Fundacja Arka Śledziejowice Wieliczka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Arka Śledziejowice 336 32-020 Wieliczka"

Transkrypt

1 Nr KRS: REGON: Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2008 Fundacja Arka Śledziejowice Wieliczka Członkowie zarządu Fundacji: * Przewodniczący Zarządu -Krzysztof Stojowski * Członek Zarządu -Andrzej Nowotny * Członek Zarządu -Grzegorz Borowski * Członek Zarządu - Robert Śmigiel * Członek Zarządu -Ireneusz Soboński * Członek Zarządu -Jerzy Heydel * Sekretarz -Ewa Gliwicka * Członek Zarządu - Wojciech De Doliwa Zieliński Cele statutowe fundacji: Celem Fundacji jest świadczenie pomocy osobom upośledzonym umysłowo, w szczególności poprzez zakładanie i utrzymywanie ośrodków umoŝliwiających Ŝycie we wspólnocie o charakterze rodzinnym, rozwój indywidualny we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy stosownej do ich moŝliwości oraz ochronę i promocję zdrowia polegającą na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o zasady Karty L Arche. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Fundacja Arka naleŝy do Międzynarodowej Federacji L Arche. W roku 1989 Fundacja została zarejestrowana w KRS, a w roku 2005 uzyskała statut Organizacji PoŜytku Publicznego. Fundacja posiada trzy oddziały, w ramach których funkcjonuje 5 domów całodobowej opieki (w Śledziejowicach, Wieliczce, Poznaniu i Wrocławiu). Ponadto w ramach Fundacji działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Śledziejowicach oraz Pracownia Terapii Zajęciowej w Poznaniu. Domy Fundacji stanowią integralną część społeczności lokalnych. Nie ma w nich podziału na opiekunów (personel) i tych, którymi trzeba się opiekować (pacjenci). KaŜdy ma identyczne prawa i obowiązki stosownie do swoich moŝliwości. Dla wszystkich swoich członków Fundacja jest przede wszystkim domem i rodziną. KaŜdy Oddział Fundacji poza wypełnianiem swoich zadań statutowych polegających na bieŝącym wsparciu osób niepełnosprawnych mieszkających w domach i pracujących w Warsztatach Terapii Zajęciowej podejmuje się wielu inicjatyw. W roku 2008 Oddział w Śledziejowicach prowadził m. in. następujące działania: Organizowanie wyjazdów wakacyjnych zarówno indywidualnych jak i wspólnotowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum 1

2 organizowanie imprez integracyjnych (kolędowanie, wyjazd do Lichenia na spotkanie Wiary i Światła, zabawa sylwestrowa) Zmodernizowano kuchnie i jadalnie w Domu Emaus i Effatha, oraz zakupiono zmywarkę do domu Effatha uczestniczenie w plenerach malarskich, w Tygodniu Osób Niepełnosprawnych, Zabawie Andrzejkowej organizowanej przez ŚDS w Brzeziu Oddział we Wrocławiu prowadził m. in. następujące działania: zorganizowanie spotkań i imprez integracyjnych (wyjazdy integracyjne, majówka w Arce, cykl spotkań kulturalnych mikołajkowo świątecznych wyjazdy wakacyjne, obozy letnie i wycieczki w kraju i zagranicę wyjścia indywidualne i grupowe do kina, teatru, koncerty, wizyty u rodzin i przyjaciół Odziała w Poznaniu prowadził m. in. następujące działania zorganizowanie festynu Arka Warta Poznania przebudowa pieca centralnego ogrzewania oraz remont dachu w domu przy ul. śytniej rekolekcje adwentowe i wielkopostne zabawa sylwestrowa, plener malarski wyjścia do kina, na recitale, na wystawy fotograficzne, na koncerty wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, treningi samodzielności, na warsztaty fotograficzne, obozy, zimowiska Projekt FIO BliŜej siebie aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt był realizowany od września do grudnia 2008 w trzech oddziałach fundacji ARKA: w Śledziejowicach (małopolskie), Poznaniu (wielkopolskie) i Wrocławiu (dolnośląskie). Objął swoim działaniem 49 osób z niepełnosprawnością intelektualną będących pod opieką fundacji. Przeprowadzono łącznie 1000 godzin treningów, zajęć rehabilitacyjnych i zajęć indywidualnych poprawiających umiejętności społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym: - ćwiczeń logopedycznych 96 godzin, - treningu czytania i pisania 96 godzin, - indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych 80 godzin, - treningu interpersonalnego 36 godzin, - indywidualnej terapii psychologicznej 68 godzin, - zajęć z psychologiem 48 godzin, 2

3 - treningu poprawnego zachowania się w miejscach publicznych 64 godziny, - treningu poruszania się środkami komunikacji publicznej 32 godziny, - treningu prowadzenia gospodarstwa domowego 300 godzin, - zajęć plastycznych 180 godzin. W zajęciach brało udział 49 beneficjentów ostatecznych niepełnosprawnością intelektualną. będących osobami z Na potrzeby realizacji projektu zakupiono: - 1 aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem, - komplet materiałów do prowadzenia zajęć. Projekt promowano poprzez: - zorganizowanie 3 festynów dla społeczności lokalnej o tematyce związanej z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną - opracowanie projektu i wydanie plakatów (druk cyfrowy, 25 szt.) - opracowanie projektu i wydanie ulotek (500 szt.) - opracowanie i wydanie kalendarza na 2009 (500 szt.) Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych Nr umowy Data umowy Kwota przyznana Cel Termin rozliczenia Kwota rozliczona 21/MOPS/03 z aneksem ,00 zł Utrzymanie domów ,00 zł 16,1718,19 17/MOPS/OP/08 DON ,00 zł Remont DPS Arka ,00 zł D/WZD/654/11/ ,00 zł Wyjazd integracyjnoterapeutyczny podopiecznych DPS Arka we Wrocławiu ,00 zł Umowa 177 FIO ,00 Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnoś cią intelektualną ZSS- 38/ ,00 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonar. ZSS- 141/ ,00 Działania na rzecz integracji i zwiększen. uczestnictwa w Ŝyciu społecznym , , ,00 Umowa 150/ ,00 Działalność WTZ ,00 Umowa 108/2008/A ,00 Prowadzenie DPS ,00 WTZ/000014/12/D ,00 Samochód ,00 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 3

4 Odpisy uchwał: UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI ARKA Z dnia 31 marca 2008 r. Zarząd Fundacji ARKA w składzie: Krzysztof Stojowski przewodniczący zarządu Wojciech de Doliwa Zieliński członek zarządu Andrzej Nowotny członek zarządu Grzegorz Borowski członek zarządu Jerzy Heydel członek zarządu Robert Śmigiel członek zarządu Ewa Gliwicka członek zarządu Ireneusz Soboński członek zarządu Zatwierdza bilans i rachunek wyników sporządzony na 31 grudnia 2007 r. Dochód za 2007 rok postanawia przeznaczyć na przychody roku następnego. UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI ARKA Z dnia 31 maja 2008 roku Zarząd Fundacji Arka z siedzibą w Śledziejowicach, na zebraniu w Poznaniu dnia 31 maja 2008 roku jednogłośnie podjął następującą uchwałę: Zmiana statutu fundacji w oparciu paragraf 25 statutu fundacji: zmieniono statut fundacji w następujący sposób: 1/ do paragrafu 6 dodano część zdania... oraz ochronę i promocję zdrowia polegającą na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną... Nowy paragraf 6 otrzymuje brzmienie: Par 6 Celem Fundacji jest świadczenie pomocy osobom upośledzonym umysłowo, w szczególności poprzez zakładanie i utrzymywanie ośrodków umoŝliwiających Ŝycie we wspólności o charakterze rodzinnym, rozwój indywidualny we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy stosownej do ich moŝliwości oraz ochronę i promocję zdrowia polegającą na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o zasady Karty L Arche. 4

5 UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI ARKA Z dnia 29 listopada 2008 r. Zarząd Fundacji Arka z siedzibą w Śledziejowicach, na zebraniu Fundacji w Warszawie w obecności niŝej podpisanych członków zarządu, jednogłośnie dnia 29 listopada 2008 r. podjął następującą uchwałę: Zarząd przyjął rezygnację Grzegorza Borowskiego ze stanowiska członka zarządu krajowego Fundacji Arka z dniem 31 stycznia 2009 r. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń Fundacja w ramach prowadzonej działalności otrzymała środki z budŝetu państwa i gmin w wysokości: ,00 PLN Otrzymaliśmy takŝe darowizny ( w tym z 1%) w kwocie: ,57 PLN Prowadzimy odpłatne świadczenia w ramach celów statutowych. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Otrzymujemy wpływy ze sprzedaŝy wyrobów wykonanych przez osoby niepełnosprawne w ramach terapii, które przeznaczamy na wyjazdy integracyjne tych osób. Informacja o poniesionych kosztach Poniesiono następujące koszty: - na realizację celów statutowych: ,40 PLN - administrację: ,46 PLN Fundacja zatrudniała 43 osoby i wypłaciła łącznie wynagrodzenia w kwocie: ,99 PLN Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk: Liczba osób zatrudnionych w Fundacji - 43 Dyrektorzy 3 Dyrektor ds. adm. fin. 1 Kierownik warsztatu 1 Pracownik administracyjno biurowy 3 Psycholog 2 Terapeuci zajęciowi 7 Opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie, asystenci 26 5

6 Podział wynagrodzeń wypłacanych w fundacji Łączna kwota wynagrodzeń: ,99 PLN Podział wynagrodzeń: - zasadnicze ,02 PLN - świadczenia urlopowe ,32 PLN - nagrody 8 110,00 PLN - umowy cyw. prawne ,65 PLN Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom zarządu. Członkowie zarządów i rady nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji. Statut Fundacji Arka Par. 14 stanowi: Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje społecznie. Natomiast Par. 18 pkt 3.: Członkowie Zarządu Wspólnoty pełnią swe funkcje społecznie jednakŝe mogą być w Fundacji zatrudnieni. Fundacja nie udzielała poŝyczek pienięŝnych. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Oddział w Wieliczce Ul. Władysława Sikorskiego Wieliczka Saldo na dzień r ,05 PLN 1 300,00 EUR Lokata PLN Saldo na dzień r ,24 PLN Bank Zachodni WBK S. A. w Poznaniu Pl. Wolności Poznań Saldo na dzień r , 38 PLN 17, 04 EUR PKO Bank Polski S. A. 1 Oddział w Poznaniu Pl. Wolności Poznań Saldo na dzień r ,63 PLN Bank Zachodni WBK 5 Oddział we Wrocławiu 6

7 Pl. Kościuszki 7/ Wrocław Saldo na dzień r ,91 PLN Fundacja nie nabyła nieruchomości. Nabyte pozostałe środki trwałe: Remont domów w Wieliczce i Śledziejowicach ,87 PLN Samochód dla WTZ w Śledziejowicach ,50 PLN Zmywarka 5 309,00 PLN Remont dachu i wymiana pieca centralnego ogrzewania w domu w Poznaniu ,16 PLN Altana 6 628,01 PLN Rozpoczęcie nowej inwestycji we Wrocławiu 573,4 PLN Bilans za rok 2008 zamknął się kwotą aktywów w wysokości ,06 PLN i zobowiązań w kwocie ,39 PLN. Kontrole przeprowadzone w Fundacji w 2008 roku L.p. Data kontroli Organ kontrolujący Zakres kontroli Wydział kontroli Badanie prawidłowości realizacji projektu PN. Państwowego Funduszu Przygotowanie do pomocy w wejściu na Rehabilitacji Osób rynek pracy na podstawie umowy nr Niepełnosprawnych 101/WUE/0125/IV/05/F z dnia r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum 1. Ocena działalności warsztatów Pomocy Rodzinie w 2. Stwierdzenie zgodności działalności wtz z Wieliczce celami określonymi w ustawie z dnia 27. sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z nia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) oraz z postanowieniami umowy z dnia 24 kwietnia 2008 r. zawartej pomiędzy jednostką Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzącą wtz, a Powiatem Wielickim 1. Prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania i przebywania w domu pomocy społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną 2. Prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej stosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyŝszone 7

8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ryzyko dla pacjenta 3. Zasadność dalszego pobytu w przypadku powyŝej 6 miesięcy 4. Przestrzeganie praw osób przebywających w DPS 5. Warunki bytowe DPS 6. Działalność DPS w zakresie współpracy z Sądem i kuratorami 7. Współdziałanie DPS z rodzinami i opiekunami osób z niepełnosprawnością intelektualną 8. Prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób z niepełnosprawnością intelektualną przebywającymi w DPS. 1. Warunki lokalowe 2. Stan kadry 3. Działalność wolontariatu 4. Mieszkańcy 5. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców 6. Zespoły terapeutyczno opiekuńcze 7. Realizacja potrzeb bytowych mieszkańców 8. Usługi opiekuńcze 9. Usługi wspomagające 10. Współpraca z instytucjami 11. Prowadzenie dokumentacji mieszkańców 12. Sposób dokumentowania pracy personelu 13. Dostęp do usług medycznych 14. Odpłatność mieszkańców Kontrola bieŝącego stanu sanitarno porządkowego domu w Śledziejowicach 1. Warunki realizacji usług opiekuńczych i wspomagających 2. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami Wyniki kontroli: Ad. 1: W ocenie zespołu kontrolującego, Projekt, w odniesieniu do wytyczonych celów oraz zakładanych rezultatów, został zrealizowany zgodnie z podpisaną umową oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Ad. 2: Potwierdzono prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu. Potwierdzono, Ŝe realizowany wymiar czasu zajęć w warsztacie oraz ich tygodniowy rozkład jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz z regulaminem organizacyjnym warsztatu. Sprawdzono skład dokumentacji uczestników warsztatu. Warsztat prowadzi indywidualną dokumentację dla kaŝdego uczestnika. Potwierdzono zgodność faktycznej struktury zatrudnienia w warsztacie ze strukturą zatrudnienia określoną w umowie z 24 kwietnia 2008 r. Sprawdzono, Ŝe sposób ustalenia wysokości środków i gospodarowanie środkami 8

9 przeznaczonymi na trening ekonomiczny jest uregulowane w regulaminie organizacyjnym warsztatu terapii zajęciowej. Zalecenia pokontrolne: Po zapoznaniu się z dokumentami zobowiązuje się jednostkę prowadzącą do: - zmiany ustaleń dotyczących treningu ekonomicznego, w tym szczegółowe określenie sposobu kontrolowania wydawanych środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego -bezzwłoczne utworzenie konta bankowego dla środków finansowych pochodzących ze sprzedaŝy produktów wykonywanych przez uczestników warsztatu, a nie jak dotychczas księgowanie ich na wyodrębnionym koncie przeznaczonym dla środków finansowych PFRON - uzupełnienie składu rady programowej o specjalistę do spraw rehabilitacji lub rewalidacji, obowiązek ten wynika z art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92) Ad. 3. Działalność domu w bieŝącym okresie kontrolnym oceniono pozytywnie. Standard usług świadczonych przez dom w zakresie zabezpieczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w stosunku do ostatniej kontroli nie uległ obniŝeniu. Dom świadczył podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem. Ad. 4. Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu domów. Zalecono: - udział pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje - zintensyfikowanie zajęć z zakresu terapii zajęciowej prowadzonych na terenie domów Ad. 5. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Dokonano wpisu do ksiąŝki kontroli. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Ad. 6. Zalecenia pokontrolne: 1. Zatrudnić dyrektora Domu, który powinien spełniać kryteria określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728) Termin realizacji 31 stycznia Zatrudnić w Domu pracownika socjalnego zgodnie 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz 1837) Termin realizacji do 31 stycznia Sporządzać codzienny jadłospis i umieszczać w widocznym miejscu wraz z określeniem godzin wydawania posiłków zgodnie z w/w rozporządzeniem Termin realizacji na bieŝąco. Fundacja składa w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-4R i CIT-8 9

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006 1. Dane organizacji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, zwany w dalszej części Regulaminem określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 ul. Kazimierza Wielkiego 7a tel.: 62 74 20 161 www.pcpr-pleszew.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Wałbrzych, luty 2014 r. Wprowadzenie W roku 2013, w związku z odzyskaniem przez Wałbrzych statusu miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Część I nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE....

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

4) Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego.

4) Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego. P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Szukaj siły w sobie w nas masz oparcie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka w 2006 roku SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne 4 1. Ramy prawne 4 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane Fundacji: Nazwa organizacji: Fundacja Przyjaciółka Adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa Tel/fax: 0 22 58 42 289, 58 42 288 Fax: 0 22 62 93 362 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W 2013 ROKU ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, MARZEC 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. będące powiatową jednostka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

WARSZAWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 02-517 Warszawa, tel: 646-53-13, 646-53-15, 646-18-11, 646-52-54 fax: w. 101, sekretariat@wcpr.pl, www.wcpr.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Gdyoski Standard Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Gdyoski Standard Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1. Wstęp Gdyoski standard aktywizacji zawodowo-społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zwanych dalej WTZ, określa organizację i zasady funkcjonowania WTZ w Gdyni, tym samym ujednolica proces rehabilitacji

Bardziej szczegółowo