SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY - GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego Bogatynia Nr zamówienia: IZP /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania p.n. Likwidacja kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½. Wspólny Słownik Zamówień CPV Zawartość specyfikacji: Część I Instrukcja dla Wykonawców i opis przedmiotu zamówienia Część II Formularz oferty Część III Projekt umowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 27 ponumerowanych stron. Integralną część SIWZ stanowią: - warunki techniczne na likwidację kolizji TR1/KM/09054/K/3520/ fragment planu zagospodarowania projektu budowlanego drogi 1

2 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Bogatynia adres : Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego Bogatynia telefon wew. 54 fax wew.42, adres internetowy: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm. ) zwanej dalej Ustawą. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej likwidacji kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½ Zamówienie obejmuje: Usługi projektowe: Docelowe usunięcie kolizji tj. wykonanie projektu budowlanego Likwidacji kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½ zgodnie z warunkami technicznymi na likwidację kolizji nr TR1/KM/09054/K/3520/2009 z dnia wydanymi przez właściciela sieci tj. EnergiaPro SA. A. ZałoŜenia do projektowania: a) Kolizja projektowanej drogi klasy G z linią wysokiego napięcia 110 kv S-396 naleŝy zaprojektować: - przebudowę linii S-396 na odcinku od słupa nr 9 do słupa nr 11, - wymianę słupa nr 9 na słup mocny i przestawienie go w kierunku słupa nr 8, - wymianę słupa nr 11 na słup mocny, - linię napowietrzną 110 kv miedzy słupami nr 9 i 11 stosując przewody robocze AFL mm2 i przewód odgromowy AFL mm2 b) Kolizja projektowanej drogi klasy G z linią wysokiego napięcia 110 kv S-397 naleŝy zaprojektować: - przebudowę linii S-397 na odcinku od słupa nr 21 do słupa nr 24, - wymianę słupa nr 21 na słup mocny i przestawienie go w kierunku słupa nr 22, - wymianę słupa nr 24 na słup mocny przestawienie go w kierunku słupa nr 25, - linię napowietrzną 110 kv miedzy słupami nr 21 i 24 stosując przewody robocze AFL mm2 i przewód odgromowy AFL mm2 Zakres prac projektowych obejmuje: - uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów, - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na dostarczonej przez zamawiającego mapie do celów projektowych, 2

3 - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - opracowanie przedmiaru robót, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, - wystąpienie do właścicieli terenu o zgodę na realizację prac (wejście w teren), - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeśli wystąpi obowiązek jego wykonania), - dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę drogi, w tym niezbędnych do wykonania prac budowlanych zgodnie z warunkami i standardami właściciela sieci. UWAGA: W przypadku braku zgody na wejście w teren Zamawiający na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia r. z późniejszymi zmianami) wystąpi do Starosty Zgorzeleckiego o udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości przewodów i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej. Zgoda właścicieli nie będzie warunkiem przeprowadzenia odbioru prac projektowych i zapłaty wynagrodzenia. 3) Zakres merytoryczny dokumentacji obejmuje: - projekt budowlano-wykonawczy 6 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 4 egz. - przedmiar robót 4 egz. - kosztorys inwestorski 2 egz. - raport oddziaływania inwestycji na środowisko (jeśli wystąpi konieczność jego wykonania) 4 egz. - całość dokumentacji na nośniku elektronicznym typu CD-R 1 egz. B: Wykonanie analizy rozwiązań technicznych wraz z oszacowaniem kosztów umoŝliwiających dopuszczenie drogi do uŝytkowania do czasu docelowej przebudowy linii zgodnie z punktem A: - analiza stanu istniejącego; - zaproponowanie rozwiązania(ń) technicznego(ych) umoŝliwiającego przebudowę kolizyjnych linii wysokiego napięcia na zasadzie tzw. małej ingerencji (bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) tak, aby spełnione były warunki (przepisy) umoŝliwiające uŝytkowanie drogi do czasu docelowego usunięcia kolizji (przebudowy linii); - oszacowanie kosztów takiego rozwiązania. - wykonanie 2 egzemplarzy ww. analizy w wersji papierowej oraz całości dokumentacji na nośniku elektronicznym typu CD-R 1 egz., 3.2. Wymagana forma i treść dokumentacji Dokumentację naleŝy opracować zgodnie z następującymi aktami prawnymi: - Ustawą z dn r. prawo budowlane ( t.jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156,poz.1118 ze zm) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 poz.1133 ze.zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072 ze zm.). - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003,Nr 120,poz.1126). - Ustawą z dn.7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.). - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25,poz.150 ze zm.) - Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz.881). 3

4 oraz innymi aktami prawnymi niezbędnymi do sporządzania projektu budowlanego Dokumentacja winna zawierać: - optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikacje materiału, urządzenia. - informacje na temat zagroŝeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu bioz (art.21 a ust.3 prawa budowlanego) (PB i PW) Wymagania dodatkowe Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia: 1. Dokumentację naleŝy sporządzić w języku polskim. 2. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie dokumentacji na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość dokumentacji, oprócz wersji papierowej, na nośniku elektronicznym typu CD-R, z zastosowaniem do plików rysunkowych jednego z formatów:.jpg,.pdf lub.tif. 4. Szczegóły dotyczące projektowania sieci wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi wydanymi przez EnergiaPro S.A. 5. Projekt wykonawczy naleŝy opracować z duŝym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów w sposób umoŝliwiający ryczałtową wycenę robót. Pełnienie nadzoru autorskiego zostanie uregulowane oddzielną umową, zawartą przed rozpoczęciem realizacji zadania objętego niniejszą dokumentacją. 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ UMOWY RAMOWEJ. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej. 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania Podwykonawcom. 4

5 8. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W przypadku przekroczenia terminów dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszym zamówieniem, spowodowanego udokumentowanym przedłuŝeniem czasu jej uzgadniania przez instytucje i urzędy opiniujące z przyczyn od Wykonawcy niezaleŝnych, Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany umownego terminu wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany umownego terminu wykonania zamówienia równieŝ w przypadku przekroczenia określonych w 6 projektu umowy terminów dostarczenia Wykonawcy istotnych do wykonania przedmiotu zamówienia informacji, materiałów, danych wyjściowych oraz dodatkowych danych, których potrzeba wyłoni się w trakcie jego realizacji na pisemny wniosek Wykonawcy. 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 9.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.): Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia tego warunku naleŝy przedstawić stosowne dokumenty Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub teŝ przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności: Dysponują osobą (osobami) posiadającą (posiadającymi) uprawnienia do projektowania w budownictwie wpisaną (wpisanymi) na listę członków Samorządu Zawodowego Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Wykonali w ramach, jednej umowy, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, jedną (zakończoną) dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę linii napowietrznej o napięciu nie mniejszym niŝ 110kV o wartości nie mniejszej niŝ ,00zł brutto. W celu potwierdzenia tego warunku naleŝy przedstawić stosowne dokumenty Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niŝ 50 tysięcy złotych. W celu potwierdzenia tego warunku naleŝy przedstawić stosowne dokumenty Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24. ustawy. W celu potwierdzenia tego warunku naleŝy przedstawić stosowne dokumenty Wniosą wadium Zamawiający na podstawie złoŝonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia- nie spełnia. Nie spełnienie chociaŝby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 5

6 10. ZAWARTOŚĆ OFERTY Dokumenty jakie muszą złoŝyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu: Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część II SIWZ), Pełnomocnictwo dla reprezentanta (lidera) - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (konsorcja i spółki cywilne), które winny upowaŝnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (lider) przy czym upowaŝnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). Dotyczy to równieŝ przypadku opisanego w pkt SIWZ W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 9 SIWZ, Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi złoŝyć kaŝdy z podmiotów występujących wspólnie Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi złoŝyć kaŝdy z podmiotów występujących wspólnie Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi złoŝyć kaŝdy z podmiotów występujących wspólnie Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą realizowały przedmiot zamówienia posiadają uprawnienia do projektowania w budownictwie w specjalnościach określonych w pkt SIWZ. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wystarczy gdy ww. dokumenty złoŝy jeden z podmiotów występujących wspólnie Aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa o wpisaniu na listę członków izby samorządu zawodowego osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wystarczy gdy ww. dokumenty złoŝy jeden z podmiotów występujących wspólnie Wykaz (Załącznik Nr 2 Część II SIWZ) wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, dokumentacji projektowo-kosztorysowych o zakresie opisanym w pkt SIWZ oraz dokumenty stwierdzające, iŝ zostały one wykonane naleŝycie, np. referencje. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wystarczy gdy ww. dokument złoŝy jeden z podmiotów występujących wspólnie. 6

7 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (załącznik nr 3 Część II SIWZ) oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunku dotyczącego posiadania niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia). Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument składają wspólnie wszyscy Wykonawcy. Dokument musi zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi złoŝyć kaŝdy z podmiotów występujących wspólnie Dowód wniesienia wadium W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10 Zamawiający stawia następujące wymogi formalne: Dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych bez dokonywania Ŝadnych zmian i uzupełnień. Miejsca wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione. W przypadku gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym miejscu nie dotyczy JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie , i składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt , i zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby: KaŜdy z nich oddzielnie udokumentował, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 7

8 Podmioty występujące wspólnie w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Podmioty występujące wspólnie wykazały, Ŝe przynajmniej jeden z nich posiada wymagane doświadczenie określone w pkt niniejszej SIWZ UpowaŜnili jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (lidera), przy czym upowaŝnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem) W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie Ŝądał Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy oraz: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu niniejszego zamówienia, - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie moŝe być krótszy niŝ okres obejmujący realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie z wykorzystaniem faksu i poczty Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝać się będzie za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Na Ŝądanie drugiej strony naleŝy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu. Wysłanie faksu nie zwalnia od obowiązku przesłania dokumentów pocztą. 12. OSOBY UPRAWNIONE DO PORUZMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: - Michał Andrzejewski tel wew. 55, codziennie w dni robocze od godz do TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert Wykonawca samodzielnie, lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 8

9 13.3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą jeśli Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu. 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) oraz posiadały kolejno ponumerowane kartki Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upowaŝnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca moŝe upowaŝnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane pełnomocnictwem Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złoŝeniem oferty zapoznał się z warunkami miejsca objętego dokumentacją Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyraŝona w PLN Wykonawca moŝe zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeŝenia wymagane jest wypełnienie pkt 5 Formularza ofertowego. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert Zaleca się złoŝenie oferty opakowanej w sposób uniemoŝliwiający przypadkowe jej otwarcie przy zachowaniu poniŝszych zasad: W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza zewnętrza oznakowana wg treści: Nazwa Zamawiającego... Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania p.n. Likwidacja kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½. NIE OTWIERAĆ PRZED r., godz. 12: Druga - wewnętrzna, wg treści: 9

10 Nazwa Wykonawcy Ulica, nr budynku Kod pocztowy, miejscowość Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania p.n. Likwidacja kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½ W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty naleŝy dołączyć równieŝ wyciąg kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek moŝe być udostępniana innym Wykonawcą do wglądu. KaŜda zapisana strona kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŝy więcej ofert zostaną one wszystkie odrzucone Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć/ przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1, w Biurze Obsługi Interesanta - pokój nr 3. Termin składania ofert upływa r. o godzinie KaŜdy Wykonawca składający ofertę moŝe otrzymać od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca moŝe przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować/ wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego Wycofanie oferty jest skuteczne w terminie wyznaczonym do składania ofert Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 14 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: ZMIANA lub WYCOFANIE. 10

11 15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego, ul. Daszyńskiego 1, pok. 12, I piętro Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji Koperty oznaczone WYCOFANIE otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Wykonawca podaje w Formularzu oferty cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w złotych polskich w rozbiciu na cenę brutto, wysokość podatku VAT i cenę netto Cena ofertowa musi być wyliczona z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku) Cena podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową: stałą, jednoznaczną i ostateczną. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632 określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco: JeŜeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie moŝe Ŝądać podwyŝszenia wynagrodzenia, chociaŝby w czasie zawarcia umowy nie moŝna było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac Wykonawca w cenie ryczałtowej zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŝy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY STRONAMI Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia odbywać będą się w złotych polskich. 11

12 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru: Cena ofertowa (brutto) - waga 100 % Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego kryterium. NajniŜsza cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych poniŝej przez Zamawiającego, natomiast pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady: Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą: najniŝsza cena oferowana brutto Cena = X 10pkt. cena badanej oferty brutto W zakresie kryterium -cena ofertowa brutto- oferta moŝe uzyskać maksymalnie 10 pkt Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w ramach kryterium Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów) JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, Ŝe zostaną złoŝone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane wcześniej w złoŝonych ofertach. 19. WADIUM Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące) Forma wadium Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu 12

13 Przelew na podany niŝej rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek zamawiającego nie później niŝ do wyznaczonego terminu składania ofert. Biorąc powyŝsze pod uwagę Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności złoŝenia dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem. ŁuŜycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu, Oddział w Bogatyni, ul. 1 go Maja Bogatynia numer konta bankowego: z oznaczeniem: Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania p.n. Likwidacja kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½ Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym Gwarancjach bankowych Gwarancjach ubezpieczeniowych Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Oryginał poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej naleŝy przesłać/ złoŝyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem Oryginał wadium przetargowego w terminie określonym na składanie ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć jako dokument do oferty Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym owa w art. 26 ust. 3 nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, ze wynika to przyczyn nie leŝących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje równieŝ wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium przetargowym zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone jeŝeli: upłynął termin związania ofertą; zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy; Zamawiający uniewaŝnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Wadium niezwłocznie, z zastrzeŝeniem pkt 19.4, zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; który został wykluczony z postępowania; 13

14 którego oferta została odrzucona ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania wniosku, o którym mowa wyŝej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z rachunku bieŝącego zamawiającego i pomniejszone zostanie o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty. 22. POZOSTAŁE INFORMACJE Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: Oferty, z zastrzeŝeniem pkt , są jawne od chwili ich otwarcia Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do których Wykonawca skutecznie zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy lub odrębnych przepisów, oferta jego podlegać będzie odrzuceniu. W szczególności odrzuceniu podlegać będzie oferta, w której wszystkie informacje zostały uznane przez Wykonawcę, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, Ŝe załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty : W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści złoŝonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeŝeniem pkt W przypadku, gdy oferta zawierać będzie raŝąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienie, w określonym terminie, elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 14

15 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści ofert, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Uzupełnienie oferty: Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Wybór Wykonawcy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierających punktację przyznaną Wykonawcom 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania. Zatwierdził: mgr Andrzej Grzmielewicz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 15

16 CZĘŚĆ II FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Załącznik nr 1 O F E R T A Zamawiający Gmina Bogatynia ul. Daszyńskiego Bogatynia Nazwa Wykonawcy... ulica... nr domu... kod... miejscowość... powiat... województwo... tel...., fax NIP..., REGON..., zarejestrowana(y) / wpisany do. pod nr. Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie*: Nazwa podmiotu... ulica... nr domu...kod... miejscowość... powiat... województwo... tel...., fax... NIP..., REGON..., zarejestrowana(y) w / wpisany do pod nr. * W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako samodzielny podmiot naleŝy wpisać nie dotyczy Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem oraz na stronie internetowej 16

17 Zamawiającego (data zamieszczenia: r.) składam/my ofertę na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania p.n. Likwidacja kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½ t. za: wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości... zł (słownie zł....) w tym : - wynagrodzenie netto -. zł. ( słownie złotych ) - podatek wg stawki.% VAT w wysokości...zł. (słownie złotych:.....) Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi.miesięcy od dnia odbioru końcowego. Oświadczam (my), Ŝe: 1. Część zamówienia obejmującego tj. : (naleŝy podać zakres) zostanie powierzona Podwykonawcy. 2. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu upowaŝnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu) 1 : 1. (imię i nazwisko, stanowisko) 2. (imię i nazwisko, stanowisko) 1/ NaleŜy wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której upowaŝnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy załączonych do oferty. 3. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie... Informujemy, Ŝe zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić na konto bankowe znajdujące się w.. nr konta.. 5. Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003r. Dz. U. Nr 153 poz z późn. zm.) została zawarta na stronie... oferty. 17

18 6. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeŝeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: (NaleŜy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) : Oferta składa się z... ponumerowanych stron. Podpisano... Imiona i Nazwiska, podpisy osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 18

19 Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, dokumentacji projektowo-kosztorysowych zgodnych z warunkiem wskazanym w pkt SIWZ. L.p. Zamawiający Zakres i rodzaj dokumentacji /wielkość napięcia sieci (w kv) Data wykonania opracowania (rozpoczęcie, zakończenie) miesiąc/rok Wartość umowna brutto Wymienione usługi muszą być poparte dokumentami, potwierdzającymi, Ŝe prace te zostały wykonane z naleŝytą starannością (np. referencje) Podpisano... Imiona i Nazwiska, podpisy osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 19

20 Załącznik nr 3... ( pieczęć firmowa) Oświadczenie Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania p.n. Likwidacja kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½. Oświadczam - oświadczamy (x),ŝe: Zgodnie z treścią art. 44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy P.Z.P. 1. Posiadam - posiadamy (x) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności. 2. Posiadam - posiadamy (x) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia * 3. Znajduję się - znajdujemy się (x) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegam - nie podlegamy (x) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawdziwość powyŝszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami (x) świadom - świadomi (X) odpowiedzialności karnej z art. 233, 271,297 Kodeksu karnego. Data... Podpisano... Imiona i Nazwiska, podpisy osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy x niepotrzebne skreślić * - w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków dotyczących dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, naleŝy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 20

21 CZĘŚĆ III PROJEKT UMOWY UMOWA Nr IZP / /09 zawarta w dniu 2009 r. w Bogatyni pomiędzy: 1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia mgr Andrzej Grzmielewicz, zwaną w tekście umowy Zamawiającym, a 2....zarejestrowanym, wpisanym NIP., Regon Wysokość kapitału zakładowego.zł w całości wpłaconego (o ile dotyczy), w imieniu i na rzecz której działa:. zwanym w tekście Projektantem. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Projektanta w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), strony zgodnie postanawiają: 1 1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do opracowania dokumentację projektowokosztorysową likwidacji kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia z budowaną drogą klasy G ½, obejmującą swoim zakresem wykonanie: 1.1. Projektu budowlano-wykonawczego 6 egz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4 egz Przedmiaru robót 4 egz Kosztorysu inwestorskiego 2 egz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku gdy będzie wymagany) 4 egz Analizy rozwiązań technicznych wraz z oszacowaniem kosztów umoŝliwiających dopuszczenie drogi do uŝytkowania do czasu docelowej przebudowy linii 2 egz. 2. Projektant zobowiązany jest równieŝ do: 2.1. Uzyskania wypisów i z ewidencji gruntów Wystąpienia do właścicieli terenu o zgodę na realizację prac (wejście w teren), 2.3. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Dokonania wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę drogi, w tym niezbędnych do wykonania prac budowlanych zgodnie z warunkami i standardami właściciela sieci Dostarczenia Zamawiającemu 1 kopii, oprócz wersji papierowej, całości opracowania o którym mowa w 1 ust. 1 na nośniku CD-R, w tym wszelkie mapy i rysunki w jednym z trzech formatów:.pdf,.jpg,.tif. 21

22 2 Do obowiązków Projektanta naleŝy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prac wyszczególnionych w 1 ust. 1-2 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, wytycznymi do projektowania ustalonymi z Zamawiającym oraz obowiązującymi przepisami, a takŝe uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów Projektant zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy określony w 1 ust. 1 w terminie 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy tj. do dnia.. 2. W przypadku przekroczenia terminów dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszą umową, spowodowanego udokumentowanym przedłuŝeniem czasu jej uzgadniania przez instytucje i urzędy opiniujące z przyczyn od Projektanta niezaleŝnych, strony rozwaŝą moŝliwość skorygowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości. zł. (słownie zł.: ), w tym: - wynagrodzenie netto w wysokości zł. (słownie zł.:..), - podatek VAT w wysokości.zł, (słownie zł.:...), wg stawki.. %. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym - stałym, jednoznacznym i ostatecznym i nie podlega ono podwyŝszeniu w okresie obowiązywania umowy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne po zrealizowaniu i odbiorze całości zakresu prac. 4. Faktura Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowane przez Zamawiającego po wykonaniu i odbiorze prac w formie przelewu na rachunek bankowy Projektanta znajdujący się na fakturze w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Projektant, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP Strony ustalają iŝ Projektant przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz. U Nr 90 poz. 631 ze zm.). 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz przeniesienia własności wszystkich egzemplarzy dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 22

23 6 1. Zamawiający przekaŝe Projektantowi istotne do wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej informacje, materiały, dane wyjściowe, w tym mapę do celów projektowych, w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie jej opracowywania na pisemny wniosek Projektanta, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wniosku. 2. W przypadku gdy termin przekazania powyŝszych danych przekroczy 14 dni roboczych z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego, strony rozwaŝą moŝliwość skorygowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy Projektant opatrzy dokumentację projektowo-kosztorysową w pisemne oświadczenie, Ŝe jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i Ŝe jest kompletna. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyŝej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji. 2. Miejscem odbioru końcowego będzie siedziba Zamawiającego. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie odbioru końcowego, będzie protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany przez Projektanta, podpisany przez Projektanta oraz osoby upowaŝnione przez Zamawiającego wymienione w 11 ust. 6 umowy. 3. Zamawiający, po otrzymaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaną przez Projektanta w imieniu Zamawiającego decyzją pozwolenia na budowę przystąpi do czynności odbioru, który zakończy w terminie 14 dni roboczych. Efektem odbioru moŝe być przyjęcie dokumentacji wraz z podpisaniem protokołu odbioru, bądź teŝ jej zwrot z podaniem przyczyn odmowy odbioru przedmiotu umowy. 4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2 będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy. 5. JeŜeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 5.1. Nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy; 5.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru (przez powołaną do tego komisję lub z udziałem wskazanych osób). O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i Ŝądania zapłaty naleŝnego wynagrodzenia. 6. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac projektowych lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Projektanta. 7. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 7.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający moŝe zaŝądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający moŝe: 7.2.1) jeŝeli wady umoŝliwiają wykorzystanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z jej przeznaczeniem, obniŝyć wynagrodzenie Projektanta odpowiednio do utraconej wartości ) jeŝeli wady uniemoŝliwiają wykorzystanie projektowo-kosztorysowej zgodnie z jej przeznaczeniem, zaŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Projektanta zastrzeŝonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w 12 niniejszej umowy; 7.2.3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 23

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Choszczno: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie Numer ogłoszenia: 99671-2009; data zamieszczenia: 25.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel w. 241, faks

1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel w. 241, faks Strona 1 z 5 Rzeszów: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi - połączenie ulicy Przemysłowej z ulicą Podkarpacką wraz z budową kolektora deszczowego Ø 2000 mm od ul. Podkarpackiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2009-07-14 11:09 Lublin: Wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV oraz montaŝ ścianek i drzwi aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Wykonanie prac projektowych, dla zadania:przebudowa ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie. Numer ogłoszenia: 245126-2008; data zamieszczenia: 13.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko Proboszcz Parafii Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, 97-500 Radomsko ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyŝej 14.000 euro lecz nie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 1 z 5 2011-09-16 13:54 Warszawa: znak postępowania: ZZP-74/11, MODERNIZACJA SYSTEMU ZASILANIA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE - W ZAKRESIE ETAPU III Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-01-20 08:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. śywiec: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1415 S o długości 1000,00 mb (od ul. Pod Lasem do kościoła w Pewli Małej - skrzyŝowanie z drogą na Rychwałd) w Gminie Świnna Numer ogłoszenia: 177653-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2009-04-02 13:20 Poznań: Wykonanie robót budowlanych (ogólnobudowlanych i elektrycznych) obejmujących likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - montaŝ wind zewnętrznych -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo