OFERTA UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDśETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDśETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA"

Transkrypt

1 OFERTA UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDśETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 213/214

2 CZĘŚĆ OBIGATORYJNA I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ. Osoby podlegające ubezpieczeniu: dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, młodzieŝ gimnazjów, szkół średnich, specjalnych, itp. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, w tym takŝe następstwa zawału serca, udaru mózgu oraz wylewu krwi do mózgu. Zakres ubezpieczenia: Ochrona obejmuje czas zajęć w szkole, w drodze z domu do szkoły, w drodze ze szkoły do domu oraz poza szkołą w Ŝyciu prywatnym (24 h/dobę), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą z wyłączeniem pkt. 1) świadczenia podstawowe oraz pkt. 1) świadczenia dodatkowe. Czas trwania umowy ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały rok szkolny włączając wakacje czyli od 1 września 213 roku do 31 sierpnia 214 roku. W przypadku absolwentów szkół ochrona ubezpieczeniowa trwa do momentu rozpoczęcia pracy, powołania do zasadniczej słuŝby wojskowej, rozpoczęcia nauki w innej szkole nie dłuŝej jednak niŝ trzy miesiące od końca roku szkolnego. Zwolnienia z opłaty składki: 1% ubezpieczonych dzieci/ młodzieŝy w trudnej sytuacji materialnej, przy czym nie jest wymagane objęcie ochroną 1% dzieci/ młodzieŝy w placówce oświatowej. Świadczenia podstawowe wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia: 1) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zawału serca, udaru mózgu/ krwotoku śródmózgowego - 1% sumy ubezpieczenia 2) świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała: Poz. Tabeli Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała Minimalny % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 1) Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 8 2) Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia 6 3) Całkowita utrata ręki 5 4) Całkowita utrata palców II, III, IV, V ręki 7 - za kaŝdy palec 5) Całkowita utrata kciuka 22 6) Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej 75 7) Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych 6 8) Całkowita utrata stopy 4 9) Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V 4 - za kaŝdy palec 1) Całkowita utrata palucha 15 11) Całkowita utrata wzroku w jednym oku 5 2

3 12) Całkowita utrata wzroku w obu oczach 1 13) Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 3 14) Całkowita utrata słuchu w obu uszach 5 15) Całkowita utrata małŝowiny usznej 15 16) Całkowita utrata nosa 2 17) Całkowita utrata zębów stałych 2 - za kaŝdy ząb, 2 - maksymalnie 18) Całkowita utrata śledziony 2 19) Całkowita utrata jednej nerki 35 2) Całkowita utrata obu nerek 75 21) Całkowita utrata macicy 4 22) Całkowita utrata jajnika lub jądra 2 23) Całkowita utrata mowy 1 24) z tytułu utraty zębów PoraŜenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniŝej 3 stopnia w skali Lovette a 1 25) Śpiączka trwająca dłuŝej niŝ 3 dni 1 3) świadczenie z tytułu złamań kości i zwichnięć stawów: Poz. Tabeli Rodzaj złamania Minimalny % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 1) Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki 5, 2) Złamania kości twarzoczaszki 4, 3) Złamania łopatki, obojczyka, mostka 4,5 - za kaŝdą kość 4) Złamania Ŝebra, Ŝeber 1, - za kaŝde Ŝebro, 1, - maksymalnie z tytułu złamania wielu Ŝeber 5) Złamania kości ramiennej 7, 6) Zwichnięcie stawu barkowego 7, 7) Złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu) 4, 8) Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego 5, 9) Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców 3, 1) Złamania w obrębie kości palców ręki II-V 1,5 za kaŝdy palec 11) Zwichnięcia stawów w obrębie palców II-V 2, za kaŝdy palec 12) Złamania w obrębie kciuka 3, 13) Zwichnięcie kciuka 3, 14) Niestabilne złamania miednicy 1, 15) Stabilne złamania miednicy 4,5 16) Zwichnięcie stawu biodrowego 1, 17) Złamania kości udowej 1,5 18) Złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu) 7, 19) Złamania rzepki 4, 2) Zwichnięcie stawu kolanowego 5, 21) Złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców 4, 22) Złamania w obrębie palucha 2,5 3

4 23) Złamania w obrębie kości palców stopy II-V 1, za kaŝdy palec 24) Zwichnięcie w stawach skokowych 4, 25) Złamania w obrębie kręgosłupa dotyczy trzonów, łuków kręgów (z wyłączeniem kości ogonowej) 11, - za kaŝdy krąg 26) Złamania w obrębie kręgosłupa dotyczy wyrostków poprzecznych, kolczystych kręgów 2,5 - za kaŝdy krąg 27) Złamania kości ogonowej 3,5 28) Złamania zębów stałych,5 - za kaŝdy ząb, max. 5% 4) świadczenie z tytułu trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu/ krwotoku śródmózgowego: ocenia lekarz orzecznik podczas komisji lekarskiej, jako procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający stopniowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, 5) świadczenie z tytułu oparzeń i odmroŝeń: Poz. Tabeli Rodzaj i rozległość oparzenia/odmroŝenia Minimalny % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 1) Oparzenie II st. do 1 % powierzchni ciała 1, 2) Oparzenie II st. powyŝej 1% do 15% powierzchni ciała 4, 3) Oparzenie II st. powyŝej 15% do 3% powierzchni ciała 7, 4) Oparzenie II st. powyŝej 3% powierzchni ciała 2, 5) Oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała 4, 6) Oparzenie III st. powyŝej 5% do 1% powierzchni ciała 1, 7) Oparzenie III st. powyŝej 1% powierzchni ciała 2, 8) Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu 2, 9) OdmroŜenie II st. albo wyŝszy - jednego palca ręki lub stopy 1, 1) OdmroŜenie II st. albo wyŝszy - więcej niŝ jednego palca ręki lub palca stopy, odmroŝenie nosa lub ucha 4, 6) świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu: Poz. Tabeli Okres pobytu w szpitalu Minimalny % sumy ubezpieczenia 1) powyŝej 1 doby 2, 2) powyŝej 2 dób 4, 3) powyŝej 3 dób 6, 4) powyŝej 4 dób 8, 5) powyŝej 5 dób 1, określonej w umowie 7) świadczenie z tytułu pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady: 1% sumy ubezpieczenia gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyŝej 3 dni. 8) świadczenie z tytułu urazu kończyny dolnej lub górnej, innego niŝ złamanie kości, które wymagało co najmniej 14 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewnętrznych: 3% sumy ubezpieczenia. 9) świadczenie z tytułu ran wymagających interwencji chirurgicznej w postaci zeszycia lub załoŝenia plastra zastępczego : 1% sumy ubezpieczenia. 1) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego oraz odbudowy zębów stałych (max. 1 zł na ząb), zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów- do wysokości 25% sumy ubezpieczenia w następstwie jednego zdarzenia; koszty muszą zostać poniesione na terytorium RP. 4

5 11) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów- do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, 12) w przypadku braku zapłaty świadczenia z tytułu następstw wymienionych powyŝej, poszkodowany moŝe otrzymać świadczenie z tytułu: - nagłego zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraŝenia prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji 3% sumy ubezpieczenia, - następstwa urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej 1% sumy ubezpieczenia, Świadczenia dodatkowe: 1) zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową: do 2% sumy ubezpieczenia; koszty muszą zostać poniesione na terytorium RP i obejmują niepokryte przez NFZ lub z innego tytułu niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: a. opieki medycznej, b. pobytu w szpitalu, c. operacji i zabiegów ambulatoryjnych, d. rehabilitacji, e. wizyt i badań lekarskich, f. nabycia środków opatrunkowych i leczniczych zalecanych przez lekarza, g. przewiezienia Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala i ze szpitala do domu, h. bezwzględnie zalecanego przez lekarza pobytu w sanatorium, trwającego jednak nie dłuŝej niŝ 24 dni. Koszty podlegają zwrotowi na podstawie rachunku (faktury). 2) ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy w wysokości 1,5% za kaŝdy dzień, począwszy od 1 dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, najdłuŝej za okres 18 dni, w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, 3) dieta szpitalna za pobyt w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową- w wysokości,2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 9 dni. Dieta płatna jest od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, 4) świadczenie za zgon ubezpieczonego spowodowany nowotworem złośliwym lub wrodzoną wadą serca, bez względu na wiek ubezpieczonego- minimum 1 zł, 5) świadczenie za śmierć rodzica lub prawnego opiekuna na skutek nieszczęśliwego wypadku 1 zł. Brak akceptacji - zwrot niezbędnych kosztów operacji kosmetycznych w przypadku uszkodzenia lub deformacji powłoki ciała (skóra) wskutek nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałe zeszpecenie Ubezpieczonego. Niezbędne koszty obejmują honoraria lekarskie, koszty pobytu w szpitalu, koszty lekarstw, materiałów opatrunkowych oraz innych środków leczniczych zaleconych i przepisanych przez lekarza do wysokości minimum 2% sumy ubezpieczenia. Refundacja nie obejmuje kosztów protetyki stomatologicznej. Likwidacja szkody: Bezkomisyjna likwidacja szkody, tzn. wypłata świadczenia za sam fakt zajścia szkody, za wyjątkiem szczególnie skomplikowanych urazów, dla których oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonuje się na podstawie badania lekarskiego (komisji lekarskiej) i w oparciu o tabelę norm trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia: jedna na wszystkie rodzaje świadczeń, nie ulega pomniejszeniu o wypłacone świadczenie/ 5

6 odszkodowanie. W ramach ubezpieczenia istnieje moŝliwość dołączenia listy osób zwolnionych z płacenia składki do liczby maksymalnie 1% wszystkich ubezpieczonych w danej placówce. Prowizja dla placówki oświatowej: wysokość wynagrodzenia prowizyjnego dla placówki oświatowej zawierającej ubezpieczenie NNW w ramach niniejszego pakietu wynosi 25% od składki zainkasowanej za ubezpieczenie NNW. 6

7 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ Suma ubezpieczenia Przedszkola i Ŝłobki Szkoły podstawowe Gimnazja, zespoły szkół, technika szkoły zawodowe Szkoły sportowe, klasy sportowe, wyczynowe uprawianie sportu, szkoły specjalne Świadczenia Niezdolność do nauki, dieta dzienna, zgon(nowotwór, wada serca) Koszty leczenia Świadczenia dodatkowe 8 zł 17 zł 19 zł 35 zł 5 zł 4 zł 1) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zawału serca i 1 zł 21 zł 24 zł 44 zł udaru mózgu/ krwotoku śródmózgowego - 1% sumy ubezpieczenia, 2) świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała, 6 zł 5 zł 3) świadczenie z tytułu złamań kości i zwichnięcia stawów, 4) świadczenie z tytułu trwałych następstw zawału serca i udaru 12 zł 25 zł 29 zł 53 zł mózgu/ krwotoku śródmózgowego, 5) świadczenie z tytułu oparzeń i odmroŝeń 6) świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu 7 zł 6 zł 7) świadczenie z tytułu pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady: 1% sumy ubezpieczenia 8) świadczenie z tytułu urazu kończyny dolnej lub górnej, innego 14 zł 3 zł 35 zł 62 zł niŝ złamanie kości, które wymagało co najmniej 14 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewnętrznych: 3% sumy ubezpieczenia, 7 zł 6 zł 9) świadczenie z tytułu ran wymagających interwencji 16 zł 18 zł 34 zł 39 zł 39 zł 44 zł 71 zł 8 zł chirurgicznej w postaci zeszycia lub załoŝenia plastra zastępczego: 1% sumy ubezpieczenia, 1) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego inwalidzkiego oraz odbudowy zębów stałych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów- do wysokości 25% sumy ubezpieczenia w następstwie jednego zdarzenia; koszty muszą zostać poniesione na terytorium RP. 1 zł 11 zł 8 zł 9 zł 11) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów- do wysokości 25% sumy ubezpieczenia 12) w przypadku braku zapłaty świadczenia z tytułu następstw 2 zł 43 zł 5 zł 89 zł wymienionych powyŝej, poszkodowany moŝe otrzymać świadczenie z tytułu: 11 zł 9 zł - nagłego zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraŝenia prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji 3% sumy ubezpieczenia, 3 zł 65 zł 75 zł 134 zł - następstwa urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej 1% sumy ubezpieczenia, 121 zł 1 zł 5 zł 18 zł 125 zł 223 zł 13 zł 11 zł 1) zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową: do 2% sumy ubezpieczenia; koszty muszą zostać poniesione na terytorium RP i obejmują niepokryte przez NFZ lub z innego tytułu niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: opieki medycznej, pobytu w szpitalu, operacji i zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji, wizyt i badań lekarskich, nabycia środków opatrunkowych i leczniczych zalecanych przez lekarza, przewiezienia Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala i ze szpitala do domu, bezwzględnie zalecanego przez lekarza pobytu w sanatorium, trwającego jednak nie dłuŝej niŝ 24 dni. Koszty podlegają zwrotowi na podstawie rachunku (faktury). 2) ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy w wysokości 1,5% za kaŝdy dzień, począwszy od 1 dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, najdłuŝej za okres 18 dni. 3) dieta szpitalna za pobyt w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umowąw wysokości,2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 9 dni. Dieta płatna jest od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, 4) świadczenie za zgon dziecka/ucznia spowodowany wrodzoną wadą serca, a takŝe amputacja kończyny/jej części spowodowana nowotworem złośliwym u dziecka/ucznia- 1 zł, 5) świadczenie za śmierć przedstawiciela ustawowego 1 zł. 7

8 Przez wyczynowe uprawianie sportu rozumie się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych zarejestrowanych w związkach sportowych (z wyłączeniem zajęć Szkolnych Klubów Sportowych prowadzonych przez nauczyciela Wychowania Fizycznego z danej placówki oświatowej) oraz w ramach zajęć szkolnych w szkołach o profilu sportowym, albo w celach zarobkowych, jak równieŝ uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną placówki oświatowej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Zakres terytorialny: RP + rozszerzenie na zdarzenia zaszłe podczas pełnienia funkcji opiekuńczych poza terytorium RP (np. wycieczki). Suma gwarancyjna* Składka roczna Franszyza integralna Franszyza redukcyjna 2 zł 26 zł 1 zł (*) - suma gwarancyjna dla jednej placówki oświatowej, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia III. UBEZPIECZENIE MIENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiot ubezpieczenia: maszyny, urządzenia, wyposaŝenie, niskocenne składniki majątku, zbiory biblioteczne Zakres ryzyk: 1. poŝar, 2. wybuch, 3. uderzenie pioruna, 4. upadek statku powietrznego, 5. huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,5m/s, 6. deszcz nawalny, 7. zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a takŝe w wyniku podniesienia się wód gruntowych- akceptacja z limitem 1 zł 8. grad, 9. wydostanie się mediów z urządzeń lub instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej itp., 1.szkody polegające na awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej (koszty usunięcia awarii) (w tym szkody w przyłączach wodociągowokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych) podlimit 2 zł 11. uderzenie pojazdu drogowego lub szynowego, zarówno obcego jak i własnego, 12. upadające drzewa i konary drzew, maszty, dźwigi, inne budowle oraz ich elementy 13. osuwania i zapadania się ziemi, 14. szkody spowodowane topnieniem, zaleganiem oraz cięŝarem śniegu i lodu, 15. mróz - szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek działania niskiej temperatury poniŝej o Celsjusza - brak akceptacji 16. dym, 17. sadza, 18. huk ponaddźwiękowy - szkoda powstała w następstwie działania fali uderzeniowej wywołanej przez samoloty odrzutowe podczas przekraczania bariery dźwięku, 19. powódź, 8

9 2. wandalizm (rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie), z wyłączeniem graffiti podlimit 2 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 21. przepięcia,, za które uwaŝa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe wzrosty napięcia przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia podlimit 4 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia, 22. szkoda w mieniu polegająca na jego zanieczyszczeniu lub skaŝeniu w następstwie zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, Dodatkowo zakład ubezpieczeń pokrywa: 1. koszty i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej (dozór mienia, opłaty za przechowanie), 2. koszty i szkody związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia, (jeŝeli środki te były właściwe, chociaŝby okazały się nieskuteczne), 3. koszty i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontaŝu i wywiezienia pozostałości. 4. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody. Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1-4) 1% ogólnej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.. Koszty i szkody dodatkowe zwracane są do wysokości sumy ubezpieczenia. System i suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko w wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa: bez względu na stopień zuŝycia koszty zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliŝonych parametrach powiększone o koszt transportu, montaŝu, cła i inne (jeŝeli występują). Przedmiot ubezpieczenia: Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie (mienie zaksięgowane w grupach 3-8 rejestru środków trwałych) oraz niskocenne składniki majątku (mienie będące własnością szkoły, placówki lub Ŝłobka, niezaksięgowane w Ŝadnej z grup rejestru środków trwałych). 2. Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Przedmiot ubezpieczenia: maszyny, urządzenia, wyposaŝenie, niskocenne składniki majątku, zbiory biblioteczne. Zakres ryzyk: 1. KradzieŜ z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu lub schowka po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy uŝyciu siły lub narzędzi, albo teŝ w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez kradzieŝ z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a takŝe zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczający przy zastosowaniu naleŝytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być uŝyte jako środki dowodowe. 2. Rabunek - zabór ubezpieczonego mienia, który sprawca dokonał lub usiłował dokonać, przy uŝyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego uŝycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób 9

10 przez niego zatrudnionych, doprowadzając je do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bądź doprowadzając do lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do otworzenia albo otwarcia kluczami zrabowanymi. 3. dewastacja - rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia (związane z ryzykiem kradzieŝy z włamaniem, rabunku lub kradzieŝy zwykłej) przez osoby trzecie. 1. kradzieŝ zwykła - zabór mienia bez pozostawienia śladów włamania - limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5 zł. brak akceptacji Dodatkowo zakład ubezpieczeń pokrywa (koszty dodatkowe): 1 koszty i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej, (dozór mienia, opłaty za przechowanie) 2. koszty i szkody związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia, (jeŝeli środki te były właściwe, chociaŝby okazały się nieskuteczne) 3. koszty i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontaŝu i wywiezienia pozostałości. 4. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody. Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1-4) 1% ogólnej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.. Przedmiot ubezpieczenia: Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie (mienie zaksięgowane w grupach 3-8 rejestru środków trwałych) oraz niskocenne składniki majątku (mienie będące własnością szkoły, placówki lub Ŝłobka, niezaksięgowane w Ŝadnej z grup rejestru środków trwałych). System i suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko wg. wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa: bez względu na stopień zuŝycia koszty zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliŝonych parametrach powiększone o koszt transportu, montaŝu, cła i inne (jeŝeli występują). Zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe: Za wystarczające zabezpieczenie uznawane będzie posiadanie w drzwiach jednego zamka wielozastawkowego. Przez zamek wielozastawkowy rozumie się zamek, do którego klucz posiada więcej niŝ dwa nacięcia prostopadłe do pióra klucza. Nie będzie wymogu posiadania krat, rolet, Ŝaluzji antywłamaniowych, okiennic, szyb o podwyŝszonej odporności na włamanie, alarmów itp. Wszystkie okna i drzwi prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być w naleŝytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte. 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie lub ubytku wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia (w szczególności stłuczenie, pęknięcie). Zakres ryzyk: stłuczenie i pęknięcie. Przedmiot ubezpieczenia: wszelkie oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne, w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, gabloty, szyldy, neony, tablice świetlne, neony, lustra. System i suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko wg. wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa: bez względu na stopień zuŝycia koszty zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliŝonych parametrach powiększone o koszt transportu, montaŝu, cła i inne (jeŝeli występują). 4. Postanowienia wspólne do punktów 1-3. Franszyza integralna: 1 zł 1

11 Franszyza redukcyjna, udział własny: brak Mienie objęte ubezpieczeniem: urządzenia i wyposaŝenie, stacjonarny sprzęt elektroniczny, zbiory biblioteczne. Limit* FLEXA + EC Limit* KradzieŜ Limit* Szyby Składka roczna Franszyza integralna 4 zł 1 zł 1 zł 247 zł 1 zł 6 zł 15 zł 1 5 zł 358 zł 8 zł 2 zł 2 zł 494 zł 1 zł 25 zł 2 5 zł 65 zł 16 zł 4 zł 3 zł 962 zł 2 zł 5 zł 3 5 zł zł 3 zł 6 zł 4 zł zł 4 zł 8 zł 4 5 zł 1 957zł 5 zł 1 zł 5 zł zł 1 zł 2 zł 1 zł zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Franszyza redukcyjna (*) - suma ubezpieczenia dla jednej placówki oświatowej w rocznym okresie ubezpieczenia z moŝliwością, odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie za dodatkową składką Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych Ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieŝy objęte są urządzenia zewnętrzne naleŝące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub uŝytkowanych przez Ubezpieczonego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było moŝliwe bez pozostawienia śladów uŝycia siły lub narzędzi. Limit 1 zł, składka 2 zł. CZĘŚĆ FAKULTATYWNA IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczyciela za szkody wyrządzone uczniowi, wychowankowi, placówce oświatowej lub osobie trzeciej, a powstałe w następstwie uchybień w wykonywaniu zawodu nauczyciela lub w związku z posiadanym z racji wykonywanego zawodu mieniem. Ubezpieczeniem objęta jest równieŝ odpowiedzialność cywilna w związku z moŝliwym regresem do nauczyciela jako pracownika jednostki oświatowej. Zakres terytorialny: RP + rozszerzenie na zdarzenia zaszłe podczas pełnienia funkcji opiekuńczych poza terytorium RP (np. wycieczki). Suma gwarancyjna* Składka roczna na osobę Franszyza integralna Franszyza redukcyjna 2 zł 3 zł 1 zł (*) - suma gwarancyjna na osobę, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia V. UBEZPIECZENIE PRZENOŚNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Przedmiot ubezpieczenia: przenośny sprzęt elektroniczny. Uwaga: ubezpieczeniu podlega sprzęt nie starszy niŝ 5 lata. 11

12 Zakres ubezpieczenia: ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, na skutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, uniemoŝliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. Zakres ryzyk: wszystkie ryzyka Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostroŝność, zaniedbanie, niewłaściwe uŝytkowanie, brak kwalifikacji, błędy serwisowe, jak równieŝ świadome i celowe zniszczenia przez osoby trzecie (dewastacja, sabotaŝ), b) kradzieŝy z włamaniem i rabunku (bez kradzieŝy zwykłej), c) ognia i innych zdarzeń losowych (w pełnym zakresie), d) wad produkcyjnych i technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, e) przenoszenia i przemieszczania mienia w obrębie ubezpieczanych lokalizacji. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym, uŝywanym do prac słuŝbowych przez ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność równieŝ za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, Ŝe: - pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja), - w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz, - sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagaŝniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposaŝenie pojazdu, - sprzęt został skradziony w godz , przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieŝy, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeŝonym, bądź innym miejscu o ograniczonym dostępie, albo znajdował się w garaŝu zamkniętym. Zakres terytorialny: RP System i suma ubezpieczenia: na sumy stałe w wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa: bez względu na stopień zuŝycia koszty zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliŝonych parametrach powiększone o koszt transportu, montaŝu, cła i inne (jeŝeli występują). Franszyza integralna: brak Franszyza redukcyjna: 3 zł (dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia- brak). Udział własny: brak, dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 25% odszkodowania, nie mniej niŝ 3 zł. Wykaz sprzętu elektronicznego i sumy ubezpieczenia ustala placówka oświatowa. Suma ubezpieczenia Stawka roczna Franszyza integralna Franszyza redukcyjna (*) 1,8% (*) - suma ubezpieczenia i wykaz ubezpieczanych pozycji ustala placówka oświatowa 12 3 zł; dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia udział własny 25% odszkodowania, nie mniej niŝ 3 zł

13 VI. UBEZPIECZENIE GOTÓWKI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiot ubezpieczenia: gotówka w lokalu Zakres ryzyk: jak przy ubezpieczeniu maszyn, urządzeń i wyposaŝenia placówki oświatowej od ognia i innych zdarzeń losowych. Wymagane zabezpieczenia: gotówka musi znajdować się w ognioodpornej konstrukcji. 2. Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Przedmiot ubezpieczenia: gotówka w lokalu i w transporcie Zakres ryzyk: - kradzieŝ z włamaniem/kradzieŝ zwykła z lokalu, - rabunek w lokalu, - rabunek podczas transportu. kradzieŝ z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy uŝyciu siły lub narzędzi, albo teŝ w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez kradzieŝ z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a takŝe zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczony przy zastosowaniu naleŝytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być uŝyte jako środki dowodowe. rabunek - zabór ubezpieczonego mienia przy uŝyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego uŝycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób przez niego zatrudnionych, doprowadzając je do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bądź doprowadzając do lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do otworzenia albo otwarcia kluczami zrabowanymi. Wymagane zabezpieczenia: - w ubezpieczeniu gotówki od kradzieŝy z włamaniem z lokalu- zamykany pojemnik przynajmniej na 1 zamek, pojemnik nie musi być na stałe przymocowany - w ubezpieczeniu gotówki od rabunku w transporcie- brak wymagań, moŝliwość transportowania przez jedną osobę (np. pracownika jednostki). Postanowienia wspólne do punktów 1-2. Franszyza integralna: 1 zł Franszyza redukcyjna, udział własny: brak System i suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko w wartości nominalnej. Suma ubezpieczenia Składka roczna Franszyza integralna Franszyza redukcyjna 5 zł 9 zł 1 zł 1 zł 15 zł 1 zł 15 zł 22 zł 1 zł (*) - suma ubezpieczenia dla jednej placówki oświatowej w rocznym okresie ubezpieczenia z moŝliwością odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie za dodatkową składką DLA RODZICÓW ORAZ PRACOWNIKÓW SZKÓŁ I UCZELNI Towarzystwo wprowadza następujące zniŝki na pozostałe produkty ubezpieczeniowe, dla rodziców dzieci ubezpieczonych w Towarzystwie, w ramach grupowego ubezpieczenia NNW, w Programie BEZPIECZNA SZKOŁA 213/214 13

14 1) w pakiecie CONCORDIA PLUS - w ubezpieczeniach mienia i OC - 1% - w ubezpieczeniu NNW - 2% 2) w pakiecie Concordia Profit - we wszystkich ubezpieczeniach - 1% Postanowienia wspólne: Składka płatna do r. na nr konta wskazany w polisie. Osoba upowaŝniona do kontaktów w imieniu Concordia Polska Violetta Wolińska-Owczarzak tel. 61/ Obowiązują OWU: - w zakresie NNW OWU grupowego NNW Wigor -w zakresie mienia oraz OC - OWU CONCORDIA Profit Z wyrazami szacunku MenadŜer Wsparcia SprzedaŜy ds. Współpracy z Brokerami Violetta Wolińska-Owczarzak ANEKS DO UMOWY UBEZPIECZENIA ZAWARTEJ NA ZASADACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA CONCORIA PROFIT MODUŁ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) Odpowiedzialność ubezpieczonych nauczycieli za szkody doznane przez wychowanków / uczniów / studentów, powstałe na skutek zdarzeń związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela w ramach placówki oświatowej w szczególności wynikłe z nienaleŝytego sprawowania opieki nad osobą poszkodowaną. 2) Odpowiedzialność ubezpieczonych nauczycieli za szkody wyrządzone wychowankom / uczniom / studentom, związane z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych w tym udzielaniem tzw. prywatnych korepetycji oraz wykonywaniem funkcji wychowawcy lub opiekuna kolonijnego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 1) Wynikającą z przepisów prawa cywilnego bezpośrednią osobistą odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego nauczyciela wobec osoby poszkodowanej 2) Wynikającą z przepisów prawa pracy oraz prawa cywilnego odpowiedzialność wobec podmiotu, na rzecz którego ubezpieczony nauczyciel wykonywał obowiązki słuŝbowe, a który to podmiot był zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie poszkodowanej przez ubezpieczonego nauczyciela. 3. W przypadku, gdy ubezpieczony odpowiedzialny za szkodę jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, zakres odpowiedzialności wynikający z umowy wyznaczony jest granicami odpowiedzialności pracowniczej wynikającymi z przepisów prawa pracy. 4. Oprócz wyłączeń zawartych w OWU Concordia Profit 15, 16 części wspólnej, 6, 7, 8 modułu odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie obejmuje: - odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wadą urządzeń stosowanych przez ubezpieczającego w trakcie wykonywania zawodu, - szkód powstałych wskutek raŝącego niedbalstwa, tym samym nie ma zastosowania ust części wspólnej OWU Concordia Profit. 5. Pozostałe postanowienia OWU Concordia Profit pozostają bez zmian i mają zastosowanie do praw nie uregulowanych w treści niniejszej klauzuli oraz umowy ubezpieczenia. 14

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA Warunki NNW uczniów Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu według OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 2015/2016 dla ubezpieczyciela:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

I. Zakres obligatoryjny: - Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych,

I. Zakres obligatoryjny: - Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, Program ubezpieczeń Pakiet Szkoła 2017 1. Pakiet Szkoła 2017 jest przeznaczony dla placówek i szkół podległych Wydziałowi Oświaty oraz żłobków podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 1 OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2015/2016 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w CHOCIANOWIE Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego

Bardziej szczegółowo

PAKIET OŚWIATA 2016/2017

PAKIET OŚWIATA 2016/2017 1 PAKIET OŚWIATA 2016/2017 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2016/2017. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I WARIANT I Śmierć Zdarzenie Trwały uszczerbek na Brak trwałego uszczerbku na Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego Zwrot kosztów leczenia Jednorazowe świadczenie Zwrot

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2015 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska Przedstawiona w dniu 19.03.2015 Poznań, dnia 18.03.2015 r. Szanowni Państwo W imieniu PZU SA chciałabym zainteresować Państwa ofertą ubezpieczeń dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata.

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. ZAKRES UBEZPIECZENIA PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. Zakres świadczeń: Podstawowy: 1. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie Warunki uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży Jest to szczególna

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez państwa placówki. Proponujemy objęcie ochroną

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa^.. bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa^.. bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa^.. bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MJATKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA 15.000 ZŁ Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy objęcie

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Szkoła Podstawowa nr 19 Ul. Składowa 5 Sosnowiec Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 604-222-237 Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu program Pakiet Szkoła 2013/2014

Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu program Pakiet Szkoła 2013/2014 1 OFERTA PROGRAM PAKIET SZKOŁA 213/214 UBEZPIECZENIA PLACÓWEK I SZKÓŁ PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY ORAZ śłobków PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA Signal Iduna Polska

Bardziej szczegółowo

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MJATKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w WARIANT II Świadczenia PODSTAWOWE w ramach składki podstawowej Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której

Bardziej szczegółowo

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. roku życia KTO MOŻE UBEZPIECZYĆ SWOJE DZIECI? Każdy

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa... bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa... bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa... bez przerwy OFERTA UBEZPIEZEŃ DLA PLAÓWEK OŚWIATOWYH PODLEGŁYH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŹŁOBKÓW PODLEGŁYH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA POZNANIA Powszechny

Bardziej szczegółowo

OFERTA PZU. Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013 z dnia 29.03.

OFERTA PZU. Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013 z dnia 29.03. Agent PZU SA Hanna Sławińska tel. 608 209 161 e-mail: hslawinska@agentpzu.pl OFERTA PZU Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Czersku w roku szkolnym 2016/2017 Tabela nr 1: Podstawowe informacje Nr polisy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń:

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2016 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A FGL 1007 1057 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W TORUNIU UBEZPIECZENIE ROK SZKOLNY 2014 / 2015 SUMA UBEZPIECZENIA 8 000 zł WARIANT II OPŁATA ROCZNA 34.00 zł Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Parlament Samorządu Studentów Ul. Zwierzyniecka 7 61-813 Poznań Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Anna Stachowska Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji: od 30 września 2015 r. do 30 września 2016 r. 2. Składka na ubezpieczenie będzie płatna przez okres realizacji zamówienia, jednorazowo,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Magdalena Górna Numer telefonu: 61 308-38-72 Adres e-mail: mgorna@pzu.pl Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeń dla studentów i pracowników szkół wyższych

Oferta ubezpieczeń dla studentów i pracowników szkół wyższych Oferta ubezpieczeń dla studentów i pracowników szkół wyższych Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok akademicki 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeń dla studentów i pracowników szkół wyższych

Oferta ubezpieczeń dla studentów i pracowników szkół wyższych Oferta ubezpieczeń dla studentów i pracowników szkół wyższych Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok akademicki. Najważniejszym jej elementem

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A GGB 11791579 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2016

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2016 INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2016 1 2 SPIS TREŚCI Pismo przewodnie 5 Instrukcja postępowania w Programie Pakiet Szkoła 2016 7 Oświadczenie 8 Porównanie ofert Ubezpieczenie NNW...9 Oferta

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Jabłonna. Rok szkolny 2016

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS. rok szkolny/ akademicki 2015/2016 OFERTA INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS. rok szkolny/ akademicki 2015/2016 OFERTA INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS rok szkolny/ akademicki 2015/2016 OFERTA INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych.

I. Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Program ubezpieczeń Pakiet Szkoła 2015 1. Pakiet Szkoła 2015 jest przeznaczony dla placówek i szkół podległych Wydziałowi Oświaty oraz żłobków podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY

ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY OFERTA UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 2015/2016 13 CZĘŚĆ OBIGATORYJNA I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstpstwa/rónice midzy ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpiecze: Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. wiadczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015 INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015 SPIS TREŚCI Pismo przewodnie 3 Instrukcja postępowania w Programie Pakiet Szkoła 2015 5 Oświadczenie 6 Procedura VI...7 Porównanie ofert Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2016/2017 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Rafał Cimek Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Oferta grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla niepełnoletnich dzieci pracowników Grupy PZU, którzy posiadają grupowe

Oferta grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla niepełnoletnich dzieci pracowników Grupy PZU, którzy posiadają grupowe Oferta grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla niepełnoletnich dzieci pracowników Grupy PZU, którzy posiadają grupowe ubezpieczenie pracownicze typu P Plus Kto może ubezpieczyć swoje

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W TORUNIU UBEZPIECZENIE ROK SZKOLNY 2014 / 2015 SUMA UBEZPIECZENIA 10 000 zł WARIANT OPŁATA ROCZNA II BIS 30.00 zł Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków SSzanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków wariant i świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej śmierć ubezpieczonego śmierć ubezpieczonego na terenie placówki trwały uszczerbek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny. Najważniejszym jej elementem

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny. Najważniejszym jej elementem

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny. Najważniejszym jej elementem

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŹŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA POZNANIA Powszechny

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków SSzanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia obejmujący szkody w mieniu, znajdującym się w miejscu określonym

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MJATKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŹŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

7.Szkołą Podstawowa nr 4 w Grodzisku około 220 uczniów 8.Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku około 850 uczniów

7.Szkołą Podstawowa nr 4 w Grodzisku około 220 uczniów 8.Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku około 850 uczniów Oddział Poznań Concordia Polska TUW ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 (61) 858 48 21 e-mail: poznan@concordiaubezpieczenia.pl Szanowni Państwo, KJF Broker Sp. z o.o. Ul. Rolna 7/7A 61-513 Poznań

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE NIP: 7393556317 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. JPA/928/315/08/2017 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Warszawa, dnia 16 września 2013 r. DZP 292 6/13 INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo