UCHWAŁA PLENUM NR 2 ZO PZW KRAKÓW Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 3 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA PLENUM NR 2 ZO PZW KRAKÓW Z dnia 02.07.2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 3 Z dnia 02.07.2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków"

Transkrypt

1 UCHWAŁA PLENUM NR 1 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie ustalenia składu Prezydium Zarządu. Na mocy 44 ust. 3 Statutu PZW Zarząd jednomyślnie wybrał Prezydium w składzie: 1. Edward Fornalik - Prezes ZO 2. Janusz Czulak - Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych 3. Robert Więcław -Wiceprezes ZO ds. sportowych 4. Jerzy Konieczka - Wiceprezes ZO ds. młodzieży 5. Marcin Pucułek - Wiceprezes ZO ds. zagospodarowania i ochrony wód 6. Robert Surówka - Skarbnik ZO. 7. Roman Dryk -Sekretarz ZO UCHWAŁA PLENUM NR 2 ZO PZW KRAKÓW Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 44 ust.4 Statutu PZW Zarząd Okręgowy PZW Kraków poszerza swoje Prezydium do 9 osób uzupełniając dotychczasowy skład Prezydium o osoby: 1. Andrzej Zasadzki 2. Stanisław Szlachetka. UCHWAŁA PLENUM NR 3 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.12 powołuje się Komisję ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód w składzie: Przewodniczący Marcin Pucułek Zastępca Stanisław Szlachetka Sekretarz Łukasz Sroka Członkowie Zbigniew Polanowski Kazimierz Nowak Zdzisław Kwiecień Jerzy Moliszewski Andrzej Kądziela UCHWAŁA PLENUM NR 4 z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.12 Statutu PZW powołuje się Komisję ds. Młodzieży w składzie: 1. Jerzy Konieczka Przewodniczący 2. Paweł Dżugan 3. Ireneusz Fornalik UCHWAŁA PLENUM NR 5 Z dn r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust. 12 Statutu PZW powołuje się Komisję Organizacyjną w składzie: 1. Janusz Czulak 2. Robert Surówka 3. Andrzej Jamka 4. Roman Dryk 5. Robert Kocioł (dyr. Biura ZO)

2 UCHWAŁA PENUM NR 6 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.12 Statutu PZW powołuje się Komisję Preliminarzową w składzie: 1. Edward Fornalik 2. Robert Więcław 3. Robert Surówka 4. Jerzy Konieczka 5. Janusz Czulak 6. Marcin Pucułek 7. Robert Kocioł (dyr. Biura ZO) 8. Joanna Żmuda ( gł. Księgowa ZO) UCHWAŁA PLENUM NR 7 Z dnia r. Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust. 19 Statutu PZW wyraża się zgodę na pozostawienie lokaty terminowej w banku Pekao na oprocentowanym koncie bankowym przez jeden miesiąc do czasu wpisania nowych władz ZO PZW Kraków do Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA PLENUM NR 8 Z dnia r. Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.19 Statutu PZW wyraża się zgodę na zakup w Ośrodku Czatkowice garażublaszaka za kwotę ok. 900,00 zł. UCHWAŁA PLENUM NR 9 Z dnia r. Okręgu PZW Kraków Na mocy 46 ust.19 Statutu PZW wyraża się zgodę na zakup komputera z oprogramowaniem biurowym z przeznaczeniem na zaspokojenie służbowych potrzeb Dyrektora Biura ZO PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 10 Z dnia R. Zarządu Okręgu PZW Kraków Uchwała niejawna ze względu na zawarte w niej dane osobowe, nie jest publikowana. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Uchwała do wglądu w siedzibie ZO PZW Kraków.

3 UCHWAŁA NR 11 Z dnia R. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Na podstawie 46 pkt 12 Statutu PZW na wniosek Wiceprezesa ds. Sportowych Kol. Roberta Więcława powołuje się Okręgowy Kapitanat Sportowy w składzie: Przewodniczący OKS Kol. Robert Więcław Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych Kol. Rafał Flammer Sekretarz Kol. Maciej Kluba, pracownik ZO PZW Kraków Sekcja spławikowa. Przewodniczący Członkowie: - Kol. Kazimierz Surma - Kol. Krzysztof Lietz - Kol. Mateusz Oktabski Sekcja muchowa. Przewodniczący Członkowie: - Kol. Zdzisław Opach - Kol. Andrzej Zasadzki - Kol. Krzysztof Węgiel - Kol. Marcin Słomka - Kol. Piotr Buda Sekcja spinningowa. Przewodniczący Członkowie: - Kol. Jarosław Zalas - Kol. Wojciech Król - Kol. Jarosław Kozłowski - Kol. Paweł Kalemba - Kol. Krzysztof Opaliński Kolegium Sędziów. Przewodniczący Za-ca przewodniczącego Sekretarz Za-ca sekretarza Członkowie: - Kol. Krzysztof Lietz - Kol. Ireneusz Fornalik - Kol. Krzysztof Czapski - Kol. Stanisław Samek - Kol. Kazimierz Surma -Kol. Zdzisław Opach - Kol. Jarosław Zalas Ilościowy stan osobowy komisji poszczególnych dyscyplin sportowych nie może przekraczać pięciu osób z przewodniczącym włącznie. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA NR 12 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zakresu zadań osób funkcyjnych. ZAKRESY ZADAŃ, KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOSCI KIEROWNICTWA ZARZĄDU OKRĘGU PZW KRAKÓW. PREZES ZARZĄDU OKRĘGU 1. Reprezentuje Zarząd Okręgu na zewnątrz, 2. Organizuje i kieruje całokształtem działalności Zarządu Okręgu, 3. Nadzoruje opracowanie i realizację planów i programów działalności Zarządu Okręgu,

4 4. Prowadzi negocjacje z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi PZW, osobami Fizycznymi i prawnymi, podpisuje odpowiednie umowy i porozumienia, 5. Przewodniczy pracy Komisji Odznaczeń Zarządu Okręgu, 6. Prowadzi nadzór nad działalnością Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu, 7. Nadzoruje pracę kierownictwa Biura Zarządu Okręgu, zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z Dyrektorem Biura ZO i Główną Księgową ZO zgodnie z przepisami Regulaminu Zatrudnienia i Wynagrodzenia, 8. Zwołuje zebrania Zarządu Okręgu przewodniczy obradom, podpisuje uchwały, protokoły i korespondencję wychodzącą na zewnątrz, 9. Nadzoruje wykonanie uchwał Okręgowych Zjazdów Delegatów Zarządu Okręgu i ZG PZW, 10. W sprawach nie cierpiących zwłoki samodzielnie podejmuje decyzje, które przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu, 11. Ponosi odpowiedzialność organizacyjną za działalność zgodną z przepisami związkowymi i Statutem PZW. 12. Rozpatruje skargi i wnioski kierowane, do Zarządu Okręgu, przedkłada wnioski Zarządowi Okręgu, 13. Udziela pełnomocnictw finansowych i organizacyjnych. 1. Nadzoruje i kieruje całokształtem działalności w zakresie gospodarki finansowej Okręgu 2. Przedstawia na posiedzeniach Zarządu Okręgu informacje o stanie finansów Okręgu. 3. Nadzoruje działalność Komisji Preliminarzowej Zarządu Okręgu. 4. Nadzoruje prowadzenie przez dział finansowo-księgowy sprawozdawczości oraz sporządzania informacji i analiz finansowych. 5. Przeprowadza rozmowy i negocjacje w sprawach, którymi bezpośrednio kieruje. 6. Współpracuje z działem finansowo- księgowym Zarządu Okręgu. 7. Opiniuje i przedstawia do zatwierdzenia preliminarz budżetowy Zarządu Okręgu i Zarządów Kół. 8. Nadzoruje sporządzanie, opiniuje i przedstawia do zatwierdzenia roczne sprawozdania finansowe Zarządu Okręgu. RZECZNIK ZARZĄDU OKRĘGU 1. Prowadzi postępowanie wyjaśniające wynikające z doniesień o naruszeniach w trybie regulaminu postępowania w tych sprawach i opracowuje wnioski o ukaranie. 2. Występuje przed Sądami Koleżeńskimi. 3. Prowadzi rejestr orzeczonych kar. 4. Szczegółowy tryb postępowania określa stosowany regulamin działania rzeczników PZW. SEKRETARZ ZARZĄDU OKRĘGU 1. Sprawuje nadzór nad całokształtem działalności w zakresie organizacyjnym Zarządu Okręgu. 2. Odpowiada za sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie Zarządu Okręgu i jego Komisji Społecznych. 3. Opiniuje i przedstawia na posiedzeniach Zarządu Okręgu wszelkie materiały, które będą przedmiotem obrad tych ciał społecznych. 4. Opracowuje roczne plany Zarządu Okręgu. 5. Koordynuje wszelkimi pracami w zakresie przygotowania, analiz, uchwalania i uzupełniania aktów normatywnych wydawanych przez Zarząd Okręgu. 6. Sprawuje nadzór merytoryczny nad Komisjami Zarządu Okręgu. 7. Organizuje narady instruktażowo- szkoleniowe dla Sekretarzy Kół. 8. Współdziała z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie realizacji zadań statutowych. 9. Ponosi odpowiedzialność organizacyjną za działalność zgodną z przepisami związkowymi. 10. Wykonuje inne zadania nie ujęte w Zakresie zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. SKARBNIK ZARZĄDU OKRĘGU

5 9. Współdziała z pozostałymi Członkami Zarządu Okręgu w zakresie realizacji zadań statutowych. 10. Organizuje i nadzoruje narady instruktażowo-szkoleniowe dla Skarbników Kół. 11. Ponosi odpowiedzialność organizacyjna za działalność zgodną z przepisami wiązkowymi. 12. Wykonuje inne zadania nie ujęte w Zakresie zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. WICEPREZES ds. MŁODZIEŻY 1. Proponuje skład Rady w ilości 3-5 osób. 2. Pomaga w organizacji Szkółek Młodzieżowych w Kołach PZW i Okręgu PZW Kraków. 3. Nawiązuje współprace z szkołami na terenie Okręgu. 4. Zapewnia materiały dydaktyczne instruktorom i inspektorom lub opiekunom młodzieży. 5. Współpracuje i pomaga w organizowaniu zawodów oraz obozów wędkarskich. 6. Organizuje zgrupowania szkoleniowo taktycznych z udziałem młodzieży i dzieci. 7. Prowadzi działania rozwijające wiedzę ekologiczną młodzieży. 8. Typuje uczestników na ogólnopolskie Spotkania Młodzieży Wędkarskiej. 9. Zawiera porozumienia w sprawie sponsorowania działalności młodzieży. 10. Przestrzega preliminarza wydatków ustalonego na potrzeby młodzieży. 11. Współpracuje z Radą ds. Młodzieży przy Zarządzie Głównym i Radami sąsiednich Okręgów. WICEPREZES ds. SPORTOWYCH 1. Nadzoruje i kieruje całokształtem działalności sportowej Zarządu Okręgu. 2. Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Klubów Sportowych. Przewodniczy i kieruje pracami Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Zatwierdza proponowane składy osobowe drużyn poszczególnych dyscyplin zgłoszonych przez Zarządy Klubów Sportowych do reprezentowania na zawodach wyższego szczebla. Proponuje w porozumieniu z OKS przewodniczących komisji sportowych poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład OKS i przedstawia do zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu. 3. Kieruje zespołem powołanym do opracowania uwag i zmian do Regulaminu Amatorskiego (Sportowego) Połowu Ryb PZW, zawodów wędkarskich oraz przepisów dot. Kwalifikowanego Sportu wędkarskiego. 4. Nadzoruje opracowanie kalendarza imprez sportowych Okręgu. 5. Sprawuje nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Okręgu. 6. Nadzoruje prowadzenie sprawozdawczości oraz sporządzenie informacji i analiz dot. Sportu wędkarskiego. 7. Analizuje stan finansowy działalności sportowej w ZO. 8. Przeprowadza rozmowy i negocjacje w sprawach którymi bezpośrednio kieruje. 9. Organizuje narady instruktażowo szkoleniowe dla Wiceprezesów ds. sportowych i Kapitanatów Sportowych Kół. 10. Współdziała z pozostałymi członkami Zarządu Okręgu w zakresie realizacji zadań statutowych. 11. Ponosi odpowiedzialność organizacyjną za zgodną z przepisami związkowymi. 12. Wykonuje inne zadania nie ujęte w Zakresie zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. 13. Wykonuje inne zadania nie ujęte w Zakresie zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. WICEPREZES ds. ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY WÓD 1. Nadzoruje całokształtem działalności w zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej. 2. Sprawuje nadzór organizacyjny i współpracuje z Komisją Zagospodarowania Wód i Ochrony Wód przy Zarządzie Okręgu. 3. Współuczestniczy w zarządzaniu ośrodkami zarybieniowymi na podstawie danych i analiz przygotowanych przez Dyrektora ZO.

6 4. Kieruje zespołem powołanym do opracowania Informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. 5. Nadzoruje prowadzenie sprawozdawczości na podstawie sporządzenia informacji i analiz dotyczących zagospodarowania i ochrony wód przez Biuro ZO. 6. Koordynuje pracę Biura ZO z przedstawicielami naukowymi w sprawie gospodarki rybackiej. 7. Kieruje pracami zespołu ds. łowisk specjalnych ZO na podstawie materiałów przygotowanych przez Biuro ZO dotyczących tego zagadnienia. 8. Przedstawia na podstawie analiz przygotowanych przez Dyrektora ZO propozycje wysokości składek okręgowych. 9. Opiniuje decyzje, po przedstawieniu analiz prawnych przygotowanych przez Biuro ZO postanowień w sprawie zabudowy wód i gospodarki wodno ściekowej. 10. Współdziała z Biurem ZO w prowadzeniu rozmów, negocjacji w sprawach którymi bezpośrednio kieruje. 11. Koordynuje działania Biura ZO w pozyskiwaniu funduszy na działania z zakresu gospodarki rybacko-wędkarskiej i ochrony środowiska. 12. Współdziała z pozostałymi członkami Zarządu w zakresie realizacji zadań statutowych. 13. Wykonuje inne zadania nie ujęte w zakresie a zlecone przez Prezesa Zarządu Okręgu. 14. Nadzoruje i kieruje całokształtem działalności w zakresie ochrony wód. 15. Analizuje stan faktyczny Związku w zakresie zwalczania kłusownictwa rybackiego oraz zanieczyszczenia wód. 16. Współpracuje z Policją, Państwową Strażą Rybacka, Żandarmerią, Strażą Okręgu, Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony Wód. 17. Organizuje współpracę z Strażą Rybacka Kół oraz pionu OW Biura ZO PZW Kraków. 18. Organizuje szkolenie komendantów i członków SSR Kół. 19. Nadzoruje akcje ochrony tarlisk, akcje czystości wód. 20. Kieruje ochroną rybostanu po zarybieniu wód. WICEPREZES ds. ORGANIZACYJNYCH 1. Nadzoruje prawidłowość, pracę Zarządu i Kół PZW w Okręgu. 2. Organizuje zastępstwa, proponuje zmiany osobowe w Zarządzie. 3. Współpracuje z Zarządem i Biurem ZO w trakcie kampanii sprawozdawczowyborczych. 4. Typuje przedstawicieli ZO do współpracy z Zarządami Kół. 5. Ocenia pracę Zarządów Kół. 6. Nadzoruje pracę Komisji problemowych ZO. 7. Przygotowuje projekty, porozumień i umów. 8. Kontroluje realizację uchwał ZO. Uchwałę podjęto jednomyślnie UCHWAŁA NR 13 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie regulaminu komisji problemowych REGULAMIN KOMISJI PROBLEMOWYCH ZARZĄDU OKRĘGU PZW 1 Komisje Problemowe są organami społecznego działania Zarządu Okręgu powołanymi na podstawie Statutu PZW przez Zarząd Okręgu na okres jednej kadencji do pomocy w realizacji statutowych zadań. 2 Komisje są odpowiedzialne za swoją pracę przed zarządem Okręgu.

7 3 Zarząd Okręgu powołuje Komisje Problemowe w składzie 5-9 osób, w zasadzie z grona działaczy, specjalistów danej dziedziny działania, wyznaczając Przewodniczącego Komisji spośród członków Zarządu Okręgu. 1. Komisja Organizacyjna 4 Przy zarządzie Okręgu powołuje się 7 komisji Społecznych: - Okręgowy Kapitanat Sportowy, - Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód, - Komisja Młodzieżowa, - Komisja Odznaczeń, - Komisja Preliminarzowa, - Komisja Egzaminacyjna-Odwoławcza, - Komisja Organizacyjna, Do kompetencji Komisji Problemowych należy w powierzonym im zakresie działania opiniowanie projektów, decyzji Zarządu Okręgu, organizowanie pracy aktywu danej dziedziny działalności Komisji. W szczególności Komisje w zakresie swego działania: a). badają, analizują i oceniają stan faktyczny danej dziedziny działalności PZW, b). inicjują, opracowują lub opiniują projekty wytycznych i uchwał Zarządu Okręgu. c). inicjują lub organizują akcje specjalne/imprezy, sympozja, konferencje, d). inicjują i przeprowadzają szkolenie aktywu, e). opracowują projekty okresowych planów pracy wraz z preliminarzami kosztów. 6 Plany pracy Komisji Problemowych i preliminarza kosztów ich działania podlegają zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu. 7 Komisje Problemowe zbierają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 8 Komisje nie podejmują uchwał, dokonują natomiast ustaleń swych poglądów w rozpatrywanych sprawach. 9 Komisje mogą dokonywać stałego podziału pracy między swych członków, mogą też powierzać swym członkom zadania doraźne. 10 Komisje mogą utrzymać kontakty na zewnątrz Okręgu o charakterze konsultacyjnym. Reprezentowanie Zarządu Okręgu przez Komisję może mieć miejsce jedynie za zgodą i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Okręgu. 11 Komisje są powoływane na okres jednej kadencji. Po upływie kadencji Przewodniczący Komisji przekazuje dokumenty pracy Komisji do Biura Zarządu Okręgu. 12 Zasady nadawania Odznaczeń określa Regulamin Przyznawania Odznak i Wyróżnień Polskiego Związku Wędkarskiego. 13 Zakres działania pozostałych Komisji określa załącznik do niniejszego Regulaminu. ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI PROBLEMOWYCH ZARZĄDU OKRĘGU PZW

8 - analizuje prace Zarządów Kół, - opiniuje podział składki członkowskiej pomiędzy ZO i Zarządy Kół, - przygotowuje stanowisko na posiedzenia ZO dotyczące funkcjonowania Związku, - typuje przedstawicieli ZO do działań na zewnątrz Związku, - organizuje współpracę z innymi Okręgami PZW oraz instytucjami. 2. Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód - inicjowanie, opracowanie i opiniowanie projektów uchwał Zarządu Okręgu w zakresie gospodarki rybacko wędkarskiej, - badanie, analizowanie oraz ocena stanu faktycznego Związku w powyższym zakresie. - Współpracuje z Członkami Zarządu odpowiedzialnymi za stan majątku będącego w użytkowaniu ZO. - Organizowanie pracy aktywu Kół w zakresie: a). prowadzenia akcji zarybieniowej, b). zabiegów wspomagających naturalny rozród, c). prowadzonych badań naukowych. - inicjowanie, opracowanie i opiniowanie projektów uchwał Zarządu Okręgu w zakresie kłusownictwa rybackiego i innego szkodnictwa wodnego, - badanie, analizowanie i ocena stanu faktycznego Związku w zakresie zwalczania kłusownictwa i ochrony wód przed innymi zagrożeniami, - organizowanie pracy aktywu Społecznej Straży Rybackiej Kół, - inicjowanie i organizowanie szkoleń Komendantów SSR Kół. 3. Komisja Młodzieżowa - inicjowanie, opracowanie i opiniowanie projektów uchwał Zarządu Okręgu w zakresie działalności wśród młodzieży, - badanie, analizowanie oraz ocena stanu faktycznego Związku w tym zakresie, - inicjowanie różnych form i metod działania z młodzieżą, - organizowanie narad instruktażowo-szkoleniowych, - nadzorowanie systemu wyróżnień i kar / opiniowanie wniosków o nadanie Odznak Wzorowy Członek Uczestnik 4. Komisja preliminarzowa - inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Zarządu Okręgu w zakresie działalności finansowo-księgowej, - badanie, analizowanie oraz ocena stanu faktycznego Związku w tym zakresie, - organizowanie narad instruktażowo szkoleniowych dla Skarbników Kół, - współudział w opracowaniu preliminarzy budżetowych Zarządu Okręgu oraz zbiorczy preliminarzy Kół. 5. Komisja Egzaminacyjna Odwoławcza - przeprowadza weryfikację członków Komisji Egzaminacyjnej Kół, - stanowi instancję odwoławczą od decyzji Komisji Egzaminacyjnych Kół, - analizuje pracę Komisji Egzaminacyjnych Kół. UCHWAŁA PLENUM - NR 14 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zwolnienia z pełnej opłaty na czas odbywania zawodów.

9 Wyraża się zgodę na jednorazowe zwolnienie uczestników zawodów rozgrywanych z okazji XXX-lecia Koła PZW HTS w Krakowie z posiadania pełnej opłaty na zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania na zbiorniku nr 9 w Przylasku Rusieckim. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM - NR 15 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie wykupu wieczystego użytkowania na własność. Na podstawie 46 pkt 13 w zw. z 47 Statutu PZW: 1. uchyla się uchwałę nr 4/P z dnia r. Prezydium ZO PZW Kraków; 2. wyraża się zgodę na zakup za gotówkę w 2013 r. prawa wieczystego użytkowania części zbiornika BRZEGI III o powierzchni 6,07 ha, na warunkach określonych w decyzji Starosty Wielickiego. UCHWAŁA PLENUM - NR 16 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie upoważnienia do negocjacji Upoważnia się Dyrektora Biura Kol. Roberta Kocioła do negocjowania docelowo zakupu działki o pow ha, będącej własnością Pani Anieli Iskra, położonej na cyplu i częściowo wodzie zbiornika Brzegi III. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM - NR 17 Z dnia 3 września 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie dywersyfikacji lokat. Zobowiązuje się Prezesa Edwarda Fornalika, Wiceprezesa Janusza Czulaka i Skarbnika Roberta Surówkę do dokonania niezwłocznie dywersyfikacji w czterech bankach wolnych środków finansowych Zarządu Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM - NR 18 Z dnia 19 listopada 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków o zmianie uchwały nr 10 z dnia r. Uchwała niejawna ze względu na zawarte w niej dane osobowe, nie jest publikowana. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Uchwała do wglądu w siedzibie ZO PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR - 19 Z dnia r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie ustalenia składek, ulg i opłat na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Krakowie na rok Wysokość składki rocznej podstawowej (opłaty) Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód Dla członka PZW 3. Wysokość składki (opłaty)rocznej podstawowej Nabycie składki (opłaty)rocznej podstawowej uprawnia do amatorskiego

10 4. Normalnej 5. Ulgowej połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku; Niepełna N 130 zł 65 zł nr 1 Pełna P 250 zł 125 zł nr 1 i 2 Uczestnika 25 zł nr 1 i 2 Dla osoby niezrzeszonej 650 zł nr 1 i 2 a) Członkowie Honorowi PZW,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki rocznej podstawowej. b) Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek (opłat) otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb. c) Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną podstawową w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie d) Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczna w biurze ZO PZW w Krakowie 2. Uprawnieni do nabycia składki rocznej ; Ulgowej są; młodzież szkolna, studenci lat, członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, Uczestnika jest; młodzież do lat Wysokość składki rocznej uzupełniającej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód Członek PZW posiadający składkę roczną podstawową (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód, który zamierza skorzystać z większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć: Nazwa składki (dla członka PZW) Po nabyciu składki uzupełniającej wysokości; Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku; Składka uzupełniająca U 120 zł nr 1 i 2 6. a) Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg. b) Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie. c) Wędkarza przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowska i zezwolenie. (Zezwolenie posiadane przez wędkarza zostanie wymienione bezpłatnie na Zezwolenie uprawniające do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku nr 1 i 2) Wysokość składki okresowej (opłaty)okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód. Rodzaj składki okresowej (opłaty) Wysokość składki(opłaty) okresowej Nabycie składki (opłaty) okresowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku; Składka jednodniowa 30 zł nr 1 i 2 Składka trzydniowa 70 zł nr 1 i 2 Opłata jednodniowa (dla osoby niezrzeszonej) 60 zł nr 1 i 2 a) Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową, składkę okresową trzydniową i opłatę jednodniową w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w

11 Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,) Pozostali wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie KP b) Wykaz kół i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie internetowej c) Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto d) Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny. e) Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej lub opłaty jednodniowej musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej f) Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym. g) Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2014 r. h) Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie. 5.Opłata za postój przyczep campingowych Wysokość opłaty bezpłatnie 25 zł. Rodzaj składki Opłata jednodniowa Opłata miesięczna Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 20 zł 300 zł Opłatę uiszcza się wyłącznie w siedzibie Okręgu PZW Kraków 6.Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską WYKAZ WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2013 Załącznik nr 1

12 Brodła - od źródeł do cofki zalewu Skowronek Cedron -od źródeł do ujścia Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem; - oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Drwinia Długa -od źródeł do ujścia Drwinka -od źródeł do ujścia Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia Raba -od mostu drogowego w Gdowie do ujścia Stradomki Regulka - od źródeł do ujścia Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie w Mydlnikach do ujścia Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas Brodła do ujścia Sanka - od granicy rezerwatu przyrody Dolina Mnikowska do ujścia Serafa -od źródeł do ujścia Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia Sosnówka - od źródeł do ujścia Stradomka -od źródeł do ujścia Szreniawa -od źródeł do do ujścia Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem; -oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby z wyłączeniem; - części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie, - oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych -zamkniętej części brzegu basenu portowego Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa Namarol -oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym Przewóz w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych Zbiornik Bagry Zalew Budzyński brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń Zbiornik Jeziorzany Zbiorniki Brzegi nr 1, 2, 3 Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,7,12,13,14 Załącznik nr 2 Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie, Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach, Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 2,3,9 Zalew Na Piaskach (dawniej Zbiornik Kryspinów) UCHWAŁA PLENUM NR 20 Z dnia 19 listopada 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie usunięcia śmieci z Przylasku Rusieckiego. Upoważnia się Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW Kraków kol. Roberta Kocioła do wyłonienia podmiotu gospodarczego, który za kwotę do 2000 zł usunie niezwłocznie śmieci zalegające w Przylasku Rusieckim. UCHWAŁA PLENUM NR 21 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zezwolenia na wędkowanie w 2014r.

13 Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW ustala się następującą treść Zezwolenia na wędkowanie w 2014 r. Zezwolenie Wody pełne - załącznik nr.1, Zezwolenie Wody niepełne - załącznik nr 2. UCHWAŁA PLENUM NR 22 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie trybu zakładania lub zmiany kont bankowych kół wędkarskich. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW stanowi się: 8. Zakładanie nowego konta bankowego koła wędkarskiego lub zmiana takiego konta odbywa się z udziałem uprawnionego członka Prezydium Zarządu Okręgu PZW Kraków (kol. Janusz Czulak). 9. Zaleca się zakładanie rachunków bankowych kół wędkarskich w banku PKO SA, ponieważ w tym banku rachunek posiada ZO PZW Kraków. 10. Uprawnieni do rachunku bankowego koła wędkarskiego członkowie Zarządu tego koła działają na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 23 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie wysokości pogotowia kasowego w kołach wędkarskich Na podstawie 46 pkt 20 Statutu PZW ustala się wysokość pogotowia kasowego w kołach wędkarskich: a/ do 500 członków - w kwocie do 500 (pięćset) zł, b/ powyżej 500 członków w kwocie do 1500 (jeden tysiąc pięćset) zł. UCHWAŁA PLENUM NR 24 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie warunków porozumienia o wędkowaniu z Okręgiem PZW Tarnów. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW ustala się zasadę e) Celem porozumienia jest bezpłatne udostępnienie wyłącznie aktualnym członkom obu Okręgów następujących odcinków rzek: f) rzeka Wisła okręg Kraków obwód nr 3, odcinek od mostu drogowego w m. Niepołomice do ujścia Raby do Wisły. g) rzeka Wisła okręg Tarnów obwód nr 4, odcinek od ujścia Raby do Wisły do mostu drogowego Górka na trasie Koszyce Tarnów. h) rzeka Raba okręg Tarnów obwód nr 5, od ujścia Stradomki do Raby do ujścia do Wisły. i) Okręgi zobowiązują się do wydania do 10 zezwoleń na odbycie zawodów wędkarskich na wodach swojego Okręgu (obowiązuje na zawodach zasada żywej ryby bez możliwości zabierania połowu). j) Porozumienie obowiązuje w 2014 roku Uchwała została podjęta jednomyślnie.

14 UCHWAŁA PLENUM NR 25 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie warunków porozumienia o wędkowaniu z Okręgiem PZW Częstochowa. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW proponuje się zasadę 50 : 50 i ograniczenie co do 200 osób po każdej ze stron jako stałe warunki porozumienia z Okręgiem PZW Częstochowa o wzajemnym wędkowaniu na udostępnionych wodach w 2014 r. Szczegółowe warunki porozumienia załącznik nr.3. Uchwała została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA PLENUM NR 26 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW Kielce o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW odmawia się zawarcia porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Kielce. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 27 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Wałbrzych. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW odmawia się zawarcia porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Wałbrzych. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 28 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Legnica. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW odmawia się zawarcia porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Legnica. UCHWAŁA PLENUM NR 29 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu z Okręgiem PZW Piotrków Trybunalski. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW odmawia się zawarcia porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Piotrków Trybunalski. UCHWAŁA PLENUM NR 30 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Bielsko Biała. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW proponuje się zasadę 50 : 50 i ograniczenie do 200 osób po każdej ze stron jako stałe warunki porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Bielsko Biała. Szczegółowe warunki porozumienia załącznik nr.4. Uchwała została podjęta większością głosów.

15 UCHWAŁA PLENUM NR 31 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Katowice. Na podstawie 46 pkt 27 Statutu PZW proponuje się zasadę 50 : 50 i ograniczenie do 200 osób po każdej ze stron jako stałe warunki porozumienia o wzajemnym wędkowaniu w 2014 r. z Okręgiem PZW Katowice. Szczegółowe warunki porozumienia załącznik nr.5. UCHWAŁA PLENUM NR 32 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie wzajemnego zwolnienia z opłat w czasie zawodów wędkarskich i oficjalnych treningów. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW proponuje się zgodę na zwolnienie z opłat na zagospodarowanie i ochronę wód na zasadzie wzajemności z Okręgami PZW Bielsko Biała, Częstochowa i Katowice w czasie zawodów wędkarskich i oficjalnych treningów pod warunkiem pisemnego ich zgłoszenia. UCHWAŁA PLENUM NR 33 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie upoważnienia Dyrektora Roberta Kocioła do wystąpienia na drodze sądowej z roszczeniem o odszkodowanie na rzecz ZO PZW Kraków. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW upoważnia się kol. Roberta Kocioła do podjęcia działań organizacyjnych do kwoty 2000 zł celem dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej z tytułu szkód spowodowanych melioracjami w rzekach Okręgu PZW Kraków. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 34 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków sprawie problemów Koła PZW Wieliczka. Na podstawie 46 pkt 22 Statutu PZW odmawia się zgody na zbycie położonych na drodze do Brzegów Wielickich dwóch działek o powierzchni 0,34 ha. Umarza się dług koła Wieliczka wobec ZO PZW Kraków w wysokości 5500,00 zł. Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 35 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie ustalenia wielkości transzy znaków wydawanych skarbnikom kół. Na podstawie 46 pkt 19 Statutu PZW ustala się, że koła wędkarskie małe, o ilości członków do 500 osób, otrzymują w pierwszej transzy 50 % znaków, a po ich rozliczeniu w drugiej transzy 40 % znaków i po ich rozliczeniu w trzeciej transzy 10 % znaków. Koła wędkarskie duże, o ilości członków powyżej 500 osób, otrzymują w pierwszej transzy 40 % znaków, a po rozliczeniu w drugiej transzy też 40 % znaków i po rozliczeniu, w trzeciej transzy 20 % znaków.

16 UCHWAŁA PLENUM NR 36 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zgody wędkarzy na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW obliguje się Zarządy Kół wędkarskich od przedłożenia wędkarzom, celem fakultatywnego wyrażenia woli, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacyjnych i statutowych. Dostęp do moich danych mogę uzyskać w Zarządzie Okręgowym PZW Kraków, ul. Bulwarowa 43, Kraków. /czytelny podpis/ Całkowita treść oświadczenia załącznik nr.6 Uchwała została podjęta większością głosów. UCHWAŁA PLENUM NR 37 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgowego PZW Kraków w sprawie stawek za kilometr w transporcie środkami ZO PZW Kraków na zawody sportowe. Na podstawie 46 pkt 16 Statutu PZW ustala się następujące stawki zwrotu za przejazd samochodami ZO PZW Kraków zawodników na zawody eliminacyjne GP i zawody GPX Polski wraz z powrotem, w wysokości za 1 kilometr: VW 50 gr/1 km Ford 55 gr/1km Toyota 60 gr/1km. UCHWAŁA PLENUM NR 38 Z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zakupu telefonu komórkowego. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW zezwala się na zakup w 2013 r. telefonu komórkowego wraz z kartą SIM do służbowego użytku Prezesa Zarządu Okręgowego PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 39 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków Uchwała niejawna ze względu na zawarte w niej dane osobowe nie jest publikowana. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uchwała do wglądu w siedzibie ZO PZW Kraków UCHWAŁA PLENUM NR 40 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie łowisk specjalnych. Na mocy 46 pkt 15 Statutu PZW ustanawia się zasadę, że łowisko specjalne traci swój status łowiska specjalnego i staje się wodą ogólnie dostępną, ujętą w zezwoleniu ZO PZW Kraków, jeżeli posiadające je Koło nie złoży do Zarządu Okręgu PZW Kraków w terminie

17 do 31 października wszystkich dokumentów wymaganych przy ustanawianiu łowiska specjalnego na następny rok kalendarzowy. UCHWAŁA PLENUM NR 41 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie prolongaty dzierżawy wód pod łowiska specjalne. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW prolonguje się na 2014 r. dzierżawę wód pod łowiska specjalne kołom wędkarskim, które dotychczas je prowadziły. (HTS, Ciepłownik, Nowa Huta, Niepołomice, Proszowice, Słomniki, Zwierzyniec, Krzeszowice). UCHWAŁA PLENUM NR 42 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie pozyskania prawa do wędkowania na obwodzie Raba-2. Na podstawie 46 pkt 13 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW Kraków akceptuje warunki umowy na udostępnienie do wędkowania w 2014 r. obwodu Raba 2 i upoważnia do zawarcia stosownej umowy. UCHWAŁA PLENUM NR 43 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie odstrzału kormoranów. Na podstawie 46 pkt 13 Statutu PZW wyraża się zgodę na zawarcie umowy na odstrzał 50 sztuk kormorana w cenie 50 zł brutto od pogłowia z opcją rozszerzenia aneksem o kolejne 50 sztuk ptaka. UCHWAŁA PLENUM NR 44 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie wydania nieodpłatnie 9 zezwoleń na wody niepełne. Na podstawie 46 pkt 13 Statutu PZW wyraża się zgodę na zadysponowanie przez Dyrektora Biura ZO PZW Kraków nieodpłatnie 9 zezwoleniami na 2014 r. na wody niepełne z przeznaczeniem 7 zezwoleń dla strażników z Okręgu PZW Tarnów i 2 zezwoleń dla oferenta działki na zbiorniku Brzegi III. UCHWAŁA PLENUM NR 45 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2013 r. Na podstawie 46 pkt 6 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie zatwierdza bilans za rok 2013: 1. Suma przychodów ,35 zł 2. Suma kosztów ,24 zł 3. Wynik finansowy brutto ,89 zł 4. Suma bilansowa ,70 zł.

18 UCHWAŁA PLENUM NR 46 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie przeksięgowania wyniku finansowego za 2013 r. na fundusz statutowy. Na podstawie 46 pkt 6 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie zatwierdza przeksięgowanie wyniku finansowego Okręgu straty w wysokości ,89 - na Fundusz Statutowy. UCHWAŁA PLENUM NR 47 Z dnia 11 lutego 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie planu budżetowego na 2014 rok. Na podstawie 46 pkt 7 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie zatwierdza plan na rok 2014 : 1. Planowane przychody ,67 zł 2. Planowane koszty ,00 zł 3. Planowany wynik finansowy ,67 zł UCHWAŁA PLENUM NR 48 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Na podstawie 46 pkt 10 w zw. z 67 Statutu PZW zatwierdza się stanowiący załącznik do niniejszej uchwały Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego przy Zarządzie Okręgowym PZW w Krakowie. UCHWAŁA PLENUM NR 49 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie listy rekomendacji do odznaczenia. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW zatwierdza się stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały skorygowaną listę rekomendacji do odznaczeń, zawartą w protokole z posiedzenia Komisji Odznak. UCHWAŁA PLENUM NR 50 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie planu zarybień w 2014 r. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW zatwierdza się stanowiący załącznik do niniejszej uchwały Plan zarybień w 2014 r., w Okręgu PZW Kraków. UCHWAŁA PLENUM NR 51 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie odwołania z funkcji Powiatowego Komendanta SSR w powiecie wielickim. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW odwołuje się kol. Pawła Chmielę z funkcji Powiatowego Komendanta SSR w powiecie wielickim.

19 UCHWAŁA PLENUM NR 52 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie powołania na funkcję Powiatowego Komendanta SSR w powiecie wielickim. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW powołuje się kol. Andrzeja SOBOLAKA na funkcję Powiatowego Komendanta SSR w powiecie wielickim. UCHWAŁA PLENUM NR 53 Z dnia 6 maja 2014 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie dotacji celowej dla Koła PZW RABA. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW udziela się Kołu PZW RABA w Gdowie dotacji celowej w kwocie 3000,-zł (trzy tysiące ) na remont siedziby koła.

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 01 2008 /nr 178/ Biuletyn Informacyjny Statut PZD Dyskusja na VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD Materiały na walne zebrania Informacje, przypomnienia, porady prawne Porady kadrowo-płacowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 3 marca 2012 r. przez Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski ( SEP

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce INPRO SA w 2014 r.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce INPRO SA w 2014 r. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce INPRO SA w 2014 r. a) Zasady ładu korporacyjnego, który stosuje Spółka. Spółka INPRO SA stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im.

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia Rozdział II Cele Stowarzyszenia i środki działania Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo