Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci dr inż. Barbara Gąsowska mgr inż. Sylwia Mikulska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Bogumiła Wiatr Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[10].Z2.04 Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu, zawartego w programie nauczania dla zawodu technik geodeta. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Sieci uzbrojenia terenu; budowa, zakres i sposób pomiaru Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja geodezyjna przewodów podziemnych oraz zasady projektowania sieci uzbrojenia terenu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 36 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o tyczeniu i inwentaryzacji obiektów sieci uzbrojenia terenu i kształtowaniu umiejętności przeprowadzania inwentaryzacji. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne, niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań; zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. 3

5 311[10].Z2 Geodezja inżynieryjna 311[10]. Z2.01 Projektowanie i wytyczanie osnowy realizacyjnej 311[10]. Z2.02 Prowadzenie geodezyjnej obsługi budowy i eksploatacji obiektów budowlanych 311[10]. Z2.03 Prowadzenie geodezyjnej obsługi budownictwa drogowego, kolejowego i wodnego 311[10]. Z2.04 Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10]. Z2.05 Wykonywanie pomiarów realizacyjnych w terenie Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: obsługiwać sprzęt i przyrządy geodezyjne, zgodnie z zasadami ich użytkowania oraz odpowiednio zabezpieczyć w czasie i po zakończeniu pomiaru, wykonywać pomiar kierunku i kąta poziomego i pionowego, wykonywać pomiary sytuacyjne metodą biegunową i ortogonalną, określać zakres instrukcji technicznych i umieć dokonać wyboru odpowiedniej dla planowanych prac geodezyjnych, sporządzać mapę sytuacyjną na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie, kompletować dokumentację pomiarową, przetwarzać wyniki pomiaru terenowego na dane numeryczne i graficzne z wykorzystaniem techniki komputerowej, organizować wykonanie prac terenowych w zespołach pomiarowych zgodnie z obowiązującymi zasadami bhp i przepisami technicznymi, dobierać sprzęt i instrumenty do wykonania otrzymanego zadania, stosować obowiązujące instrukcje i wytyczne techniczne związane z wykonaniem geodezyjnych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych, aktualizować mapę sytuacyjną, sporządzać dokumentację techniczną wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych, wykonywać niwelację geometryczną i obliczyć wysokości punktów, sporządzać profil podłużny i poprzeczny terenu, wykonywać podstawowe obliczenia geodezyjne, dokonywać analizy otrzymanych materiałów geodezyjno-kartograficznych, wykonywać wywiad terenowy i opracować mapę wywiadu, stosować przepisy prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego w geodezji inżynieryjnej, opracowywać szkic dokumentacyjny, opracowywać szkic tyczenia, wytyczać punkty charakterystyczne projektowanego obiektu różnymi metodami, wytyczać punkty linii równoległej do danej, wytyczać punkty linii o stałym spadku, wyznaczać punkt o projektowanej wysokości, ustalać wymaganą dokładność tyczenia. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu, odczytać z mapy dane dotyczące przewodu sieci uzbrojenia terenu, określić dane ewidencyjne przewodu, określić zasady rozmieszczania przewodów podziemnych w pasie ulicy, określić zasady projektowania poszczególnych sieci uzbrojenia terenu, opracować geodezyjnie projekt sieci uzbrojenia terenu, wytyczyć punkty projektu sieci uzbrojenia terenu, objaśnić zasady obsługi geodezyjnej budowy urządzeń podziemnych, wykonać inwentaryzację bezpośrednią przewodu podziemnego, objaśnić zasadę działania lokalizatora elektromagnetycznego, wykonać inwentaryzację przewodu podziemnego za pomocą lokalizatora elektromagnetycznego, dobrać sprzęt do tyczenia i inwentaryzacji obiektów sieci uzbrojenia terenu, zastosować przepisy bezpieczeństwa higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Sieci uzbrojenia terenu; budowa, zakres i sposób pomiaru Materiał nauczania Sieci uzbrojenia terenu Uzbrojenie terenu to wyposażenie terenu w urządzenia podziemne wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne elektroenergetyczne, specjalnego przeznaczenia wraz z elementami naziemnymi wymienionych urządzeń. Geodezyjna inwentaryzacja uzbrojenia terenu to zespół czynności technicznych na które składają się; wykrycie i zlokalizowanie zasypanych przewodów uzbrojenia podziemnego, pomiary geodezyjne urządzeń sieci uzbrojenia terenu, opracowanie wyników pomiarów i dokumentacji geodezyjnej, wprowadzenie wyników inwentaryzacji na mapę zasadniczą oraz na mapę przeglądową uzbrojenia terenu. Wynikiem przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu są informacje, dotyczące przestrzennego położenia urządzeń podziemnych i ich elementów nadziemnych, umożliwiające określenie ich współrzędnych x, y i rzędnej wysokości H uzbrojenia oraz informacje o parametrach technicznych uzbrojenia. Podstawowe pojęcia: Odległość przewodu od linii zabudowy - to odległość między krawędzią skrajną przewodu od strony zabudowy, a pionową płaszczyzną przechodzącą przez linię zabudowy. Odległość pozioma między przewodami - to pozioma odległość rzutów najbliżej położonych krawędzi tych przewodów. Głębokość ułożenia przewodu - to pionowa odległość, mierzona od powierzchni terenu lub nawierzchni ulicy do górnej powierzchni przewodu podziemnego. Dokumentacja geodezyjno- kartograficzna, to zbiór dokumentów powstałych w wyniku geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowań kartograficznych. Kanał zbiorczy - to tunel podziemny, w którym układane są następujące rodzaje przewodów: wodociągowe, kanalizacyjne tłoczne, gazowe niskiego i średniego ciśnienia, cieplne, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne do 20 kv. Podłączenie domowe (eksploatacyjne) - to odcinek przewodu, zawarty między przewodem rozdzielczym a budynkiem. Wiązka przewodów - to dwa lub więcej przewodów tego samego rodzaju, jeżeli wzajemna odległość sąsiadujących przewodów nie jest większa niż 0,3 m. Pomiar inwentaryzacyjny, możliwość dostępu do sieci uzbrojenia, może być wykonany dwoma sposobami w zależności od możliwość dostępu do sieci uzbrojenia: sposobem bezpośrednim, czyli po ułożeniu przewodów a przed ich zasypaniem zwany również inwentaryzacją powykonawczą oraz inwentaryzacją w odkrywkach terenowych. sposobem pośrednim, stosowanym do inwentaryzacji przewodów zasypanych, czyli zakrytych, wykonywany za pomocą odpowiedniej aparatury elektronicznej. Pomiar sytuacyjny przebiegu trasy przewodów i ich elementów urządzeń a także wyniesienie projektu, najczęściej wykonywany jest metodą ortogonalna lub biegunową. 7

9 Dla mapy zasadniczej niezależnie od jej skali, obowiązuje jednolita szczegółowość inwentaryzacyjnego pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego, bez względu na stopień zainwestowania terenu, z zastosowaniem następujących zasad: kontury elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego, o wymiarach większych od 0,5 m na 0,5 m, należy mierzyć tak, aby było możliwe ich właściwe skartowanie, a o wymiarach mniejszych od 0,5 m na 0,5 m, należy mierzyć położenie środka ich rzutu, dla przewodów podziemnych i naziemnych o średnicach mniejszych od 0,75 m, dopuszcza się mierzyć tylko położenie ich osi, gdy szerokość przewodu, obrys kanału, lub wiązki kabli czy urządzenia, są większe od 0,75m, pomiarowi podlegają zewnętrzne krawędzie, pomiary należy wykonywać zgodnie z zasadami bhp i z ustaleniami zawartymi w instrukcji G-4, pomiary powinny być oparte na punktach poziomej osnowy geodezyjnej, ale dopuszcza się pomiar szczegółów II grupy dokładnościowej na linie pomiarowe, oparte na szczegółach I grupy dokładnościowej, zidentyfikowanych w terenie i istniejących na mapie, jeżeli na danym terenie nie ma osnowy poziomej lub wysokościowej, albo jest ona niewystarczająca, to do wykonania pomiarów szczegółów I grupy dokładnościowej trzeba ją założyć lub zagęścić, pomiary wysokościowe wykonuje się w oparciu o wysokościową osnowę geodezyjną, wyniki pomiaru należy dokumentować w dziennikach i na szkicach oraz nanosić na mapę zasadniczą. Geodezyjnej inwentaryzacji podlegają następujące sieci, znaczone na szkicach i na mapie liniami ciągłymi w odpowiednich kolorach: sieć wodociągowa (niebieska), sieć kanalizacyjna (brązowy), sieć cieplna (czarny), sieć gazowa (żółty), sieć telekomunikacyjna (pomarańcz), sieć elektroenergetyczna (czerwony), sieci specjalne, kanały zbiorcze, niezidentyfikowane (zielony). Do prac przygotowawczych, niezbędnych przy inwentaryzacji bezpośredniej należą: zgłoszenie roboty geodezyjnej, uzgodnienie ze zleceniodawcą formy i terminów zgłaszania do pomiaru niezasypanych odcinków sieci, kompletnie zakończonych pod względem technologii budowlanej, zebranie danych, dotyczących osnowy geodezyjnej, uzyskanie z Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej projektu technicznego danego obiektu lub szkicu tyczenia. Przy inwentaryzacji pośredniej do prac przygotowawczych należy ponadto zebranie materiałów, dotyczących danych przewodów oraz powiadomienie instytucji branżowych o terminie wykonywanych prac i planowanych odkrywek terenowych a także wykonanie projektu penetracji terenu wykrywaczem. Projekt penetracji może być wykonany na wielkoskalowej mapie sytuacyjnej, a dla terenów łatwych - opisany słownie. 8

10 W czasie pomiarów terenowych należy przestrzegać następujących zasad: wraz z pomiarem sytuacyjnym odcinka przewodu zgłoszonego do pomiaru, odcinka należy wykonać pomiar sytuacyjny wszystkich widocznych w wykopie przewodów i urządzeń, odległość między dwoma sąsiednimi punktami przewodu, podlegającymi pomiarowi sytuacyjnemu i wysokościowemu, nie może przekraczać 50 m, wysokości elementów naziemnych i niezasypanych przewodów podziemnych należy mierzyć metodą niwelacji geometrycznej i określać je z dokładnością 0,01 m, wysokości elementów wewnętrznych studzienek i komór oraz niedostępnych do pomiaru bezpośredniego przewodów podziemnych należy mierzyć przez określenie różnicy wysokości między punktem o znanej wysokości, a punktem wyznaczanym, ustalając rzędną z dokładnością 0,01 m. Budowa i zakres pomiarów podczas inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu 1. Sieć wodociągowa. Pomiary sytuacyjne obejmują: położenie przewodów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych, położenie rurociągów łączących obiekty specjalne, położenie podłączeń domowych, od przewodu rozdzielczego do fundamentu lub ściany budynku, elementy uzbrojenia sieci wodociągowej: zasuwy uliczne, hydranty, odwodnienia, odpowietrzniki, zdroje uliczne, inne rodzaje uzbrojenia technicznego, takie jak: reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, klapy zwrotne, wodomierze sieciowe, studzienki, rury ochronne, trójniki, czwórniki, obiekty specjalne, związane z siecią wodociągową, czyli: ujęcia wody, przewody grawitacyjne, przewody ssawne, przewody tłoczne, pompy, oczyszczalnie wody, zbiorniki czystej wody, wieże wodne. Pomiary wysokościowe sieci wodociągowej obejmują: górne powierzchnie elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego czyli krawędzie włazów studzienek (rys. 1), zasuw, hydrantów, odpowietrzników, odwadniaczy, wodomierzy sieciowych, reduktorów ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa i innego uzbrojenia, dna studzienek (rys. 1) i komór oraz górne powierzchnie przewodów w nich przebiegających, Rys. 1. Studzienka wodna z oznaczonymi punktami podlegającymi pomiarowi wysokościowemu [7] 9

11 górne powierzchnie rurociągów w punktach w których następuje zmiana kierunku w rzucie pionowym lub poziomym, górne powierzchnie rurociągów przy zaworach, zasuwach, podłączeniach i rozgałęzieniach, w punktach wlotu i wylotu, górne powierzchnie rur ochronnych. Pomiary powinny ponadto uwzględniać średnicę przewodów, aby na mapie można było wykazać rzędne wysokości osi przewodów wodociągowych. 2. Sieć kanalizacyjna. Pomiary sytuacyjne sieci kanalizacyjnych obejmują: położenie kolektora głównego, kanałów burzowych, kanałów głównych zbierających ścieki z kanałów ulicznych, położenie kanałów tłocznych ze stacji pomp kanałowych w górę do oczyszczalni ścieków uwzględniając ich elementy (prostki kielichowe, trójniki, syfony, zwężki), położenie kanałów ulicznych i przykanalików, elementy uzbrojenia kanałów obejmujące: studzienki rewizyjne, studzienki spadowe i komory spadowe, studzienki włazowe, zsypy śniegowe, wejścia boczne do kanałów, studzienki i komory połączeniowe, rozgałęzieniowe i połączeniowo rozgałęzieniowe, wpusty deszczowe, studzienki płuczące, płuczki miejscowe, płuczki kanałowe centralne przewietrzniki, świetliki, spoczniki kanałowe, zamknięcia kanałów, urządzenia specjalne obejmujące: syfony (czyli przewody rurowe budowane przy przejściu kanału przez rzekę), separatory ścieków. Pomiary wysokościowe sieci kanalizacyjnej obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów studzienek oraz górne powierzchnie wpustów deszczowych i krawędzi przewietrzników, dna: studzienek (rys. 2), wlotów i wylotów przewodów kanałowych i przykanalików. Rys. 2. Studzienka kanalizacyjna z oznaczonymi punktami podlegającymi pomiarowi wysokościowemu [7] 3. Sieć cieplna. Pomiary sytuacyjne sieci cieplnej obejmują: położenie przewodów magistralnych, odgałęźnych i rozdzielczych, położenie podłączeń domowych, położenie przewodów pod nasypami kolejowymi w rurach ochronnych jak również przy skrzyżowaniach poprzecznych z innymi przewodami, 10

12 położenie przewodów przechodzących przez rzekę w rurach ochronnych przymocowanych do przęseł mostów lub w postaci estakad albo tuneli podwodnych, łączonych z powierzchnią szybami, zewnętrzne krawędzie obudowy ochronnej, uzbrojenie sieci cieplnej: kompensatory, studzienki rozgałęźne, komory. Pomiary wysokościowe sieci cieplnych obejmują: górne krawędzie włazów do studzienek i komór, dna studzienek i komór, górne powierzchnie obudowy ochronnej w punktach charakterystycznych, górne powierzchnie rurociągów w punktach stałych (zakotwienia przewodów), posadzki obudowy ochronnej w punktach stałych, górne powierzchnie rurociągów, przebiegających bezpośrednio w ziemi, w punktach charakterystycznych. Pomiary powinny ponadto uwzględniać średnice przewodów cieplnych bez obudowy, aby na mapie można było wykazać rzędne wysokości osi tych przewodów. 4. Sieci gazowe. Pomiary sytuacyjne sieci gazowych obejmują: położenie rurociągów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych, położenie podłączeń domowych, uzbrojenie rurociągów gazowych (zasuwy, studzienki, rurki kontrolne, odwadniacze, regulatory ciśnienia, kompensatory). Pomiary wysokościowe sieci gazowych obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów do studzienek i komór regulatorów ciśnienia, pokryw zasuw, odwadniaczy, wentyli bezpieczeństwa, dna studzienek, komór oraz górne powierzchnie przewodów w nich przebiegających, górne powierzchnie rurociągów w miejscach gdzie następuje zmiana kierunku w rzucie pionowym lub poziomym, górne powierzchnie rurociągów przy zaworach, zasuwach i rozgałęzieniach w punktach wlotu i wylotu, górne powierzchnie rur ochronnych. Pomiary powinny ponadto uwzględniać średnice przewodów, aby na mapie można było wykazać rzędne wysokości osi przewodów gazowych. 5. Sieci telekomunikacyjne. Pomiary sytuacyjne sieci telekomunikacyjnych obejmują: kable doziemne, bloki kablowe, kable podwodne, mufy kablowe, studnie kablowe przelotowe (rys. 3), rozgałęźne, narożne, szafkowe i stacyjne (przy budynku centrali), szafki kablowe. Pomiary wysokościowe sieci telekomunikacyjnych obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów do studni kablowych, dna studni, górne i dolne powierzchnie bloków kablowych w studniach, górne powierzchnie bloków kablowych w punktach ich załamań pionowych, 11

13 górne powierzchnie kabli doziemnych w punktach ich załamań, a w przypadku ich przykrycia - górne powierzchnie przykrycia, górne powierzchnie rur ochronnych. Rys. 3. Studnia telekomunikacyjna i jej części składowe w rzutach; 1- pokrywa włazu, 2 komora, 3 gardło, 4 osadnik [7] 6. Sieć elektroenergetyczna. Pomiary sytuacyjne sieci elektroenergetycznych obejmują: kable elektroenergetyczne wszystkich napięć, kable oświetleniowe, kable trakcyjne, bloki kablowe, mufy kablowe złączowe, rozgałęźne i głowicowe, skrzynie i szafki rozdzielcze, słupy trakcyjne, nośne, oświetleniowe oraz słupy sygnalizacji świetlnej, transformatory, stacje transformatorowe, podstacje rozdzielcze, studzienki kablowe. Pomiary wysokościowe sieci elektroenergetycznych obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów do studzienek kablowych, dna studzienek, górne i dolne powierzchnie bloków kablowych w studzienkach, górne powierzchnie bloków kablowych w punktach ich załamań, górne powierzchnie kabli doziemnych w punktach ich załamań, a w przypadku ich przykrycia górne powierzchnie przykrycia, górne powierzchnie rur ochronnych. 7. Sieci specjalne. Zakres pomiarów sytuacyjnych sieci specjalnych obejmuje przewody i armaturę naziemną urządzeń specjalnych. Zakres pomiarów wysokościowych przewodów specjalnych ustala się każdorazowo ze zleceniodawcą, a ustalenia te powinny uwzględniać zasady obowiązujące przy pomiarze przewodów podobnego typu. 8. Kanały zbiorcze. Pomiary sytuacyjne kanałów zbiorczych obejmują: zewnętrzne krawędzie rzutu poziomego kanału zbiorczego, miejsca przechodzenia do ziemi przewodów ułożonych w kanale, 12

14 miejsca przechodzenia przewodów ułożonych w kanale zbiorczym do bloków kablowych lub do kanalizacji ochronnej, włazy i inne otwory w obudowie kanału zbiorczego. Pomiary wysokościowe kanałów zbiorczych obejmują: górne powierzchnie krawędzi włazów i innych otworów w obudowie kanału, dna kanałów i górne krawędzie obudowy kanałów w punktach charakterystycznych, inne elementy kanałów zbiorczych, które określa się w przekrojach poprzecznych. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać uwzględniając powyższe informacje o pomiarze danej sieci. Rys. 4. Przykład sporządzenia szkicu polowego pomiaru powykonawczego sieci wodociągowej wykonanego metodą bezpośrednią [7] 13

15 Inwentaryzacja pośrednia Pomiar inwentaryzacyjny metodą pośrednią to wyznaczanie położenia przewodów podziemnych wykrywaczami elektronicznymi. Geodezyjną inwentaryzację pośrednią zaleca się wykonywać w następującej kolejności; sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, cieplna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna. Dla sieci telekomunikacyjnych należy wykonać pomiar wewnątrz studni telekomunikacyjnych w celu wykonania rysunków szczegółowych, zlokalizowania kabli doziemnych i umożliwienie ustawienia nadajnika nad przewodem. Lokalizację sieci elektroenergetycznych rozpoczyna się od kabli oświetleniowych. Przy wyznaczaniu przebiegu kabli elektroenergetycznych zasilających budynki antenę nadajnika należy ustawić przy szafkach rozdzielczych. Przy inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej metodą indukcyjną należy stosować zasadę wyznaczania przebiegu kabli od użytkowników do stacji trafo. Aby jednoznacznie stwierdzić w terenie przebieg wiązki kabli można stosować odkrywki. Metodę galwaniczną można stosować tylko po wyłączeniu kabli spod napięcia ale na to potrzebna jest zezwolenie i obecność przedstawicieli odpowiednich instytucji. Sieć cieplna charakteryzuje się dwoma przewodami z rur stalowych biegnących obok siebie w kanale ochronnym. Należy dążyć o bezpośredniego ustawienia nadajnika na przewodzie co jest możliwe w komorach i studzienkach. Trzeba wykonać pomiary studzienek i komór oraz odkrywki w celu ustalenia średnicy rurociągów. Przy wyznaczaniu wykrywaczami osi przewodów gazowych i wodociągowych wykorzystuje się elementy naziemne uzbrojenia, a także tabliczki orientacyjne z naniesionymi literami, które oznaczają; H hydrant, Z zasuwa na przewodzie magistralnym i rozdzielczym, D zasuwa na podłączeniu domowym, K zasuwa na odgałęzieniu odwadniającym, U miejsce przyłączenia przewodu ochronnego (uziemienia), P odpowietrzenia przewodu, ZL zasuwa liniowa na przewodzie wodociągowym, ZD zasuwa na podłączeniu domowym. Przebieg sieci kanalizacyjnej ustala się w oparciu o pomiar studzienek. Dla ułatwienia prac można wlać do sieci zabarwioną wodę. W przypadku osadnika cieków (szamba) zdejmuje się na osnowę tylko geometryczny środek włazu. Wykrywacze elektroniczne zwane są również lokalizatorami lub szukaczami to przyrządy elektroniczne pozwalające wyznaczyć trasę i głębokość przewodów podziemnych będących dobrymi przewodnikami prądu elektrycznego. Obecnie często stosowane w Polsce do celów geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia terenu są następujące wykrywacze: przyrządy elektroniczne do wyznaczania położenia poziemnych przewodów rurowych i kablowych typu Poltras, lokalizatory poziemnych ciągów typu LR -1, LR-2, LR-3, elektroniczne lokalizatory rurociągów i kabli typu LC, szukacze tras urządzeń typu STU-2, STU-3. Wymienione wykrywacze pozwalają pracować metodą indukcyjną i galwaniczną, z wyjątkiem szukacza typu STU-2, który pracuje tylko metodą galwaniczną. Podstawowymi zespołami składowymi wykrywaczy elektronicznych są nadajnik i odbiornik. Nadajnik składa się z generatora, źródła zasilania, anteny nadajnika do sprzężenia indukcyjnego oraz kabli sond uziemiających do sprzężenia galwanicznego. W skład odbiornika wchodzą: wzmacniacz ze źródłem zasilania, antena odbiorcza i słuchawki. 14

16 Wykorzystanie wykrywacza do wyznaczenia położenia przewodów sprowadza się do: kontroli działania wykrywacza i źródła jego zasilania, uruchomienia nadajnika i odbiornika oraz wykonania pomiarów. Zasada działania wykrywaczy wynika z prawa indukcji elektromagnetycznej i polega na wykrywaniu zmiennego pola elektromagnetycznego sztucznie wytworzonego wokół poszukiwanego przewodu będącego dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. Prąd zmienny w wykrywanym przewodzie może być wzbudzany dwiema metodami: indukcyjną i galwaniczną. W przypadku stosowania metody indukcyjnej nadajnik należy ustawić nad przewodem na powierzchni terenu tak aby antena nadajnika znajdowała się w przybliżeniu w pionowej płaszczyźnie osi przewodu. Pokrycie się tych dwóch płaszczyzn zapewnia maksymalne sprzężenie indukcyjne nadajnika z przewodem i powoduje powstanie pola elektromagnetycznego, którego składowa magnetyczna układa się w postaci koncentrycznych okręgów, leżących w płaszczyźnie prostopadłej do osi przewodu. Uruchomienie nadajnika wykonujemy wówczas gdy odbiornika jest co najmniej w odległości 5 m od nadajnika. Rys. 5. Zasada określania trasy przewodu wykres natężenia sygnału i kolejne położenia anteny odbiornika [7] Odbiornik z ustawioną pionowo anteną odbiorczą (rys. 5) należy przesuwać w płaszczyźnie prostopadłej do osi przewodu. Gdy sygnał ma minimalne natężenie to oznacza że antena odbiorcza znajduje się dokładnie w osi przewodu i punkty takie należy zaznaczyć gdyż wyznaczają one w terenie położenie odcinka przewodu. Sposób indukcyjnego wyznaczenia położenia przewodu uwzględnia dwa przypadki: 1. Na wyznaczonym odcinku przewodu widoczne jest uzbrojenie przewodu na przykład zawór lub hydrant. Nadajnik należy ustawić w przybliżeniu nad przewodem w pobliżu widocznego naziemnego elementu uzbrojenia tak, aby płaszczyzna anteny nadajnika pokrywała się w przybliżeniu z pionową płaszczyzną przechodzącą przez oś przewodu. Przesuwanie pionowo utrzymywana anteną odbiorczą wokół nadajnika, w odległości minimum 5 m od niego pozwala wyznaczyć trasę ułożenia przewodu podziemnego. Sposób poruszania się z anteną ma utworzyć linię zygzakowaną (rys. 7). W pewnej odległości od nadajnika natężenie sygnałów w słuchawkach maleje co uniemożliwia dalsze wyznaczanie położenia przewodu. Należy wówczas nadajnik przenieść bliżej na wyznaczony już punkt trasy i dalej wyznaczać trasę przewodu. 2. Brak jakiegokolwiek widocznego punktu szukanego przewodu wymaga ustawienia odbiornika w odległości m od nadajnika w ten sposób, aby antena odbiorcza i antena odbiornika znalazły się w jednej płaszczyźnie pionowej. Zachowując taki układ (w pasie przypuszczalnego ułożenia przewodu podziemnego) należy przeszukać teren w różnych kierunkach i na podstawie zmian natężenia sygnału ustalić trasę przewodu. 15

17 Rys. 6. Przykład sporządzenia szkicu polowego pomiaru sytuacyjnego przewodów podziemnych zlokalizowanych wykrywaczem [7] 16

18 Rys. 7. Wyznaczanie trasy przewodu metodą indukcyjną [7] W celu wyznaczenia położenia przewodu podziemnego metodą galwaniczną należy nadajnik połączyć bezpośrednio, za pomocą izolowanej linki metalowej z widocznym elementem poszukiwanego przewodu. Ponadto nadajnik musi być uziemiony za pomocą sond uziemiających (rys. 8). Sondą może być pręt metalowy o długości 50 cm i średnicy 1 2cm lub płyta stalowa o wymiarach 20 na 40 cm i grubości 0,5 1 cm. W praktyce wykorzystuje się kilka sond rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach przewodu. Zaleca się aby odległość pomiędzy sondą uziemiającą a przewodem wynosiła około 10 m. Wyznaczenie położenia przewodu można rozpocząć w pobliżu miejsca przyłączenia nadajnika. Sposób poruszania się z odbiornikiem jest taki sam jak w metodzie indukcyjnej. Sondy rozmieszcza się po obu stronach przewodu a punkt przyłączenia nadajnika powinien znaleźć się w przybliżeniu w płaszczyźnie prostopadłej do osi wyznaczonego przewodu lub winien być usytuowane za punktem przyłączenia nadajnika w kierunku przeciwnym do kierunku poruszania się z odbiornikiem. Rys. 8. Przykład rozmieszczenia sond uziemiających [7] W celu ustalenia trasy podłączenia lub załamania należy wzdłuż wyznaczonego przewodu, co 10 15m, przeszukać anteną odbiorczą teren, przechodząc po obwodzie okręgu o promieniu ok. 10 m. Pozwala to w przybliżeniu wyznaczyć trasę podłączenia przewodu. Wyznaczanie głębokości ułożenia przewodów wykrywaczami wykonuje się przy użyciu tej samej anteny odbiornika (rys. 9). Należy jednak ustawić ją pod kątem α do pionowej osi uchwytu i przesuwać w płaszczyźnie prostopadłej do uprzednio wyznaczonej trasy przewodu 17

19 szukając miejsca gdzie natężenie sygnału spadnie do minimum. To minimum sygnału powstaje w punktach, w których oś anteny odbiorczej przecina się z osią szukanego przewodu. Głębokość oblicza się jako średnią arytmetyczną z głębokości wyznaczonych po obu stronach przewodu. Jeżeli kąt α = 45 to głębokość jest równa połowie odległości między punktami wyznaczonymi z dwóch stron przewodu, przy założeniu że antenę trzyma się przy gruncie. Praktycznie antenę należy w czasie wyznaczania głębokości trzymać możliwie najbliżej powierzchni terenu (2 3 cm), nie dotykając go. Głębokość wyznaczoną wykrywaczem można wykorzystywać jako informację do prac projektowych lub do wykonania odkrywki (rys.10). Rys. 9. Zasada określenia głębokości ułożenia przewodu; a) wykres natężenia sygnału, b) położenie anteny odbiornika [7] Opracowanie wyników pomiarów obejmuje prace obliczeniowe i kartograficzne. Należy obliczyć współrzędne punktów osnowy jeżeli taka była zakładana oraz wysokości wszystkich mierzonych punktów. Zasady oznaczania i wykreślania na mapach przewodów i ich uzbrojenia muszą być zgodne z instrukcją K-1.Ponadto dla przewodów niezidentyfikowanych po literce A określającej metodę pomiaru wpisuje się małą literkę n jako skrót od słowa niezidentyfikowany. Odkrywki terenowe oznacza się tylko na wtórniku mapy dla zleceniodawcy. Dla ich oznaczenia należy stosować linię przerywaną o długości około 20 mm (kreska 4 mm, a przerwa 1 mm, przy grubości 0.3 mm) oraz napis przy tej linii w postaci 0-12 gdzie O to symbol odkrywki a 12 oznacza numer kolejny odkrywki. 18

20 Odkrywka terenowa 0-12 Rys. 10. Przykład sporządzenia szkicu polowego pomiaru odkrywki terenowej [7] Bezpieczeństwo i higiena pracy przy inwentaryzacji urządzeń komunalnych Do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązany jest każdy pracownik w zakresie swoich obowiązków. Pracownicy zobowiązani są do używania urządzeń i środków ochrony osobistej podczas pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i chronić je przed zniszczeniem. Podczas prac terenowych, związanych z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń należy szczególną uwagę zwrócić na; zabezpieczenie rowów przed wpadnięciem do nich, rowy wąskoprzestrzenne powinny być rozparte i zabezpieczone przed obsuwaniem się gruntu, zdejmowanie pokrywy studzienki kanałowej bez wywoływania iskrzenia (nie uderzać w pokrywę), całkowity zakaz palenia tytoniu podczas prac w okolicy kanału, 19

21 przewietrzenie kanału, przez otwarcie oprócz studzienki badanej, również studzienek sąsiednich, sprawdzenie lampą bezpieczeństwa typu górniczego (lampą Davy ego) czy w kanale po przewietrzeniu, nie ma gazów wybuchowych lub duszących, przywiązanie schodzącego do kanału pracownika liną ratunkową, niebezpieczeństwo porażenia prądem (nie dotykać przewodów, a nigdy dwóch jednocześnie oraz nosić kalosze elektryczne), nie używanie poniżej 0,4 m kilofów lub dźwigów żelaznych (tylko łopata) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co określa termin uzbrojenie terenu? 2. Od czego zależy sposób przeprowadzenia inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu? 3. Jakie są sposoby prowadzenia inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu? 4. Jakie prace przygotowawcze dotyczą inwentaryzacji bezpośredniej a jakie inwentaryzacji pośredniej? 5. Jakie są zasady prowadzenia pomiaru inwentaryzacyjnego sieci uzbrojenia terenu? 6. Co nazywa się wiązką przewodów? 7. Jaki jest zakres pomiarów sytuacyjnych sieci gazowej? 8. Jaki jest zakres pomiarów wysokościowych sieci gazowej? 9. Co to jest kanał zbiorczy? 10. Jakiego rodzaju wykrywacze służą do wykrywania urządzeń podziemnych zasypanych? 11. Do czego służą odkrywki terenowe? 12. W jaki sposób wyznacza się wykrywaczami kierunek ułożenia przewodu? 3. W jaki sposób wyznacza się wykrywaczami głębokość ułożenia przewodu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wykonaj pomiar inwentaryzacyjny przewodu podziemnego przed zasypaniem i opracuj szkic pomiaru inwentaryzacyjnego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, 2) odszukać punkty osnowy na danym terenie, 3) ustalić trasę przewodu i położenie obiektów naziemnych, 4) wykonać pomiar inwentaryzacyjny osi przewodu i pozostałych szczegółów z nim związanych, metodą ortogonalną, 5) wykonać szkic polowy sytuacyjnego pomiaru inwentaryzacyjnego. Wyposażenie stanowiska pracy: szkicownik i druki (formularze) szkiców polowych, taśma, węgielnica, domiarówka, tyczki i komplet szpilek, instrukcje i wytyczne techniczne dotyczące inwentaryzacji sieci uzbrojenia technicznego terenu, materiały piśmiennicze, papier formatu A4, flamastry. 20

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja)

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4. PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU Warszawa. 1987 r.

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4. PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU Warszawa. 1987 r. GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU Warszawa Wytyczne opracował zespół w składzie: 1987 r. Marian Sołtys, Władysław Baka, Jerzy Gomoliszewski,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

3.3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej i inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy

3.3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej i inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy 3.3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej i inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.01 Roboty geodezyjno kartograficzne (pomiarowe) 1 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania ST... 3

Bardziej szczegółowo

Wymagania na dokumentację geodezyjną. Spis treści. 3. Przepisy ogólne... 4. 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa... 5

Wymagania na dokumentację geodezyjną. Spis treści. 3. Przepisy ogólne... 4. 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa... 5 Wymagania na dokumentację geodezyjną Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Definicje stosowanych pojęć... 3 3. Przepisy ogólne... 4 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa... 5 5. Geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne Załącznik numer 1a do wytycznych technicznych wykonania pracy geodezyjno-kartograficznej związanej z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE Nazwa Inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi terenowego zbiornika retencyjnego na wodę oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne strona 26 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 28 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej... 28 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA Dz.U.01.38.455 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks 22 6634051 tel. kom. 607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Osieck ul.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM Stowarzyszenie Geodetów Polskich Geodezyjna Izba Gospodarcza Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa, 20-02-2013 r. GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotyczy Treść uwagi Stanowisko GUGiK

Uwaga dotyczy Treść uwagi Stanowisko GUGiK Akceptuję Lp. Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia MAiC w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, nadesłanych

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prac występujących w geodezji inżynieryjno-przemysłowej

Charakterystyka prac występujących w geodezji inżynieryjno-przemysłowej Charakterystyka prac występujących w geodezji inżynieryjno-przemysłowej naziemne trasy komunikacyjne: linie i stacje kolejowe, drogi i autostrady, ulice, place, lotniska, mosty, wiadukty, budownictwo podziemne:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz

Bardziej szczegółowo

1. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu na obszarze miasta Katowice

1. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu na obszarze miasta Katowice Krzysztof BUBEL 1, Marian PONIEWIERA 2, Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA 3 STRUKTURA BAZY DANYCH SIECI UZBROJENIA TECHNICZNEGO TERENU NA TERENACH GÓRNICZYCH Streszczenie W niniejszym referacie przedstawiono strukturę

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.00.00.00 D.01.00.00 D.01.01.01 ROBOTY DROGOWE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące odtworzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści

ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3. Określenia podstawowe... 2 1.4. Charakterystyka robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI KOD CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. GRA-MAR ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

P R O J B U D K O M - S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII DROGOWEJ. 62-800 KALISZ ul. RUMIŃSKIEGO 3 TEL.0 62-76 76 675 NIP 618-004 - 84 99

P R O J B U D K O M - S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII DROGOWEJ. 62-800 KALISZ ul. RUMIŃSKIEGO 3 TEL.0 62-76 76 675 NIP 618-004 - 84 99 P R O J B U D K O M - S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII DROGOWEJ 62-800 KALISZ ul. RUMIŃSKIEGO 3 TEL.0 62-76 76 675 NIP 618-004 - 84 99 Projekt architektoniczno budowlany TEMAT: Odnowa nawierzchni ul.

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH PROJEKTANT: Konsorcjum firm: BIURO INŻYNIERSKIE DAMART S.C. ul. Czorsztyńska 39A/5 71-201 Szczecin Tel/fax 091 487 96 16 email: biuro@damart.home.pl BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 2. Plan sytuacyjno - wysokościowy. Skala 1:500. 3. Plan sytuacyjno wysokościowy. Skala 1:250 4. Konstrukcje nawierzchni drogowych.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D.01.01.01 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków ulic : Brzozowej, Klonowej, Lipowej, Dębowej i Polnej w Niemodlinie PROJEKT WYKONAWCZY

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków ulic : Brzozowej, Klonowej, Lipowej, Dębowej i Polnej w Niemodlinie PROJEKT WYKONAWCZY ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o. Opole ul. Morcinka 43 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 45-403 Opole, ul. Oswalda Matei 4 tel/fax + 77 455 70 45 Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków ulic :

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Klienta, Region Zachodni, Rozwój i Gospodarka Zasobami, Dział Ewidencji i Zarządzania

OPIS TECHNICZNY. Klienta, Region Zachodni, Rozwój i Gospodarka Zasobami, Dział Ewidencji i Zarządzania OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne Projekt budowlano-wykonawczy usunięcia kolizji telekomunikacyjnej urządzeń Telekomunikacji Polskiej powstałej przy budowie drogi gminnej w m. Obrzębin, gm. Turek 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

"P-E" Relacje kabli: 1550 T2-1314 1550-1146 1 "P-D" SK-B Relacje kabli: 1550-3566 1550-3053 1550-1209 t2 1550-1073 1073-1393 1550-1421 1550-1209 t1 1550-3060 1550-3259 1550-3037/32415 1550-4201 1550-1645

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537 OBIEKT: Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach STADIUM PROJEKTU: ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA GG-00.12.01 1. WSTĘP INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE CENNIK USŁUG (ceny netto, bez podatku VAT) Wołomin, 2 kwiecień 2012 roku SPIS TREŚCI (WYKAZ USŁUG

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania projektu budowlanego... 3 3. Zakres robót do realizacji w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego... 4 4. Istniejący

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geodezyjno prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg

Dokumentacja geodezyjno prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Dokumentacja geodezyjno prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg W planie:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze) e-mail: olesiak@agh.edu.pl WWW http://home.agh.edu.pl/olesiak

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Słońsk Górny w km 0+000 do 1+389,20 m. Ciechocinek. Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.

Przebudowa ul. Słońsk Górny w km 0+000 do 1+389,20 m. Ciechocinek. Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek. PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : Przebudowa ul. Słońsk Górny w km 0+000 do 1+389,20 m. Ciechocinek LOKALIZACJA INWESTOR Ciechocinek, ul. Słońsk Górny działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1914, 1874/2, 1873/3,

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA. Jednostka miary

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA. Jednostka miary Cennik ryczałtowy na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Pruszków na terenie miast: Pruszków, Piastów, gmin: Michałowice, Brwinów oraz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obowiązujący od 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo