... ( pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek ) ( data wpływu wniosku )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... ( pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek ) ( data wpływu wniosku )"

Transkrypt

1 ( pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek ) ( data wpływu wniosku ) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Dane dotyczące Wnioskodawcy ( proszę wypełnić drukowanymi literami )... syn/córka... imię i nazwisko imię ojca seria... nr... wydany przez... dowód osobisty nr PESEL... nr NIP... dokładny adres zamieszkania numer telefonu... I. Stopień niepełnosprawności (1) 1. znaczny, inwalidzi I grupy, osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny orzeczenie wydane przed r. 2. umiarkowany, inwalidzi II grupy, osoby całkowicie niezdolne do pracy, 3. lekki, inwalidzi III grupy, osoby częściowo niezdolne do pracy, osoby stale albo częściowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczenie wydane przed r. 4.osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych II. Rodzaj niepełnosprawności (1) 1. dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim, 2. inna dysfunkcja narządu ruchu, 3. dysfunkcja narządu wzroku, 4. dysfunkcja narządu słuchu i mowy, 5. deficyt rozwojowy ( upośledzenie umysłowe ) 6. niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia

2 III. Sytuacja zawodowa (1) 1. zatrudniony / prowadzący działalność gospodarczą 2. osoba w wieku do lat 24, ucząca się w systemie dziennym lub studiująca 3. bezrobotny poszukujący pracy / rencista poszukujący pracy 4. rencista / emeryt nie zainteresowany podjęciem pracy 5. osoby niepełnosprawne do 16 roku życia IV. Sytuacja mieszkaniowa warunki mieszkaniowe ( wypełnia pracownik MOPR ) 1. złe 2. przeciętne 3. dobre 4. bardzo dobre V. Sytuacja mieszkaniowa opis budynku i mieszkania (2) 1. dom jednorodzinny, wielorodzinny prywatny, wielorodzinny komunalny, wielorodzinny spółdzielczy, 2. inne 3. budynek parterowy, piętrowy, mieszkanie na... ( proszę podać kondygnację ), 4. przybliżony wiek budynku lub rok budowy opis mieszkania: pokoje... ( podać liczbę ), z kuchnią, bez kuchni, z łazienką, bez łazienki, z wc, bez wc, 6. łazienka jest wyposażona w : wannę, brodzik, kabinę prysznicową, umywalkę, 7. w mieszkaniu jest: instalacja wody zimnej, ciepłej, kanalizacja, centralne ogrzewanie, prąd, gaz, 8. inne informacje o warunkach mieszkaniowych... VI. Sytuacja mieszkaniowa wnioskodawca zamieszkuje (1) 1. samotnie 2. z rodziną 3. z osobami nie spokrewnionymi VII. Korzystanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Cel, rok i wysokość przyznanego dofinansowania 1.na likwidację barier architektonicznych oraz technicznych i w komunikowaniu się. a) nie korzystałem b) korzystałem 2. korzystałem na inne cele ustawowe i rozliczyłem się 3. korzystałem na inne cele ustawowe i jestem w trakcie rozliczenia 4. korzystałem i nie rozliczyłem się

3 VIII. Oświadczam, że nie posiadam (posiadam)² zaległości wobec Funduszu ani nie byłem/am (byłem/am)² w ciągu trzech lat przed złożeniem niniejszego wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie. IX. Deklarowany udział własny Wnioskodawcy 1. deklarowany przez Wnioskodawcę % pokrycia kosztów realizacji zadania - ponad obowiązkowe 20% % X. Cel likwidacji barier architektonicznych : XI. Wykaz planowanych przedsięwzięć ( inwestycji, zakupów ) w celu likwidacji barier i orientacyjny koszt, w kolejności od najważniejszego dla Wnioskodawcy: XII. Przewidywana wartość całego zadania :... zł w tym : kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON... zł ( słownie:... ) XIII. Nazwa i numer rachunku bankowego do rozliczeń finansowych: ( podpis wnioskodawcy,przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika Prawdziwość oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem zawartym w art Kodeksu Karnego, przewidującym za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy karę pozbawienia wolności do lat 3.

4 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PRFON DANE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO, OPIEKUNA PRAWNEGO LUB PEŁNOMOCNIKA (wypełnić, gdy Wnioskodawcą jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona lub działająca przez pełnomocnika)... syn/córka... ( imię i nazwisko ) ( imię ojca ) nr PESEL... nr NIP ( w przypadku jego nadania) (dokładny adres zamieszkania) (dowód osobisty) seria... nr... wydany przez... (dowód osobisty) nr telefonu: domowy... komórkowy ustanowiony opiekunem / pełnomocnikiem ² na mocy: 1) postanowienia Sądu... w... z dnia. sygn. Akt. 2) pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza... z dnia. repet. Nr... (1) proszę wstawić X we właściwej rubryce (2) niepotrzebne skreślić Załączniki do wniosku: 1 ) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) 2 ) Kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności osób wspólnie zamieszkujących,w przypadku takich osób. 3) Aktualne zaświadczenie lekarskie,zawierające informacje o rodzaju i zakresie niepełnosprawności uzasadniające wnioskowaną likwidację barier architektonicznych 4) Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu,w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (potwierdzenie własności, prawa wieczystego użytkowania lub najmu lokalu) 5) Zgoda właściciela budynku (w koniecznych przypadkach) 6) Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego bądź pełnomocnika (oryginał do wglądu) 7) dokumenty potwierdzające dochód Wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo z Wnioskodawcą obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

5 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH Ja niżej podpisany (a) ( imię i nazwisko) zamieszkały (a)... ( kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) oświadczam, że razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: L.P. IMIĘ I NAZWISKO OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA: 1. ROK URODZENIA I STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA Z WNIOSKODAWCĄ INNE OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM: RAZEM : DOCHÓD* za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku Przeciętny miesięczny dochód, obliczony za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc złożenie wniosku podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi:... słownie:... Prawdziwość oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem przewidzianym w art Kodeksu Karnego, przewidującego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy karę pozbawienia wolności do lat 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z póź. zm.) Chełm, dnia ( podpis wnioskodawcy,przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika ) ( podpis pracownika MOPR.PFRON ) * Jest to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, który po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób stanowi: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, w tym w szczególności: renty przyznawane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, wojskowych oraz ich rodzin, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, dodatek kompensacyjny, ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe, zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, alimenty na rzecz dzieci, kwoty diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków służbowych i obywatelskich, należności z tyt. wynajmu pokoi gościnnych, stypendia, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium otrzymywane przez osoby przebywające czasowo za granicą, należności ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie pełnienia służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu. * * Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

6 Załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON... Chełm dnia r. Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA (wydane dla potrzeb MOPR prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim) Imię i nazwisko pacjenta... Data urodzenia...pesel... Miejsce zamieszkania Rozpoznanie choroby zasadniczej Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Uszkodzenia innych narządów i układów oraz chorób współistniejących Używane zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, ewentualne potrzeby w tym zakresie Występujące utrudnienia w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności Pieczęć i podpis lekarza

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra tel. 075/ 64-73-282 Nr kolejny wniosku...... (data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

... 1. DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPŁNOSPRAWNEJ) Imię i nazwisko:... PESEL... Dow. osob. Seria. Nr..

... 1. DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPŁNOSPRAWNEJ) Imię i nazwisko:... PESEL... Dow. osob. Seria. Nr.. PPoow iiaa i toow t ee CCee nnt trr uum PPoomoocc yy RRoo ddzzi iinn iiee i w CChh ooj jjnn ii iccaa cchh Data wpływu. Nr wniosku PFRON/.../ /. / 2014 WNIOSEK O PRZYNZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez...

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... ... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane

Bardziej szczegółowo

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu.

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu. Strona 1 POWIATOWE PCPR 8215/ / /2011 CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla indywidualnych osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla indywidualnych osób niepełnosprawnych WNIOSEK o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla indywidualnych osób niepełnosprawnych Nr sprawy: Data przyjęcia: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH I. Dane

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, tel. 041 252 19 53 e-mail: pcpr.sko@wp.pl www.pcprskarzysko.pl Nr.. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005.

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005. ...... /miejsowość/ /data/ Wniosek o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2004/2005 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Pieczęć nagłówkowa Znak sprawy: MOPS.SIN.454. /. Wpłynęło dnia.. L.dz. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł I Likwidacja barier utrudniających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje: -uczniowi

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016)

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016) Nr wniosku:... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2015 r. Podpis:.... Kwota do wypłaty:.. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu stypendialnego Powiatu Parczewskiego, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej ul. Grudziądzka 9 15, 85 130 Bydgoszcz CZĘŚĆ I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY URZAD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/173/05 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005 r

Uchwała Nr XXVI/173/05 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005 r Uchwała Nr XXVI/173/05 z dnia 24 maja 2005 r w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów z terenu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU ... Data złożenia wniosku UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na rok akademicki.../... - stypendium socjalne - stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w terminie do 15 września. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU. 1. Dane osoby składającej wniosek Dane. 1. Imię (imiona) podstawowe 2. Nazwisko

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU. 1. Dane osoby składającej wniosek Dane. 1. Imię (imiona) podstawowe 2. Nazwisko Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Bardziej szczegółowo

o stypendium socjalnego; o stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie

o stypendium socjalnego; o stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie *WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Gdańsk, dn... ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20 /20 : na rok akademicki /semestr zimowy / semestr letni *)

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium... ...

Proszę o przyznanie stypendium... ... Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Klasa Nazwa i Nr szkoły Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium,,wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela* ) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo