WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU"

Transkrypt

1 1 Szprotawa r URZĄD MIEJSKI W SZPROTAWIE WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU RYNEK 45, SZPROTAWA IR.VII.341-7/2009 PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi. DOKUMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SIWZ: -Instrukcja dla oferentów -Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) zał. nr 6 -Formularz oferty - Informacja ogólna o oferencie zał. nr 1 -Oświadczenie zał. nr 2 -Wykaz personelu zał. nr 3 -Wykaz wykonanych robót zał. nr 4 -Wzór umowy zał. nr 5 Zatwierdził: Franciszek Sitko Burmistrz Szprotawy dnia r.

2 2 I. Opis przedmiotu zamówienia 1.Nazwa przedmiotu zamówienia Instrukcja dla oferentów Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi. 2. Opis robót do wykonania NaleŜy rozebrać istniejącą nawierzchnię drogi z trelinki oraz nawierzchnię chodników z płytek betonowych oraz wszystkie krawęŝniki i obrzeŝa. Pod budowę projektowanych parkingów, chodników, drogi oraz zieleńców naleŝy wykonać koryto na całej powierzchni o gł. 20 cm zgodnie z załączony schematem. W miejscach posadowienia krawęŝników naleŝy wykonać rowki pod ławy betonowe. Posadowić zgodnie z załączonym schematem krawęŝniki 15 x 30 cm na ławach betonowych oraz obrzeŝa 30 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. Wszystkie istniejące włazy kanalizacyjne, studzienki kanalizacyjne, szamba naleŝy wyregulować do wysokości projektowanej nawierzchni. Zamontować nowe włazy kanałowe Ŝeliwne, pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe. Na całej powierzchni projektowanych parkingów, chodników, drogi naleŝy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego. (warstwa dolna podbudowy grub. 8 cm po zagęszczeniu oraz warstwa górna podbudowy gr. 5 cm po zagęszczeniu) Na tak przygotowane podbudowy naleŝy ułoŝyć kostkę betonową gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej zgodnie z załączonym do SIWZ schematem. W miejsca projektowanych zieleńców naleŝy nawieźć ziemię urodzajną (warstwa gr. 20 cm) odpowiednio zagęścić i zasiać trawę trawnikową. 3. Kod CPV Nawierzchnie Kod CPV Drogi piesze II. Warunki przystąpienia do przetargu: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci spełniający warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późn. zm. Prawo zamówień publicznych, czyli: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny (tj. wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną o zakresie zbliŝonym co do zakresu przedmiotu zamówienia w okresie 5 ostatnich lat. Przez zakres podobny Zamawiający będzie rozumiał wykonanie w okresie 5 ostatnich lat przynajmniej jednej roboty, której przedmiotem było wykonanie nawierzchni drogi lub chodników z kostki betonowej oraz wykonanie prace z zakresu urządzania zieleni miejskiej (np: zakładanie klombów, nasadzenia drzew i krzewów zakładanie trawników). Minimalna powierzchnia wykonanej drogi lub chodników z kostki betonowej 1000 m², a takŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dysponują następującymi osobami: kierownik budowy z uprawnieniami o specjalności drogowej, ) 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia według paragrafu 24 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych. III. Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferenta; 1.Dokumenty wymagane: 1.1

3 - formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru - informacja ogólna o oferencie - załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy zał. nr 6 -zaakceptowany wzór umowy załącznik nr W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późn. zm. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności zał. nr 3, załącznik powinien zawierać przynajmniej następujące osoby: a) kierownik budowy z uprawnieniami o specjalności drogowej, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót wraz z waŝnym zaświadczeniem z Izby InŜynierów Budownictwa -wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych ( z uwzględnieniem rozdziału II pkt 2 niniejszej SIWZ), a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wielkości (powierzchnia wykonanej nawierzchni drogi lub chodników z kostki betonowej,), wartości oraz daty i miejsca wykonania, Załącznik nr 4 z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŝycie (referencje). Referencje muszą umoŝliwiać ich weryfikację, zawierać nr telefonu do osoby wystawiającej; 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej - umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie - dokumenty wymagane w punkcie 1.2 niniejszego rozdziału składa kaŝdy członek konsorcjum, WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". IV. Opis sposobu przygotowania oferty Sposób obliczenia ceny oferty: 1.Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić w formie uproszczonej (jednak na własne potrzeby Wykonawca powinien wykonać równieŝ kosztorys w formie szczegółowej w przypadku gdyby Zamawiający chciał przeanalizować prawidłowość sporządzenia kosztorysu) według wzoru: 3

4 Wk= ΣL x Cj 4 gdzie: Wk- wartość kosztorysową robót; L- liczba jednostek przedmiarowanych robót; Cj- cena jednostkowa roboty podstawowej. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów wykonawcy, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót naleŝy stosować: 1) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; 2) kalkulacje szczegółowe. 3. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku według wzoru: Cj = Σn x c + Kpj + Zj gdzie: Cj - cena jednostkowa określonej pozycji przedmiarowej; n- jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny- nr, materiałów- nm, pracy sprzętu- ns; c- cena czynników produkcji: robocizny- Cr, ceny materiałów- Cm, ceny pracy sprzętu- Cs; n x c- koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, według wzoru: n x c = (Σnr x Cr + Σnm x Cm + Σns x Cs) Kpj- koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót; Zj- zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót. 4. Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według wzoru: gdzie: W kp x (R j + S j ) K pj = % Kpj- koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót; Wkp- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %; Rj- koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót; Sj- koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót.

5 5. Zysk kalkulacyjny oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i podstawy jego naliczania. 6. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych naleŝy stosować w kolejności: 1) analizę indywidualną; 2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach. 7. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji naleŝy stosować w kolejności: 1) analizę własną; 2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje. 8. Ceny materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu. 9. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku naleŝy przyjmować wielkości określone według danych rynkowych, lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji a w przypadku braku takich danych według analizy indywidualnej. 10. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalone na podstawie analizy indywidualnej powinny uwzględniać w przypadku: 1) robocizny - ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w szczegółowych opisach robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności pomocnicze; 2) materiałów - ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i w procesie wbudowania; 3) pracy sprzętu - ilości maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego. 11. Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności: 1) płace zasadnicze; 2) premie regulaminowe; 3) płace dodatkowe (dodatki staŝowe, inne dodatki regulaminowe); 4) płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe); 5) obligatoryjne obciąŝenia płac; 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 3. W cenach jednostkowych materiałów ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. 5

6 12. W cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. 13. W cenach jednostkowych naleŝy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaŝ i demontaŝ na miejscu pracy albo przezbrojenie. 14.Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, wypełnia formularz oferty i dołącza do niego wymagane dokumenty, załączniki i kosztorys ofertowy który jest elementem pomocniczym SIWZ opisującym szacunkowy zakres zamówienia. Ceną ostateczną jest cena na formularzu ofertowym która jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania. Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić w formie uproszczonej (jednak na własne potrzeby Wykonawca powinien wykonać równieŝ kosztorys w formie szczegółowej w przypadku gdyby Zamawiający chciał przeanalizować prawidłowość sporządzenia kosztorysu) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ryczałtową ceną ofertową obejmuje równieŝ: a) przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z uzgodnień projektu budowlanego, oraz ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych, b) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze, porządkowe, c) doprowadzenie na własny koszt wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy, d) zamontowanie na własny koszt liczników zuŝycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zuŝycia wody i energii w okresie realizacji robót, e) zapewnienie na terenie budowy naleŝytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, f) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, g) koszty wynikające z uzyskania przez Wykonawcę robót, decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót, h) zapewnienie bieŝącej obsługi geodezyjnej, koszt wytyczenia obiektów w terenie i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, j) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z geodezyjną dokumentacją powykonawczą i dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac, k) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaŝ obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, l) oraz inne określone w umowie. Koszty sporządzenia oferty pokrywa oferent, oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 15.W przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. W przypadku złoŝenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone Za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Niedopuszczalne jest złoŝenie przez oferenta więcej niŝ jednej oferty na to samo zamówienie, spowoduje to odrzucenie wszystkich jego ofert na dane zamówienie. Niedopuszczalne jest równieŝ składanie ofert wariantowych. 16.W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, zobowiązany jest oświadczyć to w ofercie oraz wskazać w załączniku nr 1 do oferty podwykonawców wraz z wskazaniem części robót które będą wykonane przez tych podwykonawców oraz wartości tych robót w zł brutto. Na zatrudnienie podwykonawców wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca odpowiada w pełni za roboty wykonane 6

7 przez podwykonawców oraz zapewni ustalenie w umowach z nimi takiego okresu odpowiedzialności za wady aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 17. Wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze jego oferty, umów lub projektów umów wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowach lub projektach umów z podwykonawcami wskazanymi w ofercie do realizacji powierzonych im części robót. Uprawnienie Zamawiającego co do zawarcia tych umów przez Wykonawcę określa art kodeksu cywilnego. 18.Oferta musi być; - sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, - podpisana przez oferenta (kaŝda strona oferty), - wymagane dokumenty przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złoŝone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą Za zgodność z oryginałem i poświadczone przez oferenta, - wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, będą podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. - wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte/zszyte oraz posiadać ponumerowane strony, - złoŝona w zamkniętej kopercie adresowanej na; Urząd Miejski w Szprotawie Ul. Rynek Szprotawa oznakowanej następująco: Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi - Oferta Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent niezaleŝnie od wyników postępowania przetargowego. Oferta winna być czytelna bez poprawek, czy skreśleń. W skład oferty wchodzi : 1. Wypełniony formularz oferty 2. Wymagane dokumenty i załączniki do oferty 3. Kosztorys ofertowy. Uwaga! Brak dokumentów bądź informacji wymaganych i określonych w SIWZ spowoduje wykluczenie z postępowania w oparciu o art. 24 prawa zamówień publicznych. Dokładnie zapoznać się ze specyfikacją. V. Wymagania dotyczące wadium 1) Ustala się wadium w wysokości: 3000 zł słownie: trzy tysiące zł i 00/100 zł 2) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu 2. poręczeniach bankowych 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 7

8 Gminy Szprotawa BZ WBK I Oddział w Szprotawie Nr konta: z dokładnym opisem na przelewie jakiego wadium dotyczy 3) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wadium wniesione w pieniądzu naleŝy złoŝyć najpóźniej w dniu otwarcia ofert, przed terminem otwarcia dołączając do oferty dowód wpłaty wadium lub przelewu, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pienięŝnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 5) Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6) Wadium wniesione w formie inne niŝ pieniądz naleŝy złoŝyć w formie oryginału, razem z ofertą najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed terminem otwarcia ofert, 7) Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeŝeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8) Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyŝej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŝeli: a) upłynął termin związania z umową b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania tej umowy. c) zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 11) ZłoŜenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. VI. SIWZ i Dokumentacja techniczna są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 45; Szprotawa pok. nr 8 VII. Odrzucenie oferty ma miejsce w przypadku gdy: - zachodzą przesłanki określone art.89, ust.1 prawa zamówień publicznych. VIII. Czas realizacji zamówienia: - w ciągu 2 miesięcy od momentu podpisania umowy. IX. Kryteria oceny ofert 8

9 Przy wyborze Oferenta Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria oceny oferty i ich wagę: - cena brutto oferty - 100% 9 X. Termin składania ofert. Oferty winny być złoŝone w terminie do dnia r. do godz. 12ºº w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Szprotawie ul Rynek 45 pok. nr 6 (Sekretariat). Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. XI. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym; Zamawiający będzie porozumiewał się z Oferentami drogą pisemną. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Korespondencję uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Ze strony Zamawiającego osobami upowaŝnionymi do porozumiewania się z oferentami są: Jan Litwinka (sprawy przedmiotu zamówienia) tel. (068) Marek Rzeszutek (sprawy procedury przetargowej) tel. (068) KaŜdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie później jak 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Pytania powinny być formowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego. Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu oferentowi przed upływem terminu składania ofert. Kopie odpowiedzi wraz z treścią pytania będą przekazane pozostałym oferentom, bez ujawniania autora. XII. Termin waŝności ofert Oferent pozostaje związany ofertą na okres 30 dni licząc od upływu terminu określonego do składania ofert. XIII. Termin otwarcia ofert Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu r. o godzinie 12ºº, /Sala Rycerska/. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub upowaŝnieni ich przedstawiciele. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania kaŝdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złoŝonej oferty. Oferent obowiązany jest udzielić wszelkich dodatkowych wyjaśnień. Odmowa spowoduje natychmiastowe odrzucenie oferty danego oferenta. O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni. XIV Oferent udzieli 5 letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace XV. Ogłoszenia wyników przetargu Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. XVI. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań w wysokości: 5% ceny brutto podanej w ofercie Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na konto zamawiającego numer konta 2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b

10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Dz. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) XVII. Protesty i odwołania Oferentowi przysługuje prawo wniesienia środków odwoławczych zgodnie z art.180 Prawa Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm) XVIII. Formalności związane z podpisaniem umowy Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni od daty ogłoszenia wyników W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej do oferenta, którego ofertę wybrano zostanie określony termin i miejsce zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wysokości 5% ceny ofertowej brutto 10

11 11 Pieczęć adresowa Wykonawcy Gmina Szprotawa Rynek Szprotawa Tel. 068/ O F E R T A Nawiązując do przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi ogłoszonego w Portalu Zamówień Publicznych dnia r, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu r, oraz na stronie internetowej Zamawiającego 1. Oferujemy wykonanie robót na warunkach podanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Składniki cenotwórcze: - roboczogodzina (Rg)... zł,- - koszty ogólne (Ko) od (R) i (S)... % - koszty zakupu (Kz) od (M)... % - zysk (Z) od (R), (S) i (Ko)... % Cena netto... Cena brutto 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyboru oferenta. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną, dokonaliśmy wizji w terenie, posiadamy wszelkie informacje do przygotowania oferty, wykonania przedmiotu zamówienia i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŝeń. 6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartej w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

12 7. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie.. 8. Cena została wyliczona w oparciu o:... Zawiera wszystkie nośniki kosztów, które pozwalają zamawiającemu zawrzeć z oferentem umowę ryczałtową bez moŝliwości dokonywania zmian. 9. Termin wykonania zamówienia w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy z Zamawiającym. 10 Roboty objęte w zamówieniu zamierzamy wykonać sami,zamierzamy zlecić części zadania podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 1 do oferty, jednocześnie biorąc pełna odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców (niepotrzebne skreślić). 11. Deklarujemy 60 miesięczny okres gwarancji i serwisu na wykonane przez nas roboty w ramach niniejszego zamówienia publicznego. 12.Numer naszego konta bankowego: Załącznikami do niniejszej oferty są: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g)... Podpisano:... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

13 13 Załącznik nr 1 do oferty.. oznaczenie oferenta Informacja ogólna o oferencie 1. Nazwa oferenta: 2. Siedziba (adres). 3. Tel.fax Osoby upowaŝnione do reprezentowania oferenta.. 6. Rodzaj przedsiębiorstwa (indywidualne, spółka cywilna, spółka kapitałowa,inne) 7. Ilość lat działalności jako wykonawca. 8. Nazwa i adres firm będących podwykonawcą robót (proszę podać zakres prac które będą powierzone podwykonawcy i ich wartość w zł brutto)... W przypadku podmiotów występujących wspólnie - Konsorcja, naleŝy załączyć dodatkowo informacje określone w pkt od 1 do 6 odrębnie dla kaŝdego podmiotu... (miejscowość i data) ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela) oferenta)

14 14... (nazwa i adres oferenta) Załącznik nr 2 do oferty O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w przetargu na zadanie : Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi oświadczam, Ŝe: 1.Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r(Dz. U. z 14 września 2006r Nr 164, poz z póź. zm), który mówi, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, jeŝeli: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia według paragrafu 24 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych który mówi, Ŝe z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się : a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

15 gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: a) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeŝeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; b) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; c) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; d) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 2. Zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ i umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego , dnia..... Podpis Wykonawcy

16 16... (nazwa i adres oferenta) Załącznik nr 3 do oferty WYKAZ PODMIOTÓW I PERSONELU Podmioty i Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia. Lp Podmiot (firma) Proponowane Stanowisko Nazwisko i Imię Nr uprawnień Zawodowych StaŜ Pracy Ogółem Zakres wykonywanych czynności , dnia... Podpisano:. (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

17 17 Załącznik nr 4 do oferty Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Lp. Odbiorca * Wartość wyk robót. Przedmiot i zakres wyk. roboty (powierzchnia m²) Data i miejsce wykonania * Do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe w/w roboty budowlane zostały wykonane naleŝycie (referencje). podpis osoby uprawnionej

18 18 UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu. w Szprotawie, pomiędzy: Gminą Szprotawa reprezentowaną przez Burmistrza Franciszka Sitko, ul Rynek Szprotawa - zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, przy kontrasygnacie skarbnika gminy - Jadwigi Nowak a... - zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm) ogłoszonego w Portalu Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego dnia r na wykonanie zadania: Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi została zawarta umowa o następującej treści: 1 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie: Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi 2. Opis robót do wykonania NaleŜy rozebrać istniejącą nawierzchnię drogi z trelinki oraz nawierzchnię chodników z płytek betonowych oraz wszystkie krawęŝniki i obrzeŝa. Pod budowę projektowanych parkingów, chodników, drogi oraz zieleńców naleŝy wykonać koryto na całej powierzchni o gł. 20 cm zgodnie z załączony schematem. W miejscach posadowienia krawęŝników naleŝy wykonać rowki pod ławy betonowe. Posadowić zgodnie z załączonym schematem krawęŝniki 15 x 30 cm na ławach betonowych oraz obrzeŝa 30 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. Wszystkie istniejące włazy kanalizacyjne, studzienki kanalizacyjne, szamba naleŝy wyregulować do wysokości projektowanej nawierzchni. Zamontować nowe włazy kanałowe Ŝeliwne, pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe. Na całej powierzchni projektowanych parkingów, chodników, drogi naleŝy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego. (warstwa dolna podbudowy grub. 8 cm po zagęszczeniu oraz warstwa górna podbudowy gr. 5 cm po zagęszczeniu) Na tak przygotowane podbudowy naleŝy ułoŝyć kostkę betonową gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej zgodnie z

19 załączonym do SIWZ schematem. W miejsca projektowanych zieleńców naleŝy nawieźć ziemię urodzajną (warstwa gr. 20 cm) odpowiednio zagęścić i zasiać trawę trawnikową Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy. 3 Termin realizacji zadania: w ciągu 2 miesięcy od momentu podpisania umowy. 4 Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie:.., adres: działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414). Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 1.Wartość robót wraz z podatkiem VAT 22% jest określona na kwotę w wysokości:..(słownie: ). Kwota netto wynosi.zł (słownie: ). 5 2.Podstawę do określenia wyŝej wymienionych cen stanowi Dokumentacja Projektowa Kosztorys Robót stanowiący takŝe załącznik do Umowy. i 3.Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 4. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie moŝna było przewidzieć w trakcie przygotowania oferty, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zostaną zlecone na podstawie art. 67 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm). Wykonawca który będzie wykonywał roboty dodatkowe zobowiązany jest wykonać je na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Rozliczenie będzie następować na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych na podstawie zawartej wcześniej umowy na wykonanie robót dodatkowych i zawartych w niej stawek, cen i narzutów. 5.Wartość robót dodatkowych nie moŝe przekroczyć 50% kwoty określonej w ust.1, przez cały czas trwania umowy. 6.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieŝenia awarii. 7. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w oparciu o następujące załoŝenia: - stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie, - ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiaca, w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiaca, w którym sprzęt był uŝywany. - podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą w kolejności :analiza własna, kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.

20 - w przypadku robót i jednostek przedmiarowych wycenionych w ofercie będą stosowane ceny jednostkowe tych jednostek przedmiarowych do robót dodatkowych. 6 1.Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w następujący sposób: - fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. 2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Kierownika Budowy. 3. Przedmiotem odbioru będzie całe zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca oświadcza Ŝe jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 5. Ustala się następujące terminy płatności faktur: - w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia po odbiorze przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 6. Za dzień zapłaty uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej. 8 1.Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. 2Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zuŝycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zuŝycia wody i energii w okresie realizacji robót. 3.Wykonawcę obciąŝają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy. 4.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 5. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu plan organizacji budowy. 6.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 9 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych - za wyjątkiem materiałów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 2.Na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie

21 do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w świetle artykułu 10 Ustawy Prawo Budowlane/Dz.U. z 2003r nr 207 poz. 2016/ 10 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców. Wykonawca przedstawi w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy, umowy z podwykonawcami uczestniczącymi w realizacji zamówienia. Na zatrudnienie podwykonawców wymagana jest zgoda Zamawiającego. 2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: a)informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, a) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. JeŜeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: - będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego Strony postanawiają, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 2.Wykonawca udziela 60 -miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. Gwarancja jest waŝna od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony umowy. 1. Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót. 2. Zamawiający moŝe realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezaleŝnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony umowy. 12 Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,2% całkowitej wartości Umowy za kaŝdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niŝ wymagany termin ukończenia. Całkowita kwota kar umownych nie moŝe przekraczać 10% ceny kontraktu. Zamawiający moŝe odliczyć kary umowne od płatności naleŝnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót wyznaczony będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 2.JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 21

22 b) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia i jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy, Ŝądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, lub Ŝądać obniŝenia ceny 3.Strony postanawiają, Ŝe będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŝ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 4.Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłoŝeniu Protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń. 5.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 6.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, o którym mowa w 14 niniejszej Umowy. 7.Zamawiający moŝe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŝeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemoŝliwiają uŝytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aŝ do czasu usunięcia tych wad Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę: zł, (słownie: zł). 2.Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy powinno być wniesione w formie pieniądza, obligacji państwowych, bezwarunkowego poręczenia lub bezwarunkowej gwarancji bankowej. 3.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy przeznaczone jest na: - 25% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi; - 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót. 4.Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, o którym mowa w 15 ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w Ustawie o Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(art.148,150,151) 5.JeŜeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w 5 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy naleŝy zwiększyć odpowiednio Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia umowy: a)ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości 10000,00 PLN za jedno zdarzenie, b)ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upowaŝnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie przebywają na placu budowy w wysokości kwoty 10000,00 PLN za jedno zdarzenie, c)ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty 5000,00 PLN za jedno zdarzenie, 22

23 2.Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia podaną w umowie i następnie przedstawiane na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego. 3.JeŜeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z Ŝądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający moŝe zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności naleŝnych Wykonawcy, a jeŝeli nie naleŝą się Ŝadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów. 4.Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego 5.Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych Zmiana postanowień niniejszej Umowy moŝe nastąpić za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŝności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŝeli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niŝej przypadkach. 2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku moŝe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach, b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŝej niŝ 1 miesiąc. 3.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 4.W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŝają następujące obowiązki: a)w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, b)wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, c)wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeŝeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezaleŝnych od niego. 5.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeŝeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 23

24 6.Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: a)dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, b)odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy, c)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 2.Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 3.Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 4.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 5.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 19 W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 20 Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 24 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE w dniu w Kraszewicach, pomiędzy Gminą Kraszewice mającą swą siedzibę w Kraszewicach ul. Wieluńska 53 zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

za kontrasygnatą Józefy Bryniarskiej - Skarbnika Gminy

za kontrasygnatą Józefy Bryniarskiej - Skarbnika Gminy Załącznik Nr 6 UMOWA WZÓR Nr 273...2011 zawarta w dniu... w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, mającą swą siedzibę w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9, posiadającą NIP: 735-28-33-352, REGON: 491892570,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej 16 sierpnia 2016 r.

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej  16 sierpnia 2016 r. UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Lisewie pomiędzy: Gminą Lisewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Lisewo : Jakuba Kochowicza z kontrasygnatą z-cy Skarbnika Gminy Lisewo: Doroty Jankowskiej a: Niniejsza mowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:..

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu... pomiędzy Gminą LEGNICA mającą swą siedzibę przy placu Słowiańskim 8 w Legnicy zwaną dalej Zamawiajacym, reprezentowaną przez: 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWAWZÓR Zawarta w dniu... 2009r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej w tekście Zamawiającym w osobach:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR GK 342/02/2009

UMOWA NR GK 342/02/2009 UMOWA NR GK 342/02/2009 Załącznik Nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: 1. Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna zwanym dalej Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o roboty budowlane na zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

UMOWA NR... o roboty budowlane na zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR... o roboty budowlane na zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zawarta w dniu... 2007 r. w Lesznie pomiędzy: Zespołem Obsługi przy Wydziale

Bardziej szczegółowo

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy:

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy: projekt UMOWA NR... / 2011 zawarta w dniu... 2011 r. w Waśniowie, pomiędzy: Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych

Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych wydane przez : Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego Szczegółowa metoda kalkulacji kosztorysowej. 1.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Zwanym dalej Wykonawcą W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym

UMOWA Nr Zwanym dalej Wykonawcą W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym UMOWA Nr... Zawarta w dniu... 2010 roku w Urzędzie Gminy Sońsk, 06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20 pomiędzy: Gminą Sońsk zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Jarosława Wielechowskiego Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych przy ul. Polnej 7 i 8 w Czerwionce-Leszczynach

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych przy ul. Polnej 7 i 8 w Czerwionce-Leszczynach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych przy ul. Polnej 7 i 8 w Czerwionce-Leszczynach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Budowa parkingów oraz drogi ewakuacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie Numer ogłoszenia: 83641-2009; data zamieszczenia: 29.05.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

WZÓR UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WZÓR UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W dniu w Rogóźnie, pomiędzy: Gminą Rogóźno 86-318 Rogóźno woj. kujawsko-pomorskie, działającą poprzez Urząd Gminy Rogóźno Rogóźno 91b 86-318 Rogóźno zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy / należy zaparafować każdą stronę / UMOWA Nr...

Wzór umowy / należy zaparafować każdą stronę / UMOWA Nr... Wzór umowy / należy zaparafować każdą stronę / UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Wicku, pomiędzy: Gminą Wicko, adres: Urząd Gminy Wicko, Wicko 60, 84-352 Wicko, NIP: 841-160-98-18 reprezentowaną przez: Wójta

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo