STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2014/2015. INFORMACJA i INSTRUKCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2014/2015. INFORMACJA i INSTRUKCJA"

Transkrypt

1 STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2014/2015 INFORMACJA i INSTRUKCJA INFORMACJA dla osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki: DRUKI wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015, wraz z niniejszą instrukcją, będą dostępne od 14 sierpnia 2014 roku w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Gen. J. Hallera 12 w Ostrołęce (w dni powszednie w godzinach 8:00 16:00) i na Biuletynie Informacji Publicznej MOPR na stronie internetowej bip.mopr.ostroleka.pl w zakładce Stypendia socjalne. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Miasta Ostrołęki można składać od 1 do 15 września 2014r. od poniedziałku do piątku w godzinach w siedzibie MOPR przy ul. Gen. J. Hallera 12 w pokoju 8A (I piętro). Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2014r. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminów. Druki wypełnione dla każdego ucznia osobno (z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny w jednym egzemplarzu) są już WNIOSKAMI. Osoba składająca wniosek (rodzic, opiekun prawny, dorosły uczeń) jest Wnioskodawcą. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE do przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015: W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia - może być udzielona pomoc materialna. Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego przysługuje: -uczniom szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; -wychowankom ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki). Pomoc materialna przysługuje także uczniom i słuchaczom wymienionym w art. 90 b ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art.90d ust.1 ustawy o systemie oświaty). 1

2 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z SIERPNIA 2014r. Kryterium dotyczące dochodów z sierpnia 2014r. to 456 zł. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody z sierpnia lub września. Uczeń/słuchacz musi być mieszkańcem Miasta Ostrołęki. W przypadku osób, które posiadają adres stałego zameldowania poza terenem Ostrołęki do wniosku należy dołączyć umowę najmu lokalu lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie Ostrołęki (oświadczenie właściciela mieszkania o wynajmie lokalu) i ZAŚWIADCZENIE z miejsca stałego zameldowania O NIEPOBIERANIU stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątek: uczeń, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.90d ust.12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty). Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane NA WNIOSEK rodziców albo pełnoletniego ucznia, wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ. Najpierw musi być dokonany przez Wnioskodawcę wydatek edukacyjny, a następnie po wydaniu decyzji w sprawie przyznania stypendium - dokonuje się refundacji poniesionych wydatków. Refundacji dokonuje się na podstawie dowodów księgowych (FAKTUR, RACHUNKÓW, DOWODÓW KP) wystawionych na wnioskodawcę. (Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 5 i 6 niniejszej instrukcji). Informacje w sprawie stypendiów można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Gen. J. Hallera 12, tel. (029) lub (29)

3 Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z instrukcją! INSTRUKCJA wypełniania wniosku i zbierania dowodów księgowych, potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć: wnioski ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ucznia, natomiast wymagane ZAŁĄCZNIKI do wniosku należy złożyć w jednym egzemplarzu przy dowolnym wniosku. Uwaga! Składając kopie dokumentów należy okazać oryginały! Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust.3 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty (tj. stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendiów motywacyjnych) Art. 8. ustawy o pomocy społecznej 3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 4. Do dochodu ustalonego w myśl ust.3 nie wlicza się: 1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 2) zasiłku celowego; 3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 4) wartości świadczeń w naturze; 5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. 5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby; 2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 3

4 6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 7.Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 1) przychodu; 2) kosztów uzyskania przychodu; 3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6; 5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 6) należnego podatku; 7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. 10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 1)kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 2)kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 12.W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. 13.W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. DOKUMENTY, jakie należy dołączyć w zakresie dochodów rodziny i danych osobowych: kserokopia dowodu osobistego w przypadku zatrudnienia zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku pobierania emerytury lub renty kserokopię odcinka emerytury bądź renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub aktualnej decyzji o wysokości pobieranego świadczenia (oryginał do wglądu), 4

5 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie o wysokości zasiłku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, wykazujące ilość hektarów przeliczeniowych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu, w przypadku pobierania dodatku mieszkaniowego kserokopię decyzji przyznającej świadczenia (oryginał do wglądu), wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów/zaświadczenie komornika lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów (oryginał do wglądu), w przypadku osiągania innych dochodów dokumenty potwierdzające ich wysokość (zaświadczenie lub oświadczenie). Stypendium szkolne dla uczniów przyznawane jest w dwóch transzach: I transza - od września do grudnia, II transza - od stycznia do czerwca, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia i od stycznia do czerwca. Przy zakwalifikowaniu się na inną niż w/w liczbę miesięcy, stypendium przyznawane jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, na które wniosek się zakwalifikuje /dotyczy przyjęcia wniosku po terminie (dla uczniów) i (dla słuchaczy kolegium), co może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach/. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW związanych z edukacją w formie: pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych zakupów edukacyjnych, wymienionych na str. 6 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Refundacji dokonuje się na podstawie dowodów księgowych (FAKTUR, RACHUNKÓW, DOWODÓW KP) wystawionych na wnioskodawcę. Przy tej edycji kwalifikowane będą faktury, rachunki, dowody KP potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach: - I transza - od 1 września 2014r. do 5 grudnia 2014r. oraz uwzględnione zostaną faktury i rachunki wystawione od 1 lipca 2014r. za podręczniki i przybory szkolne wymienione w Wydatkach kwalifikowanych od nr 1 do nr 8 - II transza od 1 stycznia 2015r. do 12 czerwca 2015r. 5

6 WYDATKI KWALIFIKOWANE do STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2014/2015 uprawnione do poniesienia od 1 lipca 2014r. 1. Podręczniki na rok szkolny 2014/ Zeszyty 3. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne 4. Lektury szkolne 5. Tornister (plecak szkolny, torba szkolna) 6. Strój na W-F (UWAGA! obowiązuje limit ilościowy i kwotowy!) w tym: obuwie sportowe -1 szt., koszulka sportowa -1 szt., spodenki sportowe (szorty) -1 szt., dres (lub bluza sportowa 1 szt., spodnie sportowe 1 szt.)_/raz na semestr/ w wysokości do 50% kwoty przyznanego stypendium na każde dziecko 7. Przybory i odzież do nauki zawodu tj. fartuch, obuwie ochronne, narzędzia itp. oraz umundurowanie (dot. klas o profilu wojskowym) 8. Artykuły szkolne: bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, piórnik (saszetka), gumki, temperówki, kalkulator, bibuła, brystol, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektor, przybory geometryczne, plastelina, modelina, dziurkacz, zszywacz, zszywki, globus, worek na kapcie itp. Wydatki uprawnione do poniesienia od 1 września 2014r.: wszystkie powyżej podane, których można było dokonywać od 1 lipca 2014r. i niżej wymienione: 9. Drukarka, papier do drukarki, tusz do drukarki 10. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (przy czym oryginał faktury i dowód wpłaty muszą pozostać w dokumentacji stypendium!). Jako wyjątek od reguły - refundacji za internet podlegają również faktury wystawione na dorosłego członka gospodarstwa domowego innego niż wnioskodawca) 11. Multimedialne programy edukacyjne 12. Komputer (laptop, tablet), oprogramowanie, części do komputera (laptopa, tableta) 13. Naprawa komputera (laptopa, tableta), profesjonalne przygotowanie urządzenia do pracy 14. Torba do laptopa, etui do tableta 15. Instrumenty muzyczne (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie na zajęcia) 16. Basen dowód wpłaty KP wystawiony przez szkołę lub rachunek z Pływalni razem z potwierdzenia nauczyciela, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych 17. Nauka języków obcych, zajęcia: wyrównawcze, edukacyjne, terapeutyczne 18. Kino (Akademia Filmowa)- faktura z kina Jantar razem z potwierdzeniem nauczyciela o wyjściach do kina w ramach zajęć lekcyjnych lub dowód wpłaty KP wystawiony przez szkołę, do której dziecko uczęszcza, teatrzyki KP analogicznie 19. Zielona szkoła, wycieczki szkolne dowód wpłaty KP wystawiony przez szkołę, do której dziecko uczęszcza lub rachunek wystawiony przez biuro podróży z potwierdzeniem przez szkołę, że była to wycieczka szkolna (na odwrocie dowodu księgowego opis całym zdaniem, stosowne pieczątki szkoły, podpis) 20. Koszt pobierania nauki poza miejscem zamieszkania 21. Biurko szkolne, fotelik do biurka/krzesło szkolne U W A G A! Dowody księgowe (faktury, rachunki i dowody KP) na podstawie, których będą refundowane koszty poniesione w związku z nauką dziecka powinny być: wystawione NA WNIOSKODAWCĘ (imię, nazwisko, adres), pochodzić z okresu na jaki zostało przyznane stypendium, potwierdzać uprawnione wydatki edukacyjne, zawierać: numer, datę wystawienia, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej dokument. Dowody księgowe muszą być poprawne pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Inne dowody księgowe nie będą refundowane! Przedłożone do refundacji ORYGINAŁY dowodów księgowych pozostają w MOPR! Dres, koszulka, spodenki i buty MUSZĄ mieć adnotację sportowe. Plecak, torba MUSZĄ mieć adnotację szkolny/a - w innym przypadku w/w towar nie będzie podlegał refundacji! (chyba, że wnioskodawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie). 6

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA i INSTRUKCJA INFORMACJA dla osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki:

Bardziej szczegółowo

DO DNIA 15.09.2015 R.

DO DNIA 15.09.2015 R. PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może Burmistrz Miasta Malborka na podstawie Uchwały Nr XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.pl GODZ. OTWARCIA OŚRODKA: PONIEDZIAŁEK PIĄTEK 7.30-15.30 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne Stypendia szkolne/zasiłki szkolne W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o stypendium szkolne i zasiłki szkolne należy składać w MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Sienkiewicza 34

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia... 2007 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin WOś-6 Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / 1.

Bardziej szczegółowo

Narodowy program stypendialny

Narodowy program stypendialny Narodowy program stypendialny - stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Pomoc

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne: Imię i nazwisko: ucznia/słuchacza/wychowanka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WOś-6 WYDZIAŁ OŚWIATY URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje: -uczniowi

Bardziej szczegółowo

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* Rok Szkolny 2013/2014 (pomoc materialna o charakterze socjalnym) 1. DANE WNIOSKODAWCY:.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z art. 90 n ust. 2 i 4 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) W ROKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BABOSZEWO

WÓJT GMINY BABOSZEWO WÓJT GMINY BABOSZEWO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 dla ucznia*/ słuchacza*: - właściwe podkreślić UWAGA: Proszę uważnie przeczytać wniosek i wypełnić używając drukowanych

Bardziej szczegółowo

R R R R - M M - D D 4. ADRES ZAMIESZKANIA ul. nr domu nr lokalu

R R R R - M M - D D 4. ADRES ZAMIESZKANIA ul. nr domu nr lokalu WNIOSEK O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZEM. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia UMiG) Data wpływu BURMISTRZ GÓRY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie Nr ewidencyjny wniosku: Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy socjalnej o charakterze materialnym 8127/.../... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nazwisko i imię osoby składającej wniosek.../

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Kozy, dnia. WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

rodzic lub pełnoletni uczeń, jeżeli adres zameldowania jest tożsamy z adresem zamieszkania. 1

rodzic lub pełnoletni uczeń, jeżeli adres zameldowania jest tożsamy z adresem zamieszkania. 1 . data wpływu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA, A W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko.

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko. WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko.

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko. WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników. Nazwa szkoły. 5. W roku szkolnym 2015/2016 uczeń rozpoczyna:

WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników. Nazwa szkoły. 5. W roku szkolnym 2015/2016 uczeń rozpoczyna: WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Kozy, dnia. WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo