Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012-2016"

Transkrypt

1 IN OBG Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm. na zadanie pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach CPV: Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A, Lwówek Śląski Zawartość specyfikacji: nr strony: Część I. Instrukcja dla Wykonawców... 2 Część II. Formularz oferty Część III. Istotne postanowienia umowy..21 Część IV. Przedmiot zamówienia Zatwierdzam: BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI /-/ Ludwik Kaziów 1

2 Część I. Instrukcja dla Wykonawców 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 1.1. Gmina i Miasto Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A Lwówek Śląski 1.2. Telefon - (0 75) , fax (0 75) Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami), zwanej w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców Ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Opis części zamówienia 4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy. 6. Informacja dotycząca ofert wariantowych 6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia 7.1. Usługa realizowana będzie w terminie: od dnia r. do dnia r. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 8.1 W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm. i ew. inne akty prawa, w tym europejskiego). Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 2002 roku, Dz. U. z 2002 nr 72 poz. 66 z późniejszymi zmianami oraz ewentualne inne akty prawa w tym europejskiego). 2

3 8.1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać na terenie miasta Lwówek Śląski placówkę (oddział banku, filię). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada placówki (oddziału banku, filii) na terenie miasta Lwówek Śląski, złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie obsługi budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 8.2 Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 9.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór: Dokument Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych; zezwolenie (koncesja, licencja) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (jeżeli podstawą prawną działania oferenta jest przepis prawa powszechnie obowiązującego opublikowany akt prawny) Oświadczenie, że posiada lub będzie posiadać w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie obsługi budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, oddziału banku, filię na terenie miasta Lwówek Śląski lub otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. 9.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 3

4 podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9 specyfikacji. 9.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt 9.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.5 Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby: Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Podmioty udokumentowały, że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 9.6 W celu potwierdzenia spełniania warunków podmioty (partnerzy) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy wzór: Dokument 1 podpisane przez każdy podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy wzór: Dokument 1lub 2 odpowiednio do sytuacji Wykonawcy podpisane przez Pełnomocnika Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie 4

5 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna Zezwolenie (koncesja, licencja) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (jeżeli podstawą prawną działania Wykonawcy jest przepis prawa powszechnie obowiązujący opublikowany akt prawny). 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1. Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sprawach finansowych, tel , fax: , 2. Edyta Łęcka - w sprawach procedury zamówienia publicznego, tel ; fax , Wymagania dotyczące wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium może być wnoszone w następujących formach: Pieniądzu, Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5

6 12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr , w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium - Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego, Kasa - I piętro. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie na dostarczonej przez siebie kopii W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt do , wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, Kwotę gwarancji lub poręczenia, Termin ważności wadium, Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni Zamawiającemu, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy. 13. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 6

7 14.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, spółka cywilna, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany Kompletna oferta musi zawierać: Wypełniony Formularz oferty Część II specyfikacji Stosowne dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej specyfikacji Dokument potwierdzający wniesienie/wpłacenie wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy do oferty załączyć kopię dokumentu Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej W przypadku występowania Wykonawcy (banku) za pośrednictwem własnego oddziału należy dołączyć pełnomocnictwo, a dokumenty wymagane należy przedłożyć jak dla banku lub odpowiednio do struktury organizacyjnej i stopnia samodzielności oddziału 14.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą specyfikacją formie Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno ponumerowane strony z treścią oferty Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób: 7

8 W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza zewnętrza oznakowana wg treści: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach Nie otwierać przed r., godz. 13: Druga - wewnętrzna, wg treści: Nazwa Wykonawcy Ulica, nr budynku Kod pocztowy, miejscowość Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również wyciąg kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również wyciąg kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz z wizytą i oględzinami miejsca wykonywania robót. 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 15.1 Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego 25A, w sekretariacie, I piętro, pok. 21 lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa roku, o godz. 13:00. 8

9 Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta. Wykonawca składający ofertę za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej chcąc otrzymać potwierdzenie wpływu powinien nadać ofertę ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: ZMIANA lub WYCOFANIE, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt Miejsce oraz termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku, o godzinie 13:15, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, ilości stron, na których składane są oferty Oferty oznaczone WYCOFANIE otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Oferty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 16 Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty stanowi suma kosztów skalkulowanych w oparciu o dane zawarte w Części II. Formularz oferty Kalkulacja ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Przy ustalaniu ceny za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy podają kwotowo wysokość: jednorazowej opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, jednorazowej opłaty za otwarcie rachunku pomocniczego Skalkulowanie ceny jednostkowej na poziomie 0 Zamawiający traktować będzie jako brak opłaty za Opisaną usługę. 9

10 W formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje świadczonych usług oraz cenę całkowitą poszczególnej pozycji uwzględniające ilości usług oraz okres ich świadczenia Łączna kwota (cena oferty) posłuży Zamawiającemu wyłącznie do dokonania oceny ofert w kryterium ceny Ceny jednostkowe, ceny całkowite oraz łączna kwota winny być wyrażone cyframi w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna kwota winna być dodatkowo wyrażona słownie. 17 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami 17.1 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). 18 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 18.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: - cena oferty (brutto) - znaczenie 80% - oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych znaczenie 5% - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - znaczenie 10% - oprocentowanie lokat O/N w stosunku rocznym - znaczenie 5% 18.3 Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: W kryterium cena (Kc) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: cena najnizsza Kc = * 100 pkt * 80% cena oferty badanej W kryterium oprocentowanie rachunków głównych i pomocniczych (Ko) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: oprocentowanie badanej oferty Ko = * 100 pkt * 5% oprocentowanie najwyzsze W kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (Kk) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: najnizsze oprocentowanie Kk = * 100 pkt * 10% oprocentowanie oferty badanej W kryterium oprocentowanie lokat O/N (Kon) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 10

11 oprocentowanie badanej oferty Kon = * 100 pkt * 5% oprocentowanie najwyzsze Ocena punktowa w każdym kryterium będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 19.1 Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wyłonionego do wykonania niniejszego zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20 Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian 20.1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt. 21 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: w przypadku wprowadzenia w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki; zostanie odpowiednio ubruttowione Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną np. zmiana numeru rachunku bankowego) zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób pełniących funkcje reprezentacyjne gminy i jej jednostek organizacyjnych 21 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 21.1 Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, to o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, to warunkiem podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 11

12 Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Protest powinien wskazywać: Oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, Zawierać żądanie, Zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt , do upływu terminów, o których mowa w pkt , jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: Treści ogłoszenia, Postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu Protest inny, niż wymieniony w pkt Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie określonym w Ustawie równoznaczne jest z jego oddaleniem Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy. 12

13 22. Pozostałe informacje 22.1 Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: Oferty są jawne od chwili ich otwarcia Ujawnienie protokołu wraz załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych zasad: należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z podaniem terminu, po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Wybór Wykonawcy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny ofert i łączną punktację; Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 13

14 Dokument 1... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej ,00 euro na realizację zadania pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach PKT I. Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące: 15. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 16. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 17. Sytuacji ekonomicznej i finansowej., dnia (Imię i nazwisko, pieczątka) PKT II. Niniejszym oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku., dnia (Imię i nazwisko, pieczątka) 14

15 Dokument 2... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczamy, że: 19 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie a w załączeniu przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 20 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (Imię i nazwisko, pieczątka) 15

16 Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Dokument nr 3 Stawka WIBOR_1M: 4,76 Stawka WIBID_1M: 4,56 Wysokość podstawy na dzień : r. publikowana przez Dziennik Rzeczpospolita Marża Banku:.. % KALKULACJA CENY OFERTY Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach Lp. czynność - kryterium jednostka miary Ilość za okres trwania umowy Cena za jednostkę usługi w PLN jednorazowej opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, jednorazowej opłaty za otwarcie rachunku pomocniczego zł/ 1 rachunek miesięcznie zł/ 1 rachunek miesięcznie 672 szt. (14 rach. x 48 mies.) 100 szt. Cena całkowita w zł (4 x 5) 6 RAZEM (cenę oferty należy przenieść do Formularza oferty pkt. 5)

17 2. Kalkulacja w zakresie oprocentowania środków na rachunkach bankowych: Lp. czynność Wysokość oprocentowania wyrażona w % w odniesieniu do WIBID 1M Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych (WIBID 1M x. % marży bankowej) 4,56 x..% marży = oprocentowanie)* 2. Oprocentowanie lokaty overnight (WIBID 1M x % marzy bankowej) (4,56 x. % marży = oprocentowanie)* 3. Kalkulacja w zakresie ceny kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym: Lp. czynność Wysokość oprocentowania wyrażona w % w odniesieniu do WIBID 1M Prowizja bankowa podana w procentach za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (% prowizji) 2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (WIBOR 1m. + % marży bankowej) (4,76 + % marzy = oprocentowanie)* UWAGA: 1. przez opłatę należy rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od danej czynności 2. przez prowizję należy rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od wartości danej czynności, dnia.. roku (pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 17

18 II Formularz oferty 1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie usług dla zadania pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A Lwówek Śląski 3. Oferta złożona przez: 3.1 Zarejestrowana nazwa Wykonawcy *) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie *) : Zarejestrowany adres Wykonawcy *) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie *) : ulica:...nr: kod: miejscowość:.. województwo: ... tel.: fax.:.. NIP: REGON:. Nr konta bankowego:... Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: (imię i nazwisko, telefon, , fax) 3.2 Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie *) : 18

19 Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie ulica: nr: kod: miejscowość: województwo: ... *) Niepotrzebne skreślić tel.: fax.:... NIP: REGON: itd. 4 Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia). 5 Oświadczamy, że cena wyliczona zgodnie z założeniami KALKULACJI CENY OFERTY określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi: zł (słownie:.... ) 6 Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ, tj. 4 lata od daty zawarcia umowy. 7 Oświadczamy, że obsługa bankowa Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych będzie prowadzona przez:... (nazwa banku, oddziału, filii, punktu) zlokalizowany/ ą w... (adres banku, oddziału, filii, punktu) w godzinach pracy tj. od godziny do godziny.. 8 Oświadczamy, że: 8.1 Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym Istotne postanowienia umowy przedstawione w Części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.2 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.3 W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 19

20 8.4 W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19, Część I specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy *) Niepotrzebne skreślić Oferta zawiera następujące załączniki: Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Pieczątka firmy Podpisy (pieczątki) osób, upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy (miejscowość, data) 20

21 Część III. Istotne postanowienia umowy UMOWA NR IN- /2012 W dniu r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A, Lwówek Śląski, NIP , reprezentowaną przez:.. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Alicji Turkiewicz zwaną dalej Zamawiającym a... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym we..wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., NIP, REGON.., wysokość kapitału zakładowego. zł zwanym w dalszej części umowy Bank, reprezentowanym przez: w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w Banku (nazwa i adres banku) polegająca na: 1. zakładaniu i prowadzeniu rachunków bankowych budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, przez które rozumie się rachunki podstawowe i pomocnicze jednostek wymienionych, w 2, w tym m.in. rachunki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków pochodzących ze środków własnych gminy, z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w PLN lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, sum depozytowych i na zlecenie. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych polega na: a) otwarciu rachunków Gminy i Miasta Lwówek Śląski i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w tym otwarciu rachunków prowadzonych w walutach obcych; 21

22 b) nieodpłatnym prowadzeniu pomocniczych rachunków bankowych w razie potrzeby; c) nieodpłatnym zamknięciu pomocniczych rachunków bankowych. 2. prowadzeniu obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej, poprzez: realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się realizację przelewów w formie papierowej); generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji (przynajmniej w wersji elektronicznej). 3. lokowaniu wolnych środków pieniężnych: na rachunkach lokat krótkoterminowych; automatyczne zakładanie lokaty typu overnight i weekendowej na kwotę sald rachunków Zamawiającego, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku; lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych (z wyjątkiem overnight i weekendowych) i długoterminowych dostępnych w ofercie banku na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. 4. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, obowiązującej na dany rok budżetowy, bez pobrania prowizji bankowej od kwoty uruchomionego kredytu, dla którego oprocentowanie zostanie ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększonej/ pomniejszonej o marżę zaoferowana przez Bank. Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania 5. otwieraniu dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankowa Gminy i Miasta Lwówek Śląski, na warunkach zadeklarowanych w ofercie 6. nieodpłatnym udostępnieniu przez cały okres trwania umowy, usługi typu homebanking na 34 stanowiskach komputerowych. W ramach systemu bankowości elektronicznej, wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: dostawę oprogramowania; instalację oprogramowania; bieżącą aktualizację oprogramowania; obsługę serwisowa oprogramowania; przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu; bezzwłoczne usuwanie awarii systemu. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić, w szczególności: uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach oraz o liczbie rachunków bankowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski; uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o saldach i rachunkach pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski; przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek organizacyjnych gminy według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji; 22

23 wywoływanie dowolnej operacji według wyżej wymienionych kryteriów; możliwość grupowania zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej); realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków; składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej banku; obsługę systemu na platformie internetowej; archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu, w tym w okresach rocznych; zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu. 7. świadczeniu innych usług bankowych określonych w statucie Banku. 2 Bank zobowiązuje się wobec Zamawiającego do obsługi bankowej budżetu Gminy Lwówek Śląski oraz jednostek podległych gminie tj.: 1. Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2. Innych jednostek organizacyjnych, które zostały włączone w niniejsze zamówienie: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Lwówku Śląskim, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, Gimnazjum w Lwówku Śląskim, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Ślaskim, Szkoła Podstawowa w Niwnicach, Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych, Szkoła Podstawowa w Zbylutowie, Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim, Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim, Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim instytucja kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim instytucja kultury. 3 Zamawiający zleca a Bank przyjmuje do wykonania usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych zgodnie z Kalkulacją kosztów stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. 4 Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za: - otwarcie rachunków Gminy i Miasta Lwówek Śląski i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski; - prowadzenie pomocniczych rachunków bankowych w razie potrzeby, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych; - za zamknięcie rachunków, pomocniczych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych; 23

24 - realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę i Miasto Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych; - realizację poleceń przelewu do innych banków; - przyjmowanie wpłat gotówkowych zewnętrznych i wewnętrznych; - wypłacanie gotówki; - wydawanie blankietów czekowych; - obsługę płatności masowych, w tym nie pobieranie prowizji od wpłat podatków opłat i innych należności na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych; - udostępnianie w formie elektronicznej i papierowej wyciągów bankowych; - świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych; - udostępnienie przez cały okres trwania umowy, usługi typu homebanking na 34 stanowiskach komputerowych; - wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z uregulowań wewnętrznych banku, - przechowywanie depozytów; - wydanie karty kredytowej o limicie ,00 PLN wraz z bezpłatnym pakietem ubezpieczeniowym chroniącym przed skutkami zgubienia lub kradzieży karty kredytowej Środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej: 1.1 podstawa oprocentowania stawka WIBID 1M z każdego pierwszego dnia kwartału, za który naliczane są odsetki ± marża Banku w wysokości %. Marża Banku pozostaje niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy; 1.2 Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych tj. odsetki dopisywane są do rachunku w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 2 Zakładanie lokaty O/N w terminie od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia na zasadzie: 2.1 podstawa oprocentowania stawka WIBID 1M ± marża Banku w wysokości %; 2.2 lokata jest tworzona wg stanu (salda) środków znajdujących się na rachunku od godz ; 2.3 likwidacja lokaty następuje w dniu następnym z jednoczesną kapitalizacją odsetek na rachunku O/N i przeksięgowaniem środków na rachunek bieżący; 2.4 w przypadku korzystniejszego oprocentowania środków a vista, środki pozostają na rachunku bieżącym, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu tego faktu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 3 Wstępne szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w 1-4 ustala się na poziomie zł (słownie:.. ) 4 Całkowite wynagrodzenie za kompleksową obsługę bankową stanowiło będzie sumę wydatków dokonanych przez jednostki wymienione w 2 pkt 1 i 2; wydatki jednostek wynikać będą z przeliczenia liczby świadczonych usług oraz ich cen jednostkowych. 24

25 5 Strony ustalają, następujące zasady wynagrodzenia: a) wynagrodzenie z tytułu prowizji za prowadzenie bieżącego rachunku bankowego oraz jednorazowa opłata za otwarcie rachunku pomocniczego, Bank prowizję będzie potrącał z właściwego rachunku bankowego Zamawiającego ostatniego dnia miesiąca. 6 Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zwiększy się lub zmniejszy ilość obsługiwanych rachunków oraz odpowiednio dokonywanych przelewów nie będzie to rodzić dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 6 Bank zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w 1-5 przez okres 48 miesięcy. Strony ustalają termin rozpoczęcia umowy na dzień roku, a zakończenia na dzień roku. 7 1.Strony ustalają, że do: 1.1. otwierania rachunków i udzielenia pełnomocnictw upoważnione są niżej wskazane osoby: a) Ludwik Kaziów - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski b) Alicja Turkiewicz - Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 1.2. do dysponowania rachunkami Gminy i Miasta Lwówek Śląski, upoważnione są niżej wskazane osoby posiadające pełnomocnictwo: a) - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski b) - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski c). - Sekretarz Gminy Lwówek Śląski d) - Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski e) lub inne osoby posiadające pełnomocnictwo których podpisy znajdują się na karcie wzorów podpisów. 2. Strony ustalają, że do dysponowania rachunkami jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski upoważnieni są kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dyspozycje rozliczeniowe otrzymane przez Bank: w godzinach od 8 00 do uważa się za otrzymane w danym dniu operacyjnym, po godzinie uważa się za otrzymane w dniu następnym. 2. Bank zobowiązuje się realizować dyspozycje rozliczeniowe Zamawiającego rachunku bez zbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 3. Za opóźnienie realizacji dyspozycji rozliczeniowych z winy Banku odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień kalendarzowy zwłoki wypłacane jest na 25

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: I.271-12/11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: I.271-12/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: I.271-12/11 dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Sprawa nr KZ- 7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo