Polityka społeczna dr hab. Ryszard Szarfenberg. Leczenie i ochrona zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka społeczna dr hab. Ryszard Szarfenberg. Leczenie i ochrona zdrowia"

Transkrypt

1 Polityka społeczna dr hab. Ryszard Szarfenberg Leczenie i ochrona zdrowia

2 Obszar polityki społecznej: zdrowie Identyfikacja dobra/usługi oraz jej cech: dobra i usługi medyczne Rynek na wyszczególnione dobro/usługę: rynek usług medycznych Ewentualne rozwiązania rynkowe Identyfikacja problemów z rynkiem usług medycznych Reakcje społeczne na problemy z rynkiem i problemy z tym związane Reakcje paostwa na problemy z rynkiem i reakcjami społecznymi i problemy z tym związane

3 Pojęcie choroby i zdrowia Choroba - szkodliwe odchylenie od normalnego pod względem strukturalnym lub funkcjonalnym stanu organizmu Zdrowie normalny stan organizmu bez szkodliwych odchyleo dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby

4 Postrzeganie choroby/zdrowia Subiektywne jak się czuje sam chory Obiektywne jak widzi chorobę specjalista od chorób, czyli lekarz Społeczne jak daną chorobę postrzega społeczeostwo Statystyczne wskaźniki choroby i zdrowia dla całych populacji

5 Zdrowie i długośd życia Całe życie przeżyte w pełnym zdrowiu Nadal życie pełnej długości, ale od wydarzenia negatywnego dla zdrowia (b), życie z częściową utratą zdrowia (obszar czerwony) Życie niepełnej długości z częściową utratą zdrowia od wydarzenia b, przedwczesny zgon w punkcie c, utrata zdrowia i długości życia łącznie to obszary czerwony i żółty

6 Uwarunkowania zdrowia O.A. Arah i in., A conceptual framework for the OECD Health Care Quality Indicators Project, 2006, s. 6

7 Zdrowie publiczne Bezpieczne i higieniczne: środowisko fizyczne (np. czysta woda, czyste powietrze, czysta gleba) warunki pracy (BHP) żywnośd przedmioty codziennego i trwałego użytku mieszkania transport środowisko społeczne (np. zwalczanie przestępczości przeciwko zdrowiu i życiu)

8 Rynek bez ubezpieczeo pieniądze Pacjenci, społeczeostwo Dobra i usługi medyczne Lekarze, szpitale, profesje medyczne, firmy medyczne konkurencja Lekarze, szpitale, profesje medyczne, firmy medyczne

9 konkurencja Rynek z ubezpieczeniem pieniądze Pacjenci, społeczeostwo Dobra i usługi medyczne Lekarze, szpitale, profesje medyczne, firmy medyczne składki Pokrycie kosztów konkurencja Firmy ubezpieczenio we Firmy ubezpieczenio we Lekarze, szpitale, profesje medyczne, firmy medyczne

10 Problemy z rynkiem Duża asymetria informacji w relacjach lekarzpacjent i ubezpieczony-ubezpieczyciel Lekarze działający w imieniu pacjentów Pacjenci nie zachowują się jak racjonalni konsumenci Pokusa nadużycia, negatywna selekcja Wysoki poziom monopolizacji w różnych branżach sektora medycznego i lokalnie Istotne pozytywne efekty zewnętrzne Niesprawiedliwośd - nierównośd dostępu związana z nierównością dochodów i brakiem wiedzy

11 Problemy z rynkiem - informacja Informacje medyczne są złożone i mają charakter techniczny Zły wybór jest bardziej kosztowny i trudny do odwrócenia Nie ma czasu na zbieranie informacji, gdy występuje nagła potrzeba Trudno jest ocenid, który z lekarzy ma rację, jeżeli ich opinie się różnią Emocje związane ze zdrowiem i życiem są silne stąd uleganie różnym przesądom Brak informacji o przyszłych potrzebach

12 Problemy z rynkiem - sprawiedliwośd Na rynku liczy się popyt efektywny i swobodne preferencje, a nie potrzeby zdrowotne, rynek nie zapewni więc każdemu minimum i nie ograniczy nierówności zdrowotnych Ubogich nie stad na zapewnienie sobie minimum dóbr i usług medycznych Bogaci mogą sobie kupid więcej dóbr i usług medycznych o lepszej jakości Ze względu na niższe dochody ceny dóbr i usług medycznych są relatywnie wyższe dla ubogich

13 Nierówności zdrowotne Umieralność i zachorowalność Wysoka W skrócie: ludzie z klas wyższych, uprzywilejowanych są zwykle zdrowsi i dłużej żyją Niska Niska Wysoka Pozycja społecznoekonomiczna N.B. Anderson, Ch. A. Armstead, Toward Understanding the Association of Socioeconomic Status and Health: A New Challenge for the Biopsychosocial Approach, 1995, s. 214

14 Reakcje społeczne Ruchy i organizacje prozdrowotne Organizacje konsumenckie dostarczające informacji o jakości usług Organizacje występujące w imieniu pacjentów Dobroczynnośd w pieniądzach, np. finansowanie usług medycznych dla ubogich Dobroczynnośd w czasie, np. Lekarze bez Granic Wyznaniowe lub społeczne ośrodki zdrowia i/lub szpitale Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze wzajemnym, niekomercyjne (non-profit)

15 Interwencja paostwa (zdrowie publiczne) Normy bezpieczeostwa i higieny środowiska oraz ich egzekwowanie (Inspektorat Ochrony Środowiska) pracy oraz ich egzekwowanie (Paostwowa Inspekcja Pracy, Paostwowa Inspekcja Sanitarna) Budownictwa oraz ich egzekwowanie (Nadzór Budowlany) dóbr użytkowych (w tym leczniczych) oraz ich egzekwowanie (PIS, Paostwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Handlowa) ruchu drogowego oraz ich egzekwowanie (policja drogowa, Inspekcja Transportu Drogowego) Zapobieganie chorobom, np. szczepienia, promowanie zdrowego stylu życia

16 Interwencja paostwa (opieka zdrowotna) Licencjonowanie zawodów medycznych Regulacja cen dóbr i usług medycznych oraz ubezpieczeo zdrowotnych Regulacja jakości dóbr i usług medycznych (standardy) Obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów opieki medycznej Publiczny ubezpieczyciel Publiczna służba zdrowia bezpłatne lub częściowo odpłatne usługi medyczne dla wybranych grup lub dla wszystkich

17 Miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia Na schemacie m.in. idea, że koszty na głowę w przypadku zdrowia publicznego są niewielkie (działania obejmujące duże populacje) w porównaniu z kosztami długoterminowej opieki instytucjonalnej J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, s. 79

18 Sieć organizacji opieki zdrowotnej M. Kautsch red., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, s. 24

19 Modele systemów ochrony zdrowia system publiczny J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, s. 41

20 Modele systemów ochrony zdrowia system prywatny J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, s. 41

21 Elementy systemu zdrowia i problemy J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, s. 54

22 Schemat systemu opieki zdrowotnej (bez zdrowia publicznego) Różne możliwości powiązań między segmentami systemu Rząd Płatnicy Ubezpieczyciele Dostawcy pieniądze Pacjenci Ryzyka dla instytucji: Deficyt: Wydatki > Wpływy Niepokoje polityczne Ryzyka dla pacjentów: Straty pieniężne Niska jakość świadczeń Mała ilość świadczeń Getzen, Ekonomika zdrowia, 2000, s. 247

23 Polski system ochrony zdrowia NFZ NFZ narodowy fundusz zdrowia, POZ podstawowa opieka zdrowotna S. Golinowska i in., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, 2002, s. 23.

24 Dobra i usługi medyczne PUZ powszechne ubezpieczenie zdrowotne S. Golinowska i in., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, 2002, s. 32

25 Finansowanie systemu Od momentu wprowadzenia ubezpieczenia zdrowotnego (1999) wśród źródeł finansowania dominuje, oczywiście, składka Skróty: NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia, JST jednostki samorządu terytorialnego, SPZOZ samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, NZOZ niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, ZOL zakład opiekuńczo-leczniczy, ZPO zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II, 2008, s. 9

26 Świadczenia opieki zdrowotnej Vademecum NFZ, 2010

27 Świadczenia opieki zdrowotnej Vademecum NFZ, 2010

28 Odpłatnośd za świadczenia Vademecum NFZ, 2010

29 Odpłatnośd za świadczenia Vademecum NFZ, 2010

30 Prawo do świadczeo Konstytucja z 1997 r., art Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W punkcie 2 mowa o ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 r.

31 Prawo do świadczeo według ustawy z 2004 r. ORAZ Vademecum NFZ, 2010

32 Prawo do świadczeo według ustawy z 2004 r. cd. Poza tym, między innymi osoby: uzależnione od alkoholu w zakresie leczenia odwykowego; uzależnione od narkotyków; z zaburzeniami psychicznymi w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej; pozbawione wolności; cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia; posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych Vademecum NFZ, 2010

33 Porównania systemów zdrowotnych -Health Consumer Index 2008 Obszary oceny 1. Prawa pacjentów i dostęp do informacji (8 wskaźników) 2. E-zdrowie (4 wskaźniki) 3. Czas oczekiwania na porady i zabiegi (5 wskaźników) 4. Stan zdrowia ludności (7 wskaźników) 5. Zakres oferowanych usług (6 wskaźników) 6. Leki (4 wskaźniki, np. dostęp do nowych leków)

34 Porównania systemów zdrowotnych: HCI 2008 HCI 2008

35 Wydatki na system zdrowotny Łączne wydatki zdrowotne na mieszkańca w PPP Wniosek: najwyższe wydatki nie gwarantują pierwszego miejsca w rankingu HCI dane w większości za 2006 r.

System ochrony zdrowia w Polsce. Ewelina Nojszewska

System ochrony zdrowia w Polsce. Ewelina Nojszewska System ochrony zdrowia w Polsce Ewelina Nojszewska Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Część I. Przegląd dorobku ekonomii zdrowia... 15 Rozdział 1. Punkt wyjścia ustalenie

Bardziej szczegółowo

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu ochrony robotników i ich rodzin, lecz miał zapobiegać niepokojom

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE Małgorzata Paszkowska 1 Streszczenie Udział prywatnych wydatkach pacjentów na opiekę zdrowotną stale wzrasta. Polscy pacjenci płacą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

System ochrony zdrowia w Polsce

System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 5 Issue 1 (2014) 67-75 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY. Marek Balicki #10

PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY. Marek Balicki #10 PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY Marek Balicki #10 Marek Balicki PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA DIAGNOZA I RECEPTY Spis treści SPIS WYKRESÓW I TABEL..............................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I ICH RODZAJE. MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH

SYSTEMY I ICH RODZAJE. MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH SYSTEMY I ICH RODZAJE. MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH Systemy i ich rodzaje Podstawowe pojecia i definicje; - system zdrowotny, - system finansowy - system zdrowotny jako układ bloków i strumieni Modele systemów

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2004 RG z dn. 21.10.2004 r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE Studia magisterskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2004 RG z dn. 21.10.2004 r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE Studia magisterskie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2004 RG z dn. 21.10.2004 r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE Studia magisterskie I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce Wprowadzenie Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - projekt - Projekt uwzględnia: - dobre i złe doświadczenia związane z funkcjonowaniem Kas Chorych i NFZ, - programy PiS i PO dotyczące służby zdrowia, - wnioski

Bardziej szczegółowo

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article MARTA D BROWSKA-BENDER, MONIKA STE Bezpiecze stwo pacjenta jako cz systemu jako ci opieki zdrowotnej na przyk adzie Polski i Szwecji Patient

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO... 3 OCENA SYTUACJI... 4 1 Priorytet

Bardziej szczegółowo

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE I REKOMENDACJE DLA POLSKI Warszawa grudzień 2014 koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza rynku niemieckiego Wprowadzenie do analizy rynków

Ekspertyza rynku niemieckiego Wprowadzenie do analizy rynków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport można zamówić nieodpłatnie poprzez stronę internetową: www.branzamedyczna.kpoplewiatan.pl lub bezpośredni

Bardziej szczegółowo

Quo vadis opieko zdrowotna?

Quo vadis opieko zdrowotna? Quo vadis opieko zdrowotna? System opieki zdrowotnej w Polsce To zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu hybrydowym.

Bardziej szczegółowo

Prawo do zabezpieczenia społecznego (wersja z 1.06.2004)

Prawo do zabezpieczenia społecznego (wersja z 1.06.2004) Dr Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej www.ips.uw.edu.pl/rszarf/ r.szarfenberg@uw.edu.pl Prawo do zabezpieczenia społecznego (wersja z 1.06.2004) Wprowadzenie Wyobraźmy

Bardziej szczegółowo

Organizacje państwowe i społeczne, ich rola w promocji zdrowia

Organizacje państwowe i społeczne, ich rola w promocji zdrowia Journal of Clinical Healthcare 1 (2014) Page 16 of 47 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Organizacje państwowe i społeczne, ich rola w promocji zdrowia (State and social organisations and their role in

Bardziej szczegółowo