WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTÓW"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTÓW przy wsparciu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ŁAGODZENIA SKUTKÓW RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA, HUTNICTWA ORAZ WIELKIEJ SYNTEZY CHEMICZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PRIORYTET 2 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI OBSZARÓW OBJĘTYCH SKUTKAMI RESTRUKTURYZACJI DZIAŁANIE 2.2. WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY LOKALNEJ I REGIONALNEJ Kraków, sierpień 2005

2 Podręcznik wdrażania projektów przy wsparciu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego 1. Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego Ogólna informacja o Programie Działanie 2.2 Wzmocnienie infrastruktury lokalnej i regionalnej Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Zasady konkursu w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Kryteria formalne Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków Projekty objęte wsparciem Funduszu Rodzaje kosztów kwalifikowanych Składanie wniosków Ocena i wybór projektów Realizacja projektu Decyzja o przyznaniu dotacji oraz formalności wstępne Realizacja projektu Monitoring Zarządzanie środkami w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Samorząd Województwa Małopolskiego Wojewoda Małopolski Regionalny Komitet Sterujący Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Komisja Konkursowa Minister Gospodarki i Pracy Minister Finansów Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) Beneficjent / Wnioskodawca Wykonawca Projekt Regulaminy Schemat decyzyjny Spis załączników

3 1. Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego 1.1. Ogólna informacja o Programie Trwający proces restrukturyzacji przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie Małopolski zmierza do dostosowania sektorów tradycyjnych do wymogów nowoczesnego rynku. Instrumentem stanowiącym wsparcie tego procesu jest Zintegrowany Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego, nad którym prace rozpoczęto już w lutym 2003 roku. Program ten stanowi element rządowego Programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń. Wyróżnić można cztery cele szczegółowe programu takie jak: 1) Ograniczenie negatywnych społecznych i gospodarczych skutków procesu restrukturyzacji; 2) Stworzenie nowych i/lub zachowanie istniejących miejsc pracy; 3) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów miejskich i poprzemysłowych; 4) Poprawa konkurencyjności społecznej i gospodarczej obszarów objętych skutkami restrukturyzacji. Realizacja powyższych celów określona została poprzez dwa priorytety. W przypadku priorytetu 1 przewiduje się realizację trzech działań, zaś w przypadku priorytetu 2 realizowane są dwa działania: Priorytet 1 Ograniczenie negatywnych społecznych skutków procesu restrukturyzacji sektorów. Działanie 1.1 Usługi dla osób zagrożonych utratą pracy bądź zwalnianych w wyniku prowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia. Działanie 1.2 Wspieranie powstawania i rozwoju prowadzenia własnej działalności gospodarczej Działanie 1. 3 Wsparcie pracodawców tworzących miejsca pracy dla beneficjentów programu 3

4 Priorytet 2 Poprawa konkurencyjności obszarów objętych skutkami restrukturyzacji. Działanie 2.1. Poprawa dostępności kapitału Poddziałanie Poprawa dostępności kapitału dla małych i średnich podmiotów Poddziałanie Poprawa dostępności kapitału dla wspólnot mieszkaniowych Działanie 2.2. Wzmocnienie infrastruktury lokalnej i regionalnej Zasięg realizacji Programu nie obejmuje całego obszaru województwa małopolskiego, a jedynie te obszary województwa, w których ma miejsce koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z procesami restrukturyzacji. Wybór obszarów objętych programem został dokonany w oparciu o trzy kryteria: występowanie zakładów należących do sektorów tradycyjnych oraz firm kooperujących z tymi zakładami, wysoki (w odniesieniu do innych części województwa) odsetek osób pracujących w przemyśle w ogólnej liczbie pracujących oraz wysoki odsetek osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych. Kryteria te pozwoliły wyselekcjonować obszary, na których już występują niekorzystne zjawiska na rynku pracy lub zachodzi duże niebezpieczeństwo, że zjawiska takie wkrótce wystąpią. W wyniku przeprowadzonych analiz, interwencją Programu objęto jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na obszarze powiatów ziemskich: - bocheński, - brzeski, - chrzanowski, - gorlicki, - krakowski, - olkuski, - oświęcimski, - proszowicki, - tarnowski, - wadowicki, - wielicki; oraz miasta na prawach powiatu: Kraków i Tarnów. 4

5 Obszarem szczególnie preferowanym są gminy górnicze: Babice, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż, Oświęcim gmina wiejska oraz Trzebinia. Finansowanie Programu opiera się o kilka źródeł środków: - dla Priorytetu 1 Fundusz Pracy (20 mln zł) - dla Priorytetu 2 działanie 2.1. budżet państwa za pośrednictwem Programu Wsparcia (20 mln zł) - dla Priorytetu 2 działanie 2.2. środki pochodzące z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) dla Rządu RP (dla Województwa Małopolskiego środki bezzwrotne równowartość 5 mln EUR) KRAKÓW Zasięg geograficzny programu obszar interwencji programu - gminy górnicze (6) obszar interwencji programu - poz. gm.i pow. (96) obszar nie objęty interwecją (80) 5

6 Niniejszy dokument obejmuje wyłącznie wytyczne realizacji projektów w ramach działania 2.2. Programu Działanie 2.2 Wzmocnienie infrastruktury lokalnej i regionalnej Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Podstawową rolę w finansowaniu działania 2.2 odgrywają środki pochodzące z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy dla Rządu RP. Zostaną one przeznaczone w województwie małopolskim na Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski, który jest instrumentem realizacji omawianego działania Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. Cele funduszu to: - tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy; - rewitalizacja społeczno-gospodarcza obszarów zdegradowanych oraz obszarów oddziaływania zakładów przemysłów tradycyjnych; - poprawa konkurencyjności obszarów objętych interwencją poprzez rozwój infrastruktury. - tworzenie atrakcyjnych ofert lokalizacyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców. Uzasadnienie Jedną z barier hamujących rozwój społeczno-gospodarczy jest słaba dostępność komunikacyjna. Wiele dróg zwłaszcza lokalnych jest w złym stanie technicznym utrudniającym sprawne przemieszczanie się. Zakłada się stopniową poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje na kluczowych odcinkach sieci lokalnej i regionalnej oraz rozbudowę infrastruktury około drogowej. Ważnym wyznacznikiem atrakcyjności inwestycyjnej jest wyposażenie w infrastrukturę sprzyjającą podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, w tym także dążenie do dywersyfikacji zatrudnienia ukierunkowanego na wzmocnienie sektora usług. Oznacza to przede wszystkim realizację przedsięwzięć w zakresie uzbrajania terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz organizowanie aktywności gospodarczej. Uzbrajanie obszarów polegać będzie na doprowadzeniu sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków, a także wyposażeniu ich w niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną. Natomiast organizowanie aktywności gospodarczej, to 6

7 przygotowanie obiektów i wyposażenia, w których na preferencyjnych warunkach będzie można prowadzić lub rozpocząć działalność gospodarczą. Istotne znaczenie będzie miało również wzmocnienie infrastruktury ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, w tym szczególnie odpady poprzemysłowe). Problemy środowiskowe stanowią istotne zagrożenie dla funkcjonowania wielu gmin (zaopatrzenie w wodę pitną odpowiedniej jakości, itp.). W ramach działania wspierane będą również zadania obejmujące rewitalizację obszarów zdegradowanych, zwłaszcza po-przemysłowych. Preferowane będą projekty realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie podmiotów działających w sektorach tradycyjnych oraz w otoczeniu podmiotów kooperujących (np. rekultywacja gleb, wywóz zanieczyszczeń, rozbiórki, wyburzenia, uzbrajanie terenów pod inwestycje, zakładanie parków, ochrona wód, powietrza). Zadania w sferze infrastruktury realizowane będą również na terenie dzielnic mieszkaniowych miast dotkniętych problemami społecznymi, a zwłaszcza zjawiskiem bezrobocia, którego przyczyną są procesy restrukturyzacji podmiotów sektorów tradycyjnych. Wsparcie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury na obszarze objętym programem, zwłaszcza w otoczeniu restrukturyzowanych podmiotów będzie miało pozytywny wpływ na przebieg tych procesów, dzięki pobudzaniu lokalnego popytu w sferze inwestycyjnej. Pozwoli to na ograniczenie negatywnych skutków restrukturyzacji sektorów tradycyjnych zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej. 7

8 2. Zasady konkursu w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Kryteria formalne Wniosek składany w ramach konkursu będzie oceniany według trzech kryteriów formalnych: - podmiotowe wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków; - przedmiotowe projekty objęte wsparciem Funduszu; - kosztowe rodzaje kosztów kwalifikowanych; Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków Podmioty ubiegające się o środki w ramach konkursu muszą spełnić dwa podstawowe warunki: I. Wnioskodawca musi należeć do jednego z poniższych typów podmiotów: - samorząd gminy; - samorząd powiatu; - samorząd województwa; - związek lub porozumienie jednostek samorządu terytorialnego; - jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. II. Lokalizacja przedsięwzięcia na obszarze następujących powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, wadowicki, wielicki, miasto na prawach powiatu: Kraków i Tarnów. Ponadto potencjalni wnioskodawcy muszą: - ponosić pełną odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektu; - posiadać stabilne i wystarczające źródła finansowania w celu zapewnienia wkładu własnego i sprawnej realizacji projektu; - podać rzetelne i pełne informacje, które mogą mieć znaczenie w trakcie oceny projektu. 8

9 W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących na niewywiązanie się z powyższych obowiązków wniosek zostanie natychmiast wykluczony z procesu selekcji Projekty objęte wsparciem Funduszu Wsparcie w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski będzie przekazywane na inwestycje polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury technicznej i innych obiektów będących we władaniu uprawnionego podmiotu. Realizowane będą zadania inwestycyjne posiadające korzystny wpływ na poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz tworzące nowe miejsca pracy. Kryteria, które musi spełnić projekt wspófinansowany ze środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski: - lokalizacja na obszarze objętym interwencją programu (patrz pkt 1.1 wytycznych); - zgodność z priorytetami i celami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata ; - zgodność z celami Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski - techniczna i formalna gotowość do realizacji o dotację mogą ubiegać się wyłącznie zadania w pełni przygotowane do realizacji, tzn. posiadające w dniu złożenia wniosku pełną wymaganą dokumentację techniczną oraz ważne zezwolenia formalno prawne, niezbędne do realizacji projektu. Dopuszcza się możliwość składania wniosków na projekty nie posiadające ważnego pozwolenia na budowę, jednakże dokument ten, posiadający klauzulę prawomocności musi zostać dostarczony do dnia 26 września 2005 roku do godziny Jeśli dokument ten nie zostanie dostarczony w terminie wniosek podlega odrzuceniu i nie będzie podlegać dalszej procedurze oceny (ocena merytoryczna dokonywana przez Komisję Konkursową). - zgodność projektu z polskim prawodawstwem; - projekt złożony przez wnioskodawcę musi wynikać z potrzeb określonych w dokumentach programowo planistycznych właściwych dla wnioskodawcy (np. strategia rozwoju, program rozwoju lokalnego, WPI, plan zagospodarowania przestrzennego, inne dokumenty). 9

10 Dotacje mogą zostać przyznane na realizację zadań inwestycyjnych z następujących dziedzin: I. TRANSPORT zadania polegające na budowie lub modernizacji dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich wraz z obiektami inżynierskimi, na odcinkach sieci lokalnej i regionalnej warunkujących rozwój przedsiębiorczości (otwierających lub poprawiających dostęp do istniejących lub przewidywanych terenów inwestycyjnych wyznaczonych w lokalnych dokumentach planistycznych, do terenów przemysłowych, stref gospodarczych); II. TWORZENIE STREF AKTYWNOŚCI zadania obejmujące kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje, uzbrojenie ww. terenów w infrastrukturę wodno kanalizacyjną, telekomunikacyjną, energetyczną, drogową (drogi wewnętrzne, place, parkingi) oraz jej przyłączenie do istniejącego systemu infrastruktury, usunięcie zbędnych zabudowań, niwelacje terenu, odtworzenia, przekładki, racjonalizacja istniejącej infrastruktury; III. INFRASTUKTURA ŚRODOWISKOWA inwestycje w ochronę środowiska obejmujące zadania polegające na budowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz systemu gospodarowania odpadami, w tym zwłaszcza pochodzącymi z działalności gospodarczej; IV. ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH zadania powiązane z rewitalizacją obszarów miejskich, w szczególności: - (A) zadania obejmujące inwestycje w publiczną infrastrukturę służącą rozwojowi przedsiębiorczości: odnowa centrów miast, modernizacja obiektów będących własnością JST, które można przeznaczyć na wynajem pod działalność gospodarczą, budowa i modernizacja sieci wod.-kan.-c.o., - (B) zadania w przestrzeni publicznej (na gruncie, którego właścicielem jest podmiot publiczny) w bezpośrednim otoczeniu istniejących niewielkich podmiotów gospodarczych lub powstających nowych podmiotów (zadania te realizowane będą na wniosek podmiotów gospodarczych, zrzeszeń przedsiębiorców), polegające na m.in. poprawie stanu przestrzeni publicznej w otoczeniu podmiotów gospodarczych, przebudowie chodników, budowie lub modernizacji parkingów oraz dojazdów do nich, budowie lub modernizacji placów targowych. 10

11 Każdy wnioskodawca ma prawo do złożenia następującej liczby wniosków: Gmina lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1 Powiat lub jego jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną 2 Miasto na prawach powiatu lub jego jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną 3 Województwo lub jego jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną 3 Związki lub porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - 1 Wnioski złożone niezgodnie z tą zasadą zostaną odrzucone Rodzaje kosztów kwalifikowanych Przy określaniu wielkości dotacji brane są pod uwagę jedynie koszty kwalifikujące się. Ponadto wnioskodawca powinien dołożyć wszelkiej staranności w kalkulację budżetu tak, aby przedstawione wartości były określone zgodnie z zasadami szacowania kosztów inwestycji. Koszty kwalifikowane muszą spełniać następujące warunki: muszą to być koszty inwestycyjne niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów projektu; muszą być oszacowane zgodnie z zasadami właściwego zarządzania finansowego. Za koszt kwalifikowany nie będą uznane: Podatki, cła i opłaty skarbowe (w tym podatek VAT); Zobowiązania z tytułu robót budowlanych, dostaw towarów lub usług oraz pozostałe zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umów z dostawcami lub wykonawcami; Opłaty leasingowe oraz koszty finansowe z tytułu otrzymanych kredytów (odsetki, opłaty, prowizje); Nabycie lub dzierżawa gruntów; Zakup lub leasing samochodów osobowych; 11

12 Wszelkie koszty poniesione przed datą podpisania umowy pomiędzy beneficjentem a Wojewodą, z wyjątkiem kosztów do wysokości wkładu własnego deklarowanego w złożonym wniosku; Koszty osobowe z tytułu wynagrodzeń, poniesione przez wnioskodawcę w związku przygotowania i/lub wdrażania projektu, z wyjątkiem kosztów nadzoru budowlanego; Zakup używanego sprzętu i wyposażenia. Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2005 roku Za koszt kwalifikowany uznawane są koszty opracowania dokumentacji dla potrzeb inwestycji planowanej do dofinansowania z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski poniesione w roku złożenia wniosku, do wysokości maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia finansowego Wsparciem objęte zostaną zadania, dla których wartość dotacji (do 50% kosztów kwalifikowanych), obliczona według opisanych pkt zasad wynosić będzie 1 : - dla zadań z zakresu transportu: od euro do euro; - dla zadań z zakresu tworzenia stref aktywności: od euro do euro; - dla zadań z zakresu infrastruktury środowiskowej: od euro do euro; - dla zadań z zakresu odnowy obszarów miejskich: od euro do euro w przypadku zadań opisanych w punkcie A, lub od euro do euro w przypadku zadań opisanych w punkcie B. Możliwe jest współfinansowanie zadania przez fundusz w kwocie mniejszej niż wnioskowana. W takim przypadku wymagane jest potwierdzenie przez Beneficjenta gotowości do realizacji zadania pomimo obniżonego poziomu dotacji z Funduszu. Środki z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski nie mogą być łączone, w celu sfinansowania tego samego zadania, ze środkami finansowymi uzyskanymi przez wnioskodawcę z innych konkursów lub programów grantowych. 1 1 EUR = 4,0521PLN zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej poprzedzającego bieżący kwartał. 12

13 2.2 Składanie wniosków Formularz wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy składają wnioski o dofinansowanie projektu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1.1 do Regulaminu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski załączonego do niniejszych wytycznych. Należy ściśle przestrzegać układu wniosku i nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści, kolejności i formie pytań. Wniosek należy wypełniać w języku polskim na komputerze. Odpowiadając na poszczególne pytania należy udzielać zwięzłych, precyzyjnych odpowiedzi, które pozwolą ustalić jak zostaną osiągnięte zaplanowane rezultaty projektu oraz jak zgłaszany projekt przyczyni się do realizacji celów Programu. Wnioski wypełnione odręcznie i/lub na niewłaściwym formularzu nie będą rozpatrywane. Każda strona wniosku musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania wniosku Wymagane załączniki Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: - wykaz posiadanej dokumentacji technicznej opracowanej dla potrzeb projektu; - kopie wymaganych przez prawo polskie zaświadczeń i pozwoleń potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do podpisania wniosku. W przypadku braku ważnego pozwolenia na budowę oświadczenie o przewidywanym terminie uzyskania. - jeśli jest protokół z postępowania przetargowego; - oświadczenie złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (do oświadczenia musi zostać dołączona: kopia wyciągu z uchwały budżetowej na rok 2005 lub kopia wieloletniego planu inwestycyjnego lub kopia uchwały intencyjnej zabezpieczającej środki na realizację projektu w budżecie na rok 2006 w dokumentach tych powinna być wymieniona dokładna nazwa projektu i kwota przewidziana na współfinansowanie) ; - pisemne oświadczenie podpisane przez upoważnioną osobę, iż wnioskodawca posiada prawo dysponowania nieruchomością niezbędną do realizacji projektu przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia jego realizacji; 13

14 - ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (np. studium wykonalności); - ocena oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagana polskim prawem); - skrócony opis projektu w języku angielskim (max 2 strony) opracowany zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych wytycznych; Szczegółowa lista wymaganych załączników jest integralną częścią wniosku stanowiącego załącznik 1.1. do Regulaminu, o którym mowa w punkcie 4.12 niniejszych Wytycznych. Wszystkie dokumenty, dołączane do wniosku jako kopie, muszą zostać opatrzone na każdej stronie podpisem za zgodność z oryginałem uprawnionej osoby z jej pieczątką oraz datą Sposób i miejsce składania wniosków Wniosek musi zostać dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych ul. Kordylewskiego Kraków Dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem, datą oraz godziną wpłynięcia a także numerem identyfikacyjnym wniosku. Wnioski przekazane w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną itp.) lub na inny adres zostaną odrzucone. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację konkursową: - formularz wniosku w formie wydruku (oryginał i 2 kopie) wraz z jednym kompletem wymaganych załączników dołączonym do oryginału; - wersja elektroniczna (dyskietka lub płyta CD). Każdy egzemplarz wniosku powinien być umieszczony w osobnym segregatorze, a jego poszczególne strony muszą stanowić integralną całość. 14

15 Segregatory należy opisać w następujący sposób: nazwa programu: Wniosek do Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego pełna nazwa i adres wnioskodawcy; tytuł projektu Terminy Wnioski należy składać do 9 września 2005 roku, do godz Wnioski, które fizycznie wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego po tym terminie, będą odrzucone, nawet jeśli data stempla pocztowego będzie wcześniejsza Informacje dodatkowe Dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych telefonicznie pod numerem (012) Zapytania można kierować także faksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem Fundusz Dotacji Inwestycyjnych : fax: (012) Ocena i wybór projektów Wybór projektów Ocena projektów składa się z sześciu etapów: I. Ocena formalna wniosków będzie dokonywana przez pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w terminie 10 dni roboczych od momentu wpłynięcia wniosku, pod kątem kryteriów opisanych w punkcie 2.1 niniejszych wytycznych. Projekty niespełniające kryteriów formalnych zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrzenia. 15

16 W razie stwierdzenia braków w dokumentacji Departament wzywa faxem oraz listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia faksem. Nie uzupełnienie braków formalnych w trybie i zakresie wskazanym w wezwaniu, stanowi podstawę do uznania wniosku za nie spełniający wymogów formalnych. II. Ocena merytoryczna będzie dokonywana przez powołaną do tego celu Komisje Konkursową. Komisja Konkursowa w terminie 7 dni roboczych ustala listę rankingową w oparciu o wyniki oceny formalnej. Kryteria oceny merytorycznej: Lp. Nazwa kryterium Punktacja Waga kryterium 1 Planowana liczba utworzonych miejsc pracy 2 Planowana liczba utrzymanych miejsc pracy 3 Projekt polegający na rewitalizacji obszarów zdegradowanych lub realizowany na terenach poprzemysłowych. 4 Efektywność kosztowa realizacji projektu 0-3 0, ,20 1 projekt spełnia kryterium 0 - projekt nie spełnia kryterium 0, ,15 5 Problemy w sferze społecznej i gospodarczej występujące na obszarze realizacji projektu (skala i zasięg problemów) stopa bezrobocia w powiecie na terenie którego realizowany będzie projekt 6 Projekt realizowany na terenie gminy należącej do grupy gmin szczególnie preferowanych do 9,9% - 0 pkt od 10% do 14,9% - 1 pkt od 15% do 19,9% - 2 pkt powyżej 20% - 3 pkt 1 gminy Babice, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż, Oświęcim gmina wiejska oraz Trzebinia 0 pozostałe gminy 0,15 0,10 Każdy projekt otrzyma w trakcie oceny merytorycznej punktację, na podstawie której tworzona jest lista rankingowa. 16

17 III. Lista rankingowa przedstawiana jest w formie informacji Zarządowi Województwa Małopolskiego w ciągu 5 dni roboczych od jej powstania. IV. Opinia Regionalnego Komitetu Sterującego (RKS) po ustaleniu listy rankingowej RKS wyraża opinię do przedstawionego zestawienia. W oparciu o dokonaną ocenę merytoryczną Regionalny Komitet Sterujący opiniuje listę rankingową projektów i podejmie uchwałę rekomendującą Zarządowi Województwa Małopolskiego przyznanie dotacji na projekty, które w najlepszy sposób przyczynią się do realizacji założeń programu, aż do wyczerpania środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski. V. Ostateczny wybór projektów ostatecznego wyboru projektów spośród wniosków umieszczonych na liście rankingowej dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego. VI. Akceptacja przez Bank Rozwoju Rady Europy. Bank Rozwoju Rady Europy ostatecznie podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji na podstawie przedłożonej do akceptacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania oraz skróconych opisów projektów opracowanych w języku angielskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych wytycznych. Bank ma możliwość odrzucenia projektu z listy projektów dofinansowanych. Od decyzji Banku nie ma odwołania. 3. Realizacja projektu 3.1. Decyzja o przyznaniu dotacji oraz formalności wstępne Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych na piśmie o decyzji dotyczącej ich wniosku. Decyzja o odrzuceniu wniosku lub nie przyznaniu dotacji zostanie uzasadniona. Po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały o ostatecznej akceptacji listy projektów oraz jej zatwierdzeniu przez Bank Rozwoju Rady Europy, Samorząd Województwa Małopolskiego niezwłocznie przekaże przedmiotowe uchwały wraz z dokumentacją zebraną w trakcie naboru Wojewodzie, który zawrze umowę 17

18 o dofinansowanie z beneficjentem regulującą zasady przekazywania i rozliczania dotacji oraz prześle ją do podpisu. Beneficjent otrzyma projekt umowy zgodnie z wzorem załączonym do Regulaminu instrumentu (Załącznik nr 1.2) Realizacja projektu Ostateczna kwota dotacji: Maksymalna kwota dotacji zostaje określona w umowie o dofinansowanie i ma charakter szacunkowy. Umowa o dofinansowanie określa wartość dotacji jako odsetek współfinansowania z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski (przedstawionego we wniosku), w stosunku do ogólnej wartości kontraktu inwestycyjnego określonego po przeprowadzeniu przetargu, lecz nie więcej niż wartość zatwierdzonego wsparcia ze środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski. Niespełnienie wyznaczonych celów: Jeżeli beneficjent nie zrealizuje projektu zgodnie z założeniami wyrażonymi w podpisanej umowie o dofinansowanie, dostarczy nieprawidłowych informacji we wniosku o dofinansowanie projektu, uporczywie lub w sposób rażący narusza postanowienia umowy o dofinansowanie lub wydatkuje środki w sposób niezgody z jej postanowieniami, wówczas Wojewoda ma prawo do wstrzymania płatności, zmniejszenia wkładu ze środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski i/lub do wypowiedzenia umowy. Może wówczas również zażądać częściowego lub całkowitego zwrotu już wypłaconych kwot wraz z należnymi odsetkami. Zmiany w zakresie i budżecie projektu: Wszelkie zmiany w projekcie inwestycji muszą mieć formę pisemną. O niektórych zmianach (adresu, konta bankowego itp.) wystarczy pisemnie powiadomić Wojewodę. 18

19 Pozycje budżetowe mogą różnić się od pierwotnych wartości liczbowych pod warunkiem, iż zostaną zachowane następujące warunki: - zmiana nie ma wpływu na podstawowy cel projektu, - efekt finansowy ogranicza się do przeniesienia między poszczególnymi pozycjami budżetowymi oznaczającymi zmianę mniejszą niż 10% pierwotnej kwoty danych pozycji. W takim przypadku beneficjent może dokonać zmiany, o której winien niezwłocznie poinformować Wojewodę. Nie zezwala się na umieszczenie w budżecie rezerwy na nieprzewidziane wydatki. We wszystkich pozostałych przypadkach należy uprzednio złożyć pisemny wniosek z wyjaśnieniami potrzeby dokonania zmian, który będzie podstawą aneksowania umowy o dofinansowanie. Informacje dodatkowe: Samorząd Województwa lub Wojewoda Małopolski mogą zażądać dodatkowych informacji dotyczących wdrażania i realizacji projektu. Wybór wykonawcy projektu: Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne dla realizacji projektu muszą być dokonywane przez beneficjenta zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych oraz prawem Unii Europejskiej. O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się także projekty, w odniesieniu do których rozpoczęto lub zakończono już procedurę o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zgłaszania projektu będącego w trakcie realizacji poniesione koszty można uznać za wkład beneficjenta pod warunkiem, iż do daty podpisania umowy o dofinansowanie nie przekroczą deklarowanego w złożonym wniosku wkładu własnego i są wydatkami kwalifikowanymi w rozumieniu zapisów punktu niniejszych Wytycznych. Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2005 roku Dokumentacja i księgi rachunkowe projektu: Beneficjent musi prowadzić dokładną i prawidłową dokumentację księgową związaną z realizacją projektu. Beneficjent musi przechowywać stosowną dokumentację przez okres pięciu lat od daty zakończenia projektu. 19

20 Kontrola: Przewiduje się możliwość kontroli dokumentacji, a także samej inwestycji, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy Monitoring Monitoring realizacji projektu prowadzony jest w oparciu o trzy podstawowe kryteria: - zgodność inwestycji z celami Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski; - właściwe wykorzystanie środków; - zgodność raportów z umową o dofinansowanie projektu. Raporty winny być przygotowane w języku polskim. Począwszy od momentu przekazania przez Wojewodę części dotacji beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania Wojewodzie Małopolskiemu oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego, w terminie dwóch tygodni po upływie każdego kwartału, kwartalnych raportów sporządzanych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 niniejszych wytycznych, potwierdzonych przez Skarbnika/Głównego Księgowego beneficjenta. Do raportów będą dołączane kopie przelewów bankowych. Analogicznie sporządzane będą raporty roczne, wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do niniejszych wytycznych. Po zakończeniu realizacji projektu beneficjent przedstawi Wojewodzie do akceptacji końcowe rozliczenie z wykorzystania przyznanej dotacji, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa. 4. Zarządzanie środkami w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski 4.1. Samorząd Województwa Małopolskiego Samorząd Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie i zarządzanie dotacjami inwestycyjnymi w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski stanowiącego instrument Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji 20

21 Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. Samorząd Województwa odpowiedzialny jest za: - upowszechnianie informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy, w ramach komponentu dotacje inwestycyjne wśród potencjalnych jego beneficjentów, - ogłaszanie konkursu ofert w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, - udzielanie informacji dotyczących procedury konkursu ofert, jak również świadczenie pomocy doradczej dla potencjalnych beneficjentów, - informowanie wnioskodawców o podjęciu decyzji dotyczącej przyznania dotacji lub odrzucenia wniosku, - po ostatecznym zatwierdzeniu projektów przez BRRE wnioskowanie do Wojewody Małopolskiego o przygotowywanie i zawieranie umów o dotację z beneficjentami, - zapewnienie regularnego rzeczowego monitoringu dotacji (zgodności wykorzystania dotacji z obowiązującymi zasadami i wytycznymi) i współfinanowanych z jej środków prac, - zbieranie i weryfikację raportów, - przygotowywanie okresowych raportów ze stanu realizacji programu dla Ministra Gospodarki i Pracy Wojewoda Małopolski Wojewoda jest odpowiedzialny za podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami, prowadzenie monitoringu, a w szczególności: - podpisywanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem - przekazywanie Samorządowi Województwa Małopolskiego kopii umów o dofinansowanie oraz w przypadku zawarcia aneksu do ww. umowy, przekazanie jego kopii, - zbieranie danych finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Programu i przekazywanie ich Samorządowi Województwa Małopolskiego, - przekazywanie Samorządowi Województwa informacji o dokonanych na rzecz beneficjenta płatnościach w terminie do 5 dni roboczych od daty przelewu, 21

22 - sporządzanie oraz przekazywanie Samorządowi Województwa Małopolskiego w terminie dwóch tygodni po upływie każdego kwartału, kwartalnych informacji finansowych ze stanu realizacji Programu (zagregowana informacja na temat przelewów na konta beneficjentów), - przygotowanie rocznych informacji finansowych na temat wdrażania Programu w terminie dwóch tygodni od końca roku (zagregowana informacja na temat przelewów na konta beneficjentów) wraz ze wskazaniem wszelkich nieprawidłowości w jego realizacji i przekazywanie ich Samorządowi Województwa Małopolskiego, - przekazywanie do wiadomości Samorządu Województwa korespondencji z beneficjentami na temat nieprawidłowości w realizacji projektów Regionalny Komitet Sterujący Regionalny Komitet Sterujący jest ciałem opiniodawczo doradczym Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego w części dotyczącej realizacji działania 2.2. Podstawowym zadaniem RKS jest opiniowanie listy rankingowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego W Departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego została wyodrębniona jednostka organizacyjna, do której zadań należy: - dostarczanie informacji / formularzy wniosków o dofinansowanie potencjalnym beneficjentom, - organizacja naboru wniosków o dofinasowanie, - ocena formalna, - organizacja prac Komisji Konkursowej, - techniczna obsługa pracy Regionalnego Komitetu Sterującego Komisja Konkursowa 22

23 Komisja Konkursowa powoływana jest zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego celem dokonania oceny merytorycznej projektów, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej Minister Gospodarki i Pracy Zarządzającym Programem od strony merytorycznej jest Minister Gospodarki i Pracy, który nadzoruje wykonanie zadań wynikających z umowy pożyczki oraz porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Wojewodą Małopolskim Minister Finansów Minister Finansów jest odpowiedzialny za wykonanie umowy pożyczki w części finansowej. Przekazuje sprawozdania z realizacji Programu do Banku Rozwoju Rady Europy Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) Bank Rozwoju Rady Europy jest instytucją, która podpisała z Rządem RP umowę o udzielenie kredytu w wysokości nie przekraczającej 25 mln Euro. Kwota 5 mln Euro została przeznaczona na zasilenie Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski, natomiast pozostała część kredytu wydatkowana jest na terenie województwa śląskiego. Bank Rozwoju Rady Europy akceptuje listę wniosków, które uzyskały dotację na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego. Brak akceptacji dla wniosku z listy powoduje jego odrzucenie, bez możliwości odwołania Beneficjent / Wnioskodawca Beneficjent / Wnioskodawca gminy i powiaty województwa małopolskiego oraz samorząd województwa, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, które otrzymały dotację na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. Wnioskodawca przyjmuje dotację i zobowiązuje się zrealizować projekt na swoją własną odpowiedzialność Wykonawca 23

24 Wykonawca firma wyłoniona przez wnioskodawcę w przetargu, w celu wykonania prac lub zbudowania obiektu współfinansowanego ze środków w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski Projekt Projekt przedsięwzięcie inwestycyjne zgłoszone przez wnioskodawcę, do dofinansowania ze środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski mające na celu łagodzenie regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa, wielkiej syntezy chemicznej oraz realizację priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego Regulaminy Wytyczne wdrażane będą w oparciu o załączony regulamin (załącznik 1). 24

25 4.13. Schemat decyzyjny WNIOSEK O DOFINASOWANIE PROJEKTU Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych - nabór wniosków; - ocena formalna; Komisja Konkursowa - ocena merytoryczna projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną; - lista rankingowa; Bank Rozwoju Rady Europy - ostateczne zatwierdzenie listy beneficjentów zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia; Zarząd Województwa - przekazanie zatwierdzonej przez BRRE listy beneficjentów do Wojewody, - poinformowanie beneficjentów o ostatecznym rezultacie naboru; UMOWA O DOFINANSOWANIE Regionalny Komitet Sterujący - opiniowanie wniosków; - rekomendacja dla Zarządu Województwa; Wojewoda - przygotowanie umów o dotację, - podpisanie umów z beneficjentami; - przekazanie środków na rachunki beneficjentów; Zarząd Województwa -uchwała zatwierdzająca listę wniosków o dofinansowanie, - przekazanie listy wniosków wraz ze streszczeniami opisów projektów do BRRE za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki i Pracy w celu zatwierdzenia, Beneficjenci - realizacja planowanej inwestycji 25

26 5. Spis załączników 1. Regulamin Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. 2. Formularz raportu kwartalnego z realizacji projektu. 3. Formularz raportu rocznego z realizacji projektu. 4. Instrukcja do raportu kwartalnego z realizacji projektu. 5. Formularz skróconego opisu projektu w języku angielskim. 26

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1. i 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/ powiatów województwa śląskiego w ramach instrumentu Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/ powiatów województwa śląskiego w ramach instrumentu Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu miasta dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 7621 UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/437/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/437/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Uchwała Nr XXXIII/437/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów

Bardziej szczegółowo

-Projekt- Uchwała Nr VII /. / 2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 maja 2011 roku

-Projekt- Uchwała Nr VII /. / 2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 maja 2011 roku -Projekt- Uchwała Nr VII /. / 2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI 1 Wprowadzenie 1. Niniejsze Procedury określają sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 367 UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 367 UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 367 UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Bardziej szczegółowo

KOTŁÓW NA BIOMASĘ PROGRAM

KOTŁÓW NA BIOMASĘ PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu: Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Końskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 2364 UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI /223/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Budżet obywatelski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny oraz trybu postępowania w sprawie rozdzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji.

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Konkurs na rewitalizację został ogłoszony 4 listopada br. Jego podstawą jest umowa zawarta między Województwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia Załącznik do Uchwały Nr 258/2010 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/2569/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. R E G U L A M I N organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku. ogłasza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku. ogłasza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE NP.3146.33.2017.ZA Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku Małopolski Kurator Oświaty, na podstawie art. 43, art. 47 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ PRZEZ FUNDACJĘ TESCO DZIECIOM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ PRZEZ FUNDACJĘ TESCO DZIECIOM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ PRZEZ FUNDACJĘ TESCO DZIECIOM I. Obszary działania Fundacji Tesco Dzieciom (Fundacji) 1. Całość działań Fundacji zmierza do realizacji celów statutowych. 2. Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3. w okresie sprawozdawczym. II. Nazwa instrumentu. III. Kwota wydatkowana

ZAŁĄCZNIK 3. w okresie sprawozdawczym. II. Nazwa instrumentu. III. Kwota wydatkowana ZAŁĄCZNIK 3 Wytycznych dla wnioskodawców w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/ powiatów województwa śląskiego w ramach instrumentu Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skieroj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2065 UCHWAŁA NR 164/XXII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 23 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński dotacji celowych dla rodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Choczewo.

UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Choczewo. UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY CHOCZEWO w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Choczewo. Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe

Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe Umowa o dofinasowanie podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszony nabór kandydatów na ekspertów dotyczy następujących dziedzin 1 :

Ogłoszony nabór kandydatów na ekspertów dotyczy następujących dziedzin 1 : OGŁOSZENIE: Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barcin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

(Postanowienia ogólne)

(Postanowienia ogólne) Regulamin Konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Na podstawie 7 ust. 2 uchwały nr 32/2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXX/1028/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR LXX/1028/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR LXX/1028/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 612/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 17 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2014 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2014 r. Wojewoda Opolski, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

projekt Uchwała Nr Rady Gminy Solec-Zdrój w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zada ń z zakresu sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój.

projekt Uchwała Nr Rady Gminy Solec-Zdrój w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zada ń z zakresu sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój. projekt Uchwała Nr Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zada ń z zakresu sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/16 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/16 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 2533 UCHWAŁA NR XIX/125/16 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

, , , , ,00

, , , , ,00 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017-2018

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 17 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 17 listopada 2009 r. Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do UCHWAŁY Nr XXIX/229/2013 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABICE W 2012r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABICE W 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 210/2011 Wójta Gminy Babice z dnia 22.12.2011r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 Art. 1 Dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie niekomercyjnych projektów dotyczących tematyki Unii Europejskiej i członkostwa Polski w jej strukturach,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Podstawa: Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 maja 2014 REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w MIECHOWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w MIECHOWIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w MIECHOWIE Załącznik do Uchwały Nr 147/351/14 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 09.07.2014 r ZARZĄD POWIATU MIECHOWSKIEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Na

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym.

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania. z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania. z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, Załącznik do Uchwały Nr 39/234/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 16 listopada 2015 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy

Bardziej szczegółowo