Prowadzenie własnej firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie własnej firmy"

Transkrypt

1 Prowadzenie własnej firmy Gdaosk 27 maja 2010 roku

2 Definicje przedsiębiorcy Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonywująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje sie także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

3 Definicje przedsiębiorcy Osoba fizyczna prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletniości, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.

4 Definicje przedsiębiorcy Osoba prawna to jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych ( oraz odpowiednio zdolność sądowa i procesową). Wśród osób prawnych nauka prawa (nie samo prawo!) rozróżnia dwa rodzaje: korporacje (związki osób) i fundacje (masy majątkowe). Osoba prawna jest tworem abstrakcyjnym - nie istnieje namacalnie. W związku z tym w nauce prawa istnieje kilka teorii wyjaśniających istotę osoby prawnej.

5 Przedsiębiorca działa pod firmą: Firma przedsiębiorcy = korpus + dodatek Korpus obligatoryjnie określony dla osób fizycznych i spółek osobowych Dodatki obligatoryjne ( np. sp. z o.o.) Dodatki fakultatywne ( najlepsze buty) np.: Marian Piekarz najlepsze ciastka spółka komandytowa

6 Firma zasady: Zasada Prawdziwości Zasada Wyłączności (Grupa Lotos S.A., Grupa Lotus S.A.) Zasada Jedności Zasada Jawności Zasada Ograniczonej swobody wyboru firmy

7 Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca: Mikro przedsiębiorstwo Spełnia łącznie co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat następujące warunki: Średnioroczne zatrudnienie: mniej niż 10 pracowników Roczny obrót netto ze sprzedaży: mniej niż 2 mln (równowartość w PLN) Suma aktywów w bilansie na koniec roku: mniej niż 2 mln (równowartość w PLN)

8 Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca: Małe przedsiębiorstwo Spełnia łącznie co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat następujące warunki: Średnioroczne zatrudnienie: mniej niż 50 pracowników Roczny obrót netto ze sprzedaży: mniej niż 10 mln (równowartośd w PLN) Suma aktywów w bilansie na koniec roku: mniej niż 10 mln (równowartośd w PLN)

9 Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca: Średnie przedsiębiorstwo Spełnia łącznie co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat następujące warunki: Średnioroczne zatrudnienie: mniej niż 250 pracowników Roczny obrót netto ze sprzedaży: mniej niż 50 mln (równowartość w PLN) Suma aktywów w bilansie na koniec roku: mniej niż 43 mln (równowartość w PLN)

10 Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca: Duże przedsiębiorstwo Spełnia łącznie co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat następujące warunki: Średnioroczne zatrudnienie: więcej niż 250 pracowników Roczny obrót netto ze sprzedaży: więcej niż 50 mln (równowartość w PLN) Suma aktywów w bilansie na koniec roku: więcej niż 43 mln (równowartość w PLN)

11 Mikro, mała, średnia i duża firma Przedsiębiorstwo niezależne Przedsiębiorstwo partnerskie Przedsiębiorstwo związane

12 Mikro, mała, średnia i duża firma Przedsiębiorstwo niezależne jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym: nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów; posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie jeśli przedsiębiorstwo jest niezależne, to znaczy, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem związanym z innym przedsiębiorstwem

13 Mikro, mała, średnia i duża firma Przedsiębiorstwo partnerskie: posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie; przedsiębiorstwo nie jest związane z innym przedsiębiorstwem. Oznacza to między innymi, że głosy, jakie posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów

14 Mikro, mała, średnia i duża firma Przedsiębiorstwo związane: przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie; przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową; przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie

15 Dane przedsiębiorstwa w przypadku powiązania z innym: Nasze przedsiębiorstwo, A posiada 35% kapitału przedsiębiorstwa B i 54% kapitału przedsiębiorstwa C: Nasze dane=100%a+35%b+100%c

16 Formy organizacyjno-prawne Konstytucja RP Art. 20 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

17 Działalnośd reglamentowana: Przybiera jedną z trzech forma: Działalności regulowanej Zezwoleń i licencji Koncesji

18 Działalnośd reglamentowana: Działalność regulowana: najmniej dotkliwa forma działalności reglamentowanej wymaga od przedsiębiorcy spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa istniej ponad 20 ustawa określających szczególne zasady prowadzenia działalności regulowanej np. prowadzeni stacji kontroli pojazdów czy prowadzenia rozlewnie napojów spirytusowych ustawy określają warunki, organ rejestrowy i nazwę rejestru

19 Działalnośd reglamentowana: Działalność regulowana: Spełnienie szczególnych warunków Złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej Uzyskanie wpisu Organ rejestrowy jest zobowiązany do wpisu na podstawi oświadczenie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku

20 Działalnośd reglamentowana: Warunki działalności regulowanej mogą być: warunki lokalowe posiadanie tytułu prawego do nieruchomości posiadanie uprawnienie do wykonywania danego zawodu brak prawomocnego skazania przedsięborcy

21 Działalnośd reglamentowana: Licencje i zezwolenie: forma pośrednia dopuszczenie przedsiębiorcy do wykonywanie określonej działalności działalności po uprzednim stwierdzeniu że spełnia on określone warunki szczególne. licencja i zezwolenie akty równoznaczne przedsiębiorca występuje z wnioskiem o wydanie licencji lub zezwolenia

22 Działalnośd reglamentowana: Licencje i zezwolenia: Udzielenie licencji lub zezwolenie poprzedzone jest kontrolą formalną i faktyczną Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia warunków organ odmawia mu przyznania licencji lub zezwolenia odmawia również w przypadku gdy wcześniej (ostanie 5 lat) cofnięto licencje lub pozwolenie na tą samą tym działalność

23 Działalnośd koncesjonowana Koncesja Jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

24 Działalnośd koncesjonowana 1. GÓRNICTWO - poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze 2. BROŃ - wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 3. PALIWA - wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią 4. OCHRONA - ochrona osób i mienia. 5. RTV - rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. 6. TRANSPORT - przewozy lotnicze.

25 Formy organizacyjno-prawne Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma będzie działać.

26 Formy organizacyjno-prawne: Jednoosobowe działalności i spółki cywilne Przedsiębiorca Spółki osobowe Spółki kapitałowe

27 Formy organizacyjno-prawne Spółki osobowe: spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo- akcyjna

28 Formy organizacyjno-prawne Spółki Kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna

29 Formy organizacyjno-prawne Jednoosobowa działalność gospodarcza najprostsza organizacyjnie forma prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne (również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną, które w rozumieniu tegoż prawa podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych).

30 Formy organizacyjno-prawne Jednoosobowa działalność gospodarcza : Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest osoba fizyczna-przedsiębiorca; Najprostsza forma prowadzenia działalności; Odpowiedzialność całym osobistym majątkiem za zobowiązania z tytułu zdarzeń gospodarczych;

31 Formy organizacyjno-prawne Zgłoszenie działalności gospodarczej do EDG Posiadanie odpowiedniej zdolności do czynności prawnej Wpływ współmałżonka na prowadzenia spraw przedsiębiorstwa Odpowiedzialność całym swoim majątkiem

32 Formy organizacyjno-prawne Spółka cywilna zawiązywana jest dla realizacji wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Utworzenie spółki wymaga zawarcia przez wspólników pisemnej umowy oraz rejestracji każdego z nich w ewidencji działalności gospodarczej.

33 Formy organizacyjno-prawne Spółka cywilna: Spółka co najmniej dwóch przedsiębiorców oparta o przepisy kodeksu cywilnego; Każdy ze wspólników jest zobowiązany do prowadzenia spraw spółki; Majątek spółki jest współwłasnością łączną wspólników spółki; Wspólnicy solidarnie odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki; Spółka nie ma zdolności do czynności prawych, w jej imieniu działają wspólnicy; Płatnikiem podatku dochodowego wspólnicy

34 Formy organizacyjno-prawne Spółka jawna spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Spółkę jawną należy zarejestrować we właściwym sądzie rejestrowym.

35 Formy organizacyjno-prawne Spółka jawna: Umowa spółki wymagana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; Firma musi zawierać nazwisko co najmniej jednego wspólnika Majątek spółki jest majątkiem odrębnym od majątku wspólników; Wspólnicy wraz ze spółką odpowiadają solidarnie, osobiście, subsydiarne Każdy ze wspólników jest zobowiązany do prowadzenia spraw spółki, ale w umowie lub w uchwale można wskazać wspólników zobowiązanych do prowadzenia spraw spółki; W zakresie podatku dochodowego wspólnicy, w zakresie podatku VAT podatnikiem jest spółka.

36 Formy organizacyjno-prawne Spółka partnerska: Spółka osobowa oparta o przepisy kodeksu spółek handlowych, powołana przez wspólników (partnerów) wykonujących wolny zawód; Wspólnikami spółki partnerskiej mogą być tylko osoby fizyczne; Umowa spółki winna być sporządzona w formie aktu notarialnego; Spółka ma zdolność do czynności sądowych, może pozywać i być pozywana; Partner nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów lub za zobowiązania spółki powstałe w wyniku działań bądź zaniechania działań przez osoby zatrudnione przez spółkę, które podlegały kierownictwu innego partnera, przy świadczeniu usług związanych z działalnością spółki; Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej, można wprowadzić zarząd

37 Formy organizacyjno-prawne adwokat aptekarz architekt inżynier budownictwa biegły rewident broker ubezpieczeniowy doradca podatkowy makler papierów wartościowych doradca inwestycyjny księgowy lekarz lekarz dentysta lekarz weterynarii notariusz pielęgniarka położna radca prawny rzecznik patentowy rzeczoznawca majątkowy tłumacz przysięgły.

38 Formy organizacyjno-prawne Spółka komandytowa: Umowa spółki winna być sporządzona w formie aktu notarialnego; Wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki; Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej; Spółka powstaje z chwilą wpisania do rejestru sądowego;

39 Formy organizacyjno-prawne Spółka komandytowo-akcyjna: Spółka zbliżona do spółki komandytowej; W spółce co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) i co najmniej jeden jest akcjonariuszem; Statut w formie aktu notarialnego; Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej złotych; Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki;

40 Formy organizacyjno-prawne Spółka komandytowo-akcyjna Trzy zakresy kompetencji: Prowadzenia spraw ( komplementariusz) Nadzór (komplementariusz lub rada nadzorcza obowiązkowa przy 25 akcjonariuszach) Podejmowanie uchwały (Walne Zgromadzenie)

41 Formy organizacyjno-prawne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej złotych; Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki; Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego; Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji; Spółka posiada osobowość prawną; Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę; Zarząd odpowiada za zobowiązania spółki, chyba, że w odpowiednim czasie złożył wniosek o upadłość, a egzekucja ze spółki jest bezskuteczna

42 Formy organizacyjno-prawne Tworzenie Sp. z o.o.: Umowa spółki Wniesienie wkładu Ustanowienie organów spółki Złożenie wniosku o wpis do KRS (6 miesięcy)

43 Formy organizacyjno-prawne Organy Sp. z o.o.: Zarząd Rada Nadzorcza (fakultatywna), Komisja Rewizyjna Zgromadzenie Wspólników

44 Formy organizacyjno-prawne Spółka akcyjna: Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego; Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki; Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej złotych; Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz; Spółka posiada osobowość prawną; Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę; Zarząd odpowiada za zobowiązania spółki, chyba, że w odpowiednim czasie złożył wniosek o upadłość, a egzekucja ze spółki jest bezskuteczna

45 Formy organizacyjno-prawne Inne formy: Stowarzyszenie Fundacja

46 Formy organizacyjno-prawne Stowarzyszenie organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są w Polsce partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.

47 Formy organizacyjno-prawne Fundacja - forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach w Polsce drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. W Polsce nie jest prawnie dopuszczona forma fundacji prawdziwych, to znaczy fundacji interesu prywatnego, potocznie zwanych fundacjami rodowymi lub rodzinnymi. Niezależne instytucje wyceniają, iż około połowy światowego przepływu kapitału odbywa się właśnie za pośrednictwem struktur zarządzanych przez fundacje interesu prywatnego. Fundacja zarządza majątkiem, który posiada, oraz ewentualnie go powiększa.

48 Zakładanie firmy krok po kroku EDG- ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ewidencja ta jest jawna i prowadzą ją gminy. PKD- jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. KRS- prowadzony przez sądy rejonowe jawny rejestr składający się z trzech części: rejestru przedsiębiorców (innych niż osoby fizyczne) rejestru organizacji społecznych ( fundacji, stowarzyszeń) rejestru dłużników niewypłacalnych

49 Zakładanie firmy krok po kroku Inne rejestry: Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) prowadzony przez GUS, dla osób wszystkich przedsiębiorców, realizuje głównie cele statystyczne i identyfikujące. Krajowy Rejestr Podatników prowadzony przez ministra właściwego dl spraw finansów publicznych, prowadzony w celu identyfikacji podatników (za pomocą Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP), gromadzi dane wynikające związane z obowiązkiem podatkowym.

50 Zakładanie firmy krok po kroku Osoba fizyczna / Spółka cywilna Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy złożenie wniosku EDG-1 który od dnia 31 marca 2009 roku stanowi jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, do Urzędu Skarbowego o nadanie lub aktualizacje numeru NIP Zgłoszeniem do ZUS

51 Zakładanie firmy krok po kroku We wniosku przedsiębiorca podaje następujące dane: oznaczenie przedsiębiorcy, numer PESEL, numer NIP, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD, wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

52 Zakładanie firmy krok po kroku Osoby fizyczne rejestrujące działalność gospodarczą w tzw. "jednym okienku" otrzymują REGON na podstawie złożonego wniosku EDG-1. Pozostali przedsiębiorcy muszą w ciągu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego i dokonać zgłoszenia na druku RG-1. Mimo złożenia formularza rejestrującego działalność gospodarczą, trzeba udać się z wizytą do Urzędu Skarbowego, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Wprowadzenie zasady jednego okienka nie zwalnia przedsiębiorcy z wizyty we właściwym dla niego oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby zgłosić firmę, nadal musimy wypełnić formularz ZUS ZFA. Przedsiębiorca, który zatrudni pracownika lub pracowników, musi w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia powiadomić na piśmie właściwego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

53 Zakładanie firmy krok po kroku Pieczęć firmowa Oznaczenie przedsiębiorcy firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, Dane teleadresowe siedziby firmy, Numer identyfikacyjny NIP, Numer identyfikacyjny REGON (już niewymagalne) Konto w Banku: obowiązek gdy płatność powyżej 15 tys. euro, a drugą stroną jest przedsiębiorca.

54 Zakładanie firmy krok po kroku Osoba prawna i osoby niebędące osobami prawnymi, którym ustawa nadała zdolność prawną: Zawarcie umowy spółki w przypadku spółki jawnej Udanie się do notariusz u którego zostanie podpisany akt założycielki zawierający umowę spółki w przypadku spółki partnerskie, spółki komandytowej i spółki z o.o. albo status w przypadku komandytowo akcyjnej i spółki akcyjnej. Dokonanie wyboru organów w przypadku spółki partnerskie, komandytowoakcyjnej i spółek akcyjnych. Wniesienie wkładów albo opłacenie kapitału zakładowego Złożenie wniosku o wpis do KRS (koszt spółki osobowe 750 zł, spółki kapitałowe 1000zł + koszt 500zł publikacja w DSG.

55 Zakładanie firmy krok po kroku W związku z wprowadzeniem zasady jednego okienka do wniosku o wpis do KRS, można dołączyć, również wniosek RG-1 (w celu uzyskanie nr REGON), NIP-2 (w celu uzyskanie NIP-u) oraz zgłoszenie do ZUS. Do wniosku o wpis do KRS należy dołączyć również: umowę lub status spółki, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, umowę z bankiem o prowadzeniu konta bankowego oraz zarejestrowanie spółki dla celów podatku od towaru i usług.

56 Dziękuję za uwagę

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej

Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej TEMATYKA SZKOLENIA. 1. WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE 2. ZAŁOŻENIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ 3. TYPY PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 5 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw Procedura rejestracyjna j przedsiębiorstwa w Polsce 2014-11-05

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Evelina Moksecka Jak założyć działalność gospodarczą? Ludzie rozpoczynają swoją działalność gospodarczą z wielu powodów pragną większej swobody, przyszłość w ich obecnym miejscu pracy nie wygląda pewnie,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY Zestawienie różnic legislacyjnych w działalności gospodarczej w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY Zestawienie różnic legislacyjnych w działalności gospodarczej w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY Zestawienie różnic legislacyjnych w działalności gospodarczej w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. wraz z zespołem PROCES Centrum ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

I Publiczne prawo gospodarcze

I Publiczne prawo gospodarcze I Publiczne prawo gospodarcze Temat: Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej objętej obowiązkiem zezwolenia, licencji, zgody w zakresie: prowadzenia giełdy, rynek pozagiełdowy,

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZĘŚĆ 1 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z tej części Przewodnika dowiesz się o: Zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dostępnych dla inwestorów, podstawowych formach prowadzenia

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do szkoleń

Materiały pomocnicze do szkoleń Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Materiały pomocnicze do szkoleń Część II Rachunkowość i analiza danych oraz kosztorysowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi.

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. 1 Autorzy: Pod redakcją: Monika Joanna Swaczyna Rozdział I: Cyryl Szudra, Paulina Wołyniec Rozdział II: Anna Drozd Rozdział III: Joanna Siekiera Rozdział IV: Michał Wołangiewicz Rozdział V: Monika Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jak założyć własną firmę - w świetle obowiązujących przepisów? Karniowice 2013 Opracowanie: Jacek Walczak Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH 1 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim wraz z informacjami o ulgach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ Barbara Domańska ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ Poradnik dla początkujących Węgrów Spis treści. I. ZAKŁADAMY FIRMĘ 1.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2. PRZEDSIĘBIORCY 3. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. A. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. 00-236 WARSZAWA, UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 TEL. (48 22) 828 14 60, FAX (48 22) 827 04 63 e-mail: skm@skm.pl www.kmw-adwokaci.pl Luty 2010

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne Sierpień 2014 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE 3 II. SPÓŁKI HANDLOWE 5 III. IV. OGRANICZENIA WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo