OFERTA UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDśETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDśETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA"

Transkrypt

1 OFERTA UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDśETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 213/214

2 CZĘŚĆ OBIGATORYJNA I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ. Osoby podlegające ubezpieczeniu: dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, młodzieŝ gimnazjów, szkół średnich, specjalnych, itp. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, w tym takŝe następstwa zawału serca, udaru mózgu oraz wylewu krwi do mózgu. Zakres ubezpieczenia: Ochrona obejmuje czas zajęć w szkole, w drodze z domu do szkoły, w drodze ze szkoły do domu oraz poza szkołą w Ŝyciu prywatnym (24 h/dobę), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą z wyłączeniem pkt. 1) świadczenia podstawowe oraz pkt. 1) świadczenia dodatkowe. Czas trwania umowy ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały rok szkolny włączając wakacje czyli od 1 września 213 roku do 31 sierpnia 214 roku. W przypadku absolwentów szkół ochrona ubezpieczeniowa trwa do momentu rozpoczęcia pracy, powołania do zasadniczej słuŝby wojskowej, rozpoczęcia nauki w innej szkole nie dłuŝej jednak niŝ trzy miesiące od końca roku szkolnego. Zwolnienia z opłaty składki: 1% ubezpieczonych dzieci/ młodzieŝy w trudnej sytuacji materialnej, przy czym nie jest wymagane objęcie ochroną 1% dzieci/ młodzieŝy w placówce oświatowej. Świadczenia podstawowe wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia: 1) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zawału serca, udaru mózgu/ krwotoku śródmózgowego - 1% sumy ubezpieczenia 2) świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała: Poz. Tabeli Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała Minimalny % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 1) Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 8 2) Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia 6 3) Całkowita utrata ręki 5 4) Całkowita utrata palców II, III, IV, V ręki 7 - za kaŝdy palec 5) Całkowita utrata kciuka 22 6) Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej 75 7) Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych 6 8) Całkowita utrata stopy 4 9) Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V 4 - za kaŝdy palec 1) Całkowita utrata palucha 15 11) Całkowita utrata wzroku w jednym oku 5 2

3 12) Całkowita utrata wzroku w obu oczach 1 13) Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 3 14) Całkowita utrata słuchu w obu uszach 5 15) Całkowita utrata małŝowiny usznej 15 16) Całkowita utrata nosa 2 17) Całkowita utrata zębów stałych 2 - za kaŝdy ząb, 2 - maksymalnie 18) Całkowita utrata śledziony 2 19) Całkowita utrata jednej nerki 35 2) Całkowita utrata obu nerek 75 21) Całkowita utrata macicy 4 22) Całkowita utrata jajnika lub jądra 2 23) Całkowita utrata mowy 1 24) z tytułu utraty zębów PoraŜenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniŝej 3 stopnia w skali Lovette a 1 25) Śpiączka trwająca dłuŝej niŝ 3 dni 1 3) świadczenie z tytułu złamań kości i zwichnięć stawów: Poz. Tabeli Rodzaj złamania Minimalny % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 1) Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki 5, 2) Złamania kości twarzoczaszki 4, 3) Złamania łopatki, obojczyka, mostka 4,5 - za kaŝdą kość 4) Złamania Ŝebra, Ŝeber 1, - za kaŝde Ŝebro, 1, - maksymalnie z tytułu złamania wielu Ŝeber 5) Złamania kości ramiennej 7, 6) Zwichnięcie stawu barkowego 7, 7) Złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu) 4, 8) Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego 5, 9) Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców 3, 1) Złamania w obrębie kości palców ręki II-V 1,5 za kaŝdy palec 11) Zwichnięcia stawów w obrębie palców II-V 2, za kaŝdy palec 12) Złamania w obrębie kciuka 3, 13) Zwichnięcie kciuka 3, 14) Niestabilne złamania miednicy 1, 15) Stabilne złamania miednicy 4,5 16) Zwichnięcie stawu biodrowego 1, 17) Złamania kości udowej 1,5 18) Złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu) 7, 19) Złamania rzepki 4, 2) Zwichnięcie stawu kolanowego 5, 21) Złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców 4, 22) Złamania w obrębie palucha 2,5 3

4 23) Złamania w obrębie kości palców stopy II-V 1, za kaŝdy palec 24) Zwichnięcie w stawach skokowych 4, 25) Złamania w obrębie kręgosłupa dotyczy trzonów, łuków kręgów (z wyłączeniem kości ogonowej) 11, - za kaŝdy krąg 26) Złamania w obrębie kręgosłupa dotyczy wyrostków poprzecznych, kolczystych kręgów 2,5 - za kaŝdy krąg 27) Złamania kości ogonowej 3,5 28) Złamania zębów stałych,5 - za kaŝdy ząb, max. 5% 4) świadczenie z tytułu trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu/ krwotoku śródmózgowego: ocenia lekarz orzecznik podczas komisji lekarskiej, jako procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający stopniowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, 5) świadczenie z tytułu oparzeń i odmroŝeń: Poz. Tabeli Rodzaj i rozległość oparzenia/odmroŝenia Minimalny % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 1) Oparzenie II st. do 1 % powierzchni ciała 1, 2) Oparzenie II st. powyŝej 1% do 15% powierzchni ciała 4, 3) Oparzenie II st. powyŝej 15% do 3% powierzchni ciała 7, 4) Oparzenie II st. powyŝej 3% powierzchni ciała 2, 5) Oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała 4, 6) Oparzenie III st. powyŝej 5% do 1% powierzchni ciała 1, 7) Oparzenie III st. powyŝej 1% powierzchni ciała 2, 8) Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu 2, 9) OdmroŜenie II st. albo wyŝszy - jednego palca ręki lub stopy 1, 1) OdmroŜenie II st. albo wyŝszy - więcej niŝ jednego palca ręki lub palca stopy, odmroŝenie nosa lub ucha 4, 6) świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu: Poz. Tabeli Okres pobytu w szpitalu Minimalny % sumy ubezpieczenia 1) powyŝej 1 doby 2, 2) powyŝej 2 dób 4, 3) powyŝej 3 dób 6, 4) powyŝej 4 dób 8, 5) powyŝej 5 dób 1, określonej w umowie 7) świadczenie z tytułu pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady: 1% sumy ubezpieczenia gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyŝej 3 dni. 8) świadczenie z tytułu urazu kończyny dolnej lub górnej, innego niŝ złamanie kości, które wymagało co najmniej 14 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewnętrznych: 3% sumy ubezpieczenia. 9) świadczenie z tytułu ran wymagających interwencji chirurgicznej w postaci zeszycia lub załoŝenia plastra zastępczego : 1% sumy ubezpieczenia. 1) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego oraz odbudowy zębów stałych (max. 1 zł na ząb), zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów- do wysokości 25% sumy ubezpieczenia w następstwie jednego zdarzenia; koszty muszą zostać poniesione na terytorium RP. 4

5 11) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów- do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, 12) w przypadku braku zapłaty świadczenia z tytułu następstw wymienionych powyŝej, poszkodowany moŝe otrzymać świadczenie z tytułu: - nagłego zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraŝenia prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji 3% sumy ubezpieczenia, - następstwa urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej 1% sumy ubezpieczenia, Świadczenia dodatkowe: 1) zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową: do 2% sumy ubezpieczenia; koszty muszą zostać poniesione na terytorium RP i obejmują niepokryte przez NFZ lub z innego tytułu niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: a. opieki medycznej, b. pobytu w szpitalu, c. operacji i zabiegów ambulatoryjnych, d. rehabilitacji, e. wizyt i badań lekarskich, f. nabycia środków opatrunkowych i leczniczych zalecanych przez lekarza, g. przewiezienia Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala i ze szpitala do domu, h. bezwzględnie zalecanego przez lekarza pobytu w sanatorium, trwającego jednak nie dłuŝej niŝ 24 dni. Koszty podlegają zwrotowi na podstawie rachunku (faktury). 2) ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy w wysokości 1,5% za kaŝdy dzień, począwszy od 1 dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, najdłuŝej za okres 18 dni, w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, 3) dieta szpitalna za pobyt w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową- w wysokości,2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 9 dni. Dieta płatna jest od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, 4) świadczenie za zgon ubezpieczonego spowodowany nowotworem złośliwym lub wrodzoną wadą serca, bez względu na wiek ubezpieczonego- minimum 1 zł, 5) świadczenie za śmierć rodzica lub prawnego opiekuna na skutek nieszczęśliwego wypadku 1 zł. Brak akceptacji - zwrot niezbędnych kosztów operacji kosmetycznych w przypadku uszkodzenia lub deformacji powłoki ciała (skóra) wskutek nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałe zeszpecenie Ubezpieczonego. Niezbędne koszty obejmują honoraria lekarskie, koszty pobytu w szpitalu, koszty lekarstw, materiałów opatrunkowych oraz innych środków leczniczych zaleconych i przepisanych przez lekarza do wysokości minimum 2% sumy ubezpieczenia. Refundacja nie obejmuje kosztów protetyki stomatologicznej. Likwidacja szkody: Bezkomisyjna likwidacja szkody, tzn. wypłata świadczenia za sam fakt zajścia szkody, za wyjątkiem szczególnie skomplikowanych urazów, dla których oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonuje się na podstawie badania lekarskiego (komisji lekarskiej) i w oparciu o tabelę norm trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia: jedna na wszystkie rodzaje świadczeń, nie ulega pomniejszeniu o wypłacone świadczenie/ 5

6 odszkodowanie. W ramach ubezpieczenia istnieje moŝliwość dołączenia listy osób zwolnionych z płacenia składki do liczby maksymalnie 1% wszystkich ubezpieczonych w danej placówce. Prowizja dla placówki oświatowej: wysokość wynagrodzenia prowizyjnego dla placówki oświatowej zawierającej ubezpieczenie NNW w ramach niniejszego pakietu wynosi 25% od składki zainkasowanej za ubezpieczenie NNW. 6

7 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ Suma ubezpieczenia Przedszkola i Ŝłobki Szkoły podstawowe Gimnazja, zespoły szkół, technika szkoły zawodowe Szkoły sportowe, klasy sportowe, wyczynowe uprawianie sportu, szkoły specjalne Świadczenia Niezdolność do nauki, dieta dzienna, zgon(nowotwór, wada serca) Koszty leczenia Świadczenia dodatkowe 8 zł 17 zł 19 zł 35 zł 5 zł 4 zł 1) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zawału serca i 1 zł 21 zł 24 zł 44 zł udaru mózgu/ krwotoku śródmózgowego - 1% sumy ubezpieczenia, 2) świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała, 6 zł 5 zł 3) świadczenie z tytułu złamań kości i zwichnięcia stawów, 4) świadczenie z tytułu trwałych następstw zawału serca i udaru 12 zł 25 zł 29 zł 53 zł mózgu/ krwotoku śródmózgowego, 5) świadczenie z tytułu oparzeń i odmroŝeń 6) świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu 7 zł 6 zł 7) świadczenie z tytułu pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady: 1% sumy ubezpieczenia 8) świadczenie z tytułu urazu kończyny dolnej lub górnej, innego 14 zł 3 zł 35 zł 62 zł niŝ złamanie kości, które wymagało co najmniej 14 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewnętrznych: 3% sumy ubezpieczenia, 7 zł 6 zł 9) świadczenie z tytułu ran wymagających interwencji 16 zł 18 zł 34 zł 39 zł 39 zł 44 zł 71 zł 8 zł chirurgicznej w postaci zeszycia lub załoŝenia plastra zastępczego: 1% sumy ubezpieczenia, 1) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego inwalidzkiego oraz odbudowy zębów stałych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów- do wysokości 25% sumy ubezpieczenia w następstwie jednego zdarzenia; koszty muszą zostać poniesione na terytorium RP. 1 zł 11 zł 8 zł 9 zł 11) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów- do wysokości 25% sumy ubezpieczenia 12) w przypadku braku zapłaty świadczenia z tytułu następstw 2 zł 43 zł 5 zł 89 zł wymienionych powyŝej, poszkodowany moŝe otrzymać świadczenie z tytułu: 11 zł 9 zł - nagłego zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraŝenia prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji 3% sumy ubezpieczenia, 3 zł 65 zł 75 zł 134 zł - następstwa urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej 1% sumy ubezpieczenia, 121 zł 1 zł 5 zł 18 zł 125 zł 223 zł 13 zł 11 zł 1) zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową: do 2% sumy ubezpieczenia; koszty muszą zostać poniesione na terytorium RP i obejmują niepokryte przez NFZ lub z innego tytułu niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: opieki medycznej, pobytu w szpitalu, operacji i zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji, wizyt i badań lekarskich, nabycia środków opatrunkowych i leczniczych zalecanych przez lekarza, przewiezienia Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala i ze szpitala do domu, bezwzględnie zalecanego przez lekarza pobytu w sanatorium, trwającego jednak nie dłuŝej niŝ 24 dni. Koszty podlegają zwrotowi na podstawie rachunku (faktury). 2) ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy w wysokości 1,5% za kaŝdy dzień, począwszy od 1 dnia po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, najdłuŝej za okres 18 dni. 3) dieta szpitalna za pobyt w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umowąw wysokości,2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 9 dni. Dieta płatna jest od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, 4) świadczenie za zgon dziecka/ucznia spowodowany wrodzoną wadą serca, a takŝe amputacja kończyny/jej części spowodowana nowotworem złośliwym u dziecka/ucznia- 1 zł, 5) świadczenie za śmierć przedstawiciela ustawowego 1 zł. 7

8 Przez wyczynowe uprawianie sportu rozumie się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych zarejestrowanych w związkach sportowych (z wyłączeniem zajęć Szkolnych Klubów Sportowych prowadzonych przez nauczyciela Wychowania Fizycznego z danej placówki oświatowej) oraz w ramach zajęć szkolnych w szkołach o profilu sportowym, albo w celach zarobkowych, jak równieŝ uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną placówki oświatowej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Zakres terytorialny: RP + rozszerzenie na zdarzenia zaszłe podczas pełnienia funkcji opiekuńczych poza terytorium RP (np. wycieczki). Suma gwarancyjna* Składka roczna Franszyza integralna Franszyza redukcyjna 2 zł 26 zł 1 zł (*) - suma gwarancyjna dla jednej placówki oświatowej, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia III. UBEZPIECZENIE MIENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiot ubezpieczenia: maszyny, urządzenia, wyposaŝenie, niskocenne składniki majątku, zbiory biblioteczne Zakres ryzyk: 1. poŝar, 2. wybuch, 3. uderzenie pioruna, 4. upadek statku powietrznego, 5. huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,5m/s, 6. deszcz nawalny, 7. zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a takŝe w wyniku podniesienia się wód gruntowych- akceptacja z limitem 1 zł 8. grad, 9. wydostanie się mediów z urządzeń lub instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej itp., 1.szkody polegające na awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej (koszty usunięcia awarii) (w tym szkody w przyłączach wodociągowokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych) podlimit 2 zł 11. uderzenie pojazdu drogowego lub szynowego, zarówno obcego jak i własnego, 12. upadające drzewa i konary drzew, maszty, dźwigi, inne budowle oraz ich elementy 13. osuwania i zapadania się ziemi, 14. szkody spowodowane topnieniem, zaleganiem oraz cięŝarem śniegu i lodu, 15. mróz - szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek działania niskiej temperatury poniŝej o Celsjusza - brak akceptacji 16. dym, 17. sadza, 18. huk ponaddźwiękowy - szkoda powstała w następstwie działania fali uderzeniowej wywołanej przez samoloty odrzutowe podczas przekraczania bariery dźwięku, 19. powódź, 8

9 2. wandalizm (rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie), z wyłączeniem graffiti podlimit 2 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 21. przepięcia,, za które uwaŝa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe wzrosty napięcia przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia podlimit 4 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia, 22. szkoda w mieniu polegająca na jego zanieczyszczeniu lub skaŝeniu w następstwie zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, Dodatkowo zakład ubezpieczeń pokrywa: 1. koszty i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej (dozór mienia, opłaty za przechowanie), 2. koszty i szkody związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia, (jeŝeli środki te były właściwe, chociaŝby okazały się nieskuteczne), 3. koszty i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontaŝu i wywiezienia pozostałości. 4. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody. Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1-4) 1% ogólnej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.. Koszty i szkody dodatkowe zwracane są do wysokości sumy ubezpieczenia. System i suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko w wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa: bez względu na stopień zuŝycia koszty zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliŝonych parametrach powiększone o koszt transportu, montaŝu, cła i inne (jeŝeli występują). Przedmiot ubezpieczenia: Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie (mienie zaksięgowane w grupach 3-8 rejestru środków trwałych) oraz niskocenne składniki majątku (mienie będące własnością szkoły, placówki lub Ŝłobka, niezaksięgowane w Ŝadnej z grup rejestru środków trwałych). 2. Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Przedmiot ubezpieczenia: maszyny, urządzenia, wyposaŝenie, niskocenne składniki majątku, zbiory biblioteczne. Zakres ryzyk: 1. KradzieŜ z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu lub schowka po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy uŝyciu siły lub narzędzi, albo teŝ w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez kradzieŝ z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a takŝe zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczający przy zastosowaniu naleŝytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być uŝyte jako środki dowodowe. 2. Rabunek - zabór ubezpieczonego mienia, który sprawca dokonał lub usiłował dokonać, przy uŝyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego uŝycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób 9

10 przez niego zatrudnionych, doprowadzając je do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bądź doprowadzając do lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do otworzenia albo otwarcia kluczami zrabowanymi. 3. dewastacja - rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia (związane z ryzykiem kradzieŝy z włamaniem, rabunku lub kradzieŝy zwykłej) przez osoby trzecie. 1. kradzieŝ zwykła - zabór mienia bez pozostawienia śladów włamania - limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5 zł. brak akceptacji Dodatkowo zakład ubezpieczeń pokrywa (koszty dodatkowe): 1 koszty i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej, (dozór mienia, opłaty za przechowanie) 2. koszty i szkody związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia, (jeŝeli środki te były właściwe, chociaŝby okazały się nieskuteczne) 3. koszty i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontaŝu i wywiezienia pozostałości. 4. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody. Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1-4) 1% ogólnej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.. Przedmiot ubezpieczenia: Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie (mienie zaksięgowane w grupach 3-8 rejestru środków trwałych) oraz niskocenne składniki majątku (mienie będące własnością szkoły, placówki lub Ŝłobka, niezaksięgowane w Ŝadnej z grup rejestru środków trwałych). System i suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko wg. wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa: bez względu na stopień zuŝycia koszty zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliŝonych parametrach powiększone o koszt transportu, montaŝu, cła i inne (jeŝeli występują). Zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe: Za wystarczające zabezpieczenie uznawane będzie posiadanie w drzwiach jednego zamka wielozastawkowego. Przez zamek wielozastawkowy rozumie się zamek, do którego klucz posiada więcej niŝ dwa nacięcia prostopadłe do pióra klucza. Nie będzie wymogu posiadania krat, rolet, Ŝaluzji antywłamaniowych, okiennic, szyb o podwyŝszonej odporności na włamanie, alarmów itp. Wszystkie okna i drzwi prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być w naleŝytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte. 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie lub ubytku wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia (w szczególności stłuczenie, pęknięcie). Zakres ryzyk: stłuczenie i pęknięcie. Przedmiot ubezpieczenia: wszelkie oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne, w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, gabloty, szyldy, neony, tablice świetlne, neony, lustra. System i suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko wg. wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa: bez względu na stopień zuŝycia koszty zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliŝonych parametrach powiększone o koszt transportu, montaŝu, cła i inne (jeŝeli występują). 4. Postanowienia wspólne do punktów 1-3. Franszyza integralna: 1 zł 1

11 Franszyza redukcyjna, udział własny: brak Mienie objęte ubezpieczeniem: urządzenia i wyposaŝenie, stacjonarny sprzęt elektroniczny, zbiory biblioteczne. Limit* FLEXA + EC Limit* KradzieŜ Limit* Szyby Składka roczna Franszyza integralna 4 zł 1 zł 1 zł 247 zł 1 zł 6 zł 15 zł 1 5 zł 358 zł 8 zł 2 zł 2 zł 494 zł 1 zł 25 zł 2 5 zł 65 zł 16 zł 4 zł 3 zł 962 zł 2 zł 5 zł 3 5 zł zł 3 zł 6 zł 4 zł zł 4 zł 8 zł 4 5 zł 1 957zł 5 zł 1 zł 5 zł zł 1 zł 2 zł 1 zł zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Franszyza redukcyjna (*) - suma ubezpieczenia dla jednej placówki oświatowej w rocznym okresie ubezpieczenia z moŝliwością, odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie za dodatkową składką Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych Ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieŝy objęte są urządzenia zewnętrzne naleŝące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub uŝytkowanych przez Ubezpieczonego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było moŝliwe bez pozostawienia śladów uŝycia siły lub narzędzi. Limit 1 zł, składka 2 zł. CZĘŚĆ FAKULTATYWNA IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczyciela za szkody wyrządzone uczniowi, wychowankowi, placówce oświatowej lub osobie trzeciej, a powstałe w następstwie uchybień w wykonywaniu zawodu nauczyciela lub w związku z posiadanym z racji wykonywanego zawodu mieniem. Ubezpieczeniem objęta jest równieŝ odpowiedzialność cywilna w związku z moŝliwym regresem do nauczyciela jako pracownika jednostki oświatowej. Zakres terytorialny: RP + rozszerzenie na zdarzenia zaszłe podczas pełnienia funkcji opiekuńczych poza terytorium RP (np. wycieczki). Suma gwarancyjna* Składka roczna na osobę Franszyza integralna Franszyza redukcyjna 2 zł 3 zł 1 zł (*) - suma gwarancyjna na osobę, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia V. UBEZPIECZENIE PRZENOŚNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Przedmiot ubezpieczenia: przenośny sprzęt elektroniczny. Uwaga: ubezpieczeniu podlega sprzęt nie starszy niŝ 5 lata. 11

12 Zakres ubezpieczenia: ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, na skutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, uniemoŝliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. Zakres ryzyk: wszystkie ryzyka Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostroŝność, zaniedbanie, niewłaściwe uŝytkowanie, brak kwalifikacji, błędy serwisowe, jak równieŝ świadome i celowe zniszczenia przez osoby trzecie (dewastacja, sabotaŝ), b) kradzieŝy z włamaniem i rabunku (bez kradzieŝy zwykłej), c) ognia i innych zdarzeń losowych (w pełnym zakresie), d) wad produkcyjnych i technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, e) przenoszenia i przemieszczania mienia w obrębie ubezpieczanych lokalizacji. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym, uŝywanym do prac słuŝbowych przez ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność równieŝ za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, Ŝe: - pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja), - w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz, - sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagaŝniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposaŝenie pojazdu, - sprzęt został skradziony w godz , przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieŝy, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeŝonym, bądź innym miejscu o ograniczonym dostępie, albo znajdował się w garaŝu zamkniętym. Zakres terytorialny: RP System i suma ubezpieczenia: na sumy stałe w wartości odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa: bez względu na stopień zuŝycia koszty zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliŝonych parametrach powiększone o koszt transportu, montaŝu, cła i inne (jeŝeli występują). Franszyza integralna: brak Franszyza redukcyjna: 3 zł (dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia- brak). Udział własny: brak, dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 25% odszkodowania, nie mniej niŝ 3 zł. Wykaz sprzętu elektronicznego i sumy ubezpieczenia ustala placówka oświatowa. Suma ubezpieczenia Stawka roczna Franszyza integralna Franszyza redukcyjna (*) 1,8% (*) - suma ubezpieczenia i wykaz ubezpieczanych pozycji ustala placówka oświatowa 12 3 zł; dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia udział własny 25% odszkodowania, nie mniej niŝ 3 zł

13 VI. UBEZPIECZENIE GOTÓWKI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiot ubezpieczenia: gotówka w lokalu Zakres ryzyk: jak przy ubezpieczeniu maszyn, urządzeń i wyposaŝenia placówki oświatowej od ognia i innych zdarzeń losowych. Wymagane zabezpieczenia: gotówka musi znajdować się w ognioodpornej konstrukcji. 2. Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Przedmiot ubezpieczenia: gotówka w lokalu i w transporcie Zakres ryzyk: - kradzieŝ z włamaniem/kradzieŝ zwykła z lokalu, - rabunek w lokalu, - rabunek podczas transportu. kradzieŝ z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy uŝyciu siły lub narzędzi, albo teŝ w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez kradzieŝ z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a takŝe zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczony przy zastosowaniu naleŝytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być uŝyte jako środki dowodowe. rabunek - zabór ubezpieczonego mienia przy uŝyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego uŝycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób przez niego zatrudnionych, doprowadzając je do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bądź doprowadzając do lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do otworzenia albo otwarcia kluczami zrabowanymi. Wymagane zabezpieczenia: - w ubezpieczeniu gotówki od kradzieŝy z włamaniem z lokalu- zamykany pojemnik przynajmniej na 1 zamek, pojemnik nie musi być na stałe przymocowany - w ubezpieczeniu gotówki od rabunku w transporcie- brak wymagań, moŝliwość transportowania przez jedną osobę (np. pracownika jednostki). Postanowienia wspólne do punktów 1-2. Franszyza integralna: 1 zł Franszyza redukcyjna, udział własny: brak System i suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko w wartości nominalnej. Suma ubezpieczenia Składka roczna Franszyza integralna Franszyza redukcyjna 5 zł 9 zł 1 zł 1 zł 15 zł 1 zł 15 zł 22 zł 1 zł (*) - suma ubezpieczenia dla jednej placówki oświatowej w rocznym okresie ubezpieczenia z moŝliwością odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie za dodatkową składką DLA RODZICÓW ORAZ PRACOWNIKÓW SZKÓŁ I UCZELNI Towarzystwo wprowadza następujące zniŝki na pozostałe produkty ubezpieczeniowe, dla rodziców dzieci ubezpieczonych w Towarzystwie, w ramach grupowego ubezpieczenia NNW, w Programie BEZPIECZNA SZKOŁA 213/214 13

14 1) w pakiecie CONCORDIA PLUS - w ubezpieczeniach mienia i OC - 1% - w ubezpieczeniu NNW - 2% 2) w pakiecie Concordia Profit - we wszystkich ubezpieczeniach - 1% Postanowienia wspólne: Składka płatna do r. na nr konta wskazany w polisie. Osoba upowaŝniona do kontaktów w imieniu Concordia Polska Violetta Wolińska-Owczarzak tel. 61/ Obowiązują OWU: - w zakresie NNW OWU grupowego NNW Wigor -w zakresie mienia oraz OC - OWU CONCORDIA Profit Z wyrazami szacunku MenadŜer Wsparcia SprzedaŜy ds. Współpracy z Brokerami Violetta Wolińska-Owczarzak ANEKS DO UMOWY UBEZPIECZENIA ZAWARTEJ NA ZASADACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA CONCORIA PROFIT MODUŁ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) Odpowiedzialność ubezpieczonych nauczycieli za szkody doznane przez wychowanków / uczniów / studentów, powstałe na skutek zdarzeń związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela w ramach placówki oświatowej w szczególności wynikłe z nienaleŝytego sprawowania opieki nad osobą poszkodowaną. 2) Odpowiedzialność ubezpieczonych nauczycieli za szkody wyrządzone wychowankom / uczniom / studentom, związane z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych w tym udzielaniem tzw. prywatnych korepetycji oraz wykonywaniem funkcji wychowawcy lub opiekuna kolonijnego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 1) Wynikającą z przepisów prawa cywilnego bezpośrednią osobistą odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego nauczyciela wobec osoby poszkodowanej 2) Wynikającą z przepisów prawa pracy oraz prawa cywilnego odpowiedzialność wobec podmiotu, na rzecz którego ubezpieczony nauczyciel wykonywał obowiązki słuŝbowe, a który to podmiot był zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie poszkodowanej przez ubezpieczonego nauczyciela. 3. W przypadku, gdy ubezpieczony odpowiedzialny za szkodę jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, zakres odpowiedzialności wynikający z umowy wyznaczony jest granicami odpowiedzialności pracowniczej wynikającymi z przepisów prawa pracy. 4. Oprócz wyłączeń zawartych w OWU Concordia Profit 15, 16 części wspólnej, 6, 7, 8 modułu odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie obejmuje: - odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wadą urządzeń stosowanych przez ubezpieczającego w trakcie wykonywania zawodu, - szkód powstałych wskutek raŝącego niedbalstwa, tym samym nie ma zastosowania ust części wspólnej OWU Concordia Profit. 5. Pozostałe postanowienia OWU Concordia Profit pozostają bez zmian i mają zastosowanie do praw nie uregulowanych w treści niniejszej klauzuli oraz umowy ubezpieczenia. 14

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015 INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015 SPIS TREŚCI Pismo przewodnie 3 Instrukcja postępowania w Programie Pakiet Szkoła 2015 5 Oświadczenie 6 Procedura VI...7 Porównanie ofert Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MJATKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŹŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa... bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa... bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa... bez przerwy OFERTA UBEZPIEZEŃ DLA PLAÓWEK OŚWIATOWYH PODLEGŁYH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŹŁOBKÓW PODLEGŁYH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA POZNANIA Powszechny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy objęcie

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A GGB 11791579 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA GEODETÓW Nr WAUG/475/2008 DLA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie przy ul. Mołdawskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum

Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum OWU lokum 36/2009 1.0 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum, zwane w dalszej części w skrócie OWU, stosuje się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INTER Lokum

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INTER Lokum OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INTER Lokum AA/LOK/OWU/1.01 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Lokum, zwane w dalszej części w skrócie OWU, stosuje się do umów

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Miejska Tychy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES Rozdział I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES z dnia 15 października 2006 r. zmienione Aneksami: nr 1 z dnia 17 lipca 2007 r., nr 2 z dnia 29 maja 2009 r., nr 3 z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zwane dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty, oraz dopuszcza się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo