USTAWA z dnia r. Prawo telekomunikacyjne 1. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA z dnia... 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1. DZIAŁ I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 10 grudnia 2003 r. USTAWA z dnia r. Prawo telekomunikacyjne 1 DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art Ustawa określa: 1) prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, 2) prawa i obowiązki użytkowników i użytkowników końcowych, w tym abonentów i konsumentów usług telekomunikacyjnych oraz użytkowników urządzeń radiowych, 3) warunki podejmowania i prowadzenia działalności polegającej na dostarczaniu sieci i świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących transmisjom radiofonicznym i telewizyjnym, 4) warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych, 5) warunki świadczenia usług powszechnych, 6) warunki ochrony użytkowników usług, gospodarowania częstotliwościami radiowymi oraz numeracją, 7) warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej, 8) niektóre obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, 9) sprawy urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, 10) funkcjonowanie administracji telekomunikacyjnej, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulowania telekomunikacji, 11) sprawy urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 2. Przepisy ustawy stosuje się do spraw zgodności urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych z zasadniczymi wymaganiami w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz, 1360, z 2003 r. Nr 80, poz.71, Nr 130, poz. 1188). 3. Przepisy ustawy stosuje się do spraw transmisji radiofonicznych i telewizyjnych w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 56, poz. 517). 4. Sprawy kompatybilności elektromagnetycznej są przedmiotem odrębnej ustawy. 1 Na podstawie art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ustawa transponuje dyrektywy: 1) dyrektywę 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 108 z , str. 33 i n.; 2) dyrektywę 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na sieci i usługi łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 108 z , str. 21 i n.; 3) dyrektywę 2002/19/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia, Dz. Urz. WE L 108 z , str. 7 i n.; 4) dyrektywę 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 108 z , str. 51 i n.; 5) dyrektywę 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 201 z , str. 37 i n.; 6) dyrektywę 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 249 z , str. 21i n.; 7) dyrektywę 1999/5WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, w zakresie nie objętym ustawą o systemie oceny zgodności. Dz. Urz. WE L 91 z , str. 10 i n. 1

2 Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 1) abonent subscriber 2 - podmiot, który jest stroną umowy zawartej na piśmie lub w formie elektronicznej o świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 2) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej provision of an electronic communications network - zakładanie, eksploatację, nadzór lub umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, 3) dostawca usług - przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi telekomunikacyjne lub uprawniony do takiej działalności, 4) dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - możliwość korzystania z lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej pozwalająca na korzystanie z pełnego pasma częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu możliwości korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług telefonicznych (współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej), 5) dostęp do sieci telekomunikacyjnej - korzystanie z urządzeń, udogodnień lub usług telekomunikacyjnych innego przedsiębiorcy, na określonych warunkach, celem świadczenia usług telekomunikacyjnych, w szczególności korzystanie z elementów sieci i udogodnień towarzyszących, co może wiązać się z przyłączeniem urządzeń, za pomocą stacjonarnych albo niestacjonarnych systemów telekomunikacyjnych, dostępu do pętli lokalnej oraz urządzeń i usług niezbędnych do świadczenia usług pętli lokalnej, dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym budynków, kanalizacji i masztów; dostępu do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów wspomagających eksploatację, dostępu do translacji numerów lub systemów zapewniających ekwiwalentną funkcjonalność, dostępu do stacjonarnych i ruchomych sieci, a w szczególności na potrzeby roamingu, dostępu do systemów warunkowego dostępu do usług telewizji cyfrowej, dostępu do usług sieci wirtualnych. Połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu realizowanego pomiędzy operatorami sieci publicznych. 6) elektroniczny przewodnik po programach EPG udogodnienie towarzyszące umożliwiające wybór programów, stosowane w systemach telewizji cyfrowej, zawierające dodatkowe dane opisujące programy występujące w cyfrowym sygnale telewizyjnym, 7) infrastruktura telekomunikacyjna urządzenie telekomunikacyjne oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, linie, kanalizację, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji, 8) interfejs układ elektroniczny lub oprogramowanie umożliwiające łączenie, współpracę i wymianę informacji pomiędzy dwoma urządzeniami, 9) interfejs programu aplikacyjnego - application program interface (API) - oznacza interfejs programowy pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służących cyfrowym usługom telewizyjnym lub radiowym, 10) kolokacja oznacza udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, 11) konsument consumer - osoba fizyczna wnioskująca o udostępnienie usług telekomunikacyjnych lub korzystająca z takich usług dla celów nie związanych z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, 12) lokalna pętla abonencka obwód łączący zakończenie sieci bezpośrednio z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem, 13) lokalna podpętla abonencka obwód łączący zakończenie sieci z pośrednim punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z koncentratorem lub innym urządzeniem dostępu pośredniego do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 14) numer geograficzny- geographic number - numer istniejący w planie numeracji krajowej, w którym część ciągu cyfr zawiera informację wskazującą wyróżnik obszaru geograficznego, wykorzystywany do kierowania połączeń do fizycznej lokalizacji zakończenia sieci, 2 anglojęzyczne nazwy zostały zastosowane jedynie na użytek projektu i mają na celu ułatwienie zrozumienia pojęć zaczerpniętych z dyrektyw. 2

3 15) numer niegeograficzny- non-geographic numbers - numer istniejący w planie numeracji, do którego połączenia są bezpłatne i podwyższonej opłacie, w szczególności numer zakończenia sieci ruchomej, 16) operator przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarczający sieci telekomunikacyjne, udogodnienia towarzyszące lub upoważniony do takiej działalności, 17) połączenie sieci interconnection - fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy komunikowania / porozumiewania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę, 18) połączenie telefoniczne call - połączenie ustanowione za pomocą publicznie dostępnej usługi telefonicznej, pozwalające na dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym, 19) przedsiębiorca telekomunikacyjny przedsiębiorca, który dostarcza sieci telekomunikacyjne, udogodnienia towarzyszące lub świadczy usługi telekomunikacyjne, 20) publiczna sieć telefoniczna public telephone network - publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystywana do świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewniająca łączność głosową między zakończeniami sieci, a także inne formy łączności, w szczególności przesyłanie faksów i danych. 21) publiczna sieć telekomunikacyjna public communications network - sieć telekomunikacyjna wykorzystywana całkowicie lub głównie do świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępnych dla ogółu użytkowników, 22) publicznie dostępna usługa telefoniczna publicly avialable telephone service - usługa dostępna publicznie obejmująca inicjowanie i odbieranie połączeń krajowych i międzynarodowych, w tym dostęp do służb ratunkowych poprzez numer lub numery istniejące w krajowym lub międzynarodowym planie numeracji telefonicznej, która dodatkowo może obejmować jedną lub więcej z następujących usług: zapewnienie pomocy pracownika operatora, informację o numerach telefonicznych, spisy numerów telefonicznych, udostępnianie publicznych aparatów telefonicznych, świadczenie usług na szczególnych warunkach, zapewnianie specjalnych udogodnień klientom niepełnosprawnym, mającym szczególne potrzeby społeczne lub świadczenie połączeń z numerami niegeograficznymi, 23) publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna publicly avialable electronic services - usługa telekomunikacyjna dostępna dla ogółu, 24) ruchoma publiczna siec telefoniczna - publiczna sieć telefoniczna, w której zakończenia nie mają stałej lokalizacji, 25) służba radiokomunikacyjna - nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych, 26) służba radiokomunikacyjna amatorska - służbę radiokomunikacyjną mającą na celu nawiązywanie wzajemnych łączności, badania techniczne oraz indywidualne szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby wyłącznie dla potrzeb własnych, 26) sieć telekomunikacyjna electronic communications network - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od rodzaju przekazywanej informacji, 27) stacjonarna publiczna sieć telefoniczna - publiczna sieć telefoniczna, w której zakończenia sieci mają stałą lokalizację, 28) świadczenie usług telekomunikacyjnych - wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług, 29) telekomunikacja - nadawanie, odbiór lub transmisję informacji jakiejkolwiek natury za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, 30) telekomunikacyjne urządzenie końcowe oznacza wyrób lub jego podzespół umożliwiający komunikowanie / porozumiewanie się, który jest przeznaczony do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń publicznej sieci telekomunikacyjnej. 3

4 31) udogodnienia towarzyszące associated facilities - udogodnienia związane z siecią telekomunikacyjną lub usługą telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające dostarczanie sieci lub świadczenie w nich usług, w szczególności systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach, 32) urządzenie radiowe- urządzenie telekomunikacyjne wykorzystujące fale radiowe lub urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające komunikowanie się przy pomocy emisji lub odbioru fal radiowych, wykorzystujące częstotliwości przydzielone (służbie) radiokomunikacyjnej ziemskiej lub satelitarnej (space), 33) urządzenie telekomunikacyjne urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, 34) usługa o wartości wzbogaconej value added service - wszelka usługa, wymagająca przetworzenia danych ruchowych bądź danych lokalizacyjnych innych niż dane ruchowe, wykraczających poza dane niezbędne do transmisji przekazu lub wystawienia rachunku, 35) usługa telekomunikacyjna electronic communications service - usługa zazwyczaj świadczona odpłatnie, polegająca całkowicie lub głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej, 36) użytkownik końcowy - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, żądający świadczenia albo udostępniania takiej usługi dla zaspokojenia własnych potrzeb, 37) użytkownik user - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, żądający świadczenia albo udostępniania takiej usługi dla zaspokojenia własnych potrzeb lub dostarczający publiczne sieci lub usługi telekomunikacyjne, 38) zakończenie sieci network termination point (NTP) - oznacza fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci łączności; w przypadku sieci stosujących komutację lub przekierowywanie, zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być przypisany do numeru lub nazwy abonenta. Rozdział 2 Uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej Art. 3 Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej, udogodnień towarzyszących i świadczenie usługi telekomunikacyjnej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych w ustawie. Art Przedsiębiorca zamierzający dostarczać sieć telekomunikacyjną, udogodnienia towarzyszące lub świadczyć usługę telekomunikacyjną jest obowiązany zgłosić Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanemu dalej "Prezesem URTiP", zamiar podjęcia takiej działalności, co najmniej w terminie 21 dni przed jej rozpoczęciem. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej zgłoszeniem, powinno zawierać: 1) oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze podjęcia działalności polegającej na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usługi telekomunikacyjnej; 2) oznaczenie przedsiębiorcy jego siedzibę lub adres; 3) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy; 4) numer z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo z Ewidencji Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada; 5) oznaczenie osoby, która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z URTiP, jej siedzibę lub adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej; 6) oznaczenie osoby, która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy zgłoszenie; 7) informacje o jednostkach powiązanych, podporządkowanych lub o grupie kapitałowej, do której należy przedsiębiorca; 4

5 8) ogólny opis sieci telekomunikacyjnej lub usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy zgłoszenie; 9) obszar, na którym będzie dostarczana sieć telekomunikacyjna lub świadczona usługa telekomunikacyjna; 10) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności. 3. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. Art. 5. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera którejś z informacji, o których mowa w art. 4 ust. 2 lub podane w nim informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym, Prezes URTiP w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wzywa dokonującego zgłoszenie do jego uzupełnienia lub poprawienia. Uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 7 dni o od dnia otrzymania wezwania. Bieg terminu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, ulega zawieszeniu. Art. 6. Zgłoszenie jest bezskuteczne jeżeli: 1) przedsiębiorca nie dokonał uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie, o którym mowa w art. 5; 2) zgłoszenie dotyczy działalności, która nie podlega zgłoszeniu; 3) zgłoszenie nie zawiera żadnej z informacji, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, 5 lub 6 i nie ma możliwości ich ustalenia na podstawie danych posiadanych przez Prezesa URTiP; 4) zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca, któremu Prezes URTiP zakazał dostarczania sieci telekomunikacyjnej lub świadczenia usług telekomunikacyjnych w drodze decyzji, o której mowa w art. 13 ust. 4. Art Prezes URTiP prowadzi rejestr przedsiębiorców, którzy dokonali zgłoszenia, zwany dalej rejestrem. 2. Rejestr zawiera informacje zawarte w zgłoszeniach. 3. Rejestr jest jawny i dostępny w siedzibie URTiP oraz na stronie internetowej URTiP. Art W terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia Prezes URTiP przesyła na adres, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5, potwierdzenie dokonania zgłoszenia przez przedsiębiorcę, zwane dalej poświadczeniem. 2. Poświadczenie, powinno zawierać: 1) wyciąg z rejestru; 2) informację o prawach przysługujących przedsiębiorcy na podstawie wszystkich dokonanych przez niego zgłoszeń. 3. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes URTiP, przed rozpoczęciem przez przedsiębiorcę wykonywania działalności określonej w zgłoszeniu, może wydać decyzję zakazującą jej podejmowania, jeżeli mogłaby ona zagrozić bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Art Z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli po dokonaniu zgłoszenia stan prawny lub faktyczny uległ zmianie tak, że dane w nim zawarte przestały być aktualne przedsiębiorca telekomunikacyjny niezwłocznie informuje o tym Prezesa URTiP. 2. Jeżeli po dokonaniu zgłoszenia przedsiębiorca telekomunikacyjny zamierza dokonać zmian, które spowodują, że nie aktualne staną się informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 8 lub 9, jest on obowiązany, co najmniej na 21 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformować o tym fakcie Prezesa URTiP. 3. Jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest nie pełna lub nie zgodna ze stanem faktycznym, Prezes URTiP, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, wzywa przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do jej uzupełnienia. 4. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni informacji, o której mowa w ust. 1 lub 2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, uważa się, że nie przekazał on żadnej informacji Prezesowi URTiP. Termin, o którym mowa w ust. 2 ulega zawieszeniu. 5. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2 powinna być dokonana w formie pisemnej i zawierać: 1) numer z rejestru; 5

6 2) wyraźne wskazanie zmiany. 6. Prezes URTiP, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje aktualizacji rejestru. Art Przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia może: 1) dostarczać sieć telekomunikacyjną lub świadczyć usługę telekomunikacyjną w zakresie określonym w zgłoszeniu; 2) ubiegać się o wydanie decyzji zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz oraz z 2003 r. Nr 1, poz 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720 i Nr 80, poz. 721). 2. Przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia w zakresie dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej lub publicznej usługi telekomunikacyjnej może: 1) negocjować połączenia międzysieciowe z podmiotami dostarczającymi sieci telekomunikacyjne lub świadczącymi usługi telekomunikacyjne, działającymi na obszarze Unii Europejskiej; 2) brać udział w konkursie na operatora wyznaczonego do świadczenia poszczególnych elementów usługi powszechnej lub świadczenia usługi powszechnej na określonej części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Art Ilekroć w ustawie nakłada się obowiązki na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, obowiązki te odnoszą się także do przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia. 2. Ust. 1 nie dotyczy obowiązków nakładanych na operatora o znaczącej pozycji rynkowej oraz obowiązków związanych z przekazywaniem Prezesowi URTiP informacji, z zastrzeżeniem art. 12 ust Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia jest obowiązany uzyskać rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych lub numeracji wymaganych dla funkcjonowania określonej w zgłoszeniu sieci telekomunikacyjnej lub usługi telekomunikacyjnej. Art Prezes URTiP może zażądać od przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających sieci telekomunikacyjne lub usługi telekomunikacyjne oraz od podmiotów, które uzyskały rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych lub numeracji informacji o realizacji przez nich obowiązków nałożonych ustawą lub decyzją Prezesa URTiP. 2. Prezes URTiP może żądać od przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji, które są niezbędne w celu: 1) systematycznej lub wyrywkowej kontroli przestrzegania obowiązków odnoszących się do: a) współfinansowania usługi powszechnej, b) uiszczania opłaty administracyjnej o której mowa w art. 169, c) uiszczania opłaty za rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych lub numeracji, d) zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej, e) świadczenia systemów dostępu warunkowego, f) świadczenia usług detalicznych, g) minimalnego zestawu łączy dzierżawionych, h) wybór dostawcy usług; 2) wyrywkowego sprawdzenia realizowania obowiązków wynikających z ustawy, w sytuacji, gdy uprzednio dokonana kontrola wykazała, że obowiązki te są realizowane a Prezes URTiP powziął informacje, że sytuacja ta uległa zmianie, albo w sytuacji gdy prowadzone jest postępowanie kontrolne wszczęte z urzędu; 3) prawidłowego przebiegu procedur związanych z uzyskaniem częstotliwości, zasobów orbitalnych lub numeracji; 4) publikowania zestawień porównawczych odnoszących się do jakości i cen świadczenia usług telekomunikacyjnych; 5) prowadzenia statystyk i analiz rynku związanych z zapewnieniem dostępu i obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. 6

7 3. Prezes URTiP może żądać informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, także od przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes URTiP, zwracając się do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jest obowiązany podać cel, w którym żądane informacje zostaną wykorzystane. Art Prezes URTiP w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca telekomunikacyjny nie wypełnia odnoszących się do niego obowiązków wynikających z ustawy lub decyzji wydanej przez Prezesa URTiP, wzywa przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień. Usunięcie nieprawidłowości lub udzielenie wyjaśnień powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wezwania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu. 2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes URTiP może określić inny termin udzielenia wyjaśnień lub usunięcia nieprawidłowości. Termin określony w wezwaniu może: 1) być krótszy niż jeden miesiąc, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, do którego odnosi się wezwanie wyraziło na to zgodę lub naruszenia wskazane w wezwaniu powtarzały się w przeszłości, 2) być dłuższy niż jeden miesiąc, gdy Prezes URTiP uzna to za konieczne. 3. Jeżeli po upływie miesiąca od dnia doręczenia wezwania lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorca telekomunikacyjny nie usunie wskazanych nieprawidłowości, Prezes URTiP wydaje decyzję, w której: 1) nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; 2) wskazuje środki jakie powinien zastosować przedsiębiorca telekomunikacyjny, w celu usunięcia nieprawidłowości; 3) określa termin, w którym ma nastąpić usunięcie nieprawidłowości; 4) ustala wysokość kary, o której mowa w art Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, występowały w przeszłości i mają poważny charakter, a przedsiębiorca telekomunikacyjny nie zastosował się do decyzji, o której mowa w ust. 3, Prezes URTiP może w drodze decyzji zakazać przedsiębiorcy dostarczania sieci telekomunikacyjnej lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, zawiesić lub odebrać prawo do wykorzystywania częstotliwości, zasobów orbitalnych lub przydziału numeracji. Jeżeli decyzja odnosi się do działalności polegającej na dokonywaniu transmisji radiowych, telewizyjnych lub dostarczaniu systemów dostępu warunkowego, Prezes URTiP konsultuje projekt decyzji z Krajową Rada Radiofonii i Telewizji. Art Jeżeli Prezes URTiP posiada dowody, że przedsiębiorca telekomunikacyjny narusza nałożone na niego obowiązki w ten sposób, że powoduje to: 1) bezpośrednie i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku lub zdrowia publicznego; 2) zagrożenie wywołania poważnej szkody w majątku użytkowników lub innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 3) zagrożenie wywołania poważnych utrudnień w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych lub usług telekomunikacyjnych może podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. 2. Działania, o których mowa w ust. 1 mogą w szczególności obejmować wydanie decyzji, w której Prezes URTiP nakaże przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu podjęcie działań zmierzających do usunięcia zagrożenia. Decyzji tej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, do którego odnoszą się działania, o których mowa w ust. 1 może w każdym czasie przedstawiać Prezesowi URTiP swoje stanowisko oraz propozycje działań zmierzających do usunięcia naruszeń wynikających z niewykonania nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w ust. 1. Podejmując działania, zmierzające do usunięcia zagrożenia, Prezes URTiP uwzględnia stanowisko i propozycje zgłoszone przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 4. Działania, o których mowa w ust. 1, mają charakter tymczasowy, służą wyłącznie usunięciu zagrożenia i powinny być podejmowane niezależnie od działań, o których mowa w art. 13. Art. 15. Minister właściwy do spraw łączności określi w drodze rozporządzenia wzór zgłoszenia, potwierdzenia oraz formularza informacji, o której mowa w art. 10 ust. 1, kierując się dążeniem do 7

8 uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności, o której mowa w art. 3, a także koniecznością zapewnienia Prezesowi URTiP informacji potrzebnych do właściwego realizowania jego obowiązków. Rozdział 3 Postępowanie konsultacyjne Art. 16. Prezes URTiP przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawach : 1) analizy rynku i ustalenia znaczącej pozycji przedsiębiorców, 2) nałożenia obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorców o pozycji znaczącej, 3) rozstrzygnięć mających istotny wpływ na rynki telekomunikacyjne, 4) określonych w ustawie przeprowadza postępowanie konsultacyjne, przyznając stronom zainteresowanym możliwość wyrażenia w określonym terminie stanowiska do projektu rozstrzygnięcia. Art Prezes URTiP ogłasza rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego, określając przedmiot i termin postępowania konsultacyjnego i udostępniając projekt rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Prezes URTiP informuje o wszczęciu postępowania konsultacyjnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, zwanego dalej "Prezesem UOKiK", oraz w przypadku rynków transmisji radiofonicznych i telewizyjnych Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanego dalej "Przewodniczącym KRRiT". 2. O ile Prezes URTiP nie ustali innego terminu, postępowanie konsultacyjne trwa 30 dni. Wyniki tego postępowania, a także niezastrzeżone stanowiska uczestników postępowania konsultacyjnego ogłaszane są w siedzibie URTiP i na stronach internetowych URTiP. Art. 18. W celu zapewnienia konkurencji lub ochrony interesów użytkowników, Prezes URTiP może bez przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego wydać decyzję w sprawach regulacji rynku na okres nie przekraczający 6 miesięcy. Rozdział 4 Postępowanie konsolidacyjne Art. 19. Jeżeli rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 16, mogą mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi, Prezes URTiP równocześnie z wszczęciem postępowania konsultacyjnego wszczyna postępowanie konsolidacyjne, przesyłając Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym w innych państwach członkowskich projekty rozstrzygnięć wraz z ich uzasadnieniem. Art Komisja Europejska i organy regulacyjne innych państw członkowskich mogą w ciągu 30 dni wyrazić stanowisko do projektu rozstrzygnięcia. Prezes URTiP uwzględnia w możliwie najszerszym zakresie stanowiska otrzymane w ramach postępowania konsolidacyjnego. 2. Jeżeli w zakresie ustalenia znaczącej pozycji rynkowej Komisja Europejska stwierdzi, że proponowane rozstrzygnięcie może utrudnić rozwój jednolitego rynku lub mogłoby naruszyć prawo wspólnotowe, Prezes URTiP wstrzymuje podjęcie decyzji na okres 2 miesięcy. W przypadku otrzymania w tym okresie wezwania Komisji Europejskiej do wycofania projektu i propozycji jego zmiany, Prezes URTiP może zmienić projekt rozstrzygnięcia i poddać go ponownie postępowaniu konsultacyjnemu i postępowaniu konsolidacyjnemu. 3. Prezes URTiP uwzględnia przy stosowaniu ustawy w największym możliwie stopniu Wytyczne Komisji w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej oraz Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej w ich aktualnym brzmieniu, a w przypadku odstąpienia od ich stosowania, powiadamia Komisję, uzasadniając swe stanowisko. Art Postanowienia art. 18 stosuje się odpowiednio do spraw objętych postępowaniem konsolidacyjnym. 8

9 2. Prezes URTiP powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską i organy regulacyjne innych państw członkowskich o powzięciu decyzji, o której mowa w art. 18. DZIAŁ II Regulowanie rynków telekomunikacyjnych Rozdział 1 Pozycja rynkowa przedsiębiorców telekomunikacyjnych Art Znaczącą pozycję rynkową zajmuje przedsiębiorca telekomunikacyjny, który samodzielnie lub wspólnie z innymi posiada pozycję ekonomiczną na rynku właściwym, stwarzającą mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Pod pojęciem rynku właściwego rozumie się rynek właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652). 2. Kryteriami stosowanymi przez Prezesa URTiP przy ocenie pozycji znaczącej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego są kryteria wskazane w Wytycznych Komisji w sprawie analizy rynku i wyznaczenia znaczącej siły rynku, a w szczególności: 1) udział w rynku właściwym (np. ilościowy - sprzedaż) 2) kontrola infrastruktury, budowa jest nieopłacalna z ekonomicznego punktu widzenia, 3) przewaga technologiczna, 4) brak lub niewielki poziom równoważącej siły nabywczej, 5) łatwy bądź uprzywilejowany dostęp do rynków kapitałowych bądź zasobów finansowych, 6) zróżnicowanie produktów lub usług (np. sprzedaż pakietów produktów i usług), 7) ekonomie skali, 8) ekonomie zakresu, 9) pionowe zintegrowanie przedsiębiorcy, 10) poziom rozwoju sieci dystrybucji i sprzedaży, 11) brak potencjalnej konkurencji, 12) bariery dla dalszego rozwoju przedsiębiorcy, rynku właściwego, 13) bariery wejścia na rynek właściwy. 3. Dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywną pozycję znaczącą, jeżeli, nawet przy braku powiązań organizacyjnych lub innych związków między nimi, prowadzą oni działalność na rynku, który ze względu na swą charakterystykę uznaje się za sprzyjający skoordynowanym działaniom. 4. Kryteriami stosowanymi przez Prezesa URTiP przy ocenie, czy dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywną pozycję znaczącą na rynku właściwym, są w szczególności: 1) poziom koncentracji rynku właściwego, 2) przejrzystość rynku właściwego, 3) dojrzałość rynku, 4) zastój lub umiarkowany wzrost popytu, 5) niska elastyczność popytu, 6) jednorodność produktów, 7) podobne struktury kosztów przedsiębiorców, 8) podobne udziały w rynku, 9) brak innowacji technologicznych, dojrzała technologia, 10) brak nadwyżki możliwości zwiększenia produkcji lub świadczenia usług, 11) wysokie bariery dostępu, 12) brak równoważącej siły nabywczej, 13) brak potencjalnej konkurencji, 14) różnego rodzaju nieformalne lub inne powiązania pomiędzy danymi przedsiębiorcami, 15) brak lub ograniczenie konkurencyjności cenowej. 16) mechanizmy odwetowe 9

10 5. Kryteria, o których mowa w ust. 2 i 4 nie muszą być brane pod uwagę łącznie przy ocenie pozycji rynkowej. 6. Jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny zajmuje pozycję znaczącą na danym rynku, można go uznać za przedsiębiorcę zajmującego znaczącą pozycję na rynku powiązanym, jeżeli powiązania pomiędzy obu rynkami są tego rodzaju, że skutki pozycji znaczącej są przenoszone z rynku właściwego na rynek powiązany, w taki sposób, że wzmocnią pozycję przedsiębiorcy na rynku powiązanym. Rozdział 3 Analiza rynków Nakładanie i znoszenie obowiązków regulacyjnych Art Prezes URTiP przeprowadza regularnie, nie rzadziej niż raz na 2 lata, analizę właściwych rynków telekomunikacyjnych na obszarze RP, określonych w wykazie, w celu ustalenia, czy występuje na nich skuteczna konkurencja albo czy prowadzi na nich działalność co najmniej jeden przedsiębiorca telekomunikacyjny zajmujący pozycję znaczącą, w celu zniesienia, utrzymania, zmiany lub nałożenia obowiązków regulacyjnych przy uwzględnieniu celów regulacyjnych zgodnie z ustawą. 2. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego, Prezes URTiP może przeprowadzić analizę rynków właściwych na obszarze mniejszym niż w ust W przypadku stwierdzenia, że na danym rynku występuje jeden lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych mających znaczącą pozycję i tym samym nie występuje skuteczna konkurencja, Prezes URTiP nakłada na takich przedsiębiorców jeden lub kilka obowiązków zgodnie z art. 33, 36-38, 43, 45, 46 i art Prezes URTiP, w drodze decyzji, zmieni albo utrzyma istniejące wcześniej obowiązki w stopniu w jakim uzna to za właściwe dla analizowanego rynku. 4. W przypadku gdy Prezes URTiP stwierdzi, że na danym rynku nie występuje żaden przedsiębiorca telekomunikacyjny mający znaczącą pozycję i tym samym występuje skuteczna konkurencja, umarza postępowanie i publikuje stosowne postanowienie w Biuletynie URTiP. W przypadku istnienia obowiązków wcześniej nałożonych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, Prezes URTiP wydaje decyzję o ich zniesieniu oraz uchyleniu decyzji wyznaczającej znaczącą pozycję rynkową. Znosząc obowiązki regulacyjne Prezes URTiP może odroczyć do 6 miesięcy termin wejścia w życie takiej decyzji. 5. W przypadku rynku uznanego decyzją Komisji Europejskiej za rynek ponadnarodowy Prezes URTiP przeprowadza jego analizę w ścisłym porozumieniu z właściwymi krajowymi organami regulacyjnymi innych państw członkowskich przy uwzględnieniu Wytycznych Komisji w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej i stwierdza wspólnie z nimi, czy jeden lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje na danym rynku pozycję znaczącą bądź czy występuje na nim skuteczna konkurencja. Ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 6. Analizę rynków i nałożenie, utrzymanie, zmianę i zniesienie obowiązków regulacyjnych Prezes URTiP przeprowadza w porozumieniu z Prezesem UOKiK. Na postanowienie Prezesa UOKiK w tej sprawie nie przysługuje zażalenie. 7. Analizę rynków transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, nałożenie, utrzymanie, zmianę lub zniesienie obowiązków regulacyjnych na tym rynku, Prezes URTiP przeprowadza w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. Na postanowienie Przewodniczącego KRRiT w tej sprawie nie przysługuje zażalenie. 8. Prezes URTiP sporządza wykaz przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej i publikuje go w Biuletynie URTiP, nie rzadziej niż raz w roku. 9. Prezes URTiP publikuje w Biuletynie URTiP decyzje, nakładające obowiązki o których mowa w ust. 3. Art. 26. Ustalenie rynku właściwego stanowi integralną część decyzji, o której mowa w art. 25, i następuje przy uwzględnieniu w możliwie największym stopniu Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej w ich aktualnym brzmieniu oraz przy uwzględnieniu poziomu rozwoju krajowych rynków telekomunikacyjnych. 10

11 Rozdział 4 Dostęp do sieci telekomunikacyjnej Art Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie do sieci telekomunikacyjnej na wniosek innego operatora, w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom ich sieci oraz zapewnienia interoperacyjności usług. 2. Warunki negocjowanej umowy powinny uwzględniać obowiązki nałożone na operatorów będących stronami negocjacji. 3. Informacje uzyskane w związku z negocjacjami mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegają obowiązkowi zachowania poufności, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 4. Operator państwa członkowskiego Unii Europejskiej ubiegający się o dostęp do sieci telekomunikacyjnej albo wzajemne połączenia nie musi posiadać zezwolenia na działanie na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jeżeli nie prowadzi działalności telekomunikacyjnej na jej terytorium. Art W przypadku nie zakończenia negocjowania warunków umowy o dostępie do sieci telekomunikacyjnej w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku o zawarcie umowy, każda ze stron negocjacji może wystąpić do Prezesa URTiP o rozstrzygnięcie kwestii spornych. 2. Prezes URTiP podejmuje decyzję o zapewnieniu dostępu do sieci telekomunikacyjnej w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 1, biorąc między innymi pod uwagę: 1) interes użytkowników sieci stron negocjacji, 2) zobowiązania nałożone na przedsiębiorców, 3) dążenie do zapewnienia użytkownikom sieci telekomunikacyjnej stron negocjacji jak najszerszego dostępu do usług telekomunikacyjnych, 4) promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, 5) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów dostępu do sieci telekomunikacyjnej, zarówno zaproponowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących stronami negocjacji jak też mogących stanowić rozwiązania alternatywne, 6) zapewnienie: a) integralności łączonych sieci oraz interoperacyjności usług, b) niedyskryminujących warunków dostępu do sieci telekomunikacyjnej, c) rozwoju konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych, 7) pozycje rynkowe przedsiębiorców łączonych sieci na rynku usług telekomunikacyjnych, 8) interes publiczny, w tym ochronę środowiska, 9) utrzymanie ciągłości świadczenia usług powszechnych. 3. Decyzja o dostępie do sieci telekomunikacyjnej może zostać zmieniona przez Prezesa URTiP z urzędu lub na wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy,. 4. Decyzja o dostępie do sieci telekomunikacyjnej zastępuje umowę o dostępie do sieci telekomunikacyjnej w zakresie objętym decyzją. 5. W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o dostępie do sieci telekomunikacyjnej, decyzja o dostępie do sieci telekomunikacyjnej wygasa z mocy prawa w części objętej umową. 6. W sprawach dochodzenia roszczeń majątkowych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z decyzji o dostępie do sieci telekomunikacyjnej, właściwa jest droga postępowania sądowego. 7. Zakres decyzji Prezesa URTiP może objąć wszystkie ustalenia niezbędne do zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej. Art Prezes URTiP może w uzasadnionych przypadkach, w drodze postanowienia, zobowiązać strony umowy o dostępie do sieci telekomunikacyjnej do zmian jej treści, w celu zapewnienia efektywnej konkurencji lub interoperacyjności usług. 2. Na postanowienie, o którym mowa w ustępie 1, przysługuje zażalenie. 11

12 Art Warunki połączenia sieci i związanej z tym współpracy operatorzy ustalają w umowie o połączeniu sieci. 2. Umowa o połączeniu sieci powinna być zawarta na piśmie i zawierać co najmniej ustalenia dotyczące: 1) umiejscowienia punktów połączenia sieci telekomunikacyjnych, 2) warunków technicznych połączenia sieci telekomunikacyjnych, 3) rozliczeń z tytułu: a) zapewnienia dostępu oraz wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych, b) niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług telekomunikacyjnych, 4) sposobów wypełniania wymagań: a) w zakresie interoperacyjności usług, integralności sieci, postępowań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz awarii, zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej lub ochrony danych w sieci. b) dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, 5) procedur rozstrzygania sporów, 6) postępowania w przypadkach: a) zmian treści umowy, b) badań interoperacyjności połączonych sieci telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań jakości usług telekomunikacyjnych, c) przebudowy połączonych sieci telekomunikacyjnych, d) zmian oferty usług telekomunikacyjnych, e) zmian numeracji, 7) warunków rozwiązania umowy, dotyczących w szczególności zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych, jeżeli są świadczone w łączonych sieciach telekomunikacyjnych, ochrony interesów użytkowników, a także potrzeb obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3. Umowa o połączeniu sieci może zawierać, w zależności do rodzajów łączonych sieci, odpowiednie ustalenia dotyczące: 1) zapewnienia ciągłości świadczenia usług powszechnych w przypadku rozwiązania umowy, 2) warunki kolokacji na potrzeby połączenia sieci, 3) utrzymania jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych, 4) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych, 5) współwykorzystywania zasobów numeracji, w tym zapewnienia: a) równego dostępu do usług polegających na udzielaniu informacji o numerach abonentów, numerów alarmowych oraz innych numeracji uzgodnionych w skali międzynarodowej, b) przenoszenia numerów, 6) rodzajów wzajemnie świadczonych usług telekomunikacyjnych i związanych z nimi świadczeń dodatkowych, a także usług pomocniczych i zaawansowanych, a w szczególności: a) pomocy personelu operatora, b) krajowej i międzynarodowej informacji o numerach telefonicznych, c) usługi prezentacji identyfikacji linii wywołującej i wywoływanej, d) przekierowanie połączeń telefonicznych, e) usługi połączeń telefonicznych realizowanych za pomocą karty telefonicznej, f) dostępu do numerów, do których połączenia telefoniczne są bezpłatne lub o podwyższonej opłacie. Art. 31. Minister właściwy do spraw łączności określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania związane z łączeniem sieci telekomunikacyjnych w zakresie dotyczącym: 1) wykonywania obowiązków związanych z łączeniem sieci telekomunikacyjnych dotyczących spełniania wymagań w zakresie interoperacyjności usług, integralności sieci, postępowań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz awarii, zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej lub ochrony danych w sieci, 2) prowadzenia rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnej, - w celu zapewnienia konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym i interoperacyjności usług. 12

13 Art Umowę o dostępie do sieci telekomunikacyjnej lub połączeniu sieci, której stroną jest operator o znaczącej pozycji rynkowej, strona wnioskująca o przyłączenie do sieci przekazuje Prezesowi URTiP w terminie 14 dni od podpisania umowy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, teksty umów o połączeniu sieci, o których mowa w ust. 1, są jawne i Prezes URTiP udostępnia je nieodpłatnie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na ich wniosek. 3. Prezes URTiP, na wniosek strony umowy, o której mowa w ust. 1, może wyrazić zgodę, aby pewne elementy umów objęte były klauzulą poufności. Art W celu umożliwienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnych świadczenia usług, Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej i użytkowanie elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących. 2. Obowiązek zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej i użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących obejmuje, w szczególności: 1) sieci stacjonarne i ruchome, w tym możliwość zarządzania przez uprawnionego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obsługi użytkownika końcowego i podejmowania rozstrzygnięć dotyczących wykonywania usług na jego rzecz, 2) określone części lub elementy sieci, w tym linie, łącza lub lokalne pętle abonenckie; obowiązek udostępnienia lokalnych pętli abonenckich może dotyczyć pełnej pętli lub podpętli, w warunkach pełnego dostępu lub dostępu współdzielonego, wraz z kolokacją, dostępem do połączeń kablowych i odpowiednich systemów informacyjnych, 3) usługi na warunkach hurtowych w celu ich dalszej sprzedaży przez innego przedsiębiorcę, 4) interfejsy, protokoły lub inne kluczowe technologie niezbędne dla interoperacyjności usług, w tym usług sieci wirtualnych, 5) infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym kolokację, inne formy wspólnego korzystania z budynków, kanalizacji i studni oraz masztów telekomunikacyjnych, 6) funkcje sieci niezbędne do zapewnienia pełnej introperacyjności usług, w tym świadczenia usług inteligentnych, 7) roaming krajowy i międzynarodowy w sieciach ruchomych, 8) systemy wspierania działalności operacyjnej lub inne systemy oprogramowania niezbędne dla uczciwej konkurencji, w tym systemy taryfowe, systemy wystawiania faktur i pobierania należności, 9) udogodnienia towarzyszące w dziedzinie transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych, 10) połączenie sieci telekomunikacyjnych lub połączenia między urządzeniami sieci, 11) prowadzenie negocjacji w sprawie dostępu do sieci telekomunikacyjnej i połączeń sieci w dobrej wierze oraz utrzymywanie uprzednio ustanowionego dostępu do określonych sieci, urządzeń lub funkcji. 3. Uzasadnienie wniosków, o których mowa w ust. 1, powinno uwzględniać zakres obowiązku ustalonych w decyzji Prezesa URTiP, o której mowa w ust. 1 oraz warunki, o których mowa w art. 34 ust Prezes URTiP może obowiązki określone w ust. 2, uzupełnić o warunki dotyczące uczciwości, zasadności i terminowości. Art Prezes URTiP może określić w decyzji, o której mowa w art. 33, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci, techniczne lub eksploatacyjne warunki, jakie podmiot zapewniający dostęp do sieci telekomunikacyjnej lub podmioty korzystające z takiego dostępu będą musiały spełnić. 2. Prezes URTiP nie może nałożyć w decyzji obowiązku zapewnienia takiego rodzaju dostępu do sieci telekomunikacyjnej, którego zobowiązany operator nie jest w stanie zapewnić. 3. Przy ustalaniu zakresu obowiązku dostępu Prezes URTiP uwzględnia, w szczególności: 1) techniczną i ekonomiczną wiarygodność użytkowania lub instalacji alternatywnego wyposażenia, z uwzględnieniem jego dostępności na rynku, charakteru i rodzaju zastosowanego połączenia sieci i dostępu do sieci telekomunikacyjnej, 2) możliwość zapewnienia proponowanego dostępu do sieci telekomunikacyjnej z uwzględnieniem dysponowanej pojemności, 13

14 3) wstępne inwestycje właściciela wyposażenia, mając na uwadze ryzyko związane z inwestycjami, 4) konieczność zapewnienia konkurencji w dłuższym okresie, 5) odpowiednie prawa własności intelektualnej, 6) świadczenie usług ogólnoeuropejskich. Art Operator obowiązany do zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej może odmówić dostępu do sieci telekomunikacyjnej, jedynie w oparciu o obiektywne kryteria, takie jak techniczna wykonalność realizacji dostępu do sieci telekomunikacyjnej lub potrzeba zapewnienia integralności sieci telekomunikacyjnej. 2. W razie odmowy dostępu do sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorca telekomunikacyjny może zwrócić się do Prezesa URTiP o rozstrzygnięcie sporu zgodnie z uregulowaniami art Art Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek równego traktowania innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowanie usług oraz udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa i w stosunkach z podmiotami zależnymi. 2. Prezes URTiP nakłada na każdego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego świadczącego usługi jednocześnie innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz użytkownikom końcowym, w którym Skarb Państwa lub samorząd terytorialny posiada pakiet kontrolny, obowiązek równego traktowania innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Art Prezes URTiP może, w drodze decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek ogłaszania lub udostępniania na wniosek informacji w sprawach zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej, dotyczących stosowanego systemu rachunkowości, specyfikacji technicznych sieci i urządzeń, charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także cen usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej. 2. Prezes URTiP określa w decyzji, o której mowa w ustępie 1, stopień szczegółowości informacji oraz formę i terminy ogłaszania lub udostępniania tych informacji. Art Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązki: 1) prowadzenia rachunkowości regulacyjnej w sposób zapewniający wyodrębnienie aktywów, pasywów, przychodów i kosztów związanych z działalnością w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej lub połączeń sieci oraz określić wymagania związane z dokumentowaniem wykonania tego obowiązku oraz termin wprowadzenia przez operatora rachunkowości regulacyjnej w zakresie określonym w rozporządzeniu, w którym mowa w art ) kalkulacji kosztów świadczenia poszczególnych rodzajów usług wzajemnego korzystania z połączonych sieci i dostępu do sieci telekomunikacyjnej objętych kontrolą cen, o której mowa w art. 39, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów kosztów i sposobów ich przypisywania, oraz zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w art ) ustalania cen, z uwzględnieniem faktycznie poniesionych uzasadnionych kosztów, na wszystkie lub niektóre usługi w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz poszczególnych rodzajów usług wzajemnego korzystania z połączonych sieci. 2. Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej zintegrowanego pionowo obowiązek ustalenia i ujawnienia stawek rozliczeniowych oraz cen za dostęp do sieci telekomunikacyjnej stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa i w stosunkach z podmiotami zależnymi. Art Ceny poszczególnych rodzajów usług wzajemnego korzystania z połączonych sieci i dostępu do sieci telekomunikacyjnej objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3, podlegają kontroli i zatwierdzeniu przez Prezesa URTiP. 14

15 2. Operator przedkłada wniosek o zatwierdzenie cen, o których mowa w ust. 1, wraz z niezbędną dokumentacją, przed planowanym terminem ich wprowadzenia. 3. W razie zmiany warunków rynkowych Prezes URTiP może wezwać operatora do wystąpienia z nowym wnioskiem o zatwierdzenie cen. 4. Zatwierdzone ceny stosuje się od momentu zatwierdzenia ich przez Prezesa URTiP. 5. Na operatorze obowiązanym zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 spoczywa obowiązek wykazania, że ceny zostały ustalone z uwzględnieniem faktycznie poniesionych uzasadnionych kosztów. 6. W przypadku braku wiarygodnych danych o kosztach ponoszonych przez operatora, Prezes URTiP może rozstrzygać na podstawie danych o cenach analogicznych usług na innych porównywalnych rynkach, z uwzględnieniem specyfiki polskiego regulowanego rynku telekomunikacyjnego. 7. W celu weryfikacji kalkulacji cen, Prezes URTiP może stosować inne metody kalkulacji kosztów niż obowiązany operator. 8. Prezes URTiP może żądać od operatora, na którego nałożył obowiązek zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, przedstawienia pełnego uzasadnienia kontrolowanych cen, a w przypadku, gdy weryfikacja prawidłowości określenia cen wykonana przez Prezesa URTiP wykazała rozbieżności w stosunku do wyniku kalkulacji przedstawionego przez operatora, może on również żądać odpowiedniego dostosowania tych cen. Art Ceny za wzajemne korzystanie z połączonych sieci związane z realizacją przenoszenia numerów między sieciami powinny uwzględniać faktycznie ponoszone, uzasadnione koszty. 2. Ceny za wzajemne korzystanie z połączonych sieci i dostępu do sieci telekomunikacyjnej związane z realizacją wyboru dostawcy usług powinny uwzględniać faktycznie ponoszone, uzasadnione koszty. Art Z zastrzeżeniem ustępu 4, Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora obowiązanego do ogłaszania i udostępniania informacji zgodnie z art. 37 oraz do równego traktowania zgodnie z art. 36, obowiązek przygotowania i przedstawienia w określonym terminie projektu oferty ramowej w sprawach dostępu do sieci telekomunikacyjnej, której stopień szczegółowości i sposób ogłaszania określa decyzja. 2. Oferta ramowa w zakresie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej powinna być wystarczająco szczegółowa oraz powinna zawierać opis różnych wariantów w zależności od potrzeb rynku, aby przedsiębiorcy nie musieli płacić za te elementy sieci i usługi, które nie będą im potrzebne do prowadzonej przez nich działalności. 3. Oferta ramowa, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać warunki i zasady współpracy ze obowiązanym operatorem oraz ceny usług w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej. 4. Minister właściwy do spraw łączności biorąc pod uwagę rozwój konkurencyjności oraz interoperacyjność usług, określi w drodze rozporządzeń, zakres oferty ramowej o dostępie do sieci telekomunikacyjnej w zakresie połączeń sieci, łączy dzierżawionych oraz uwolnienia pętli abonenckiej. 5. Oferta ramowa w zakresie połączeń sieci powinna również zawierać przejrzystą i kompletną listę usług, oraz technicznych i ekonomicznych warunków ich świadczenia, oferowanych przez operatora. 6. Oferta ramowa w zakresie uwolnienia pętli abonenckiej realizowanej za pomocą pary przewodów metalowych, powinna zawierać przynajmniej warunki określone w załączniku II dyrektywy dostępowej jeżeli operator oprócz obowiązków wymienionych w ust. 1 został zobowiązany do zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. Art Prezes URTiP zatwierdza projekt oferty ramowej, jeżeli odpowiada ona przepisom prawa i potrzebom rynku wskazanym w decyzji nakładającej obowiązek przedłożenia oferty ramowej. 2. Prezes URTiP może ustalić dodatkowy termin nie przekraczający 30 dni w celu uzupełnienia lub zmiany projektu oferty ramowej. 3. Prezes URTiP w terminie 60 dni od złożenia kompletnego projektu rozstrzyga w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia oferty. 4. Prezes URTiP w drodze decyzji może w uzasadnionych przypadkach zmienić przedłożoną ofertę ramową i ją zatwierdzić, a w przypadku nie przedstawienia oferty ramowej w terminie - samodzielnie ustalić ofertę ramową. 15

16 5. W przypadku zmiany zapotrzebowania na usługi lub warunków rynkowych Prezes URTiP może zobowiązać operatora do przygotowania zmiany oferty ramowej w całości lub w części. 6. Wniosek operatora o zatwierdzenie projektu oferty ramowej lub jej zmiany zawiera informacje i dokumenty wykazujące zgodność oferty ramowej z wymogami prawa i obowiązkami regulacyjnymi. 7. Prezes URTiP publikuje na koszt operatora zatwierdzone oferty ramowe lub ich zmiany w Biuletynie URTiP. 8. W przypadku zniesienia obowiązku stosowania oferty ramowej, umowy zawarte na podstawie oferty ramowej na czas nieokreślony mogą być rozwiązane lub zmienione nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. 9. Operator, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawierania umów o dostępie do sieci na warunkach nie gorszych, dla pozostałych stron umowy, niż określone w zatwierdzonej ofercie, o której mowa w ust. 1, ofercie zmienionej lub wprowadzonej decyzją Prezesa URTiP. Art W szczególnych przypadkach Prezes URTiP może, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej w trybie art. 20, w drodze decyzji nałożyć na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej inne obowiązki w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej niż wymienione w art. 33, 34, 37 i 38. Art Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego lub zarządzającego dostępem do użytkowników, obowiązek dokonywania połączeń sieci. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nakłada się, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia użytkownikom końcowym tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego korzystania z usług telekomunikacyjnych innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 3. Prezes URTiP może określić w decyzji nakładającej obowiązek łączenia sieci lub w odrębnych decyzjach inne obowiązki zawierające warunki techniczne lub eksploatacyjne, stosowane w odniesieniu do operatorów o znaczącej pozycji, które będą niezbędne do zapewnienia możliwości świadczenia usług w połączonych sieciach. 4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, o którym mowa w ust. 1, przekaże tekst umowy Prezesowi URTiP w terminie 14 dni od jej zawarcia. Rozdział 5 Regulowanie usług na rynku detalicznym Art Jeżeli w wyniku analizy przeprowadzonej zgodnie z art. 25 Prezes URTiP stwierdzi, że: 1) dany rynek detaliczny nie jest skutecznie konkurencyjny, 2) wybór dostawcy usług oraz regulacje na rynku hurtowym są niewystarczające wówczas ma prawo nałożenia obowiązków na przedsiębiorstwa mające znaczącą pozycję rynkową na rynkach usług detalicznych. 2. Prezes URTiP może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na rynku usług detalicznych w celu ochrony użytkownika końcowego następujące obowiązki: 1) nie ustanawiania zawyżonych cen, 2) nie utrudniania wejścia na rynek innym przedsiębiorcom, 3) nie ograniczania konkurencji poprzez ustalanie zaniżonych cen, 4) nie stosowania nieuzasadnionych preferencji dla określonych użytkowników końcowych, 5) nie zobowiązywania użytkownika końcowego do korzystania z usług, które są dla niego zbędne. 3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes URTiP może dodatkowo określić: 1) maksymalny poziom cen detalicznych, 2) poziom cen ustalony w oparciu o ceny stosowane na porównywalnych rynkach, 3) poziom cen opartych na kosztach. 4. Prezes URTiP w decyzji nakładającej obowiązek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, określi sposoby kalkulacji kosztów i ich ewidencji stosując odpowiednio zapisy rozporządzenia, o którym mowa w art. 90 ust Prawidłowość stosowanej kalkulacji kosztów i ich ewidencji, o której mowa w ust. 4 przez zobowiązanego do jej prowadzenia przedsiębiorcę telekomunikacyjnego podlega badaniu przez Prezesa URTiP lub wskazanego przez niego biegłego rewidenta. 16

17 6. Wyniki badania są publikowane raz w roku w Biuletynie URTiP. 7. W celu zapewnienia realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2, Prezes URTiP zatwierdza cennik i regulamin świadczenia usług. Art Prezes URTiP nakłada, w drodze decyzji, na podmiot o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia części lub całości minimalnego zastawu łączy dzierżawionych obowiązek świadczenia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych na zasadach niedyskryminacji, orientacji kosztowej i przejrzystości. 2. Operator świadczący usługę dzierżawy minimalnego zestawu łączy telekomunikacyjnych nie może odmówić świadczenia usługi z tytułu nie spełniania wymagań technicznych przez urządzenia końcowe użytkownika, jeżeli urządzenia te spełniają zasadnicze wymagania, o których mowa w art Zaprzestanie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych wymaga uprzedniej konsultacji z zainteresowanymi użytkownikami. 4.W przypadku, gdy operator odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi dzierżawy minimalnego zestawu łączy, zaprzestaje jej świadczenia albo zmniejsza liczbę dzierżawionych łączy telekomunikacyjnych w stosunku do zawartej umowy, uzasadniając to nieprzestrzeganiem przez użytkownika warunków dzierżawy, użytkownik może zwrócić się do Prezesa URTiP z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Prezes URTiP podejmuje decyzję określającą zakres obowiązku świadczenia usługi po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej. 5. Cena usługi dzierżawy minimalnego zestawu łączy telekomunikacyjnych powinna być niezależna od sposobu wykorzystania łączy telekomunikacyjnych przez użytkownika oraz dotyczyć wyłącznie: 1) łączy telekomunikacyjnych znajdujących się pomiędzy punktami sieci, do których użytkownik ma dostęp, 2) należności za zestawienie łącza oraz okresowej należności za jego dzierżawę. 6. Prezes URTiP zatwierdza cennik i regulamin świadczenia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych. 7. Prezes URTiP w decyzji nakładającej obowiązek, o którym mowa w ust.1, określi sposoby kalkulacji kosztów i ich ewidencji stosując odpowiednio zapisy rozporządzenia, o którym mowa w art. 90 ust Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia zakres minimalnego zestawu łączy dzierżawionych oraz ich parametry techniczne. Art Przedsiębiorca telekomunikacyjny, na którym ciążą obowiązki określone w art. 43 i 44, przedkłada Prezesowi URTiP do zatwierdzenia, w terminie określonym w decyzji nakładającej obowiązki, cenniki i regulaminy świadczenia usług. 2. Prezes URTiP zatwierdza w drodze decyzji cennik i regulamin świadczenia usług w terminie 8 tygodni. W przypadku, gdy Prezes URTiP nie podejmie decyzji w powyższym terminie, uznaje się cennik i regulamin świadczenia usług za zatwierdzony. 3. Prezes URTiP może w decyzji zatwierdzającej zmienić treść cennika i regulaminów świadczenia usług, w tym nakazać ustalanie cen w określony sposób w określonym przedziale czasu, wprowadzić taryfy specjalne, wprowadzić odpowiednie postanowienia dodatkowe dotyczące, w szczególności: 1) terminów, w tym terminu wejścia w życie zatwierdzonych taryf, 2) obowiązków przedkładania odpowiednich dokumentów, 3) warunku rozwiązującego w przypadku, gdy po zatwierdzeniu taryf wprowadzona lub zmieniona jest inna taryfa. 4. Prezes URTiP może przed zatwierdzeniem cennika i regulaminu świadczenia usług zażądać od zobowiązanego przedsiębiorcy przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Do czasu przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów upływ terminu, o którym mowa w ust. 2 ulega wstrzymaniu. 17

18 Rozdział 6 Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów Art. 48. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia: 1) sposoby przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów do poszczególnych rodzajów działalności telekomunikacyjnej, w szczególności dla działalności w zakresie usług wzajemnego korzystania z połączonych sieci i dostępu do sieci telekomunikacyjnej lub w zakresie usług na rynku detalicznym, 2) sposób kalkulacji kosztów usług, o których mowa w pkt 1, i bazę ich obliczania, stosowany przez operatorów, przyjmując zasadę, iż sposób kalkulacji kosztów powinien zapewniać ustalenie cen na podstawie kosztów uzasadnionych, być wzajemnie porównywalny, a także powinien umożliwiać rozdzielenie kosztów ponoszonych przez operatora z tytułu świadczenia każdej z usług, w której zajmuje znaczącą pozycję rynkową, od kosztów, które nie mogą być bezpośrednio przypisane do świadczenia zarówno danej usługi, jak i innych usług telekomunikacyjnych, 3) sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny określonych rodzajów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od tych środków i wartości odpisów amortyzacyjnych, 4) minimalny zakres szczegółowej instrukcji w zakresie wyodrębniania i przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, na regulowane rodzaje działalności oraz opisu kalkulacji kosztów 5) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa URTiP opracowanej przez operatora szczegółowej instrukcji w zakresie wyodrębnienia i przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, na regulowane rodzaje działalności oraz opisu kalkulacji kosztów, 6) zakres i terminy przechowywania przez operatora dokumentacji związanej z prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów 7) zakres i terminy przekazywania Prezesowi URTiP: a) sprawozdań dotyczących poszczególnych rodzajów działalności objętej regulacją, przyjmując zasadę, iż dane zawarte w sprawozdaniach są sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 134, poz i Nr 139, poz. 1324), b) wyników kalkulacji kosztów, odrębnie dla każdej z usług, o których mowa w pkt 1. 8) minimalny zakres informacji publikowanych przez operatora w ramach realizacji obowiązku opublikowania systemu rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów stosowanych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej, -mając na celu promocję efektywności, zrównoważonej konkurencji oraz zapewnienia maksymalnej korzyści dla użytkowników końcowych a także uwzględniając konieczność ochrony konsumentów i konkurentów przed nadużywaniem przez tych operatorów znaczącej pozycji rynkowej, konieczność stymulowania rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz konieczność umożliwienia działalności kontrolnej Prezesowi URTiP wobec działalności prowadzonej przez tych operatorów. Art Prezes URTiP w drodze decyzji dla operatora, na którego nałożył obowiązek prowadzenia kalkulacji kosztów, określi wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, który operator uwzględni w kalkulacji kosztów, z uwzględnieniem udokumentowanych rzeczywistych kosztów pozyskania kapitału. 2. Prezes URTiP, w drodze decyzji, zatwierdza instrukcję i opis kalkulacji kosztów, o których mowa w art. 47 pkt Prezes URTiP może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów oraz ekspertów w przypadku wątpliwości dotyczących opracowanej przez operatora szczegółowej instrukcji i opisu kalkulacji kosztów oraz rzetelności i wiarygodności danych zawartych w sprawozdaniach i wynikach kalkulacji kosztów, o których mowa w art. 47 pkt Sprawozdania oraz wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w art. 47 pkt 7, podlegają opinii biegłego rewidenta w ramach badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonywanego na podstawie odrębnych przepisów. 18

19 5. Zgodność prowadzonej przez operatora kalkulacji kosztów ze stosowanym przez operatora systemem kalkulacji kosztów podlega badaniu biegłego rewidenta w ramach corocznego badania sprawozdań finansowych operatora. 6. Wyniki kalkulacji kosztów usług i rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci, o których mowa w art. 47 ust. 7, podlegają badaniu zgodności z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4. Badanie jest przeprowadzane na koszt operatora przez niezależny podmiot wyznaczony przez Prezesa URTiP. Art. 50. Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek publikowania: 1) opisu stosowanego przez tego operatora systemu rachunkowości regulacyjnej w sposób zapewniający prezentację zasad wyodrębnienia i przypisywania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na poszczególne rodzaje usług. 2) opisu stosowanego przez tego operatora systemu kalkulacji kosztów w sposób zapewniający prezentację głównych grup kosztów oraz metod ich przypisania na poszczególne rodzaje usług, 3) opinii biegłego rewidenta z badania zgodności prowadzonej przez operatora kalkulacji kosztów ze stosowanym przez operatora systemem kalkulacji kosztów. 4) cen stosowanych przez operatora, - w zakresie niezbędnym dla zapobiegania nadużywaniu pozycji znaczącej w sprawach cen, a w szczególności nieuzasadnionemu zawyżaniu lub zaniżaniu cen, stosowaniu presji cenowej w stosunku do konkurentów poprzez zawężanie przedziału między cenami dostępu do sieci telekomunikacyjnej i detalicznymi oraz stosowaniu nieuzasadnionych przywilejów cenowych przez operatorów o znaczącej pozycji, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Art Sprawozdania finansowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych udostępniających publiczne sieci telekomunikacyjne lub świadczące publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne, nie podlegających wymogom określonym w przepisach prawa spółek i nie spełniających wymagań przepisów o prowadzeniu rachunkowości przez małe i średnie przedsiębiorstwa podlegają badaniu przez biegłych rewidentów zgodnie z wymogami prawa. 2. Zatwierdzone sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi ogłoszenia na zasadach ogólnych. Dział III Ochrona użytkowników końcowych i usługa powszechna Rozdział 1 Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym Art Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2. Konsument ma prawo żądać by umowa o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej lub o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych została zawarta na piśmie lub w formie elektronicznej. 3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać co najmniej: 1) nazwę i adres dostawcy usług, 2) świadczone usługi, poziomy ich jakości, w tym czas oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych, 3) zakres obsługi serwisowej, 4) dane szczegółowe dotyczące cen oraz sposoby uzyskania informacji o aktualnym cenniku, 5) czas trwania umowy oraz warunki przedłużenia i rozwiązania umowy, 6) wysokość i zasady wypłacania odszkodowania na wypadek, gdy świadczone usługi nie spełniają określonego w umowie poziomu jakości, 19

20 7) tryb przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług. 4. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do umów o świadczenie usług telefonicznych za pomocą publicznie dostępnego telefonu, w którym połączenie jest opłacane automatycznie, w szczególności za pomocą monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej, zwanego dalej aparatem publicznym oraz do innych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych poprzez dokonanie czynności faktycznych. Art Dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o zapewnienie przyłączenia do sieci i świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a także świadczenia tych usług, od: 1) zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług lub nabycia urządzenia u określonego dostawcy; 2) niezawierania z innym dostawcą usług umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; 3) udzielenia informacji lub danych, innych niż określone w art. 146 ust. 1 i Dostawca usług może uzależnić zawarcie umowy o zapewnienie przyłączania do sieci lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także świadczenie usług telekomunikacyjnych od ustalenia danych użytkownika końcowego, o których mowa w art. 146 ust. 2 pkt 1-6, na podstawie dokumentu tożsamości przedstawionego przez użytkownika końcowego. 3. Dostawca usług może odmówić użytkownikowi końcowemu zawarcia umowy o zapewnienie przyłączenia do sieci lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub zawrzeć taką umowę na warunkach mniej korzystnych dla użytkownika końcowego w wyniku oceny wiarygodności płatniczej dokonanej na podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424) albo w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 2 tej ustawy. 4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do użytkownika końcowego korzystającego z aparatu publicznego. 5. Dostawca usług może uzależnić zawarcie umowy o zapewnienie przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych od: 1) dostarczenia przez użytkownika końcowego dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy usług wynikającego z umowy, 2) wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego wynikającej z danych będących w posiadaniu dostawcy usług lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej, o którym mowa w ust. 3. Dostawca usług powiadamia użytkownika końcowego o wystąpieniu takiego zastrzeżenia. 6. Warunki umowy o zapewnienie przyłączenia do sieci lub o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać abonentowi korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług zapewniającego przyłączenie do sieci lub świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne. 7. W przypadku, gdy zawarcie umowy o zapewnienie przyłączenia do sieci lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych było związane z ulgą przyznaną abonentowi, roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta przed upływem terminu ustalonego w umowie, nie może przekroczyć określonej w umowie wartości ulgi przyznanej abonentowi. Art W przypadku posiadania przez konsumenta tytułu prawnego innego niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci wymaga przedstawienia przez niego pisemnej zgody odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przypadków, gdy właścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości lub członkiem spółdzielni mieszkaniowej nie jest osoba fizyczna. Art Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, podanym do publicznej wiadomości i dostarczanym nieodpłatnie abonentowi wraz z umową o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej lub o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a także na jego żądanie. 20

- Prawo telekomunikacyjne wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych,

- Prawo telekomunikacyjne wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-04 Druk nr 2637 Warszawa, 9 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/121 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne Dz.U.04.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 70 2005.09.01 zm. Dz.U.05.163.1362 art. 46 2006.01.14 zm. Dz.U.05.267.2258 art. 13 2006.01.25 zm. Dz.U.06.12.66 art. 1 2006.02.09 zm. Dz.U.06.12.66

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/127 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2004.171.1800 ze zm.) DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne Dz.U.2004.171.1800 2012-05-03 zm. Dz.U.2011.233.1381 art. 7 2012-05-04 zm. Dz.U.2011.234.1390 art. 1 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r.) DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/133 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) Akty wykonawcze M.P. 2012 nr 0 poz. 71 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1445 USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 171 poz z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U Nr 171 poz z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/236 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 U S T AWA z dnia 16 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 2011-01-12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE USTAWY 1.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) DATA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY PRZEDMIOT ZMIAN 21.01.2013 Zmiany dotyczą

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm.

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.02.09 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych 1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. 1) 2) o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 85, poz. 716. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych kraków, 1 października 2013 agenda wprowadzenie prawo cywilne prawo telekomunikacyjne megaustawa świadczenie

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 1129 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne /druk nr 779/ Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do infrastruktury (sieci) pocztowej oraz elementów infrastruktury pocztowej. Łódź, 9 grudnia 2015 r.

Dostęp do infrastruktury (sieci) pocztowej oraz elementów infrastruktury pocztowej. Łódź, 9 grudnia 2015 r. Dostęp do infrastruktury (sieci) pocztowej oraz elementów infrastruktury pocztowej Łódź, 9 grudnia 2015 r. Sieć pocztowa (pojęcie) Przepisy prawa międzynarodowego Przepisy prawa definiują pojęcie sieci

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 25 listopada 2008 r. USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną:

Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną: brzmienie pierwotne (od 2010-02-17) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń z dnia 4 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 15, poz.

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

Druk nr 779 Warszawa, 26 lipca 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 779 Warszawa, 26 lipca 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 779 Warszawa, 26 lipca 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-104-02 Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1448 Warszawa, 30 października 2008 r.

Druk nr 1448 Warszawa, 30 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-162-08 Druk nr 1448 Warszawa, 30 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne Wybrane obowiązki prawne przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prawo telekomunikacyjne Zasadniczym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną jest: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach i cennikach dot. usługi Dostęp do Internetu DSL

Zmiany w regulaminach i cennikach dot. usługi Dostęp do Internetu DSL 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany dla klientów usługi Dostęp do Internetu DSL: w Regulaminie usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązującym przed 1 lutego 2014 roku, w Regulaminie usługi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI (opracowanie przygotowane w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 35a ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI Działając na podstawie postanowień przepisu art. 35a ust.6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz Dział IIa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (przepisy obowiązujące od 1 marca 2017 r., wybrane artykuły regulujące ceny transferowe) POROZUMIENIA W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY

O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1715-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego RADA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora Załącznik do uchwały nr 48/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 14.05.2014 r. Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie operatora maj 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA Dariusz Prymon aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Abonent sieci publicznej może w każdym czasie wystąpić do prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 2036 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 86 ust. 3,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 86 ust. 3, DYREKTYWA KOMISJI 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe Regulacja na rynku telekomunikacyjnym Zagadnienia podstawowe Pojęcie regulacji sektorowej (wg. J. Walulika) Regulacja sektorowa to funkcja państwa polegająca na ciągłym, interwencyjnym oddziaływania państwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH

KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2)

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) 903 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) sposób wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej; 2) obowiązki operatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 153, poz. 903, z 2012 r. poz. 1456, z 2015 r. poz. 2281. 1), 2) o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2011 r. USTAWA z dnia 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa określa: 1) sposób wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej;

Bardziej szczegółowo

Nowelizacje ustawy prawo zamówień publicznych i ich konsekwencje dla przeprowadzanych postępowań w roku Kamil Zbroja Pomorska Grupa Doradcza

Nowelizacje ustawy prawo zamówień publicznych i ich konsekwencje dla przeprowadzanych postępowań w roku Kamil Zbroja Pomorska Grupa Doradcza Nowelizacje ustawy prawo zamówień publicznych i ich konsekwencje dla przeprowadzanych postępowań w roku 2013 Kamil Zbroja Pomorska Grupa Doradcza Art. 2 obiekt budowlany należy przez to rozumieć wynik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Numer ogłoszenia: 61145-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2)

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 153 9090 Poz. 903 903 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) sposób wdrożenia naziemnej

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych Art. 30. 1. MEGAUSTAWY Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 390 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o.

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające

Bardziej szczegółowo

I. Usługi świadczone przez Operatora.

I. Usługi świadczone przez Operatora. Warszawa, marzec 2013 r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. nowelizująca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 243 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 243 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 243 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w cennikach usług dotyczących usług mobilnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu Strona 1 z 5 data urodzenia Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy Nr / 2014

Umowa o współpracy Nr / 2014 Umowa o współpracy Nr / 2014 Zawarta w Błoniu k. Warszawy, w dniu 2014 r. pomiędzy:.. reprezentowaną przez: 1... 2... zwaną dalej Zleceniodawcą, a Rafałem Buchcar, prowadzącym działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321, Nr 154, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów przez Domeny.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy

Bardziej szczegółowo