Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci dr inż. Barbara Gąsowska mgr inż. Sylwia Mikulska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Bogumiła Wiatr Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[10].Z2.04 Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu, zawartego w programie nauczania dla zawodu technik geodeta. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Sieci uzbrojenia terenu; budowa, zakres i sposób pomiaru Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja geodezyjna przewodów podziemnych oraz zasady projektowania sieci uzbrojenia terenu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 36 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o tyczeniu i inwentaryzacji obiektów sieci uzbrojenia terenu i kształtowaniu umiejętności przeprowadzania inwentaryzacji. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne, niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań; zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. 3

5 311[10].Z2 Geodezja inżynieryjna 311[10]. Z2.01 Projektowanie i wytyczanie osnowy realizacyjnej 311[10]. Z2.02 Prowadzenie geodezyjnej obsługi budowy i eksploatacji obiektów budowlanych 311[10]. Z2.03 Prowadzenie geodezyjnej obsługi budownictwa drogowego, kolejowego i wodnego 311[10]. Z2.04 Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10]. Z2.05 Wykonywanie pomiarów realizacyjnych w terenie Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: obsługiwać sprzęt i przyrządy geodezyjne, zgodnie z zasadami ich użytkowania oraz odpowiednio zabezpieczyć w czasie i po zakończeniu pomiaru, wykonywać pomiar kierunku i kąta poziomego i pionowego, wykonywać pomiary sytuacyjne metodą biegunową i ortogonalną, określać zakres instrukcji technicznych i umieć dokonać wyboru odpowiedniej dla planowanych prac geodezyjnych, sporządzać mapę sytuacyjną na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie, kompletować dokumentację pomiarową, przetwarzać wyniki pomiaru terenowego na dane numeryczne i graficzne z wykorzystaniem techniki komputerowej, organizować wykonanie prac terenowych w zespołach pomiarowych zgodnie z obowiązującymi zasadami bhp i przepisami technicznymi, dobierać sprzęt i instrumenty do wykonania otrzymanego zadania, stosować obowiązujące instrukcje i wytyczne techniczne związane z wykonaniem geodezyjnych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych, aktualizować mapę sytuacyjną, sporządzać dokumentację techniczną wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych, wykonywać niwelację geometryczną i obliczyć wysokości punktów, sporządzać profil podłużny i poprzeczny terenu, wykonywać podstawowe obliczenia geodezyjne, dokonywać analizy otrzymanych materiałów geodezyjno-kartograficznych, wykonywać wywiad terenowy i opracować mapę wywiadu, stosować przepisy prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego w geodezji inżynieryjnej, opracowywać szkic dokumentacyjny, opracowywać szkic tyczenia, wytyczać punkty charakterystyczne projektowanego obiektu różnymi metodami, wytyczać punkty linii równoległej do danej, wytyczać punkty linii o stałym spadku, wyznaczać punkt o projektowanej wysokości, ustalać wymaganą dokładność tyczenia. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu, odczytać z mapy dane dotyczące przewodu sieci uzbrojenia terenu, określić dane ewidencyjne przewodu, określić zasady rozmieszczania przewodów podziemnych w pasie ulicy, określić zasady projektowania poszczególnych sieci uzbrojenia terenu, opracować geodezyjnie projekt sieci uzbrojenia terenu, wytyczyć punkty projektu sieci uzbrojenia terenu, objaśnić zasady obsługi geodezyjnej budowy urządzeń podziemnych, wykonać inwentaryzację bezpośrednią przewodu podziemnego, objaśnić zasadę działania lokalizatora elektromagnetycznego, wykonać inwentaryzację przewodu podziemnego za pomocą lokalizatora elektromagnetycznego, dobrać sprzęt do tyczenia i inwentaryzacji obiektów sieci uzbrojenia terenu, zastosować przepisy bezpieczeństwa higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Sieci uzbrojenia terenu; budowa, zakres i sposób pomiaru Materiał nauczania Sieci uzbrojenia terenu Uzbrojenie terenu to wyposażenie terenu w urządzenia podziemne wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne elektroenergetyczne, specjalnego przeznaczenia wraz z elementami naziemnymi wymienionych urządzeń. Geodezyjna inwentaryzacja uzbrojenia terenu to zespół czynności technicznych na które składają się; wykrycie i zlokalizowanie zasypanych przewodów uzbrojenia podziemnego, pomiary geodezyjne urządzeń sieci uzbrojenia terenu, opracowanie wyników pomiarów i dokumentacji geodezyjnej, wprowadzenie wyników inwentaryzacji na mapę zasadniczą oraz na mapę przeglądową uzbrojenia terenu. Wynikiem przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu są informacje, dotyczące przestrzennego położenia urządzeń podziemnych i ich elementów nadziemnych, umożliwiające określenie ich współrzędnych x, y i rzędnej wysokości H uzbrojenia oraz informacje o parametrach technicznych uzbrojenia. Podstawowe pojęcia: Odległość przewodu od linii zabudowy - to odległość między krawędzią skrajną przewodu od strony zabudowy, a pionową płaszczyzną przechodzącą przez linię zabudowy. Odległość pozioma między przewodami - to pozioma odległość rzutów najbliżej położonych krawędzi tych przewodów. Głębokość ułożenia przewodu - to pionowa odległość, mierzona od powierzchni terenu lub nawierzchni ulicy do górnej powierzchni przewodu podziemnego. Dokumentacja geodezyjno- kartograficzna, to zbiór dokumentów powstałych w wyniku geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowań kartograficznych. Kanał zbiorczy - to tunel podziemny, w którym układane są następujące rodzaje przewodów: wodociągowe, kanalizacyjne tłoczne, gazowe niskiego i średniego ciśnienia, cieplne, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne do 20 kv. Podłączenie domowe (eksploatacyjne) - to odcinek przewodu, zawarty między przewodem rozdzielczym a budynkiem. Wiązka przewodów - to dwa lub więcej przewodów tego samego rodzaju, jeżeli wzajemna odległość sąsiadujących przewodów nie jest większa niż 0,3 m. Pomiar inwentaryzacyjny, możliwość dostępu do sieci uzbrojenia, może być wykonany dwoma sposobami w zależności od możliwość dostępu do sieci uzbrojenia: sposobem bezpośrednim, czyli po ułożeniu przewodów a przed ich zasypaniem zwany również inwentaryzacją powykonawczą oraz inwentaryzacją w odkrywkach terenowych. sposobem pośrednim, stosowanym do inwentaryzacji przewodów zasypanych, czyli zakrytych, wykonywany za pomocą odpowiedniej aparatury elektronicznej. Pomiar sytuacyjny przebiegu trasy przewodów i ich elementów urządzeń a także wyniesienie projektu, najczęściej wykonywany jest metodą ortogonalna lub biegunową. 7

9 Dla mapy zasadniczej niezależnie od jej skali, obowiązuje jednolita szczegółowość inwentaryzacyjnego pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego, bez względu na stopień zainwestowania terenu, z zastosowaniem następujących zasad: kontury elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego, o wymiarach większych od 0,5 m na 0,5 m, należy mierzyć tak, aby było możliwe ich właściwe skartowanie, a o wymiarach mniejszych od 0,5 m na 0,5 m, należy mierzyć położenie środka ich rzutu, dla przewodów podziemnych i naziemnych o średnicach mniejszych od 0,75 m, dopuszcza się mierzyć tylko położenie ich osi, gdy szerokość przewodu, obrys kanału, lub wiązki kabli czy urządzenia, są większe od 0,75m, pomiarowi podlegają zewnętrzne krawędzie, pomiary należy wykonywać zgodnie z zasadami bhp i z ustaleniami zawartymi w instrukcji G-4, pomiary powinny być oparte na punktach poziomej osnowy geodezyjnej, ale dopuszcza się pomiar szczegółów II grupy dokładnościowej na linie pomiarowe, oparte na szczegółach I grupy dokładnościowej, zidentyfikowanych w terenie i istniejących na mapie, jeżeli na danym terenie nie ma osnowy poziomej lub wysokościowej, albo jest ona niewystarczająca, to do wykonania pomiarów szczegółów I grupy dokładnościowej trzeba ją założyć lub zagęścić, pomiary wysokościowe wykonuje się w oparciu o wysokościową osnowę geodezyjną, wyniki pomiaru należy dokumentować w dziennikach i na szkicach oraz nanosić na mapę zasadniczą. Geodezyjnej inwentaryzacji podlegają następujące sieci, znaczone na szkicach i na mapie liniami ciągłymi w odpowiednich kolorach: sieć wodociągowa (niebieska), sieć kanalizacyjna (brązowy), sieć cieplna (czarny), sieć gazowa (żółty), sieć telekomunikacyjna (pomarańcz), sieć elektroenergetyczna (czerwony), sieci specjalne, kanały zbiorcze, niezidentyfikowane (zielony). Do prac przygotowawczych, niezbędnych przy inwentaryzacji bezpośredniej należą: zgłoszenie roboty geodezyjnej, uzgodnienie ze zleceniodawcą formy i terminów zgłaszania do pomiaru niezasypanych odcinków sieci, kompletnie zakończonych pod względem technologii budowlanej, zebranie danych, dotyczących osnowy geodezyjnej, uzyskanie z Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej projektu technicznego danego obiektu lub szkicu tyczenia. Przy inwentaryzacji pośredniej do prac przygotowawczych należy ponadto zebranie materiałów, dotyczących danych przewodów oraz powiadomienie instytucji branżowych o terminie wykonywanych prac i planowanych odkrywek terenowych a także wykonanie projektu penetracji terenu wykrywaczem. Projekt penetracji może być wykonany na wielkoskalowej mapie sytuacyjnej, a dla terenów łatwych - opisany słownie. 8

10 W czasie pomiarów terenowych należy przestrzegać następujących zasad: wraz z pomiarem sytuacyjnym odcinka przewodu zgłoszonego do pomiaru, odcinka należy wykonać pomiar sytuacyjny wszystkich widocznych w wykopie przewodów i urządzeń, odległość między dwoma sąsiednimi punktami przewodu, podlegającymi pomiarowi sytuacyjnemu i wysokościowemu, nie może przekraczać 50 m, wysokości elementów naziemnych i niezasypanych przewodów podziemnych należy mierzyć metodą niwelacji geometrycznej i określać je z dokładnością 0,01 m, wysokości elementów wewnętrznych studzienek i komór oraz niedostępnych do pomiaru bezpośredniego przewodów podziemnych należy mierzyć przez określenie różnicy wysokości między punktem o znanej wysokości, a punktem wyznaczanym, ustalając rzędną z dokładnością 0,01 m. Budowa i zakres pomiarów podczas inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu 1. Sieć wodociągowa. Pomiary sytuacyjne obejmują: położenie przewodów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych, położenie rurociągów łączących obiekty specjalne, położenie podłączeń domowych, od przewodu rozdzielczego do fundamentu lub ściany budynku, elementy uzbrojenia sieci wodociągowej: zasuwy uliczne, hydranty, odwodnienia, odpowietrzniki, zdroje uliczne, inne rodzaje uzbrojenia technicznego, takie jak: reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, klapy zwrotne, wodomierze sieciowe, studzienki, rury ochronne, trójniki, czwórniki, obiekty specjalne, związane z siecią wodociągową, czyli: ujęcia wody, przewody grawitacyjne, przewody ssawne, przewody tłoczne, pompy, oczyszczalnie wody, zbiorniki czystej wody, wieże wodne. Pomiary wysokościowe sieci wodociągowej obejmują: górne powierzchnie elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego czyli krawędzie włazów studzienek (rys. 1), zasuw, hydrantów, odpowietrzników, odwadniaczy, wodomierzy sieciowych, reduktorów ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa i innego uzbrojenia, dna studzienek (rys. 1) i komór oraz górne powierzchnie przewodów w nich przebiegających, Rys. 1. Studzienka wodna z oznaczonymi punktami podlegającymi pomiarowi wysokościowemu [7] 9

11 górne powierzchnie rurociągów w punktach w których następuje zmiana kierunku w rzucie pionowym lub poziomym, górne powierzchnie rurociągów przy zaworach, zasuwach, podłączeniach i rozgałęzieniach, w punktach wlotu i wylotu, górne powierzchnie rur ochronnych. Pomiary powinny ponadto uwzględniać średnicę przewodów, aby na mapie można było wykazać rzędne wysokości osi przewodów wodociągowych. 2. Sieć kanalizacyjna. Pomiary sytuacyjne sieci kanalizacyjnych obejmują: położenie kolektora głównego, kanałów burzowych, kanałów głównych zbierających ścieki z kanałów ulicznych, położenie kanałów tłocznych ze stacji pomp kanałowych w górę do oczyszczalni ścieków uwzględniając ich elementy (prostki kielichowe, trójniki, syfony, zwężki), położenie kanałów ulicznych i przykanalików, elementy uzbrojenia kanałów obejmujące: studzienki rewizyjne, studzienki spadowe i komory spadowe, studzienki włazowe, zsypy śniegowe, wejścia boczne do kanałów, studzienki i komory połączeniowe, rozgałęzieniowe i połączeniowo rozgałęzieniowe, wpusty deszczowe, studzienki płuczące, płuczki miejscowe, płuczki kanałowe centralne przewietrzniki, świetliki, spoczniki kanałowe, zamknięcia kanałów, urządzenia specjalne obejmujące: syfony (czyli przewody rurowe budowane przy przejściu kanału przez rzekę), separatory ścieków. Pomiary wysokościowe sieci kanalizacyjnej obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów studzienek oraz górne powierzchnie wpustów deszczowych i krawędzi przewietrzników, dna: studzienek (rys. 2), wlotów i wylotów przewodów kanałowych i przykanalików. Rys. 2. Studzienka kanalizacyjna z oznaczonymi punktami podlegającymi pomiarowi wysokościowemu [7] 3. Sieć cieplna. Pomiary sytuacyjne sieci cieplnej obejmują: położenie przewodów magistralnych, odgałęźnych i rozdzielczych, położenie podłączeń domowych, położenie przewodów pod nasypami kolejowymi w rurach ochronnych jak również przy skrzyżowaniach poprzecznych z innymi przewodami, 10

12 położenie przewodów przechodzących przez rzekę w rurach ochronnych przymocowanych do przęseł mostów lub w postaci estakad albo tuneli podwodnych, łączonych z powierzchnią szybami, zewnętrzne krawędzie obudowy ochronnej, uzbrojenie sieci cieplnej: kompensatory, studzienki rozgałęźne, komory. Pomiary wysokościowe sieci cieplnych obejmują: górne krawędzie włazów do studzienek i komór, dna studzienek i komór, górne powierzchnie obudowy ochronnej w punktach charakterystycznych, górne powierzchnie rurociągów w punktach stałych (zakotwienia przewodów), posadzki obudowy ochronnej w punktach stałych, górne powierzchnie rurociągów, przebiegających bezpośrednio w ziemi, w punktach charakterystycznych. Pomiary powinny ponadto uwzględniać średnice przewodów cieplnych bez obudowy, aby na mapie można było wykazać rzędne wysokości osi tych przewodów. 4. Sieci gazowe. Pomiary sytuacyjne sieci gazowych obejmują: położenie rurociągów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych, położenie podłączeń domowych, uzbrojenie rurociągów gazowych (zasuwy, studzienki, rurki kontrolne, odwadniacze, regulatory ciśnienia, kompensatory). Pomiary wysokościowe sieci gazowych obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów do studzienek i komór regulatorów ciśnienia, pokryw zasuw, odwadniaczy, wentyli bezpieczeństwa, dna studzienek, komór oraz górne powierzchnie przewodów w nich przebiegających, górne powierzchnie rurociągów w miejscach gdzie następuje zmiana kierunku w rzucie pionowym lub poziomym, górne powierzchnie rurociągów przy zaworach, zasuwach i rozgałęzieniach w punktach wlotu i wylotu, górne powierzchnie rur ochronnych. Pomiary powinny ponadto uwzględniać średnice przewodów, aby na mapie można było wykazać rzędne wysokości osi przewodów gazowych. 5. Sieci telekomunikacyjne. Pomiary sytuacyjne sieci telekomunikacyjnych obejmują: kable doziemne, bloki kablowe, kable podwodne, mufy kablowe, studnie kablowe przelotowe (rys. 3), rozgałęźne, narożne, szafkowe i stacyjne (przy budynku centrali), szafki kablowe. Pomiary wysokościowe sieci telekomunikacyjnych obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów do studni kablowych, dna studni, górne i dolne powierzchnie bloków kablowych w studniach, górne powierzchnie bloków kablowych w punktach ich załamań pionowych, 11

13 górne powierzchnie kabli doziemnych w punktach ich załamań, a w przypadku ich przykrycia - górne powierzchnie przykrycia, górne powierzchnie rur ochronnych. Rys. 3. Studnia telekomunikacyjna i jej części składowe w rzutach; 1- pokrywa włazu, 2 komora, 3 gardło, 4 osadnik [7] 6. Sieć elektroenergetyczna. Pomiary sytuacyjne sieci elektroenergetycznych obejmują: kable elektroenergetyczne wszystkich napięć, kable oświetleniowe, kable trakcyjne, bloki kablowe, mufy kablowe złączowe, rozgałęźne i głowicowe, skrzynie i szafki rozdzielcze, słupy trakcyjne, nośne, oświetleniowe oraz słupy sygnalizacji świetlnej, transformatory, stacje transformatorowe, podstacje rozdzielcze, studzienki kablowe. Pomiary wysokościowe sieci elektroenergetycznych obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów do studzienek kablowych, dna studzienek, górne i dolne powierzchnie bloków kablowych w studzienkach, górne powierzchnie bloków kablowych w punktach ich załamań, górne powierzchnie kabli doziemnych w punktach ich załamań, a w przypadku ich przykrycia górne powierzchnie przykrycia, górne powierzchnie rur ochronnych. 7. Sieci specjalne. Zakres pomiarów sytuacyjnych sieci specjalnych obejmuje przewody i armaturę naziemną urządzeń specjalnych. Zakres pomiarów wysokościowych przewodów specjalnych ustala się każdorazowo ze zleceniodawcą, a ustalenia te powinny uwzględniać zasady obowiązujące przy pomiarze przewodów podobnego typu. 8. Kanały zbiorcze. Pomiary sytuacyjne kanałów zbiorczych obejmują: zewnętrzne krawędzie rzutu poziomego kanału zbiorczego, miejsca przechodzenia do ziemi przewodów ułożonych w kanale, 12

14 miejsca przechodzenia przewodów ułożonych w kanale zbiorczym do bloków kablowych lub do kanalizacji ochronnej, włazy i inne otwory w obudowie kanału zbiorczego. Pomiary wysokościowe kanałów zbiorczych obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów i innych otworów w obudowie kanału, dna kanałów i górne krawędzie obudowy kanałów w punktach charakterystycznych, inne elementy kanałów zbiorczych, które określa się w przekrojach poprzecznych. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać uwzględniając powyższe informacje o pomiarze danej sieci. Rys. 4. Przykład sporządzenia szkicu polowego pomiaru powykonawczego sieci wodociągowej wykonanego metodą bezpośrednią [7] 13

15 Inwentaryzacja pośrednia Pomiar inwentaryzacyjny metodą pośrednią to wyznaczanie położenia przewodów podziemnych wykrywaczami elektronicznymi. Geodezyjną inwentaryzację pośrednią zaleca się wykonywać w następującej kolejności; sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, cieplna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna. Dla sieci telekomunikacyjnych należy wykonać pomiar wewnątrz studni telekomunikacyjnych w celu wykonania rysunków szczegółowych, zlokalizowania kabli doziemnych i umożliwienie ustawienia nadajnika nad przewodem. Lokalizację sieci elektroenergetycznych rozpoczyna się od kabli oświetleniowych. Przy wyznaczaniu przebiegu kabli elektroenergetycznych zasilających budynki antenę nadajnika należy ustawić przy szafkach rozdzielczych. Przy inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej metodą indukcyjną należy stosować zasadę wyznaczania przebiegu kabli od użytkowników do stacji trafo. Aby jednoznacznie stwierdzić w terenie przebieg wiązki kabli można stosować odkrywki. Metodę galwaniczną można stosować tylko po wyłączeniu kabli spod napięcia ale na to potrzebna jest zezwolenie i obecność przedstawicieli odpowiednich instytucji. Sieć cieplna charakteryzuje się dwoma przewodami z rur stalowych biegnących obok siebie w kanale ochronnym. Należy dążyć o bezpośredniego ustawienia nadajnika na przewodzie co jest możliwe w komorach i studzienkach. Trzeba wykonać pomiary studzienek i komór oraz odkrywki w celu ustalenia średnicy rurociągów. Przy wyznaczaniu wykrywaczami osi przewodów gazowych i wodociągowych wykorzystuje się elementy naziemne uzbrojenia, a także tabliczki orientacyjne z naniesionymi literami, które oznaczają; H hydrant, Z zasuwa na przewodzie magistralnym i rozdzielczym, D zasuwa na podłączeniu domowym, K zasuwa na odgałęzieniu odwadniającym, U miejsce przyłączenia przewodu ochronnego (uziemienia), P odpowietrzenia przewodu, ZL zasuwa liniowa na przewodzie wodociągowym, ZD zasuwa na podłączeniu domowym. Przebieg sieci kanalizacyjnej ustala się w oparciu o pomiar studzienek. Dla ułatwienia prac można wlać do sieci zabarwioną wodę. W przypadku osadnika cieków (szamba) zdejmuje się na osnowę tylko geometryczny środek włazu. Wykrywacze elektroniczne zwane są również lokalizatorami lub szukaczami to przyrządy elektroniczne pozwalające wyznaczyć trasę i głębokość przewodów podziemnych będących dobrymi przewodnikami prądu elektrycznego. Obecnie często stosowane w Polsce do celów geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia terenu są następujące wykrywacze: przyrządy elektroniczne do wyznaczania położenia poziemnych przewodów rurowych i kablowych typu Poltras, lokalizatory poziemnych ciągów typu LR -1, LR-2, LR-3, elektroniczne lokalizatory rurociągów i kabli typu LC, szukacze tras urządzeń typu STU-2, STU-3. Wymienione wykrywacze pozwalają pracować metodą indukcyjną i galwaniczną, z wyjątkiem szukacza typu STU-2, który pracuje tylko metodą galwaniczną. Podstawowymi zespołami składowymi wykrywaczy elektronicznych są nadajnik i odbiornik. Nadajnik składa się z generatora, źródła zasilania, anteny nadajnika do sprzężenia indukcyjnego oraz kabli sond uziemiających do sprzężenia galwanicznego. W skład odbiornika wchodzą: wzmacniacz ze źródłem zasilania, antena odbiorcza i słuchawki. 14

16 Wykorzystanie wykrywacza do wyznaczenia położenia przewodów sprowadza się do: kontroli działania wykrywacza i źródła jego zasilania, uruchomienia nadajnika i odbiornika oraz wykonania pomiarów. Zasada działania wykrywaczy wynika z prawa indukcji elektromagnetycznej i polega na wykrywaniu zmiennego pola elektromagnetycznego sztucznie wytworzonego wokół poszukiwanego przewodu będącego dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. Prąd zmienny w wykrywanym przewodzie może być wzbudzany dwiema metodami: indukcyjną i galwaniczną. W przypadku stosowania metody indukcyjnej nadajnik należy ustawić nad przewodem na powierzchni terenu tak aby antena nadajnika znajdowała się w przybliżeniu w pionowej płaszczyźnie osi przewodu. Pokrycie się tych dwóch płaszczyzn zapewnia maksymalne sprzężenie indukcyjne nadajnika z przewodem i powoduje powstanie pola elektromagnetycznego, którego składowa magnetyczna układa się w postaci koncentrycznych okręgów, leżących w płaszczyźnie prostopadłej do osi przewodu. Uruchomienie nadajnika wykonujemy wówczas gdy odbiornika jest co najmniej w odległości 5 m od nadajnika. Rys. 5. Zasada określania trasy przewodu wykres natężenia sygnału i kolejne położenia anteny odbiornika [7] Odbiornik z ustawioną pionowo anteną odbiorczą (rys. 5) należy przesuwać w płaszczyźnie prostopadłej do osi przewodu. Gdy sygnał ma minimalne natężenie to oznacza że antena odbiorcza znajduje się dokładnie w osi przewodu i punkty takie należy zaznaczyć gdyż wyznaczają one w terenie położenie odcinka przewodu. Sposób indukcyjnego wyznaczenia położenia przewodu uwzględnia dwa przypadki: 1. Na wyznaczonym odcinku przewodu widoczne jest uzbrojenie przewodu na przykład zawór lub hydrant. Nadajnik należy ustawić w przybliżeniu nad przewodem w pobliżu widocznego naziemnego elementu uzbrojenia tak, aby płaszczyzna anteny nadajnika pokrywała się w przybliżeniu z pionową płaszczyzną przechodzącą przez oś przewodu. Przesuwanie pionowo utrzymywana anteną odbiorczą wokół nadajnika, w odległości minimum 5 m od niego pozwala wyznaczyć trasę ułożenia przewodu podziemnego. Sposób poruszania się z anteną ma utworzyć linię zygzakowaną (rys. 7). W pewnej odległości od nadajnika natężenie sygnałów w słuchawkach maleje co uniemożliwia dalsze wyznaczanie położenia przewodu. Należy wówczas nadajnik przenieść bliżej na wyznaczony już punkt trasy i dalej wyznaczać trasę przewodu. 2. Brak jakiegokolwiek widocznego punktu szukanego przewodu wymaga ustawienia odbiornika w odległości m od nadajnika w ten sposób, aby antena odbiorcza i antena odbiornika znalazły się w jednej płaszczyźnie pionowej. Zachowując taki układ (w pasie przypuszczalnego ułożenia przewodu podziemnego) należy przeszukać teren w różnych kierunkach i na podstawie zmian natężenia sygnału ustalić trasę przewodu. 15

17 Rys. 6. Przykład sporządzenia szkicu polowego pomiaru sytuacyjnego przewodów podziemnych zlokalizowanych wykrywaczem [7] 16

18 Rys. 7. Wyznaczanie trasy przewodu metodą indukcyjną [7] W celu wyznaczenia położenia przewodu podziemnego metodą galwaniczną należy nadajnik połączyć bezpośrednio, za pomocą izolowanej linki metalowej z widocznym elementem poszukiwanego przewodu. Ponadto nadajnik musi być uziemiony za pomocą sond uziemiających (rys. 8). Sondą może być pręt metalowy o długości 50 cm i średnicy 1 2cm lub płyta stalowa o wymiarach 20 na 40 cm i grubości 0,5 1 cm. W praktyce wykorzystuje się kilka sond rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach przewodu. Zaleca się aby odległość pomiędzy sondą uziemiającą a przewodem wynosiła około 10 m. Wyznaczenie położenia przewodu można rozpocząć w pobliżu miejsca przyłączenia nadajnika. Sposób poruszania się z odbiornikiem jest taki sam jak w metodzie indukcyjnej. Sondy rozmieszcza się po obu stronach przewodu a punkt przyłączenia nadajnika powinien znaleźć się w przybliżeniu w płaszczyźnie prostopadłej do osi wyznaczonego przewodu lub winien być usytuowane za punktem przyłączenia nadajnika w kierunku przeciwnym do kierunku poruszania się z odbiornikiem. Rys. 8. Przykład rozmieszczenia sond uziemiających [7] W celu ustalenia trasy podłączenia lub załamania należy wzdłuż wyznaczonego przewodu, co 10 15m, przeszukać anteną odbiorczą teren, przechodząc po obwodzie okręgu o promieniu ok. 10 m. Pozwala to w przybliżeniu wyznaczyć trasę podłączenia przewodu. Wyznaczanie głębokości ułożenia przewodów wykrywaczami wykonuje się przy użyciu tej samej anteny odbiornika (rys. 9). Należy jednak ustawić ją pod kątem α do pionowej osi uchwytu i przesuwać w płaszczyźnie prostopadłej do uprzednio wyznaczonej trasy przewodu 17

19 szukając miejsca gdzie natężenie sygnału spadnie do minimum. To minimum sygnału powstaje w punktach, w których oś anteny odbiorczej przecina się z osią szukanego przewodu. Głębokość oblicza się jako średnią arytmetyczną z głębokości wyznaczonych po obu stronach przewodu. Jeżeli kąt α = 45 to głębokość jest równa połowie odległości między punktami wyznaczonymi z dwóch stron przewodu, przy założeniu że antenę trzyma się przy gruncie. Praktycznie antenę należy w czasie wyznaczania głębokości trzymać możliwie najbliżej powierzchni terenu (2 3 cm), nie dotykając go. Głębokość wyznaczoną wykrywaczem można wykorzystywać jako informację do prac projektowych lub do wykonania odkrywki (rys.10). Rys. 9. Zasada określenia głębokości ułożenia przewodu; a) wykres natężenia sygnału, b) położenie anteny odbiornika [7] Opracowanie wyników pomiarów obejmuje prace obliczeniowe i kartograficzne. Należy obliczyć współrzędne punktów osnowy jeżeli taka była zakładana oraz wysokości wszystkich mierzonych punktów. Zasady oznaczania i wykreślania na mapach przewodów i ich uzbrojenia muszą być zgodne z instrukcją K-1.Ponadto dla przewodów niezidentyfikowanych po literce A określającej metodę pomiaru wpisuje się małą literkę n jako skrót od słowa niezidentyfikowany. Odkrywki terenowe oznacza się tylko na wtórniku mapy dla zleceniodawcy. Dla ich oznaczenia należy stosować linię przerywaną o długości około 20 mm (kreska 4 mm, a przerwa 1 mm, przy grubości 0.3 mm) oraz napis przy tej linii w postaci 0-12 gdzie O to symbol odkrywki a 12 oznacza numer kolejny odkrywki. 18

20 Odkrywka terenowa 0-12 Rys. 10. Przykład sporządzenia szkicu polowego pomiaru odkrywki terenowej [7] Bezpieczeństwo i higiena pracy przy inwentaryzacji urządzeń komunalnych Do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązany jest każdy pracownik w zakresie swoich obowiązków. Pracownicy zobowiązani są do używania urządzeń i środków ochrony osobistej podczas pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i chronić je przed zniszczeniem. Podczas prac terenowych, związanych z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń należy szczególną uwagę zwrócić na; zabezpieczenie rowów przed wpadnięciem do nich, rowy wąskoprzestrzenne powinny być rozparte i zabezpieczone przed obsuwaniem się gruntu, zdejmowanie pokrywy studzienki kanałowej bez wywoływania iskrzenia (nie uderzać w pokrywę), całkowity zakaz palenia tytoniu podczas prac w okolicy kanału, 19

21 przewietrzenie kanału, przez otwarcie oprócz studzienki badanej, również studzienek sąsiednich, sprawdzenie lampą bezpieczeństwa typu górniczego (lampą Davy ego) czy w kanale po przewietrzeniu, nie ma gazów wybuchowych lub duszących, przywiązanie schodzącego do kanału pracownika liną ratunkową, niebezpieczeństwo porażenia prądem (nie dotykać przewodów, a nigdy dwóch jednocześnie oraz nosić kalosze elektryczne), nie używanie poniżej 0,4 m kilofów lub dźwigów żelaznych (tylko łopata) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co określa termin uzbrojenie terenu? 2. Od czego zależy sposób przeprowadzenia inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu? 3. Jakie są sposoby prowadzenia inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu? 4. Jakie prace przygotowawcze dotyczą inwentaryzacji bezpośredniej a jakie inwentaryzacji pośredniej? 5. Jakie są zasady prowadzenia pomiaru inwentaryzacyjnego sieci uzbrojenia terenu? 6. Co nazywa się wiązką przewodów? 7. Jaki jest zakres pomiarów sytuacyjnych sieci gazowej? 8. Jaki jest zakres pomiarów wysokościowych sieci gazowej? 9. Co to jest kanał zbiorczy? 10. Jakiego rodzaju wykrywacze służą do wykrywania urządzeń podziemnych zasypanych? 11. Do czego służą odkrywki terenowe? 12. W jaki sposób wyznacza się wykrywaczami kierunek ułożenia przewodu? 3. W jaki sposób wyznacza się wykrywaczami głębokość ułożenia przewodu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wykonaj pomiar inwentaryzacyjny przewodu podziemnego przed zasypaniem i opracuj szkic pomiaru inwentaryzacyjnego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, 2) odszukać punkty osnowy na danym terenie, 3) ustalić trasę przewodu i położenie obiektów naziemnych, 4) wykonać pomiar inwentaryzacyjny osi przewodu i pozostałych szczegółów z nim związanych, metodą ortogonalną, 5) wykonać szkic polowy sytuacyjnego pomiaru inwentaryzacyjnego. Wyposażenie stanowiska pracy: szkicownik i druki (formularze) szkiców polowych, taśma, węgielnica, domiarówka, tyczki i komplet szpilek, instrukcje i wytyczne techniczne dotyczące inwentaryzacji sieci uzbrojenia technicznego terenu, materiały piśmiennicze, papier formatu A4, flamastry. 20

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja)

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4. PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU Warszawa. 1987 r.

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4. PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU Warszawa. 1987 r. GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU Warszawa Wytyczne opracował zespół w składzie: 1987 r. Marian Sołtys, Władysław Baka, Jerzy Gomoliszewski,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

3.3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej i inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy

3.3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej i inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy 3.3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej i inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU

OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU Wrzesień 2012 Spis treści OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

ST-01 Roboty pomiarowe

ST-01 Roboty pomiarowe ST- 01/1 ST-01 Roboty pomiarowe ST-01 Roboty pomiarowe Budowa kanalizacji zlewni Orzegów Odcinek C4, C6, KS-04, B4-K8 01/2 ST-01 Roboty pomiarowe ST- SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.00 ROBOTY POMIAROWE PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIESZKOWICE Opracował: inŝ. Andrzej Pierścionek 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia : Przebudowa drogi gminnej ul.brzozowej w Mzykach. Inwestor : Gmina i miasto Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

Rysunek Map. Szkice polowe. ElŜbieta Lewandowicz

Rysunek Map. Szkice polowe. ElŜbieta Lewandowicz Rysunek Map Szkice polowe ElŜbieta Lewandowicz Szkice polowe Instrukcja techniczne G-4 Wytyczne techniczne G-4.1 Szkice polowe są obrazami mierzonego terenu. Wykonuje się je w czasie pomiaru na formularzach

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA D-01.01 ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...29 1.1. Przedmiot ST...29 1.2. Zakres stosowania ST...29 1.3. Zakres robót objętych ST...29 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 Użytkownik

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D. 01.01.00 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odtworzenia (

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU

PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU GEODEZJA INŻYNIERYJNA SEMESTR 6 STUDIA NIESTACJONARNE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ- LATA 2005-2012

PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ- LATA 2005-2012 PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 3/07 Kontrolą pomiarów realizacyjnych objęte są A. wszystkie etapy prac związane z tyczeniem obiektu. B. poziome

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ.

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. umowa i uzgodnienia z Zamawiającym. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT... 30

MATERIAŁY TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT... 30 SPIS TREŚCI WSTĘP... 28 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)... 28 ZAKRES STOSOWANIA... 28 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 28 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 28 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 28 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

O1F304 ZASADY DEFINIOWANIA OBIEKTÓW W BAZACH DANYCH

O1F304 ZASADY DEFINIOWANIA OBIEKTÓW W BAZACH DANYCH O1F304 ZASADY DEFINIOWANIA OBIEKTÓW W BAZACH DANYCH Spis treści: 1. BAZA DANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU a) definiowanie przewodów b) definiowanie sieci w obrysie c) definiowanie szczególnych obiektów punktowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSC. JEŻÓW ETAP II. - Część 1-

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSC. JEŻÓW ETAP II. - Część 1- PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSC. JEŻÓW ETAP II - Część 1- Zlewnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres i cel opracowania

Spis treści: 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres i cel opracowania Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i cel opracowania 3. Opis projektu 3.1. Stan istniejący 3.2. Stan projektowany 3.3. Warunki ruchowe 3.4. Przekroje poprzeczne jezdni 3.5. Trasa, profil podłużny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na dokumentację geodezyjną. strona 1/ 9

Wymagania na dokumentację geodezyjną. strona 1/ 9 Wymagania na dokumentację geodezyjną strona 1/ 9 Wymagania na dokumentację geodezyjną Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Definicje stosowanych pojęć... 3 3. Przepisy ogólne.... 4 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa...

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWK ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWK ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE II SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWK-02.00 ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE STWK-02.00... 1 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWK-02.02... 3 1.2 Zakres stosowania STWK... 3 1.3 Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

O1F302 Definiowanie obiektów SUT; wartości atrybutów SUT, OT500

O1F302 Definiowanie obiektów SUT; wartości atrybutów SUT, OT500 O1F302 Definiowanie obiektów SUT; wartości atrybutów SUT, OT500 Spis treści: 1. BAZA DANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU a) definiowanie przewodów b) definiowanie sieci w obrysie c) definiowanie szczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Zamawiający: Inwestor: Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TRESCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT ST... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1 Wykład 5 Pomiary sytuacyjne Wykład 5 1 Proste pomiary polowe Tyczenie linii prostych Tyczenie kątów prostych Pomiar szczegółów topograficznych: - metoda ortogonalna, - metoda biegunowa, - związek liniowy.

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 22 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE, WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyznaczenia osi trasy i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwestor: Gmina Miasto Złotów 77-400 Złotów, ul. Aleja Piasta 1 Nazwa opracowania: Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Łowieckiej w Złotowie Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania OPIS TECHNICZNY 1 Dane Ogólne 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A 89 200 Szubin 1.2 Podstawy opracowania Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: - Umowa z Inwestorem, - Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.01 Roboty geodezyjno kartograficzne (pomiarowe) 1 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania ST... 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU

OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU 1. Wprowadzenie. Instrukcja przedstawia opis technologii kartowania sieci wodociągowej, sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA S-01.01 ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. PRZEDMIOT ST... 23 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 23 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 23 1.4.

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

Wymagania na dokumentację geodezyjną. Spis treści. 3. Przepisy ogólne... 4. 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa... 5

Wymagania na dokumentację geodezyjną. Spis treści. 3. Przepisy ogólne... 4. 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa... 5 Wymagania na dokumentację geodezyjną Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Definicje stosowanych pojęć... 3 3. Przepisy ogólne... 4 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa... 5 5. Geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny ; skala 1:5000 2. Projekt zagospodarowania terenu ; skala 1:500 Rys. nr 1 3. Przekrój normalny ; skala 1:50 - Rys. nr 2 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...23 1.1 Wstęp...23 1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...23

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.01.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kontrakt 4 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Strzelna - Lipowa 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Oświadczenie bura projektów Profil-Bis 2. Warunki techniczne ENEA-Operator 3. Uzgodnienie ENEA-Operator 4. Opis techniczny 5. Rysunki: Usunięcie kolizji energetycznych - rys 1/E

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE Nazwa Inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi terenowego zbiornika retencyjnego na wodę oraz

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne Załącznik numer 1a do wytycznych technicznych wykonania pracy geodezyjno-kartograficznej związanej z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu związanej

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 5 do SIWZ ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH - uzgodnienie

Bardziej szczegółowo

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Świdnickiej i ul. Kazimierza Wielkiego wraz z: budową konstrukcji wsporczych pod oświetlenie i trakcję tramwajową, przebudową przejścia podziemnego na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 3204 L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin 65 Dział. Podstawy PKZ(B.k)

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo