SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SZKOLENIOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SZKOLENIOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SZKOLENIOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych, w zakresie określonym w punkcie III SIWZ. 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. Stosowne informacje ukażą się również na stronie internetowej mops Wejherowo (www.mops.wejherowo.pl/systemowy) 5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) MOPS lub Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. c) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. e) Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie III SIWZ. f) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

3 6. Dane Zamawiającego: Konto bankowe: Nr konta bankowego: NIP: Dokładny adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17, Wejherowo. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: do korespondencji w sprawie Zamówienia: Znak Postępowania: ZP/POKL/01/2011. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. II. Tryb udzielania zamówienia. 2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami, zwana w treści Prawo zamówień publicznych. 2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych. 2.3 Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art Prawo zamówień publicznych. 2.4 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości

4 zamówień publicznych (Dz. U. nr 224, poz. 1796), 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. nr 224, poz. 1795), 5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz.93 z późn. zm.). 6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.). III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych kursów zawodowych w zakresie tematyki przedstawionej w częściach od 1 do 19 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Kursy zawodowe przeznaczone są dla 31 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego W drodze do pracy realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Część 1 CPV Szkolenie Barman kelner z obsługą kasy fiskalnej dla 1 osoby skierowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. Program szkolenia minimum 120 godzin zajęć w tym 80 godzin zajęć praktycznych - musi zawierać takie zagadnienia jak: - przygotowanie bufetu do pracy - komunikowanie się z klientami - zastosowanie narzędzi do obsługi konsumenckiej - zastosowanie i obsługa urządzeń podgrzewających, chłodniczych i transportowych, - obsługa sali.

5 - serwowanie potraw, przygotowywanie potraw w obecności klienta, - obsługa gości hotelowych przez kelnera, - przygotowywanie i serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych, - sporządzanie wybranych dań garmażeryjnych i barowych - obsługa klienta przy bufecie, - organizacja i obsługa bankietów, przyjęć - przepisy BHP, ppoż. - wystawianie rachunków i rozliczanie bufetu - obsługa kasy fiskalnej (kelnerskiej) - etyka i psychologia pracy Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011 r. Część 2 CPV Szkolenie Elektryk z uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP do 20 kv dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 220 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych - musi zawierać następujące zagadnienia: - obliczanie obwodów elektrycznych - obliczanie mocy zainstalowanej i przeliczeniowej - rysowanie schematów zastępczych, - obliczanie rozpływu prądu, - określenie przekroju przewodu w instalacjach elektrycznych, - identyfikacja rodzajów zabezpieczeń, - zasady wyboru zabezpieczenia w instalacjach, - zasady wyboru aparatury łączeniowej w instalacjach, - czytanie dokumentacji technicznej, - posługiwanie się elektronarzędziami, - montowanie obudowy rozdzielnicy,

6 - montowanie zabezpieczeń, - montowanie łączników, - wykonywanie połączeń elektrycznych, - zasady wykonywania pomiarów elektrycznych, - instalowanie styczników, przekaźników, układów programowalnych, specjalnego przeznaczenia, przycisków, - zajęcia praktyczne: a/ lutowanie, bielenie, zarabianie końców przewodów i zaciskanie końcówek na przewodach, b/ materiały przewodzące, konduktywność i rezystywność, zależność rezystancji przewodnika od jego wymiarów. c/ materiały izolacyjne - właściwości i ich zastosowanie. d/ sprawdzanie ciągłości obwodu i rezystancji izolacji. Wyszukiwanie uszkodzeń w obwodach elektrycznych poprzez pomiar napięcia. Pomiar prądu pobieranego przez różne odbiorniki. Określanie stanu pracy urządzenia po zmierzonym poborze prądu. Oddziaływanie prądu na organizm ludzki i ratowanie porażonego prądem. Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym. Pomiar mocy pobieranej przez różne odbiorniki. Obliczenie elementu grzejnego, dobór i wymiana w urządzeniach gospodarstwa domowego. Montaż osprzętu w oświetleniowych instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. e/ systemy układów sieci zasilania, rodzaje instalacji zależnie od zastosowania, schemat instalacji elektrycznej budynku. f/ budowa instalacji oświetleniowej z łącznikami instalacyjnymi: świecznikowym, schodowym, schodowo-krzyżowym, automatem schodowym i automatem zmierzchowym. g/ podłączanie bezpieczników, wyłączników zwarciowych i licznika energii elektrycznej. h/ naprawa, wyszukiwanie usterek i montaż lamp oświetleniowych, konserwacja, BHP; i/ maszyny prądu zmiennego, transformatory. Zasada działania, budowa, rodzaje, zastosowanie. j/ aparaty elektryczne; wyłączniki warstwowe, przełączniki, styczniki. Budowa, sprawdzanie połączeń, analiza z rysowanym schematem. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

7 z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: Wrzesień listopad 2011r. Część 3 CPV Szkolenie Księgowość i rachunkowość dla grupy 3 osób skierowanych przez MOPS. Program szkolenia minimum 150 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych przy wykorzystaniu programów komputerowych - musi zawierać następujące zagadnienia: - ordynacja podatkowa, - ustawa o podatku od towarów i usług, - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, - koszty i przychody dokumentowanie i ewidencja, - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, - karta podatkowa, - prowadzenie księgi przychodów i rozchodów przy użyciu systemu komputerowego, - wypełnianie deklaracji podatkowej, - współpraca z ZUS za pośrednictwem programu Płatnik. W trakcie zajęć praktycznych (60 godzin) dotyczy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, programu Płatnik, Symfonia wykonawca zapewnia 1 stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika szkolenia. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: Wrzesień - listopad 2011 r. Część 4 CPV Szkolenie Kucharz dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 120 godzin w tym 100 godzin zajęć praktycznych - musi zawierać następujące zagadnienia: - dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w gastronomii.

8 - dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w gastronomii. - przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w gastronomii - przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w gastronomii. - dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w gastronomii. - sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w gastronomii. - planowanie posiłków i układanie prostego menu w gastronomii. - porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w gastronomii. - organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony. - przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w gastronomii. - ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów w gastronomii. - ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych gastronomii. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 5 CPV Szkolenie Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 10 osób skierowanych przez MOPS. Program szkolenia minimum 160 godzin w tym 100 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1. Standardy obsługi klienta. 2. Nawiązanie kontaktu z klientem. 3. Przekazanie informacji. 4. Zakończenie rozmowy. 5. Komunikacja werbalna, niewerbalna, nieświadoma. 6. Umiejętność aktywnego słuchania. 7. Typologia klienta. 8. Trudne sytuacje w obsłudze klienta.

9 9. Reklamacje. 10. Polityka Fiskalna - fiskalizacja i wprowadzenie kasy. 11. Opis techniczny kas fiskalnych. 12. Uruchomienie i obsługa kasy. 13. Format paragonu. 14. Operacje raportów. 15. Raport z pamięci fiskalnej. 16. Instrukcja programowania. 17. Zajęcia praktyczne na kasach fiskalnych. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 6 CPV Kurs Kosmetyczny dla 2 osób skierowanych przez MOPS. Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1. Wizaż - pielęgnacja twarzy przed makijażem, analiza kolorystyczna, stylizacja, rodzaje makijażu, wykonywanie różnych rodzajów makijażu, stylizacja fryzur. 2. Kurs manicure - przygotowanie dłoni do zabiegu i pielęgnacja dłoni w tym: wskazania i przeciwwskazania do manicure, choroby paznokci, nadawanie kształtu paznokciom, techniki wycinania skórek, zabieg parafinowy na dłonie, wykonywanie manicure różnymi metodami: - manicure biologiczny, manicure mechaniczny, tradycyjne malowanie paznokcia, manicure francuski. 3. Przedłużanie rzęs - bhp podczas wykonania zabiegu, przeciwwskazania do wykonania zabiegu, narzędzia wykorzystywane podczas przedłużania rzęs, rodzaje rzęs i podział ze względu na długość i stopień podkręcenia, pielęgnacja, uzupełnianie i korekta rzęs, techniki zakładania rzęs, technika usuwania rzęs.

10 4. Tipsy, metoda żelowa - zakładanie tipsów metodą żelową, przedłużanie płytki paznokciowej na tipsie, uzupełnianie paznokci żelowych, praca z frezarką, zdobienie paznokcia. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 7 CPV Kurs Spawacz dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 300 godzin w tym zajęcia praktyczne, musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1. Odnowienie uprawnień metodą CO2 135, 136 egzamin. 2. Spawanie metodą TIG, w tym: szkolenie, praktyka, egzamin. - Wykonywanie spoin pachwinowych + egzamin, - Wykonywanie spoin czołowych blach + egzamin, - Wykonywanie spoin czołowych rur + egzamin Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 8 CPV Szkolenie Pracownik Administracyjno - biurowy dla 2 osób skierowanych przez MOPS. Program szkolenia minimum 120 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) Organizacja pracy biurowej, w tym: podstawy działania biura, wyposażenie i urządzenie techniki biurowej, schemat organizacyjny, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów, korespondencja biurowa, dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt.

11 2) Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych, rozliczanie podróży służbowej, limity kilometrów dla prywatnych samochodów do celów służbowych, organizacja zebrań, konferencji, warsztaty. 3) Przepływ informacji w zarządzaniu biurem, w tym: informacja jako podstawa podjęcia decyzji, warunki skuteczności informacji, przekazywanie informacji, stopień zabezpieczenia tajemnicy, 4) Organizacja i zarządzanie, zarządzanie czasem, kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi, znaczenie sprawnej organizacji, zasady podziału pracy, określenie i weryfikacja celów działania, metody planowania i prowadzenia sekretariatu, planowanie długo i krótkoterminowe, błędy w planowaniu, unikanie odwlekania spraw. 5) Kultura zawodu, w tym: savoir vivre w usługach firmy, rozmowy telefoniczne w biurze, przyjmowanie interesantów, zasady efektywnej komunikacji, komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi, umiejętności w zakresie komunikacji, sprawna komunikacja z klientem, rozwijanie precyzji w komunikacji, sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem, bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania. 6) Praca w warunkach stresu. 7) Zagadnienia prawne. 8) Obsługa urządzeń biurowych. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 9 CPV Kurs Przedstawiciel Handlowy dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) Nawiązywanie kontaktów handlowych z klientami. 2) Zdobywanie zaufania klientów. 3) Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami. 4) Poznawanie potrzeb klientów.

12 5) Skuteczne prezentowanie ofert handlowych. 6) Odpieranie obiekcji klientów. 7) Skuteczne przedstawianie cen. 8) Negocjacje cenowe i obrona marży. 9) Finalizowanie sprzedaży. 10) Rozmowy przyspieszające ściąganie należności. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 10 CPV Kurs Opiekun osoby starszej dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 110 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona ppoż. 2) ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja. 3) Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna. 4) Anatomia z fizjologią. 5) Proces starzenia się organizmu człowieka. 6) Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby. 7) Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów. 8) Problemy opieki chorych niepełnosprawnych. 9) Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku. 10) Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia. 11) Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji. 12) Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci. 13) Pierwsza pomoc w geriatrii. 14) Wybrane zagadnienia farmakoterapii 15) Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

13 Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 11 CPV Kurs Operator koparko - ładowarki dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 170 godzin w tym 100 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) użytkowania eksploatacyjnego, 2) dokumentacji technicznej, 3) bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) podstaw elektrotechniki, 5) silników spalinowych, 6) elementów hydrauliki, 7) budowy koparko-ładowarek, 8) technologii robót, Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 12 CPV Kurs Magazynier z obsługą wózków widłowych dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) Przepisy i normy w magazynowaniu. 2) Organizacja gospodarki magazynowej. 3) Zagospodarowanie magazynu oraz techniki magazynowania. 4) Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów.

14 5) Wydawanie towarów 6) Zapasy: cel i funkcje zapasów. 7) Nowoczesne metody gospodarowania zapasami. 8) Systemy ewidencji zapasów. 9) Obsługa wózków jezdniowych. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 13 CPV Kurs Dyżurny ruchu kolejowego - nastawniczy dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia musi zawierać tematykę szkolenia i zakres egzaminu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra. Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego określony został w wyżej wymienionym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury jako załącznik. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodny z w/w przepisami. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 14 CPV Kurs Profesjonalne szycie firan dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 300 godzin w tym 180 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) podstawy kroju i szycia, 2) rodzaje tkanin przeznaczonych do szycia firan, zasłon, narzut, pokrowców,

15 3) projektowanie i szycie firan, zasłon, 4) projektowanie i technologia szycia pokrowców, narzut, kap, poduszek, 5) sposoby wykroju zasłon i firan, 6) najpopularniejsze wzory wykrojów, 7) projektowanie wystroju okien w oparciu o wybrane tkaniny i preferencje klienta, 8) modelowanie firan i zasłon, 9) najnowsze trendy i wzory zdobienia i dekoracji okien, 10) obsługa klienta, 11) obsługa kas fiskalnych, Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 15 CPV Kurs Kasjer walutowy dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) Znaki pieniężne i identyfikacja ich autentyczności, w tym: wspólne cechy banknotów, papier banknotowy, techniki druku (cechy technik poligraficznych, praktyczne ich rozpoznawanie), zabezpieczenia banknotów (rodzaje zabezpieczeń, praktyczne rozpoznawanie zabezpieczeń.), monety cechy monet, stopy monetarne, technologia produkcji. 2) Waluty zagraniczne i pieniądze polskie, w tym: banknoty polskie: nominały, zabezpieczenia, sposoby rozpoznawania (USD historia, emisje, rodzaje, nominały, zabezpieczenia, sposoby rozpoznawania. Charakterystyka najgroźniejszych - profesjonalnych falsyfikatów USD. EUR - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania. CHF - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania. GBP - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania. Pozostałe waluty wymienialne - SEK, DKK, NOK, CZK, HUF i inne. Praktyczne ćwiczenia na autentycznych banknotach. Techniki liczarskie).

16 3) Falsyfikaty i ich identyfikacja w tym: rodzaje fałszerstw banknotów, techniki fałszerskie banknotów, falsyfikaty monet, wykorzystywanie albumu pieniędzy zagranicznych, także udostępnienie katalogów dolarów amerykańskich, katalogu wszystkich pieniędzy świata, dla zainteresowanych profesjonalnych publikacji kolekcjonerskich. 4) Wybrane problemy dewizowe i bankowe, w tym: przepisy Prawa dewizowego, zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów, wymiana zniszczonych i uszkodzonych polskich znaków pieniężnych, przechowywanie i przewożenie wartości, warunki skupu pieniędzy zagranicznych, podstawowe informacje o praniu pieniędzy oraz identyfikacji klientów i typowaniu transakcji podejrzanych. 5) Etyka zawodu kasjera, w tym: omówienie obowiązków kasjera, odpowiedzialność materialna i karna. 6) Czynniki wpływające na pracę kasjera i wynikające z nich zagrożenia. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 16 CPV Kurs Kadry/płace dla 2 osób skierowanych przez MOPS. Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) Obliczanie wynagrodzeń. 2) Składki ZUS. 3) Prawo pracy. 4) Rekrutacja i selekcja pracowników. 5) Przepisy BHP i przeciwpożarowe. 6) Podatek dochodowy od osób fizycznych. 7) Obsługa programu "Płatnik" 8) Obsługa programu "Symfonia (moduł "Kadry - płace")" 9) Kapitał początkowy. 10) Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

17 Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z zachowaniem zasady min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 17 CPV Kurs Prawo jazdy kat. C dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 50 godzin w tym 30 godzin zajęć praktycznych, jak również badania kierowców. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 18 CPV Kurs Prawo jazdy kat. D dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 80 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych, jak również badania kierowców. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień listopad 2011r. Część 19 CPV Kurs Komputerowy dla 31 osób skierowanych przez MOPS. Program kursu minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) Test badający poziom zaawansowania w tematyce obsługi komputera oraz podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, internet) 2) Kurs podstawowy:

18 - Podstawy obsługi komputera, w tym: budowa i działanie komputera, obsługę myszy i klawiatury, przeglądanie zasobów komputera, zarządzanie strukturą plików i folderów, obsługę i dostosowanie systemu operacyjnego Windows. - Korzystanie z Internetu, w tym: bezpieczeństwo w Internecie, obsługę przeglądarek internetowych, przeglądanie zawartości Internetu. - Obsługę poczty elektronicznej , w tym: zakładanie darmowego konta pocztowego, dostęp do poczty przez witrynę internetową. - Komunikowanie się za pośrednictwem Internetu, w tym: komunikatory internetowe, portale społecznościowe. - Obsługę oprogramowania Office Word i Excel, w tym: tworzenie dokumentów, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych. 3) Kurs dla średnio-zaawansowanych: - Obsługa i konfiguracja środowiska WINDOWS. - Obsługa eksploratora WINDOWS. - Praktyczne wykorzystanie Internetu. - OUTLOOK EXPRESS - konfiguracja i zastosowanie. - Programy antywirusowe. - Programy do kompresji danych. 4) Kurs dla zawansowanych: - Bazy danych, w tym: relacyjne bazy danych, MS Access jako program do tworzenia relacyjnych baz danych, organizacja bazy danych - schemat i scenariusz, tabele Formularze, tworzenie formularzy, elementy graficzne, przełączniki, podstawy, VB Kwerendy, formułowanie powiązań między tabelami danych, raporty, formułowanie zapytań, wyniki, panel sterowania. - Poczta elektroniczna, w tym: MS Outlook jako klient poczty elektronicznej, personalizacja programu, obsługa kont pocztowych, książka adresowa, obsługa kontaktów, foldery i reguły wiadomości, Dziennik - posługiwanie się funkcją, Kalendarz - posługiwanie się funkcją, Notatki - posługiwanie się funkcją. - Komunikacja przez Internet, w tym: rodzaje komunikacji przez Internet, grupy dyskusyjne, fora, zasady korzystania i publikowania, IRC i czat, komunikatory. - Wyszukiwanie zaawansowane, w tym: wyszukiwarki internetowe, funkcje i rodzaje, formułowanie zapytań złożonych, pozycjonowanie i rankingi stron w wyszukiwarkach.

19 IV. Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać informacje o realizowaniu szkolenia/kursu finansowanego z funduszy europejskich na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. oraz w ten sam sposób oznakować miejsce prowadzenia szkolenia. V. Miejsce wykonania zamówienia: - część teoretyczna zamówienia winna odbywać się na terenie miasta Wejherowo, - część praktyczna zamówienia winna odbywać się na terenie miasta Wejherowo, bądź w odległości do 70 km od miejsca zamieszkania beneficjenta ostatecznego. VI. Godzina zegarowa szkolenia/kursu liczy się 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. VII. Każdy kurs/szkolenie musi być realizowany wg programu szkolenia/kursu. Program szkolenia/kursu stanowiący załącznik do oferty musi zawierać wszystkie elementy wynikające z 32 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z dnia 16 marca 2007 r. Nr 47, poz. 315) to jest: 1) nazwę i zakres szkolenia; 2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia; 3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia; 4) cele szkolenia; 5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej; 6) treści szkolenia/kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; 7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 8) sposób sprawdzania efektów szkolenia. Szkolenia/kursy winny być prowadzone od poniedziałku do piątku, przeciętnie nie mniej niż 30 godzin tygodniowo, a liczba godzin zajęć w danym dniu nie może być mniejsza niż 6 godzin zegarowych i nie większa niż 8 godzin zegarowych. Każde szkolenie/kurs musi kończyć się egzaminem wewnętrznym lub państwowym w zależności od specyfiki kursu. Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi

20 szkolenia następujące materiały: teczka tekturowa, brulion, długopis, materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu mogą to być np. kserokopie streszczeń wykładów. Materiały te w przypadku szkoleń finansowanych z funduszy europejskich musza być oznakowane. Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. VIII. Osoby kierowane na szkolenia będą w okresie od dnia podpisania umowy do 10 listopada 2011 r. IX. Oferty częściowe: dopuszcza się składanie ofert częściowych, czyli na poszczególne części zamówienia lub wszystkie części zamówienia. Części zamówienia, których jest 19 określa rozdział III niniejszej specyfikacji. X. Zamówienia uzupełniające: przewiduje się zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą. XI. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się ofert wariantowych. XII. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tzn. oferty można składać na każdą część tak, jakby była ona oddzielnym zamówieniem. Oferta może być złożona na jedną część, lub na dowolną ilość wybranych części. XIII. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011r. XIV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 4) są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej; 5) nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

21 14.2. Ocena zamawiającego, czy wykonawca spełnia powyższe warunki zostanie dokonana w oparciu o formułę spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszej specyfikacji. Nie spełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. XV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru załączonego do specyfikacji - załącznik Nr 2, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie według załączonego wzoru do SIWZ załącznik Nr 3, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) zaświadczenie o wpisie wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, 6) program szkolenia/kursu, 7) wykaz podstawowych narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami według wzoru do SIWZ załącznik Nr 4. Wykonawcy posiadający własny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia poświadczają ten fakt w rubryce Podstawa dysponowania zapisem sprzęt własny, w przypadku

22 korzystania z sprzętu innych podmiotów należy wpisać tytuł prawny do dysponowania np. najem, dzierżawa. W wykazie wykonawca wskazuje także sale dydaktyczną położoną na terenie miasta Wejherowo. Przed zawarciem umowy wykonawca jest zobowiązany przełożyć umowy dotyczące dysponowania sprzętem i salą dydaktyczną. 8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru do SIWZ załącznik Nr 5, 9) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 10) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług szkoleniowych zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, datę wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. według załącznika nr 6 do SIWZ. Wykaz należy sporządzić odrębnie dla każdej części zamówienia. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja, spółki cywilne)

23 11) w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który pełnomocnictwo załącza do oferty i podpisuje ofertę. Zamawiający żąda, aby wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyli umowy regulującej współpracę. XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Forma pisemna, dokumenty złożone w zaklejonej kopercie zawierającej przy adresie Zamawiającego znak sprawy ( ZP/POKL/01/2011). XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Emilia Marzejon Kierownik Projektu Systemowego Robert Kozłowski Pracownik socjalny XVIII. Nie przewiduje się wadium XIX. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XX. Sposób przygotowania oferty: Oferty należy złożyć na piśmie z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonych kopertach z napisem Przetarg nieograniczony na organizacje i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego W drodze do pracy, skierowanych przez MOPS Wejherowo otwarcie ofert r. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia, albo poszczególne części zamówienia określone w SIWZ. Oferta i oświadczenia winny być podpisane przez wykonawcę. Zaświadczenia należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy dokumenty są podpisywane przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginalny dokument zawierający pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty. XXI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie,

24 ul. Kusocińskiego 17, w sekretariacie MOPS do dnia r. do godz Otwarcie ofert w dniu r. o godz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17 w Wejherowie sala konferencyjna Ip. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty złożone po terminie zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwarcia wykonawcy. XXII. Opis sposobu obliczenia ceny: cena ryczałtowa podana w złotych polskich (w tym podatek VAT) za jedną przeszkoloną osobę. Należy podać odrębnie ceny za części zamówienia. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. XXIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów i znaczeń: - Cena -70% - Doświadczenie Wykonawcy w organizacji szkoleń/kursów - 30% Cena ryczałtowa podana w złotych polskich (w tym podatek VAT) za jedną przeszkoloną osobę. Należy podać odrębnie ceny za części zamówienia. Sposób oceny Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najwyższą liczbą punktów za oba kryteria, za wszystkie części zamówienia albo za poszczególne części zamówienia. Oferty będą oceniane według poniższych wzorów: a) punktacja za kryterium: cena za przeprowadzenie szkoleń, obliczana zostanie na podstawie oferty wykonawcy w następujący sposób: Cena oferty z Ilość pkt. Oferty badanej = najniższą cena Cena oferty badanej x 100 pkt. x 100% Oferta z ceną badaną - Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku. b) punktacja za kryterium doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń objętych zamówieniem, będzie obliczana przez zamawiającego na podstawie załącznika nr 6 w następujący sposób:

25 Lp. Liczba szkoleń grupowych o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat Liczba przyznanych punktów: maksymalnie 30, a/ 1-2 szkolenie grupowe* 1 pkt. b/ 3-5 szkoleń grupowych* 15 pkt. c/ 6 szkoleń grupowych lub więcej* 30 pkt. *Szkolenie grupowe to szkolenie, w którym uczestniczyło w danym okresie min. 5 osób Wykaz należy złożyć odrębnie dla każdej części zamówienia. Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych w kryterium cena (C), i w kryterium doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń objętych zamówieniem (D), czyli: W = C + D Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba przyznanych punktów w oparciu o oba ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów na całość zamówienia lub na poszczególne jego części. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny również będą identyczne zamawiający wybierze ofertę z większą liczbą godzin. Ocena ofert będzie dokonywana osobno na każdą część zamówienia. XXIV. Istotne postanowienia wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy: Załącznikiem do specyfikacji jest projekt umowy, który przewiduje możliwość zmiany jej postanowień. Zawarta umowa może zostać zmieniona, jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne lub neutralne dla zamawiającego. W szczególności zmiany te mogą dotyczyć terminu wykonania umowy, ilości osób szkolonych, w tym na poszczególne części zamówienia, nazwy lub siedziby wykonawcy lub nieistotnych warunków umowy.

26 XXV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z jednym wykonawcą na całość zamówienia (wykonawca zaoferuje najniższe ceny na każdą z części zamówienia) albo z dwoma, albo trzema albo czterema albo pięcioma wykonawcami na poszczególne części zamówienia (najniższe ceny na daną lub dane części zamówienia), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane faxem albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: - została złożona tylko jedna oferta, - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę albo Wykonawców. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego

27 badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. XXVI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od następujących niezgodnych z przepisami ustawy czynności lub zaniechania czynności: 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3. odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego faksu lub pocztą (27 ust. 2. (art. 180 ust. 3-5).

28 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ( art. 181). Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pocztą). Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. (art ust. 1 pkt. 2, ust.2 pkt2, ust. 4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych, których treść stanowi zał. Nr 6 do SIWZ.

29 XXVIII. Warunki zmiany umowy w stosunku do treści oferty. 1. Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna tylko w przypadku: a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, lub inna zmiana spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotnymi założeniami, c) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zmiany danych teleadresowych, zmiana obowiązującej stawki VAT, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy". AKCEPTUJĘ

30 Załączniki: 1. druk oferty - ogłoszenie - nr 1, 2. druk oświadczenia - nr 2, 3. druk oświadczenia - nr 3, 4. wykaz podstawowych narzędzi (.) nr 4 5. wykaz osób ( ) nr 5 6. wykaz usług szkoleniowych ( ) nr 6 7. Wzór umowy ( ) nr 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliżyn, dnia 16.08.2011r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Zamawiający: 3., 4. ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: GOPS.271-2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE

Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMAWIAJĄCY: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodów kategorii N3, N2 i M1, według zadań. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo