WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU"

Transkrypt

1 1 Szprotawa r URZĄD MIEJSKI W SZPROTAWIE WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU RYNEK 45, SZPROTAWA IR.VII.341-7/2009 PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi. DOKUMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SIWZ: -Instrukcja dla oferentów -Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) zał. nr 6 -Formularz oferty - Informacja ogólna o oferencie zał. nr 1 -Oświadczenie zał. nr 2 -Wykaz personelu zał. nr 3 -Wykaz wykonanych robót zał. nr 4 -Wzór umowy zał. nr 5 Zatwierdził: Franciszek Sitko Burmistrz Szprotawy dnia r.

2 2 I. Opis przedmiotu zamówienia 1.Nazwa przedmiotu zamówienia Instrukcja dla oferentów Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi. 2. Opis robót do wykonania NaleŜy rozebrać istniejącą nawierzchnię drogi z trelinki oraz nawierzchnię chodników z płytek betonowych oraz wszystkie krawęŝniki i obrzeŝa. Pod budowę projektowanych parkingów, chodników, drogi oraz zieleńców naleŝy wykonać koryto na całej powierzchni o gł. 20 cm zgodnie z załączony schematem. W miejscach posadowienia krawęŝników naleŝy wykonać rowki pod ławy betonowe. Posadowić zgodnie z załączonym schematem krawęŝniki 15 x 30 cm na ławach betonowych oraz obrzeŝa 30 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. Wszystkie istniejące włazy kanalizacyjne, studzienki kanalizacyjne, szamba naleŝy wyregulować do wysokości projektowanej nawierzchni. Zamontować nowe włazy kanałowe Ŝeliwne, pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe. Na całej powierzchni projektowanych parkingów, chodników, drogi naleŝy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego. (warstwa dolna podbudowy grub. 8 cm po zagęszczeniu oraz warstwa górna podbudowy gr. 5 cm po zagęszczeniu) Na tak przygotowane podbudowy naleŝy ułoŝyć kostkę betonową gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej zgodnie z załączonym do SIWZ schematem. W miejsca projektowanych zieleńców naleŝy nawieźć ziemię urodzajną (warstwa gr. 20 cm) odpowiednio zagęścić i zasiać trawę trawnikową. 3. Kod CPV Nawierzchnie Kod CPV Drogi piesze II. Warunki przystąpienia do przetargu: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci spełniający warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późn. zm. Prawo zamówień publicznych, czyli: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny (tj. wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną o zakresie zbliŝonym co do zakresu przedmiotu zamówienia w okresie 5 ostatnich lat. Przez zakres podobny Zamawiający będzie rozumiał wykonanie w okresie 5 ostatnich lat przynajmniej jednej roboty, której przedmiotem było wykonanie nawierzchni drogi lub chodników z kostki betonowej oraz wykonanie prace z zakresu urządzania zieleni miejskiej (np: zakładanie klombów, nasadzenia drzew i krzewów zakładanie trawników). Minimalna powierzchnia wykonanej drogi lub chodników z kostki betonowej 1000 m², a takŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dysponują następującymi osobami: kierownik budowy z uprawnieniami o specjalności drogowej, ) 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia według paragrafu 24 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych. III. Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferenta; 1.Dokumenty wymagane: 1.1

3 - formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru - informacja ogólna o oferencie - załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy zał. nr 6 -zaakceptowany wzór umowy załącznik nr W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późn. zm. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności zał. nr 3, załącznik powinien zawierać przynajmniej następujące osoby: a) kierownik budowy z uprawnieniami o specjalności drogowej, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót wraz z waŝnym zaświadczeniem z Izby InŜynierów Budownictwa -wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych ( z uwzględnieniem rozdziału II pkt 2 niniejszej SIWZ), a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wielkości (powierzchnia wykonanej nawierzchni drogi lub chodników z kostki betonowej,), wartości oraz daty i miejsca wykonania, Załącznik nr 4 z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŝycie (referencje). Referencje muszą umoŝliwiać ich weryfikację, zawierać nr telefonu do osoby wystawiającej; 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej - umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie - dokumenty wymagane w punkcie 1.2 niniejszego rozdziału składa kaŝdy członek konsorcjum, WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". IV. Opis sposobu przygotowania oferty Sposób obliczenia ceny oferty: 1.Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić w formie uproszczonej (jednak na własne potrzeby Wykonawca powinien wykonać równieŝ kosztorys w formie szczegółowej w przypadku gdyby Zamawiający chciał przeanalizować prawidłowość sporządzenia kosztorysu) według wzoru: 3

4 Wk= ΣL x Cj 4 gdzie: Wk- wartość kosztorysową robót; L- liczba jednostek przedmiarowanych robót; Cj- cena jednostkowa roboty podstawowej. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów wykonawcy, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót naleŝy stosować: 1) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; 2) kalkulacje szczegółowe. 3. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku według wzoru: Cj = Σn x c + Kpj + Zj gdzie: Cj - cena jednostkowa określonej pozycji przedmiarowej; n- jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny- nr, materiałów- nm, pracy sprzętu- ns; c- cena czynników produkcji: robocizny- Cr, ceny materiałów- Cm, ceny pracy sprzętu- Cs; n x c- koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, według wzoru: n x c = (Σnr x Cr + Σnm x Cm + Σns x Cs) Kpj- koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót; Zj- zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót. 4. Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według wzoru: gdzie: W kp x (R j + S j ) K pj = % Kpj- koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót; Wkp- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %; Rj- koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót; Sj- koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót.

5 5. Zysk kalkulacyjny oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i podstawy jego naliczania. 6. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych naleŝy stosować w kolejności: 1) analizę indywidualną; 2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach. 7. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji naleŝy stosować w kolejności: 1) analizę własną; 2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje. 8. Ceny materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu. 9. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku naleŝy przyjmować wielkości określone według danych rynkowych, lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji a w przypadku braku takich danych według analizy indywidualnej. 10. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalone na podstawie analizy indywidualnej powinny uwzględniać w przypadku: 1) robocizny - ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w szczegółowych opisach robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności pomocnicze; 2) materiałów - ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i w procesie wbudowania; 3) pracy sprzętu - ilości maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego. 11. Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności: 1) płace zasadnicze; 2) premie regulaminowe; 3) płace dodatkowe (dodatki staŝowe, inne dodatki regulaminowe); 4) płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe); 5) obligatoryjne obciąŝenia płac; 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 3. W cenach jednostkowych materiałów ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. 5

6 12. W cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. 13. W cenach jednostkowych naleŝy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaŝ i demontaŝ na miejscu pracy albo przezbrojenie. 14.Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, wypełnia formularz oferty i dołącza do niego wymagane dokumenty, załączniki i kosztorys ofertowy który jest elementem pomocniczym SIWZ opisującym szacunkowy zakres zamówienia. Ceną ostateczną jest cena na formularzu ofertowym która jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania. Kosztorys ofertowy naleŝy sporządzić w formie uproszczonej (jednak na własne potrzeby Wykonawca powinien wykonać równieŝ kosztorys w formie szczegółowej w przypadku gdyby Zamawiający chciał przeanalizować prawidłowość sporządzenia kosztorysu) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ryczałtową ceną ofertową obejmuje równieŝ: a) przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z uzgodnień projektu budowlanego, oraz ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych, b) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze, porządkowe, c) doprowadzenie na własny koszt wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy, d) zamontowanie na własny koszt liczników zuŝycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zuŝycia wody i energii w okresie realizacji robót, e) zapewnienie na terenie budowy naleŝytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, f) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, g) koszty wynikające z uzyskania przez Wykonawcę robót, decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót, h) zapewnienie bieŝącej obsługi geodezyjnej, koszt wytyczenia obiektów w terenie i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, j) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z geodezyjną dokumentacją powykonawczą i dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac, k) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaŝ obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, l) oraz inne określone w umowie. Koszty sporządzenia oferty pokrywa oferent, oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 15.W przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. W przypadku złoŝenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone Za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Niedopuszczalne jest złoŝenie przez oferenta więcej niŝ jednej oferty na to samo zamówienie, spowoduje to odrzucenie wszystkich jego ofert na dane zamówienie. Niedopuszczalne jest równieŝ składanie ofert wariantowych. 16.W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, zobowiązany jest oświadczyć to w ofercie oraz wskazać w załączniku nr 1 do oferty podwykonawców wraz z wskazaniem części robót które będą wykonane przez tych podwykonawców oraz wartości tych robót w zł brutto. Na zatrudnienie podwykonawców wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca odpowiada w pełni za roboty wykonane 6

7 przez podwykonawców oraz zapewni ustalenie w umowach z nimi takiego okresu odpowiedzialności za wady aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 17. Wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze jego oferty, umów lub projektów umów wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowach lub projektach umów z podwykonawcami wskazanymi w ofercie do realizacji powierzonych im części robót. Uprawnienie Zamawiającego co do zawarcia tych umów przez Wykonawcę określa art kodeksu cywilnego. 18.Oferta musi być; - sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, - podpisana przez oferenta (kaŝda strona oferty), - wymagane dokumenty przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złoŝone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą Za zgodność z oryginałem i poświadczone przez oferenta, - wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, będą podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. - wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte/zszyte oraz posiadać ponumerowane strony, - złoŝona w zamkniętej kopercie adresowanej na; Urząd Miejski w Szprotawie Ul. Rynek Szprotawa oznakowanej następująco: Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi - Oferta Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent niezaleŝnie od wyników postępowania przetargowego. Oferta winna być czytelna bez poprawek, czy skreśleń. W skład oferty wchodzi : 1. Wypełniony formularz oferty 2. Wymagane dokumenty i załączniki do oferty 3. Kosztorys ofertowy. Uwaga! Brak dokumentów bądź informacji wymaganych i określonych w SIWZ spowoduje wykluczenie z postępowania w oparciu o art. 24 prawa zamówień publicznych. Dokładnie zapoznać się ze specyfikacją. V. Wymagania dotyczące wadium 1) Ustala się wadium w wysokości: 3000 zł słownie: trzy tysiące zł i 00/100 zł 2) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu 2. poręczeniach bankowych 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 7

8 Gminy Szprotawa BZ WBK I Oddział w Szprotawie Nr konta: z dokładnym opisem na przelewie jakiego wadium dotyczy 3) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wadium wniesione w pieniądzu naleŝy złoŝyć najpóźniej w dniu otwarcia ofert, przed terminem otwarcia dołączając do oferty dowód wpłaty wadium lub przelewu, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pienięŝnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 5) Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6) Wadium wniesione w formie inne niŝ pieniądz naleŝy złoŝyć w formie oryginału, razem z ofertą najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed terminem otwarcia ofert, 7) Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeŝeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8) Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyŝej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŝeli: a) upłynął termin związania z umową b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania tej umowy. c) zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 11) ZłoŜenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. VI. SIWZ i Dokumentacja techniczna są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 45; Szprotawa pok. nr 8 VII. Odrzucenie oferty ma miejsce w przypadku gdy: - zachodzą przesłanki określone art.89, ust.1 prawa zamówień publicznych. VIII. Czas realizacji zamówienia: - w ciągu 2 miesięcy od momentu podpisania umowy. IX. Kryteria oceny ofert 8

9 Przy wyborze Oferenta Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria oceny oferty i ich wagę: - cena brutto oferty - 100% 9 X. Termin składania ofert. Oferty winny być złoŝone w terminie do dnia r. do godz. 12ºº w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Szprotawie ul Rynek 45 pok. nr 6 (Sekretariat). Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. XI. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym; Zamawiający będzie porozumiewał się z Oferentami drogą pisemną. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Korespondencję uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Ze strony Zamawiającego osobami upowaŝnionymi do porozumiewania się z oferentami są: Jan Litwinka (sprawy przedmiotu zamówienia) tel. (068) Marek Rzeszutek (sprawy procedury przetargowej) tel. (068) KaŜdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie później jak 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Pytania powinny być formowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego. Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu oferentowi przed upływem terminu składania ofert. Kopie odpowiedzi wraz z treścią pytania będą przekazane pozostałym oferentom, bez ujawniania autora. XII. Termin waŝności ofert Oferent pozostaje związany ofertą na okres 30 dni licząc od upływu terminu określonego do składania ofert. XIII. Termin otwarcia ofert Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu r. o godzinie 12ºº, /Sala Rycerska/. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub upowaŝnieni ich przedstawiciele. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania kaŝdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złoŝonej oferty. Oferent obowiązany jest udzielić wszelkich dodatkowych wyjaśnień. Odmowa spowoduje natychmiastowe odrzucenie oferty danego oferenta. O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni. XIV Oferent udzieli 5 letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace XV. Ogłoszenia wyników przetargu Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. XVI. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań w wysokości: 5% ceny brutto podanej w ofercie Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na konto zamawiającego numer konta 2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b

10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Dz. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) XVII. Protesty i odwołania Oferentowi przysługuje prawo wniesienia środków odwoławczych zgodnie z art.180 Prawa Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm) XVIII. Formalności związane z podpisaniem umowy Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni od daty ogłoszenia wyników W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej do oferenta, którego ofertę wybrano zostanie określony termin i miejsce zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wysokości 5% ceny ofertowej brutto 10

11 11 Pieczęć adresowa Wykonawcy Gmina Szprotawa Rynek Szprotawa Tel. 068/ O F E R T A Nawiązując do przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi ogłoszonego w Portalu Zamówień Publicznych dnia r, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu r, oraz na stronie internetowej Zamawiającego 1. Oferujemy wykonanie robót na warunkach podanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Składniki cenotwórcze: - roboczogodzina (Rg)... zł,- - koszty ogólne (Ko) od (R) i (S)... % - koszty zakupu (Kz) od (M)... % - zysk (Z) od (R), (S) i (Ko)... % Cena netto... Cena brutto 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyboru oferenta. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną, dokonaliśmy wizji w terenie, posiadamy wszelkie informacje do przygotowania oferty, wykonania przedmiotu zamówienia i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŝeń. 6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartej w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

12 7. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie.. 8. Cena została wyliczona w oparciu o:... Zawiera wszystkie nośniki kosztów, które pozwalają zamawiającemu zawrzeć z oferentem umowę ryczałtową bez moŝliwości dokonywania zmian. 9. Termin wykonania zamówienia w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy z Zamawiającym. 10 Roboty objęte w zamówieniu zamierzamy wykonać sami,zamierzamy zlecić części zadania podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 1 do oferty, jednocześnie biorąc pełna odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców (niepotrzebne skreślić). 11. Deklarujemy 60 miesięczny okres gwarancji i serwisu na wykonane przez nas roboty w ramach niniejszego zamówienia publicznego. 12.Numer naszego konta bankowego: Załącznikami do niniejszej oferty są: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g)... Podpisano:... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

13 13 Załącznik nr 1 do oferty.. oznaczenie oferenta Informacja ogólna o oferencie 1. Nazwa oferenta: 2. Siedziba (adres). 3. Tel.fax Osoby upowaŝnione do reprezentowania oferenta.. 6. Rodzaj przedsiębiorstwa (indywidualne, spółka cywilna, spółka kapitałowa,inne) 7. Ilość lat działalności jako wykonawca. 8. Nazwa i adres firm będących podwykonawcą robót (proszę podać zakres prac które będą powierzone podwykonawcy i ich wartość w zł brutto)... W przypadku podmiotów występujących wspólnie - Konsorcja, naleŝy załączyć dodatkowo informacje określone w pkt od 1 do 6 odrębnie dla kaŝdego podmiotu... (miejscowość i data) ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela) oferenta)

14 14... (nazwa i adres oferenta) Załącznik nr 2 do oferty O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w przetargu na zadanie : Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi oświadczam, Ŝe: 1.Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r(Dz. U. z 14 września 2006r Nr 164, poz z póź. zm), który mówi, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, jeŝeli: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia według paragrafu 24 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych który mówi, Ŝe z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się : a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

15 gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: a) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeŝeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; b) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; c) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; d) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 2. Zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ i umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego , dnia..... Podpis Wykonawcy

16 16... (nazwa i adres oferenta) Załącznik nr 3 do oferty WYKAZ PODMIOTÓW I PERSONELU Podmioty i Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia. Lp Podmiot (firma) Proponowane Stanowisko Nazwisko i Imię Nr uprawnień Zawodowych StaŜ Pracy Ogółem Zakres wykonywanych czynności , dnia... Podpisano:. (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

17 17 Załącznik nr 4 do oferty Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Lp. Odbiorca * Wartość wyk robót. Przedmiot i zakres wyk. roboty (powierzchnia m²) Data i miejsce wykonania * Do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe w/w roboty budowlane zostały wykonane naleŝycie (referencje). podpis osoby uprawnionej

18 18 UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu. w Szprotawie, pomiędzy: Gminą Szprotawa reprezentowaną przez Burmistrza Franciszka Sitko, ul Rynek Szprotawa - zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, przy kontrasygnacie skarbnika gminy - Jadwigi Nowak a... - zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm) ogłoszonego w Portalu Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego dnia r na wykonanie zadania: Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi została zawarta umowa o następującej treści: 1 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie: Zagospodarowanie terenu przy ul. I Armii Lubelskiej poprzez wykonanie parkingu i zieleńców z urządzeniami towarzyszącymi 2. Opis robót do wykonania NaleŜy rozebrać istniejącą nawierzchnię drogi z trelinki oraz nawierzchnię chodników z płytek betonowych oraz wszystkie krawęŝniki i obrzeŝa. Pod budowę projektowanych parkingów, chodników, drogi oraz zieleńców naleŝy wykonać koryto na całej powierzchni o gł. 20 cm zgodnie z załączony schematem. W miejscach posadowienia krawęŝników naleŝy wykonać rowki pod ławy betonowe. Posadowić zgodnie z załączonym schematem krawęŝniki 15 x 30 cm na ławach betonowych oraz obrzeŝa 30 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. Wszystkie istniejące włazy kanalizacyjne, studzienki kanalizacyjne, szamba naleŝy wyregulować do wysokości projektowanej nawierzchni. Zamontować nowe włazy kanałowe Ŝeliwne, pokrywy nadstudzienne Ŝelbetowe. Na całej powierzchni projektowanych parkingów, chodników, drogi naleŝy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego. (warstwa dolna podbudowy grub. 8 cm po zagęszczeniu oraz warstwa górna podbudowy gr. 5 cm po zagęszczeniu) Na tak przygotowane podbudowy naleŝy ułoŝyć kostkę betonową gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej zgodnie z

19 załączonym do SIWZ schematem. W miejsca projektowanych zieleńców naleŝy nawieźć ziemię urodzajną (warstwa gr. 20 cm) odpowiednio zagęścić i zasiać trawę trawnikową Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy. 3 Termin realizacji zadania: w ciągu 2 miesięcy od momentu podpisania umowy. 4 Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie:.., adres: działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414). Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 1.Wartość robót wraz z podatkiem VAT 22% jest określona na kwotę w wysokości:..(słownie: ). Kwota netto wynosi.zł (słownie: ). 5 2.Podstawę do określenia wyŝej wymienionych cen stanowi Dokumentacja Projektowa Kosztorys Robót stanowiący takŝe załącznik do Umowy. i 3.Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 4. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie moŝna było przewidzieć w trakcie przygotowania oferty, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zostaną zlecone na podstawie art. 67 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z póź. zm). Wykonawca który będzie wykonywał roboty dodatkowe zobowiązany jest wykonać je na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Rozliczenie będzie następować na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych na podstawie zawartej wcześniej umowy na wykonanie robót dodatkowych i zawartych w niej stawek, cen i narzutów. 5.Wartość robót dodatkowych nie moŝe przekroczyć 50% kwoty określonej w ust.1, przez cały czas trwania umowy. 6.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieŝenia awarii. 7. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w oparciu o następujące załoŝenia: - stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w ofercie, - ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiaca, w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiaca, w którym sprzęt był uŝywany. - podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą w kolejności :analiza własna, kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.

20 - w przypadku robót i jednostek przedmiarowych wycenionych w ofercie będą stosowane ceny jednostkowe tych jednostek przedmiarowych do robót dodatkowych. 6 1.Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w następujący sposób: - fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. 2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Kierownika Budowy. 3. Przedmiotem odbioru będzie całe zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca oświadcza Ŝe jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 5. Ustala się następujące terminy płatności faktur: - w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia po odbiorze przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 6. Za dzień zapłaty uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej. 8 1.Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. 2Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zuŝycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zuŝycia wody i energii w okresie realizacji robót. 3.Wykonawcę obciąŝają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy. 4.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 5. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu plan organizacji budowy. 6.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 9 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych - za wyjątkiem materiałów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 2.Na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie

21 do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w świetle artykułu 10 Ustawy Prawo Budowlane/Dz.U. z 2003r nr 207 poz. 2016/ 10 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców. Wykonawca przedstawi w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy, umowy z podwykonawcami uczestniczącymi w realizacji zamówienia. Na zatrudnienie podwykonawców wymagana jest zgoda Zamawiającego. 2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: a)informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, a) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. JeŜeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: - będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego Strony postanawiają, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 2.Wykonawca udziela 60 -miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. Gwarancja jest waŝna od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony umowy. 1. Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót. 2. Zamawiający moŝe realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezaleŝnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony umowy. 12 Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,2% całkowitej wartości Umowy za kaŝdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niŝ wymagany termin ukończenia. Całkowita kwota kar umownych nie moŝe przekraczać 10% ceny kontraktu. Zamawiający moŝe odliczyć kary umowne od płatności naleŝnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót wyznaczony będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 2.JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 21

22 b) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia i jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy, Ŝądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, lub Ŝądać obniŝenia ceny 3.Strony postanawiają, Ŝe będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŝ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 4.Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłoŝeniu Protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń. 5.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 6.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, o którym mowa w 14 niniejszej Umowy. 7.Zamawiający moŝe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŝeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemoŝliwiają uŝytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aŝ do czasu usunięcia tych wad Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę: zł, (słownie: zł). 2.Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy powinno być wniesione w formie pieniądza, obligacji państwowych, bezwarunkowego poręczenia lub bezwarunkowej gwarancji bankowej. 3.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy przeznaczone jest na: - 25% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi; - 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót. 4.Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, o którym mowa w 15 ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w Ustawie o Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(art.148,150,151) 5.JeŜeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w 5 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy naleŝy zwiększyć odpowiednio Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia umowy: a)ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości 10000,00 PLN za jedno zdarzenie, b)ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upowaŝnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie przebywają na placu budowy w wysokości kwoty 10000,00 PLN za jedno zdarzenie, c)ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty 5000,00 PLN za jedno zdarzenie, 22

23 2.Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia podaną w umowie i następnie przedstawiane na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego. 3.JeŜeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z Ŝądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający moŝe zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności naleŝnych Wykonawcy, a jeŝeli nie naleŝą się Ŝadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów. 4.Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego 5.Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych Zmiana postanowień niniejszej Umowy moŝe nastąpić za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŝności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŝeli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niŝej przypadkach. 2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku moŝe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach, b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŝej niŝ 1 miesiąc. 3.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 4.W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŝają następujące obowiązki: a)w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, b)wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, c)wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeŝeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezaleŝnych od niego. 5.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeŝeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 23

24 6.Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: a)dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, b)odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy, c)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 2.Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 3.Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 4.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 5.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 19 W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 20 Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 24 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ gm Czermin

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D IZBA CELNA w KIELCACH 25-363 Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) 36-42-810; faks: (041) 36-42-847 www.ickielce.pl Kielce, dn. 28.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto Pabianice ul. Zamkowa 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie robót budowlanych zadania p.n.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie robót budowlanych zadania p.n.: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE z/s w ROGOŹNIKU tel. (0-32) 287 75 19 ul. Węgroda 59 faks (0-32) 287 78 85 42-582 Rogoźnik www.bip.starostwo.bedzin.pl POLSKA e-mail: http://zamowienia_b@interia.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji słuŝąca potrzebom niepełnosprawnych

Rozbudowa Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji słuŝąca potrzebom niepełnosprawnych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. Rozbudowa Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Istotne postanowienia umowy Rozdział 3: Program funkcjonalno-uŝytkowy wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 206 000 EURO na Wykonanie wielobranŝowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km 1+110

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu na potoku Glinik w ciągu drogi powiatowej nr 1923 R Frysztak Kobyle Jazowa km 1+110 IP.272.19.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: Wykonanie dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o. 32 800 Brzesko ul. Solskiego 13 tel. 014/6626510, tel./fax. 014/6626511 e-mail: rpwikbrzesko@poczta.onet.pl; www.rpwikbrzesko.com.pl

Bardziej szczegółowo