Informacje dla osób zainteresowanych nauką w SZKOLE POLICEALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla osób zainteresowanych nauką w SZKOLE POLICEALNEJ"

Transkrypt

1 Informacje dla osób zainteresowanych nauką w SZKOLE POLICEALNEJ Szkoły policealne to najlepszy sposób na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy, a dzięki suplementowi w postaci EUROPASS-u podjęcie zatrudnienia również za granicą. Okres kształcenia Nauka na większości kierunków trwa 2 lata. Na kierunku BHP 1,5 roku a na kierunku Florysta trwa 1 rok. Tryb nauczania Nauka odbywa się w trybie zaocznym. System zaoczny forma zjazdowa, zajęcia odbywają się co drugi weekend w piątki oraz soboty i niedziele Zaliczenie semestru odbywa się na zasadzie: odpowiedniej frekwencji, zaliczenia prac kontrolnych, zdanych egzaminów z każdego przedmiotu Wymagania Ukończona szkoła średnia (liceum lub technikum). Matura nie jest wymagana. Wymagane dokumenty wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej, zawodowej (oryginał lub odpis) 2 fotografie legitymacyjne (na odwrocie należy wpisać imię, nazwisko i datę urodzenia) ksero dowodu osobistego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu Rekrutacja Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymany tytuł/świadectwo Słuchacz po ukończeniu nauki otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN Przystępując do egzaminu z kwalifikacji w OKE i zdając je z wynikiem pozytywnym, słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu technika. Zaświadczenia do ZUS, KRUS W szkole wydawane są BEZPŁATNIE legitymacje szkolne, indeksy oraz różnego rodzaju zaświadczenia m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz innych instytucji, które żądają zaświadczeń szkolnych. Kierunki Technik Informatyk Technik Administracji Technik Rachunkowości Technik BHP Technik Archiwista Technik eksploatacji portów i lotnisk Florysta

2 SZKOŁY DAJĄCE UPRAWNIENIA INFORMACJE O KIERUNKACH Nauka na kierunku: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy umożliwia wszystkim chętnym zdobycie wymaganej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy w ciekawym zawodzie. Wszyscy absolwenci, po zdaniu egzaminu mogą otrzymać tytuł technika. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest osobą, która w każdej dużej firmie dba, aby zakład pracy przestrzegał zasad BHP. Technik BHP wykonuje analizy BHP, przedstawia propozycje usunięcia występujących zagrożeń w pracy, bada przyczyny wypadków w pracy, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona oraz prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Pracownik ds. BHP znajduje się w każdym dużym przedsiębiorstwie, natomiast mniejsze firmy zatrudniają na to stanowisko osoby pracujące na zlecenie. Dzięki dużemu zapotrzebowaniu na techników BHP, przed absolwentami tego kierunku otwierają się szerokie perspektywy kariery zawodowej. Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) Tryb nauki: zaoczny Kwalifikacje: - K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy- egzamin zdawany w III semestrze

3 INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach, identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące w procesie pracy oraz ryzyko związane z tymi zagrożeniami, organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnia przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowuje i wdraża metody ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustala okoliczności i przyczyny wypadków, współdziała ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. PLAN: łączna liczba godzin w 3 semestrach ok. 530 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

4 Wybór szkoły policealnej o kierunku: INFORMATYKA to bardzo korzystna opcja dla wszystkich osób, które pragną przygotować się do rozpoczęcia kariery w wymarzonym zawodzie. Zajęcia w pełni przygotowują wszystkich słuchaczy do pracy w charakterze informatyka, a więc osoby odpowiedzialnej za systemy informatyczne w małych i dużych firmach. Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie znajdują się sieci oraz stanowiska komputerowe. Kierunek jest bardzo atrakcyjny zwłaszcza dla osób, których interesuje technika oraz komputeryzacja. Zajęcia są prowadzone w bardzo przystępnej formie. Każdy kursant posiada własne stanowisko komputerowe, na którym wykonuje ćwiczenia oraz uczy się programowania. Wykładowcy prowadzący kurs mają ogromne doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, więc przekazywana przez nich wiedza jest sprawdzona i użyteczna. Jeśli chcesz zamienić swoje hobby na dobrze płatną pracę zawodową, to informatyka jest kierunkiem stworzonym właśnie dla Ciebie. Czas trwania nauki: 2 lata Tryb nauki: zaoczny Kwalifikacje: K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych(i semestr) K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (II semestr) K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (III semestr) INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej. K1. (E12) Technik informatyk: Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego Monitoruje pracę systemów komputerowych Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową

5 K2. (E13) Technik informatyk: Wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projekt Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej K3. (E14) Technik informatyk: Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych. ILOŚĆ GODZIN NAUCZANIA OKOŁO 700 Praktyka zawodowa 4 tygodnie

6 Kierunek TECHNIK RACHUNKOWOŚCI skierowany jest do wszystkich osób, które pragną kształcić się i podnosić swoje kwalifikacje w zakresie rachunkowości. Po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości, który uprawnia do wykonywania zawodu między innymi w działach księgowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, czyli bankach, firmach, instytucjach ubezpieczeniowych oraz urzędach skarbowych. Technik rachunkowości wykonuje takie zadania jak prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, obsługa programów fakturujących i księgujących, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji i wiele innych prac. Ukończenie szkoły umożliwia dalsze podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach jak finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie i marketing. Uzyskanie tytułu technika rachunkowości znacznie ułatwia rozwój kariery zawodowej i daje wiele możliwości znalezienia ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Czas trwania nauki: 2 lata Tryb nauki: zaoczny Kwalifikacje: K1 Prowadzenie rachunkowości K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej - potrafi: stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej, sporządzić dokumentację pracowniczą, rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w: przedsiębiorstwach organizacjach gospodarczych instytucjach finansowych instytucjach finansowych jednostkach finansów publicznych kancelariach doradczych i audytorskich biurach rachunkowych ILOŚĆ GODZIN NAUCZANIA OKOŁO 700 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie = 160h

7 TECHNIK ADMINISTRACJI Jest to kierunek skierowany do wszystkich osób, które pragną zdobyć nowy zawód lub podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzą niezbędną do pracy w wymarzonym zawodzie Czas trwania nauki: 2 lata Tryb nauki: zaoczny Lokalizacja: Warszawa, Kraków Kwalifikacje: K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika prawa i administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, planowanie i organizowanie narad, zebrań, konferencji i sesji, prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, planowanie kosztów i przychodów, gospodarowanie majątkiem, nadzoruje innych pracowników. Technik prawa i administracji może być zatrudniony: w administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych), w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji. ILOŚĆ GODZIN NAUCZANIA OKOŁO 700 Praktyka zawodowa: 8 tygodni -320 godzin

8 Wbrew temu co wiele osób myśli, dokumentacja papierowa jest i jeszcze przez dziesiątki lat będzie potrzebna. Nie zmieni tego wszechogarniająca nas cyfryzacja, lecz pomoże w zarządzaniu archiwami. Archiwista to zawód polegający na zarządzaniu dokumentami, oraz innymi materiałami o ważnym znaczeniu dla osób, organizacji i narodów. Dokumenty te mają ważną rolę w zinformatyzowanym społeczeństwie. Są strażnikami wspomnień i zapisami, które kształtują tożsamość poszczególnych grup i społeczeństw. Archiwista może liczyć na pracę w każdym rodzaju archiwum. Archiwa posiadają wszelkiego rodzaju organizacje, urzędy, przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, muzea, organizacje charytatywne oraz szpitale. W archiwach przechowywane są książki, dokumenty, mapy, fotografie, a także zarejestrowane na taśma i mikrofilmach materiały audio wideo. Czas trwania nauki: 2 lata Tryb nauki: zaoczny Kwalifikacje: K1 Organizacja i prowadzenie archiwum K2 Opracowywanie materiałów archiwalnych ILOŚĆ GODZIN NAUCZANIA OKOŁO 700 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie = 160h

9 TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI Branża transportu i logistyki w Polsce jest w fazie dynamicznego rozwoju, powstają nowe centra i terminale, a co za tym idzie dostępnych jest coraz więcej miejsc pracy. Będziesz mógł podjąć pracę w: firmie spedycyjnej lub transportowej, porcie morskim lub rzecznym, terminalu lotniczym, kolejowym lub samochodowym, agencji obsługi portów. Nauczysz się między innymi: obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i kolejowych, dbać o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal, nadzorować urządzenia przeładunkowe i sprawdzać ich stan przed rozpoczęciem pracy, zabezpieczać ładunki przed uszkodzeniami, pobierać i zdawać sprzęt przeładunkowy oraz zlecać jego naprawy i konserwacje. To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje: dokładność, odpowiedzialność, smykałka techniczna, dobra organizacja pracy Czas trwania nauki: 2 lata Tryb nauki: zaoczny KWALIFIKACJE: K1 - A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach (III SEMESTR) K.2. - A.34. Organizacja i prowadzenie prac zw. z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. ILOŚĆ GODZIN NAUCZANIA OKOŁO 700 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie = 160 h

10 Kierunek nauczania: skierowany jest do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć wiedzę i umiejętności, gwarantujące ciekawą i przyjemną pracę. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminu upoważnia absolwentów do wykonywania zawodu florysty. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z ogromną ilością zagadnień dotyczących świata roślin. Dzięki zdobytym wiadomościom oraz umiejętnościom praktycznym z zakresu kompozycji florystycznych, każdy będzie doskonale przygotowany do pracy w nowym zawodzie. Zdobyte wykształcenie upoważnia słuchaczy do podjęcia pracy w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia oraz salonach florystycznych. Zdobyte umiejętności pozwalają również na otwarcie własnej działalności gospodarczej, świadczącej usługi z zakresu aranżacji wnętrz oraz ogrodów dekoracjami roślinnymi. Kierunek ten skierowany jest do osób, które mają rozwinięty zmysł estetyczny, bowiem zawód florysty wymaga nie tylko znajomości roślin, ale również wrażliwości plastycznej i wyobraźni. Czas trwania nauki: 1 rok Tryb nauki: zaoczny Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie kompozycji florystycznych (symbol R.26.) ILOŚĆ GODZIN NAUCZANIA - OKOŁO 380 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie = 160 h

PROGRAM STAŻU U PRZEDSIĘBIORCÓW

PROGRAM STAŻU U PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM STAŻU U PRZEDSIĘBIORCÓW REGULAMIN I OPIS ZADAŃ DO WYKONANIA PRZEZ STAŻYSTĘ Poniższy regulamin został opracowany na podstawie Szkolnego Planu Nauczania w ZSR CKP w Świdwinie, oraz Ramowego Planu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Centrum nauki i biznesu Żak. Ul. Półwiejska 25/2 61-886 Poznań poznan@zak.edu.pl 61 8516627

Centrum nauki i biznesu Żak. Ul. Półwiejska 25/2 61-886 Poznań poznan@zak.edu.pl 61 8516627 Centrum nauki i biznesu Żak Ul. Półwiejska 25/2 61-886 Poznań poznan@zak.edu.pl 61 8516627 Szkoły policealne 2-letnie: - Technik administracji nauka za darmo - Technik BHP nauka za darmo - Technik informatyk

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 1. Informacje o zawodzie RAKTYKA ZAWODOWA ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK 351203 nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

Starosta Kościerski Alicja Żurawska

Starosta Kościerski Alicja Żurawska Gimnazjalisto, przed Tobą bardzo ważny moment, kiedy w porozumieniu z Rodzicami będziesz musiał zdecydować o dalszych losach swojej ścieżki edukacyjnej. Nauka ponadgimnazjalnej może potrwać trzy lub cztery

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK Autor: mgr inż. Tomasz Klekot Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: SPIRALNY 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ

Bardziej szczegółowo

1. WYKORZYSTANA W RAPORCIE TERMINOLOGIA 6 2. KATALOG UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU 9

1. WYKORZYSTANA W RAPORCIE TERMINOLOGIA 6 2. KATALOG UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU 9 2 Spis treści WSTĘP 5 1. WYKORZYSTANA W RAPORCIE TERMINOLOGIA 6 2. KATALOG UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU 9 4. DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 TYP SZKOŁY: SZKOŁA PONADGIMAZJALNA 1. TYP PROGRAMU: MODUŁOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim Statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu 58 306 Wałbrzych ul. Ogrodowa 2 a tel. / fax. (0 74) 846 74-74, 846 74-75 www.zs5.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zs5.mail.pl, szkola@zs5.mail.pl Zespół

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 TY SZKOŁY: Technikum ROGRM NUZNI L ZWOU TEHNIK INFORMTYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 1. TY ROGRMU: RZEMIOTOWY 2. ROZJ ROGRMU: LINIOWY 3. UTORZY, REENZENI I KONSULTNI ROGRMU

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo