Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość pracy jest potwierdzona Akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I.-KB-4962/3/07. SCDiDN proponuje nauczycielom udział w licznych formach doradztwa metodycznego oraz warsztatach metodycznych i kursach kwalifikacyjnych, kursach nadających uprawnienia i doskonalących warsztat pracy nauczyciela. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze doradców metodycznych, edukatorów i trenerów zapewnia zainteresowanym nauczycielom profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. SCDiDN poleca bogatą ofertę doradczą i szkoleniową, dzięki której każdy zainteresowany nauczyciel poszerzy swoje przygotowanie zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej. Daje Państwu możliwość podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Oferta, którą Państwo otrzymali została przygotowana z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa oraz kompleksowej diagnozy potrzeb nauczycieli z naszego regionu. Od września do grudnia 2015 r. zainteresowani nauczyciele z terenu działania Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach mogą skorzystać z bezpłatnych form doskonalenia, ponieważ realizujemy 25 tematów dofinansowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wykaz tematów znajdą Państwo w ofercie specjalnej. Zachęcam także do przeglądania strony internetowej gdzie na bieżąco aktualizowana jest oferta doskonalenia oraz terminarz konferencji i spotkań metodycznych. Priorytety działania SCDiDN to kreatywność, szybkie i profesjonalne reagowanie na aktualne potrzeby nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Życząc udanego roku szkolnego 2015/2016 i samych pomyślnych przedsięwzięć, zapraszam do współpracy i korzystania z usług SCDiDN w Siedlcach. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN 3

4 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Organizacja szkoleń... 5 Tematyka rad pedagogicznych... 6 Oferta specjalna SCDiDN... 9 Kursy blended learningowe Kursy nadające uprawnienia Kursy i warsztaty ponadprzedmiotowe Kursy i warsztaty przedmiotowo metodyczne Kursy kwalifikacyjne Akademia Dyrektora Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Akademia Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej Dane kontaktowe Aby ułatwić Państwu skorzystanie z naszej oferty form doskonalenia, Formularze kart - zgłoszeń zostały umieszczone w środku broszury 4

5 ORGANIZACJA SZKOLEŃ 1. Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia przesłanej pocztą, faksem, em lub złożonej osobiście w siedzibie SCDiDN. 2. O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik otrzymuje w formie pisemnej na adres własny lub podany adres poczty elektronicznej. 4. O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 5. Rekrutacja uczestników zespołów samokształceniowych, konferencji, seminariów itp. odbywa się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Informacja podawana jest w comiesięcznych terminarzach konferencji i spotkań metodycznych oraz na stronie Wymienione formy są bezpłatne. 6. Rady szkoleniowe i warsztaty ponadprzedmiotowe dla rad pedagogicznych odbywają się po pisemnym zgłoszeniu złożonym przez dyrektora szkoły. Tematyka, termin i miejsce ustalane jest z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. 7. Odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia: kwota niższa dotyczy nauczycieli miasta Siedlce i gmin współpracujących kwota wyższa dotyczy wszystkich pozostałych nauczycieli. 8. Odpłatność za szkolenie rady pedagogicznej: wykład 2 godziny 100 zł - 300zł (decyduje rodzaj i treści szkolenia, liczba uczestników, dojazd do szkoły) zajęcia warsztatowe- koszt negocjowany (decyduje rodzaj i treści szkolenia, ilość godzin i dni szkolenia, liczba uczestników, materiały szkoleniowe, dojazd do szkoły) 9. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco: faksem, listownie, pocztą elektroniczną oraz na miejscu w siedzibie SCDiDN tel. 25/ , fax. 25/ Siedlce, ul. Pescantina 2, SCDiDN 10. Placówka wydaje rachunki 11. Nr konta bankowego SCDiDN: ING BANK ŚLĄSKI o/siedlce Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą Zespół SCDIDN w Siedlcach 5

6 TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH * dla szkół/placówek miasta Siedlce i gmin współpracujących wszystkie szkolenia rad pedagogicznych są bezpłatne WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA Rozwój zawodowy nauczyciela Status prawny nauczyciela. Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy Zasady i techniki autoprezentacji w pracy nauczyciela Emisja i higiena głosu nauczyciela Komunikacja i perswazja w języku nauczyciela Awans zawodowy nauczyciela Sposoby konstruowania i kryteria wyboru programu nauczania Jak motywować uczniów do efektywnej pracy na lekcjach? Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie działania dydaktycznowychowawcze Profilaktyka wypalenia zawodowego Wychowanie 6 Przezwyciężanie trudności wychowawczych w szkole Integracja grupy wychowawczej Podmiotowość w wychowaniu Praca z uczniem trudnym wychowawczo Zachowanie dziecka w sytuacjach trudnych Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczeń niepełnosprawny w szkole Dziecko w rodzinie zdezintegrowanej Nauczyciel i rodzice w procesie wychowawczym małego dziecka Warsztat pracy wychowawcy świetlicy szkolnej Integracja grupy wychowawczej (forma warsztatowa) Innowacyjne metody i formy pracy (forma warsztatowa) Tańce integracyjne z różnych stron świata (forma warsztatowa)

7 Praca z grupą w konwencji pedagogiki zabawy (forma warsztatowa) Fobia szkolna uczniów rozpoznanie i zapobieganie Psychologiczna pomoc w kierunku wzmocnienia motywacji własnej nauczyciela Jak uczyć ciekawiej? Rozwijanie umiejętności kluczowych myślenia i uczenia się Praca z uczniami wybitnie zdolnymi Metody i techniki ułatwiające uczenie się Metody i techniki aktywizujące w procesie edukacyjnym Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym Gry i zabawy dydaktyczne Kształcenie modułowe Szkoła atrakcyjna dla dziecka, nauczyciela, rodzica (forma warsztatowa) ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY Nowoczesna szkoła Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły/placówki oświatowej Budowanie zespołu pracowników. Stosunki interpersonalne w szkole Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Mediacje i negocjacje Coaching w szkole. Jak pomóc uczniowi nazwać i zrealizować cel edukacyjny Nauczyciel tutorem. Wspomaganie ucznia w określaniu i realizacji celów rozwojowych Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej Wspomaganie tworzenia i funkcjonowania rady rodziców Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę Jak przygotować i prowadzić spotkanie z rodzicami w szkole? Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą Organizacja pracy przedszkola i szkoły zgodnie z założeniami reformy programowej Innowacje pedagogiczne w szkole podstawy prawne, przykłady praktycznych rozwiązań 7

8 Diagnoza pracy szkoły Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Ewaluacja dydaktyczna skutecznym narzędziem w doskonaleniu jakości pracy szkoły Planowanie pracy nauczyciela Diagnozowanie potrzeb szkoły w kierunku jej rozwoju planowanie wspomagania procesowego Edukacyjna wartość dodana jednym ze wskaźników pomiaru jakości pracy szkoły Ocenianie Wewnątrzszkolny System Oceniania konstruowanie i ewaluacja (zasady, rodzaje systemów) Konstruowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania Nauczycielski system oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej Ocenianie kształtujące w praktyce - wady i zalety Analiza i interpretacja wyników nauczania Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania do możliwości uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych Egzaminy, sprawdziany Wymagania programowe i egzaminacyjne Przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych Zasady konstruowania testów diagnostycznych. Rodzaje zadań testowych Egzaminy zewnętrzne w szkołach zawodowych Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych 8

9 OFERTA SPECJALNA SCDiDN Warsztaty dofinansowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń... ROZWIJANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI. DIAGNOZA GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ: SPOSOBY PROWADZENIA OBSERWACJI DZIECI, INTERPRETACJA WYNIKÓW I FORMUŁOWANIE WNIOSKÓW. ZASTOSOWANIE SKALI GOTOWOŚCI EDUKACYJNEJ (SGE-5) Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej obserwacja jako metoda poznawania dziecka zastosowanie Skali Gotowości Edukacyjnej (SGE-5) wspieranie dzieci w osiąganiu dojrzałości szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego etapu edukacji Liczba godzin: 10 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Józefa Jóźwik... WSPIERANIE DZIECKA MŁODSZEGO NA I ORAZ II ETAPIE EDUKACYJNYM, WSPÓŁPRACA RODZICÓW Z NAUCZYCIELEM Rady pedagogiczne szkół podstawowych, nauczyciele szkół podstawowych zainteresowani tematyką, pedagodzy i psycholodzy możliwości psychofizyczne uczniów w związku z obniżeniem wieku szkolnego działania stymulujące rozwój dzieci, innowacyjne sposoby pracy z dziećmi 9

10 10 na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, analiza i przegląd dobrych praktyk działania niwelujące bariery związane z przekraczaniem progu edukacyjnego, współpraca rodziców z nauczycielem Liczba godzin: 5 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Danuta Lebuda... OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ: TECHNIKI I SPOSOBY ZASTOSOWANIA OK, STRATEGIE OK, NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE OK Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Strategia pierwsza. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu Strategia druga. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą Strategia trzecia. Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają widoczny postęp w Strategia czwarta. Umożliwianie uczniom korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych Strategia piąta. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się Liczba godzin: 15 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Marta Lipińska... GRY I ZABAWY NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele WF szkół podstawowych wartości zabaw i gier ruchowych

11 miejsce i rola zabawy w procesie wychowania fizycznego systematyka i metodyka prowadzenia zabaw i gier ruchowych przykłady zabaw i gier ruchowych gry i zabawy ruchowe w nauczaniu mini gier zespołowych gry i zabawy ruchowe obejmujące korekcję najczęściej występujących wad postawy Liczba godzin: 5 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Mariusz Berczyński... DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ, UWZGLĘDNIAJĄCE NAUCZANIE KONSTRUKTYWISTYCZNE, ROZWÓJ NAUKOWEGO I TWÓRCZEGO MYŚLENIA, SKUTECZNE STRATEGIE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, rady pedagogiczne szkół ponadgimnazjalnych konstruktywistyczne ujęcie procesu uczenia się - epistemologiczna oraz psychologiczna perspektywa. Implikacje konstruktywizmu dla praktyki dydaktycznej przebieg procesu nauczania wg teorii konstruktywistycznej konstruktywizm w praktyce szkolnej Liczba godzin: 5 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Danuta Tatarczak... EFEKTYWNE NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych strategie rozwiązywania zadań zamkniętych modelowanie matematyczne oraz sposoby rozwiązywania zadań otwartych na poziomie podstawowym i rozszerzonym 11

12 12 Liczba godzin: 5 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Jolanta Bagłaj... PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOŁACH, W TYM PRZEMOCY W SIECI. JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO W KLASIE? PRACA Z DZIECKIEM I KLASĄ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. POSTĘPOWANIE WOBEC DYSKRYMINACJI, AGRESJI, PRZEMOCY, WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W SZKOLE/PLACÓWCE Rady pedagogiczne szkół i placówek, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych agresja i przemoc w szkole Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga profilaktyka agresji i przemocy w szkole Liczba godzin: 5 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Beata Rucińska... UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SYSTEMIE EDUKACJI - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Rady pedagogiczne szkół i placówek, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych najważniejsze dokumenty dotyczące edukacji i praw człowieka trzy modele edukacji - wady i zalety zasady włączających szkół akty prawne regulujące pomoc psychologiczno pedagogiczną organizacja zajęć rewalidacyjnych szczególne metody i formy stosowane wobec ucznia niepełnosprawnego podczas zajęć dydaktycznych, współpraca z rodzicami i innymi organizacjami na rzecz ucznia

13 niepełnosprawnego. uczeń niepełnosprawny w społeczności szkolnej i lokalnej Liczba godzin: 5 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Edyta Biernacka... ROZWIĄZANIA METODYCZNE W PRACY Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH Rady pedagogiczne szkół i placówek, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych przepisy prawa regulujące organizację kształcenia specjalnego oraz udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym ochrony danych osobowych diagnoza potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz edukacyjnych uczniów planowanie i dokumentowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych metody i formy efektywnego wsparcia dla ucznia z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ocena efektywności pracy z uczniem i jej wpływ na modyfikacje IPET Liczba godzin: 15 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Danuta Lebuda... STOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W PRACY NAUCZYCIELA: NAJBARDZIEJ PRZYDATNE APLIKACJE W SIECI; GRAFIKA KOMPUTEROWA; ANIMACJE KOMPUTEROWE Rady pedagogiczne, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych PhotoStory 3 - tworzenie własnego pokazu zdjęć (grafik) połączonego 13

14 14 z podkładem dźwiękowym. Import zdjęć, edycja - korekcję kolorów, przycięcie, dodanie efektów specjalnych i prostych efektów program Picasa - katalogowanie zdjęć, edycja, efekty fotograficzne. Tworzenie kolażu, plakatu, filmu i płyty. udostępnianie galerii podstawy pracy z PREZI - zakładanie konta, środowisko programu, wykorzystanie i modyfikacja szablonów. Osadzanie o tekstu, zdjęć/grafiki. Zasady tworzenia prezentacji osadzanie obiektów filmy, prezentacje PP dostosowywanie prezentacji- praca z ramkami, dodawanie widoków, grupowanie elementów, edycja i modyfikacja ścieżki udostępnianie prezentacji praca grupowa, zapisywanie, importowanie wyświetlanie pokazu online Liczba godzin: 15 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Dariusz Kozioł... NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ PRZYJAZNE MÓZGOWI. TECHNIKI PAMIĘCIOWE W SAMOKSZTAŁCENIU NAUCZYCIELA W PRACY Z UCZNIEM Rady pedagogiczne szkół i placówek, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych funkcjonowanie mózgu człowieka mózg w procesie uczenia się wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na motywację (cele, postawy, potrzeby, emocje). Sztuka motywowania siebie i innych. Neurodydaktyka w praktyce efektywne uczenie się z uwzględniające dominację półkulową, preferencje sensoryczne, typ inteligencji koncepcja Howarda Gardnera przegląd podstawowych mnemotechnik i praktyczne zapamiętywanie z wykorzystaniem prezentowanych mnemotechnik ćwiczenia doskonalące pamięć programy wspomagające trening pamięci trening twórczości rozwijanie kreatywności gry, ćwiczenia, techniki rozwijające wyobraźnię i kreatywność

15 w obszarach: abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie indukcyjne, metaforyzowanie, transformowanie Liczba godzin: 15 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Danuta Tatarczak... ROZPOZNAWANIE POTENCJAŁU UCZNIA, WSPIERANIE ROZWOJU I SKUTECZNE MOTYWOWANIE Rady pedagogiczne szkół i placówek, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych coaching, definicje, cele i zasady schemat rozmowy coachingowej metody i narzędzia wykorzystywane w rozmowie coachinngowej Liczba godzin: 5 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Joanna Matysek... PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH NA SPRAWDZIANY SZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciele języka polskiego, matematyki, języków obcych szkół podstawowych (szkolenia realizowane w oddzielnych grupach dla nauczycieli ww. przedmiotów) zasady konstruowania zadań z matematyki na sprawdzian szóstoklasisty. zadania testowe wykorzystywane w dydaktyce języków obcych konstruowanie i sprawdzanie zadań testowych zadania sprawdzające wykorzystywane w dydaktyce języka polskiego Liczba godzin: 5 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Joanna Matysek... 15

16 16 PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH NA SPRAWDZIANY SZKOLNE USTNE I PISEMNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nauczyciele języka polskiego liceów ogólnokształcących zadania egzaminacyjne, sprawdziany szkolne ustne i pisemne z języka polskiego na IV etapie edukacyjnym ustny egzamin z języka polskiego w nowej formule pisemny egzamin maturalny z języka polskiego Liczba godzin: 5 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Małgorzata Połeć... HOLISTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół ponadgimnazjalnych koncepcja nauczania holistycznego nauczanie i ocenianie holistyczne -przedmiotów przyrodniczych współczesny model holistycznego kształcenia przedmiotów przyrodniczych jakość i efektywność nauczania holistycznego Liczba godzin: 15 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik: Agnieszka Sempruch

17 KURSY BLENDED LEARNINGOWE Blended learning jest to forma uczenia się, łącząca w sobie zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera. Czas spędzony z trenerem jest wykorzystywany do angażowania kursantów i zdobywania interaktywnych doświadczeń. Równolegle, uczestnicy mogą korzystać z bogatej w materiały sieci w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości.... BIBLIOTEKA SZKOLNA Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową: ELEMENTY PRAWA AUTORSKIEGO Opis formy doskonalenia: 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych 6 godzin zajęć on-line Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół przedmiot prawa autorskiego autorskie prawa osobiste autorskie prawa majątkowe dozwolony użytek chronionych utworów systemy licencjonowania praw autorskich Liczba godzin: 8 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik formy: Danuta Tatarczak... BIOLOGIA Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową: PROBLEMY BIOETYCZNE WE WSPÓŁCZESNEJ BIOLOGII Opis formy doskonalenia: 6 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych 4 godziny zajęć on-line 17

18 18 Zainteresowani nauczyciele biologii i przyrody wszystkich typów szkół/placówek oświatowych teoretyczne podstawy bioetyki, wybrane zagadnienia bioetyki etyka ochrony zwierząt etyczne implikacje rozwoju biotechnologii i zmian medycyny Liczba godzin: 10 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik formy: Agnieszka Sempruch... EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową: PRACA Z NASZYM ELEMENTARZEM PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH Opis formy doskonalenia: 5 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych 5 godzin zajęć on-line Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wszystkich typów szkół/placówek oświatowych analiza treści zawartych w Naszym elementarzu planowanie pracy z zastosowaniem Naszego elementarza oraz materiałów ćwiczeniowych propozycje rozwiązań metodycznych zajęć dydaktyczno wychowawczych w edukacji uczniów Liczba godzin: 10 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik formy: Danuta Lebuda...

19 ... INFORMATYKA Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową: TWORZENIE ZASOBÓW EDUKACYJNYCH NA PLATFORMIE Opis formy doskonalenia: 4 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych 16 godzin zajęć on-line Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 1) Platforma edukacyjna Moodle opis platformy zadania i użytkownicy Moodle kursy w Moodle przegląd elementów Moodle 2) Pierwszy kurs zakładanie kursu ustawienia planowanie szkolenia przygotowanie materiałów 3) Publikacja materiałów zasoby kursu i ich zastosowanie zadania (składowe kursu) - dodawanie ocenianie pracy uczniów 4) Sprawdzanie wiedzy quiz zadanie warsztaty 5) Elementy administracji ustawienia kursu kopia zapasowa i odtwarzanie zarządzanie użytkownikami Liczba godzin: 20 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik formy: Dariusz Kozioł... 19

20 20... JĘZYK POLSKI Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową: NAUKA O JĘZYKU W PRAKTYCE SZKOLNEJ NAUCZYCIELA POLONISTY Opis formy doskonalenia: 4 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych 6 godzin zajęć on-line Nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół kształcenie językowe w podstawie programowej i praktyce szkolnej różnorodność tekstów o języku i zadań językowych na lekcjach języka polskiego rodzaje ćwiczeń z zakresu stylów funkcjonalnych we współczesnej polszczyźnie, stylizacji językowej, użytkowych form wypowiedzi, gwar, funkcji tekstów, kultury języka, poprawności, frazeologii i in. wymiana doświadczeń, dzielenie się przykładami dobrych praktyk Liczba godzin: 10 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik formy: Małgorzata Połeć... SZKOLNICTWO ZAWODOWE Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową: MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ZAWODACH Opis formy doskonalenia: 4 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych 6 godzin zajęć on-line Nauczyciele kształcenia zawodowego, dyrektorzy szkół czym jest monitorowanie analiza ilościowa realizacji podstawy programowej

21 analiza jakościowa realizacji podstawy programowej Liczba godzin: 10 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik formy: Małgorzata Witkowska-Michalak Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową: PISANIE PLANÓW WYNIKOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Opis formy doskonalenia: 4 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych 6 godzin zajęć on-line Nauczyciele kształcenia zawodowego, dyrektorzy szkół czym jest plan wynikowy uszczegółowienie efektów kształcenia przypisanie efektom kształcenia tematów zajęć umiejętności ucznia zdobywane podczas zajęć poziom i kryteria wymagań programowych stopień wymagań programowych Liczba godzin: 10 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik formy: Małgorzata Witkowska-Michalak... WOS Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową: JAK UCZYĆ, ABY NAUCZYĆ OBYWATELSKIEJ AKTYWNOŚCI? Opis formy doskonalenia: 10 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych 10 godzin zajęć on-line Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół diagnoza potrzeb i problemów dydaktycznych prezentacja metod, technik, materiałów dydaktycznych wspierających edukację obywatelską prezentacja własnego warsztatu pracy dobre praktyki 21

22 22 wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami opracowywanie materiałów dydaktycznych, np. scenariuszy zajęć, materiałów źródłowych Liczba godzin: 20 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik formy: Anita Woźnica WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową: WSPIERANIE NAUCZYCIELI O KRÓTKIM STAŻU PRACY Opis formy doskonalenia: 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych 4 godziny zajęć on-line Nauczyciele wychowania przedszkolnego - stażyści i kontraktowi organizacja i planowanie pracy, zadania, obowiązki nauczyciela dokumentacja obowiązująca nauczyciela planowanie rozwoju zawodowego Liczba godzin: 6 Odpłatność: bezpłatnie Kierownik formy: Józefa Jóźwik

23 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA Kurs: KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych podstawa prawna organizacji wycieczek szkolnych dokumentacja wycieczki szkolnej zasady prawidłowego planowania wycieczek jedno i kilkudniowych bezpieczeństwo wycieczek szkolnych Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Marta Lipińska... Kurs: KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku organizacja pracy w placówce wypoczynku bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Mariusz Berczyński... 23

24 24 Kurs: KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży organizacja zajęć w placówce wypoczynku planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej obowiązki wychowawcy grupy wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku turystyka i krajoznawstwo zajęcia kulturalno - oświatowe zajęcia praktyczno - techniczne prace społecznie użyteczne bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku Liczba godzin: 36 Odpłatność: 150/180 zł Kierownik formy: Mariusz Berczyński... Kurs: SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy Liczba godzin: 16 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Joanna Matysek...

25 Kurs: KURS WSTĘPNY W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych istota bezpieczeństwa i higieny pracy zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP zasady poruszania się na terenie zakładu pracy postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku porządek i czystość w miejscu pracy profilaktyczna opieka lekarska podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru postępowanie w razie wypadku Liczba godzin: kurs instruktażowy ogólny 3 Liczba godzin: kurs stanowiskowy 18 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Joanna Matysek 25

26 26 KURSY I WARSZTATY PONADPRZEDMIOTOWE Psychologiczno-pedagogiczne umiejętności nauczyciela OPINIA I ORZECZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ WSPARCIEM NAUCZYCIELI W DOSTOSOWANIU WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy specjalni podstawy prawne warunkujące planowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów propozycje dostosowania metod i form pracy Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik: Danuta Lebuda KONSTRUOWANIE I EWALUACJA INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle

27 obowiązującego prawa oświatowego tryb i zasady dopuszczania indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych do użytku szkolnego struktura IPET-u analiza orzeczeń i opinii poradni psychologiczno - pedagogicznych konstruowanie fragmentów indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ocenianie uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych oraz wymagań programowych ewaluacja programu Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda PRACA Z UCZENIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy specjalni specjalne potrzeby edukacyjne, a specyficzne trudności w uczeniu się organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązującego prawa oświatowego planowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi elementy diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej efektywne metody nauczania i uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposoby rozwijania umiejętności niezbędnych w uczeniu się rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci: pamięci, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej propozycje rozwiązań metodycznych Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda 27

28 28 ROZWIĄZYWANIE TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Wychowawcy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych przyczyny zachowań agresywnych podstawy inteligencji emocjonalnej elementy diagnozy pedagogicznej uczniów przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym trening umiejętności emocjonalnych i społecznych Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona, stopień I i II Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych neurofizjologiczne podstawy działania mózgu sposoby zwiększania możliwości potencjału umysłowego ucznia nauka ćwiczeń oraz procedury reedukacyjne w zakresie czytania, pisania słuchania, zapamiętywania oraz koordynacji ruchów całego ciała określanie dominującego stylu uczenia się ucznia oraz dostosowanie do niego metod pracy nauczyciela nauka ćwiczeń: relaksujących, rozciągających, energetyzujących, poprawiających koncentrację, organizację oraz komunikację nabycie umiejętności stosowania metody w pracy z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych Liczba godzin: I stopień-20, II stopień - 20 Odpłatność: 90/120 zł za każdy stopień Kierownik formy: Danuta Lebuda

29 WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U UCZNIA Wychowawcy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych samoocena; adekwatna, zaniżona, zawyżona uświadomienie sobie własnych potrzeb i mocnych stron zachęcanie do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i innych wdrażanie do mówienia o swoich potrzebach rozwijanie umiejętności dokonania autoprezentacji trening umiejętności emocjonalnych i społecznych Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Joanna Matysek UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNE NAUCZYCIELA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych rozpoznawanie i kontrola emocji radzenie sobie z emocjami rozwijanie samoświadomości i empatii umiejętność komunikacji wewnętrznej Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Joanna Matysek Kurs: STUDIUM SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy trening interpersonalny. trening umiejętności wychowawczych elementy psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych specyficzne zagrożenia i problemy psychologiczne dzieci i młodzieży 29

30 30 rodzina jako środowisko wychowawcze - zaburzenia życia rodzinnego socjoterapia jako forma pomocy pedagogiczno - psychologicznej system pomocy dzieciom krzywdzonym prawno-etyczne aspekty pomagania warsztat socjoterapii warsztat profilaktyki i promocji zdrowia Liczba godzin: 140 Odpłatność: 600/700 zł Kierownik: Joanna Matysek EMISJA GŁOSU Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych budowa aparatu głosowego rola prawidłowego oddychania pod-czas mówienia higiena pracy głosem zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się głosem jak temu zapobiec? Symptomy często spotykanych chorób głosu ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, usprawniające narządy artykulacyjne artykulacja samogłosek i spółgłosek ćwiczenia praktyczne Liczba godzin: 20 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik: Dariusz Różański W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych zasady zdrowego odżywiania znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka zbilansowana dieta warunkiem zdrowego stylu życia Trener: dietetyk Anna Zwoleńska Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik: Beata Rucińska

31 PODSTAWY COACHINGU OŚWIATOWEGO cz. I Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy wspierający, wychowawcy, 1) Definicja coachingu co jest celem coachingu w pracy z nauczycielem i uczniem? 2) Rozmowa coachingowa 3) Narzędzia coachingu cele definiowanie i wymiarowanie celów; mocne pytania sposoby konstruowania pytań coachingowych; coachingowy model informacji zwrotnej Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Edyta Biernacka PODSTAWY COACHINGU OŚWIATOWEGO cz. II Nauczyciele uczestniczący w I części szkolenia wybrane narzędzia coachingu rozmowa coachingowa Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Edyta Biernacka JAK PRACOWAĆ, BY SIĘ NIE WYPALIĆ? PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO Z ELEMENTAMI TECHNIK ANTYSTRESOWYCH Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych Nie możesz się wypalić, jeśli nigdy nie płonąłeś - dlaczego wypalenie dotyka właśnie nauczycieli? 31

32 32 wypalenie zawodowe charakterystyka zjawiska samoocena własnych reakcji na stres stres w pracy nauczyciela jak sobie z nim radzić? podstawowe techniki antystresowe i relaksacyjne vademecum działań antystresowych Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Joanna Matysek TWÓRCZA GODZINA WYCHOWAWCZA PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z ELEMENTAMI TRENINGU TWÓRCZOŚCI Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych co nas tłamsi jak walczyć z tym, co podcina nam skrzydła warsztaty twórcze grupa jej siła we wspólnych działaniach łamanie stereotypów myślenia wspólne tworzenie scenariusza lekcji wychowawczej Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Joanna Matysek Metodyczne umiejętności nauczyciela BIBLIOTERAPIA W PRACY NAUCZYCIELA Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli modele postępowania biblioterapeutycznego metody i techniki biblioterapii zajęcia biblioterapeutyczne Liczba godzin: 16 Odpłatność: 80/110 zł Kierownik formy: Danuta Tatarczak

33 KONSTRUOWANIE I EWALUACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych tryb i zasady dopuszczania programów do użytku szkolnego struktura programu rodzaje programów selekcja i gradacja treści procedury osiągania celów konstruowanie fragmentów programów nauczaniaw ewaluacja programu nauczania Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik: Danuta Lebuda PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych podstawy prawne warunkujące pracę z uczniem zdolnym modele pracy z uczniem zdolnym planowanie pracy z uczniem zdolnym rozwijanie zdolności twórczych uczniów propozycje metod i form pracy z uczniem zdolnym Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik: Danuta Lebuda MOTYWOWANIE I AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW W KONTEKŚCIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Zainteresowani nauczyciele teoria motywacji metody aktywizujące proces dydaktyczny 33

34 34 wykorzystanie multimedialnych materiałów dydaktycznych jako element motywujący uczniów Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik: Agnieszka Sempruch MODYFIKOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych modyfikowanie programów nauczania aspekt prawny, etapy modyfikacji ocenianie i wybór programu do modyfikacji modyfikacja programu nauczania w praktyce Liczba godzin: 12 Odpłatność: 60/90 zł Kierownik formy: Marta Lipińska WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA DLACZEGO NIE? Zainteresowani nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programy nauczania a podstawa programowa jako fundament projektowania dydaktycznego rodzaje programów nauczania, etapy pracy nad programem tworzenie własnego programu nauczania - warsztaty struktura programu nauczania autoocena i recenzowanie programów nauczania program a proces dydaktyczny ewaluacja i modyfikacja programu nauczania Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Marta Lipińska

35 STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych idea oceniania kształtującego i techniki zadawania pytań cele i kryteria oceniania kształtującego informacja zwrotna jako zalecany ocenianie kształtujące a sumujące pytania kluczowe ocena koleżeńska i samoocena tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego Liczba godzin: 30 Odpłatność: 130/160 zł Kierownik formy: Marta Lipińska UCZEŃ ZAWSZE AKTYWNY TECHNIKI MOBILIZUJĄCE UCZNIA DO PRACY NA KAŻDYM ETAPIE LEKCJI Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych techniki mobilizowania i angażowania uczniów do nauki warunki sprzyjające konstruktywnej współpracy sposoby tworzenia zespołów, współdziałania i stosowania wybranych metod pracy grupowej, samodzielnego myślenia pomysły na organizację pracy na lekcji utrzymującą aktywność uczniów Liczba godzin: 30 (15 zajęcia warsztatowe + 15 zajęcia praktyczne) Odpłatność: 130/160 zł Kierownik formy: Marta Lipińska LEKCJA Z POMYSŁEM Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych neurodydaktyka w służbie szkoły 35

36 36 metody pracy z uczniem zgodne z zasadami neurodydaktyki i możliwościami ucznia motywacja a piramida potrzeb techniki motywacyjne, relaksacyjne i szybkiego uczenia się Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Ewa Komorowska... PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA Z WYKORZYSTANIEM INFORMACJI O JAKOŚCI PRACY UZYSKANYCH W WYNIKU AUTOEWALUACJI ORAZ ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW/EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych uwarunkowania prawne i programowe planowania pracy nauczyciela podstawowe zasady planowania pracy nauczyciela rola autoewaluacji pracy nauczyciela w podnoszeniu jakości pracy dydaktycznej wykorzystanie wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych do analizy efektów kształcenia struktura planu pracy nauczyciela z uwzględnieniem rozwoju własnego oraz rozwoju szkoły Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Joanna Matysek... PROJEKT EDUKACYJNY W PRAKTYCE SZKOLNEJ Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna wspomagająca realizację podstawy programowej organizacja projektu edukacyjnego w szkole obszary, zakresy tematyczne i zespoły projektowe cele edukacyjne i praktyczne projektów, planowanie działań

37 dokumentowanie, monitoring i ocena pracy uczniów Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Małgorzata Połeć UCZEŃ ZDOLNY. JAK ROZPOZNAĆ I WSPIERAĆ W ROZWOJU? Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych identyfikacja uczniów zdolnych i utalentowanych rozpoznawanie zdolności logiczno-matematycznych i językowych aspekty prawne kształcenia ucznia zdolnego planowanie i metody pracy z uczniem zdolnym formy wsparcia dla uczniów zdolnych. Rola nauczyciela Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Małgorzata Połeć NEURODYDAKTYKA W PROCESIE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych neurologiczne podstawy uczenia się, przetwarzanie informacji dobór ćwiczeń i zadań a efektywność uczenia się sposoby motywowania uczniów do pracy na lekcjach Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Małgorzata Połeć... AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA OD A DO Z Nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego podstawa prawna awansu zawodowego plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji 37

38 38 szczegółowa analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczyciela przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań pytania do eksperta Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Beata Rucińska... POMIAR DYDAKTYCZNY W PRAKTYCE SZKOLNEJ Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele analiza wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego zasady konstruowania narzędzi pomiaru; wykorzystanie metod statystycznych do analizy testu i wyników testowania analiza wyników pomiaru dydaktycznego Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Joanna Matysek EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych istota EWD zasady konstrukcji i publikacji wyników EWD jak interpretować wyniki EWD? wykorzystanie wyników EWD do doskonalenia procesu dydaktycznego Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Anita Woźnica...

39 ... Informacyjno-komunikacyjne umiejętności nauczyciela PROGRAM GRAFICZNY - CORELDRAW W PRACY NAUCZYCIELA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, wychowawcy podstawy grafiki z zastosowaniem programu CorelDRAW grafika wektorowa i rastrowa rysowanie kształtów i transformacja obiektów operacje na elementach rysunku (warstwach) style wypełnień obiektów oraz nadawanie obrysu zastosowanie efektów specjalnych przygotowanie materiałów do druku offsetowego, na ploterach, drukarkach projektowanie i tworzenie profesjonalnych materiałów graficznych Liczba godzin: 40 Odpłatność: 170/200 zł Kierownik: Danuta Lebuda PAKIET BIUROWY W PRACY NAUCZYCIELA NIE TAKI OFFICE STRASZNY... Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 1) MS Word podstawowe operacje blokowe, praca z grafiką korespondencja seryjna, sprawdzanie poprawności tekstu znajdź/zamień wykorzystanie w bieżącej pracy 2) MS Excel podstawowe formuły, formuły zaawansowane omówienie najczęściej wykorzystywanych formuł, formuły zagnieżdżone przykłady/ćwiczenia sortowanie danych, ukrywanie arkuszy/kolumn 39

40 40 blokowanie komórek/arkuszy 3) MS Power Point tworzenie prezentacji teksty i ilustracje, autokształty, grafika, animacje przygotowanie pokazu slajdów i uruchamianie, drukowanie prezentacji Liczba godzin: 20 Odpłatność: 120/150 zł Kierownik formy: Dariusz Kozioł... PREZI NOWE SPOJRZENIE NA PREZENTACJE Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych ogólne zasady tworzenia prezentacji multimedialnych tworzenie konta w serwisie prezi.com omówienie interfejsu użytkownika tworzenie przykładowej prezentacji udostępnianie i współtworzenie prezentacji praca grupowa prezi w metodzie projektów gimnazjalnych Liczba godzin: 10 Odpłatność: 80/110 zł Kierownik formy: Dariusz Kozioł... SPOSÓB NA DOBRĄ PREZENTACJĘ - JAK KREOWAĆ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych techniki prezentacji rodzaje prezentacji cechy dobrej prezentacji przygotowanie plansz (slajdów i pomocy wizualnych) - wskazówki techniczne Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Danuta Lebuda

41 ... Organizacyjne umiejętności nauczyciela WEWNĘTRZNA EWALUACJA PRACY SZKOŁY - PROJEKTOWANIE I REALIZACJA BADAŃ Nauczyciele wchodzący w skład zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej funkcjonujących w szkołach/ placówkach oświatowych i inni zainteresowani nauczyciele ewaluacja wewnętrzna jako jedna z form nadzoru pedagogicznego zadania nauczycieli wchodzących w skład zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej alternatywne sposoby nauczycielskiej ewaluacji projektowanie ewaluacji wewnętrznej ewaluacja i co dalej? Liczba godzin: 25 Odpłatność: 110/140 zł Kierownik formy: Joanna Matysek JAK SKUTECZNIE MONITOROWAĆ REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ? Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych analiza wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego nauczycielskie sposoby monitorowania dokumentowanie monitorowania Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Marta Lipińska 41

42 42 ZARZĄDZANIE CZASEM W PRACY NAUCZYCIELA Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych rola czasu w naszym życiu równowaga między życiem zawodowym a prywatnym strefa snu strefa życia prywatnego jak zarządzać samym sobą Liczba godzin: 15 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Ewa Komorowska EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania zespołów nauczycielskich w szkole mocnienie modelu pracy rady pedagogicznej opartego na pracy zespołów nauczycielskich tworzenie zespołu, określanie ról jego członków, organizacja i monitorowanie pracy zespołu, podziału zadań kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych relacji wśród pracowników (budowanie zespołu), integracja pracowników, inicjowanie i wspieranie działań opartych na zaufaniu, udzielaniu wsparcia, wymianie doświadczeń. Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Ewa Komorowska KIEROWANIE PRACĄ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

43 uprawnienia i obowiązki Samorządu Uczniowskiego w szkole odpowiedzialność opiekuna Samorządu Uczniowskiego planowanie i dokumentowanie pracy Samorządu Uczniowskiego Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Joanna Matysek WYPADKI UCZNIÓW W SZKOLE Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych zapoznanie z informacjami na temat dokumentowania wypadków zdobycie umiejętności planowania działań związanych z zapewnieniem bhp w szkole doskonalenie jakości pracy szkoły Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Joanna Matysek PRAWA DZIECKA, PRAWA UCZNIA Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych Akty prawne regulujące prawa dziecka i ucznia (Konstytucja, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Konwencja Praw Dziecka, Kodeks cywilny) Prawa a obowiązki Słownik terminów: prawo do szczęśliwego dzieciństwa walka o godność aspekty przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci związki pomiędzy wiekiem a uprawnieniami linia życia Liczba godzin: 10 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Joanna Matysek 43

44 44 Kurs: PIERWSZA POMOC Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej i dziecka postępowanie w stanach zagrożenia życia pomoc osobom poszkodowanym - wstrząs, rany, krwotok, uraz pomoc dzieciom z chorobami przewlekłymi (padaczka, cukrzyca, astma, hemofilia i inne) Liczba godzin: 8 Odpłatność: 50/80 zł Kierownik formy: Joanna Matysek

45

46

47

48

49 KURSY I WARSZTATY PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE BIBLIOTEKA SZKOLNA BIBLIOTERAPIA DLA BIBLIOTEKARZY Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół/placówek oświatowych wprowadzenie do biblioterapii metody i techniki biblioterapii zajęcia biblioterapeutyczne konstruowanie własnych scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych Liczba godzin: 16 Odpłatność: 80/110 zł Kierownik formy: Danuta Tatarczak UCZYMY UCZENIA SIĘ Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół/placówek oświatowych określanie stylu uczenia się ucznia techniki ułatwiające zapamiętywanie mapy myśli szybsze czytanie Liczba godzin: 8 Odpłatność: 40/60 zł Kierownik formy: Danuta Tatarczak 49

50 50 I TY MOŻESZ ZOSTAĆ TWÓRCĄ GRY KOMPUTEROWEJ. PROPOZYCJA PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W BIBLIOTECE Nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i gimnazjów podstawy pracy z programem Scratch samodzielne tworzenie gry w programie Scratch Liczba godzin: 8 Odpłatność: 80/110 zł Kierownik formy: Danuta Tatarczak BIOLOGIA/PRZYRODA METODY BADAWCZE W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Nauczyciele biologii, przyrody doświadczenia i obserwacje a wymagania nowej podstawy programowej projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń wyjaśnianie zależności przyczynowo skutkowych, rejestrowanie wyników, formułowanie wniosków Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Sempruch... WZÓR NA ROZWÓJ NAUKI ŚCISŁE ODPOWIADAJĄ NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI Nauczyciele przedmiotów ścisłych jak włączyć elementy edukacji globalnej do nauk ścisłych praktyczne wykorzystanie edukacji globalnej na lekcjach materiały edukacyjne wspomagające nauczanie edukacji globalnej

51 Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Sempruch... ROŚLINY NASZEGO OTOCZENIA ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM KLUCZA BIOLOGICZNEGO Nauczyciele gimnazjum i przyrody przygotowanie nauczycieli do prowadzenia działań dydaktycznych w zakresie rozpoznawania, oceny i analizy stanu flory regionu nabycie praktycznych umiejętności oznaczania roślin poznanie teorii i praktyki związanej z tworzeniem, przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji naukowej w zakresie waloryzacji botanicznej Liczba godzin: 15 Odpłatność: 70/100 zł Kierownik formy: Agnieszka Sempruch... TAJEMNICE BIEBRZAŃSKICH BAGIEN PARKI NARODOWE I ICH WYKORZYSTANIE W ORGANIZACJI ZAJĘĆ TERENOWYCH DLA UCZNIÓW Zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poznanie walorów BPN meandry Biebrzy, obserwacja zwierząt, wędrówka przez bagna możliwość obserwacji podwodnego życia poznanie wieloetnicznych i wieloreligijnych korzeni kulturowych państwa polskiego tradycja wielokulturowego społeczeństwa na Podlasiu Liczba godzin: 16 (2 dni) Kierownik formy: Marta Lipińska/Agnieszka Sempruch Data rozpoczęcia: września 2015 r. Zgłoszenia do 4 września 2015r. do doradcy metodycznego ds. przyrody/biologii p. Agnieszka Sempruch tel , 51

52 52 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA GRY I ZABAWY W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, wychowawcy świetlic nauczanie przyjazne mózgowi rola zabawy w nauczaniu i uczeniu się proces efektywnego nauczania i uczenia się przybliżenie wybranych metod i technik aktywizujących uczniów propozycje zastosowania gier i zabaw w edukacji uczniów nauczyciel i uczeń w twórczym procesie kształcenia Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Danuta Lebuda SZEŚCIOLETNI UCZEŃ W SZKOLE Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, wychowawcy świetlic nauczanie przyjazne mózgowi rola zabawy w nauczaniu i uczeniu się proces efektywnego nauczania i uczenia się przybliżenie wybranych metod i technik aktywizujących uczniów propozycje zastosowania gier i zabaw w edukacji uczniów nauczyciel i uczeń w twórczym procesie kształcenia Liczba godzin: 20 Odpłatność: 90/120 zł Kierownik formy: Danuta Lebuda UCZYĆ CZYTAĆ ALE JAK? Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic, pedagodzy specjalni

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń po zmianach

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń po zmianach Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń Nr obszaru Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od 12 lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne dla nauczycieli od 11 lat. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015 Spis szkoleń ANE (I) Neurodydaktyka w praktyce szkolnej... 2 Ocenianie kształtujące aktywizowanie uczniów... 3 Pedagog/psycholog szkolny jako wsparcie dla dyrektora szkoły... 4 Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce...

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową na adres WODN w Sieradzu. Koszt

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola. Komunikacja on-line w budowaniu wizerunku szkoły.

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola. Komunikacja on-line w budowaniu wizerunku szkoły. Część I Promocja i budowanie wizerunku szkoły Moduł I 3 h Planowany termin szkolenia Moduł II 3 h Planowany termin szkolenia Joanna Ciesielska Promocja i budowanie wizerunku szkoły Komunikacja on-line

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Oferta na rok szkolny 2016/2017 czerwiec 2016 www.facebook.com/lektikon Instytut Nauki Lektikon Ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator 660

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli Warsztaty z rozwijania kreatywności Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli 1. Jak zapobiegać przemocy i agresji w szkole strategia postępowanie wobec przemocy rodzaje i przejawy agresji i przemocy w szkole

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 013/01 RP DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok kalendarzowy 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo