REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Cele działalności krajoznawczo- turystycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Cele działalności krajoznawczo- turystycznej"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Cele działalności krajoznawczo- turystycznej 1. Poznawanie kraju i jego środowiska przyrodniczego. 2. Poznawanie tradycji, zabytków kultury i historii naszego kraju. 3. Poznawanie kultury i języka innych państw. 4. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 5. Upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody. 6. Podnoszenie sprawności fizycznej. 7. Upowszechnianie form aktywnego odpoczynku. 8. Wspomaganie rodziny w procesie wychowania. 9. Przeciwdziałanie patologii społecznej. 10. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w rożnych sytuacjach. Formy wycieczek Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych. Mogą to być: 1. Wycieczki przedmiotowe realizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. 2. Wycieczki krajoznawczo- turystyczne. 3. Imprezy krajoznawczo- turystyczne takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, rajdy. 4. Imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania takie jak :zielone szkoły. Organizacja wycieczek 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły. 2. Dyrektor szkoły zatwierdza kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o odpowiednich kwalifikacjach. 3. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie wycieczki. 4. Dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora szkoły co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem imprezy. 5. Dokumentacja wycieczki powinna zawierać: - kartę wycieczki/imprezy, - harmonogram wycieczki, - listę uczestników i opiekunów, miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy, - regulamin wycieczki, - program ''zielonej szkoły'', - pisemne zgody rodziców. dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 6. Organizacja i program wycieczki powinien być dostosowany do zainteresowań, możliwości, potrzeb uczniów oraz ich sprawności fizycznej i stanu zdrowia. 7. Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem programowym oraz organizacyjnym. 8. Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania uczniów powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem. 9. Na udział uczniów w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych bez korzystania ze środków lokomocji. 10. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, alergiach bądź innych dolegliwościach.

2 11. Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć przed budynkiem szkoły. 12. Długość trasy i tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika. 13. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczestników. 14. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową. 15. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (burza, śnieżyca, gołoledź) wycieczkę należy odwołać! 16. Jeżeli osoba pozostająca pod opieką ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, należy zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzić fachową pomoc medyczną. O każdym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić: -rodziców/prawnych opiekunów/poszkodowanego -dyrektora szkoły. Obowiązki i uprawnienia kierownika wycieczki 1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel posiadający uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika, instruktora turystyki kwalifikowanej, pilota wycieczek lub zaświadczenie ukończenia kursu kierowników wycieczek szkolnych. 2. Zadania kierownika wycieczki; - opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki; - opracowanie regulaminu wycieczki oraz zapoznanie z nim wszystkich uczestników; - zapoznanie wszystkich uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich realizacji; - określenie zadań dla poszczególnych opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki; - nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny ekwipunek i apteczkę pierwszej pomocy; - przydział zadań wśród uczestników imprezy; - dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 3. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, może odmówić zgody na uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który: - nie przestrzega regulaminu szkoły i swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację programu wycieczki; - otrzymał nieodpowiednia lub naganną ocenę klasyfikacyjna z zachowania. Zadania opiekuna wycieczki. 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami. 2. Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogram imprezy. 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególny uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 4. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom. Wykonuje inne zadania przydzielone przez kierownika.

3 Prawa i obowiązki uczestników wycieczki 1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce. 2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki. 3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. 5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się czasu wolnego, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika i opiekunów wycieczki. 9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna. 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły. 13. Zgłaszanie propozycji rozwiązań dotyczących szczegółowych kwestii organizacyjnych wycieczki. 14. Uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie. 15. Dbanie o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu. 16. Informowanie kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych krzywdach, szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką. Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki 1. W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów. 2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski lub kamizelki. 3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy idzie kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi uczestnicy wraz z jednym z opiekunów. 4. W przypadku małych grup, grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy. 5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy. 6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po chodnikach, również zwartą grupą. 7. Uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (pasy dla pieszych). Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji Jazda autokarem 1. Do przewozu dzieci i młodzieży należy wykorzystać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy. 2. Liczba uczestników wycieczki nie może przekroczyć ilości miejsc siedzących w autokarze. 3. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność zajmowania miejsc przez uczestników wycieczki.

4 4. Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności. 5. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru. 6. Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach. 7. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie wstając z nich podczas jazdy. 8. Przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji 9. W trakcie jazdy należy organizować kilkunasto-minutowe przerwy na odpoczynek. Postoje te mogą być organizowane tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Czas jazdy uzależniony jest od wieku uczestników i rodzaju wycieczki; 10. Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię. 11. Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek. 12. Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni sprawdzając, czy nikt z uczestników nie pozostał w autokarze. 13. Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności. Jazda pociągiem 1. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda pociągiem z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do pojazdu. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności. 2. Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła. 3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni. 4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować ład i porządek. 5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów na peronie. 6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam nie pozostał. 7. Po uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności. Wycieczka w góry: 1. wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku lat nie powinna przekraczać km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu. 2. Na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu. 3. Liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników. 4. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku. 5. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze. 6. Kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła. 7. Na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej. 8. Na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy.

5 Wycieczka rowerowa: 1. Liczebność - 2 opiekunów na grupę uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób). 2. W przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów. 3. Wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową. 4. Prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy. 5. Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika. 6. Uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego; 7. Opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę. 8. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę. Wycieczka zagraniczna: 1. Wymagane dokumenty: - karta wycieczki lub imprezy, zawierająca w szczególności nazwę kraju i czas pobytu; - program pobytu, - lista uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku, - potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy). 2. Organizator wycieczki/imprezy zagranicznej uzyskuje adnotację Kuratorium Oświaty po złożeniu powyższych dokumentów oraz uzyskaniu wcześniejszej adnotacji organu prowadzącego na karcie wycieczki. Z regulaminem wycieczek powinni być zapoznani rodzice/opiekunowie podczas zebrań z wychowawcą.

6 .. (pieczęć szkoły) KARTA WYCIECZKI/IMPREZY Cele i założenia programowe wycieczki/imprezy Treści z podstawy programowej: przedmiot., realizowane treści.. Trasa wycieczki/imprezy.. Termin wycieczki/imprezy: Ilość dni. Klasa.. Liczba uczestników: Kierownik wycieczki/imprezy (imię i nazwisko):... Liczba opiekunów:.. Środek lokomocji: Oświadczenie: W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonej mej opiece młodzieży na czas trwania wycieczki (imprezy) zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wycieczki/imprezy: Imię i nazwisko podpis tel.kontaktowy (kom.) Imię i nazwisko podpis tel.kontaktowy (kom Imię i nazwisko podpis tel.kontaktowy (kom.) Imię i nazwisko podpis tel.kontaktowy (kom.) Imię i nazwisko podpis tel.kontaktowy (kom.) Kierownik wycieczki/imprezy podpis tel.kontaktowy (kom.)

7 Data i godz. HARMONOGRAM WYCIECZKI/IMPREZY Km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny Zatwierdzam.. Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

8 LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI/IMPREZY Wycieczka zorganizowana w dniu:... na trasie:... Numer i nazwa polisy.. LP Nazwisko i imię Kl Adres Tel. kontaktowy Imię i nazwisko osób objętych indywidualnym ubezpieczeniem ( numer i nawa polisy):. Kierownik wycieczki:..., dnia... Dyrektor szkoły:

9 ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW... Nazwisko i imię uczestnika... PESEL uczestnika Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce/imprezie krajoznawczo - turystycznej/zielonej szkole* w terminie:... do... zorganizowanej przez... Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem... Miejscowość.. Data. Podpis rodziców/prawnych opiekunów OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW Oświadczam, iż zobowiązuję się do uiszczenia pełnej należności przewidywanej w kalkulacji za udział mojego dziecka w wycieczce/imprezie krajoznawczo- turystycznej /zielonej szkole* w kwocie zł. Pokryję również ewentualne straty materialne spowodowane przez moje dziecko, powstałe w wyniku niestosowania się do przyjętych zasad zachowania. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki/imprezy krajoznawczoturystycznej/zielonej szkole*. Jednocześnie oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi. Telefon kontaktowy:..... Miejscowość.. Data. Podpis rodziców/prawnych opiekunów * niepotrzebne skreślić

10 PRELIMINARZ WYCIECZKI/IMPREZY I. Dochody Wpłaty uczestników: Il. osób. x koszt wycieczki...=..... zł Inne wpłaty Razem dochody: II. Wydatki Koszt wynajmu autokaru: Koszt noclegu: Koszt wyżywienia: Inne wydatki (jakie?): Razem wydatki:.. Koszt na jednego uczestnika: (podpis kierownika wycieczki) Zatwierdzam.. (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

11 ROZLICZENIE WYCIECZKI/IMPREZY Wycieczka (impreza) szkolna do:... zorganizowana w dniu:.. przez... I. Dochody Wpłaty uczestników: liczba osób.. x koszt wycieczki... =.. zł Inne wpłaty... Razem dochody: II. Wydatki 1. Koszt wynajmu autokaru: 2. Koszt noclegu: 3. Koszt wyżywienia: 4. Bilety wstępu: do teatru:.. do kina:. do muzeum:.. inne:.. Inne wydatki (jakie?): Razem wydatki: III. Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: zł IV. Pozostała kwota w wysokości: zł.... (określić sposób zagospodarowania kwoty - np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.) Uczestnicy wycieczki (np. samorząd klasowy)... Kierownik wycieczki (podpis) Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy wychowawcze itp.)... Rozliczenie przyjęła Oddziałowa RR (data i podpis Oddziałowa RR) Załączniki: Rachunki na wymienione wydatki. Lista uczestników (wpłata, podpis)

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystki są integralną formą działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE Chróścina 2007 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Dzierżoniowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZGIERZU Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ... 4 FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK. ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy

REGULAMIN WYCIECZEK. ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy REGULAMIN WYCIECZEK ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ... 4 FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU

REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU REGULAMIN IMPREZ, SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 1 PLANETA UŚMIECHU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 8 kwietnia 2013r. Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin został opracowany przez rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Krasocinie, Publicznego Gimnazjum w Krasocinie i Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedszkolu Wybrane podstawy prawne dotyczące bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy w szkołach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r. STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim.

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. KURATORIUM OŚWIATY w Białymstoku SO.554.6.3.2013r Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. Białystok - 2013 SPIS TREŚCI: Wstęp s. 3 I. Porady dla

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 UCHWAŁA NR 7 /2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach z dnia 27 lutego 2014 r. STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 (tekst jednolity) Statut Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo