SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY na Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z remontem kwater i lokali mieszkalnych w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na ROBOTY BUDOWLANE (art. 2 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zielona Góra, grudzień 2009 r.

2 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 2 Zamówienie będzie udzielone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póź. zm.), zwaną dalej ustawą. Część I SIWZ Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Warszawa ul. Chałubińskiego 3a adres do korespondencji: Oddział Regionalny w Zielonej Górze Zielona Góra Al. Zjednoczenia 104 adres telefon: 68* fax: 68* strona internetowa zamawiającego: zaprasza do złoŝenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z remontem kwater i lokali mieszkalnych w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora CPV Roboty związane z montaŝem instalacji elektrycznych i osprzętu Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych Zakładanie stolarki budowlanej Roboty malarskie i szklarskie Tynkowanie Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian itp. Część II SIWZ Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (art ustawy). Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (art ). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z remontem kwater i lokali mieszkalnych w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora w 2010 r., znajdujących się w miejscowościach: śary, śagań, Świętoszów, Potok, Bobrzany, Zielona Góra, Babimost, Sulechów, KoŜuchów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Gubin, Szklarka, Głogów, Międzyrzecz, Skwierzyna, Gorzów Wlkp., Wędrzyn, Sulęcin Dębno, Myślibórz, Kostrzyn, Słubice, Rzepin, w zakresie nie wymagającym projektu i pozwolenia na budowę. Zakres robót budowlanych obejmuje głównie roboty: malarskie, posadzkarskie, tynkarskie, murarskie, stolarskie, instalacyjne /elektryczne, wod-kan, gazowe/ oraz wymianę urządzeń i wyposaŝenia. Rodzaj robót i ich ilość ujęto w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 6a-6c do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiar robót zawiera listę robót i sumaryczną ilość robót

3 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 3 planowanych do wykonania w 2010 r. w lokalach administrowanych przez OReg WAM Zielona Góra. Rzeczywisty zakres i ilość robót będzie ustalany indywidualnie dla kaŝdego lokalu mieszkalnego, w zaleŝności od stanu danego lokalu mieszkalnego i jego potrzeb remontowych oraz kaŝdorazowo określany w zleceniu wykonania remontu danego lokalu mieszkalnego wystawionym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość powierzenia robót w innym zakresie niŝ określony w przedmiarze robót załącznik nr 6a-6c. W tym przypadku wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych na podstawie obmiaru robót i odpowiadających im pozycji katalogów KNR, w oparciu o wymienione w ofercie składowe do kosztorysowania robót, wg 7 ust. 5 załączonej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu lokali mieszkalnych w takiej liczbie, jaka wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Zlecenie wykonania remontu danego lokalu mieszkalnego będzie podstawą przystąpienia do remontu. Zlecenie zawierać będzie: adres danego lokalu mieszkalnego, protokół typowania robót, ilość robót, termin wykonania prac, termin przekazania placu budowy, koszt wykonania remontu danego lokalu mieszkalnego wynikający z jednostkowych cen określonych w ofertowym kosztorysie uproszczonym. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace /w zakresie dotyczącym indywidualnie kaŝdego lokalu/ a na wbudowane materiały na okres zgodny z gwarancją producenta. Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206). Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Część IV SIWZ Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (art. 2 pkt 6, art. 45 ust.5, art. 83 ust. 2 i 3). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących jedno lub więcej zadań lecz nie więcej niŝ dwa dowolnie wybrane zadania. Zadanie I - śary, śagań, Świętoszów, Potok, Bobrzany Zadanie II - Zielona Góra, Babimost, Sulechów, KoŜuchów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Gubin, Szklarka, Głogów. Zadanie III - Międzyrzecz, Skwierzyna, Gorzów Wlkp., Wędrzyn, Sulęcin Dębno, Myślibórz, Kostrzyn, Słubice, Rzepin.

4 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 4 Część V SIWZ Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 32 ust. 3, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy). Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6).polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niŝ 50% wartości zamówienia podstawowego. Część VI SIWZ Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie (. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych obejmujących wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych w zakresie obejmującym zastosowanie innych rozwiązań materiałowych niŝ wynikające z rodzajów materiałów ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Część VII SIWZ Termin wykonania zamówienia Okres realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do r. Część VIII SIWZ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków (art. 22 ust. 1 ustawy). 1. O udzielenie zamówienia określonego w Części III SIWZ, mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, co oznacza, Ŝe: dysponują lub będą dysponować osobami - co najmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno budowlanej, - instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (Zamawiający nie wymaga wykazania po 1 z pracowników w zakresie poszczególnych branŝ o ile Wykonawca dysponuje pracownikami posiadającymi uprawnienia szersze niŝ w jednej branŝy) 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wymaga się by Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 Pzp.. PowyŜsze warunki udziału w postę owaniu obowiązują dla kaŝdej z części zamówienia na które wykonawca składa warunki 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z wymaganiami art. 24 ust Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana przez ustalenie, na podstawie treści złoŝonych z ofertą dokumentów, czy dany podmiot spełnia wymagania, czy ich nie spełnia (metoda zero-jedynkowa).

5 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 5 4. Uzyskanie nawet jednej oceny (nie spełnia) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Część IX SIWZ Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 25 i 26 ustawy). 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści formularza oferty, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, składa kaŝdy z Wykonawców, 3) kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzających, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4) wykaz osób, wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z udokumentowaniem posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia - poprzez załączenie do oferty kopii uprawnień do kierowania robotami i kopii aktualnych dokumentów potwierdzających przynaleŝność do Regionalnej Izby InŜynierów Budownictwa i Architektów. 5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŝeli w wykazie, o którym mowa w pkt a, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju pochodzenia, określone w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605, z póź. zm). 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw albo którzy złoŝyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy, w zakresie danego zadania, podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania w zakresie danego zadania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę wykluczonego, a po wyborze oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty na dane zadanie przedmiotu zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 6 Część X SIWZ Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów (art. 27, art. 38 ustawy). 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres fax: 68* Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uznaje się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie (co oznacza, Ŝe data pokwitowania dostarczenia pisma kurierowi bądź placówce pocztowej, nie jest późniejsza, niŝ data upływu terminu), potwierdzona pisemnie. 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. 4. Pytania o wyjaśnienia i odpowiedzi muszą być składane i udzielane na piśmie. 5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. Część XI SIWZ Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami (art. 96 ustawy). 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia: mgr inŝ. Andrzej Krok, inŝ. GraŜyna Tyrańska, pok.1 w siedzibie Zamawiającego, tel. 068* Osoby wymienione w ust. 1 nie mają upowaŝnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiąŝące. 3. Osoby wymienione w ust. 1 są upowaŝnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, jeśli się odbyło, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.

7 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 7 Część XII SIWZ Wymagania dotyczące wadium (art. 45, 46 ustawy, art. 181 ust. 2a ustawy). Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Część XIII SIWZ Termin związania ofertą (art. 85, art. 148 ust.4 oraz art. 181 ust. 1 i 2). 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Część XIV SIWZ Opis sposobu przygotowywania ofert (art. 82). 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złoŝyć ofertę wg poniŝszych zasad: 1) oferty naleŝy składać wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych SIWZ. 2) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) oferta winna być złoŝona, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej; 4) oferta powinna być złoŝona zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularz oferty; 5) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie inną trwałą techniką; 6) oferta powinna być podpisana przez osoby upowaŝnione do podpisania oferty, 7) upowaŝnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty; 8) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do jej podpisania; 9) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej poprzez umieszczenie na niej nazwy Remont kwater zadanie i opisu nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj r. godz. 12:30, 10) ofertę przed upływem terminu składania ofert moŝna zmienić lub wycofać; 11) oferta, moŝe być zmieniona lub wycofana, poprzez złoŝenie oferty oznaczonej w sposób określony w pkt 9 z dodatkowym opisem: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY; 12) oferta powinna być spięta w sposób trwały; 13) koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca; 14) Wykonawca, składając ofertę moŝe zastrzec, Ŝe nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie winno być wówczas dokonane poprzez złoŝenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty i jako część tajna oferty. Oferta złoŝona bez podziału na części jest ofertą jawną. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 8 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys uproszczony zawierający co najmniej pozycje: l.p, podstawę wyceny, opis robót, jednostka miary, ilość, cenę jednostkową, wartość wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ, wraz z zestawieniami całościowymi R, M, S - wykonany na podstawie przedmiarów robót (załącznik nr 6a-6c do SIWZ) 3) dokumenty, o których mowa w Części IX SIWZ, 4) dowód wniesienia wadium, 5) inne, np. Pełnomocnictwo w przypadku złoŝenia oferty przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo z art. 23 Pzp. 3. Dokumenty, o których mowa w części IX SIWZ, są składane w formie zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605, z póź. zm.). Dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 5. Wszystkie dokumenty złoŝone w innym języku niŝ polski winny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Część XV SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert (art. 4a ust. 3, art. 38 ust. 6 i 7, art. 43, art. 84 ust.2, art. 86 ust. 2-5). 1.Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104, pokój 104, w terminie do roku, do godziny 12: Ofertę złoŝoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŝeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie. 4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie kaŝdego z zadań przedmiotu zamówienia. 6.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu roku, o godz. 12:30, w pok. nr 001, w swojej siedzibie. 8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę(y) (firmy) oraz adres(y) Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. 9. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 8, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

9 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 9 Część XVI SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny (art. 88, art. 89, art. 90) 1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia sporządzając kosztorys uproszczony. Cena zostanie ustalona na podstawie zakresu prac i obmiaru wyszczególnionych przez Zamawiającego i ryczałtowych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę. Wzór kosztorysu uproszczonego stanowi załącznik nr 5a-5c do SIWZ. 2. Cena ofertowa powinna być obliczona metodą kalkulacji uproszczonej. Oferty muszą zawierać scalone ceny jednostkowe (wraz z narzutami) kaŝdej pozycji kosztorysowej będące ryczałtowymi cenami jednostkowymi Wartość brutto - z doliczonym podatkiem VAT - za wykonanie danego zadania przedmiotu zamówienia jest ceną oferty składanej przez Wykonawcę. Cena oferty za wykonanie danego zadania przedmiotu zamówienia jest ceną zawierającą obowiązujący podatek VAT i winna uwzględniać warunki umowy, oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w części III SIWZ, a w szczególności koszty: - zuŝycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia ścieków, - pomiarów i prób związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym (protokoły przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych, prób i badań instalacji gazowych, elektrycznych, wodociągowych i innych w zakresie występującym w danej kwaterze). 3. Kosztorys uproszczony naleŝy obowiązkowo załączyć do oferty wraz z zestawieniami całościowymi R, M, S. 4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub, jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Część XVII SIWZ Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Część XVIII SIWZ Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (art. 2 pkt 5, art. 86, art. 91). 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w zakresie kaŝdego z zadań na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty na dane zadanie przedmiotu zamówienia o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 4. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

10 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 10 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 5. Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych, 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem ust. 9 pkt. c; c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w ust. 9 pkt. c; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty na dane zadanie przedmiotu zamówienia o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. Zamawiający przy wyborze oferty na kaŝde z zadań przedmiotu zamówienia będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: cena oferty - 100%, Kryterium będzie oceniane w skali od pkt przy załoŝeniu, Ŝe 1 pkt=1%. Wykonawca proponujący najniŝszą cenę otrzyma 100 pkt od kaŝdego z członków komisji, pozostałe oferty wg wzoru: cena najniŝsza c = x 100 x waga pkt cena oferowana 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złoŝonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złoŝonej oferty z zastrzeŝeniem ust. 9. Część XIX SIWZ Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art ustawy). 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty i uzasadnieniem jej wyboru, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty na dane zadanie przedmiotu zamówienia.

11 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 11 PowyŜsza informacja zostanie równieŝ zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 2. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie danego zadania w trybie art. 93 ust O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty na dane zadanie przedmiotu zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego obejmującego dane zadanie przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeŝeniem ust. 5, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 5. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŝona 1 oferta, termin zawarcia umowy moŝe być krótszy niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 6. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złoŝonych na dane zadanie, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chybŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Część XX SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (art ustawy). 1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem. 2. Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. JeŜeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie słuŝy takŝe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej przez Wykonawcę w ofercie. 4. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 6. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 4.

12 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane z zastrzeŝeniem ust Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 11. Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Część XXI SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art ustawy). 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 2. Zamawiający nie dopuszcza podpisania innej wersji umowy od wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 3. Umowa jest niewaŝna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego przepisu jest niewaŝna z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany terminu wykonania jak i wartości umowy tylko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. Część XXII SIWZ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art ustawy). 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego. Zgodnie z częścią X SIWZ ust. 1 i 2 protest naleŝy wnieść w formie pisemnej (wniesiony mailem lub faxem musi zostać niezwłocznie potwierdzony pisemnie). 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŝe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert. 5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie pkt Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 9.O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 10. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 11. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 10; 2) do upływu terminów, o których mowa w pkt. 3, jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego takŝe postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 13. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 10 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 14. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 10 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 15. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy. 16. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: a) jeŝeli nie przysługuje odwołanie wraz z rozstrzygnięciem protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie; b) jeŝeli nie wniesiono odwołania z upływem terminu do wniesienia odwołania; c) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby. 17. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1) treści ogłoszenia, 2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 18. Protest inny niŝ wymieniony w ust. 1 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

14 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie. 20. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza równieŝ na stronie internetowej, na której jest udostępniana. 21. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: 1) niezwłocznie - jeŝeli uwzględnił wszystkie zgłoszone Ŝądania; 2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeŝeli co najmniej jedno ze zgłoszonych Ŝądań nie zostało uwzględnione. 22. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców. 23. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty. 24. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu. 25. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niŝ w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 26. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku protestu moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 27. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 28. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitraŝowym), jeŝeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 29.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŝeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 30. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skargi reguluje art. 194 do 198 ustawy PZP. Część XXIII SIWZ W innych sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy. Załączniki do SIWZ 1. formularz oferty - załącznik nr 1, 2. wzór umowy - załącznik nr 2, 3. wzór druku - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3, 4. oświadczenie z art. 22 Pzp - załącznik nr 4 5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5 6. przedmiary robót - załącznik nr 6a - 6c,

15 Podpisy członków komisji przetargowej: nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 15

16 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 16 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres Wykonawcy:.. NIP REGON. Nr konta bankowego. Tel. Fax. . Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Warszawa ul. Chałubińskiego 3a Oddział Regionalny w Zielonej Górze Zielona Góra Al. Zjednoczenia 104 Nawiązując do ogłoszenia (w siedzibie Zamawiającego/w BZP/na stronie internetowej) przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z remontem kwater i lokali mieszkalnych w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora 1. Oferuję wykonanie zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do r. za cenę ofertową brutto: ZADANIE MIEJSCOWOŚCI OBEJMUJĄCE DANE ZADANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CENA OFERTY [zł] CENA OFERTY - SŁOWNIE I śary, śagań, Świętoszów, Potok, Bobrzany zł* II III Zielona Góra, Babimost, Sulechów, KoŜuchów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Gubin, Szklarka, Głogów Międzyrzecz, Skwierzyna, Gorzów Wlkp., Wędrzyn, Sulęcin Dębno, Myślibórz, Kostrzyn, Słubice, Rzepin * zgodnie z kosztorysem uproszczonym zł* zł* Uwaga! W pkt 1 formularza dotyczącym ceny oferty naleŝy wypełnić wiersz dotyczący zadania, na które wykonawca składa ofertę, pozostałe wiersze naleŝy wykreślić.

17 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr Dla robót nie ujętych w przedmiarze, a mogących wystąpić w trakcie realizacji zamówienia oferuję następujące stawki: R-g =. zł, Kp =. %, Z =... %. 3. Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 4. Oświadczam, Ŝe znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Udzielam gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres. miesięcy (minimum 12) licząc od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego dla kaŝdego lokalu a na wbudowane materiały na okres zgodny z gwarancją producenta. 6. Oświadczam, Ŝe akceptuję warunki SIWZ, i nie wnoszę do nich uwag. 7. Oświadczam, Ŝe uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 8. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z załączonymi do SIWZ warunkami umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej wniosę w formie..., najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 10. Oświadczam, iŝ zamówienie wykonam siłami własnymi* Wykonanie poniŝszych części zamówienia powierzę podwykonawcom* 1).. (zakres powierzonych prac) 2).. (zakres powierzonych prac) *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ..., dn... Załącznikami do niniejszej oferty są: (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

18 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 18 UMOWA Nr /ZIiNW-7720/2010 Załącznik nr2 do SIWZ ZGO 01/FR/SP/10, ZGO 01/FR/WM/10 W dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową w Warszawie, Warszawa, ul. Chałubińskiego 3A, Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104 /NIP nr / zwaną dalej w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez: a... z siedzibą w... przy ulicy...wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez... pod nr. ewid.... reprezentowaną przez zamieszkałym w przy ul.. zwanej dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania robót remontowo-budowlanych związanych z remontem kwater i lokali mieszkalnych w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związanych ze zmianą lokatora, w miejscowościach:.. w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia w okresie: od dnia podpisania umowy do r. 2. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 3. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. l. 4. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 4.1. Formularz ofertowy i kosztorys uproszczony z oferty Wykonawcy Dostarczona przez Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu lokali mieszkalnych w takiej liczbie, jaka wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość powierzenia robót budowlanych remontu mniejszej ilości lokali mieszkalnych, o mniejszej wartości co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraŝa zgodę, bez Ŝadnych roszczeń ze swej strony. 6. Przygotowanie kaŝdego lokalu mieszkalnego Wykonawca wykona zgodnie z zakresem prac określonym w indywidualnym zleceniu wykonania remontu danego lokalu mieszkalnego, zawierającym: adres danego lokalu mieszkalnego, zakres robót, termin wykonania robót budowlanych-remontu lokalu mieszkalnego, termin przekazania placu budowy. 7. Podstawą przystąpienia do remontu lokalu mieszkalnego jest pisemne zlecenie wykonania remontu danego lokalu mieszkalnego wystawione przez Zamawiającego, przy czym dopuszcza się przesłanie zlecenia faksem. Zlecenia będą stanowiły integralną część umowy. 8. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 156, poz z późn. zmianami) oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów

19 nr sprawy: OREG-ZINW /2009 SIWZ str. nr 19 zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późn. zmianami/ oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206/. 2. PODWYKONAWCY 1. Zamówienie zostanie zrealizowane siłami własnymi Wykonawcy. * 2. Strony ustalają, Ŝe zgodnie z ofertą złoŝoną przez Wykonawcę, Wykonawca zleci n/w podwykonawcom następujące roboty:* 1) (wyszczególnić zakres robót) 3. JeŜeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, uwaŝa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 4. Umowy, dotyczące zakresów robót, o których mowa w ust. 2 i 3 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 5. Zawierając umowę z podwykonawcą Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyŝej, są niewaŝne. 7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała moŝliwości przekazywania wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty budowlane przez Zamawiającego bezpośrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 8. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zlecenie robót budowlanych nowemu podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeŝeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust JeŜeli Wykonawca pomimo nie wyraŝenia zgody przez Zamawiającego zawarł umowę z podwykonawcą lub doprowadził do sytuacji, o których mowa w ust. 8 i 9, Zamawiający ma prawo do: a. Wyznaczenia czasu na dostosowanie warunków umów z podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie i naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 2 000,00 zł i potrącenia jej z najbliŝszej płatności Wykonawcy. b. W przypadku niedostosowania warunków umów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, z przyczyn leŝących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 11. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłuŝenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodów określonych w ust TERMINY 1. Wykonawca zobowiązuje się stawić na terenie budowy, celem przejęcia placu budowy stosownym protokołem, w terminie określonym w zleceniu wykonania remontu danego lokalu mieszkalnego.

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Warszawa 08.09.2009 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM KULTURY KATOWICE IM. KRYSTYNY BOCHENEK

ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM KULTURY KATOWICE IM. KRYSTYNY BOCHENEK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU HALI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ gm Czermin

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10 ZAMAWIAJĄCY : SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM 61-825 POZNAŃ UL. B. KRYSIEWICZA 7/8 tel. (61) 850 62 00 fax. (61) 852 98 06 Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP 858-18-12-889, REGON 320639728 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 271.1. 5.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo