Indywidualna wymiana uczniów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualna wymiana uczniów"

Transkrypt

1 Indywidualna wymiana uczniów Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera finansowo uczniów zainteresowanych indywidualnymi wyjazdami do Niemiec. Podczas kilkumiesięcznego pobytu w innym kraju uczniowie - uczestniczą w codziennym życiu sąsiedniego kraju, - poznają z bliska życie swoich kolegów z Niemiec, - lepiej poznają goszczące ich rodziny, - zacieśniają kontakty osobiste, - poznają system szkolnictwa w kraju gospodarzy, - pogłębiają znajomość kraju i języka, - bardziej otwierają się na kulturową różnorodność Europy, - stają się bardziej samodzielni i samoświadomi i - poszerzają swoje kompetencje międzykulturowe. Warunki uczestnictwa Fundament stanowią partnerstwa szkolne Do udziału zapraszamy zainteresowanych uczniów z polskich i niemieckich szkół partnerskich. Szkoły powinny być gotowe udzielić wsparcia własnym uczniom wysyłanym za granicę, a także przyjąć i otoczyć opieką uczniów przyjeżdżających ze szkoły partnerskiej. W tym celu szkoły przyjmujące wskazują nauczyciela będącego opiekunem uczniów-gości podczas całego ich pobytu. Program opiera się na zasadzie wzajemności. Polski uczeń gości u siebie ucznia z Niemiec, a w zamian wyjeżdża do niego, mieszka u jego rodziny i wspólnie z nim uczęszcza do szkoły. Uczniowie zobowiązani są do włączenia się w normalny tok roku szkolnego i do uczęszczania na zajęcia szkolne. Uczestnicy W indywidualnej wymianie uczestniczą pary uczniów: uczeń z Polski i uczeń z Niemiec. Uczestnikami mogą być uczniowie: - klas ponadgimnazjalnych z obu szkół partnerskich, - z podstawową znajomością języka partnera (można ją zdobyć przed wyjazdem np. na kursie językowym PNWM), - którzy otrzymali zgodę na wyjazd od dyrekcji szkoły, - którzy są gotowi uczestniczyć w wymianie w charakterze gościa i przyjąć u siebie ucznia z drugiego kraju. Zainteresowanie drugim krajem i zaangażowanie społeczne będą dodatkowym atutem. Organizatorzy programu oczekują od uczniów motywacji oraz identyfikacji z celami i zasadami programu. Ważnym elementem jest również gotowość do zintegrowania się na ile to możliwe z nowym środowiskiem w kraju goszczącym. Uczniowie biorący udział w indywidualnej wymianie powinni dążyć do rozwijania własnych umiejętności. Organizatorzy programu oczekują od uczestników, że będą otwarci, zainteresowani zdobywaniem wiedzy oraz że podołają wyzwaniom, a czasami trudnościom, jakie może nieść ze sobą pobyt w innym kraju.

2 Czas pobytu Czas pobytu w kraju sąsiada musi wynosić co najmniej trzy i nie więcej niż sześć miesięcy. Podczas wymiany uczeń-gość mieszka u rodziny swojego partnera, uczęszcza z nim do szkoły i rozwija swoje umiejętności językowe oraz wiedzę o drugim kraju. Dokładny przebieg oraz terminy wymiany, uczeń z Polski i uczeń z Niemiec ustalają wspólnie, w porozumieniu ze szkołami z obu krajów. Ważne: Uczniowie, którzy planują swój pobyt w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011, muszą przedłożyć dokument potwierdzający znajomość drugiego języka. Uczniom bez znajomości drugiego języka oferujemy udział w tandemowym kursie językowym, który odbędzie się w sierpniu 2011 roku. Przygotowanie wymiany Wymianę indywidualną inicjują sami uczestnicy. Uczeń z Polski, zainteresowany udziałem w programie, samodzielnie znajduje partnera wymiany ucznia z Niemiec, u którego rodziny zamieszka podczas pobytu w jego kraju i którego będzie następnie gościł u siebie. Podczas poszukiwania partnera wymiany należy odwołać się do istniejącej współpracy szkół partnerskich z obu krajów. Uczniowie mogą n. p. poprosić o pomoc nauczyciela koordynującego wymianę polskoniemiecką w swojej szkole. Wymiana uczniów wymaga zgody i musi się odbywać ze wsparciem szkół z Polski i Niemiec, do których uczęszczają obaj uczniowie. Dla jej powodzenia niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron: uczniów, ich rodziców i szkół. Pomocą w przygotowaniu i koordynacji wymiany służyć będą tutorzy nauczyciele z obu szkół polskiej i niemieckiej, którzy będą pełnić rolę opiekunów wymian i służyć pomocą uczniowi polskiemu i niemieckiemu oraz w razie potrzeby ich rodzinom. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o udziale w wymianie i znalezieniu partnera do udziału w nim, warto jest przemyśleć następujące kwestie: Czy obu uczniów, partnerów wymiany łączą podobny tryb życia i zbliżone zainteresowania? Czy rodzina dysponuje odpowiednimi warunkami do goszczenia ucznia z innego kraju przez okres co najmniej trzech miesięcy (np. warunki mieszkaniowe, możliwość komunikowania się członków rodziny z uczniem)? Czy istnieją szczególne okoliczności, które powinni wziąć pod uwagę uczeń goszczący i jego rodzina przy planowaniu wymiany? (np. specjalna dieta, nawyki żywieniowe, opieka lekarska, której wymaga goszczony uczeń, palenie papierosów, różnice kulturowe, religijne, etc.) Czy uczniowie zdają sobie sprawę z różnic w systemie edukacji szkolnej w drugim kraju? Przebieg wymiany Uczeń z Polski wyjeżdża na wymianę do Niemiec samodzielnie i spędza tam od trzech do sześciu miesięcy. W tym czasie pozostaje pod opieką rodziców partnerskiego ucznia z Niemiec. Nocleg i wyżywienie podczas pobytu zapewnia mu rodzina goszcząca. Podczas wymiany uczeń-gość wspólnie z uczniem-partnerem uczęszcza do szkoły. W godzinach popołudniowych i w czasie wolnym rodzina goszcząca zapewnia uczniowi z Polski zajęcia dodatkowe, np. zwiedzanie, wycieczki, poznanie życia rodzinnego, zwyczajów, etc. W szkole, do której uczęszcza w trakcie wymiany uczeń-gość, opiekuje się nim wyznaczony nauczyciel/tutor, który odpowiada także za koordynację współpracy ucznia ze szkołą goszczącą oraz współpracy między obiema szkołami partnerskimi przy organizacji pobytu obu uczniów na wymianie. Ponadto podczas wymiany uczeń może korzystać dodatkowo ze wsparcia byłych wolontariuszy. Są to osoby znające język ojczysty ucznia i posiadające doświadczenie pobytu na wolontariacie zagranicznym. Wolontariusz może być pomocny np. w kwestiach organizacyjnych, praktycznych oraz organizacji czasu wolnego ucznia. Po zakończeniu pobytu ucznia-gościa na wymianę do drugiego kraju przyjeżdża uczeń-partner. Spędza on okres od trzech do sześciu miesięcy w drugim kraju gdzie również zamieszkuje u rodziny swojego partnera i uczęszcza wraz z nim do szkoły.

3 Wymiana indywidualna uczniów ma charakter prywatny. By mogła dojść do skutku, wymagana jest zgoda rodziców ucznia oraz jego szkoły. Za przebieg wymiany w sensie prawnym nie odpowiada szkoła. Stąd na czas pobytu na wymianie za granicą konieczne jest zawarcie dodatkowego ubezpieczenia, którym objęty zostanie wyjeżdżający uczeń. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia z Polski mają obowiązek uzyskania w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) Europejskiej Karty Ubezpieczenia na okres pobytu swojego syna/córki na wymianie. Ponadto uczeń uczestniczący w wymianie musi zostać objęty prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. Koszty ubezpieczenia pokrywa rodzina ucznia uczestniczącego w wymianie. Wyrażając zgodę na udział ucznia w projekcie wymiany indywidualnej, jego rodzice/opiekunowie prawni przekazują prawo nadzoru rodzicom goszczącym ich syna/córkę. Wskazane jest także przygotowanie pisemnej zgody rodziców ucznia na podjęcie odpowiednich działań w przypadku choroby lub wypadku leczenia lekarskiego i chirurgicznego za granicą. Uczniowie wyjeżdżający na wymianę powinni posiadać w momencie wyjazdu: - dowód osobisty lub paszport, - kopię polisy ubezpieczeniowej, - kopię ostatniego świadectwa szkolnego, - zaświadczenie o szczepieniach. Opieka merytoryczna nad uczestnikami wymian indywidualnych Z myślą o uczniach z Polski, uczestnikach wymiany indywidualnej oraz ich tutorach, PNWM i Fundacja Borussia organizują dwudniowe spotkanie przygotowawcze, które odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2011 r. w Warszawie. Równolegle w Niemczech odbędzie się podobne spotkanie z udziałem niemieckich uczniów i ich tutorów. Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady udziału w wymianie uczniów, informacje praktyczne, pomocne w organizacji wymiany. Spotkanie będzie także okazją do przygotowania interkulturowego oraz zapoznania się z funkcjonowaniem systemu szkolnego w Niemczech. W spotkaniu uczestniczyć będą także wolontariusze, którzy podczas wymian będą służyli dodatkową pomocą i wsparciem. Udział w spotkaniu przygotowawczym jest dla uczniów obowiązkowy. W wyjątkowych przypadkach możliwe są indywidualne spotkania lub rozmowy z organizatorami. W sierpniu 2011 r. organizatorzy zapraszają uczestników wymian uczniów z Polski i Niemiec - do udziału w 3-tygodniowym tandemowym kursie językowym połączonym z zajęciami na temat historii i współczesności relacji polsko-niemieckich. Pierwsze 2 tygodnie obejmują zajęcia językowe i integracyjne. Nie są one obowiązkowe dla uczniów znających język partnera. Trzeci tydzień kursu obejmuje zajęcia z zakresu historii i teraźniejszości obu krajów, edukacji międzykulturowej. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów z Polski i Niemiec, uczestniczących w wymianie indywidualnej. Podczas kursu tandemowego odbywać się będzie trzydniowe spotkanie tutorów z Polski i Niemiec, połączone ze szkoleniem warsztatowym. Koszty i dofinansowanie dla uczestników Koszty udziału w wymianie uczniów są stosunkowo niskie, ponieważ rodzina goszcząca ucznia z zagranicy zapewnia mu zakwaterowanie i wyżywienie. Rodzice ucznia-gościa są zobowiązani do pokrycia pozostałych kosztów związanych z pobytem w innym kraju i do ubezpieczenia ucznia na czas wyjazdu. Rodziny obu uczniów powinny ustalić ze sobą zawczasu sposób finansowania kosztów dodatkowych (np. dojazdu do szkoły, wycieczek). W fazie pilotażowej PNWM zapewnia każdemu uczestnikowi kieszonkowe w wysokości 400 PLN miesięcznie. Środki te można przeznaczyć np. na zakup książek, wyjścia do kina/teatru wycieczki oraz inny program kulturowy. Ostateczna wysokość dofinansowania zależna jest od czasu spędzonego na wymianie za granicą. Dofinansowanie przekazywane będzie na konto bankowe rodzica/opiekuna prawnego przed rozpoczęciem wymiany/wyjazdem na wymianę do Niemiec. Po zakończeniu wymiany uczniowie mają obowiązek przedstawienia zestawienia kosztów poniesionych w związku z udziałem w wymianie. PNWM dofinansowuje także koszty podróży ucznia uczestniczącego w wymianie, tj. koszty dojazdu i powrotu ucznia pomiędzy miejscem jego zamieszkania a miejscem, w którym przebywa on na wymianie. Wysokość dofinansowania określają wytyczne PNWM w załączniku 2a/2b.

4 Dofinansowanie do kosztów podróży wypłacane jest na konto bankowe rodzica/opiekuna prawnego po zakończeniu wymiany i przedstawienia kserokopii biletów. Ze środków PNWM dofinansowane będą koszty udziału ucznia i tutora z jego szkoły w szkoleniu przygotowawczym i/lub w tandemowym kursie językowym oraz koszty podróży. Wniosek Uczeń z Polski i jego partner niemiecki ubiegają się o dofinansowanie na formularzu wniosku PNWM. Uczeń wyjeżdżający do drugiego kraju jako pierwszy składa wniosek o dofinansowanie do 31 grudnia br. Jego partner składa własny wniosek najpóźniej dwa tygodnie przed terminem pierwszego pobytu, czyli zanim przyjmie u siebie partnera. Wniosek musi zawierać podpisy/potwierdzenia wszystkich zaangażowanych w wymianę stron. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: kopię formularzy Informacje dla rodziny goszczącej oraz formularz informacje dla rodziny gościa lub podobne dokumenty, potwierdzające wymianę informacji koniecznych dla przygotowania pobytu obu uczestników, pismo motywacyjne (2 strony A4), kopię polisy ubezpieczeniowej, kopię ostatniego świadectwa, ewentualnie kopię dokumentu poświadczającego o znajomość drugiego języka, ewentualnie kopię zaświadczenia o szczepieniach, list rekomendacyjny nauczyciela języka lub wychowawcy. O wszelkich zmianach dot. złożonego wniosku należy informować na bieżąco. PNWM oraz Fundacja Borussia chętnie udzielą szczegółowych informacji dot. trybu wnioskowania. Obowiązek przygotowania sprawozdania merytorycznego i finansowego W ciągu sześciu tygodni po zakończeniu wymiany uczeń ma obowiązek przesłania na adres PNWM/Fundacji Borussia: - pisemnego sprawozdania merytorycznego z pobytu w Niemczech, liczącego nie mniej niż 4 strony A4, obejmującego opis integracji w szkole i rodzinie goszczącej, doświadczeń wyniesionych z pobytu w szkole, doświadczeń międzykulturowych, pojawiających się problemów etc., - zaświadczenie wystawione przez szkołę goszczącą o terminie wymiany i udziale w zajęciach lekcyjnych oraz opis zdobytych przez ucznia kompetencji i postępów w nauce, - sprawozdania finansowego (zestawienie wydatków na koszty programowe i kopie wydatków na koszty podróży). Terminy Termin składania wniosku na wymiany indywidualne rozpoczynające się w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011 upływa w dn. 31 grudnia 2010 roku. PNWM potwierdzi udział wybranych par uczniów najpóźniej do 15 stycznia 2011 roku. Spotkanie przygotowawcze w Polsce odbędzie się w dn stycznia 2011 roku. PNWM potwierdzi udział wybranych par uczniów najpóźniej do 15 lipca 2011 roku. Przewidywany termin tandemowego kursu językowego to 1-21 sierpnia 2011 roku w Polsce. Partnerzy Partnerem programu jest Fundacja Borussia (Olsztyn). Dofinansowanie uczniów niemieckich możliwe jest dzięki F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz (Poczdam). Kontakt Prosimy o przesyłanie wniosków na adres: Fundacja Borussia" z dopiskiem PNWM- wymiana indywidualna ul. Kopernika Olsztyn tel , fax

5 Kornelia Kurowska: Joanna Karasińska: Uczniowie z Niemiec, zainteresowani uczestnictwem, kierują zapytania i wnioski o dofinansowanie do warszawskiego Biura PNWM: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Biuro w Warszawie ul. Alzacka Warszawa tel fax Dominika Gaik:

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczacych, Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Wstep, Być może najpierw pojawiło się marzenie może nawet z pozoru niemożliwe

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla wnioskodawców Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Wskazówki dla wnioskodawców Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Wskazówki dla wnioskodawców Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 1. Co to jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży? 2. Co to jest jednostka centralna? 3. Kto może złożyć wniosek do naszej jednostki

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY AU PAIR EUROPA

WYJAZDY AU PAIR EUROPA BROSZURA INFORMACYJNA WYJAZDY AU PAIR EUROPA 2 WYJAZDY AU PAIR EUROPA 3 Wraz z naszymi cenionymi partnerami, pragniemy zaoferować Ci niepowtarzalną okazję poznania europejskiej kultury, w jak najbardziej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli

Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich Autorzy: Bogumiła Chisi, Izabela

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Co to jest WIE? Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Co to jest WIE? Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne Niniejszy podręcznik stanowi kompendium wiedzy, niezbędnej do ubiegania się o środki pochodzące z Programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. W przystępny sposób przedstawia on informacje niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie INFORMACJA O PROJEKCIE Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI GRUPOWE I INSDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH I HOTELARSKICH ORAZ STUDENTÓW W NIEMCZECH

PRAKTYKI GRUPOWE I INSDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH I HOTELARSKICH ORAZ STUDENTÓW W NIEMCZECH PRAKTYKI GRUPOWE I INSDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH I HOTELARSKICH ORAZ STUDENTÓW W NIEMCZECH Ochotnicze Hufce Pracy w porozumieniu z Centralnym Biurem Pośrednictwa Pracy w Bonn (ZAV) w Niemczech

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Informacje o AKSB. Zadania i cele AKSB. Zadaniami AKSB są:

Informacje o AKSB. Zadania i cele AKSB. Zadaniami AKSB są: Zadania i cele AKSB Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB) Stowarzyszenie Katolicko-Sozialnych Dzieł Wychowania podobnie jak SChDW współpracuje i organizuje pracę na ponadregionalnej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym

1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym ZAGRANICZNE KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU COMENIUS Informujemy, że rozpoczyna się nabór na kursy doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej w roku 2007 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE Chróścina 2007 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ...

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Projekt SMAKI EUROPEJSKIEJ KUCHNI 2012-1-PL1-LEO01-27541 Ostróda, czerwiec 2012 r. 1. Czym jest program Leonardo da Vinci? Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas, Bogusława Domańska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska - Żuk, Karolina Rusiłowicz, Marta Szczepanik Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas Bogusława Domańska Maja

Bardziej szczegółowo