Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012-2016"

Transkrypt

1 IN OBG Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm. na zadanie pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach CPV: Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A, Lwówek Śląski Zawartość specyfikacji: nr strony: Część I. Instrukcja dla Wykonawców... 2 Część II. Formularz oferty Część III. Istotne postanowienia umowy..21 Część IV. Przedmiot zamówienia Zatwierdzam: BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI /-/ Ludwik Kaziów 1

2 Część I. Instrukcja dla Wykonawców 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 1.1. Gmina i Miasto Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A Lwówek Śląski 1.2. Telefon - (0 75) , fax (0 75) Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami), zwanej w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców Ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Opis części zamówienia 4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy. 6. Informacja dotycząca ofert wariantowych 6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia 7.1. Usługa realizowana będzie w terminie: od dnia r. do dnia r. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 8.1 W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm. i ew. inne akty prawa, w tym europejskiego). Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 2002 roku, Dz. U. z 2002 nr 72 poz. 66 z późniejszymi zmianami oraz ewentualne inne akty prawa w tym europejskiego). 2

3 8.1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać na terenie miasta Lwówek Śląski placówkę (oddział banku, filię). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada placówki (oddziału banku, filii) na terenie miasta Lwówek Śląski, złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie obsługi budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 8.2 Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 9.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór: Dokument Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych; zezwolenie (koncesja, licencja) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (jeżeli podstawą prawną działania oferenta jest przepis prawa powszechnie obowiązującego opublikowany akt prawny) Oświadczenie, że posiada lub będzie posiadać w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie obsługi budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, oddziału banku, filię na terenie miasta Lwówek Śląski lub otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. 9.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 3

4 podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9 specyfikacji. 9.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt 9.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.5 Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby: Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Podmioty udokumentowały, że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 9.6 W celu potwierdzenia spełniania warunków podmioty (partnerzy) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy wzór: Dokument 1 podpisane przez każdy podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy wzór: Dokument 1lub 2 odpowiednio do sytuacji Wykonawcy podpisane przez Pełnomocnika Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie 4

5 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna Zezwolenie (koncesja, licencja) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (jeżeli podstawą prawną działania Wykonawcy jest przepis prawa powszechnie obowiązujący opublikowany akt prawny). 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1. Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sprawach finansowych, tel , fax: , 2. Edyta Łęcka - w sprawach procedury zamówienia publicznego, tel ; fax , Wymagania dotyczące wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium może być wnoszone w następujących formach: Pieniądzu, Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5

6 12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr , w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium - Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego, Kasa - I piętro. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie na dostarczonej przez siebie kopii W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt do , wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, Kwotę gwarancji lub poręczenia, Termin ważności wadium, Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni Zamawiającemu, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy. 13. Termin związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 6

7 14.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, spółka cywilna, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany Kompletna oferta musi zawierać: Wypełniony Formularz oferty Część II specyfikacji Stosowne dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej specyfikacji Dokument potwierdzający wniesienie/wpłacenie wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy do oferty załączyć kopię dokumentu Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej W przypadku występowania Wykonawcy (banku) za pośrednictwem własnego oddziału należy dołączyć pełnomocnictwo, a dokumenty wymagane należy przedłożyć jak dla banku lub odpowiednio do struktury organizacyjnej i stopnia samodzielności oddziału 14.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą specyfikacją formie Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno ponumerowane strony z treścią oferty Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób: 7

8 W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza zewnętrza oznakowana wg treści: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach Nie otwierać przed r., godz. 13: Druga - wewnętrzna, wg treści: Nazwa Wykonawcy Ulica, nr budynku Kod pocztowy, miejscowość Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również wyciąg kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również wyciąg kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz z wizytą i oględzinami miejsca wykonywania robót. 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 15.1 Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego 25A, w sekretariacie, I piętro, pok. 21 lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa roku, o godz. 13:00. 8

9 Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta. Wykonawca składający ofertę za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej chcąc otrzymać potwierdzenie wpływu powinien nadać ofertę ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: ZMIANA lub WYCOFANIE, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt Miejsce oraz termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku, o godzinie 13:15, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, ilości stron, na których składane są oferty Oferty oznaczone WYCOFANIE otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Oferty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 16 Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty stanowi suma kosztów skalkulowanych w oparciu o dane zawarte w Części II. Formularz oferty Kalkulacja ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Przy ustalaniu ceny za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy podają kwotowo wysokość: jednorazowej opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, jednorazowej opłaty za otwarcie rachunku pomocniczego Skalkulowanie ceny jednostkowej na poziomie 0 Zamawiający traktować będzie jako brak opłaty za Opisaną usługę. 9

10 W formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje świadczonych usług oraz cenę całkowitą poszczególnej pozycji uwzględniające ilości usług oraz okres ich świadczenia Łączna kwota (cena oferty) posłuży Zamawiającemu wyłącznie do dokonania oceny ofert w kryterium ceny Ceny jednostkowe, ceny całkowite oraz łączna kwota winny być wyrażone cyframi w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna kwota winna być dodatkowo wyrażona słownie. 17 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami 17.1 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). 18 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 18.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: - cena oferty (brutto) - znaczenie 80% - oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych znaczenie 5% - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - znaczenie 10% - oprocentowanie lokat O/N w stosunku rocznym - znaczenie 5% 18.3 Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: W kryterium cena (Kc) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: cena najnizsza Kc = * 100 pkt * 80% cena oferty badanej W kryterium oprocentowanie rachunków głównych i pomocniczych (Ko) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: oprocentowanie badanej oferty Ko = * 100 pkt * 5% oprocentowanie najwyzsze W kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (Kk) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: najnizsze oprocentowanie Kk = * 100 pkt * 10% oprocentowanie oferty badanej W kryterium oprocentowanie lokat O/N (Kon) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 10

11 oprocentowanie badanej oferty Kon = * 100 pkt * 5% oprocentowanie najwyzsze Ocena punktowa w każdym kryterium będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 19.1 Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wyłonionego do wykonania niniejszego zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20 Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian 20.1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt. 21 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: w przypadku wprowadzenia w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki; zostanie odpowiednio ubruttowione Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną np. zmiana numeru rachunku bankowego) zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób pełniących funkcje reprezentacyjne gminy i jej jednostek organizacyjnych 21 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 21.1 Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, to o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, to warunkiem podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 11

12 Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Protest powinien wskazywać: Oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, Zawierać żądanie, Zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt , do upływu terminów, o których mowa w pkt , jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: Treści ogłoszenia, Postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu Protest inny, niż wymieniony w pkt Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie określonym w Ustawie równoznaczne jest z jego oddaleniem Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy. 12

13 22. Pozostałe informacje 22.1 Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: Oferty są jawne od chwili ich otwarcia Ujawnienie protokołu wraz załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych zasad: należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z podaniem terminu, po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Wybór Wykonawcy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny ofert i łączną punktację; Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 13

14 Dokument 1... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej ,00 euro na realizację zadania pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach PKT I. Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące: 15. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 16. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 17. Sytuacji ekonomicznej i finansowej., dnia (Imię i nazwisko, pieczątka) PKT II. Niniejszym oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku., dnia (Imię i nazwisko, pieczątka) 14

15 Dokument 2... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczamy, że: 19 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie a w załączeniu przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 20 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (Imię i nazwisko, pieczątka) 15

16 Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Dokument nr 3 Stawka WIBOR_1M: 4,76 Stawka WIBID_1M: 4,56 Wysokość podstawy na dzień : r. publikowana przez Dziennik Rzeczpospolita Marża Banku:.. % KALKULACJA CENY OFERTY Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach Lp. czynność - kryterium jednostka miary Ilość za okres trwania umowy Cena za jednostkę usługi w PLN jednorazowej opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, jednorazowej opłaty za otwarcie rachunku pomocniczego zł/ 1 rachunek miesięcznie zł/ 1 rachunek miesięcznie 672 szt. (14 rach. x 48 mies.) 100 szt. Cena całkowita w zł (4 x 5) 6 RAZEM (cenę oferty należy przenieść do Formularza oferty pkt. 5)

17 2. Kalkulacja w zakresie oprocentowania środków na rachunkach bankowych: Lp. czynność Wysokość oprocentowania wyrażona w % w odniesieniu do WIBID 1M Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych (WIBID 1M x. % marży bankowej) 4,56 x..% marży = oprocentowanie)* 2. Oprocentowanie lokaty overnight (WIBID 1M x % marzy bankowej) (4,56 x. % marży = oprocentowanie)* 3. Kalkulacja w zakresie ceny kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym: Lp. czynność Wysokość oprocentowania wyrażona w % w odniesieniu do WIBID 1M Prowizja bankowa podana w procentach za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (% prowizji) 2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (WIBOR 1m. + % marży bankowej) (4,76 + % marzy = oprocentowanie)* UWAGA: 1. przez opłatę należy rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od danej czynności 2. przez prowizję należy rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od wartości danej czynności, dnia.. roku (pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 17

18 II Formularz oferty 1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie usług dla zadania pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A Lwówek Śląski 3. Oferta złożona przez: 3.1 Zarejestrowana nazwa Wykonawcy *) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie *) : Zarejestrowany adres Wykonawcy *) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie *) : ulica:...nr: kod: miejscowość:.. województwo: ... tel.: fax.:.. NIP: REGON:. Nr konta bankowego:... Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: (imię i nazwisko, telefon, , fax) 3.2 Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie *) : 18

19 Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie ulica: nr: kod: miejscowość: województwo: ... *) Niepotrzebne skreślić tel.: fax.:... NIP: REGON: itd. 4 Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia). 5 Oświadczamy, że cena wyliczona zgodnie z założeniami KALKULACJI CENY OFERTY określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi: zł (słownie:.... ) 6 Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ, tj. 4 lata od daty zawarcia umowy. 7 Oświadczamy, że obsługa bankowa Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych będzie prowadzona przez:... (nazwa banku, oddziału, filii, punktu) zlokalizowany/ ą w... (adres banku, oddziału, filii, punktu) w godzinach pracy tj. od godziny do godziny.. 8 Oświadczamy, że: 8.1 Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym Istotne postanowienia umowy przedstawione w Części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.2 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.3 W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 19

20 8.4 W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19, Część I specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy *) Niepotrzebne skreślić Oferta zawiera następujące załączniki: Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Pieczątka firmy Podpisy (pieczątki) osób, upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy (miejscowość, data) 20

21 Część III. Istotne postanowienia umowy UMOWA NR IN- /2012 W dniu r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A, Lwówek Śląski, NIP , reprezentowaną przez:.. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Alicji Turkiewicz zwaną dalej Zamawiającym a... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym we..wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., NIP, REGON.., wysokość kapitału zakładowego. zł zwanym w dalszej części umowy Bank, reprezentowanym przez: w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w Banku (nazwa i adres banku) polegająca na: 1. zakładaniu i prowadzeniu rachunków bankowych budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, przez które rozumie się rachunki podstawowe i pomocnicze jednostek wymienionych, w 2, w tym m.in. rachunki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków pochodzących ze środków własnych gminy, z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w PLN lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, sum depozytowych i na zlecenie. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych polega na: a) otwarciu rachunków Gminy i Miasta Lwówek Śląski i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w tym otwarciu rachunków prowadzonych w walutach obcych; 21

22 b) nieodpłatnym prowadzeniu pomocniczych rachunków bankowych w razie potrzeby; c) nieodpłatnym zamknięciu pomocniczych rachunków bankowych. 2. prowadzeniu obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej, poprzez: realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się realizację przelewów w formie papierowej); generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji (przynajmniej w wersji elektronicznej). 3. lokowaniu wolnych środków pieniężnych: na rachunkach lokat krótkoterminowych; automatyczne zakładanie lokaty typu overnight i weekendowej na kwotę sald rachunków Zamawiającego, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku; lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych (z wyjątkiem overnight i weekendowych) i długoterminowych dostępnych w ofercie banku na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. 4. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, obowiązującej na dany rok budżetowy, bez pobrania prowizji bankowej od kwoty uruchomionego kredytu, dla którego oprocentowanie zostanie ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększonej/ pomniejszonej o marżę zaoferowana przez Bank. Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania 5. otwieraniu dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankowa Gminy i Miasta Lwówek Śląski, na warunkach zadeklarowanych w ofercie 6. nieodpłatnym udostępnieniu przez cały okres trwania umowy, usługi typu homebanking na 34 stanowiskach komputerowych. W ramach systemu bankowości elektronicznej, wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: dostawę oprogramowania; instalację oprogramowania; bieżącą aktualizację oprogramowania; obsługę serwisowa oprogramowania; przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu; bezzwłoczne usuwanie awarii systemu. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić, w szczególności: uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach oraz o liczbie rachunków bankowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski; uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o saldach i rachunkach pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski; przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek organizacyjnych gminy według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji; 22

23 wywoływanie dowolnej operacji według wyżej wymienionych kryteriów; możliwość grupowania zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej); realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków; składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej banku; obsługę systemu na platformie internetowej; archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu, w tym w okresach rocznych; zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu. 7. świadczeniu innych usług bankowych określonych w statucie Banku. 2 Bank zobowiązuje się wobec Zamawiającego do obsługi bankowej budżetu Gminy Lwówek Śląski oraz jednostek podległych gminie tj.: 1. Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2. Innych jednostek organizacyjnych, które zostały włączone w niniejsze zamówienie: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Lwówku Śląskim, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, Gimnazjum w Lwówku Śląskim, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Ślaskim, Szkoła Podstawowa w Niwnicach, Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych, Szkoła Podstawowa w Zbylutowie, Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim, Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim, Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim instytucja kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim instytucja kultury. 3 Zamawiający zleca a Bank przyjmuje do wykonania usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych zgodnie z Kalkulacją kosztów stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. 4 Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za: - otwarcie rachunków Gminy i Miasta Lwówek Śląski i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski; - prowadzenie pomocniczych rachunków bankowych w razie potrzeby, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych; - za zamknięcie rachunków, pomocniczych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych; 23

24 - realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę i Miasto Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych; - realizację poleceń przelewu do innych banków; - przyjmowanie wpłat gotówkowych zewnętrznych i wewnętrznych; - wypłacanie gotówki; - wydawanie blankietów czekowych; - obsługę płatności masowych, w tym nie pobieranie prowizji od wpłat podatków opłat i innych należności na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych; - udostępnianie w formie elektronicznej i papierowej wyciągów bankowych; - świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych; - udostępnienie przez cały okres trwania umowy, usługi typu homebanking na 34 stanowiskach komputerowych; - wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z uregulowań wewnętrznych banku, - przechowywanie depozytów; - wydanie karty kredytowej o limicie ,00 PLN wraz z bezpłatnym pakietem ubezpieczeniowym chroniącym przed skutkami zgubienia lub kradzieży karty kredytowej Środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej: 1.1 podstawa oprocentowania stawka WIBID 1M z każdego pierwszego dnia kwartału, za który naliczane są odsetki ± marża Banku w wysokości %. Marża Banku pozostaje niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy; 1.2 Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych tj. odsetki dopisywane są do rachunku w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 2 Zakładanie lokaty O/N w terminie od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia na zasadzie: 2.1 podstawa oprocentowania stawka WIBID 1M ± marża Banku w wysokości %; 2.2 lokata jest tworzona wg stanu (salda) środków znajdujących się na rachunku od godz ; 2.3 likwidacja lokaty następuje w dniu następnym z jednoczesną kapitalizacją odsetek na rachunku O/N i przeksięgowaniem środków na rachunek bieżący; 2.4 w przypadku korzystniejszego oprocentowania środków a vista, środki pozostają na rachunku bieżącym, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu tego faktu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 3 Wstępne szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w 1-4 ustala się na poziomie zł (słownie:.. ) 4 Całkowite wynagrodzenie za kompleksową obsługę bankową stanowiło będzie sumę wydatków dokonanych przez jednostki wymienione w 2 pkt 1 i 2; wydatki jednostek wynikać będą z przeliczenia liczby świadczonych usług oraz ich cen jednostkowych. 24

25 5 Strony ustalają, następujące zasady wynagrodzenia: a) wynagrodzenie z tytułu prowizji za prowadzenie bieżącego rachunku bankowego oraz jednorazowa opłata za otwarcie rachunku pomocniczego, Bank prowizję będzie potrącał z właściwego rachunku bankowego Zamawiającego ostatniego dnia miesiąca. 6 Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zwiększy się lub zmniejszy ilość obsługiwanych rachunków oraz odpowiednio dokonywanych przelewów nie będzie to rodzić dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 6 Bank zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w 1-5 przez okres 48 miesięcy. Strony ustalają termin rozpoczęcia umowy na dzień roku, a zakończenia na dzień roku. 7 1.Strony ustalają, że do: 1.1. otwierania rachunków i udzielenia pełnomocnictw upoważnione są niżej wskazane osoby: a) Ludwik Kaziów - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski b) Alicja Turkiewicz - Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 1.2. do dysponowania rachunkami Gminy i Miasta Lwówek Śląski, upoważnione są niżej wskazane osoby posiadające pełnomocnictwo: a) - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski b) - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski c). - Sekretarz Gminy Lwówek Śląski d) - Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski e) lub inne osoby posiadające pełnomocnictwo których podpisy znajdują się na karcie wzorów podpisów. 2. Strony ustalają, że do dysponowania rachunkami jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski upoważnieni są kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dyspozycje rozliczeniowe otrzymane przez Bank: w godzinach od 8 00 do uważa się za otrzymane w danym dniu operacyjnym, po godzinie uważa się za otrzymane w dniu następnym. 2. Bank zobowiązuje się realizować dyspozycje rozliczeniowe Zamawiającego rachunku bez zbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 3. Za opóźnienie realizacji dyspozycji rozliczeniowych z winy Banku odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień kalendarzowy zwłoki wypłacane jest na 25

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową budżetu Miasta Gminy Pieniężno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową budżetu Miasta Gminy Pieniężno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową budżetu Miasta Gminy Pieniężno I. Zamawiający 1. Gmina Pieniężno z/s Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul.generalska 8, 14-520 Pieniężno. II.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Wersja archiwalna Zaproszenie Urząd Gminy Wielowieś informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Obsługi bankowej budżetu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Gmina Skała 32 043 Skała, Rynek 29 tel./012/ 389 10 98 fax./012/ 389 10 98 wew.104 e mail: skala@skala.pl 2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie

Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie Kutno, 19.11.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową obsługę bankową w Miejskim Zakładzie Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Obsługę Bankową

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Obsługę Bankową Znak sprawy: GK/34/03/16 Busko-Zdrój, dnia 16.05.2016r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Obsługę Bankową I. Zamawiający :Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

Stary Sącz: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz Numer ogłoszenia: 131065-2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Stary Sącz: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz Numer ogłoszenia: 131065-2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunice oraz jej jednostek organizacyjnych

2. Nazwa zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunice oraz jej jednostek organizacyjnych Kunice; dnia 07 maja 2013 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia do 14 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Kunice Regon 390647475 NIP 691-21-46-015 Adres Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Zalewo RL.271.4.3.2014.AG RL.271.4.3.2014.AG Zalewo, dnia 26.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Lipce Reymontowskie

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Lipce Reymontowskie Lipce Reymontowskie 2016-12-05 Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 30000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.2164

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r.

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. RIGKiOŚ.ZO.271.19.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary I. Zamawiający: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP: 5783109418 Tel: (055) 248 60 82; fax: (055) 248 64 00 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o o 89-600 Chojnice ul. Angowicka 53 tel. 0-52- 3976511/12/ fax. 0-52-3973566 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin dnia 20. 02. 2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WZ.272.3.2.2015 Puck, dnia 23.03.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa obrabiarek na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 5 2015-08-17 11:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Kompleksowa obsługa bankowa ZZOZ w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 1 z 6 2014-11-03 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl Warszawa: ZP/K/4/14 Dostawa bonów towarowych (znaków

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 Wersja archiwalna SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 SK.272.1.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty (181.1 KB) (Download/get/id,12971.html) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, Działdowo, woj. warmińskomazurskie,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, Działdowo, woj. warmińskomazurskie, Działdowo: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy-Miasto Działdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r Numer ogłoszenia: 295736-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo