WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTÓW"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTÓW przy wsparciu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ŁAGODZENIA SKUTKÓW RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA, HUTNICTWA ORAZ WIELKIEJ SYNTEZY CHEMICZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PRIORYTET 2 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI OBSZARÓW OBJĘTYCH SKUTKAMI RESTRUKTURYZACJI DZIAŁANIE 2.2. WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY LOKALNEJ I REGIONALNEJ Kraków, sierpień 2005

2 Podręcznik wdrażania projektów przy wsparciu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego 1. Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego Ogólna informacja o Programie Działanie 2.2 Wzmocnienie infrastruktury lokalnej i regionalnej Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Zasady konkursu w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Kryteria formalne Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków Projekty objęte wsparciem Funduszu Rodzaje kosztów kwalifikowanych Składanie wniosków Ocena i wybór projektów Realizacja projektu Decyzja o przyznaniu dotacji oraz formalności wstępne Realizacja projektu Monitoring Zarządzanie środkami w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Samorząd Województwa Małopolskiego Wojewoda Małopolski Regionalny Komitet Sterujący Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Komisja Konkursowa Minister Gospodarki i Pracy Minister Finansów Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) Beneficjent / Wnioskodawca Wykonawca Projekt Regulaminy Schemat decyzyjny Spis załączników

3 1. Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego 1.1. Ogólna informacja o Programie Trwający proces restrukturyzacji przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie Małopolski zmierza do dostosowania sektorów tradycyjnych do wymogów nowoczesnego rynku. Instrumentem stanowiącym wsparcie tego procesu jest Zintegrowany Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego, nad którym prace rozpoczęto już w lutym 2003 roku. Program ten stanowi element rządowego Programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń. Wyróżnić można cztery cele szczegółowe programu takie jak: 1) Ograniczenie negatywnych społecznych i gospodarczych skutków procesu restrukturyzacji; 2) Stworzenie nowych i/lub zachowanie istniejących miejsc pracy; 3) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów miejskich i poprzemysłowych; 4) Poprawa konkurencyjności społecznej i gospodarczej obszarów objętych skutkami restrukturyzacji. Realizacja powyższych celów określona została poprzez dwa priorytety. W przypadku priorytetu 1 przewiduje się realizację trzech działań, zaś w przypadku priorytetu 2 realizowane są dwa działania: Priorytet 1 Ograniczenie negatywnych społecznych skutków procesu restrukturyzacji sektorów. Działanie 1.1 Usługi dla osób zagrożonych utratą pracy bądź zwalnianych w wyniku prowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia. Działanie 1.2 Wspieranie powstawania i rozwoju prowadzenia własnej działalności gospodarczej Działanie 1. 3 Wsparcie pracodawców tworzących miejsca pracy dla beneficjentów programu 3

4 Priorytet 2 Poprawa konkurencyjności obszarów objętych skutkami restrukturyzacji. Działanie 2.1. Poprawa dostępności kapitału Poddziałanie Poprawa dostępności kapitału dla małych i średnich podmiotów Poddziałanie Poprawa dostępności kapitału dla wspólnot mieszkaniowych Działanie 2.2. Wzmocnienie infrastruktury lokalnej i regionalnej Zasięg realizacji Programu nie obejmuje całego obszaru województwa małopolskiego, a jedynie te obszary województwa, w których ma miejsce koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z procesami restrukturyzacji. Wybór obszarów objętych programem został dokonany w oparciu o trzy kryteria: występowanie zakładów należących do sektorów tradycyjnych oraz firm kooperujących z tymi zakładami, wysoki (w odniesieniu do innych części województwa) odsetek osób pracujących w przemyśle w ogólnej liczbie pracujących oraz wysoki odsetek osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych. Kryteria te pozwoliły wyselekcjonować obszary, na których już występują niekorzystne zjawiska na rynku pracy lub zachodzi duże niebezpieczeństwo, że zjawiska takie wkrótce wystąpią. W wyniku przeprowadzonych analiz, interwencją Programu objęto jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na obszarze powiatów ziemskich: - bocheński, - brzeski, - chrzanowski, - gorlicki, - krakowski, - olkuski, - oświęcimski, - proszowicki, - tarnowski, - wadowicki, - wielicki; oraz miasta na prawach powiatu: Kraków i Tarnów. 4

5 Obszarem szczególnie preferowanym są gminy górnicze: Babice, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż, Oświęcim gmina wiejska oraz Trzebinia. Finansowanie Programu opiera się o kilka źródeł środków: - dla Priorytetu 1 Fundusz Pracy (20 mln zł) - dla Priorytetu 2 działanie 2.1. budżet państwa za pośrednictwem Programu Wsparcia (20 mln zł) - dla Priorytetu 2 działanie 2.2. środki pochodzące z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) dla Rządu RP (dla Województwa Małopolskiego środki bezzwrotne równowartość 5 mln EUR) KRAKÓW Zasięg geograficzny programu obszar interwencji programu - gminy górnicze (6) obszar interwencji programu - poz. gm.i pow. (96) obszar nie objęty interwecją (80) 5

6 Niniejszy dokument obejmuje wyłącznie wytyczne realizacji projektów w ramach działania 2.2. Programu Działanie 2.2 Wzmocnienie infrastruktury lokalnej i regionalnej Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Podstawową rolę w finansowaniu działania 2.2 odgrywają środki pochodzące z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy dla Rządu RP. Zostaną one przeznaczone w województwie małopolskim na Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski, który jest instrumentem realizacji omawianego działania Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. Cele funduszu to: - tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy; - rewitalizacja społeczno-gospodarcza obszarów zdegradowanych oraz obszarów oddziaływania zakładów przemysłów tradycyjnych; - poprawa konkurencyjności obszarów objętych interwencją poprzez rozwój infrastruktury. - tworzenie atrakcyjnych ofert lokalizacyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców. Uzasadnienie Jedną z barier hamujących rozwój społeczno-gospodarczy jest słaba dostępność komunikacyjna. Wiele dróg zwłaszcza lokalnych jest w złym stanie technicznym utrudniającym sprawne przemieszczanie się. Zakłada się stopniową poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje na kluczowych odcinkach sieci lokalnej i regionalnej oraz rozbudowę infrastruktury około drogowej. Ważnym wyznacznikiem atrakcyjności inwestycyjnej jest wyposażenie w infrastrukturę sprzyjającą podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, w tym także dążenie do dywersyfikacji zatrudnienia ukierunkowanego na wzmocnienie sektora usług. Oznacza to przede wszystkim realizację przedsięwzięć w zakresie uzbrajania terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz organizowanie aktywności gospodarczej. Uzbrajanie obszarów polegać będzie na doprowadzeniu sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków, a także wyposażeniu ich w niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną. Natomiast organizowanie aktywności gospodarczej, to 6

7 przygotowanie obiektów i wyposażenia, w których na preferencyjnych warunkach będzie można prowadzić lub rozpocząć działalność gospodarczą. Istotne znaczenie będzie miało również wzmocnienie infrastruktury ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, w tym szczególnie odpady poprzemysłowe). Problemy środowiskowe stanowią istotne zagrożenie dla funkcjonowania wielu gmin (zaopatrzenie w wodę pitną odpowiedniej jakości, itp.). W ramach działania wspierane będą również zadania obejmujące rewitalizację obszarów zdegradowanych, zwłaszcza po-przemysłowych. Preferowane będą projekty realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie podmiotów działających w sektorach tradycyjnych oraz w otoczeniu podmiotów kooperujących (np. rekultywacja gleb, wywóz zanieczyszczeń, rozbiórki, wyburzenia, uzbrajanie terenów pod inwestycje, zakładanie parków, ochrona wód, powietrza). Zadania w sferze infrastruktury realizowane będą również na terenie dzielnic mieszkaniowych miast dotkniętych problemami społecznymi, a zwłaszcza zjawiskiem bezrobocia, którego przyczyną są procesy restrukturyzacji podmiotów sektorów tradycyjnych. Wsparcie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury na obszarze objętym programem, zwłaszcza w otoczeniu restrukturyzowanych podmiotów będzie miało pozytywny wpływ na przebieg tych procesów, dzięki pobudzaniu lokalnego popytu w sferze inwestycyjnej. Pozwoli to na ograniczenie negatywnych skutków restrukturyzacji sektorów tradycyjnych zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej. 7

8 2. Zasady konkursu w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Kryteria formalne Wniosek składany w ramach konkursu będzie oceniany według trzech kryteriów formalnych: - podmiotowe wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków; - przedmiotowe projekty objęte wsparciem Funduszu; - kosztowe rodzaje kosztów kwalifikowanych; Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków Podmioty ubiegające się o środki w ramach konkursu muszą spełnić dwa podstawowe warunki: I. Wnioskodawca musi należeć do jednego z poniższych typów podmiotów: - samorząd gminy; - samorząd powiatu; - samorząd województwa; - związek lub porozumienie jednostek samorządu terytorialnego; - jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. II. Lokalizacja przedsięwzięcia na obszarze następujących powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki, wielicki, miasto na prawach powiatu: Kraków i Tarnów. Ponadto potencjalni wnioskodawcy muszą: - ponosić pełną odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektu; - posiadać stabilne i wystarczające źródła finansowania w celu zapewnienia wkładu własnego i sprawnej realizacji projektu; - podać rzetelne i pełne informacje, które mogą mieć znaczenie w trakcie oceny projektu. 8

9 W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących na niewywiązanie się z powyższych obowiązków wniosek zostanie natychmiast wykluczony z procesu selekcji Projekty objęte wsparciem Funduszu Wsparcie w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski będzie przekazywane na inwestycje polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury technicznej i innych obiektów będących we władaniu uprawnionego podmiotu. Realizowane będą zadania inwestycyjne posiadające korzystny wpływ na poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz tworzące nowe miejsca pracy. Kryteria, które musi spełnić projekt wspófinansowany ze środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski: - lokalizacja na obszarze objętym interwencją programu (patrz pkt 1.1 wytycznych); - zgodność z priorytetami i celami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata ; - zgodność z celami Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski - techniczna i formalna gotowość do realizacji o dotację mogą ubiegać się wyłącznie zadania w pełni przygotowane do realizacji, tzn. posiadające w dniu złożenia wniosku pełną wymaganą dokumentację techniczną oraz ważne zezwolenia formalno prawne, niezbędne do realizacji projektu. Dopuszcza się możliwość składania wniosków na projekty nie posiadające ważnego pozwolenia na budowę, jednakże dokument ten, posiadający klauzulę prawomocności musi zostać dostarczony do dnia 26 września 2005 roku do godziny Jeśli dokument ten nie zostanie dostarczony w terminie wniosek podlega odrzuceniu i nie będzie podlegać dalszej procedurze oceny (ocena merytoryczna dokonywana przez Komisję Konkursową). - zgodność projektu z polskim prawodawstwem; - projekt złożony przez wnioskodawcę musi wynikać z potrzeb określonych w dokumentach programowo planistycznych właściwych dla wnioskodawcy (np. strategia rozwoju, program rozwoju lokalnego, WPI, plan zagospodarowania przestrzennego, inne dokumenty). 9

10 Dotacje mogą zostać przyznane na realizację zadań inwestycyjnych z następujących dziedzin: I. TRANSPORT zadania polegające na budowie lub modernizacji dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich wraz z obiektami inżynierskimi, na odcinkach sieci lokalnej i regionalnej warunkujących rozwój przedsiębiorczości (otwierających lub poprawiających dostęp do istniejących lub przewidywanych terenów inwestycyjnych wyznaczonych w lokalnych dokumentach planistycznych, do terenów przemysłowych, stref gospodarczych); II. TWORZENIE STREF AKTYWNOŚCI zadania obejmujące kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje, uzbrojenie ww. terenów w infrastrukturę wodno kanalizacyjną, telekomunikacyjną, energetyczną, drogową (drogi wewnętrzne, place, parkingi) oraz jej przyłączenie do istniejącego systemu infrastruktury, usunięcie zbędnych zabudowań, niwelacje terenu, odtworzenia, przekładki, racjonalizacja istniejącej infrastruktury; III. INFRASTUKTURA ŚRODOWISKOWA inwestycje w ochronę środowiska obejmujące zadania polegające na budowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz systemu gospodarowania odpadami, w tym zwłaszcza pochodzącymi z działalności gospodarczej; IV. ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH zadania powiązane z rewitalizacją obszarów miejskich, w szczególności: - (A) zadania obejmujące inwestycje w publiczną infrastrukturę służącą rozwojowi przedsiębiorczości: odnowa centrów miast, modernizacja obiektów będących własnością JST, które można przeznaczyć na wynajem pod działalność gospodarczą, budowa i modernizacja sieci wod.-kan.-c.o., - (B) zadania w przestrzeni publicznej (na gruncie, którego właścicielem jest podmiot publiczny) w bezpośrednim otoczeniu istniejących niewielkich podmiotów gospodarczych lub powstających nowych podmiotów (zadania te realizowane będą na wniosek podmiotów gospodarczych, zrzeszeń przedsiębiorców), polegające na m.in. poprawie stanu przestrzeni publicznej w otoczeniu podmiotów gospodarczych, przebudowie chodników, budowie lub modernizacji parkingów oraz dojazdów do nich, budowie lub modernizacji placów targowych. 10

11 Każdy wnioskodawca ma prawo do złożenia następującej liczby wniosków: Gmina lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1 Powiat lub jego jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną 2 Miasto na prawach powiatu lub jego jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną 3 Województwo lub jego jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną 3 Związki lub porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - 1 Wnioski złożone niezgodnie z tą zasadą zostaną odrzucone Rodzaje kosztów kwalifikowanych Przy określaniu wielkości dotacji brane są pod uwagę jedynie koszty kwalifikujące się. Ponadto wnioskodawca powinien dołożyć wszelkiej staranności w kalkulację budżetu tak, aby przedstawione wartości były określone zgodnie z zasadami szacowania kosztów inwestycji. Koszty kwalifikowane muszą spełniać następujące warunki: muszą to być koszty inwestycyjne niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów projektu; muszą być oszacowane zgodnie z zasadami właściwego zarządzania finansowego. Za koszt kwalifikowany nie będą uznane: Podatki, cła i opłaty skarbowe (w tym podatek VAT); Zobowiązania z tytułu robót budowlanych, dostaw towarów lub usług oraz pozostałe zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umów z dostawcami lub wykonawcami; Opłaty leasingowe oraz koszty finansowe z tytułu otrzymanych kredytów (odsetki, opłaty, prowizje); Nabycie lub dzierżawa gruntów; Zakup lub leasing samochodów osobowych; 11

12 Wszelkie koszty poniesione przed datą podpisania umowy pomiędzy beneficjentem a Wojewodą, z wyjątkiem kosztów do wysokości wkładu własnego deklarowanego w złożonym wniosku; Koszty osobowe z tytułu wynagrodzeń, poniesione przez wnioskodawcę w związku przygotowania i/lub wdrażania projektu, z wyjątkiem kosztów nadzoru budowlanego; Zakup używanego sprzętu i wyposażenia. Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2005 roku Za koszt kwalifikowany uznawane są koszty opracowania dokumentacji dla potrzeb inwestycji planowanej do dofinansowania z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski poniesione w roku złożenia wniosku, do wysokości maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia finansowego Wsparciem objęte zostaną zadania, dla których wartość dotacji (do 50% kosztów kwalifikowanych), obliczona według opisanych pkt zasad wynosić będzie 1 : - dla zadań z zakresu transportu: od euro do euro; - dla zadań z zakresu tworzenia stref aktywności: od euro do euro; - dla zadań z zakresu infrastruktury środowiskowej: od euro do euro; - dla zadań z zakresu odnowy obszarów miejskich: od euro do euro w przypadku zadań opisanych w punkcie A, lub od euro do euro w przypadku zadań opisanych w punkcie B. Możliwe jest współfinansowanie zadania przez fundusz w kwocie mniejszej niż wnioskowana. W takim przypadku wymagane jest potwierdzenie przez Beneficjenta gotowości do realizacji zadania pomimo obniżonego poziomu dotacji z Funduszu. Środki z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski nie mogą być łączone, w celu sfinansowania tego samego zadania, ze środkami finansowymi uzyskanymi przez wnioskodawcę z innych konkursów lub programów grantowych. 1 1 EUR = 4,0521PLN zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej poprzedzającego bieżący kwartał. 12

13 2.2 Składanie wniosków Formularz wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy składają wnioski o dofinansowanie projektu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1.1 do Regulaminu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski załączonego do niniejszych wytycznych. Należy ściśle przestrzegać układu wniosku i nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści, kolejności i formie pytań. Wniosek należy wypełniać w języku polskim na komputerze. Odpowiadając na poszczególne pytania należy udzielać zwięzłych, precyzyjnych odpowiedzi, które pozwolą ustalić jak zostaną osiągnięte zaplanowane rezultaty projektu oraz jak zgłaszany projekt przyczyni się do realizacji celów Programu. Wnioski wypełnione odręcznie i/lub na niewłaściwym formularzu nie będą rozpatrywane. Każda strona wniosku musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania wniosku Wymagane załączniki Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: - wykaz posiadanej dokumentacji technicznej opracowanej dla potrzeb projektu; - kopie wymaganych przez prawo polskie zaświadczeń i pozwoleń potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do podpisania wniosku. W przypadku braku ważnego pozwolenia na budowę oświadczenie o przewidywanym terminie uzyskania. - jeśli jest protokół z postępowania przetargowego; - oświadczenie złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (do oświadczenia musi zostać dołączona: kopia wyciągu z uchwały budżetowej na rok 2005 lub kopia wieloletniego planu inwestycyjnego lub kopia uchwały intencyjnej zabezpieczającej środki na realizację projektu w budżecie na rok 2006 w dokumentach tych powinna być wymieniona dokładna nazwa projektu i kwota przewidziana na współfinansowanie) ; - pisemne oświadczenie podpisane przez upoważnioną osobę, iż wnioskodawca posiada prawo dysponowania nieruchomością niezbędną do realizacji projektu przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia jego realizacji; 13

14 - ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (np. studium wykonalności); - ocena oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagana polskim prawem); - skrócony opis projektu w języku angielskim (max 2 strony) opracowany zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych wytycznych; Szczegółowa lista wymaganych załączników jest integralną częścią wniosku stanowiącego załącznik 1.1. do Regulaminu, o którym mowa w punkcie 4.12 niniejszych Wytycznych. Wszystkie dokumenty, dołączane do wniosku jako kopie, muszą zostać opatrzone na każdej stronie podpisem za zgodność z oryginałem uprawnionej osoby z jej pieczątką oraz datą Sposób i miejsce składania wniosków Wniosek musi zostać dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych ul. Kordylewskiego Kraków Dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem, datą oraz godziną wpłynięcia a także numerem identyfikacyjnym wniosku. Wnioski przekazane w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną itp.) lub na inny adres zostaną odrzucone. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację konkursową: - formularz wniosku w formie wydruku (oryginał i 2 kopie) wraz z jednym kompletem wymaganych załączników dołączonym do oryginału; - wersja elektroniczna (dyskietka lub płyta CD). Każdy egzemplarz wniosku powinien być umieszczony w osobnym segregatorze, a jego poszczególne strony muszą stanowić integralną całość. 14

15 Segregatory należy opisać w następujący sposób: nazwa programu: Wniosek do Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego pełna nazwa i adres wnioskodawcy; tytuł projektu Terminy Wnioski należy składać do 9 września 2005 roku, do godz Wnioski, które fizycznie wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego po tym terminie, będą odrzucone, nawet jeśli data stempla pocztowego będzie wcześniejsza Informacje dodatkowe Dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych telefonicznie pod numerem (012) Zapytania można kierować także faksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem Fundusz Dotacji Inwestycyjnych : fax: (012) Ocena i wybór projektów Wybór projektów Ocena projektów składa się z sześciu etapów: I. Ocena formalna wniosków będzie dokonywana przez pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w terminie 10 dni roboczych od momentu wpłynięcia wniosku, pod kątem kryteriów opisanych w punkcie 2.1 niniejszych wytycznych. Projekty niespełniające kryteriów formalnych zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrzenia. 15

16 W razie stwierdzenia braków w dokumentacji Departament wzywa faxem oraz listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia faksem. Nie uzupełnienie braków formalnych w trybie i zakresie wskazanym w wezwaniu, stanowi podstawę do uznania wniosku za nie spełniający wymogów formalnych. II. Ocena merytoryczna będzie dokonywana przez powołaną do tego celu Komisje Konkursową. Komisja Konkursowa w terminie 7 dni roboczych ustala listę rankingową w oparciu o wyniki oceny formalnej. Kryteria oceny merytorycznej: Lp. Nazwa kryterium Punktacja Waga kryterium 1 Planowana liczba utworzonych miejsc pracy 2 Planowana liczba utrzymanych miejsc pracy 3 Projekt polegający na rewitalizacji obszarów zdegradowanych lub realizowany na terenach poprzemysłowych. 4 Efektywność kosztowa realizacji projektu 0-3 0, ,20 1 projekt spełnia kryterium 0 - projekt nie spełnia kryterium 0, ,15 5 Problemy w sferze społecznej i gospodarczej występujące na obszarze realizacji projektu (skala i zasięg problemów) stopa bezrobocia w powiecie na terenie którego realizowany będzie projekt 6 Projekt realizowany na terenie gminy należącej do grupy gmin szczególnie preferowanych do 9,9% - 0 pkt od 10% do 14,9% - 1 pkt od 15% do 19,9% - 2 pkt powyżej 20% - 3 pkt 1 gminy Babice, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż, Oświęcim gmina wiejska oraz Trzebinia 0 pozostałe gminy 0,15 0,10 Każdy projekt otrzyma w trakcie oceny merytorycznej punktację, na podstawie której tworzona jest lista rankingowa. 16

17 III. Lista rankingowa przedstawiana jest w formie informacji Zarządowi Województwa Małopolskiego w ciągu 5 dni roboczych od jej powstania. IV. Opinia Regionalnego Komitetu Sterującego (RKS) po ustaleniu listy rankingowej RKS wyraża opinię do przedstawionego zestawienia. W oparciu o dokonaną ocenę merytoryczną Regionalny Komitet Sterujący opiniuje listę rankingową projektów i podejmie uchwałę rekomendującą Zarządowi Województwa Małopolskiego przyznanie dotacji na projekty, które w najlepszy sposób przyczynią się do realizacji założeń programu, aż do wyczerpania środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski. V. Ostateczny wybór projektów ostatecznego wyboru projektów spośród wniosków umieszczonych na liście rankingowej dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego. VI. Akceptacja przez Bank Rozwoju Rady Europy. Bank Rozwoju Rady Europy ostatecznie podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji na podstawie przedłożonej do akceptacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania oraz skróconych opisów projektów opracowanych w języku angielskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych wytycznych. Bank ma możliwość odrzucenia projektu z listy projektów dofinansowanych. Od decyzji Banku nie ma odwołania. 3. Realizacja projektu 3.1. Decyzja o przyznaniu dotacji oraz formalności wstępne Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych na piśmie o decyzji dotyczącej ich wniosku. Decyzja o odrzuceniu wniosku lub nie przyznaniu dotacji zostanie uzasadniona. Po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały o ostatecznej akceptacji listy projektów oraz jej zatwierdzeniu przez Bank Rozwoju Rady Europy, Samorząd Województwa Małopolskiego niezwłocznie przekaże przedmiotowe uchwały wraz z dokumentacją zebraną w trakcie naboru Wojewodzie, który zawrze umowę 17

18 o dofinansowanie z beneficjentem regulującą zasady przekazywania i rozliczania dotacji oraz prześle ją do podpisu. Beneficjent otrzyma projekt umowy zgodnie z wzorem załączonym do Regulaminu instrumentu (Załącznik nr 1.2) Realizacja projektu Ostateczna kwota dotacji: Maksymalna kwota dotacji zostaje określona w umowie o dofinansowanie i ma charakter szacunkowy. Umowa o dofinansowanie określa wartość dotacji jako odsetek współfinansowania z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski (przedstawionego we wniosku), w stosunku do ogólnej wartości kontraktu inwestycyjnego określonego po przeprowadzeniu przetargu, lecz nie więcej niż wartość zatwierdzonego wsparcia ze środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski. Niespełnienie wyznaczonych celów: Jeżeli beneficjent nie zrealizuje projektu zgodnie z założeniami wyrażonymi w podpisanej umowie o dofinansowanie, dostarczy nieprawidłowych informacji we wniosku o dofinansowanie projektu, uporczywie lub w sposób rażący narusza postanowienia umowy o dofinansowanie lub wydatkuje środki w sposób niezgody z jej postanowieniami, wówczas Wojewoda ma prawo do wstrzymania płatności, zmniejszenia wkładu ze środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski i/lub do wypowiedzenia umowy. Może wówczas również zażądać częściowego lub całkowitego zwrotu już wypłaconych kwot wraz z należnymi odsetkami. Zmiany w zakresie i budżecie projektu: Wszelkie zmiany w projekcie inwestycji muszą mieć formę pisemną. O niektórych zmianach (adresu, konta bankowego itp.) wystarczy pisemnie powiadomić Wojewodę. 18

19 Pozycje budżetowe mogą różnić się od pierwotnych wartości liczbowych pod warunkiem, iż zostaną zachowane następujące warunki: - zmiana nie ma wpływu na podstawowy cel projektu, - efekt finansowy ogranicza się do przeniesienia między poszczególnymi pozycjami budżetowymi oznaczającymi zmianę mniejszą niż 10% pierwotnej kwoty danych pozycji. W takim przypadku beneficjent może dokonać zmiany, o której winien niezwłocznie poinformować Wojewodę. Nie zezwala się na umieszczenie w budżecie rezerwy na nieprzewidziane wydatki. We wszystkich pozostałych przypadkach należy uprzednio złożyć pisemny wniosek z wyjaśnieniami potrzeby dokonania zmian, który będzie podstawą aneksowania umowy o dofinansowanie. Informacje dodatkowe: Samorząd Województwa lub Wojewoda Małopolski mogą zażądać dodatkowych informacji dotyczących wdrażania i realizacji projektu. Wybór wykonawcy projektu: Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne dla realizacji projektu muszą być dokonywane przez beneficjenta zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych oraz prawem Unii Europejskiej. O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się także projekty, w odniesieniu do których rozpoczęto lub zakończono już procedurę o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zgłaszania projektu będącego w trakcie realizacji poniesione koszty można uznać za wkład beneficjenta pod warunkiem, iż do daty podpisania umowy o dofinansowanie nie przekroczą deklarowanego w złożonym wniosku wkładu własnego i są wydatkami kwalifikowanymi w rozumieniu zapisów punktu niniejszych Wytycznych. Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2005 roku Dokumentacja i księgi rachunkowe projektu: Beneficjent musi prowadzić dokładną i prawidłową dokumentację księgową związaną z realizacją projektu. Beneficjent musi przechowywać stosowną dokumentację przez okres pięciu lat od daty zakończenia projektu. 19

20 Kontrola: Przewiduje się możliwość kontroli dokumentacji, a także samej inwestycji, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy Monitoring Monitoring realizacji projektu prowadzony jest w oparciu o trzy podstawowe kryteria: - zgodność inwestycji z celami Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski; - właściwe wykorzystanie środków; - zgodność raportów z umową o dofinansowanie projektu. Raporty winny być przygotowane w języku polskim. Począwszy od momentu przekazania przez Wojewodę części dotacji beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania Wojewodzie Małopolskiemu oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego, w terminie dwóch tygodni po upływie każdego kwartału, kwartalnych raportów sporządzanych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 niniejszych wytycznych, potwierdzonych przez Skarbnika/Głównego Księgowego beneficjenta. Do raportów będą dołączane kopie przelewów bankowych. Analogicznie sporządzane będą raporty roczne, wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do niniejszych wytycznych. Po zakończeniu realizacji projektu beneficjent przedstawi Wojewodzie do akceptacji końcowe rozliczenie z wykorzystania przyznanej dotacji, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa. 4. Zarządzanie środkami w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski 4.1. Samorząd Województwa Małopolskiego Samorząd Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie i zarządzanie dotacjami inwestycyjnymi w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski stanowiącego instrument Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji 20

21 Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. Samorząd Województwa odpowiedzialny jest za: - upowszechnianie informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy, w ramach komponentu dotacje inwestycyjne wśród potencjalnych jego beneficjentów, - ogłaszanie konkursu ofert w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, - udzielanie informacji dotyczących procedury konkursu ofert, jak również świadczenie pomocy doradczej dla potencjalnych beneficjentów, - informowanie wnioskodawców o podjęciu decyzji dotyczącej przyznania dotacji lub odrzucenia wniosku, - po ostatecznym zatwierdzeniu projektów przez BRRE wnioskowanie do Wojewody Małopolskiego o przygotowywanie i zawieranie umów o dotację z beneficjentami, - zapewnienie regularnego rzeczowego monitoringu dotacji (zgodności wykorzystania dotacji z obowiązującymi zasadami i wytycznymi) i współfinanowanych z jej środków prac, - zbieranie i weryfikację raportów, - przygotowywanie okresowych raportów ze stanu realizacji programu dla Ministra Gospodarki i Pracy Wojewoda Małopolski Wojewoda jest odpowiedzialny za podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami, prowadzenie monitoringu, a w szczególności: - podpisywanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem - przekazywanie Samorządowi Województwa Małopolskiego kopii umów o dofinansowanie oraz w przypadku zawarcia aneksu do ww. umowy, przekazanie jego kopii, - zbieranie danych finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Programu i przekazywanie ich Samorządowi Województwa Małopolskiego, - przekazywanie Samorządowi Województwa informacji o dokonanych na rzecz beneficjenta płatnościach w terminie do 5 dni roboczych od daty przelewu, 21

22 - sporządzanie oraz przekazywanie Samorządowi Województwa Małopolskiego w terminie dwóch tygodni po upływie każdego kwartału, kwartalnych informacji finansowych ze stanu realizacji Programu (zagregowana informacja na temat przelewów na konta beneficjentów), - przygotowanie rocznych informacji finansowych na temat wdrażania Programu w terminie dwóch tygodni od końca roku (zagregowana informacja na temat przelewów na konta beneficjentów) wraz ze wskazaniem wszelkich nieprawidłowości w jego realizacji i przekazywanie ich Samorządowi Województwa Małopolskiego, - przekazywanie do wiadomości Samorządu Województwa korespondencji z beneficjentami na temat nieprawidłowości w realizacji projektów Regionalny Komitet Sterujący Regionalny Komitet Sterujący jest ciałem opiniodawczo doradczym Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego w części dotyczącej realizacji działania 2.2. Podstawowym zadaniem RKS jest opiniowanie listy rankingowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego W Departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego została wyodrębniona jednostka organizacyjna, do której zadań należy: - dostarczanie informacji / formularzy wniosków o dofinansowanie potencjalnym beneficjentom, - organizacja naboru wniosków o dofinasowanie, - ocena formalna, - organizacja prac Komisji Konkursowej, - techniczna obsługa pracy Regionalnego Komitetu Sterującego Komisja Konkursowa 22

23 Komisja Konkursowa powoływana jest zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego celem dokonania oceny merytorycznej projektów, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej Minister Gospodarki i Pracy Zarządzającym Programem od strony merytorycznej jest Minister Gospodarki i Pracy, który nadzoruje wykonanie zadań wynikających z umowy pożyczki oraz porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Wojewodą Małopolskim Minister Finansów Minister Finansów jest odpowiedzialny za wykonanie umowy pożyczki w części finansowej. Przekazuje sprawozdania z realizacji Programu do Banku Rozwoju Rady Europy Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) Bank Rozwoju Rady Europy jest instytucją, która podpisała z Rządem RP umowę o udzielenie kredytu w wysokości nie przekraczającej 25 mln Euro. Kwota 5 mln Euro została przeznaczona na zasilenie Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski, natomiast pozostała część kredytu wydatkowana jest na terenie województwa śląskiego. Bank Rozwoju Rady Europy akceptuje listę wniosków, które uzyskały dotację na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego. Brak akceptacji dla wniosku z listy powoduje jego odrzucenie, bez możliwości odwołania Beneficjent / Wnioskodawca Beneficjent / Wnioskodawca gminy i powiaty województwa małopolskiego oraz samorząd województwa, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, które otrzymały dotację na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. Wnioskodawca przyjmuje dotację i zobowiązuje się zrealizować projekt na swoją własną odpowiedzialność Wykonawca 23

24 Wykonawca firma wyłoniona przez wnioskodawcę w przetargu, w celu wykonania prac lub zbudowania obiektu współfinansowanego ze środków w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Projekt Projekt przedsięwzięcie inwestycyjne zgłoszone przez wnioskodawcę, do dofinansowania ze środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski mające na celu łagodzenie regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa, wielkiej syntezy chemicznej oraz realizację priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego Regulaminy Wytyczne wdrażane będą w oparciu o załączony regulamin (załącznik 1). 24

25 4.13. Schemat decyzyjny WNIOSEK O DOFINASOWANIE PROJEKTU Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych - nabór wniosków; - ocena formalna; Komisja Konkursowa - ocena merytoryczna projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną; - lista rankingowa; Bank Rozwoju Rady Europy - ostateczne zatwierdzenie listy beneficjentów zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia; Zarząd Województwa - przekazanie zatwierdzonej przez BRRE listy beneficjentów do Wojewody, - poinformowanie beneficjentów o ostatecznym rezultacie naboru; UMOWA O DOFINANSOWANIE Regionalny Komitet Sterujący - opiniowanie wniosków; - rekomendacja dla Zarządu Województwa; Wojewoda - przygotowanie umów o dotację, - podpisanie umów z beneficjentami; - przekazanie środków na rachunki beneficjentów; Zarząd Województwa -uchwała zatwierdzająca listę wniosków o dofinansowanie, - przekazanie listy wniosków wraz ze streszczeniami opisów projektów do BRRE za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki i Pracy w celu zatwierdzenia, Beneficjenci - realizacja planowanej inwestycji 25

26 5. Spis załączników 1. Regulamin Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. 2. Formularz raportu kwartalnego z realizacji projektu. 3. Formularz raportu rocznego z realizacji projektu. 4. Instrukcja do raportu kwartalnego z realizacji projektu. 5. Formularz skróconego opisu projektu w języku angielskim. 26

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poradnik beneficjenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2009 2 SPIS TREŚCI Jak czytać Poradnik beneficjenta WRPO...4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór X. Od 16.07.2015 r. do 07.09.2015 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór X. Od 16.07.2015 r. do 07.09.2015 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji

Bardziej szczegółowo

Poradnik opisuje stan prawny na 30 sierpnia 2007 r.

Poradnik opisuje stan prawny na 30 sierpnia 2007 r. Jak poprawnie rozliczyć dotację na innowacyjne inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (dz. 2.2.1 SPO WKP) Autor Marta Bukowczyk Redakcja Renata Olech

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO. Zarząd Województwa Małopolskiego NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO. Zarząd Województwa Małopolskiego NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jachowicz. Źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego.

Agnieszka Jachowicz. Źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego. Prefinansowanie projektów ze środków budżetu państwa w formie pożyczki - szansą dla samorządów na zwiększenie absorpcji funduszy z Unii Europejskiej (na przykładzie ZPORR 2004-2006 dla Województwa Małopolskiego).

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla naboru I 2013 r.

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla naboru I 2013 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla naboru I 2013 r. 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/781/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 listopada 2011r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo