UCHWAŁA PLENUM NR 2 ZO PZW KRAKÓW Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 3 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA PLENUM NR 2 ZO PZW KRAKÓW Z dnia 02.07.2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 3 Z dnia 02.07.2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków"

Transkrypt

1 UCHWAŁA PLENUM NR 1 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie ustalenia składu Prezydium Zarządu. Na mocy 44 ust. 3 Statutu PZW Zarząd jednomyślnie wybrał Prezydium w składzie: 1. Edward Fornalik - Prezes ZO 2. Janusz Czulak - Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych 3. Robert Więcław -Wiceprezes ZO ds. sportowych 4. Jerzy Konieczka - Wiceprezes ZO ds. młodzieży 5. Marcin Pucułek - Wiceprezes ZO ds. zagospodarowania i ochrony wód 6. Robert Surówka - Skarbnik ZO. 7. Roman Dryk -Sekretarz ZO UCHWAŁA PLENUM NR 2 ZO PZW KRAKÓW Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 44 ust.4 Statutu PZW Zarząd Okręgowy PZW Kraków poszerza swoje Prezydium do 9 osób uzupełniając dotychczasowy skład Prezydium o osoby: 1. Andrzej Zasadzki 2. Stanisław Szlachetka. UCHWAŁA PLENUM NR 3 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.12 powołuje się Komisję ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód w składzie: Przewodniczący Marcin Pucułek Zastępca Stanisław Szlachetka Sekretarz Łukasz Sroka Członkowie Zbigniew Polanowski Kazimierz Nowak Zdzisław Kwiecień Jerzy Moliszewski Andrzej Kądziela UCHWAŁA PLENUM NR 4 z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.12 Statutu PZW powołuje się Komisję ds. Młodzieży w składzie: 1. Jerzy Konieczka Przewodniczący 2. Paweł Dżugan 3. Ireneusz Fornalik UCHWAŁA PLENUM NR 5 Z dn r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust. 12 Statutu PZW powołuje się Komisję Organizacyjną w składzie: 1. Janusz Czulak 2. Robert Surówka 3. Andrzej Jamka 4. Roman Dryk 5. Robert Kocioł (dyr. Biura ZO)

2 UCHWAŁA PENUM NR 6 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.12 Statutu PZW powołuje się Komisję Preliminarzową w składzie: 1. Edward Fornalik 2. Robert Więcław 3. Robert Surówka 4. Jerzy Konieczka 5. Janusz Czulak 6. Marcin Pucułek 7. Robert Kocioł (dyr. Biura ZO) 8. Joanna Żmuda ( gł. Księgowa ZO) UCHWAŁA PLENUM NR 7 Z dnia r. Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust. 19 Statutu PZW wyraża się zgodę na pozostawienie lokaty terminowej w banku Pekao na oprocentowanym koncie bankowym przez jeden miesiąc do czasu wpisania nowych władz ZO PZW Kraków do Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA PLENUM NR 8 Z dnia r. Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.19 Statutu PZW wyraża się zgodę na zakup w Ośrodku Czatkowice garażublaszaka za kwotę ok. 900,00 zł. UCHWAŁA PLENUM NR 9 Z dnia r. Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.19 Statutu PZW wyraża się zgodę na zakup komputera z oprogramowaniem biurowym z przeznaczeniem na zaspokojenie służbowych potrzeb Dyrektora Biura ZO PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 10 Z dnia R. Zarządu Okręgu PZW Kraków Uchwała niejawna ze względu na zawarte w niej dane osobowe, nie jest publikowana. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Uchwała do wglądu w siedzibie ZO PZW Kraków.

3 UCHWAŁA NR 11 Z dnia R. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Na podstawie 46 pkt 12 Statutu PZW na wniosek Wiceprezesa ds. Sportowych Kol. Roberta Więcława powołuje się Okręgowy Kapitanat Sportowy w składzie: Przewodniczący OKS Kol. Robert Więcław Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych Kol. Rafał Flammer Sekretarz Kol. Maciej Kluba, pracownik ZO PZW Kraków Sekcja spławikowa. Przewodniczący Członkowie: - Kol. Kazimierz Surma - Kol. Krzysztof Lietz - Kol. Mateusz Oktabski Sekcja muchowa. Przewodniczący Członkowie: - Kol. Zdzisław Opach - Kol. Andrzej Zasadzki - Kol. Krzysztof Węgiel - Kol. Marcin Słomka - Kol. Piotr Buda Sekcja spinningowa. Przewodniczący Członkowie: - Kol. Jarosław Zalas - Kol. Wojciech Król - Kol. Jarosław Kozłowski - Kol. Paweł Kalemba - Kol. Krzysztof Opaliński Kolegium Sędziów. Przewodniczący Za-ca przewodniczącego Sekretarz Za-ca sekretarza Członkowie: - Kol. Krzysztof Lietz - Kol. Ireneusz Fornalik - Kol. Krzysztof Czapski - Kol. Stanisław Samek - Kol. Kazimierz Surma -Kol. Zdzisław Opach - Kol. Jarosław Zalas Ilościowy stan osobowy komisji poszczególnych dyscyplin sportowych nie może przekraczać pięciu osób z przewodniczącym włącznie. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA NR 12 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zakresu zadań osób funkcyjnych. ZAKRESY ZADAŃ, KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOSCI KIEROWNICTWA ZARZĄDU OKRĘGU PZW KRAKÓW. PREZES ZARZĄDU OKRĘGU 1. Reprezentuje Zarząd Okręgu na zewnątrz, 2. Organizuje i kieruje całokształtem działalności Zarządu Okręgu, 3. Nadzoruje opracowanie i realizację planów i programów działalności Zarządu Okręgu,

4 4. Prowadzi negocjacje z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi PZW, osobami Fizycznymi i prawnymi, podpisuje odpowiednie umowy i porozumienia, 5. Przewodniczy pracy Komisji Odznaczeń Zarządu Okręgu, 6. Prowadzi nadzór nad działalnością Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu, 7. Nadzoruje pracę kierownictwa Biura Zarządu Okręgu, zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z Dyrektorem Biura ZO i Główną Księgową ZO zgodnie z przepisami Regulaminu Zatrudnienia i Wynagrodzenia, 8. Zwołuje zebrania Zarządu Okręgu przewodniczy obradom, podpisuje uchwały, protokoły i korespondencję wychodzącą na zewnątrz, 9. Nadzoruje wykonanie uchwał Okręgowych Zjazdów Delegatów Zarządu Okręgu i ZG PZW, 10. W sprawach nie cierpiących zwłoki samodzielnie podejmuje decyzje, które przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu, 11. Ponosi odpowiedzialność organizacyjną za działalność zgodną z przepisami związkowymi i Statutem PZW. 12. Rozpatruje skargi i wnioski kierowane, do Zarządu Okręgu, przedkłada wnioski Zarządowi Okręgu, 13. Udziela pełnomocnictw finansowych i organizacyjnych. 1. Nadzoruje i kieruje całokształtem działalności w zakresie gospodarki finansowej Okręgu 2. Przedstawia na posiedzeniach Zarządu Okręgu informacje o stanie finansów Okręgu. 3. Nadzoruje działalność Komisji Preliminarzowej Zarządu Okręgu. 4. Nadzoruje prowadzenie przez dział finansowo-księgowy sprawozdawczości oraz sporządzania informacji i analiz finansowych. 5. Przeprowadza rozmowy i negocjacje w sprawach, którymi bezpośrednio kieruje. 6. Współpracuje z działem finansowo- księgowym Zarządu Okręgu. 7. Opiniuje i przedstawia do zatwierdzenia preliminarz budżetowy Zarządu Okręgu i Zarządów Kół. 8. Nadzoruje sporządzanie, opiniuje i przedstawia do zatwierdzenia roczne sprawozdania finansowe Zarządu Okręgu. RZECZNIK ZARZĄDU OKRĘGU 1. Prowadzi postępowanie wyjaśniające wynikające z doniesień o naruszeniach w trybie regulaminu postępowania w tych sprawach i opracowuje wnioski o ukaranie. 2. Występuje przed Sądami Koleżeńskimi. 3. Prowadzi rejestr orzeczonych kar. 4. Szczegółowy tryb postępowania określa stosowany regulamin działania rzeczników PZW. SEKRETARZ ZARZĄDU OKRĘGU 1. Sprawuje nadzór nad całokształtem działalności w zakresie organizacyjnym Zarządu Okręgu. 2. Odpowiada za sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie Zarządu Okręgu i jego Komisji Społecznych. 3. Opiniuje i przedstawia na posiedzeniach Zarządu Okręgu wszelkie materiały, które będą przedmiotem obrad tych ciał społecznych. 4. Opracowuje roczne plany Zarządu Okręgu. 5. Koordynuje wszelkimi pracami w zakresie przygotowania, analiz, uchwalania i uzupełniania aktów normatywnych wydawanych przez Zarząd Okręgu. 6. Sprawuje nadzór merytoryczny nad Komisjami Zarządu Okręgu. 7. Organizuje narady instruktażowo- szkoleniowe dla Sekretarzy Kół. 8. Współdziała z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie realizacji zadań statutowych. 9. Ponosi odpowiedzialność organizacyjną za działalność zgodną z przepisami związkowymi. 10. Wykonuje inne zadania nie ujęte w Zakresie zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. SKARBNIK ZARZĄDU OKRĘGU

5 9. Współdziała z pozostałymi Członkami Zarządu Okręgu w zakresie realizacji zadań statutowych. 10. Organizuje i nadzoruje narady instruktażowo-szkoleniowe dla Skarbników Kół. 11. Ponosi odpowiedzialność organizacyjna za działalność zgodną z przepisami wiązkowymi. 12. Wykonuje inne zadania nie ujęte w Zakresie zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. WICEPREZES ds. MŁODZIEŻY 1. Proponuje skład Rady w ilości 3-5 osób. 2. Pomaga w organizacji Szkółek Młodzieżowych w Kołach PZW i Okręgu PZW Kraków. 3. Nawiązuje współprace z szkołami na terenie Okręgu. 4. Zapewnia materiały dydaktyczne instruktorom i inspektorom lub opiekunom młodzieży. 5. Współpracuje i pomaga w organizowaniu zawodów oraz obozów wędkarskich. 6. Organizuje zgrupowania szkoleniowo taktycznych z udziałem młodzieży i dzieci. 7. Prowadzi działania rozwijające wiedzę ekologiczną młodzieży. 8. Typuje uczestników na ogólnopolskie Spotkania Młodzieży Wędkarskiej. 9. Zawiera porozumienia w sprawie sponsorowania działalności młodzieży. 10. Przestrzega preliminarza wydatków ustalonego na potrzeby młodzieży. 11. Współpracuje z Radą ds. Młodzieży przy Zarządzie Głównym i Radami sąsiednich Okręgów. WICEPREZES ds. SPORTOWYCH 1. Nadzoruje i kieruje całokształtem działalności sportowej Zarządu Okręgu. 2. Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Klubów Sportowych. Przewodniczy i kieruje pracami Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Zatwierdza proponowane składy osobowe drużyn poszczególnych dyscyplin zgłoszonych przez Zarządy Klubów Sportowych do reprezentowania na zawodach wyższego szczebla. Proponuje w porozumieniu z OKS przewodniczących komisji sportowych poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład OKS i przedstawia do zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu. 3. Kieruje zespołem powołanym do opracowania uwag i zmian do Regulaminu Amatorskiego (Sportowego) Połowu Ryb PZW, zawodów wędkarskich oraz przepisów dot. Kwalifikowanego Sportu wędkarskiego. 4. Nadzoruje opracowanie kalendarza imprez sportowych Okręgu. 5. Sprawuje nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Okręgu. 6. Nadzoruje prowadzenie sprawozdawczości oraz sporządzenie informacji i analiz dot. Sportu wędkarskiego. 7. Analizuje stan finansowy działalności sportowej w ZO. 8. Przeprowadza rozmowy i negocjacje w sprawach którymi bezpośrednio kieruje. 9. Organizuje narady instruktażowo szkoleniowe dla Wiceprezesów ds. sportowych i Kapitanatów Sportowych Kół. 10. Współdziała z pozostałymi członkami Zarządu Okręgu w zakresie realizacji zadań statutowych. 11. Ponosi odpowiedzialność organizacyjną za zgodną z przepisami związkowymi. 12. Wykonuje inne zadania nie ujęte w Zakresie zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. 13. Wykonuje inne zadania nie ujęte w Zakresie zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. WICEPREZES ds. ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY WÓD 1. Nadzoruje całokształtem działalności w zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej. 2. Sprawuje nadzór organizacyjny i współpracuje z Komisją Zagospodarowania Wód i Ochrony Wód przy Zarządzie Okręgu. 3. Współuczestniczy w zarządzaniu ośrodkami zarybieniowymi na podstawie danych i analiz przygotowanych przez Dyrektora ZO.

6 4. Kieruje zespołem powołanym do opracowania Informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. 5. Nadzoruje prowadzenie sprawozdawczości na podstawie sporządzenia informacji i analiz dotyczących zagospodarowania i ochrony wód przez Biuro ZO. 6. Koordynuje pracę Biura ZO z przedstawicielami naukowymi w sprawie gospodarki rybackiej. 7. Kieruje pracami zespołu ds. łowisk specjalnych ZO na podstawie materiałów przygotowanych przez Biuro ZO dotyczących tego zagadnienia. 8. Przedstawia na podstawie analiz przygotowanych przez Dyrektora ZO propozycje wysokości składek okręgowych. 9. Opiniuje decyzje, po przedstawieniu analiz prawnych przygotowanych przez Biuro ZO postanowień w sprawie zabudowy wód i gospodarki wodno ściekowej. 10. Współdziała z Biurem ZO w prowadzeniu rozmów, negocjacji w sprawach którymi bezpośrednio kieruje. 11. Koordynuje działania Biura ZO w pozyskiwaniu funduszy na działania z zakresu gospodarki rybacko-wędkarskiej i ochrony środowiska. 12. Współdziała z pozostałymi członkami Zarządu w zakresie realizacji zadań statutowych. 13. Wykonuje inne zadania nie ujęte w zakresie a zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. 14. Nadzoruje i kieruje całokształtem działalności w zakresie ochrony wód. 15. Analizuje stan faktyczny Związku w zakresie zwalczania kłusownictwa rybackiego oraz zanieczyszczenia wód. 16. Współpracuje z Policją, Państwową Strażą Rybacka, Żandarmerią, Strażą Okręgu, Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony Wód. 17. Organizuje współpracę z Strażą Rybacka Kół oraz pionu OW Biura ZO PZW Kraków. 18. Organizuje szkolenie komendantów i członków SSR Kół. 19. Nadzoruje akcje ochrony tarlisk, akcje czystości wód. 20. Kieruje ochroną rybostanu po zarybieniu wód. WICEPREZES ds. ORGANIZACYJNYCH 1. Nadzoruje prawidłowość, pracę Zarządu i Kół PZW w Okręgu. 2. Organizuje zastępstwa, proponuje zmiany osobowe w Zarządzie. 3. Współpracuje z Zarządem i Biurem ZO w trakcie kampanii sprawozdawczowyborczych. 4. Typuje przedstawicieli ZO do współpracy z Zarządami Kół. 5. Ocenia pracę Zarządów Kół. 6. Nadzoruje pracę Komisji problemowych ZO. 7. Przygotowuje projekty, porozumień i umów. 8. Kontroluje realizację uchwał ZO. Uchwałę podjęto jednomyślnie UCHWAŁA NR 13 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie regulaminu komisji problemowych REGULAMIN KOMISJI PROBLEMOWYCH ZARZĄDU OKRĘGU PZW 1 Komisje Problemowe są organami społecznego działania Zarządu Okręgu powołanymi na podstawie Statutu PZW przez Zarząd Okręgu na okres jednej kadencji do pomocy w realizacji statutowych zadań. 2 Komisje są odpowiedzialne za swoją pracę przed zarządem Okręgu.

7 3 Zarząd Okręgu powołuje Komisje Problemowe w składzie 5-9 osób, w zasadzie z grona działaczy, specjalistów danej dziedziny działania, wyznaczając Przewodniczącego Komisji spośród członków Zarządu Okręgu. 1. Komisja Organizacyjna 4 Przy zarządzie Okręgu powołuje się 7 komisji Społecznych: - Okręgowy Kapitanat Sportowy, - Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód, - Komisja Młodzieżowa, - Komisja Odznaczeń, - Komisja Preliminarzowa, - Komisja Egzaminacyjna-Odwoławcza, - Komisja Organizacyjna, Do kompetencji Komisji Problemowych należy w powierzonym im zakresie działania opiniowanie projektów, decyzji Zarządu Okręgu, organizowanie pracy aktywu danej dziedziny działalności Komisji. W szczególności Komisje w zakresie swego działania: a). badają, analizują i oceniają stan faktyczny danej dziedziny działalności PZW, b). inicjują, opracowują lub opiniują projekty wytycznych i uchwał Zarządu Okręgu. c). inicjują lub organizują akcje specjalne/imprezy, sympozja, konferencje, d). inicjują i przeprowadzają szkolenie aktywu, e). opracowują projekty okresowych planów pracy wraz z preliminarzami kosztów. 6 Plany pracy Komisji Problemowych i preliminarza kosztów ich działania podlegają zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu. 7 Komisje Problemowe zbierają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 8 Komisje nie podejmują uchwał, dokonują natomiast ustaleń swych poglądów w rozpatrywanych sprawach. 9 Komisje mogą dokonywać stałego podziału pracy między swych członków, mogą też powierzać swym członkom zadania doraźne. 10 Komisje mogą utrzymać kontakty na zewnątrz Okręgu o charakterze konsultacyjnym. Reprezentowanie Zarządu Okręgu przez Komisję może mieć miejsce jedynie za zgodą i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Okręgu. 11 Komisje są powoływane na okres jednej kadencji. Po upływie kadencji Przewodniczący Komisji przekazuje dokumenty pracy Komisji do Biura Zarządu Okręgu. 12 Zasady nadawania Odznaczeń określa Regulamin Przyznawania Odznak i Wyróżnień Polskiego Związku Wędkarskiego. 13 Zakres działania pozostałych Komisji określa załącznik do niniejszego Regulaminu. ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI PROBLEMOWYCH ZARZĄDU OKRĘGU PZW

8 - analizuje prace Zarządów Kół, - opiniuje podział składki członkowskiej pomiędzy ZO i Zarządy Kół, - przygotowuje stanowisko na posiedzenia ZO dotyczące funkcjonowania Związku, - typuje przedstawicieli ZO do działań na zewnątrz Związku, - organizuje współpracę z innymi Okręgami PZW oraz instytucjami. 2. Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód - inicjowanie, opracowanie i opiniowanie projektów uchwał Zarządu Okręgu w zakresie gospodarki rybacko wędkarskiej, - badanie, analizowanie oraz ocena stanu faktycznego Związku w powyższym zakresie. - Współpracuje z Członkami Zarządu odpowiedzialnymi za stan majątku będącego w użytkowaniu ZO. - Organizowanie pracy aktywu Kół w zakresie: a). prowadzenia akcji zarybieniowej, b). zabiegów wspomagających naturalny rozród, c). prowadzonych badań naukowych. - inicjowanie, opracowanie i opiniowanie projektów uchwał Zarządu Okręgu w zakresie kłusownictwa rybackiego i innego szkodnictwa wodnego, - badanie, analizowanie i ocena stanu faktycznego Związku w zakresie zwalczania kłusownictwa i ochrony wód przed innymi zagrożeniami, - organizowanie pracy aktywu Społecznej Straży Rybackiej Kół, - inicjowanie i organizowanie szkoleń Komendantów SSR Kół. 3. Komisja Młodzieżowa - inicjowanie, opracowanie i opiniowanie projektów uchwał Zarządu Okręgu w zakresie działalności wśród młodzieży, - badanie, analizowanie oraz ocena stanu faktycznego Związku w tym zakresie, - inicjowanie różnych form i metod działania z młodzieżą, - organizowanie narad instruktażowo-szkoleniowych, - nadzorowanie systemu wyróżnień i kar / opiniowanie wniosków o nadanie Odznak Wzorowy Członek Uczestnik 4. Komisja preliminarzowa - inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Zarządu Okręgu w zakresie działalności finansowo-księgowej, - badanie, analizowanie oraz ocena stanu faktycznego Związku w tym zakresie, - organizowanie narad instruktażowo szkoleniowych dla Skarbników Kół, - współudział w opracowaniu preliminarzy budżetowych Zarządu Okręgu oraz zbiorczy preliminarzy Kół. 5. Komisja Egzaminacyjna Odwoławcza - przeprowadza weryfikację członków Komisji Egzaminacyjnej Kół, - stanowi instancję odwoławczą od decyzji Komisji Egzaminacyjnych Kół, - analizuje pracę Komisji Egzaminacyjnych Kół. UCHWAŁA PLENUM - NR 14 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zwolnienia z pełnej opłaty na czas odbywania zawodów.

9 Wyraża się zgodę na jednorazowe zwolnienie uczestników zawodów rozgrywanych z okazji XXX-lecia Koła PZW HTS w Krakowie z posiadania pełnej opłaty na zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania na zbiorniku nr 9 w Przylasku Rusieckim. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM - NR 15 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie wykupu wieczystego użytkowania na własność. Na podstawie 46 pkt 13 w zw. z 47 Statutu PZW: 1. uchyla się uchwałę nr 4/P z dnia r. Prezydium ZO PZW Kraków; 2. wyraża się zgodę na zakup za gotówkę w 2013 r. prawa wieczystego użytkowania części zbiornika BRZEGI III o powierzchni 6,07 ha, na warunkach określonych w decyzji Starosty Wielickiego. UCHWAŁA PLENUM - NR 16 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie upoważnienia do negocjacji Upoważnia się Dyrektora Biura Kol. Roberta Kocioła do negocjowania docelowo zakupu działki o pow ha, będącej własnością Pani Anieli Iskra, położonej na cyplu i częściowo wodzie zbiornika Brzegi III. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM - NR 17 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie dywersyfikacji lokat. Zobowiązuje się Prezesa Edwarda Fornalika, Wiceprezesa Janusza Czulaka i Skarbnika Roberta Surówkę do dokonania niezwłocznie dywersyfikacji w czterech bankach wolnych środków finansowych Zarządu Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM - NR 18 Z dnia 19 listopada 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków o zmianie uchwały nr 10 z dnia r. Uchwała niejawna ze względu na zawarte w niej dane osobowe, nie jest publikowana. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Uchwała do wglądu w siedzibie ZO PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR - 19 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie ustalenia składek, ulg i opłat na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Krakowie na rok Wysokość składki rocznej podstawowej (opłaty) Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód Dla członka PZW 3. Wysokość składki (opłaty)rocznej podstawowej Nabycie składki (opłaty)rocznej podstawowej uprawnia do amatorskiego

10 4. Normalnej 5. Ulgowej połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku; Niepełna N 130 zł 65 zł nr 1 Pełna P 250 zł 125 zł nr 1 i 2 Uczestnika 25 zł nr 1 i 2 Dla osoby niezrzeszonej 650 zł nr 1 i 2 a) Członkowie Honorowi PZW,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki rocznej podstawowej. b) Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek (opłat) otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb. c) Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną podstawową w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie d) Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczna w biurze ZO PZW w Krakowie 2. Uprawnieni do nabycia składki rocznej ; Ulgowej są; młodzież szkolna, studenci lat, członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, Uczestnika jest; młodzież do lat Wysokość składki rocznej uzupełniającej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód Członek PZW posiadający składkę roczną podstawową (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód, który zamierza skorzystać z większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć: Nazwa składki (dla członka PZW) Po nabyciu składki uzupełniającej wysokości; Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku; Składka uzupełniająca U 120 zł nr 1 i 2 6. a) Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg. b) Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie. c) Wędkarza przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowska i zezwolenie. (Zezwolenie posiadane przez wędkarza zostanie wymienione bezpłatnie na Zezwolenie uprawniające do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku nr 1 i 2) Wysokość składki okresowej (opłaty)okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód. Rodzaj składki okresowej (opłaty) Wysokość składki(opłaty) okresowej Nabycie składki (opłaty) okresowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku; Składka jednodniowa 30 zł nr 1 i 2 Składka trzydniowa 70 zł nr 1 i 2 Opłata jednodniowa (dla osoby niezrzeszonej) 60 zł nr 1 i 2 a) Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową, składkę okresową trzydniową i opłatę jednodniową w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w

11 Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,) Pozostali wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie KP b) Wykaz kół i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie internetowej c) Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto d) Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny. e) Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej lub opłaty jednodniowej musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej f) Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym. g) Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2014 r. h) Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie. 5.Opłata za postój przyczep campingowych Wysokość opłaty bezpłatnie 25 zł. Rodzaj składki Opłata jednodniowa Opłata miesięczna Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 20 zł 300 zł Opłatę uiszcza się wyłącznie w siedzibie Okręgu PZW Kraków 6.Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską WYKAZ WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2013 Załącznik nr 1

12 Brodła - od źródeł do cofki zalewu Skowronek Cedron -od źródeł do ujścia Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem; - oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Drwinia Długa -od źródeł do ujścia Drwinka -od źródeł do ujścia Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia Raba -od mostu drogowego w Gdowie do ujścia Stradomki Regulka - od źródeł do ujścia Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie w Mydlnikach do ujścia Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas Brodła do ujścia Sanka - od granicy rezerwatu przyrody Dolina Mnikowska do ujścia Serafa -od źródeł do ujścia Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia Sosnówka - od źródeł do ujścia Stradomka -od źródeł do ujścia Szreniawa -od źródeł do do ujścia Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem; -oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby z wyłączeniem; - części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie, - oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych -zamkniętej części brzegu basenu portowego Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa Namarol -oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym Przewóz w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Zbiornik Bagry Zalew Budzyński brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń Zbiornik Jeziorzany Zbiorniki Brzegi nr 1, 2, 3 Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,7,12,13,14 Załącznik nr 2 Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie, Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach, Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 2,3,9 Zalew Na Piaskach (dawniej Zbiornik Kryspinów) UCHWAŁA PLENUM NR 20 Z dnia 19 listopada 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie usunięcia śmieci z Przylasku Rusieckiego. Upoważnia się Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW Kraków kol. Roberta Kocioła do wyłonienia podmiotu gospodarczego, który za kwotę do 2000 zł usunie niezwłocznie śmieci zalegające w Przylasku Rusieckim. UCHWAŁA PLENUM NR 21 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zezwolenia na wędkowanie w 2014r.

13 Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW ustala się następującą treść Zezwolenia na wędkowanie w 2014 r. Zezwolenie Wody pełne - załącznik nr.1, Zezwolenie Wody niepełne - załącznik nr 2. UCHWAŁA PLENUM NR 22 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie trybu zakładania lub zmiany kont bankowych kół wędkarskich. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW stanowi się: 8. Zakładanie nowego konta bankowego koła wędkarskiego lub zmiana takiego konta odbywa się z udziałem uprawnionego członka Prezydium Zarządu Okręgu PZW Kraków (kol. Janusz Czulak). 9. Zaleca się zakładanie rachunków bankowych kół wędkarskich w banku PKO SA, ponieważ w tym banku rachunek posiada ZO PZW Kraków. 10. Uprawnieni do rachunku bankowego koła wędkarskiego członkowie Zarządu tego koła działają na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 23 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie wysokości pogotowia kasowego w kołach wędkarskich Na podstawie 46 pkt 20 Statutu PZW ustala się wysokość pogotowia kasowego w kołach wędkarskich: a/ do 500 członków - w kwocie do 500 (pięćset) zł, b/ powyżej 500 członków w kwocie do 1500 (jeden tysiąc pięćset) zł. UCHWAŁA PLENUM NR 24 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie warunków porozumienia o wędkowaniu z Okręgiem PZW Tarnów. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW ustala się zasadę e) Celem porozumienia jest bezpłatne udostępnienie wyłącznie aktualnym członkom obu Okręgów następujących odcinków rzek: f) rzeka Wisła okręg Kraków obwód nr 3, odcinek od mostu drogowego w m. Niepołomice do ujścia Raby do Wisły. g) rzeka Wisła okręg Tarnów obwód nr 4, odcinek od ujścia Raby do Wisły do mostu drogowego Górka na trasie Koszyce Tarnów. h) rzeka Raba okręg Tarnów obwód nr 5, od ujścia Stradomki do Raby do ujścia do Wisły. i) Okręgi zobowiązują się do wydania do 10 zezwoleń na odbycie zawodów wędkarskich na wodach swojego Okręgu (obowiązuje na zawodach zasada żywej ryby bez możliwości zabierania połowu). j) Porozumienie obowiązuje w 2014 roku Uchwała została podjęta jednomyślnie.

14 UCHWAŁA PLENUM NR 25 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie warunków porozumienia o wędkowaniu z Okręgiem PZW Częstochowa. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW proponuje się zasadę 50 : 50 i ograniczenie co do 200 osób po każdej ze stron jako stałe warunki porozumienia z Okręgiem PZW Częstochowa o wzajemnym wędkowaniu na udostępnionych wodach w 2014 r. Szczegółowe warunki porozumienia załącznik nr.3. Uchwała została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA PLENUM NR 26 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW Kielce o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW odmawia się zawarcia porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Kielce. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 27 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Wałbrzych. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW odmawia się zawarcia porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Wałbrzych. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 28 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Legnica. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW odmawia się zawarcia porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Legnica. UCHWAŁA PLENUM NR 29 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu z Okręgiem PZW Piotrków Trybunalski. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW odmawia się zawarcia porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Piotrków Trybunalski. UCHWAŁA PLENUM NR 30 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Bielsko Biała. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW proponuje się zasadę 50 : 50 i ograniczenie do 200 osób po każdej ze stron jako stałe warunki porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Bielsko Biała. Szczegółowe warunki porozumienia załącznik nr.4. Uchwała została podjęta większością głosów.

15 UCHWAŁA PLENUM NR 31 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Katowice. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW proponuje się zasadę 50 : 50 i ograniczenie do 200 osób po każdej ze stron jako stałe warunki porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Katowice. Szczegółowe warunki porozumienia załącznik nr.5. UCHWAŁA PLENUM NR 32 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie wzajemnego zwolnienia z opłat w czasie zawodów wędkarskich i oficjalnych treningów. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW proponuje się zgodę na zwolnienie z opłat na zagospodarowanie i ochronę wód na zasadzie wzajemności z Okręgami PZW Bielsko Biała, Częstochowa i Katowice w czasie zawodów wędkarskich i oficjalnych treningów pod warunkiem pisemnego ich zgłoszenia. UCHWAŁA PLENUM NR 33 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie upoważnienia Dyrektora Roberta Kocioła do wystąpienia na drodze sądowej z roszczeniem o odszkodowanie na rzecz ZO PZW Kraków. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW upoważnia się kol. Roberta Kocioła do podjęcia działań organizacyjnych do kwoty 2000 zł celem dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej z tytułu szkód spowodowanych melioracjami w rzekach Okręgu PZW Kraków. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 34 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków sprawie problemów Koła PZW Wieliczka. Na podstawie 46 pkt 22 Statutu PZW odmawia się zgody na zbycie położonych na drodze do Brzegów Wielickich dwóch działek o powierzchni 0,34 ha. Umarza się dług koła Wieliczka wobec ZO PZW Kraków w wysokości 5500,00 zł. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 35 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie ustalenia wielkości transzy znaków wydawanych skarbnikom kół. Na podstawie 46 pkt 19 Statutu PZW ustala się, że koła wędkarskie małe, o ilości członków do 500 osób, otrzymują w pierwszej transzy 50 % znaków, a po ich rozliczeniu w drugiej transzy 40 % znaków i po ich rozliczeniu w trzeciej transzy 10 % znaków. Koła wędkarskie duże, o ilości członków powyżej 500 osób, otrzymują w pierwszej transzy 40 % znaków, a po rozliczeniu w drugiej transzy też 40 % znaków i po rozliczeniu, w trzeciej transzy 20 % znaków.

16 UCHWAŁA PLENUM NR 36 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zgody wędkarzy na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW obliguje się Zarządy Kół wędkarskich od przedłożenia wędkarzom, celem fakultatywnego wyrażenia woli, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacyjnych i statutowych. Dostęp do moich danych mogę uzyskać w Zarządzie Okręgowym PZW Kraków, ul. Bulwarowa 43, Kraków. /czytelny podpis/ Całkowita treść oświadczenia załącznik nr.6 Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 37 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie stawek za kilometr w transporcie środkami ZO PZW Kraków na zawody sportowe. Na podstawie 46 pkt 16 Statutu PZW ustala się następujące stawki zwrotu za przejazd samochodami ZO PZW Kraków zawodników na zawody eliminacyjne GP i zawody GPX Polski wraz z powrotem, w wysokości za 1 kilometr: VW 50 gr/1 km Ford 55 gr/1km Toyota 60 gr/1km. UCHWAŁA PLENUM NR 38 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zakupu telefonu komórkowego. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW zezwala się na zakup w 2013 r. telefonu komórkowego wraz z kartą SIM do służbowego użytku Prezesa Zarządu Okręgowego PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 39 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Uchwała niejawna ze względu na zawarte w niej dane osobowe nie jest publikowana. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uchwała do wglądu w siedzibie ZO PZW Kraków UCHWAŁA PLENUM NR 40 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie łowisk specjalnych. Na mocy 46 pkt 15 Statutu PZW ustanawia się zasadę, że łowisko specjalne traci swój status łowiska specjalnego i staje się wodą ogólnie dostępną, ujętą w zezwoleniu ZO PZW Kraków, jeżeli posiadające je Koło nie złoży do Zarządu Okręgu PZW Kraków w terminie

17 do 31 października wszystkich dokumentów wymaganych przy ustanawianiu łowiska specjalnego na następny rok kalendarzowy. UCHWAŁA PLENUM NR 41 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie prolongaty dzierżawy wód pod łowiska specjalne. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW prolonguje się na 2014 r. dzierżawę wód pod łowiska specjalne kołom wędkarskim, które dotychczas je prowadziły. (HTS, Ciepłownik, Nowa Huta, Niepołomice, Proszowice, Słomniki, Zwierzyniec, Krzeszowice). UCHWAŁA PLENUM NR 42 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie pozyskania prawa do wędkowania na obwodzie Raba-2. Na podstawie 46 pkt 13 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW Kraków akceptuje warunki umowy na udostępnienie do wędkowania w 2014 r. obwodu Raba 2 i upoważnia do zawarcia stosownej umowy. UCHWAŁA PLENUM NR 43 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie odstrzału kormoranów. Na podstawie 46 pkt 13 Statutu PZW wyraża się zgodę na zawarcie umowy na odstrzał 50 sztuk kormorana w cenie 50 zł brutto od pogłowia z opcją rozszerzenia aneksem o kolejne 50 sztuk ptaka. UCHWAŁA PLENUM NR 44 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie wydania nieodpłatnie 9 zezwoleń na wody niepełne. Na podstawie 46 pkt 13 Statutu PZW wyraża się zgodę na zadysponowanie przez Dyrektora Biura ZO PZW Kraków nieodpłatnie 9 zezwoleniami na 2014 r. na wody niepełne z przeznaczeniem 7 zezwoleń dla strażników z Okręgu PZW Tarnów i 2 zezwoleń dla oferenta działki na zbiorniku Brzegi III. UCHWAŁA PLENUM NR 45 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2013 r. Na podstawie 46 pkt 6 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie zatwierdza bilans za rok 2013: 1. Suma przychodów ,35 zł 2. Suma kosztów ,24 zł 3. Wynik finansowy brutto ,89 zł 4. Suma bilansowa ,70 zł.

18 UCHWAŁA PLENUM NR 46 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie przeksięgowania wyniku finansowego za 2013 r. na fundusz statutowy. Na podstawie 46 pkt 6 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie zatwierdza przeksięgowanie wyniku finansowego Okręgu straty w wysokości ,89 - na Fundusz Statutowy. UCHWAŁA PLENUM NR 47 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie planu budżetowego na 2014 rok. Na podstawie 46 pkt 7 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie zatwierdza plan na rok 2014 : 1. Planowane przychody ,67 zł 2. Planowane koszty ,00 zł 3. Planowany wynik finansowy ,67 zł UCHWAŁA PLENUM NR 48 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Na podstawie 46 pkt 10 w zw. z 67 Statutu PZW zatwierdza się stanowiący załącznik do niniejszej uchwały Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego przy Zarządzie Okręgowym PZW w Krakowie. UCHWAŁA PLENUM NR 49 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie listy rekomendacji do odznaczenia. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW zatwierdza się stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały skorygowaną listę rekomendacji do odznaczeń, zawartą w protokole z posiedzenia Komisji Odznak. UCHWAŁA PLENUM NR 50 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie planu zarybień w 2014 r. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW zatwierdza się stanowiący załącznik do niniejszej uchwały Plan zarybień w 2014 r., w Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 51 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie odwołania z funkcji Powiatowego Komendanta SSR w powiecie wielickim. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW odwołuje się kol. Pawła Chmielę z funkcji Powiatowego Komendanta SSR w powiecie wielickim.

19 UCHWAŁA PLENUM NR 52 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie powołania na funkcję Powiatowego Komendanta SSR w powiecie wielickim. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW powołuje się kol. Andrzeja SOBOLAKA na funkcję Powiatowego Komendanta SSR w powiecie wielickim. UCHWAŁA PLENUM NR 53 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie dotacji celowej dla Koła PZW RABA. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW udziela się Kołu PZW RABA w Gdowie dotacji celowej w kwocie 3000,-zł (trzy tysiące ) na remont siedziby koła.

Wysokość składki (opłaty)rocznej podstawowej. Niepełna N 130 zł 65 zł nr 1. Pełna P 250 zł 125 zł nr 1 i 2. Uczestnika 25 zł nr 1 i 2

Wysokość składki (opłaty)rocznej podstawowej. Niepełna N 130 zł 65 zł nr 1. Pełna P 250 zł 125 zł nr 1 i 2. Uczestnika 25 zł nr 1 i 2 OPŁATY OKRĘGU KRAKÓW UCHWAŁA nr 100 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia składek, ulg i opłat na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia r.

UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia r. UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia 28.11.2011 r. w sprawie: wprowadzenia w życie tabeli składek członkowskich okręgowych na 2012 r. oraz zakresu i zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 137 /2016 Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia r

Uchwała nr 137 /2016 Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia r Uchwała nr 137 /2016 z dnia 02.02.2016r w sprawie zatwierdzenia preliminarzy budżetowych kół Okręgu PZW Tarnów na rok 2016. Zarząd Okręgu PZW na pdst. 46 Statutu PZW pkt 7 i 20 poprzez podjęcie niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE 1 Zarząd jest organem władzy TOZPN w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 2 1. Zarząd składa się z 10 osób wybranych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12/2014. Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r.

Uchwała nr 12/2014. Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. Uchwała nr 12/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z gospodarki rybacko wędkarskiej za 2013r. 1. Na podstawie Statutu PZW 46 pkt. 1 Zarząd Okręgu przyjmuje do wiadomości i zatwierdza sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2015 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. w sprawie planu członków na 2016 rok

Uchwała nr 96/2015 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. w sprawie planu członków na 2016 rok Uchwała nr 96/2015 w sprawie planu członków na 2016 rok 1. Ustala się do preliminarza budżetowego na 2016 rok plan członków na poziomie 19 000 członków. Skarbnik ZO PZW Andrzej Siódmak Uchwała nr 97/2015

Bardziej szczegółowo

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE. 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE. na amatorski połów ryb wędką

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE. 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE. na amatorski połów ryb wędką OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Seria P, nr.... (Wydane na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 13/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 133 Staw CMC Zawiercie Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r.

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. Uchwała nr 72/2015 w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: składek i opłat, regulaminu, zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego Czarna Przemsza Na podstawie 47 pkt 1 w zw. z 46 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 17 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 68/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 17 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 68/14 w sprawie przekazywania corocznie 5 szt. karpia dla p.p. Andrzeja Nadolnego i Zbigniewa Pelca. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia corocznie przekazywać po 5 sztuk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r.

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r. UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r. UCHWAŁA NR 97/Z.O./2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Z.O. Maz. PZW. Na podstawie 47 p. 1 Statutu PZW Zarząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 45/2015 w sprawie: zmiany nazwy i numeru łowiska oraz zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Ciągowice nr 104 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Uchwała nr 44/2015 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

Składki okręgowe na 2015r.

Składki okręgowe na 2015r. Składki okręgowe na 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. nr 39 z dnia 25.09.2014r. TABELA SKŁADEK I OPŁAT NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRĘGU PZW W GORZOWIE WLKP. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Uchwała nr 11/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

Imię... Nr karty wędkarskiej. Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r... Pieczątka jednostki wydającej Zezwolenie

Imię... Nr karty wędkarskiej. Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r... Pieczątka jednostki wydającej Zezwolenie OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE 31 751 Kraków ul. Bulwarowa 43 Imię... Nazwisko ZEZWOLENIE Nr karty wędkarskiej. na amatorski połów ryb wędką Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r....

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 87/2015. Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok.

Uchwała Nr 87/2015. Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok. Uchwała Nr 87/2015 z dnia.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok. Zarząd Okręgu PZW, na podstawie 46 pkt Statutu PZW Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.10.2015 roku. Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 27. Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia 21 grudnia 2013 r

UCHWAŁA Nr 27. Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia 21 grudnia 2013 r UCHWAŁA Nr 27 Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia 21 grudnia 2013 r w sprawie: przyjęcia protokołu Nr 5 z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW z dnia 21 listopada 2013 r Na podstawie 46 pkt 10 co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 88/2015. 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.

Uchwała Nr 88/2015. 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie. Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Okręgu z dnia 21 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu. Po zapoznaniu się z materiałami i wyjaśnieniami dotyczącymi uchwał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 737 Moczury i nr 738 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 18/2017 w sprawie: ustalenia gospodarza i zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 709 Kamieniec Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ 1 Stowarzyszenie Koło Wędkarskie ZŁOTY KARAŚ zrzesza miłośników wędkarstwa i przyrody, nawiązując do najlepszych tradycji polskich stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R.

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R. OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 00-831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620-51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05 Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 strona:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Herkules nr 113 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012 roku, znowelizowany Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 81/41/XIX/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Kalety nr 311 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 55 z dnia 4 listopada 2014 r. Zarządu Okręgowego PZW w Krakowie, w sprawie trybu pracy Zarządu.

UCHWAŁA NR 55 z dnia 4 listopada 2014 r. Zarządu Okręgowego PZW w Krakowie, w sprawie trybu pracy Zarządu. UCHWAŁA NR 55 z dnia 4 listopada 2014 r. Zarządu Okręgowego PZW w Krakowie, w sprawie trybu pracy Zarządu. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW przyjmuje się, że posiedzenia Zarządu Okręgu odbywać się będą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 93/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń Na podstawie 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 11 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu zatwierdza protokół Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE. na amatorski połów ryb wędką

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE. na amatorski połów ryb wędką OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KRAKOWIE 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 43 ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Nr. (Wydane na podstawie Ustawy o rybactwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/2010 Walnego Zgromadzenia Członków ZPB, z dnia 13.05.2010 r. REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC 1. 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. 1 1. Zarząd Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest organem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu I. Postanowienia ogólne 1. Sportowy Klub Wędkarstwa Muchowego w Opolu, zwany dalej klubem, tworzony jest na podstawie 45 pkt. 9 Statutu

Bardziej szczegółowo

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r.

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 63/2015 w sprawie: zmiany gospodarza łowiska licencyjnego Górnik nr 808 oraz zatwierdzenia jego regulaminu Na podstawie 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. Zarząd Okręgu PZW w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W ŻŁOBKU MIEJSKIM FIGIELKOWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW W ŻŁOBKU MIEJSKIM FIGIELKOWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW W ŻŁOBKU MIEJSKIM FIGIELKOWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin obowiązuje Radę Rodziców przy Żłobku Miejskim Figielkowo w Wojkowicach 2. Rada Rodziców stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

TABELA SKŁADEK ROCZNYCH na 2014r. na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego

TABELA SKŁADEK ROCZNYCH na 2014r. na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego Załącznik do Uchwały Zarządu Okręgu PZW Szczecin Nr 10/2013 z dnia 07.10.2013r. TABELA SKŁADEK ROCZNYCH na 2014r. na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego PŁATNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH Załącznik do Uchwały Zarządu Głównego TUP Nr 03/01/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH 1 Zarząd Główny 1. Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. LGD stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, 2. LSR Lokalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/63/99 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 września 1999r.

Uchwała Nr X/63/99 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 września 1999r. Uchwała Nr X/63/99 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 września 1999r. w sprawie Społecznej Straży Pożarnej Na podstawie art. 24 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie R E G U L A M I N Z A R Z Ą D U S T O W A R Z Y S Z E N I A Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Korzeniec składającego się ze stawu Pilok nr 526 i zbiorników Zalew nr 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Sportowej Sekcji Wędkarskiej Gozdawa Team przy Kole nr 23 w Trzebnicy

Regulamin organizacyjny Sportowej Sekcji Wędkarskiej Gozdawa Team przy Kole nr 23 w Trzebnicy POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI Regulamin organizacyjny Sportowej Sekcji Wędkarskiej Gozdawa Team przy Kole nr 23 w Trzebnicy Regulamin zatwierdzony 5 listopada 2013 roku na Zarządzie Koła PZW nr 23 w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Zarząd TARNOWSKIEGO WOPR. Wybrany na XI Walnym Zebraniu Delegatów Tarnowskiego WOPR w dniu r.

Zarząd TARNOWSKIEGO WOPR. Wybrany na XI Walnym Zebraniu Delegatów Tarnowskiego WOPR w dniu r. Zarząd TARNOWSKIEGO WOPR. Wybrany na XI Walnym Zebraniu Delegatów Tarnowskiego WOPR w dniu 08.12.2012 r. Prezes: Kacer Jerzy tel. kom. 0604526654 Zarząd: L.p. Nazwisko i imię Telefony Uwagi 1. Kacer Jerzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola MAŁY POLSKI GENIUSZ. W Sufczynie

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola MAŁY POLSKI GENIUSZ. W Sufczynie Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola MAŁY POLSKI GENIUSZ Podstawa prawna W Sufczynie Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr256 poz.2572, Nr273 poz.2703 i Nr281poz.2781,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Rumi

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Rumi Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Rumi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Statut Przedszkola.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 76/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło

Uchwała nr 76/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło Uchwała nr 76/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 16.11.2016 r. w sprawie: warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Uchwała nr 16/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA załącznik do uchwały nr 13/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców uczniów i wpływania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców zwana dalej Radą działa na podstawie: Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ENERGETYK

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ENERGETYK REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ENERGETYK 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem jest statutowym organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/13 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 29/13 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr 29/13 w sprawie uchylenia uchwały Prezydium nr 22/13 Na podstawie 47 ust. 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu uchyla uchwałę Prezydium ZO nr 22/13 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie wysokości składek okręgowych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STATUT STOWARZYSZENIA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Polski Związek Tenisowy Polish Tennis Association Kolegium Sędziów Officiating Committee Stadion Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 03 901 Warszawa www.sedziowiepzt.pl sedziowie@sedziowiepzt.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2015 roku Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego Młyńszczok nr 643 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE UL. SZCZĘŚLIWICKA 45/47

REGULAMINU RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE UL. SZCZĘŚLIWICKA 45/47 REGULAMINU RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE UL. SZCZĘŚLIWICKA 45/47 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Radzie, dotyczy to Rady Rodziców Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 404/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 404/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 404/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-02-15 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i sposobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/194/2010 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 4 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/194/2010 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 4 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XL/194/2010 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrołęckiego Na podstawie art. 24 ust.1a ustawy z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo