, miejskie (gminne) komisje lokalowe ulegają roz- Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. W celu r acjon91nego wykorzystania uszczuplonego wskutek wojny zapasu lokali 0.t:{\Z ~l~q"" DEKRET z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami. w i ązaniu z chwilą ukonstytuowania się odwbław czych komisji lokalowych, przewidzianych wart. 26 dekretu IJ publicznej gospodarce l okalami, przekaz u jąc im równocześnie akta spraw nie ukończony c h prawomocnie. 2. Do czasu ukonstytuowania się odwoław czych komisji lokalowych dotychczasowe komisje lokalowe rozpatrują odwołani,a od ' decyzji władz kwaterunkowych, wydanych zarówno przed jak i po wejściu w życie niniejszej ustawy. 3. W sprawach tne rozpatrzonych w drodze nadzoru w ciągu trzech miesięcy od dnia wejś cja w życie niniejszej ustawy post ępowa nie przed prezydiami wojewódzkich rad narodowych i prezydiami rad n arddowych m. st. Warszawy i m. Łodzi ulega umorzeniu z mocy samego prawa. O. zeczenia komisji lokalowych, ~apadłe w tych sprawach, nie podlegają zaskarżeniu. Art W miastach i osiedlach, ob j ętych publiczną kontrolą najmu, miejskie (gminne) komisje lokalowe ulegają rozwiązaniu z mocy samego prawa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. ' 2. Dotychczasowe władze kwaterunkowe przeka żą akta nieukoń czonych prawomocnie spraw: 1) w miasi"ach nie wydzielonych i gmin ach wiejskich - prezydiom powiatowych rad narodowych, 2) a w miastach wydzielonych - prezydiom wojewódzkich rad narodowych do rozpatrzenia tych spraw w trybie nadzoru przy zastosowaniu dotychczas obowiązujących przepisów o publicznej kontroli na~". Powołane w art. 2 ust. 1 i 3, wart. 3 oraz wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. art. 3a, 8 ust. 1, 26 i 29 ust. 1 pkt 1) stanowią w jednolitym tekście odpowiednio: art. 4, 9 ust. 1, 23 ust. 1 i 27 ust. 1 pkt 1). Minister Gospodarki Komunalnej: K. Mija] Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 sierpnia 1950 r. (poz. 343). wego uregulowania publicznych potrzeb lokalowych wprowadza się w okresie czasu, dopóki odbudowa zniszczonych miast i osiedli nie zapeww dostatecznej ij.ości pomieszczeń dla instytucyj publicznych oraz nie zaspokoi p,ott:zęb c ~~zk<lńców tych miast i osiedli, publicz- /

2 , Dziennik Ustaw Nr Poz. 343 ną gospodnrkę lokalami m ieszkalnym i i u ż ytk owymi na zasadach p rzepisów dekretu n in iejszego. Ar t P ublicz n ą gos po da rk ę lokalami stosuje :się w m. st. W arszawie ora z w m iastach: Łod zi, Gdańsku, Lublinie, K r akowie, Katowicach i P oznaniu. ~. Eada I\1inistrów m oże na w n iosek w ojewódzkiej rady naroddwej 'wpr o wadzi ć w drodze ro zporządz en i a w cało ś ci lub. w c ZĘśc i pu bliczną g ospodark ę l okalami w innych m iastach i gm inach. 3. V/prow adz a j ą c gospodarkę publi c zną lokalami w o sie d 13~h poó n i jsldch, Rada Min istr ów m oż e p odporządkować tę go s poda rkę w ła dzom kwater unkowym miasta zc.interesowan ego. Art Przepisom n iniejszego d ekretu nie podlega ją: 1) lokale wył ącz on e spod p ubliczne j gosp oda,rk i lokalam.i na podstawie pr zepisów d ekretu z dnia 26 paźdz i el';il:a 1945 r~ o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych w skutek wojny (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 37, poz. 181 i z 19'Hl r. Nr 50, p oz 389) oraz ustawy z dnia :3 lip ca 194'7 r. o popicl'2.niu budow nictwa (Dz. U. R. P. r,<r 52, poz. 270 i Nr 73, poz. 467); 2) lokaje VI b udynkach kolejowych poł ożonych w pasio wywłaszczeni a oraz w budynkach położo'l1ych w ohrebla p ortów i lotnisk; 3) lok ale 'w b~ld y n kac h, p ołożon ych w ob r ębi e państwowych z<:!kła d ów i prz edsięb~orstw w ytwórczych, przet",,;órczych, handlowy ch i uslugowych, do których dostęp prow3.dzi przez t eren zakładu czy p r zedsi~b iors t vla ; 4) lokale reprezentacyjne; 5) loln.le dziennie w y,,-ajmowane w h otelach, gospodach i pensjonatach;, 6) lokale zajmowane p rzez przedst aw icielstwa ' d yplom atyczne i osoby, korzys tając e z prawa zakrajow osci or az u rz ę d y k on sular n e na w arunkach, które ustali Minister Gospodarki Komunalnej w por ozumieniu z Ministrem Spraw Zagraniczn ych; - 7) ś w i ątyni e i domy m odlitwy wszystk :ch uznanych w P ań stwie wyzna ń religijnych. ') Prz pis ust. 1 pkt 1) - nie dotyczy lokali odbudowanych lub wybudowanych K fun duszów państwow ych, instytucy j prawa publicznego lub prze dsięb i or st w pa ńst w owych.. 3. R ada r-/tinistrów moze w dr odze r ozporz ądz en i a wyłąc zyć spod publicznej gospodarki lokalami w całoś ci hib w części inne kategorie budynk ów lub 1 ol:: ali oraz u normowa ć dla n ich war unki i tryb pr z yd ział u i opróżniania lokali, jak równjeż u sta l ić n or my zalud-. nienia. Art Przep isom niniejszego dekretu nie podle gają również budyn k i, zn aj du ją ce si ę w u żytk ow an i u lub p od zarzqdem wła d z wojskow ych lub wł adz bezpieczeństwa publicznego, jak r ówn i eż lokale, zajmowane p rzez władze wojskowe lub b ezpieczel'i.st,va publiczne~ o albo przez żo łnierzy zawodowych i funkcjonariuszów w służ b ie b ezpieczeństw a. L okale t akie z os t a ją o ddaj12 pod z arzą d Min istra- Obr ony Narodowej wzg l ędnie Ministra B ezpieczeństwa Publicznego. 2. D o b u dynków i lokali, znajdując y ch s i ę pod zarz?o.em lub w u żytkowa niu w ładz wojskowych, stosuj'.;: się p rzepisy u st a.w y o zakwaterowaniu wojska, d oty c zące k w a!er stały ch. Przepisy te stosuje się też od [powiednio do b udynmw i lok:lli, pozost ających pod zarzą dem l llb w u ż ytkowaniu władz bezpieczeństwa publicznego. ' 3. Ministrowie: Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego zwolnią spod swego zarządu lokale wymienione w ust. 1, jeżeli staną się one zbędne dla potr zeb wojska względnie dla służby bezpieczeństwa publicznego. Do lokali zwolnionych stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy. 4. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do lokali wyłączonych w myśl obowiązujących pl'l?:episów spod publicznej gospodarki lokalami. Rozdział Publiczna gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi: Art W miastach i osiedlach, objętych publiczną gospodarką lokalami, lokale mieszkalne lub ich ;. części oraz lokale użytkowe można zajmować, poza wyjątkami, wynikającymi z przepisów dekretu niniejszego, tylko na podstawie przydziału, wydanego przez właści wą władzę kv"aterunkową. 2. Części lokali użytkowych mogą być zajmowane w drodze podnajmu przez osoby, posiadające prawo u zysk ania przy działu. Podnajem wymaga potwierdzenia władzy kwaterunkowej, 3. Osoby, zajmuj ą ce na podstawie tytułu prawnego lokale lub ich części w dniu w prowadzenia w danej mie j s c owo ś ci publicznej gospodarki lokalami, m ogą zajmo wać je nadal bez przydział u, wydanego prze z władze kwaterunkowe, j eś li w myśl przepisów dekretu niniejszego s ł uży im prawo uzyskania takiego przydziału. A rt Prawo uzyskania przyd z i a łu pomieszczen ia m ieszkalnego maj ą : 1) osoby, który ch zawód, wykonywana praca lub zajm owane stanowisko wymaga zamieszkania w mieście (osiedlu), a w sz.czególno ś ci: ' a) poslowie na Sejm, b) osoby zatrudnione we władzach, urzędach i instytucjach wymienionych wart. 27 ust. 1 pkt 1), c) osoby, których główną podstawą utrz.ymarua jest stosunek pracy,,, d) członkowie rad narodowych -lub ich organów w ykonawczych, e) wojskowi i funkcjonariusze s ł użby bezpieczeństwa za zgodą wła ś ciwej władzy przełożonej, f) duchowni wyznań uznanych przez Państwo, g) osoby, których główną podstawą utrzymania jest zav/odowa twó rczot ć albo d zia łalno ść nauk owa, oświatowa, artystyczna, literacka lub publicystyczna, h) osaby wy1wnujące woln y zawód,. i) osoby prowadzące zakłady p rze mysłow e, handlowe i r z emie śln i cze oraz uczn iow ie przem ysłowi i t erminatorzy, j) osoby p r owad zą ce gospodarstw o rolne lub warzywniczo-ogrodnicze, 2) osoby pobieraj ące naukę w szkołach w yż szych, średnich i zawodowych; 3) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz inne osoby, pobieraj ąc e zaopatrzenie lub rentę z z akładów u1)ezp ie czeń społec znych lub innych funduszów publiczn ych. 2. Prawo. uzyskania prz y d z iału pr zys ługuje osobom, wymienionym w ust. 1 pkt 1) i 2) również i. wówczas, gdy są zatrudnione lub pob ie rają n aukę p oza obrębem miasta (osiedb) i dojeżdżają stale do p racy lub do zakładu naukowego. II.

3 ~ ustaw Nr Poz Miejska (gminna) rada narodowa może przymać prawo uzyskania przydziału mieszkania osobom, nie należącym do kategorii wymienionych w ustępach poprzedzających. Art Miejskie (gminn"'e)' rady nai;odowe ustalą na zasadach, określonych przez Ministra Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia 1 Pr:rewodn...iczącym Państwowej Komisji PlanO\vania Gospodarczego, normy zaludnienia mieszkań. 2. Miejskie (gminne) rady n arodowe mogą również wydać na zasćhlach, określonych przez Ministra Gos.podarki KomlL.'1alnej w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, przepisy normujące powierzchnię lokali dla biur, zakładów i innych lokali użytkowych, nie będących w użytkowaniu władz, urzędów i instytucyj wymienionych wart. 27 ust. 1 pkt 1). 3. Przy ustalaniu powierzchni zajmowanego lub przydzielonego pomieszczenia. mieszkalnego władza kw~ terunkowa uwzględni następujące osoby: a) współmałżonka, b) krewnych wstępnych osoby uprawnionej i jej współmałżonka oraz zstępnych do lat osiemnastu, zaś powyżej lat osiemnastu - o ile pobierają naukę w szkołach, a nie ukończyli lat dwudziestu czterech, c) innych krewnych osoby uprawnionej i jej współmałżonka, o ile pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym i są na jej utrzymaniu ze względu na niezdolność do pracy lub przekroczony sześćdzies<i.ąty rok życia, d) w uzasadnionych przypadkach osoby zatrudnione w gospodarstwie domowym. Art Przepasy, ustalające n o rmę zaludnienia mieszkań, uzyskują moc obowiązującą po upływie trzydziestu dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. W tym terminie do części lokalu zaludnionej pomzej normy najemca ma prawo wprowadzić jako współnajemców osoby według własnego wyboru, spośród mających prawo do uzyskania przydziału pomieszczenia mieszkalrego. 2. Normy zaludnienia nie stosuje się do mieszkań słu żb owych, do pomieszczeń mieszkalnych jednoizbowych oraz do zajmowanych przynajmniej przez dwie osoby samodzielnych m i eszkań dwuizbowych.. 3. W razie stwierdzenia przeludniel.d mieszkania, władza kwaterunkowa obowiązana jest, w miarę m ożno ś ci, dać do dyspozycji zainte r esowanego inne większe mieszkanie lub przekwater owa ć w spółn a jemców. 4. Gdy najemca pomieszczenia wykracza w sposób ra ż ący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porz ądkowi domowemu albo gdy przez nieprzyzwoite zachowanie się wywołuj e zgorszenie u innych mieszkańców lub sąsi adów, współnajemcom służy prawo wyst ąpi enia do sądu o rozwiązanie umowy najmu z takim najemcą 5. Część lokalu użytkowego, przekraczająca normy powierzchni u stalone według art. 7 ust. 1, może być przez władzę kwaterunkową wyjęta z użytkowania dan ej osoby lub instytucji z uwzględnien i em jednakże niezb'ędnych warunków dla prawidłowego prz~biegu pracy w lokalu użytkowym... Art W budynkach, pozostających pod zarządem i w użytkowaniu władz, urzędów j instytucji wymienionych wart. 27 ust. 1 pkt 1) i przeznaczonych w, całości na ich własne potrzeby lub na mieszkantii dla \ch pracowników, instytucja administrująca budynkiem dc-cyduje o przydziale lokalu, zawiad a m i ając o nim władzę kwaterunkową O ile przydzic'j lokalu mieszkalnego n ie nastąpi w ciągu 30 dni od d:.ty zezwolenia przez wł a dzę budowlaną na jego użyt k o\va n ie, bądź od daty jego opróżnienia, władza kwaterunkowa może po uzyskaniu zezw olenia wojewódzkiej k omisji lokalow ej lokal przydziellć we wlasnym zak resie d ziała n i a. 3. W budynkach a dm in istrowanych pr zez Zakład Osiedli Robotniczych, j e.:, ró'wn le ż w budynkach, położonych w obrębie zakła dów s p ołecznych s łu ż b y zdrowia oraz w obrębie nie w ymien ionych wart. 3 ust. 1 pkt 3) zakładów i przeds,i ęb i orstw w ytwórczych, przetwórczych, handlowych i usl:-tgowych, a przeznaczonych wyłącznie dla osób w nich zatr udnionych, gosp o da rkę lokalami wykonują wład ze z a rzą dzające tymi z a kł a dami i przedsiębiorstwami, o ile obj ę te są przepisem art. 27 ust. 1 pkt 1). Wojewódzka komisja lokalowa ma prawo kontroli gospodarki lokalami w takich budynkach, w szczególności wykorzystania powierzchni lokali m ieszkalnych zgodnie z ustaloną dla danego miasta: (osiedla) normą zaludnienia. Woje'.:vódzka komisja lokalowa może przekazywać swe uprawnienia władzy kwa terunkowej. 4. Dla poszczególnych kategorii budynków (ust. 1~3) Rada Ministrów może wydać przepisy ustal aj ą ce odmiennie normę zaludnienia oraz dotyczące kontroli należytego jej stosowania. Art Władza budowlana może na wniosek władzy kwaterunkowej zarządzić przerobienie samodzielnego mieszkania ponad trzyizbowego na dwa lub więcej samodzielnych mi es zkań, a jeśli tego wł aś ciciel ni-eruchomośd nie dopełni w oznaczonym t erminie - wykonać tę przeróbt.::ę na jego rachunek i w przypadku nieściągalności sumą wy ł ożonych kosztów obciążyć hipotecznie daną nieruchomość.. '2. Prawomocne orzeczenie władzy budowlanej wydane na podstawie ust. 1 jest tytułem do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Art W szelkie umowy o najem i podnajem lokali, zawarte wbrew przepisom niniejszego dekretu, s ą zabronione i nieważne. 2. Z chwilą objęcia lokalu na podstawie udzielonego przydziału lub na podstawie art. 8 ust. 1 zawią -. zuje się z mocy samego prawa pomiędzy właścicielem nieruchomości a osobą, która lokal objęła,.stosunek najmu. Art. 12. O zamie rzonym zwolnieniu lokalu mieszkalnego lub jego częśc i, albo lokalu u ż ytkowego, osoba, która lokal zv'alnia, obow iąza na jest zawiadomi ć władzę kwat erunkową przynajmniej na 3 dni przed zwoln ieniem lokalu. Właśc i c ie l lub zarzą dca nieru chom o ści obowiązany jest zawi adomić wład zę kwaterunkową o zwolnieniu lokalu w terminie trzech dni po zwolnieniu, prow ad z ący m eldunki zaś w. terminie t r zech dni PC: wymeldow aniu lokatora. Art Zabr onione i ni e "vaż ne są umowy o od s tęprl e- w jakiejkolwiek postaci na rzecz ustępującego n ajemcy (podnajem cy) lub w ła ściciela nieruchomości bądź na rzecz innej osoby, jak równi e ż o wynagroclz~nie za pośrednictwo przy n ajmie i wyszukaniu lokalu lub o świadczenia, nie pozostające w bezpośrednim związku z najmem (podnajmem). 2. Zmiana przeznaczenia (charakteru u żytkowania) lokalu może nastąpić jedynie w przypadkach uzasadnionych nieodzownymi potrzebami publicznymi za każdorazowym zezwoleniem wojewódzkiej komisji lokalowej. I

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 343,/ 3. Zakaz, przewidziany w ust. 2, nie odnosi się do,przypadków, gdy. część lokalu niezbędna jest do wy.konywania zawodu w mieście (osiedlu) przez uprawn~o!ue do tego osoby. Art W razie utraty prawa do przydziału lokalu (art. 6) przydział lokalu. powinien być cofnięty i opróżnienie lokalu powinno nastąpić w ciągu trzydziestu dni od daty doręc zenia decyzji władzy kwaterunko;wej o cofniąciu przyd ział u. 2. Jeżeli jednak utrata prawa do przydziału lokalu nastąpiła na skutek przeniesienia służbowego do innej miejscowości, termin trzydziestodniowy liczy si~ od dnia uzyskania przez pracownika odpowiedniego lok a lu w nowym miejscu pracy.. Art. 15. Przy przydzielaniu lokali użytkowych pinwszetlstwo do uzyskania lokalu sł uży przedsiębiorstwom państwowym lub b ędącym pod zarządem państwowym, prz e dsiębiorstwom o charakterze społecznym lub działającym w interesie publicznym, a spośród innych - należ ącym do osób, posiad ają cych' odpowiedn ie kwalifikacje zawodowe. Art Osoby, które zajmują lokal mieszkalny lub u żytkowy na podstawie tytułu p'rawnego i posiadają prawo do uzyskania prz yd z iału lokalu w mieście (osiedlu), mogą być usun ięt e z lokalu tylko V[ przypadku, jeże li lokal ten jest niezbędnie potrzebny wład zy, urzędowi lub instytucji 'wymienionym wart. 27 ust. 1 pkt 1).. 2. Usunię c i e z lokalu może nastąpić po uprzedmm dostarcz.eniu innego lokalu z astępczego w obrębie t ej samej mi e jscow o ści, odpowiadającego nor mom zaludnienia bądź powierzchni i nadającego się do zajęcia ze względu na stan techniczny. 3. Osoby usunięte z lokalu mają prawo do otrzymania zwrotu rzeczywistych kosztów przeprowadzki. K oszty te ponosi władza, urz ąd lub instytucja, na której korzyść dokonano, usuni ęc ia z lokalu. Decyzja władzy kwaterunkowej w przedmiocie zwrotu kosztów przeprowadzki określi ich wysokość i podlega natychmiastowemu wykonaniu. A,rt W wyjątkowych. przypadkach Minlster Gospodarki Komunalnej na - zlecenie Prezydium Rz ą du, udzielone ze wz ględu na ważny interes publiczny, może zarządzić opróżnienie lokalu (mieszkalnego, użytkow ego) bez obowiązku dostarczenia lokalu zastępczego. Decyzje powyższe wykonują terenowe organy władzy przy zastosowaniu przepisów art Z a rządzenie w sprawie opróżnienia lokalu, zajmowan.ego przez osoby wymienione wart. 6 ust. 1 lit d). M inister Gospodarki K omunalnej może wydać tylko za zgodą Rady Pań stwa, w sprawie zas opróżnienia lokalu zajmowanego przez osoby wymiei:1ione wart. fi ust. 1 pkt l ' lit. b) lub lokalu użytk owego - w porozumieniu z właściwym mini:strem., 3. Przepisów artykułu n iniejszego nie stosruje się do lokali zajmowanych i budynków administrowanych przez władze, urz ędy, zakład y, prz edsiębiorstwa i instytucje, o których mowa wart. 27 ust. 1 pkt 1). na potrzeby. wł asne i pracowników oraz do osób, wymi enio nych w a rt. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a)i e). R o z d z i a ł III. Zas{lokojenie publicznych potrzeb lokalowych w miejscowościach nie objętych publiczną gospodarką lokalami. Art W miastach i osiedlach, w których nie została wprowadzona publiczna gospodarka lokalami, prezydium miejskiej (gminnej) rady narodowej może: 1) przydzielać na podstawie zezwolenia wojewódzkiej komisji lokalowej wolne lokale na potrzeby własne władz, urzędów i instytucyj, wymienionych wart. 27 ust. 1 pkt l; 2) nakazać na podstawie każdorazowego. prawomocnego ze;1wolenia wojewódzkiej komisji lokalowej usunięcie osób z lokali lub ich części ' potrzebnych dla władz, urzędów i instytucyj, wymienionych wart. 27 t,tst. 1 pkt 1), bądź na mieszkania pracowników, kierowanych przez właściwe władze do urzędów tych i instytucyj na 'podstawie przepisów prawnych, nakładających obowiązek pracy.. 2. Przepis art. 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 3. Od decyzji wojewódzkiej komisji lokalowej, wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 przysługuje odwolanie do Państwowej Komisji Lokalowej. Art. 19. Przepisom art. 18 n ie podi~gają: 1) lokale w budynkach administrowanych ' przez wladze, urzędy i instytucje wymienione wart. 27 u st. 1 pkt 1), 2) lokale służbowe. Art. 20. Osoby, które z ajmują w mieście lub osie~ dlu, n ie obj ętym publiczną gospodarką lokalami, lokal mieszkalny lub użytkowy, mog ą być z niego usuni ęte na podstawie przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1) na warun- ~kach przewidzianych wart. 16 z tym, że wojewódzka komisja lokalowa określi pow ie rzchnię lokalu zastępczego i wyda decyz ję w przedmiocie zwrotu kosztów przeprowadzki. 'R o z d z i a ł IV. Władze kwaterunkowe, komisje lokalowe nadzór państwowy. Art. 21. W miastach i osiedlach, objętych publiczną gospodarką lokalami, władz ą kwaterunkową jest prezydium m iejskiej (gminnej) rady narodowej. Art. ' Do kompetencji władzy kwaterunkowej w zakresie wykonywania przepisów niniejszego dekretu należy: 1) przydzielanie władzom, urzędom i instytucjom wymienionym wart. 27 ust. 1 pkt 1) budynków i lokali na potrzeby własne oraz budynków na m lesz- ' kania dla ich pracowników,. 2) przydziefanie lokali mieszkalnych w całości lub w części osobom wymienionym wart. 6, 3) przydzielanie lokali użytkowych, 4) potwierdzanie umów najmu lokali użytkowych, 5) nakazanie u su nięcia z lokalu osób lub instytucji, zajmujących lokal bez tytułu prawnego, 6) n akazanie usunięcia osób lub instytucji na podstawie art. 16, 7) udzielanie zezwolell na zamianę lokali, o ile zamiana ta nie narusza praw innych osób, 8) dokonywanie z urzędu lub na wniosek zainteres ow anych stron albo ich organów n a drzędnych zmian w istniejącym stanie posiadania lokali i budynków, zajmowanych przez jednostki organizacyjne, wymieni.one wart. 27 ust. 1 pkt 1) za ka,żdorazowym zezwoleniem wojewódzkiej komisji lokalowej. ' 2. Sprawy, wymienione w ust. l pkt 8), należą do. wyłącznej v.;.łaściwości władzy kwaterunkowej i nie. mogą być. rozstrzygane przez inne władze i organy (sądx' komi.sjearhitrażow e ). 3. Uprawnienia, w y mienione w ust. 1 pkt 8), przysługują wł adzy kwaterunkowej również w stosunku do

5 \., Dziennik Ustaw Nr 36 Poz. 343 lokali, i budynków w miejscowościach nie ()bj.ętych publicznągospodarką lokalami. Art Odwołania od decyzji władzy kwaterunkowej w sprawach, nie należących do zakresu działania wojewódzkich komisji lokalowych, rozstrzygają odwoławcze komisje lokalowe czynne przy: 1) prezydiach powiatowych rad narodowych - dla miast niewydzielonych z powiatu oraz gmin, 2) prezydiach wojewódzkich rad narodowych - dla miast stanowiących powiaty miejskie, 3) prezydiach miejskich rad narodowych dla m. st. Warszawy i m. ŁodZi. 2. Prezydia właściwych rad narodowych powołuj ą komisje, określone w ust Minister Gospodarki Komunalnej ustali wew: nętrzną ()rganizację i tryb postępowania odwoławczych komisji lokalowych. Art. 24. Ogólny padzór nad działalnością odwoławczych komisji lokalowych i władz kwaterunlwwych sprawuje Minister Gospodarki Komunalnej;. Art Miejska (gminna) rada narodowa może powqłać do życia domowe (kolonijne) organa, których celem będzie dopilnowanie, ażeby przepisy, dotyczące publicznej gospodarki lokalami, były należycie wykonywane przez mieszkańców poszczególnych nieruchomości, jak również przez zarządców domów i osoby prowadzące meldunki. Sposób powołania i zakres k.ompetencji tych organów określą przepisy, wydanę, przez właściwe rady ~arodowe. 2. Dla celów wymienionych w ustępie poprzedza jącym mo żna się równ i eż oprzeć dzielni mieszkaniowych. na organach spół- Art Dla wszystkich województw oraz dla m. st. Warszawy i m. Łodzi powołuje się wojewódzkie komisje lokalowe. 2. Wojewódzka komisja lokalowa obejmuje okręg w ojewództwa... \ 3. Skład, sposób powoływania, wewnętrzną orga- ' nizację oraz tryb postępowania wojewódzkich komisji lokalowych ustali Prezes Rady Ministrów., Art Do zakresu działan i a wojewódzkiej k omj;;ji lokalowej należy: 1) udzielanie generalnych zezwoleń urzędom, władzom, zak ła dom, przedsiębiorstwom i instytucjom państwowym, albo pozostającym pod zarządem państwowym, przedsiębiorstwom państwowo-spółdzielczym, centralom spółdzielczo-państwowym, centralom spółdzielni i spółdzielniom, osobom prawnym prawa publicznego, stowarzyszeniom wyższej użyteczności publicznej, związkom zawodowym, oreanizacjam społecznym i politycznym na złożenie wn~osku do władzy kwaterunkowej o przyw 'elenie w granicach ustalonej w zezwoleniu powierzchni lokalu lub budynku na potrzeby wlasne albo budynku na mieszkania dla ich pracowników w miastach i osiedlach objętych publiczną gospodarką lokalami; 2) udzielanie zezwoleń na złożenie wniosku do prezydium miejskiej (gminnej) rady narodowej o przydzielen.ie lokalu lub budynku na potrzeby własne instytucyj, wymienionych w pkt 1), w miastach i osiedlach, nie objętych publiczną gospodarką lokalami oraz zezwoleń, okreśbnych wart. 22 1llIt. 1 pkt 8), ;i). udzielanie zezwoleń instytucjom, wymienionym w pkt l) na.wyst'wh~nię,do prezydiwn, m,i~j~kiej (gminnej) rady narodowej o usunięc ie osób z lek alu potrzebnego na ich pomiesz.cze~lie w nu::lstach i osiedlach nie obj ętych publiczną gospodarką lokalami, 4) ustalanie maksymalnej powierzchni biur, zakładów i innych lokali uży t;{owy.:: h ziljmowa,lyeh przez instytucje, w ymienione w pkt 1), 5) UDzielanie zezw ole ń na zmianę przeznaczenia (charakteru użytk o w an~a) lokali, 6) orzekanie na skutek odwoła!'l od decyzji władzy kwaterunkowej w sprawach, w któtych strona należy do wymienionych w pkt 1), 7) wykonywanie kontroli nad władzą kwaterunkową z punktu widzenia publicznych potrzeb lokalowych, S) udzielanie zezwoleń przewidzianych wart. 9 ust. 2, 9) wy!conywanie kontroli nad gospodarką m ieszkaniami w budynkach, wymienionych war t. 9 ust Woj.ewódzkie komisje lokalowe, działając W sprawach określonych w ust. 1 pkt 2, powinny kier owa ć si ę względami na zapevmienie wykonania zadań, obj ętych planem gospodarczym. 3. Rada Ministrów mo że w drodze rozporządzenia zlecić wojewódzkiej komisji lokalowej funkcje nie przewidziane w ust. 1. Art. 28. Nadzór państwowy w zakresie strzeżenia interesów państwowych sprawuje Państwowa KQmisja Lokalowa, której skład, właściwość, wewnętrzną orga~ nizację i sposób postępowania ustali Prezes Rady Ministrów. R o z d z i a ł V. Postępowanie i przepisy ka:me. Art. 2!ł. W toku postępowania przed wła dzami, przewidzianynli w niniejszym dekrecie, stosuje się przepisy o p09tępowaniu administracyjnym, o ile dekret ten nie stanowi inaczej. Art Władza kvvaterunkowa przed wydaniem decyzh winna dać możność osobom interesowanym złożenia wyjaśnień i przed stawienia dowodów. 2. Osobami interesowanymi w rozumieniu dekretu niniejszego są: właścic ie l lub zarządca nieruchomości, posiadacz lokalu (najemca, podnajemca) oraz osoby domagające Siię przydzielenia im tego lokalu. 3. Decyzje mogą być wydawane tylko w formie pisemnej. 4. Gdy decyzja dotyczy przydzielenia lokalu wolnego na cele publiczn e, władza kwaterunkowa może orzec, że decyzja ulega natychmiastowej wykonalności. 5. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do lokali, zajętych wbrew przepisom art. 5 i 8 ust. 1 niniejszego dekretu. Art. 31. Od decyzj i, wydanej przez władzę kwaterunkową, osoba interesowan a może za pośrednictwem organu, który wydał decy zję, wnie ść odwolanie do właściwej komisji lokalowej w ciągu 7 dni po d oręczeniu decyzji stronie skarżącej. Art Komisje lokalowe rozpoznają sprawy z odwolań od decyzji władz kwaterunk owych na rozprawie ustnej. 2. O terminie rozprawy nal eż y osobę, która wnios ła odw ołan ie, i osobę, na korzyść której za skarżona decyzja zapadła, zawiadomić pisemnie w sposób umożliwiający jej wzięcie udziału w rozprawie. / Art. 33. Orzeczenia komisji lokalowych są prawomocne z zastrzeżeniem przepj.su art. 18. Art Prawomocne lub ulegające natyeh IIJ,iaetQwej wyk~p~lp.oś9i decyzje władz kwatęng)kg-.

6 Dziennik Ustaw Nr :16 ~ Poz ~, -.-. _---_. wych oraz orzeczenia komisyj lokalowych są wykonywane przez prezydium miejskiej (gminnej) rady narooowej, jako wład z ę egzekucyjną, w trybie postępowania przymusowego w administracji z tym zastrzeżeniem, że,przymusowe usunięcie osób z lokalu może nastąpić nie inaczej, jak po uprzednim wezwaniu ich do dobrowolnego opróżnienia lokalu i nie wcześniej, niż po upływie czternastu dni po dniu doręczenia- wezwania. 2. Organy Milicji Obywatelskiej obowiązane są na ządanie prezydium miejskiej (gminnej) rady narodowej udzielić pomocy przy wykonywaniu decyzji i orzecze ń, wymi~mionych w ust. L 3. W stosunku do osób i instytucyj wojskowch odpowiednie organy władz wojskowych obowiąz.ane są do niesienia pomocy prezydium miejskiej (gminnej) rady narodowej. Art. 35. Kto wbrew przepisom ndniejszego dekretu: 1) wchodzi w posiadanie lokalu bez uzyskania przydz i ału władzy kwaterunkowej, 2) oddaje lokal w najem lub rpodnajem osobie nie posiadającej przydmału lokalu, 3) bierze udział w zawarciu umowy przewidzianej wart. 13 ust. 1 - podlega karze aresztu do lat dwóch i grzywny lub jednej z tych kar. Art. 36. Kto w celu obejścia przepisów dekretu niniejszego: 1) podaje nieprawdziwe dane władzy _ kwaterunkowej lub komisji lokalowej, 2) zg ł as z a do zameldowania w lokalu osoby faktycznie w nim nie mieszkające lub nie dopełni obowiązku wymeldowania osób, które opuściły lokel. 3) zaniedba udzielenia władzy kwaterunkowej odpowiednich informacyj, nakazanych przepisami dekretu niniejszego, 4) świadomie wydaje zaświadczenia o pracy, nie odpowiadające stanowi faktycznemu lub z takiego zaświadczenia korzysta - podlega w trybie orzecznictwa karno - administracyj.. nego, o ile czyn ten nie jest zagrożony karą surowszą, karze aresztu do trzech miesięcy i grzywny do zł lub jednej z tych kar. Art. 37. Prezydium miejskiej (gminnej) rady naro, dowej może osobę ukaraną prawomocnym orzeczeniem za czyny, przewid:z;iane wart. 35 i 36, pozbawić prawa przydziału lokalu w danym mieście (osiedlu). Art Przepisy dekretu niniejszego nie wyłączają zwykłej drogi sądowej o wydanie przedmiotu najmu lub podnajmu (o eksmisję) w przypadkach, gdy strona ma prawo odstąpi enia od umowy najmu (podnajmu) bez wypowiedzenia. 2. Orzeczenie sądowe, uwzględniające powództwo (ust. 1), może być wykonane nie wczesme], niż po uprzednim zawiadomieniu władzy kwaterunkowej przez komornika o wszczęciu egzekucji. R o z d z i a ł Przepisy przejściowe VI. i końcowe. Art. 39. Wykonanie dej;cretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Gos~odarki Komunalnej, Budownictwa i Sprawiedliwości. Art. 40. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą dekret z dnia 7 września 1944 r. o komisjach mieszkaniowych (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 18)... Adres Redakcji ł Administracji: Warszawa. ut. Leszno 53/55. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedl. w Warszawie, ul. 6-go Sierpnia 6. '5000?ł~ Cena 128 zl

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.././2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia.. 2014 r.

UCHWAŁA NR.././2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia.. 2014 r. Tekst ujednolicony UCHWAŁA NR.././2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy uwzględniający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowego Komitetu Doradczego. USTAWA. z dnia 30 lipca 1997 r.

Międzynarodowego Komitetu Doradczego. USTAWA. z dnia 30 lipca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 106-3309- Poz. 674 i 675 Art. 12. Instytut ustala samodzielnie wysokość środków na wynagrodzenia w ramach posiadanych środków finansowych. Art. 13. Instytut zatrudnia pracowników na stanowiskach:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782 Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustroju adwokatury z dnia 19 grudnia 1963 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 309)

Ustawa o ustroju adwokatury z dnia 19 grudnia 1963 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 309) brzmienie od 1967-05-20 obowiązywał do: 1982-09-30 Ustawa o ustroju adwokatury z dnia 19 grudnia 1963 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 309) Zmiany aktu: 1967-05-20 Dz.U. 1967 Nr 13 poz. 55 1964-01-01 Art. 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2013 poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 października 2004 r. Nr 197 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 3100 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. PREZESA RADY l\dnistrów 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va.

w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. PREZESA RADY l\dnistrów 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va. / Dziennik Ustaw Nr 21 199 - Poz. 165, 166, 167 i 168 i asystentów szkół wyższych, którzy nie zostaną _zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, ustalonym przez Ministra Szkół vvv ższych i Nauki w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW Dziennik Ustaw Nr 7 --- 67 --- Poz. 41, 421 4l Po zaznajomieniu się z powyższym Układem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawa.rtych; oświadczamy, że

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/66 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo