SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Józefa Marka Limanowa Znak sprawy: PCPR /14 Limanowa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:,,świadczenie usług szkoleniowych kursu komputerowego oraz kursu prawa jazdy kat.b - jako instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu,,pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zatwierdzono w dniu r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

2 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka Limanowa Tel fax TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą Pzp oraz Aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych kursu komputerowego oraz kursu prawa jazdy kat.b - jako instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu,,pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim 3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: Opis: Temat: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs komputerowy podstawowy". Wspólny Słownik Zamówień: Usługi szkoleniowe Opis: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów oraz przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla grupy osób beneficjentów projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Warunki przeprowadzenia kursu: 1 1) Kurs winien składać się z części teoretycznej i praktycznej łącznie nie mniej niż 60 godzin zajęć. 2) Opracowanie zagadnień kursu, materiałów dydaktycznych oraz formy zajęć na poziomie podstawowym, dla osób dorosłych. 3) Przeprowadzenie praktycznych zajęć grupowych wg przygotowanego planu przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach i z doświadczeniem w prowadzeniu podobnych szkoleń; dla 9-11 osób, w liczbie w sumie 60h zajęć grupowych, zaplanowanych po 4-5 godzin dziennie, w terminach określonych przez Zamawiającego. 4) Zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych w formie dla każdego uczestnika: wydruku papierowego oraz urządzenia przenośnego pamięci USB min.2 GB (pendrive) z informacjami/ćwiczeniami. 5) Po zakończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do aktywnego korzystania z Strona: 2/20

3 komputera i uczestnictwa w kursach o wyższym stopniu zaawansowania. 6) Kurs winien się zakończyć egzaminem, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający ukończenie kursu. Program kursu powinien obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1) Obsługa komputera w środowisku Windows, tworzenie folderów, przechowywanie danych, bezpieczeństwo danych. 2) Edytory tekstu (tworzenie dokumentów urzędowych), 3) Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego (prowadzenie rachunków domowych). 4) Podstawowe wiadomości o użytkowaniu Internetu i poczty elektronicznej (w tym zakładanie konta pocztowego i wykorzystanie Internetu jako narzędzia do poszukiwania pracy). 5) Utrwalanie wiadomości i zagadnienia dodatkowe, konsultacje indywidualne. Po stronie zamawiającego pozostanie: 1) Najem sali na zajęcia - sali wykładowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z łatwym dostępem do węzła sanitarnego, ustalenie terminu, umówienie uczestników, 2) Zapewnienie dla każdego z uczestników niezbędnego sprzętu komputerowego spełniającego wymogi BHP w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu, 3) Dla każdego z uczestników indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 4) Zapewnienie drobnego cateringu na czas zajęć, 5) Przygotowanie list obecności, 6) Kontrolę uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zajęć, 7) Wydanie zaświadczeń o odbyciu podstawowego kursu komputerowego na podstawie list obecności oraz wyników egzaminu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2 Temat: Świadczenie usług szkoleniowych - kurs prawa jazdy". Wspólny Słownik Zamówień: Usługi szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkół nauki jazdy, Usługi podawania posiłków Opis: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja kursu prawa jazdy kat.b wg. odrębnych przepisów, łącznie dla 10 osób w tym również osób niepełnosprawnych, przy czym 3 osób wymagających dostosowanego samochodu; uczestników projektu: Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej zawodowej w powiecie limanowskim. Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu państwowego z przeprowadzeniem 2 egzaminów wewnętrznych sprawdzającego stopień opanowania materiału oraz wydanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego wraz z ustaleniem egzaminu państwowego w określonym terminie z wniesieniem należnej opłaty za pierwszy egzamin państwowy w części teoretycznej i praktycznej. Wykonawca zapewni: 1) przeprowadzenie szkolenia podstawowego w rozumieniu 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w Strona: 3/20

4 sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz ze zm.) 2) doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia kursu, 3) prowadzenie dokumentacji zgodnie z ww rozporządzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu komputerowego wraz odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej, 4) wszelkie niezbędne formalności konieczne do przystąpienia do egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdami zgodne z ww rozporządzeniem, Wykonawca musi posiadać: 1) min. jeden samochód dostosowany do jazdy dla osób niepełnosprawnych : 1-os. diplegia - niepełnosprawność kończyn dolnych, porusza się przy pomocy kul łokciowych; 1-os. wrodzona wada genetyczna-dysplazja, deformacja i skrócenie kończyn dolnych oraz tułowia, skrócenie kończyn górnych, wzrost 100,05 cm, osoba porusza się na wózku inwalidzkim; 1-os. wzrost ok. 140cm; 2) co najmniej 2 pojazdy - określone w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz ze zm.), 3) dostęp do sali wykładowej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową), która powinna mieścić się na terenie miasta Limanowa, 4) dostęp do placu manewrowego na terenie miasta Limanowa. Warunki przeprowadzenia kursu: 1) terminy przeprowadzenia kursu: a. badanie lekarskie, wykonanie fotografii i czas na wyrobienie profilu PKK w dn r r. b. zajęcia teoretyczne, grupowe do dn.: r. c. zajęcia praktyczne i pierwszy termin egzaminu praktycznego do dn r. d. ewentualnie dodatkowe zajęcia praktyczne w liczbie 8 godzin dla każdego uczestnika, który nie zda [pierwszego] egzaminu: do dn r. 2) kurs prawa jazdy kategorii B winien obejmować łącznie 75 godzin ( 1 godzina =60 minut) zajęć dla każdego uczestnika w tym : a. 30 (trzydzieści) godzin zajęć teoretycznych na terenie miasta Limanowa, 5 (pięć) godzin x 6dni, b. 37 (trzydzieści siedem) godzin zajęć praktycznych c. 8 (osiem) godzin dodatkowych zajęć praktycznych zostanie zrealizowanych dla każdego uczestnika, który nie zda [pierwszego] opłaconego egzaminu państwowego. 3) W trakcie zajęć teoretycznych wykonawca zapewni drobny catering dla uczestników kursu, w postaci ciepłych (kawa/herbata) lub zimnych (soki, woda mineralna) napojów, drobnych przekąsek (ciastka/paluszki/krakersy itp.) 4) część teoretyczna kursu zakończy się wewnętrznym egzaminem - Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej części kursu, które zostanie dołączone do teczek uczestników; 5) część praktyczna kursu zakończy się wewnętrznym egzaminem - Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej części kursu, które zostanie dołączone do teczek uczestników; Strona: 4/20

5 6) zakres i cena kursu obejmuje także: a. zorganizowanie i koszt badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do ubiegania się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat.b, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 15 z późn. zm). b. ubezpieczenie uczestników kursu na cały czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie trwania szkolenia oraz w drodze do miejsca szkolenia tam i z powrotem, c. zajęcia dla każdego uczestnika powinny zaczynać się i kończyć na terenie miasta Limanowa lub w miejscu zamieszkania uczestnika, uczestnicy powinni mieć zapewniony zwrot kosztów dojazdu lub zorganizowany dojazd na zajęcia z miejsca zamieszkania oraz do miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania uczestników: to powiat limanowski, dokładnie: Roztoka, Męcina, Mordarka, Lipowe, Konina, Raba Niżna, Łostówka, Mszana Dolna, Tymbark, Rupniów d. dostarczenie materiałów dydaktycznych, przechodzących na własność uczestnika kursu oraz niezbędny sprzęt, w tym dostęp do komputerów z programem z przykładowymi testami (nie dopuszcza się kserowania podręcznika), e. przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego i wydanie stosownych zaświadczeń, f. wykonanie kompletu fotografii do dokumentów dla każdego z uczestników, g. opłacenie jednego egzaminu państwowego w wybranym przez kursanta Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W przypadku nie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku z egzaminu, kolejne egzaminy opłacane są ze środków własnych uczestnika. h. wypożyczenie samochodu na czas egzaminu dla osób wymagających samochodu dostosowanego do rodzaju niepełnosprawności (w przypadku 3 osób). Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Oznaczenia budynków oraz pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia poprzez wywieszenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu, które dostarczy Zamawiający, poinformowania uczestników szkolenia o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie prezentacji, umieszczenia obowiązujących logotypów EFS i PO KL na dokumentach dotyczących realizowanego kursu w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych, 2) Przeprowadzenia badania ankietowego wszystkich uczestników szkolenia dotyczącego przeprowadzonego szkolenia (ankieta oceniająca treści programowe, trenerów i organizację szkolenia), 3) Szczegółowego dokumentowania wydatków poniesionych w związku z realizacją szkolenia, 4) Bieżącego informowania na piśmie tj. w ciągu 2 dni od dnia zdarzenia Strona: 5/20

6 wykonawcy o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, 5) Wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia/kursu uprawniających do wykonywania zawodu oznakowanych logotypem EFS i PO KL oraz certyfikatów, pod warunkiem zdania przez uczestnika egzaminów wewnętrznych. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia: 1) w przypadku gdy uczestnik kursu nie mógł brać udziału w kursie z uwagi na nie uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za ten element zamówienia, 2) w przypadku gdy uczestnik kursu nie otrzyma zaświadczenia z ukończenia zajęć teoretycznych, w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za elementy zamówienia: badanie lekarskie i szkolenie teoretyczne, 3) w przypadku gdy uczestnik kursu nie otrzyma zaświadczenia z ukończenia zajęć praktycznych a tym samym nie będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wysokość opłaty za egzamin oraz koszt dodatkowych 8 godzin szkolenia. 4) W przypadku, gdy uczestnik zda egzamin państwowy w pierwszym terminie, wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za dodatkowe 8 godzin nauki jazdy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy liczby osób objętych szkoleniem, w takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 3.3 Warunki realizacji zamówienia wspólne dla każdego z zadań częściowych: 1) Zajęcia powinny odbywać się w jednej grupie szkoleniowej (w zakresie każdego rodzaju kursu), z wyłączeniem osób wymagających 2) Uczestnikom należy zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe (wymienione w każdym z zadań), które zostaną przekazane uczestnikom na własność i należy je wliczyć w cenę szkolenia. Wykonawca zapewni jeden zestaw materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, 3) Wykonawca zobowiązany jest do: a) Prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych (odnotowywanie obecności i nieobecności na zajęciach musi dotyczyć każdej godziny zajęć przewidzianych w programie - system godzinowy, nieobecności należy oznaczać literą N), b) Sporządzenia protokołu z przeprowadzonego egzaminu, c) Odnotowania wydania zaświadczeń lub certyfikatów o ukończeniu szkolenia/zdaniu egzaminów w rejestrze, Strona: 6/20

7 d) Przechowywania dokumentacji dotyczącej zrealizowanego szkolenia do dnia 31 grudnia 2021 roku. 4) Liczba uczestników kursu podana dla poszczególnych zadań może ulec zmianie na skutek sytuacji losowej uczestnika lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Ostateczna liczba uczestników będzie podana Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy liczby osób objętych szkoleniem. 3.4 Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7) 4.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1 Zadanie nr 1 musi zostać zrealizowane w terminie do dn r., z min.1 przerwą w czasie każdych zajęć w związku z ograniczeniami wynikającymi z dostępności pracowni komputerowej, terminy zajęć będą narzucone przez Zamawiającego. 5.2 Zadanie nr 2 musi zostać zrealizowane w terminie do dn r. Terminy szkolenia praktycznego powinny być dostosowane do możliwości czasowych uczestników, przy czym: - badanie lekarskie i czas na wyrobienie profilu PKK w dn r r. - zajęcia teoretyczne, grupowe do dn.: r. - zajęcia praktyczne i pierwszy termin egzaminu praktycznego do dn r. - ewentualnie dodatkowe zajęcia praktyczne do dn r. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym dla zadania częściowego nr 2 Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek szkolenia kierowców, prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem zgodnie z art. 103 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2 Wiedza i doświadczenie Strona: 7/20

8 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3 Potencjał techniczny Wyłącznie dla zadania nr 2: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w przedłożonym do oferty wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, że posiada dostęp do: 1) co najmniej 1 sali szkoleniowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Limanowa, 2) placu manewrowego, 3) min. 1 samochodu dostosowanego do jazdy dla osób niepełnosprawnych (1-os. diplegia - niepełnosprawność kończyn dolnych, porusza się przy pomocy kul łokciowych; 1-os. wrodzona wada genetyczna-dysplazja, deformacja i skrócenie kończyn dolnych oraz tułowia, skrócenie kończyn górnych, wzrost 100,05 cm, osoba porusza się na wózku inwalidzkim; 1-os. wzrost ok. 140 cm) 4) min. 2 pojazdów - określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz ze zm.) Na potwierdzenie spełniania w warunku Wykonawca przedłoży Wykaz narzędzi stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, że ma do dyspozycji osoby posiadające kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, iż dysponuje: 1) co najmniej 1 osobą trenera/ szkoleniowca/instruktora o wykształceniu kierunkowym co najmniej wyższym licencjackim związanym z przedmiotem zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci przeprowadzonych co najmniej 2 szkoleń/kursów odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia oraz długością trwania) szkoleniu dla zadania częściowego nr 1 Strona: 8/20

9 2) co najmniej 2 instruktorami posiadającymi wpis do ewidencji instruktorów zgodnie z art. 105 ust. 2 i art. 106 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także posiadającym doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej 6 miesięcy i przeprowadzenia kursu dla min.10 osób dla zadania częściowego nr 2 Spełnianie warunku Wykonawca wykaże przedkładając wykaz osób oraz Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przez użyte pojęcie grupy kapitałowej rozumie się, zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 roku, Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami), wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich wykonawców występujących wspólnie, ponadto Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielnie zamówienia: 1) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik, 2) każdy z nich składa dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia tj. dokumenty określone w pkt 7.2 SIWZ aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem Strona: 9/20

10 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Pzp Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Wykonawca świadczący usługę szkolenia dla prawa jazdy kat.b powinien być wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 7.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: Lp. Wymagany dokument 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (z art. 22 ust 1 ustawy Pzp) wg załącznika nr 1 do SIWZ 2. Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Wykaz narzędzi wyłącznie dla zadania nr 2 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. (Wzór - załącznik nr 3 do SIWZ) 7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: Lp. Wymagany dokument 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ. 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, Strona: 10/20

11 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 5 do SIWZ. 7.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych: Wymagany dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o którym mowa w pkt 7.2 Lp 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu - Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Poz. 231). 7.4 Inne wymagane dokumenty: Lp. Wymagany dokument 1 Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wskazane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak Strona: 11/20

12 nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 8.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 8.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 8.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 8.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 8.8 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 8.9 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Anna Stokłosa WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9.1 W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Strona: 12/20

13 11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na:,,świadczenie usług szkoleniowych kursu komputerowego oraz kursu prawa jazdy kat.b - jako instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu,,pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. NIE OTWIERAĆ przed: godz. 9:10. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Strona: 13/20

14 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 138, I piętro budynek B do dnia do godz. 9: Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie Otwarcie ofert nastąpi w dniu: o godz. 9:10, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 138, I piętro, budynek B Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 13.1 Cenę oferty dla zadania 1 : cenę całego szkolenia - dla zadania 2 : cenę szkolenia 1 osoby, w tym: 1) cena za przeprowadzenie badania lekarskiego:.. zł/os 2) cena za odbycie kursu cz. teoretyczna 30 godzin: zł/os 3) cena za odbycie kursu cz. praktyczna 37godzin: zł/os 4) cena egzaminu państwowego:. zł/os 5) cena dodatkowych 8 godzin szkolenia praktycznego. zł/os należy podać (dla każdego zadania z osobna) w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz z późn. zm). Oferując cenę należy brać pod uwagę, że przedmiotem zamówienia jest usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowana w co najmniej 70 % ze środków publicznych zatem podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z treścią art. 43 ust 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054) i 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392 z późn. zm), chyba że Wykonawca dysponuje odmienną interpretacją podatkową wydaną w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w pkt.3 Opisie przedmiotu zamówienia Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. Strona: 14/20

15 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena (koszt) 100 % Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie Suma punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Strona: 15/20

16 14.10 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 14.7 pkt 3) 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.7 pkt 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 pkt 3) Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że Strona: 16/20

17 zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Wzór umowy stanowi załącznik (nr 6, nr 7 nr 8) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien wykazać, że osoba/y reprezentująca Wykonawcę jest umocowana do jego reprezentacji i zaciągania w jego imieniu zobowiązań Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zamówienia, który stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: Zmiana terminu realizacji zamówienia (zmiana terminu przeprowadzenia szkoleń) jest możliwa w przypadku: a) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające realizację zamówienia, Strona: 17/20

18 b) wystąpienia innych przyczyn, skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową w zakładanym terminie, które wystąpiły przed lub po podpisaniu umowy np. z powodu zmian harmonogramu działań realizowanego projektu, przedłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uniemożliwiającego realizację zamówienia w terminie określonym w SIWZ, Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, c) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, d) zmianie uległy stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku Vat), e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, f) wprowadzone zostały dodatkowe wymagania dla inwestycji współfinansowanych z funduszy UE. g) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, h) zmiana miejsca realizacji zamówienia, zmiana trenera/instruktora na inną osobę spełniającą wymagania postawione w SIWZ, i) zmiana ilości osób, liczby grup, etc. biorących udział w szkoleniu Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; Strona: 18/20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na usługi poligraficzne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na usługi poligraficzne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na usługi poligraficzne 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamek Królewski w Warszawie Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 55-200 Oława, ul. 1-go Maja 11 Znak sprawy: MOPS.XVI.812425.9.13 Zamówienie: 80530000-8 usługi

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo