REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, WYMIAN UCZNIOWSKICH I OBOZÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, WYMIAN UCZNIOWSKICH I OBOZÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIELSKU-BIAŁEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, WYMIAN UCZNIOWSKICH I OBOZÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25/96, poz. 113 z późniejszymi zmianami) Ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. 223/04, poz. 2268). Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135/01, poz. 1516) oraz za dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6/2003, poz. 69) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57/97, poz. 358).

2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wycieczka, obóz lub wymiana powinny być należycie przygotowane pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówione ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: a) celu wycieczki, obozu lub wymiany, b) trasy i terminów postoju, c) zwiedzania obiektów, d) harmonogramu, e) regulaminu zachowania się uczniów podczas wycieczki, f) zapoznania uczniów z zasadami bezpieczeństwa. 2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności praktycznych. 3. Wszelkiego rodzaju wycieczki, obozy oraz wymiany mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 4. Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek, obozów i wymian uwzględnia się istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych, domów wycieczkowych i schronisk PTTK. 5. Udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych), obozach i wymianach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. (załącznik nr 1) 6. Uczestnicy wycieczek i obozów mogą podlegać dodatkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 7. W przypadku wycieczki zagranicznej lub wymiany uczestnicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz winni posiadać z sobą ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 8. Opiekun wycieczki lub imprezy obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do punktu noclegowego. 2

3 9. Zabrania się prowadzenia wycieczek i imprez z uczniami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. Nie wolno zezwalać uczniom na używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. Łodzie i kajaki z których korzystają uczestnicy wycieczki winny być wyposażone w sprzęt ratunkowy. Ze sprzętu pływającego mogą korzystać jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. 10. Zabrania się prowadzenia wycieczek bez przewodnika górskiego powyżej 1000 m n.p.m. oraz na terenie parków narodowych. 11. W razie wypadku kierownik wycieczki ma obowiązek: a) niezwłocznie zapewnić poszkodowanym opiekę w szczególności sprowadzając fachowa pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, b) zawiadomić rodziców, prawnych opiekunów dziecka, c) powiadomić dyrektora szkoły, d) w razie potrzeby zabezpieczyć miejsce wypadku. 12. W razie zachorowania uczestnika należy natychmiast skontaktować się z rodzicami /prawnymi opiekunami w celu uzyskania informacji o sposobie postępowania lub podania leków. W przypadku gdy objawy chorobowe nie ustępują należy wezwać pogotowie. 13. Na wycieczce młodzież nie może pozostać bez opieki osoby dorosłej. Organizacja czasu określona jest w programie wycieczki. Zasady poruszania się w małych grupach w określonym obszarze i według wskazanych zasad ustala kierownik. 14. Kierownik może korzystać z transportu i usług przewodnickich w przypadku posiadania przez podmioty prowadzące działalność wymaganej zgody oraz zezwoleń i koncesji. 15. Przy powrocie z wycieczki rodzice/prawni opiekunowie odbierają uczniów w miejscu ustalonym wcześniej przez kierownika. Rodzice odbierający dzieci od tego momentu przejmują nad nimi opiekę. 16. W czasie wycieczki należy zbierać faktury, rachunki, bilety wstępu potwierdzające ponoszone wydatki. W przypadku zakupu towaru lub usługi bez potwierdzenia należy opłatę regulować w obecności opiekuna lub uczestnika wycieczki i do celów rozliczeniowych sporządzić protokół konieczności zakupu potwierdzony przez jedną z tych osób. 3

4 17. Rozliczenia wycieczki należy dokonać po spłynięciu wszystkich faktur na najbliższej lekcji wychowawczej i pierwszym po wycieczce zebraniu z rodzicami. W przypadku klasy kończącej szkołę takie rozliczenia przedkłada się trójce klasowej. 18. Pilot wycieczki, przewodnik i kierowca nie sprawują opieki nad dziećmi. Rozdział II CELE OBOZÓW, WYCIECZEK I WYMIAN 1. Poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. 2. Poznawanie kultury i języka innych państw. 3. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 4. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania. 5. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody. 6. Podnoszenie sprawności fizycznej. 7. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku. 8. Przeciwdziałanie patologii społecznej. 9. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Rozdział III KIEROWNIK I JEGO OBOWIĄZKI 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki, obozu lub wymiany spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 2. Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która: a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, b) jest instruktorem harcerskim, c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 4

5 3. Kierownikiem wycieczki zagranicznej, obozu zagranicznego lub wymiany może być też osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki zagranicznej, obozu zagranicznego lub wymiany, spełniająca wymogi opiekuna wycieczki. 4. Kierownik wycieczki, obozu lub wymiany w szczególności: a) opracowuje program i harmonogram wycieczki, obozu lub wymiany, wypełnia kartę wycieczki i przygotowuje listę uczestników wycieczki, b) w przypadku wyjazdu zagranicznego sprawdza ważność dokumentów umożliwiających przekraczanie granicy oraz posiadanie przez uczestników ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego c) zapoznaje uczestników z regulaminem wycieczki, obozu lub wymiany, d) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki, obozu lub wymiany oraz sprawuje nadzór w tym zakresie, e) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, f) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki uczestnikom wycieczki, obozu lub wymiany, g) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, h) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników i sporządza kosztorys wycieczki, i) dokonuje podziału zadań wśród uczestników, j) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, obozu lub wymiany, k) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki, obozu lub wymiany w terminie do dwóch tygodni od zakończenia wycieczki, obozu lub wymiany, l) organizuje ubezpieczenie NW uczestników wycieczki, a w przypadku wyjazdu zagranicznego NW i kosztów leczenia, m) zapewnia odpowiednią ilość kwalifikowanych opiekunów w zależności od odległości i środków lokomocji, rodzaju wycieczki i innych potrzeb, n) w przypadku wycieczki zagranicznej uzyskuje zgodę na wyjazd Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, 5

6 o) na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe zgłasza do GOPR lub TOPR, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy; zgłoszenie to powinno zawierać następujące dane: 1) określenie organizatora imprezy. 2) termin i czas trwania. 3) miejsce imprezy (trasa). 4) przewidywaną liczbę uczestników. p) po zakończeniu imprezy/wycieczki dokonuje podsumowania i oceny stopnia realizacji programu 5. Kierownika wycieczki zobowiązuje się do przestrzegania liczebności dzieci pozostających pod opieką jednego opiekuna w zależności od miejsca realizacji wycieczki: a) przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, pod opieką jednego opiekuna powinno pozostawać nie więcej niż 30 uczniów, b) przy korzystaniu ze środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości pod opieką jednego opiekuna nie powinno pozostawać więcej niż 15 uczestników, c) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która nie jest siedzibą szkoły, pod opieką jednego opiekuna nie powinno pozostawać więcej niż 15 uczniów, d) na obozach wędrownych pod opieką jednego opiekuna powinno pozostawać nie więcej niż 10 uczestników, e) na obozach stałych pod opieką jednego opiekuna powinno pozostawać nie więcej niż 20 uczestników, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, f) na imprezach turystyki kwalifikowanej pod opieką jednego opiekuna nie powinno przebywać więcej niż 10 dzieci, g) nauka pływania powinna odbywać się w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego opiekuna. h) na obozach żeglarskich, narciarskich, rowerowych, kajakowych itp. liczbę uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna regulują oddzielne przepisy. 6

7 Rozdział IV OPIEKUN I JEGO OBOWIĄZKI 1. Opiekunem wycieczki, obozu lub wymiany może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba. 2. Opiekun w szczególności: a) sprawuje opiekę na powierzonymi mu uczniami, b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki, obozu lub wymiany, c) sprawuje nadzór na przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, d) nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom, e) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. Rozdział V DOKUMENTACJA WYCIECZKI, OBOZU LUB WYMIANY 1. Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną najpóźniej 6 dni przed datą wyjazdu. 2. Zgodę na wycieczkę zagraniczną i wymianę wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny najpóźniej na jeden miesiąc przed datą wyjazdu. Powyższe zawiadomienie zawiera w szczególności a) nazwę kraju, b) czas pobytu, c) program pobytu, d) imię i nazwisko kierownika i opiekunów, e) listę uczestników biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 3. Wymagana dokumentacja powinna zawierać: a) kartę wycieczki, obozu lub wymiany i załączoną listę uczestników kopia karty wycieczki i listy uczestników pozostają w szkole, b) pisemne zgody rodziców uczniów biorących udział w wycieczce, obozie lub wymianie, 7

8 c) polisy ubezpieczeniowe lub dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków, d) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki, obozu lub wymiany wraz z podpisami uczniów, na dowód ich zapoznania się z tymże regulaminem, e) preliminarz kosztów wycieczki, obozu lub wymiany, przewidujący koszt realizacji programu, f) program i szczegółowy harmonogram wycieczki/imprezy 4. Lista uczestników powinna zawierać: a) imię i nazwisko uczestników wycieczki, obozu lub wymiany, b) datę i miejsce urodzenia, c) numer legitymacji, dowodu osobistego lub numer paszportu, d) adres zamieszkania. Rozdział VI ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA WYCIECZKACH, OBOZACH I WYMIANACH SZKOLNYCH 1. Każdy uczestnik wycieczki, obozu lub wymiany reprezentuje swoim zachowaniem V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej. 2. Na wycieczkach, obozach i wymianach obowiązuje regulamin ucznia. 3. Uczeń musi stosować się do wszelkich poleceń nauczyciela, kierownika lub opiekuna. 4. Niedopuszczalne jest spożywanie przez uczestników jakichkolwiek napojów alkoholowych, używanie środków odurzających oraz palenie tytoniu. 5. Każdy uczeń winien posiadać odpowiednie obuwie i odzież. 6. Uczeń zobowiązany jest powiadomić nauczyciela o przewlekłych chorobach i zażywanych lekarstwach. 7. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości należy natychmiast powiadomić nauczyciela. 8. W przypadku niedyspozycji ucznia może on pozostać w miejscu zakwaterowania, ale tylko w towarzystwie jednego z opiekunów. 9. Każdy uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach grupy. 8

9 10. Uczeń wypożyczający sprzęt sportowy jest za niego odpowiedzialny i ma obowiązek zwrócić go w sanie nieuszkodzonym w uzgodnionym terminie. 11. Należy zachować należyty porządek w pokoju, stołówce, salach lekcyjnych, na terenie obozu, w autokarze, itp. 12. Zabrania się niszczenia mienia. 13. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast informować opiekunów. 14. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, w przypadku zgubienia się, odłączenia od grupy, należy wejść do miejsca użyteczności publicznej i poprosić o umożliwienie kontaktu telefonicznego z kierownikiem wycieczki. 15. Uczniom nie przysługuje tzw. czas wolny poza miejscem zakwaterowania. 16. Zabrania się samowolnego opuszczania obozu, bądź obiektu noclegowego. 17. Zabrania się kąpieli w morzu, jeziorze, rzece, itp. bez zgody nauczyciela i ratownika. 18. W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wycieczki muszą podporządkować się obowiązującym tam przepisom. 19. Polecenia gospodarzy powinny być bezwzględnie wykonane, a uwagi respektowane. 20. Wszelkie reklamacje i niezadowolenia powinny być najpierw zgłoszone kierownikowi wycieczki i tylko on, jeśli okażą się one zasadne, może interweniować u gospodarza obiektu. 21. Podczas podróży autokarem zabrania się poruszania po pojeździe. 22. W przypadku wymiany odpowiedzialność za ucznia spada na rodzica przyjmującego. 23. W przypadku podróży pociągiem uczestnicy powinni przebywać w tym samym wagonie. 24. Wcześniejszy powrót ucznia z wycieczki, obozu lub wymiany jest możliwy tylko w towarzystwie nauczyciela lub rodziców ucznia po wcześniejszym pozostawieniu oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności (załącznik nr 3) 25. Późniejszy dojazd ucznia do miejsca zakwaterowania możliwy jest tylko za zgoda rodziców, kierownika wycieczki oraz dyrektora szkoły. 9

10 26. Kierownik wycieczki może podjąć decyzję odesłania do domu uczniów, jeśli ich zachowanie jest niezgodne z regulaminem. W takim przypadku opiekun zgłasza ten fakt dyrektorowi i powiadamia rodziców, którzy odbierają ucznia z wycieczki. 27. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład niesubordynacji uczestników wycieczki, kierownik może ją przerwać bez względu na poniesione przez młodzież koszty. Dalsze postępowanie jak w punkcie 34. W takiej sytuacji opiekun powiadamia dyrekcję szkoły i rodziców, którzy odbierają uczniów z wycieczki. 28. Na pisemne oświadczenie rodziców (załącznik nr 3) uczestnik wycieczki może zostać zwolniony w określonym miejscu i czasie wycieczki. Rozdział VII PROCEDURY PRZYGOTOWANIA WYCIECZKI SZKOLNEJ Każdy kierownik wycieczki/imprezy ma obowiązek przestrzegania "Regulaminu wycieczek", a ponadto: 1. Wychowawca klasy na zebraniu rodziców przedstawia propozycję wycieczek klasowych, wskazując program dostosowany do wieku, potrzeb, zainteresowań, możliwości psychofizycznych dzieci oraz możliwości finansowych rodziców /prawnych opiekunów/. 2. Rodzice /prawni opiekunowie uczniów dokonują wyboru wycieczki i wyrażają zgodę na wyjazd dziecka. 3. Forma i terminy płatności określają rodzice na spotkaniu klasowym. 4. Wychowawca, na godzinie wychowawczej, przedstawia uczniom i omawia propozycję wycieczki. 5. Wyznaczeni uczniowie, na tydzień przed wyjazdem, prezentują szczegółowy cel i program wycieczki. 6. Wychowawca klasy/kierownik odpowiednio wcześniej dokonuje rezerwacji noclegów, biletów wstępu do muzeów i obiektów, rezerwacji posiłków - jeżeli nie korzysta z pośrednictwa biura podróży. 7. Wszystkie możliwe płatności kierownik dokonuje wcześniej. 10

11 8. Wychowawca/kierownik omawia szczegółowo regulamin wycieczki i zasady bezpiecznych zachowań w czasie podróży, podczas zwiedzania i wędrówek oraz w miejscu noclegowym. Omówieniu podlega także wymagany ubiór oraz ewentualny ekwipunek. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym za godzinie wychowawczej. 9. Wychowawca i rodzice podejmują starania pozyskania sponsorów dofinansowujących wyjazd dzieci z rodzin najuboższych. 10. Wypełnioną kartę wycieczki (załącznik nr 2 lub 2a w przypadku wymiany młodzieży) wraz z: a) listą uczestników, b) zgodami rodziców na wyjazd, c) kserokopię aktualnych koncesji i zezwoleń UKFiT lub wojewody na organizację imprez turystycznych w kraju i za granicą - w przypadku korzystania z usług biura turystycznego nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły na 7 dni przed wyjazdem. 11. Kierownik wycieczki zabiera ze sobą apteczkę pierwszej pomocy, kartę wycieczki wraz z załącznikami opisanymi w punkcie 10. oraz kserokopię polisy ubezpieczeniowej. 12. Kierownik powiadamia rodziców o godzinie i miejscu odbioru dzieci wracających z wycieczki. Rozdział VIII UWAGI KOŃCOWE W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem, należy stosować się do postanowień Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Regulamin przyjęty uchwałą rady pedagogicznej z dnia 16 kwietnia 2014 r. 11

12 Załącznik nr 1. ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka... z klasy... na wycieczkę do... w dniach... 1) 2) imię i nazwisko matki (opiekuna) imię i nazwisko ojca (opiekuna) podpis podpis B. Jednocześnie informuję, że dziecko choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby... zażywa/nie zażywa* na stałe leki... jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)*... dobrze/źle* znosi jazdę pociągiem, autokarem... inne uwagi... Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam... data i czytelny podpis * niewłaściwe skreślić (w przypadku odpowiedzi twierdzącej podać uzasadnienie) 12

13 Załącznik nr / pieczęć placówki / KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy Trasa wycieczki/imprezy Termin... ilość dni... klasa/grupa... Liczba uczestników:... Kierownik wycieczki (imię i nazwisko)... Liczba opiekunów wycieczki:... Środek lokomocji:... Oświadczenie W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonej mej opiece młodzieży na czas trwania wycieczki (imprezy) zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wycieczki/imprezy Imię i nazwisko (podpis) Kierownik wycieczki (podpis)

14 HARMONOGRAM WYCIECZKI Data i godzina km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Zatwierdzam:... Pieczęć i podpis dyrektora placówki Adnotacje organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny 14

15 Załącznik 2a... / pieczęć placówki / KARTA WYJAZDU W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Cel i założenia programowe wyjazdu Trasa wyjazdu Termin... ilość dni... klasa/grupa... Liczba uczestników:... Kierownik wyjazdu(imię i nazwisko)... Liczba opiekunów wyjazdu:... Środek lokomocji:... Oświadczenie W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonej mej opiece młodzieży na czas trwania wycieczki (imprezy) zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wyjazdu Imię i nazwisko (podpis) Kierownik wycieczki (podpis)

16 HARMONOGRAM WYJAZDU Data i godzina km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Zatwierdzam:... Pieczęć i podpis dyrektora placówki Adnotacje organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny 16

17 Załącznik nr 3... (data i miejscowość) OŚWIADCZENIE RODZICÓW Wyrażam zgodę na wcześniejszy powrót mojego syna/córki... ucznia klasy... z wycieczki do... w dniu... Jednocześnie oświadczam, że od momentu zwolnienia dziecka z wycieczki ponoszę za niego pełną odpowiedzialność imię i nazwisko matki/opiekuna podpis imię i nazwisko ojca/opiekuna podpis 17

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r. Dz.U.2001.135.1516 2014.09.01 zm. Dz.U.2014.1150 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane Obowiązujące rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty dot. organizacji wycieczek wraz z wzorem (załączniki ) Karty Wycieczki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wzorem Formularza

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin zawiera: 1. Zasady ogólne. 2. Rodzaje wycieczek. 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 4. Zadania kierownika wycieczki. 5.

Bardziej szczegółowo

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali /opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE Załącznik nr 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej REGULAMIN ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W GMINNYM PRZEDSZKOLU W DĄBROWIE ZIELONEJ Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 Załącznik nr 1do UCHWAŁA Nr 18 2003/2004 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum, w Cmolasie z dnia 11-03-2004r Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 1. Działalność

Bardziej szczegółowo

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 2. pracy w placówkach edukacyjnych. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

W WARSZAWIE 1. ZASADY OGÓLNE:

W WARSZAWIE 1. ZASADY OGÓLNE: REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 71 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIAZUJACY W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM. GENERAŁA BRYGADY STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO PRZY AMBASADZIE RP W HADZE Z SIEDZIBĄ W BRUNSSUM Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wycieczki zespołów klasowych

R E G U L A M I N Wycieczki zespołów klasowych Załącznik nr 1 R E G U L A M I N wycieczek i obozów szkolnych 1. Zorganizowane formy zajęć terenowych i wycieczek grupowych młodzieży stanowią część procesu dydaktyczno-wychowawczego i są zaplanowane oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawy prawne. 1 Cele

REGULAMIN. Podstawy prawne. 1 Cele REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, WYJŚĆ I IMPREZ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM SZKOŁY XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z :

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : Załącznik nr 5do zarządzenia dyrektora SP46/0162-10/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi zgodny z : 1. Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYCIECZKI

DOKUMENTACJA WYCIECZKI DOKUMENTACJA WYCIECZKI 1. Regulamin 2. Karta wycieczki 3. Harmonogram wycieczki 4. Lista uczestników 5. Obowiązki kierownika wycieczki 6. Obowiązki opiekuna 7. Pisemne zgody rodziców 8. Rozliczenie finansowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Postanowienia ogólne: Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 39 W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA nr 39 W RYBNIKU Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Radomsko, wrzesień 2007r.

Radomsko, wrzesień 2007r. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz opieki i bezpieczeństwa nad młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 08.

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK Wycieczką określa się każde wyjście poza teren ośrodka. I. Organizacja wycieczek ma na celu: 1) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOLINIE 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH

GIMNAZJUM Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH GIMNAZJUM Nr 2 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135-10539 - Poz. 1516 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia wstępne

Rozdział I. Postanowienia wstępne Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1. Cele procedury. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1.1. Ustalenie zasad organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej w Sławie. 1.2. Ustalenie zasad współdziałania osób organizujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP 113 WE WROCŁAWIU Na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dnia 8.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą

w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą REGULAMIN WYCIECZEK PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TĘCZOWE PRZEDSZKOLE prowadzonego w ramach projektu POKL.09.01.01-14-044/11 w Trynosach - Osiedle Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

organizowanych wycieczek i imprez

organizowanych wycieczek i imprez Regulamin organizowanych wycieczek i imprez w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.); REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDSZKOLA Nr 3 W Orzeszu Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, OBOZÓW I BIWAKÓW

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, OBOZÓW I BIWAKÓW Załącznik nr 1 do Statutu szkoły REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH, OBOZÓW I BIWAKÓW I. Podstawy prawne. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 602 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin wycieczek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek i imprez szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Regulamin organizacji wycieczek i imprez szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach Regulamin organizacji wycieczek i imprez szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach Przyjęty do realizacji uchwałą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINWYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY

REGULAMINWYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY REGULAMINWYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. JANA PAWŁA II w RADOCZY 1 Spis treści: I. Cele i Formy Turystyki II. Zasady organizacji wycieczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Załącznik Nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK,,,ZIELONEJ SZKOŁY ORAZ INNYCH IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BIERUNIU

REGULAMIN WYCIECZEK,,,ZIELONEJ SZKOŁY ORAZ INNYCH IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BIERUNIU REGULAMIN WYCIECZEK,,,ZIELONEJ SZKOŁY ORAZ INNYCH IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BIERUNIU Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU Przepisy regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 10 października 2002 r. Regulamin organizacji szkolnych wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNCH organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 09 /2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 z dnia 31 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. Działalność ta obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

Podstawowym aktem prawnym normującym sprawę wycieczek szkolnych jest wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I. Podstawa prawna Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom są: 1. ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H.SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU. Załącznik nr 8

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H.SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU. Załącznik nr 8 REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H.SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU Załącznik nr 8 Podstawa prawna: 1 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty Art. 92a Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek, wyjść i imprez XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie

Regulamin organizacji wycieczek, wyjść i imprez XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, WYJŚĆ I IMPREZ XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W WARSZAWIE 1 Cele wycieczek, wyjść i imprez organizowanych poza terenem szkoły 1. Poznawanie kraju,

Bardziej szczegółowo

Opracowana przez mgr Krystynę Solarek.

Opracowana przez mgr Krystynę Solarek. 1 Instrukcja trybu organizacji wycieczek (imprez) szkolnych, przygotowania dokumentacji i rozliczania wycieczki (imprezy) w świetle obowiązujących przepisów: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i imprez szkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

Regulamin wycieczek i imprez szkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku Regulamin wycieczek i imprez szkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku Podstawę prawną organizacji wycieczek stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Załącznik nr 8 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie Na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach

Bardziej szczegółowo

Organizacja wycieczek

Organizacja wycieczek Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i imprez turystycznych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Regulamin wycieczek i imprez turystycznych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Regulamin wycieczek i imprez turystycznych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Regulamin określa zasady organizowania wycieczek i innych imprez turystycznych dla uczniów w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Podstawa: ˇ Zarządzenie MEN z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad i warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach 1 Podstawa prawna działalności krajoznawczo-turystycznej w szkole: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki... Załącznik nr 12 Regulamin organizacji wycieczek szkolnych przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n W y c i e c z e k S z k o l n y c h Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie

R e g u l a m i n W y c i e c z e k S z k o l n y c h Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie R e g u l a m i n W y c i e c z e k S z k o l n y c h Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie 1 Podstawa prawna działalności krajoznawczo-turystycznej w szkole 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Regulamin jest zgodny ze: Statutem szkoły, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r.Nr 67,poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku Regulamin organizacji wycieczek szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Załącznik nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Załącznik nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Załącznik nr 4 Regulamin organizacji wycieczek szkolnych (podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. Dz. U. Nr 135, poz.1516) Regulamin zawiera: 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH str. 1 REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADOWICACH GÓRNYCH 1 1. Działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku

REGULAMIN. WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN WYCIECZEK, IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH oraz ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH, WYJAZDOW NA KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE Zespół Szkół w Skawie WYKAZ PRZEPISÓW: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Regulamin wycieczek szkolnych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu Regulamin wycieczek szkolnych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych Załącznik nr 11 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim Podstawy prawne: Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji wycieczek w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu

Procedury organizacji wycieczek w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu Procedury organizacji wycieczek w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu I. Przepisy ogólne dotyczące organizowania wyciecze k i imprez w szkole. 1. Podstawa prawna regulująca zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych.

Procedura w sprawie zasad opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i imprezach krajoznawczo turystycznych. 04/BHP/006 SPIS TREŚCI. CEL PROCEDURY. ZAKRES STOSOWANIA 3. OBOWIĄZKI 4. KWALIFIKACJE KIEROWNIKA / OPIEKUNA WYCIECZKI / IMPREZY 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5. Zasady opieki nad wycieczkach i imprezach krajoznawczo

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce podstawa prawna: Rozporządzenie MEN i S z dn.8.xi.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Regulamin organizowania wycieczek w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu Regulamin organizowania wycieczek w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 20 REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH SPIS TREŚCI: PODSTAWA PRAWNA... 2 KIEROWNIK WYCIECZKI (IMPREZY)... 4 KARTA WYCIECZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu nr. Procedury organizacji wycieczek w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

Załącznik do Statutu nr. Procedury organizacji wycieczek w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach Załącznik do Statutu nr Procedury organizacji wycieczek w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 06.10.2014r. procedury zostały zatwierdzone. mgr Marzena

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo turystycznych

Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo turystycznych Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo turystycznych Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół w Gowidlinie ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 83 341 Gowidlino Tel. (058) 6856 555, Fax (058) 6856 605 www.zsgowidlino.edu.pl, e mali zsgowidlino@wp.pl REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Podstawa prawna: I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami

Na podstawie: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie Regulamin wycieczek zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną POPP na konferencji

Bardziej szczegółowo