1. Podstawy Systemu Opis systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podstawy Systemu. 1.1. Opis systemu"

Transkrypt

1 1. Podstawy Systemu System *Firma* jest komputerowym programem wspomagajcym zarzdzanie przedsibiorstwem handlowym. System stworzony został głównie do obsługi firm trudnicych si handlem hurtowym. Jego podstawowym celem jest automatyzacja czynnoci zwizanych z prowadzeniem magazynu, sprzeday oraz finansów redniej wielkoci przedsibiorstwa. Jednake daleko posunita parametryzacja i unikalne rozwizania zawarte w Systemie pozwalaj z powodzeniem stosowa go zarówno w hurtowniach, jaki i w punktach sprzeday detalicznej, w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. We wszystkich zastosowaniach System charakteryzuje si elastycznoci, szybkoci, prostot i niezawodnoci działania Opis systemu Pierwsza wersja Systemu *Firma* powstała w 1990 roku jako prosty program obsługujcy ewidencje czterech rodzajów dokumentów w jednym magazynie. Od tamtej pory system był stale rozwijany. Impulsem do zmian były zmieniajce si przepisy oraz zwikszajce si potrzeby informatyczne Uytkowników. Dziki zastosowaniu coraz nowszych narzdzi programistycznych oraz coraz wydajniejszych systemów komputerowych moliwy było doprowadzenie Systemu a do biecego wygldu i moliwoci. Obecnie System *Firma* obsługuje: Wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych i sprzeday Zamówienia od klientów z rozliczeniami Nieograniczona ilo rejestrów dokumentów w maksymalnie dziewiciu magazynach Rejestry artykułów obejmujce: towary, usługi, opakowania zwrotne, materiały i inne Rczne i automatyczne kalkulacje cen sprzeday na piciu poziomach z wykorzystaniem grup rabatowych Automatyczne indeksowanie, katalogowanie i nazywanie artykułów w magazynie Rozliczenie obrotu magazynowego według stałych i zmiennych cen ewidencyjnych oraz według rzeczywistych cen zakupu metod pierwsze przyszło pierwsze wyszło Pełne rozrachunki z kontrahentami (dostawcy, odbiorcy i koszty) Pełne raporty kasowe (dowolna ilo kas) z dowodami KP, KW i listami nominałów Pełne wycigi bankowe (dowolna ilo kont) Rozliczenie prowizji akwizytorów od zapłat w zalenoci od terminu Drukarki i kasy fiskalne firmy ELZAB Zestawy akwizytorskie serii UNIVEX SET-110 Nieograniczon ilo wydruków pism i tabel zawierajcych np.: polecenia przelewu, listy przewozowe Servisco i PKP, rejestry VAT, etykiety adresowe kontrahentów i etykiety na artykuły, System oferuje równie szereg innych unikalnych rozwiza takich jak: Bardzo wydajny system wyszukiwania artykułów, kontrahentów, dokumentów i innych łatwy w obsłudze i skuteczny system kontroli dostpu do danych Nieograniczone moliwoci definiowania własnych wydruków pism i tabel Moliwo zapisywania wszystkich wydruków na dysku w postaci plików ASCII, Delimited, SDF, DBF i HTML Wbudowane: kalkulator, notes i poczta do uytkowników i kontrahentów

2 Moliwo importu i eksportu danych do innych systemów (midzy innymi wymiana danych o kontrahentach z programem MS-Schedule+) Dziki zastosowaniu najnowszych programów do tworzenia aplikacji komputerowych system *Firma* nie ma zbyt wielkich wymaga sprztowych (patrz rozdział: Instalacja Systemu), jest stabilny i gotowy do pracy na pojedynczych komputerach oraz w sieciach NetWare Novell, Microsoft Network i IBM LAN Manager Systemu mona uywa na komputerach pracujcych pod kontrol MS-DOS, Windows 95, Windows NT i OS/2. Wymienione walory uytkowe Systemu stawiaj go w czołówce aplikacji biurowych tej klasy Jak korzysta z Instrukcji Instrukcja, któr Pastwo czytacie składa si z czterech czci: Rozdział 1 Podstawy Systemu opisuje sposób komunikacji programu z uytkownikiem, definiuje podstawowe pojcia i wprowadza do pracy z komputerem. Rozdział 2 Obsługa Systemu opisuje wszystkie funkcje programu, do czego słu, jak do nich dotrze i jak z nich korzysta. Rozdział 3 Instalacja Systemu opisuje sposób, w jaki mona zainstalowa System na własnym komputerze. Rozdział 4 Konfiguracja Systemu wyjania jak optymalnie dostosowa System do posiadanego sprztu, systemu operacyjnego i własnych potrzeb. Rozdział 5 Koncepcja Systemu opisuje sposób działania poszczególnych modułów programu, uyte algorytmy i cele funkcji. Z rozdziałami 1 i 2 musi zapozna si kady uytkownik Systemu. Rozdziały 3 i 4 przeznaczone s dla uytkowników z pewnym dowiadczeniem w pracy z komputerem. Rozdział 5 wskazany jest dla szefów firm i osób odpowiedzialnych za prawidłowe korzystanie z Systemu. Na kocu instrukcji załczone s wzorcowe formularze wystpujcych w Systemie obiektów. Wskazane jest powielenie ich w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i korzystanie z nich podczas planowania pracy z Systemem.. Niniejsza Instrukcja nie jest podrcznikiem korzystania z komputera. Autorzy zakładaj, e uytkownik posiada minimum wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji posiadanych komputerów, drukarek, systemów operacyjnych, sieciowych i innych. Instrukcja nie wyjania równie zasad prowadzenia przedsibiorstwa, takich jak: struktura obiegu dokumentów, prawidłowa ewidencja zdarze gospodarczych itd., a take nie opisuje wszystkich zwizanych z eksploatacj systemu kwestii. Celem Instrukcji jest jedynie wyjanienie podstaw prawidłowej eksploatacji programu Przyjte oznaczenia W niniejszej Instrukcji i we wszystkich innych materiałach opisujcych System autorzy przyjli nastpujcy oznaczenia dla rónych zdarze. Klawisze, które naley wcisn podane s w postaci: <oznaczenie klawisza>. Gdy w pracy z programem konieczne jest wcinicie klawisza F wówczas w Instrukcji uyty zostanie zapis klawisz <F>. 1-2 Instrukcja Uytkownika

3 Zapis klawisz <Enter> oznacza klawisz z Enter, a nie sekwencje klawiszy E, n, t, e r (<F2> oznacza pojedynczy klawisz, a nie klawisze <F> i <2>). Jeli konieczne jest wcinicie kilku klawiszy na raz (kombinacji klawiszy) wówczas podane s one razem i oddzielone mylnikiem. Na przykład: polecenie wcinicia klawiszy <Alt-F2> oznacza, e naley wcisn klawisz <Alt> i trzymajc go wcinitym, wcisn klawisz <F2>. Kolejno wciskania klawiszy jest istotna i naley jej przestrzega. Jeli do komputera naley wprowadzi tekst wówczas nie jest on przedstawiany jako sekwencja klawiszy, tylko ujty jest w apostrofy. Na przykład: firma. Jeli istotna jest wielko liter (due - małe) wówczas jest to wyranie zaznaczone. Nazw klawisze funkcyjne objte s wszystkie klawisze od <F1> do <F12> wraz z wszystkimi ich kombinacjami z klawiszami <Alt>, <Ctrl> i <Shift>. Klawisze funkcyjne słu do skróconego wywoływania funkcji Systemu. Klawisze alfanumeryczne oznaczaj wszystkie klawisze z literami, cyframi i znakami specjalnymi takimi jak nawiasy, plus, minus, kropka, znak zapytania, łamane, itd... Klawisze alfanumeryczne słu do wprowadzania danych do Systemu. Klawisze sterujce s to wszystkie klawisze nie bdce ani klawiszami funkcyjnymi, ani alfanumerycznymi. Klawisze te generalnie słu do nawigacji w Systemie. Kursor oznacza miejsce na którym w danym momencie koncentruje si praca Systemu. Jeli aktualnie wypełniany jest formularz danych, wówczas kursor ma posta migajcego prostokta o rozmiarach jednego znaku, lub migajcej u dołu jednego znaku kreski. Wygld tego kursora zaley od aktualnego trybu Insert/Overwrite opisanego w dalszej czci instrukcji. Jeli przegldana jest tabela danych, menu, lista lub gdy obsługa skoncentrowana jest na przycisku wówczas kursor ma charakter podwietlenia wybranej pozycji / przycisku Dialog z komputerem W trakcie pracy, Uytkownik za pomoc klawiatury, myszki i ekranu prowadzi dialog z komputerem. W Systemie dialog z komputerem poddany został standaryzacji, polegajcej na ujednoliceniu wygldu ekranów i rozmieszczeniu poszczególnych jego elementów, oraz na przypisaniu wszystkim klawiszom sterujcym i funkcyjnym cile okrelonych stałych zada. Dziki temu Uytkownik bardzo szybko uczy si obsługi Systemu gdy znajc obsług jednej funkcji, zna obsług wszystkich pozostałych Wygld ekranu W czasie pracy Systemu ekran komputera zawsze składa si z: Nagłówka ekranu, który zawiera opis uywanej aktualnie funkcji, biecy czas i dat. Nagłówek zawsze wywietlany jest w pierwszym wierszu u góry ekranu. Pierwszym znakiem Nagłówka jest wywołanie Systemowego menu. W czasie wykonywania przez program zleconych mu funkcji w miejscu wywołania Systemowego menu krci si wiatraczek obrazujcy działanie Systemu. Menu dostpnych funkcji Systemu wywietlanego w drugim wierszu pod Nagłówkiem ekranu. Menu nie wystpuje we wszystkich funkcjach. Stopki ekranu, która wywietlana jest zawsze u dołu ekranu. Stopka ekranu zawiera list podstawowych, aktywnych w danej chwili klawiszy funkcyjnych. W czasie wypełniania formularzy danych stopka zwiera pełniejszy opis wprowadzanej danej oraz ewentualne dodatkowe informacje. System *Firma* wersja

4 Reszta ekranu pomidzy Nagłówkiem (ewentualnie Menu), a Stopk ekranu nazywana Obszarem Roboczym wypełniona jest przez tabele danych, formularze, okna dialogowe, itd Klawisze sterujce Klawisze sterujce słu do sterowania prac Systemu. Ich działanie jest stałe w całym Systemie i zgodne z obowizujcymi standardami. Klawisze sterujce nie s opisane w menu. Uytkownik musi wic zna ich przeznaczenie. Nie powinno to jednak sprawia kłopotów gdy ich znaczenie jest łatwe do intuicyjnego rozszyfrowania. A oto lista podstawowych klawiszy sterujcych: <> - strzałka w lewo powoduje przesunicie kursora w lewo. Przy wprowadzaniu danych kursor przesuwany jest o jeden znak, w pozostałych przypadkach nastpuje przesunicie do poprzedniej pozycji z lewej strony. <> - strzałka w prawo powoduje przesunicie kursora w prawo. Przy wprowadzaniu danych kursor przesuwany jest o jeden znak, w pozostałych przypadkach nastpuje przesunicie do nastpnej pozycji z prawej strony. <> - strzałka do góry powoduje przesunicie kursora w gór. Przy wprowadzaniu danych kursor przesuwany jest do poprzedniego pola danych, w pozostałych przypadkach nastpuje przesunicie do pozycji w gór. <> - strzałka w dół powoduje przesunicie kursora w dół. Przy wprowadzaniu danych kursor przesuwany jest do nastpnego pola danych (za wyjtkiem pola wyboru - wcinicie klawisza <> wywietla list do wyboru), w pozostałych przypadkach nastpuje przesunicie do pozycji u dołu. W standardowej klawiaturze strzałki s zdublowane. Wystpuj jako grupa samodzielnych klawiszy i jako druga funkcja klawiatury numerycznej z prawej strony klawiatury. Działanie klawiszy numerycznych zalene jest od statusu Num_Lock. Gdy lampka Num_Lock si pali wówczas klawiatura numeryczna słuy do wprowadzania cyfr. Gdy lampka Num_Lock jest zgaszona wówczas klawiatura numeryczna działa jako klawisze funkcyjne. Status Num_Lock przełcza si klawiszem <Num_Lock>. 1-4 Instrukcja Uytkownika

5 <Enter> (oznaczany równie jako < >) słuy do wchodzenie w wybrane obiekty. Wcinicie klawisza <Enter> w czasie przegldania list oznacza wybranie biecej (zaznaczonej) pozycji. Wcinicie klawisza <Enter> w czasie wprowadzania danych oznacza akceptacje wartoci biecego i przejcie do nastpnego pola. W czasie wprowadzania tekstu wcinicie klawisza <Enter> powoduje wprowadzenie nowego wiersza i przejcie na jego pocztek. <Esc> (skrót od ang.: escape - ucieczka) słuy do wychodzenia z biecego miejsca, przerywania działania funkcji. Klawisz <Esc> jest oponentem klawisza <Enter>. Wcinicie klawisza <Esc> w czasie wybierania pozycji z listy oznacza zaniechanie wyboru. Wcinicie klawisza <Esc> w czasie wprowadzania danych oznacza zaniechanie dokonywania zmian. Wciskajc klawisz <Esc> w czasie działania jakiej długotrwałej funkcji (obliczeniowej, drukowania, itd.) mona j przerwa. <Shift> - wcinicie klawisza <Shift> wraz z innym klawiszem powoduje zmian jego znaczenia. Wciskajc klawisz <Shift> i liter (przy wyłczonym Caps_Lock ) uzyskujemy du liter. Klawisz <Shift> i jeden z klawiszy numerycznych pozwalaj wprowadzi znaki specjalne (np.: <Shift-5> wprowadza znak % ). Wcinicie <Shift> zmienia równie znaczenie klawiszy sterujcych i funkcyjnych. <Ctrl> - zmienia znaczenie innych klawiszy. Sam nie posiada adnego stałego znaczenia. <Alt> - zmienia znaczenie pozostałych klawiszy. Przy włczonej tzw.: polskiej klawiaturze programisty (obsługa polskich znaków za pomoc nie polskiej klawiatury) klawisz <Alt> słuy do wybierania polskich znaków. W celu wprowadzenia polskiego znaku naley trzymajc wcinity klawisz <Alt> wcisn liter, odpowiednio: <Alt-A>:, <Alt-C>:, <Alt-E>:, itd. (czsto do wprowadzania polskich znaków słuy tylko prawy <Alt>). <Caps_Lock> - przełcza status małe / due litery. Gdy jest włczony (pali si lampka Caps_Lock ) wcinicie klawisza z liter powoduje wprowadzenie duego znaku. Przy wyłczonym Caps_Lock wciskajc litery wprowadzamy małe znaki. Wcinicie znaku z klawiszem <Shift> odwraca działanie Caps_Lock. Caps_Lock działa jedynie na znaki liter. <Num_Lock> zmienia status klawiatury numerycznej (panel z prawej strony klawiatury). Przy włczonym Num_Lock klawiatura kalkulatorowa słuy do wprowadzania cyfr. Przy wyłczonym Num_Lock klawiatura numeryczna działa jako klawisze sterujce. <Insert> słuy do przełczania trybu Insert / Overwrite (wstawianie / zamiana). W trybie Insert wprowadzane znaki rozpychaj tekst w praw stron. W trybie Overwrite wprowadzane znaki zamieniaj znaki ju istniejce. Status trybu Insert / Overwrite sygnalizowany jest za pomoc kształtu kursora. W trybie Insert kursor ma kształt migajcej kreski u dołu znaku. W trybie Overwrite kursor ma posta migajcego prostokta wielkoci jednego znaku. <Delete> usuwa znak w miejscu kursora cigajc znaki z prawej strony o jeden znak w lewo. Działanie bardzo zblione do klawisza <BackSpace>. <Home> powoduje skok na pocztek (ang: home dom). W czasie wypełniania pola danych oznacza skok na pocztek pola, w czasie edycji pełnoekranowej skok na pocztek wiersza, przy przegldaniu tabel danych skok do pierwszej skrajnie lewej kolumny. <End> powoduje skok na koniec (ang: end koniec). W czasie wypełniania pola danych oznacza skok na koniec pola, w czasie edycji pełnoekranowej skok na koniec wiersza, przy przegldaniu tabel danych skok do ostatniej skrajnie prawej kolumny. <PageUp> poprzednia strona. Skok na poprzedni stron (jeli istnieje). Przy przegldaniu tabel danych skok do góry o tyle wierszy ile mieci si na jednym pełnym ekranie. Przy wypełnianiu formularzy danych skok do poprzedniego formularza lub koniec edycji. <PageDown> nastpna strona. Skok na nastpn stron (jeli istnieje). Przy przegldaniu tabel danych skok w dół o tyle wierszy ile mieci si na jednym pełnym ekranie. Przy wypełnianiu formularzy danych skok do nastpnego formularza lub koniec edycji. System *Firma* wersja

6 <BackSpace> usuwa znak z lewej strony kursora przesuwajc reszt tekstu w prawo. Działanie bardzo zblione do klawisza <Delete>. Znaczenie klawiszy sterujcych jest trudne do jednoznacznego opisania. Osoby nie majce wczeniej kontaktu z komputerem powinny powiczy działanie klawiszy w rónych sytuacjach. adna instrukcja nie zastpi tu praktyki Klawisze funkcyjne Klawisze funkcyjne słu do skróconego wywoływania funkcji programu. Właciwe wywołania funkcji (wraz z ich pełniejszymi opisami) umieszczone s zawsze w menu. Aby dowiedzie si jakie klawisze przypisane s do jakich funkcji naley: 1. Poszuka ich opisu na pasku w ostatnim wierszu u dołu ekranu (opisane s jedynie podstawowe skróty). 2. Poszuka ich w menu (najprostsze wywołanie menu klawiszem <F9>). 3. Poszuka ich w licie aktywnych klawiszy, wywołanie - <F1>. Uczenie si poszczególnych skrótów jest bezcelowe. Wszystkie funkcje zawsze umieszczone s w lokalnym menu. W czasie uywania programu najczciej uywane skróty zapamitywane s w sposób naturalny, mimochodem. Poniej przedstawiony jest ogólny opis znaczenia najwaniejszych klawiszy funkcyjnych F1. Pomoc <F1> - aktywne klawisze. Funkcja ta działa w kadym miejscu programu. Po jej wywołaniu na ekranie wywietlane jest okienko z list wszystkich aktywnych w danym miejscu klawiszy funkcyjnych. W czasie działania tej funkcji aktywny jest przycisk [Test klawiatury]. Po jego wciniciu mona przetestowa klawiatur. Polega ona na tym, e program nazywa wszystkie wciskane klawisze (kombinacje klawiszy). Działanie funkcji Test klawiatury koczy wcinicie klawisza <F10>. <Alt-F1> - wbudowany kalkulator funkcja działajca w całym programie. Po jej wywołaniu na ekranie wywietlany jest kalkulator. Obsługa kalkulatora wzorowana jest na działaniu prostych kalkulatorów tamowych. W celu dokonania jakiego obliczenia naley wprowadzi: 1. Pierwsz liczb uywajc cyfr, znaku minus i znaku kropka 2. Operator: <+> dodawanie <-> odejmowanie <*> mnoenie </> dzielenie 3. Drug liczb działania 4. Wcisn klawisz <Enter> lub <%> Klawisz <BackSpace> kasuje ostatnio wprowadzony znak. Klawisz <C> czyci bufor kalkulatora (wskazane przed rozpoczciem nowych oblicze). 1-6 Instrukcja Uytkownika

7 Kalkulator pamita wszystkie poprzednie obliczenia (strzałkami mona przewija tasiemk ). Wszystkie wyniki podawane s w zaokrgleniu do czterech miejsc po przecinku. <Ctrl-F1> - wywołuje kontekstow instrukcj obsługi. Działa w całym systemie. Po wciniciu tego klawisza na ekranie powinien pojawi si opis aktualnie działajcej funkcji. <Shift-F1> - informacje o systemie. Działa w kadym miejscu systemu. Po wciniciu tego klawisza na ekranie wywietlane jest okienko zawierajce informacje o systemie (nazwa, wersja, autor), o uytkowniku (nazwa, uprawnienia) i o firmie uywajcej system (nazwa, konto, NIP). W czasie działania tej funkcji mona wciskajc przycisk [System info] wywoła okienko z przyciskami pozwalajcymi zapozna si ze rodowiskiem działania systemu, logiem błdów systemu, otwartymi bazami danych, słownikami i funkcjami systemu F2. Wicej pomocy <F2> - słowniki / zapisz. Klawisz <F2> działa tylko w czasie wypełniania kodowanych pól danych lub w czasie edycji tekstu. W pierwszym wypadku wcinicie klawisza <F2> wywołuje słownik kodów skojarzonych z wypełnianym polem danych. W czasie edycji tekstu wcinicie klawisza <F2> powoduje jego zapamitanie. <Alt-F2> - uprawnienia. Działa tylko w czasie przegldania tabel danych. Po wciniciu tego klawisza na ekranie wywietlane jest okienko z list grup uytkowników: Gocie Magazyn Sprzeda Ksigowo Grupa Zarzd zawsze ma aktywne wszystkie uprawnienia (PMDUS) i nie mona ich ograniczy.i ich uprawnie do aktualnie przegldanej tabeli. Dla kadej grupy mona okreli osobno uprawnienia do: Przegldanie. Udostpniaj tabele do przegldania i daj moliwo drukowania zestawie. System *Firma* wersja

8 Modyfikacja. Pozwala zmieni istniejce obiekty przegldanej tabeli. Dopisywanie. Pozwala dopisa nowe obiekty do przegldanej tabeli. Usuwanie Pozwala usun istniejce w tabeli obiekty. Specjalne. Udostpnia niektóre specjalne funkcje. Aby zmieni uprawnienia, której z grup naley j wybra i wcisn klawisz <Enter>. Nastpnie mona wprowadzi cig odpowiednich znaków (np.: PMDUS oznacza wszystkie uprawnienia) lub wcisn klawisz <F2>. Na ekranie wywietlone zostanie okienko z list uprawnie. Wciskajc klawisz <Enter> mona przełcza stan uprawnie (uprawnienia aktywne oznaczone s znakiem ). Po włczeniu właciwych uprawnie naley wcisn klawisz <F10>. Po zainstalowaniu systemu wszyscy uytkownicy maj pełne uprawnienia do wszystkich tabel danych. Zmian w uprawnieniach naley dokonywa w sposób przemylany. <Shift-F2> - informacje o biecym obiekcie. Działa tylko w trakcie przegldania tabel danych. Po wywołaniu tej funkcji na ekranie wywietlane jest okienko z informacj o biecym (podwietlonym) obiekcie. W skład tych informacji wchodz: Baza danych opis przegldanej tabeli danych. Plik dyskowa nazwa (ze ciek) tabeli (w nawiasie tzw.: uchwyt). Dostp dzielony / wyłczny - wskazuje sposób otwarcia tabeli. Indeks nazwa pliku indeksowego, jego uchwyt i numer porzdku (tzw.: TAG). Klucz warto wyraenia wg którego jest uporzdkowana tabela. Opis biecego rekordu zaleny od wybranej tabeli. Rekord numer rekordu fizyczny / logiczny (w kluczu) / ostatni. Wprowadził kod uytkownika, i czas (DD.MM GG:MM) wprowadzenia rekordu. Zmienił kod uytkownika, i czas (DD.MM GG:MM) ostatniej modyfikacji rekordu 1-8 Instrukcja Uytkownika

9 <Ctrl-F2> - zapamitanie ustawie rejestru. Zmiany wprowadzone w wygldzie rejestru (nowe kolumny, ich szeroko i uporzdkowanie) nie s automatycznie zapamitywane - po zakoczeniu pracy systemu i jego ponownym uruchomieniu przywracany jest stan poprzedni. Aby utrwali wprowadzone zmiany naley wcisn kombinacje klawiszy <Ctrl-F2> i odpowiedzie twierdzco na pytanie Czy chcesz zapamita wprowadzone zmiany? F3. Poka Funkcje skojarzone z klawiszem F3 i wszystkimi jego kombinacjami (<Alt-F3>, <Ctrl-F3> oraz <Shift-F3>) słu do przegldania informacji o wybranym obiekcie bez ich zmiany. Na ogół po wciniciu której z kombinacji klawisza <F3> na ekranie wywietlana jest jaka kartoteka zwizana z wybranym obiektem. Działanie klawisza <F3> jest silnie kontekstowe i naley sprawdzi w menu jakie funkcje s z tym klawiszem powizane i do czego słu F4. Zmie Wcinicie klawisza <F4> (lub jakiej kombinacji z klawiszem <F4>) wywołuje na ogół funkcje, które słu do wprowadzania zmian do przegldanej tabeli danych. Na ekranie wywietlane jest wówczas okno dialogowe zawierajce informacje o wybranym obiekcie. W wikszoci wypadków dialog mona zakoczy zapamitaniem wprowadzonych zmian (poprzez wciniecie przycisku [Wykonaj] lub [Zapamitaj] lub wcinicie klawisza <PageDown>) lub zaniechaniem wprowadzania zmian poprzez wcinicie klawisza <Esc>. Dokładne działanie funkcji zwizanych z klawiszem <F4> jest silnie zalene od kontekstu F5. Drukuj Funkcje skojarzone z klawiszami z grupy F5 słu generalnie drukowaniu. Wszystkie działaj w całym programie, s jednak zalene od kontekstu. <F5> - drukuj. Wcinicie klawisza <F5> zawsze wywołuje menu skojarzonych z biec funkcj wydruków, lub gdy istnieje tylko jeden wydruk jego okno dialogowe tego wydruku. W przypadku wywietlenia menu wydruków naley wybra właciwy i zaakceptowa wybór wciniciem klawisza <Enter>. Po ukazaniu si okna dialogowego wybranego wydruku naley ustawi właciwe parametry wydruku i wcisn klawisz / przycisk: <F3> - aby przejrze wydruk na ekranie. [nazwa_drukarki] (lub <PageDown>) - aby rozpocz drukowanie [Ustawienia] aby zmieni ustawienia wybranego wydruku <F10> (lub <Esc>) aby zrezygnowa z wydruku W programie istnieje dua liczba wydruków, dodatkowo wikszo z nich moe by przez uytkownika zmieniana. Mog by tworzone nowe wydruki, a niektóre wydruki umieszczone s kilka razy w rónych miejscach programu. Z tego wzgldu wskazane jest wyszukanie w programie potrzebnych wydruków i zanotowanie miejsca ich wystpowania. Naley przy tym pamita, e na ogół wydruki wystpuj w tabelach danych które maj by drukowane. <Ctrl-F5> - drukowanie ekranu. Funkcja dostpna w całym programie. Po jej wywołaniu wywietlane jest okno dialogowe pozwalajce wybra obszar wydruku (biece okno lub cały ekran) i ustawienia wydruku. Funkcja pozwala wydrukowa na dowolnej drukarce to co jest widoczne na ekranie. System *Firma* wersja

10 <Alt-F5> - wbudowany notes. Po wywołaniu tej funkcji uaktywniany jest pełnoekranowy edytor tekstowy. Za jego pomoc mona tworzy i zapamitywa notatki, mona zmienia wczeniej utworzone notatki i je kasowa. Wszystkie notatki mog by oczywicie wydrukowane. Funkcja notes jest szybka i zawsze pod rk. Dodatkowo w tekcie notatki mona uywa makropolece i znaków sterujcych praca drukarki. <Shift-F5> - wbudowana poczta. Funkcja słuy do wymiany informacji pomidzy uytkownikami programu. Po jej wywołaniu wywietlana jest skrzynka pocztowa biecego uytkownika. Skrzynka podzielona jest na trzy czci: Listy biece zawiera nowe listy do biecego uytkownika Listy przeczytane zawiera ju przeczytane listy Listy skasowane - zawiera listy skasowane Za pomoc funkcji poczta mona: Nada list do dowolnego uytkownika list dostanie dostarczony przy najbliszej okazji gdy adresat włczy program. Nada list do dowolnego kontrahenta list zostanie dostarczony pierwszemu uytkownikowi, który otworzy dowolny dokument, lub opis tego kontrahenta. Wydrukowa odebrane / nadane listy Odpowiedzie na odebrane listy. Funkcja wzorowana jest na programach do obsługi poczty Internet. Jest bardzo prosta w obsłudze, i bardzo efektywna w działaniu F6. Szukaj Klawisz <F6> wraz z wszystkimi kombinacjami słuy do wyszukiwania informacji w programie Instrukcja Uytkownika

11 <F6> - Szukaj. Po wciniciu tego klawisza na ekranie wywietlane jest okno z prob o podanie opisu szukanego obiektu. Mona poda dowolne fragmenty opisu szukanego obiektu. Po wciniciu przycisku [Wykonaj] program rozpocznie szukanie obiektu zawierajcego wszystkie podane frazy. Gdy zostanie znaleziony pierwszy obiekt spełniajcy warunki szukanie wówczas ustawiony bdzie jako biecy. Gdy szukany obiekt nie zostanie znaleziony wówczas jako biecy obiekt nie zostanie zmieniony i wygenerowany zostanie sygnał błdu. <Alt-F6> - Szukaj dalej. Jeli funkcja szukaj znajdzie obiekt zawierajcy podane fragmenty opisu, ale nie jest to ten właciwy obiekt, wówczas wcinicie klawisza <Alt-F6> oznacza komend dalszego poszukiwania (od biecego miejsca) obiektu spełniajcego takie same warunki F7. Dodaj dopisz Wszystkie funkcje wywoływane poprzez kombinacje klawisza <F7> słu do dopisywania nowych obiektów. W zalenoci od kontekstu i wcinitej kombinacji na ekranie wywietlone zostanie odpowiednie okno dialogowe. Po prawidłowym wypełnieniu wywietlanego formularza dopisywany jest odpowiedni obiekt F8. Usu Klawisze z tej grupy słu do usuwania (kasowania), anulowania, cofania akcji zwizanej z wybranym obiektem. W najprostszym przypadku kasowany obiekt usuwany jest z tabeli danych. W przypadku anulowania obiekt nadal pozostaje w tabeli danych ale anulowane s wszelkie skutki jego istnienia. Działanie klawisza silnie zalene od kontekstu F9. Menu Wcinicie klawisza <F9> przywołuje lokalne menu (gdy istnieje) lub wywietla okno z aktywnymi funkcjami gdy menu w danym miejscu nie istnienie. Wcinicie klawisza <F9> jest najprostszym sposobem aby uzyska dostp do wszystkich funkcji F10. Koniec wyjcie <F10> - wyjcie z funkcji. Wcinicie tego klawisza oznacza rezygnacje z wykonywanej funkcji. Jeli wykonywan funkcj było wprowadzanie danych wówczas wcinicie klawisza <F10> oznacza zaniechanie wprowadzania zmian. Gdy klawisz <F10> został wcinity w czasie działania jakiego przebiegu (drukowania, obliczania, testowania, itp.) wówczas wcinicie klawisza <F10> oznacza ch przerwania działania tej funkcji. Wcinicie klawisza <F10> w pozostałych sytuacjach oznacza ch powrotu do poprzedniej funkcji. Funkcjonalnym odpowiednikiem klawisza <F10> jest klawisz <Esc>. <Ctrl-F10> - blokada klawiatury. Po wciniciu tej kombinacji klawiszy wygaszany jest ekran (ekran jest czarny), i blokowany jest dostp do komputera. Jedynym sposobem przerwania blokady jest podanie kodu biecego uytkownika. Bez znajomoci kodu dostpu jedynym sposobem przerwania blokady jest restart komputera. Przed włczeniem blokady komputera naley upewni si, e zna si biecy kod dostpu. W przeciwnym wypadku konieczny bdzie restart programu, a to moe doprowadzi do utraty aktualnie wprowadzanych danych, a nawet do ich uszkodzenia! System *Firma* wersja

12 <Shift-F10> przerwanie pracy programu. Przerwanie programu powoduje natychmiastowe zakoczenie pracy w programie. Funkcj t mona wywoła z dowolnego miejsca. Uywanie jej jest wskazane jedynie w ostatecznoci (w przypadku zawieszenia programu, lub nagłej koniecznoci zakoczenia pracy z pominiciem normalnej procedury koczcej) Menu Systemu Menu słuy do poruszania si pomidzy funkcjami systemu. Wywietlane jest w drugim wierszu u góry ekranu (pod nagłówkiem). Menu składa si z: wywietlonych w rzdzie grup funkcji - słów z podwietlon liter rozwijanych w dół (ang.: pull-down) list funkcji. W celu wybrania której z funkcji menu naley najpierw wybra grup za pomoc jednej z metod: wcisn klawisz <Alt> wraz z klawiszem takim jak wyróniony znak nazwy grupy (np.: aby wybra grup Rejestr naley wcisn kombinacj klawiszy <Alt-R>). lub wcisn klawisz <F9> - rozwinite zostanie pierwsze (z lewej) menu, a nastpnie za pomoc klawiszy <> i <> naley wybra właciw grup Rysunek 1 Przykładowe menu Po wybraniu właciwej grupy rozwijane jest jej menu. Z menu za pomoc klawiszy <> i < > naley wybra właciw funkcj i wcisn klawisz <Enter>. Jeli wybrana funkcja zakoczona była znaczkiem trójkta wówczas moe by rozwinita druga lista (submenu). Po ostatecznym wybraniu właciwej pozycji wywoływana jest dana funkcja. Po jej zakoczeniu program wraca do miejsca skd wywołano menu. Wcinicie klawisza <Esc> w którymkolwiek momencie działania menu przed wybraniem funkcji powoduje natychmiastowe przerwanie działania menu Komunikaty systemu W czasie pracy Systemu pojawiaj si sytuacje wymagajce powiadomienia Uytkownika o zaistniałych zdarzeniach lub konieczne jest podjcie przez Uytkownika decyzji. W takich momentach na ekranie wywietlane s komunikaty. Komunikaty s dwojakiego rodzaju: informacyjne, zatytułowane na ogół Komunikat - wymagaj zapoznania si z ich treci oraz wcinicia klawisza <Enter> pytania, zatytułowane na ogół Pytanie i zawierajce wicej ni jeden przycisk (na ogół [Tak] oraz [Nie]). Wymagaj od uytkownika podjcia decyzji i wcinicia właciwego przycisku Instrukcja Uytkownika

13 Wszystkie komunikaty powinny by uwanie przeczytane gdy mog zawiera istotne informacje. Nie czytanie komunikatów i wciskanie przycisków na pami jest zł praktyk. Komunikaty wywietlane s w postaci okna wywietlanego na rodku ekranu. Wywietlanemu komunikatowi towarzyszy zazwyczaj sygnał dwikowy Przyciski Przyciski s to obszary ekranu wywołujce róne funkcje po ich wciniciu. Przycisk moe by wcinity poprzez wcinicie kombinacji klawiszy <Alt> i wyrónionego znaku na przycisku, lub wybranie (podwietlenie) przycisku za pomoc strzałek i wciniciu klawisza <Enter>. W przykładzie jak na rysunku 2 pokazano przyciski [Tak] oraz [Nie] zazwyczaj umieszczone w oknach pyta. Aby wcisn przycisk [Tak] naley: klikn na nim mysz, wybra go strzałkami i wcisn klawisz <Enter>, lub wcisn kombinacje klawiszy <Alt-T>, lub wcisn klawisz <T> Pola danych Pola danych słu do wprowadzania danych do programu. Ze wzgldu na rón zawarto i sposób obsługi podzielone s na: pola tekstowe pola liczbowe pola daty pola kodowane pola zaznaczenia (checkbox) pola wyboru (radiobutton) pola wyboru z listy (combobox) Wszystkie pola danych zazwyczaj wyrónione s odrbnym (kontrastowym) kolorem i poprzedzone s opisem. System *Firma* wersja

14 Pola tekstowe Pola tekstowe słu do wprowadzania tekstów (nazw, adresów, opisów, itp.). Pola tekstowe maj okrelon maksymaln długo. Długo ta moe jednak przekracza rozmiar okienka na ekranie. Wówczas w miar poruszania si po polu tekst jest poziomo przewijany w lewo lub w prawo. W pola tekstowe mona wprowadza dowolne znaki (małe i due litery, cyfry, znaki specjalne, itd.) Jeli tekst w polu tekstowym musi by w jakikolwiek sposób sformatowany wówczas odbywa si to automatycznie (np.: automatycznie konwertowane s litery z małych na due w indeksach, kodach itp.) Pola liczbowe Pola liczbowe słu do wprowadzania liczb (iloci, cen, kwot, procentów, itp.). Pola liczbowe s cile sformatowane. Mona do nich wprowadza tylko cyfry oraz kropk (przecinek) dziesitn. Formaty (obrazki) pól liczbowych mona zmieni za pomoc funkcji Narzdzia \ Obrazki pól menu głównego systemu. Warto pól liczbowych moe by kontrolowana, zaley to jednak od kontekstu. BRAKUJE! Pola daty Pola daty podobnie jak pola liczbowe s cile sformatowane. Kolejno pól (dzie, miesic i rok), separatory pomidzy polami (kropka, mylnik, łamane, itp.), a take ilo cyfr w roku (rok ze stuleciem lub bez) okrelone s za pomoc funkcji Narzdzia \ Obrazki pól menu głównego programu. Warto pól typu data jest kontrolowana i nie przyjmowane s nieprawidłowe daty (13 miesic, 30 lutego, itp.). W przypadku podania daty bez stulecia przyjmowane jest domylnie biece stulecie tj.: do 31 grudnia 1999 roku: 19.. po tej dacie Pola kodowane Pola kodowane zawieraj skrócon i kontrolowan zawarto. Do pól kodowanych mona wprowadzi jedynie jeden z kodów zapisanych w słowniku. Do zarzdzania słownikiem słuy funkcja F2-Słownik, aktywna podczas wprowadzania danych do pola kodowanego. Po wprowadzeniu pola kodowanego program sprawdza czy podany kod wystpuje w słowniku. Jeli tak wówczas program wykonuje akcj zlecon przez uytkownika. W przeciwnym wypadku na ekranie wywietlany jest komunikat Podany kod nie istnieje. Czy dopisa do słownika? w zalenoci od udzielonej odpowiedzi podany kod dopisywany jest do słownika (odpowied Tak ) lub wywietlany jest słownik (odpowied Nie ) Pola zaznaczenia Pola zaznaczenia słu do zaznaczania jakiej opcji. Pola te maj posta: [x] opis pola. Po wybraniu pola zaznaczenia moliwe jest przełczanie statusu zaznaczenia ( x włczone) za pomoc klawisza <Spacja> (odstp) Instrukcja Uytkownika

15 Pola wyboru Pola wyboru słu do wybrania jednej z podanych opcji. Pola wyboru maj posta grupy pól o wygldzie: () opis pola. Po wybraniu właciwego pola i wciniciu klawisza <Spacja> pole to jest zaznaczane (wszystkie inne pola wyboru z tej grupy s automatycznie odznaczane) Pola wyboru z listy Pola wyboru z listy podobnie jak wczeniej omawiane pole wyboru słuy do wybrania jednej z wielu moliwoci. Rónica polega na tym, e widoczna jest tylko jedna (wybrana) pozycja. Pozostałe s ukryte. Aby do nich dotrze naley podczas modyfikacji pola wyboru wcisn klawisz <>, lub klikn myszk na strzałce na kocu pola wyboru. Nastpnie z wywietlonej listy pozycji do wyboru naley za pomoc strzałek i klawisza <Enter> wybra właciw z nich. Jeli właciwa pozycja jest znana, wówczas mona nie rozwija listy tylko wcisn klawisz z pierwszym znakiem z danego pola Formularze danych (okna dialogowe) Formularze danych (okna dialogowe) słu do wprowadzania danych, parametrów i ustawie. Składaj si one z wymienionych wczeniej elementów (pól i przycisków). W czasie wypełniania formularzy danych mona porusza si za pomoc: Strzałek (<> i <> przesuwaj o znak w obrbie pola, <> i < > przesuwaj na poprzednie / nastpne pole). Klawiszy <Tab>, <Shift-Tab> - przesuwaj do nastpnej / poprzedniej grupy pól danych. Klawisza <Enter> - przesuwa do nastpnego pola. Myszy przesuwa do wskazanego pola. Ponadto jeli w dialogu wystpuj przyciski, lub pola wyboru i zaznaczenia, mona skoczy bezporednio do jednego z nich wciskajc kombinacj klawisza <Alt> i podwietlonego znaku przycisku / pola. Wypełnianie formularza z zapamitaniem zmian koczy: Wcinicie przycisku [Wykonaj], [Zapamitaj] lub [Zapisz] (jeli istnieje) Wcinicie klawisza <PageDown> Zaakceptowanie klawiszem <Enter> wszystkich pól danych. Aby anulowa wprowadzone zmiany naley: Wcisn przycisk [Anuluj] (jeli istnieje) Wcisn klawisz <F10> lub <Esc>. System *Firma* wersja

16 Tabele danych (przegldarki) Tabele danych słu do przegldania i wyboru obiektów w rejestrach systemu. W czasie przegldania tabel danych cz robocza (pomidzy menu, a stopk ekranu) podzielona jest na trzy obszary: Nagłówki kolumn tabeli. Tabeli danych. Stopki tabeli. Nagłówki tabel zawieraj opis (nazwy) kolumn tabeli. Opisy te s zazwyczaj skrócone, mog by wywietlane w jednym lub kilku wierszach. Opisy zazwyczaj wywietlane s w innym kolorze ni reszta tabeli i oddzielone s od tabeli poziom lini. Opisy kolumn po których moliwe jest porzdkowanie i tak zwane szybkie wyszukiwanie poprzedzone s znakiem (trójkt). Tabele danych składaj si z kolumn zawierajcych okrelony rodzaj informacji (np.: nazwa, data, cena) i wierszy zawierajcych informacje o poszczególnych obiektach w przegldanej tabeli. Poszczególne kolumny tabeli mog by oddzielone od siebie pionowymi liniami lub by zaznaczone za pomoc innego koloru (sposób wywietlania zaleny jest od ustawienia opcji Inwersja kolorów w parametrach komputera). Stopki tabel zawieraj dokładniejszy opis aktualnie wybranego (zaznaczonego) wiersza tabeli. Tre stopek zaley od rodzaju przegldanej tabeli i na ogół jest wystarczajco opisana na ekranie. Wygld poszczególnych tabel danych jest niemoliwy do pisania poniewa zaley od uytkownika. Uytkownik w czasie pracy moe wstawia nowe kolumny do tabeli, ukrywa kolumny niepotrzebne, zmienia ich szeroko, a take kolejno wywietlania. Słu do tego funkcje z menu Narzdzia Przegldanie tabel danych W czasie przegldania tabel danych uytkownik porusza si po komórkach tabeli. Wybrana komórka zaznaczona jest za pomoc innego koloru (inwersji, podwietlenia). Wybrana komórka zwana kursorem okrela biec kolumn i biecy wiersz tabeli. Aby przemieci aktywn komórk naley posługiwa si nastpujcymi klawiszami: Strzałki przesuwaj zaznaczenie odpowiednio do nastpnego / poprzedniego wiersza / kolumny. <PgDown> - wywietla nastpn stron wywietlanej tabeli <PgUp> - wywietla poprzedni stron wywietlanej tabeli <Ctrl-PgDown> - powoduje skok na koniec tabeli <Ctrl-PgUp> - powoduje skok na pocztek tabeli Przeszukiwanie tabel danych Aby wyszuka informacje w tabeli danych mona posłuy si jedn z dwu technik: 1. Szukanie uproszczone moliwe jest tylko wówczas gdy w tabeli wywietlona jest kolumna zawierajca szukane informacje. W tym celu naley: przesun kursor do kolumny mogcej zawiera szukane informacje, wprowadzi fragment szukanego tekstu, wcisn klawisz <Enter> Instrukcja Uytkownika

17 2. Szukanie kompleksowe pozwala wyszuka obiekt zawierajcy dowoln kombinacj cech. Aby kompleksowo przeszuka wybrana tabel naley: wcisn klawisz <F6>, w wywietlonym oknie dialogowym naley wprowadzi fragmenty szukanych informacji oddzielone spacjami (kolejno nie ma znaczenia), wcisn klawisz <Enter>. Bez wzgldu na uyt metod po wciniciu klawisza <Enter> program rozpoczyna szukanie właciwego obiektu. Gdy obiekt ten zostanie znaleziony wówczas automatycznie ustawiany jest jako biecy. Jeeli wyszukany obiekt nie jest tym, który miał by znaleziony wówczas naley wcisn klawisz <Alt-F6>. Funkcja w ten sposób wywołana wyszukuje nastpne obiekty spełniajce podane warunki. Funkcje <Alt-F6> mona wywoływa wielokrotnie w celu szukania nastpnych obiektów. System *Firma* wersja

18 2. Instalacja Systemu System dostarczany jest w postaci Dyskietek Instalacyjnych wraz z Instrukcj Obsługi. Aby móc korzysta z systemu naley go najpierw zainstalowa w systemie komputerowym Uytkownika. W tym celu naley: 1. Przeczyta niniejsz instrukcj obsługi. 2. Przygotowa informacje o firmie - uytkowniku systemu. 3. Dostosowa sprzt komputerowy do wymaga systemu. 4. Odpowiednio skonfigurowa system operacyjny. 5. Zainstalowa system za pomoc programu instalacyjnego. 6. Skonfigurowa ustawienia systemu. 7. Wdroy system w przedsibiorstwie Informacje o uytkowniku Przed zainstalowaniem systemu naley zebra kilka informacji o firmie. Informacje te bd konieczne do prawidłowego ustawienia wielu parametrów. Do najwaniejszych informacji o firmie nale: 1. Nazwa, adres, NIP, numery telefonów, itp. informacje umieszczane w nagłówkach dokumentów. 2. Nazwy banków i numery posiadanych kont do umieszczenia w nagłówkach dokumentów i na poleceniach przelewów. 3. List uytkowników - osób uprawnionych do korzystania z systemu. Wskazane jest okrelenie: unikalnego symbolu uytkownika (np.: inicjały). indywidualnego hasła dostpu do systemu. przynalenoci do grupy (zarzd, ksigowo, sprzeda, magazyn, go) lista zada wykonywanych przez dan osob (np.: wystawianie faktur, rozliczenia z kontrahentami, prowadzenie kasy, utrzymywaniem stanów magazynowych, itp.). 4. List komputerów przeznaczonych do współpracy z systemem. Lista powinna zawiera: numer (kolejny) komputera unikaln nazw komputera (zgodnie z regułami dotyczcymi nazwy w zmiennej FMENV opisanymi w nastpnym punkcie). list uywanych przez ten komputer drukarek, zawierajc: nazw drukarki, jej ustawienia (a w szczególnoci emulacj) port do którego jest podłczona, obsługiwany standard polskich znaków 2-18 Instrukcja Uytkownika

19 5. List artykułów (towarów, usług, opakowa zwrotnych), które bd zaewidencjonowane w systemie. Lista powinna zawiera indeksy, nazwy, jednostki miary, ceny zakupu i sprzeday, symbole SWW/KU i stawki VAT. Wskazane by było podzielenie wszystkich artykułów na grupy asortymentowe, ustalenie producentów poszczególnych artykułów, ich symboli, itp. 6. List stałych klientów i dostawców z wszystkimi informacjami jakie musz si znale na fakturach VAT. 7. List wystawianych w przedsibiorstwie dokumentów zawierajc: symbole dokumentów (np.: WZ, PZ, FV, MM) nazwy dokumentów rodzaje cen wystpujcych na dokumentach sposób naliczania podatków na dokumentach relacje pomidzy dokumentami zdarzenia wywołujce powstanie tych dokumentów inne informacje majce wpływ na sposoby wystawiania dokumentów. 8. List niezbdnych wydruków i zestawie zawierajc: nazw, rodzaj drukowanych informacji, sposoby agregacji, porzdkowania i sumowania danych, projekt (wzór) wygldu wydruku. Powysza lista specyfikuje jedynie najwaniejsze i typowe informacje jakie naley przygotowa przed przystpieniem do instalacji. W prostych przypadkach (jeden uytkownik, jeden komputer, jedna drukarka, typowa firma handlowa) przygotowanie tych informacji nie powinno nastrcza adnych kłopotów, a nawet moe okaza si zbdne. W bardziej złoonych przypadkach nie naley zaniedbywa dokładniejszych przygotowa. Pozwoli to unikn wielu błdów, a uzyskany efekt lepiej bdzie odpowiadał oczekiwaniom Sprztowe wymagania Systemu Ze wzgldu na swoj konstrukcj, a take wykonywane zadania system ma okrelone minimalne wymagania co do uywanego sprztu komputerowego, a w szczególnoci: 1. System działa jedynie w komputerach zgodnych ze standardem IBM PC 2. Komputer musi by wyposaony w procesor 486DX lub Pentium taktowany zegarem 66 MHz lub lepszym. Nie zalecane jest uywanie komputera z procesorami WinChip, Cyrix lub AMD serii K5. 3. W komputerze musi by zainstalowane minimum 8 MB pamici operacyjnej RAM. W przypadku uywania bardziej wymagajcych systemów operacyjnych (np.: Windows) ilo ta nie powinna by mniejsza ni 16 MB. 4. Dysk, na którym ma by zapisany system, musi mie minimum 10 MB wolnego miejsca. UWAGA!!! 10 MB wolnego miejsca konieczne jest dla systemu. Do tej iloci naley doda ilo miejsca niezbdn na zapisanie cenników, list klientów, dokumentów, itp. W praktyce naley przygotowa minimum 100 MB wolnego miejsca. 5. Dowolny monitor typu VGA. 6. Napd dysków elastycznych 3.5. System *Firma* wersja

20 7. Dowolna drukarka pracujca w trybie tekstowym wyposaona w emulacje standardów IBM Proprinter, Epson FX lub HPCL. Zalecana jest drukarka igłowa z wałkiem o szerokoci 15. Wskazane jest równie, aby drukarka posiadała wbudowane obsług polskich znaków w standardzie IBM Latin 2 (cp: 852), ISO-1250, Mazowia lub Windows EE Niespełnienie, któregokolwiek z wyej wymienionych punktów moe uniemoliwi korzystanie z systemu, albo sprawi, e praca bdzie bardzo utrudniona. Wszystkie niezbdne informacje powinny by w dokumentacji posiadanych urzdze komputerowych, a w szczególnoci Instrukcjach Obsługi, Kartach Gwarancyjnych, itp. W razie wtpliwoci wskazane jest zasignicie opinii dostawcy systemu System operacyjny System FIRMA jest programem pracujcy w tzw.: trybie zaprotegowanym (ang.: protected mode) z wykorzystaniem tekstowego interfejsu graficznego. Z tego wzgldu najlepszym rodowiskiem do jego pracy jest system MS-DOS wersji 3.30 lub póniejszych, lub jakikolwiek inny system potraficy emulowa działanie wymienionego systemu. W praktyce oznacza to, e system moe by uywany wraz z: 1. MS-DOS wersji od 3.30 do 7.0, lub DR.DOS lub Novell DOS (zalecana jest MS-DOS 6.22) 2. Windows 95 i jego póniejsze odmiany. 3. Windows NT wersji 3.51 i nastpne. 4. OS/2 wersji 3.0 i 4.0 Po ustaleniu jaki rodzaj systemu operacyjnego jest uywany naley odpowiednio go skonfigurowa. Konfigurowanie systemów operacyjnych nie jest czynnoci prost. Wskazane jest skorzystanie z pomocy fachowca. Najlepiej w tej sprawie skontaktowa si z dostawc systemu. Konfigurowanie systemu operacyjnego polega na: 1. Uruchomieniu obsługi tzw. trybu zaprotegowanego 2. Ustawieniu iloci uchwytów dla plików na minimum Uruchomieniu obsługi polskich znaków w trybie IBM Latin2 (cp. 852) 4. Ustawieniu zmiennej rodowiska systemu FMENV Sposób wprowadzania powyszych zmian zaley od uywanego systemu operacyjnego i od jego wczeniejszych ustawie. W czasie dokonywania tych zmian naley równie pamita o wymaganiach innych zainstalowanych programów. W sumie jest to dosy skomplikowane i niewskazane jest aby robiła to osoba bez odpowiedniego przygotowania. Zmienna rodowiskowa FMENV ma posta: SET FMENV=/T<numer>/A<nazwa> gdzie: 2-20 Instrukcja Uytkownika

21 <numer> jest dowoln liczb z przedziału od 0 do 999. Liczba 0 (zero) oznacza prac jednostanowiskow (zbiory danych otwierane bd w trybie wyłcznoci). Gdy system uywany jest na kilku komputerach w sieci wówczas na kadym z komputerów warto parametru /T musi by inna. <adres> okrela nazw komputera. Nazwa moe składa si z maksymalnie 8 liter i cyfr. W nazwie niedozwolone s jakiekolwiek inne znaki. Niewskazane jest równie uywanie polskich liter. Nazwa podobnie jak numer musi by unikalna, tzn. inna dla kadego komputera w sieci. Przykład (terminal szósty, komputer BIURO ): SET FMENV=/T6/ABIURO 2.4. Instalacja Systemu Po przygotowaniu wszelkich niezbdnych informacji o uytkowniku systemu, dostosowaniu sprztu do potrzeb systemu i odpowiednim skonfigurowaniu systemu operacyjnego mona przystpi do właciwej instalacji. W tym celu do napdu komputera naley włoy Dyskietk Instalacyjn, a nastpnie z wiersza komend wyda polecenie <napd>: instaluj gdzie <napd> oznacza symbol napdu, w którym znajduje si dyskietka instalacyjna. Przewanie napd ten ma symbol A. Wywołanie instalacji na ogół ma wic posta: a:instaluj Jeli program instalacyjny został wywołany prawidłowo wówczas ekran komputera przyjmie nastpujc posta: Po zapoznaniu si z treci pierwszego komunikatu i wciniciu klawisza <Enter> wywietlony zostanie ekran z wyborem rodzaju instalacji. Moliwe s dwa rodzaje instalacji: 1. Instalacja standardowa, która na dysk uytkownika przenosi wszystkie elementy systemu. 2. Instalacji indywidualna, która w odrónieniu od instalacji standardowej daje moliwo wyboru instalowanych składników systemu. Po wybraniu rodzaju instalacji wywietlany jest nastpny ekran z trzema parametrami, które musi poda uytkownik: System *Firma* wersja

22 1. Lokalizacje systemu wskazujc dysk i katalog, w którym system ma by zainstalowany. Z punktu widzenia działania systemu lokalizacja nie ma adnego znaczenia. Wane jest tylko, aby: Wskazywany dysk miał odpowiednio duo wolnego miejsca Na wskazywanym dysku nie istniał wczeniej katalog o podanej nazwie Uytkownik łatwo zapamitał gdzie zlokalizowany jest system. 2. Nazwa firmy uytkownika systemu słuca do jego identyfikacji. Nazwa musi by uzgodniona z dostawc systemu i zazwyczaj umieszczona jest na nalepce dyskietki instalacyjnej. 3. Numer seryjny instalowanej wersji systemu. Numer ten nadawany jest przez dostawc systemu i zazwyczaj umieszczony jest na nalepce dyskietki instalacyjnej. Po prawidłowym podaniu wymienionych parametrów program instalacyjny, da potwierdzenia ich poprawnoci i ewentualnie pyta si czy na pewno tworzy katalog systemu. Po zaakceptowaniu wszystkich pyta na ekranie wywietlana jest lista katalogów w których umieszczony zostanie program wywołujcy system. Program ten umoliwia prosto i szybko uruchomi system. Jego lokalizacja nie ma wikszego znaczenia. Wystarczy zaakceptowa (klawiszem <Enter>) pierwsz z podanych lokalizacji. Nastpnie rozpoczyna si proces tworzenia struktury katalogów systemu i kopiowanie składników systemu na dysk uytkownika. W trakcie wykonywania tych czynnoci na ekranie wywietlana jest informacja o wykonywanych zadaniach, oraz procentowy wskanik ich kompletnoci. Po prawidłowym przeniesieniu systemu na dysk uytkownika wywietlany jest nastpny ekran informacyjny. Po zapoznaniu si z jego treci i wciniciu klawisza <Enter> program informacyjny dokona pierwszej próby uruchomienia systemu. W przypadku jej powodzenia uytkownik bdzie musiał poda: 1. Parametry komputera (nazwa, schemat kolorów, podpite drukarki). 2. Wprowadzi uytkowników (symbole, nazwy, grupy, hasła). 3. Nazwa, adres, numery NIP, telefony oraz bank i konto firmy uytkownika systemu Instrukcja Uytkownika

23 Formularze do wprowadzanie wymienionych informacji bd zmieniane w tej kolejnoci automatycznie. W przypadku popełnienia błdu lub pominicia jakiej informacji moliwe jest póniejsze ich uzupełnienie za pomoc odpowiednich funkcji systemu. Na koniec wywietlany jest ostatni ekran programu instalacyjnego z krótka informacj: gdzie został zainstalowany system i jak mona go ponownie uruchomi. Po wciniciu klawisza <Enter> program instalacyjny koczy swoje działanie. Instalacja systemu zazwyczaj przebiega szybko (do 15 minut) i jest prostym procesem. W jej trakcie mog jednak pojawi si problemy zgłaszane za pomoc odpowiednich komunikatów. Wikszo z nich wynika z nieprawidłowej konfiguracji komputera. W takim przypadku naley jeszcze raz sprawdzi ustawienia opisane w punkcie Konfiguracja systemu operacyjnego. Czst przyczyn jest równie uszkodzenie dyskietki instalacyjnej. Naley wówczas zada od dostawcy kopii dyskietki instalacyjnej. Jeli mimo kilku prób instalacja si nie powiedzie wówczas naley zwróci si o pomoc do dostawcy systemu. System *Firma* wersja

24 3. Pierwsze kroki Po uruchomieniu programu na ekranie monitora jest wywietlane okno, które pozwala uytkownikowi wybra odpowiedni opcj. Okno to składa si z: Nagłówka ekranu, który zawiera opis aktualnie uywanej funkcji, biec dat i czas. Pierwszym znakiem Nagłówka jest symbol (-) który zawiera midzy innymi: list aktywnych klawiszy klawisz <F1>, kalkulator- klawisz <Alt-F1>, instrukcj- klawisz <Ctrl-F1>, informacj o systemie- klawisz <Shift-F1>, notes- klawisz <Alt-F5>, drukowanie ekranu: biecego okna lub całego ekranu- klawisz <Ctrl-F5>, wiadomoci- klawisz <Shift-F5>, blokad komputera- klawisz <Alt-F10>. Menu dostpnych funkcji Systemu jest wywietlane w drugim wierszu pod Nagłówkiem ekranu. Stopki ekranu, które wywietlane s zawsze u dołu ekranu i zawieraj list podstawowych, aktywnych w danej chwili klawiszy funkcyjnych. W czasie wypełniania formularzy danych stopka zawiera pełniejszy opis wprowadzanej danej oraz ewentualne dodatkowe informacje. Obszar roboczy znajdujcy si pomidzy Nagłówkiem (ewentualnie Menu), a Stopk ekranu wypełniony jest przez tabele danych, formularze, okna dialogowe, itd. W skład Menu dostpnych funkcji Systemu wchodz: Rejestry Sprzeda Magazyn Finanse Wydruki Narzdzia 3-24 Instrukcja Uytkownika

INSTALACJA SYSTEMU...

INSTALACJA SYSTEMU... Spis treści 1. PODSTAWY SYSTEMU... 2-2 1.1 OPIS SYSTEMU... 2-2 1.2 JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI... 2-2 1.3 PRZYJĘTE OZNACZENIA... 2-3 1.4 DIALOG Z KOMPUTEREM... 2-4 1.4.1 Wygląd ekranu... 2-4 1.4.2 Klawisze

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 KRONOS LT v 2.0 Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2 C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony)... 13 E. Obsługa alarmów (interfejs

Bardziej szczegółowo

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM

Łukasz Szkup. Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki Wrocław, 2006 Łukasz Szkup Implementacja abstrakcyjnego modelu oblicze - - Maszyny RAM (Implementation of Abstract Computation

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

III. INSTALACJA SYSTEMU... 23 3.1. ZAINSTALOWANIE SYSTEMU... 23 3.2. INICJACJA SYSTEMU... 23

III. INSTALACJA SYSTEMU... 23 3.1. ZAINSTALOWANIE SYSTEMU... 23 3.2. INICJACJA SYSTEMU... 23 I. CZ INFORMACYJNA............................................ 1 1.1. INFORMACJE OGÓLNE.......................................... 1 1.1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU.................. 1 1.1.2. OKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program FPP Firma++ UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

2. Praca z Windows tworzenie dokumentów

2. Praca z Windows tworzenie dokumentów 2. Praca z Windows tworzenie dokumentów Mój komputer: dyski i foldery Informacja gromadzona w komputerze, zapisywana jest na dyskach twardych. Dodatkowo mona zapisywa informacj na dyskach USB, CD, DVD

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU Spis treści WSTĘP od autorów...6 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-HANDEL / HANDEL 2000...6 1.1. Wymagania programu HANDEL 2000...6 1.2. Wymagania programu RC-HANDEL...6 1.3. Instalacja programu HANDEL 2000...7

Bardziej szczegółowo