USTAWA z dnia r. Prawo telekomunikacyjne 1. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA z dnia... 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1. DZIAŁ I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 10 grudnia 2003 r. USTAWA z dnia r. Prawo telekomunikacyjne 1 DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art Ustawa określa: 1) prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, 2) prawa i obowiązki użytkowników i użytkowników końcowych, w tym abonentów i konsumentów usług telekomunikacyjnych oraz użytkowników urządzeń radiowych, 3) warunki podejmowania i prowadzenia działalności polegającej na dostarczaniu sieci i świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących transmisjom radiofonicznym i telewizyjnym, 4) warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych, 5) warunki świadczenia usług powszechnych, 6) warunki ochrony użytkowników usług, gospodarowania częstotliwościami radiowymi oraz numeracją, 7) warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej, 8) niektóre obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, 9) sprawy urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, 10) funkcjonowanie administracji telekomunikacyjnej, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulowania telekomunikacji, 11) sprawy urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 2. Przepisy ustawy stosuje się do spraw zgodności urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych z zasadniczymi wymaganiami w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz, 1360, z 2003 r. Nr 80, poz.71, Nr 130, poz. 1188). 3. Przepisy ustawy stosuje się do spraw transmisji radiofonicznych i telewizyjnych w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 56, poz. 517). 4. Sprawy kompatybilności elektromagnetycznej są przedmiotem odrębnej ustawy. 1 Na podstawie art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ustawa transponuje dyrektywy: 1) dyrektywę 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 108 z , str. 33 i n.; 2) dyrektywę 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na sieci i usługi łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 108 z , str. 21 i n.; 3) dyrektywę 2002/19/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia, Dz. Urz. WE L 108 z , str. 7 i n.; 4) dyrektywę 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 108 z , str. 51 i n.; 5) dyrektywę 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 201 z , str. 37 i n.; 6) dyrektywę 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej, Dz. Urz. WE L 249 z , str. 21i n.; 7) dyrektywę 1999/5WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, w zakresie nie objętym ustawą o systemie oceny zgodności. Dz. Urz. WE L 91 z , str. 10 i n. 1

2 Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 1) abonent subscriber 2 - podmiot, który jest stroną umowy zawartej na piśmie lub w formie elektronicznej o świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 2) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej provision of an electronic communications network - zakładanie, eksploatację, nadzór lub umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, 3) dostawca usług - przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi telekomunikacyjne lub uprawniony do takiej działalności, 4) dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - możliwość korzystania z lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej pozwalająca na korzystanie z pełnego pasma częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu możliwości korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług telefonicznych (współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej), 5) dostęp do sieci telekomunikacyjnej - korzystanie z urządzeń, udogodnień lub usług telekomunikacyjnych innego przedsiębiorcy, na określonych warunkach, celem świadczenia usług telekomunikacyjnych, w szczególności korzystanie z elementów sieci i udogodnień towarzyszących, co może wiązać się z przyłączeniem urządzeń, za pomocą stacjonarnych albo niestacjonarnych systemów telekomunikacyjnych, dostępu do pętli lokalnej oraz urządzeń i usług niezbędnych do świadczenia usług pętli lokalnej, dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym budynków, kanalizacji i masztów; dostępu do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów wspomagających eksploatację, dostępu do translacji numerów lub systemów zapewniających ekwiwalentną funkcjonalność, dostępu do stacjonarnych i ruchomych sieci, a w szczególności na potrzeby roamingu, dostępu do systemów warunkowego dostępu do usług telewizji cyfrowej, dostępu do usług sieci wirtualnych. Połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu realizowanego pomiędzy operatorami sieci publicznych. 6) elektroniczny przewodnik po programach EPG udogodnienie towarzyszące umożliwiające wybór programów, stosowane w systemach telewizji cyfrowej, zawierające dodatkowe dane opisujące programy występujące w cyfrowym sygnale telewizyjnym, 7) infrastruktura telekomunikacyjna urządzenie telekomunikacyjne oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, linie, kanalizację, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji, 8) interfejs układ elektroniczny lub oprogramowanie umożliwiające łączenie, współpracę i wymianę informacji pomiędzy dwoma urządzeniami, 9) interfejs programu aplikacyjnego - application program interface (API) - oznacza interfejs programowy pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służących cyfrowym usługom telewizyjnym lub radiowym, 10) kolokacja oznacza udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, 11) konsument consumer - osoba fizyczna wnioskująca o udostępnienie usług telekomunikacyjnych lub korzystająca z takich usług dla celów nie związanych z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, 12) lokalna pętla abonencka obwód łączący zakończenie sieci bezpośrednio z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem, 13) lokalna podpętla abonencka obwód łączący zakończenie sieci z pośrednim punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z koncentratorem lub innym urządzeniem dostępu pośredniego do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 14) numer geograficzny- geographic number - numer istniejący w planie numeracji krajowej, w którym część ciągu cyfr zawiera informację wskazującą wyróżnik obszaru geograficznego, wykorzystywany do kierowania połączeń do fizycznej lokalizacji zakończenia sieci, 2 anglojęzyczne nazwy zostały zastosowane jedynie na użytek projektu i mają na celu ułatwienie zrozumienia pojęć zaczerpniętych z dyrektyw. 2

3 15) numer niegeograficzny- non-geographic numbers - numer istniejący w planie numeracji, do którego połączenia są bezpłatne i podwyższonej opłacie, w szczególności numer zakończenia sieci ruchomej, 16) operator przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarczający sieci telekomunikacyjne, udogodnienia towarzyszące lub upoważniony do takiej działalności, 17) połączenie sieci interconnection - fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy komunikowania / porozumiewania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę, 18) połączenie telefoniczne call - połączenie ustanowione za pomocą publicznie dostępnej usługi telefonicznej, pozwalające na dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym, 19) przedsiębiorca telekomunikacyjny przedsiębiorca, który dostarcza sieci telekomunikacyjne, udogodnienia towarzyszące lub świadczy usługi telekomunikacyjne, 20) publiczna sieć telefoniczna public telephone network - publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystywana do świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewniająca łączność głosową między zakończeniami sieci, a także inne formy łączności, w szczególności przesyłanie faksów i danych. 21) publiczna sieć telekomunikacyjna public communications network - sieć telekomunikacyjna wykorzystywana całkowicie lub głównie do świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępnych dla ogółu użytkowników, 22) publicznie dostępna usługa telefoniczna publicly avialable telephone service - usługa dostępna publicznie obejmująca inicjowanie i odbieranie połączeń krajowych i międzynarodowych, w tym dostęp do służb ratunkowych poprzez numer lub numery istniejące w krajowym lub międzynarodowym planie numeracji telefonicznej, która dodatkowo może obejmować jedną lub więcej z następujących usług: zapewnienie pomocy pracownika operatora, informację o numerach telefonicznych, spisy numerów telefonicznych, udostępnianie publicznych aparatów telefonicznych, świadczenie usług na szczególnych warunkach, zapewnianie specjalnych udogodnień klientom niepełnosprawnym, mającym szczególne potrzeby społeczne lub świadczenie połączeń z numerami niegeograficznymi, 23) publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna publicly avialable electronic services - usługa telekomunikacyjna dostępna dla ogółu, 24) ruchoma publiczna siec telefoniczna - publiczna sieć telefoniczna, w której zakończenia nie mają stałej lokalizacji, 25) służba radiokomunikacyjna - nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych, 26) służba radiokomunikacyjna amatorska - służbę radiokomunikacyjną mającą na celu nawiązywanie wzajemnych łączności, badania techniczne oraz indywidualne szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby wyłącznie dla potrzeb własnych, 26) sieć telekomunikacyjna electronic communications network - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od rodzaju przekazywanej informacji, 27) stacjonarna publiczna sieć telefoniczna - publiczna sieć telefoniczna, w której zakończenia sieci mają stałą lokalizację, 28) świadczenie usług telekomunikacyjnych - wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług, 29) telekomunikacja - nadawanie, odbiór lub transmisję informacji jakiejkolwiek natury za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, 30) telekomunikacyjne urządzenie końcowe oznacza wyrób lub jego podzespół umożliwiający komunikowanie / porozumiewanie się, który jest przeznaczony do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń publicznej sieci telekomunikacyjnej. 3

4 31) udogodnienia towarzyszące associated facilities - udogodnienia związane z siecią telekomunikacyjną lub usługą telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające dostarczanie sieci lub świadczenie w nich usług, w szczególności systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach, 32) urządzenie radiowe- urządzenie telekomunikacyjne wykorzystujące fale radiowe lub urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające komunikowanie się przy pomocy emisji lub odbioru fal radiowych, wykorzystujące częstotliwości przydzielone (służbie) radiokomunikacyjnej ziemskiej lub satelitarnej (space), 33) urządzenie telekomunikacyjne urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, 34) usługa o wartości wzbogaconej value added service - wszelka usługa, wymagająca przetworzenia danych ruchowych bądź danych lokalizacyjnych innych niż dane ruchowe, wykraczających poza dane niezbędne do transmisji przekazu lub wystawienia rachunku, 35) usługa telekomunikacyjna electronic communications service - usługa zazwyczaj świadczona odpłatnie, polegająca całkowicie lub głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej, 36) użytkownik końcowy - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, żądający świadczenia albo udostępniania takiej usługi dla zaspokojenia własnych potrzeb, 37) użytkownik user - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, żądający świadczenia albo udostępniania takiej usługi dla zaspokojenia własnych potrzeb lub dostarczający publiczne sieci lub usługi telekomunikacyjne, 38) zakończenie sieci network termination point (NTP) - oznacza fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci łączności; w przypadku sieci stosujących komutację lub przekierowywanie, zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być przypisany do numeru lub nazwy abonenta. Rozdział 2 Uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej Art. 3 Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej, udogodnień towarzyszących i świadczenie usługi telekomunikacyjnej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych w ustawie. Art Przedsiębiorca zamierzający dostarczać sieć telekomunikacyjną, udogodnienia towarzyszące lub świadczyć usługę telekomunikacyjną jest obowiązany zgłosić Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanemu dalej "Prezesem URTiP", zamiar podjęcia takiej działalności, co najmniej w terminie 21 dni przed jej rozpoczęciem. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej zgłoszeniem, powinno zawierać: 1) oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze podjęcia działalności polegającej na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usługi telekomunikacyjnej; 2) oznaczenie przedsiębiorcy jego siedzibę lub adres; 3) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy; 4) numer z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo z Ewidencji Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada; 5) oznaczenie osoby, która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z URTiP, jej siedzibę lub adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej; 6) oznaczenie osoby, która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy zgłoszenie; 7) informacje o jednostkach powiązanych, podporządkowanych lub o grupie kapitałowej, do której należy przedsiębiorca; 4

5 8) ogólny opis sieci telekomunikacyjnej lub usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy zgłoszenie; 9) obszar, na którym będzie dostarczana sieć telekomunikacyjna lub świadczona usługa telekomunikacyjna; 10) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności. 3. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. Art. 5. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera którejś z informacji, o których mowa w art. 4 ust. 2 lub podane w nim informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym, Prezes URTiP w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wzywa dokonującego zgłoszenie do jego uzupełnienia lub poprawienia. Uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 7 dni o od dnia otrzymania wezwania. Bieg terminu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, ulega zawieszeniu. Art. 6. Zgłoszenie jest bezskuteczne jeżeli: 1) przedsiębiorca nie dokonał uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie, o którym mowa w art. 5; 2) zgłoszenie dotyczy działalności, która nie podlega zgłoszeniu; 3) zgłoszenie nie zawiera żadnej z informacji, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, 5 lub 6 i nie ma możliwości ich ustalenia na podstawie danych posiadanych przez Prezesa URTiP; 4) zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca, któremu Prezes URTiP zakazał dostarczania sieci telekomunikacyjnej lub świadczenia usług telekomunikacyjnych w drodze decyzji, o której mowa w art. 13 ust. 4. Art Prezes URTiP prowadzi rejestr przedsiębiorców, którzy dokonali zgłoszenia, zwany dalej rejestrem. 2. Rejestr zawiera informacje zawarte w zgłoszeniach. 3. Rejestr jest jawny i dostępny w siedzibie URTiP oraz na stronie internetowej URTiP. Art W terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia Prezes URTiP przesyła na adres, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5, potwierdzenie dokonania zgłoszenia przez przedsiębiorcę, zwane dalej poświadczeniem. 2. Poświadczenie, powinno zawierać: 1) wyciąg z rejestru; 2) informację o prawach przysługujących przedsiębiorcy na podstawie wszystkich dokonanych przez niego zgłoszeń. 3. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes URTiP, przed rozpoczęciem przez przedsiębiorcę wykonywania działalności określonej w zgłoszeniu, może wydać decyzję zakazującą jej podejmowania, jeżeli mogłaby ona zagrozić bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Art Z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli po dokonaniu zgłoszenia stan prawny lub faktyczny uległ zmianie tak, że dane w nim zawarte przestały być aktualne przedsiębiorca telekomunikacyjny niezwłocznie informuje o tym Prezesa URTiP. 2. Jeżeli po dokonaniu zgłoszenia przedsiębiorca telekomunikacyjny zamierza dokonać zmian, które spowodują, że nie aktualne staną się informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 8 lub 9, jest on obowiązany, co najmniej na 21 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformować o tym fakcie Prezesa URTiP. 3. Jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest nie pełna lub nie zgodna ze stanem faktycznym, Prezes URTiP, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, wzywa przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do jej uzupełnienia. 4. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni informacji, o której mowa w ust. 1 lub 2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, uważa się, że nie przekazał on żadnej informacji Prezesowi URTiP. Termin, o którym mowa w ust. 2 ulega zawieszeniu. 5. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2 powinna być dokonana w formie pisemnej i zawierać: 1) numer z rejestru; 5

6 2) wyraźne wskazanie zmiany. 6. Prezes URTiP, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje aktualizacji rejestru. Art Przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia może: 1) dostarczać sieć telekomunikacyjną lub świadczyć usługę telekomunikacyjną w zakresie określonym w zgłoszeniu; 2) ubiegać się o wydanie decyzji zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz oraz z 2003 r. Nr 1, poz 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720 i Nr 80, poz. 721). 2. Przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia w zakresie dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej lub publicznej usługi telekomunikacyjnej może: 1) negocjować połączenia międzysieciowe z podmiotami dostarczającymi sieci telekomunikacyjne lub świadczącymi usługi telekomunikacyjne, działającymi na obszarze Unii Europejskiej; 2) brać udział w konkursie na operatora wyznaczonego do świadczenia poszczególnych elementów usługi powszechnej lub świadczenia usługi powszechnej na określonej części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Art Ilekroć w ustawie nakłada się obowiązki na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, obowiązki te odnoszą się także do przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia. 2. Ust. 1 nie dotyczy obowiązków nakładanych na operatora o znaczącej pozycji rynkowej oraz obowiązków związanych z przekazywaniem Prezesowi URTiP informacji, z zastrzeżeniem art. 12 ust Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia jest obowiązany uzyskać rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych lub numeracji wymaganych dla funkcjonowania określonej w zgłoszeniu sieci telekomunikacyjnej lub usługi telekomunikacyjnej. Art Prezes URTiP może zażądać od przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających sieci telekomunikacyjne lub usługi telekomunikacyjne oraz od podmiotów, które uzyskały rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych lub numeracji informacji o realizacji przez nich obowiązków nałożonych ustawą lub decyzją Prezesa URTiP. 2. Prezes URTiP może żądać od przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji, które są niezbędne w celu: 1) systematycznej lub wyrywkowej kontroli przestrzegania obowiązków odnoszących się do: a) współfinansowania usługi powszechnej, b) uiszczania opłaty administracyjnej o której mowa w art. 169, c) uiszczania opłaty za rezerwację częstotliwości, zasobów orbitalnych lub numeracji, d) zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej, e) świadczenia systemów dostępu warunkowego, f) świadczenia usług detalicznych, g) minimalnego zestawu łączy dzierżawionych, h) wybór dostawcy usług; 2) wyrywkowego sprawdzenia realizowania obowiązków wynikających z ustawy, w sytuacji, gdy uprzednio dokonana kontrola wykazała, że obowiązki te są realizowane a Prezes URTiP powziął informacje, że sytuacja ta uległa zmianie, albo w sytuacji gdy prowadzone jest postępowanie kontrolne wszczęte z urzędu; 3) prawidłowego przebiegu procedur związanych z uzyskaniem częstotliwości, zasobów orbitalnych lub numeracji; 4) publikowania zestawień porównawczych odnoszących się do jakości i cen świadczenia usług telekomunikacyjnych; 5) prowadzenia statystyk i analiz rynku związanych z zapewnieniem dostępu i obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. 6

7 3. Prezes URTiP może żądać informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, także od przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes URTiP, zwracając się do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jest obowiązany podać cel, w którym żądane informacje zostaną wykorzystane. Art Prezes URTiP w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca telekomunikacyjny nie wypełnia odnoszących się do niego obowiązków wynikających z ustawy lub decyzji wydanej przez Prezesa URTiP, wzywa przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień. Usunięcie nieprawidłowości lub udzielenie wyjaśnień powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wezwania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu. 2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes URTiP może określić inny termin udzielenia wyjaśnień lub usunięcia nieprawidłowości. Termin określony w wezwaniu może: 1) być krótszy niż jeden miesiąc, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, do którego odnosi się wezwanie wyraziło na to zgodę lub naruszenia wskazane w wezwaniu powtarzały się w przeszłości, 2) być dłuższy niż jeden miesiąc, gdy Prezes URTiP uzna to za konieczne. 3. Jeżeli po upływie miesiąca od dnia doręczenia wezwania lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorca telekomunikacyjny nie usunie wskazanych nieprawidłowości, Prezes URTiP wydaje decyzję, w której: 1) nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; 2) wskazuje środki jakie powinien zastosować przedsiębiorca telekomunikacyjny, w celu usunięcia nieprawidłowości; 3) określa termin, w którym ma nastąpić usunięcie nieprawidłowości; 4) ustala wysokość kary, o której mowa w art Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, występowały w przeszłości i mają poważny charakter, a przedsiębiorca telekomunikacyjny nie zastosował się do decyzji, o której mowa w ust. 3, Prezes URTiP może w drodze decyzji zakazać przedsiębiorcy dostarczania sieci telekomunikacyjnej lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, zawiesić lub odebrać prawo do wykorzystywania częstotliwości, zasobów orbitalnych lub przydziału numeracji. Jeżeli decyzja odnosi się do działalności polegającej na dokonywaniu transmisji radiowych, telewizyjnych lub dostarczaniu systemów dostępu warunkowego, Prezes URTiP konsultuje projekt decyzji z Krajową Rada Radiofonii i Telewizji. Art Jeżeli Prezes URTiP posiada dowody, że przedsiębiorca telekomunikacyjny narusza nałożone na niego obowiązki w ten sposób, że powoduje to: 1) bezpośrednie i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku lub zdrowia publicznego; 2) zagrożenie wywołania poważnej szkody w majątku użytkowników lub innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 3) zagrożenie wywołania poważnych utrudnień w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych lub usług telekomunikacyjnych może podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. 2. Działania, o których mowa w ust. 1 mogą w szczególności obejmować wydanie decyzji, w której Prezes URTiP nakaże przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu podjęcie działań zmierzających do usunięcia zagrożenia. Decyzji tej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, do którego odnoszą się działania, o których mowa w ust. 1 może w każdym czasie przedstawiać Prezesowi URTiP swoje stanowisko oraz propozycje działań zmierzających do usunięcia naruszeń wynikających z niewykonania nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w ust. 1. Podejmując działania, zmierzające do usunięcia zagrożenia, Prezes URTiP uwzględnia stanowisko i propozycje zgłoszone przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 4. Działania, o których mowa w ust. 1, mają charakter tymczasowy, służą wyłącznie usunięciu zagrożenia i powinny być podejmowane niezależnie od działań, o których mowa w art. 13. Art. 15. Minister właściwy do spraw łączności określi w drodze rozporządzenia wzór zgłoszenia, potwierdzenia oraz formularza informacji, o której mowa w art. 10 ust. 1, kierując się dążeniem do 7

8 uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności, o której mowa w art. 3, a także koniecznością zapewnienia Prezesowi URTiP informacji potrzebnych do właściwego realizowania jego obowiązków. Rozdział 3 Postępowanie konsultacyjne Art. 16. Prezes URTiP przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawach : 1) analizy rynku i ustalenia znaczącej pozycji przedsiębiorców, 2) nałożenia obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorców o pozycji znaczącej, 3) rozstrzygnięć mających istotny wpływ na rynki telekomunikacyjne, 4) określonych w ustawie przeprowadza postępowanie konsultacyjne, przyznając stronom zainteresowanym możliwość wyrażenia w określonym terminie stanowiska do projektu rozstrzygnięcia. Art Prezes URTiP ogłasza rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego, określając przedmiot i termin postępowania konsultacyjnego i udostępniając projekt rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Prezes URTiP informuje o wszczęciu postępowania konsultacyjnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, zwanego dalej "Prezesem UOKiK", oraz w przypadku rynków transmisji radiofonicznych i telewizyjnych Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanego dalej "Przewodniczącym KRRiT". 2. O ile Prezes URTiP nie ustali innego terminu, postępowanie konsultacyjne trwa 30 dni. Wyniki tego postępowania, a także niezastrzeżone stanowiska uczestników postępowania konsultacyjnego ogłaszane są w siedzibie URTiP i na stronach internetowych URTiP. Art. 18. W celu zapewnienia konkurencji lub ochrony interesów użytkowników, Prezes URTiP może bez przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego wydać decyzję w sprawach regulacji rynku na okres nie przekraczający 6 miesięcy. Rozdział 4 Postępowanie konsolidacyjne Art. 19. Jeżeli rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 16, mogą mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi, Prezes URTiP równocześnie z wszczęciem postępowania konsultacyjnego wszczyna postępowanie konsolidacyjne, przesyłając Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym w innych państwach członkowskich projekty rozstrzygnięć wraz z ich uzasadnieniem. Art Komisja Europejska i organy regulacyjne innych państw członkowskich mogą w ciągu 30 dni wyrazić stanowisko do projektu rozstrzygnięcia. Prezes URTiP uwzględnia w możliwie najszerszym zakresie stanowiska otrzymane w ramach postępowania konsolidacyjnego. 2. Jeżeli w zakresie ustalenia znaczącej pozycji rynkowej Komisja Europejska stwierdzi, że proponowane rozstrzygnięcie może utrudnić rozwój jednolitego rynku lub mogłoby naruszyć prawo wspólnotowe, Prezes URTiP wstrzymuje podjęcie decyzji na okres 2 miesięcy. W przypadku otrzymania w tym okresie wezwania Komisji Europejskiej do wycofania projektu i propozycji jego zmiany, Prezes URTiP może zmienić projekt rozstrzygnięcia i poddać go ponownie postępowaniu konsultacyjnemu i postępowaniu konsolidacyjnemu. 3. Prezes URTiP uwzględnia przy stosowaniu ustawy w największym możliwie stopniu Wytyczne Komisji w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej oraz Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej w ich aktualnym brzmieniu, a w przypadku odstąpienia od ich stosowania, powiadamia Komisję, uzasadniając swe stanowisko. Art Postanowienia art. 18 stosuje się odpowiednio do spraw objętych postępowaniem konsolidacyjnym. 8

9 2. Prezes URTiP powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską i organy regulacyjne innych państw członkowskich o powzięciu decyzji, o której mowa w art. 18. DZIAŁ II Regulowanie rynków telekomunikacyjnych Rozdział 1 Pozycja rynkowa przedsiębiorców telekomunikacyjnych Art Znaczącą pozycję rynkową zajmuje przedsiębiorca telekomunikacyjny, który samodzielnie lub wspólnie z innymi posiada pozycję ekonomiczną na rynku właściwym, stwarzającą mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Pod pojęciem rynku właściwego rozumie się rynek właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652). 2. Kryteriami stosowanymi przez Prezesa URTiP przy ocenie pozycji znaczącej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego są kryteria wskazane w Wytycznych Komisji w sprawie analizy rynku i wyznaczenia znaczącej siły rynku, a w szczególności: 1) udział w rynku właściwym (np. ilościowy - sprzedaż) 2) kontrola infrastruktury, budowa jest nieopłacalna z ekonomicznego punktu widzenia, 3) przewaga technologiczna, 4) brak lub niewielki poziom równoważącej siły nabywczej, 5) łatwy bądź uprzywilejowany dostęp do rynków kapitałowych bądź zasobów finansowych, 6) zróżnicowanie produktów lub usług (np. sprzedaż pakietów produktów i usług), 7) ekonomie skali, 8) ekonomie zakresu, 9) pionowe zintegrowanie przedsiębiorcy, 10) poziom rozwoju sieci dystrybucji i sprzedaży, 11) brak potencjalnej konkurencji, 12) bariery dla dalszego rozwoju przedsiębiorcy, rynku właściwego, 13) bariery wejścia na rynek właściwy. 3. Dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywną pozycję znaczącą, jeżeli, nawet przy braku powiązań organizacyjnych lub innych związków między nimi, prowadzą oni działalność na rynku, który ze względu na swą charakterystykę uznaje się za sprzyjający skoordynowanym działaniom. 4. Kryteriami stosowanymi przez Prezesa URTiP przy ocenie, czy dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywną pozycję znaczącą na rynku właściwym, są w szczególności: 1) poziom koncentracji rynku właściwego, 2) przejrzystość rynku właściwego, 3) dojrzałość rynku, 4) zastój lub umiarkowany wzrost popytu, 5) niska elastyczność popytu, 6) jednorodność produktów, 7) podobne struktury kosztów przedsiębiorców, 8) podobne udziały w rynku, 9) brak innowacji technologicznych, dojrzała technologia, 10) brak nadwyżki możliwości zwiększenia produkcji lub świadczenia usług, 11) wysokie bariery dostępu, 12) brak równoważącej siły nabywczej, 13) brak potencjalnej konkurencji, 14) różnego rodzaju nieformalne lub inne powiązania pomiędzy danymi przedsiębiorcami, 15) brak lub ograniczenie konkurencyjności cenowej. 16) mechanizmy odwetowe 9

10 5. Kryteria, o których mowa w ust. 2 i 4 nie muszą być brane pod uwagę łącznie przy ocenie pozycji rynkowej. 6. Jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny zajmuje pozycję znaczącą na danym rynku, można go uznać za przedsiębiorcę zajmującego znaczącą pozycję na rynku powiązanym, jeżeli powiązania pomiędzy obu rynkami są tego rodzaju, że skutki pozycji znaczącej są przenoszone z rynku właściwego na rynek powiązany, w taki sposób, że wzmocnią pozycję przedsiębiorcy na rynku powiązanym. Rozdział 3 Analiza rynków Nakładanie i znoszenie obowiązków regulacyjnych Art Prezes URTiP przeprowadza regularnie, nie rzadziej niż raz na 2 lata, analizę właściwych rynków telekomunikacyjnych na obszarze RP, określonych w wykazie, w celu ustalenia, czy występuje na nich skuteczna konkurencja albo czy prowadzi na nich działalność co najmniej jeden przedsiębiorca telekomunikacyjny zajmujący pozycję znaczącą, w celu zniesienia, utrzymania, zmiany lub nałożenia obowiązków regulacyjnych przy uwzględnieniu celów regulacyjnych zgodnie z ustawą. 2. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego, Prezes URTiP może przeprowadzić analizę rynków właściwych na obszarze mniejszym niż w ust W przypadku stwierdzenia, że na danym rynku występuje jeden lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych mających znaczącą pozycję i tym samym nie występuje skuteczna konkurencja, Prezes URTiP nakłada na takich przedsiębiorców jeden lub kilka obowiązków zgodnie z art. 33, 36-38, 43, 45, 46 i art Prezes URTiP, w drodze decyzji, zmieni albo utrzyma istniejące wcześniej obowiązki w stopniu w jakim uzna to za właściwe dla analizowanego rynku. 4. W przypadku gdy Prezes URTiP stwierdzi, że na danym rynku nie występuje żaden przedsiębiorca telekomunikacyjny mający znaczącą pozycję i tym samym występuje skuteczna konkurencja, umarza postępowanie i publikuje stosowne postanowienie w Biuletynie URTiP. W przypadku istnienia obowiązków wcześniej nałożonych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, Prezes URTiP wydaje decyzję o ich zniesieniu oraz uchyleniu decyzji wyznaczającej znaczącą pozycję rynkową. Znosząc obowiązki regulacyjne Prezes URTiP może odroczyć do 6 miesięcy termin wejścia w życie takiej decyzji. 5. W przypadku rynku uznanego decyzją Komisji Europejskiej za rynek ponadnarodowy Prezes URTiP przeprowadza jego analizę w ścisłym porozumieniu z właściwymi krajowymi organami regulacyjnymi innych państw członkowskich przy uwzględnieniu Wytycznych Komisji w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej i stwierdza wspólnie z nimi, czy jeden lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje na danym rynku pozycję znaczącą bądź czy występuje na nim skuteczna konkurencja. Ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 6. Analizę rynków i nałożenie, utrzymanie, zmianę i zniesienie obowiązków regulacyjnych Prezes URTiP przeprowadza w porozumieniu z Prezesem UOKiK. Na postanowienie Prezesa UOKiK w tej sprawie nie przysługuje zażalenie. 7. Analizę rynków transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, nałożenie, utrzymanie, zmianę lub zniesienie obowiązków regulacyjnych na tym rynku, Prezes URTiP przeprowadza w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. Na postanowienie Przewodniczącego KRRiT w tej sprawie nie przysługuje zażalenie. 8. Prezes URTiP sporządza wykaz przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej i publikuje go w Biuletynie URTiP, nie rzadziej niż raz w roku. 9. Prezes URTiP publikuje w Biuletynie URTiP decyzje, nakładające obowiązki o których mowa w ust. 3. Art. 26. Ustalenie rynku właściwego stanowi integralną część decyzji, o której mowa w art. 25, i następuje przy uwzględnieniu w możliwie największym stopniu Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej w ich aktualnym brzmieniu oraz przy uwzględnieniu poziomu rozwoju krajowych rynków telekomunikacyjnych. 10

11 Rozdział 4 Dostęp do sieci telekomunikacyjnej Art Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie do sieci telekomunikacyjnej na wniosek innego operatora, w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom ich sieci oraz zapewnienia interoperacyjności usług. 2. Warunki negocjowanej umowy powinny uwzględniać obowiązki nałożone na operatorów będących stronami negocjacji. 3. Informacje uzyskane w związku z negocjacjami mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegają obowiązkowi zachowania poufności, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 4. Operator państwa członkowskiego Unii Europejskiej ubiegający się o dostęp do sieci telekomunikacyjnej albo wzajemne połączenia nie musi posiadać zezwolenia na działanie na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jeżeli nie prowadzi działalności telekomunikacyjnej na jej terytorium. Art W przypadku nie zakończenia negocjowania warunków umowy o dostępie do sieci telekomunikacyjnej w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku o zawarcie umowy, każda ze stron negocjacji może wystąpić do Prezesa URTiP o rozstrzygnięcie kwestii spornych. 2. Prezes URTiP podejmuje decyzję o zapewnieniu dostępu do sieci telekomunikacyjnej w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie 1, biorąc między innymi pod uwagę: 1) interes użytkowników sieci stron negocjacji, 2) zobowiązania nałożone na przedsiębiorców, 3) dążenie do zapewnienia użytkownikom sieci telekomunikacyjnej stron negocjacji jak najszerszego dostępu do usług telekomunikacyjnych, 4) promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, 5) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów dostępu do sieci telekomunikacyjnej, zarówno zaproponowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących stronami negocjacji jak też mogących stanowić rozwiązania alternatywne, 6) zapewnienie: a) integralności łączonych sieci oraz interoperacyjności usług, b) niedyskryminujących warunków dostępu do sieci telekomunikacyjnej, c) rozwoju konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych, 7) pozycje rynkowe przedsiębiorców łączonych sieci na rynku usług telekomunikacyjnych, 8) interes publiczny, w tym ochronę środowiska, 9) utrzymanie ciągłości świadczenia usług powszechnych. 3. Decyzja o dostępie do sieci telekomunikacyjnej może zostać zmieniona przez Prezesa URTiP z urzędu lub na wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy,. 4. Decyzja o dostępie do sieci telekomunikacyjnej zastępuje umowę o dostępie do sieci telekomunikacyjnej w zakresie objętym decyzją. 5. W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o dostępie do sieci telekomunikacyjnej, decyzja o dostępie do sieci telekomunikacyjnej wygasa z mocy prawa w części objętej umową. 6. W sprawach dochodzenia roszczeń majątkowych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z decyzji o dostępie do sieci telekomunikacyjnej, właściwa jest droga postępowania sądowego. 7. Zakres decyzji Prezesa URTiP może objąć wszystkie ustalenia niezbędne do zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej. Art Prezes URTiP może w uzasadnionych przypadkach, w drodze postanowienia, zobowiązać strony umowy o dostępie do sieci telekomunikacyjnej do zmian jej treści, w celu zapewnienia efektywnej konkurencji lub interoperacyjności usług. 2. Na postanowienie, o którym mowa w ustępie 1, przysługuje zażalenie. 11

12 Art Warunki połączenia sieci i związanej z tym współpracy operatorzy ustalają w umowie o połączeniu sieci. 2. Umowa o połączeniu sieci powinna być zawarta na piśmie i zawierać co najmniej ustalenia dotyczące: 1) umiejscowienia punktów połączenia sieci telekomunikacyjnych, 2) warunków technicznych połączenia sieci telekomunikacyjnych, 3) rozliczeń z tytułu: a) zapewnienia dostępu oraz wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych, b) niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług telekomunikacyjnych, 4) sposobów wypełniania wymagań: a) w zakresie interoperacyjności usług, integralności sieci, postępowań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz awarii, zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej lub ochrony danych w sieci. b) dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, 5) procedur rozstrzygania sporów, 6) postępowania w przypadkach: a) zmian treści umowy, b) badań interoperacyjności połączonych sieci telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań jakości usług telekomunikacyjnych, c) przebudowy połączonych sieci telekomunikacyjnych, d) zmian oferty usług telekomunikacyjnych, e) zmian numeracji, 7) warunków rozwiązania umowy, dotyczących w szczególności zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych, jeżeli są świadczone w łączonych sieciach telekomunikacyjnych, ochrony interesów użytkowników, a także potrzeb obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3. Umowa o połączeniu sieci może zawierać, w zależności do rodzajów łączonych sieci, odpowiednie ustalenia dotyczące: 1) zapewnienia ciągłości świadczenia usług powszechnych w przypadku rozwiązania umowy, 2) warunki kolokacji na potrzeby połączenia sieci, 3) utrzymania jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych, 4) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych, 5) współwykorzystywania zasobów numeracji, w tym zapewnienia: a) równego dostępu do usług polegających na udzielaniu informacji o numerach abonentów, numerów alarmowych oraz innych numeracji uzgodnionych w skali międzynarodowej, b) przenoszenia numerów, 6) rodzajów wzajemnie świadczonych usług telekomunikacyjnych i związanych z nimi świadczeń dodatkowych, a także usług pomocniczych i zaawansowanych, a w szczególności: a) pomocy personelu operatora, b) krajowej i międzynarodowej informacji o numerach telefonicznych, c) usługi prezentacji identyfikacji linii wywołującej i wywoływanej, d) przekierowanie połączeń telefonicznych, e) usługi połączeń telefonicznych realizowanych za pomocą karty telefonicznej, f) dostępu do numerów, do których połączenia telefoniczne są bezpłatne lub o podwyższonej opłacie. Art. 31. Minister właściwy do spraw łączności określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania związane z łączeniem sieci telekomunikacyjnych w zakresie dotyczącym: 1) wykonywania obowiązków związanych z łączeniem sieci telekomunikacyjnych dotyczących spełniania wymagań w zakresie interoperacyjności usług, integralności sieci, postępowań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz awarii, zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej lub ochrony danych w sieci, 2) prowadzenia rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnej, - w celu zapewnienia konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym i interoperacyjności usług. 12

13 Art Umowę o dostępie do sieci telekomunikacyjnej lub połączeniu sieci, której stroną jest operator o znaczącej pozycji rynkowej, strona wnioskująca o przyłączenie do sieci przekazuje Prezesowi URTiP w terminie 14 dni od podpisania umowy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, teksty umów o połączeniu sieci, o których mowa w ust. 1, są jawne i Prezes URTiP udostępnia je nieodpłatnie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na ich wniosek. 3. Prezes URTiP, na wniosek strony umowy, o której mowa w ust. 1, może wyrazić zgodę, aby pewne elementy umów objęte były klauzulą poufności. Art W celu umożliwienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnych świadczenia usług, Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej i użytkowanie elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących. 2. Obowiązek zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej i użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących obejmuje, w szczególności: 1) sieci stacjonarne i ruchome, w tym możliwość zarządzania przez uprawnionego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obsługi użytkownika końcowego i podejmowania rozstrzygnięć dotyczących wykonywania usług na jego rzecz, 2) określone części lub elementy sieci, w tym linie, łącza lub lokalne pętle abonenckie; obowiązek udostępnienia lokalnych pętli abonenckich może dotyczyć pełnej pętli lub podpętli, w warunkach pełnego dostępu lub dostępu współdzielonego, wraz z kolokacją, dostępem do połączeń kablowych i odpowiednich systemów informacyjnych, 3) usługi na warunkach hurtowych w celu ich dalszej sprzedaży przez innego przedsiębiorcę, 4) interfejsy, protokoły lub inne kluczowe technologie niezbędne dla interoperacyjności usług, w tym usług sieci wirtualnych, 5) infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym kolokację, inne formy wspólnego korzystania z budynków, kanalizacji i studni oraz masztów telekomunikacyjnych, 6) funkcje sieci niezbędne do zapewnienia pełnej introperacyjności usług, w tym świadczenia usług inteligentnych, 7) roaming krajowy i międzynarodowy w sieciach ruchomych, 8) systemy wspierania działalności operacyjnej lub inne systemy oprogramowania niezbędne dla uczciwej konkurencji, w tym systemy taryfowe, systemy wystawiania faktur i pobierania należności, 9) udogodnienia towarzyszące w dziedzinie transmisji radiofonicznych lub telewizyjnych, 10) połączenie sieci telekomunikacyjnych lub połączenia między urządzeniami sieci, 11) prowadzenie negocjacji w sprawie dostępu do sieci telekomunikacyjnej i połączeń sieci w dobrej wierze oraz utrzymywanie uprzednio ustanowionego dostępu do określonych sieci, urządzeń lub funkcji. 3. Uzasadnienie wniosków, o których mowa w ust. 1, powinno uwzględniać zakres obowiązku ustalonych w decyzji Prezesa URTiP, o której mowa w ust. 1 oraz warunki, o których mowa w art. 34 ust Prezes URTiP może obowiązki określone w ust. 2, uzupełnić o warunki dotyczące uczciwości, zasadności i terminowości. Art Prezes URTiP może określić w decyzji, o której mowa w art. 33, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci, techniczne lub eksploatacyjne warunki, jakie podmiot zapewniający dostęp do sieci telekomunikacyjnej lub podmioty korzystające z takiego dostępu będą musiały spełnić. 2. Prezes URTiP nie może nałożyć w decyzji obowiązku zapewnienia takiego rodzaju dostępu do sieci telekomunikacyjnej, którego zobowiązany operator nie jest w stanie zapewnić. 3. Przy ustalaniu zakresu obowiązku dostępu Prezes URTiP uwzględnia, w szczególności: 1) techniczną i ekonomiczną wiarygodność użytkowania lub instalacji alternatywnego wyposażenia, z uwzględnieniem jego dostępności na rynku, charakteru i rodzaju zastosowanego połączenia sieci i dostępu do sieci telekomunikacyjnej, 2) możliwość zapewnienia proponowanego dostępu do sieci telekomunikacyjnej z uwzględnieniem dysponowanej pojemności, 13

14 3) wstępne inwestycje właściciela wyposażenia, mając na uwadze ryzyko związane z inwestycjami, 4) konieczność zapewnienia konkurencji w dłuższym okresie, 5) odpowiednie prawa własności intelektualnej, 6) świadczenie usług ogólnoeuropejskich. Art Operator obowiązany do zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej może odmówić dostępu do sieci telekomunikacyjnej, jedynie w oparciu o obiektywne kryteria, takie jak techniczna wykonalność realizacji dostępu do sieci telekomunikacyjnej lub potrzeba zapewnienia integralności sieci telekomunikacyjnej. 2. W razie odmowy dostępu do sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorca telekomunikacyjny może zwrócić się do Prezesa URTiP o rozstrzygnięcie sporu zgodnie z uregulowaniami art Art Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek równego traktowania innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowanie usług oraz udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa i w stosunkach z podmiotami zależnymi. 2. Prezes URTiP nakłada na każdego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego świadczącego usługi jednocześnie innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz użytkownikom końcowym, w którym Skarb Państwa lub samorząd terytorialny posiada pakiet kontrolny, obowiązek równego traktowania innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Art Prezes URTiP może, w drodze decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek ogłaszania lub udostępniania na wniosek informacji w sprawach zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej, dotyczących stosowanego systemu rachunkowości, specyfikacji technicznych sieci i urządzeń, charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także cen usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej. 2. Prezes URTiP określa w decyzji, o której mowa w ustępie 1, stopień szczegółowości informacji oraz formę i terminy ogłaszania lub udostępniania tych informacji. Art Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązki: 1) prowadzenia rachunkowości regulacyjnej w sposób zapewniający wyodrębnienie aktywów, pasywów, przychodów i kosztów związanych z działalnością w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej lub połączeń sieci oraz określić wymagania związane z dokumentowaniem wykonania tego obowiązku oraz termin wprowadzenia przez operatora rachunkowości regulacyjnej w zakresie określonym w rozporządzeniu, w którym mowa w art ) kalkulacji kosztów świadczenia poszczególnych rodzajów usług wzajemnego korzystania z połączonych sieci i dostępu do sieci telekomunikacyjnej objętych kontrolą cen, o której mowa w art. 39, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów kosztów i sposobów ich przypisywania, oraz zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w art ) ustalania cen, z uwzględnieniem faktycznie poniesionych uzasadnionych kosztów, na wszystkie lub niektóre usługi w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz poszczególnych rodzajów usług wzajemnego korzystania z połączonych sieci. 2. Prezes URTiP może w drodze decyzji nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej zintegrowanego pionowo obowiązek ustalenia i ujawnienia stawek rozliczeniowych oraz cen za dostęp do sieci telekomunikacyjnej stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa i w stosunkach z podmiotami zależnymi. Art Ceny poszczególnych rodzajów usług wzajemnego korzystania z połączonych sieci i dostępu do sieci telekomunikacyjnej objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3, podlegają kontroli i zatwierdzeniu przez Prezesa URTiP. 14

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm.

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.02.09 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 1129 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne /druk nr 779/ Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI J. Wilczewski [red.] OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. M. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw marzec 2008 r. Czteroletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

22 lipca 2009 r. UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

22 lipca 2009 r. UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw 22 lipca 2009 r. UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Czteroletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty oceny rynku telekomunikacyjnego

Ekonomiczne aspekty oceny rynku telekomunikacyjnego INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Praca statutowa nr 11.30.001.4 Ekonomiczne aspekty oceny rynku telekomunikacyjnego Zadanie 2 Analiza porównawcza rodzajów, warunków i cen świadczenia usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2)

USTAWA. z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 153 9090 Poz. 903 903 USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) sposób wdrożenia naziemnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI Telekomunikacja Polska WSTĘP Dokument ten (zwany dalej Ofertą ) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2013 GTS

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2014 GTS

Bardziej szczegółowo

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Kamil Kosmala 1. Wstęp Problematyka dostępu telekomunikacyjnego analizowana jest zwykle z punktu widzenia regulacyjnego. Postrzegany z tej perspektywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści Dział I Definicje 2 Dział II Postanowienia ogólne 3 Dział III Rodzaje świadczonych usług telekomunikacyjnych 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo