UMOWA nr.. .. z siedzibą w, przy ul..., kod pocztowy.., NIP:.., reprezentowaną przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. .. z siedzibą w, przy ul..., kod pocztowy.., NIP:.., reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 UMOWA nr.. zawarta dnia.. r. w Pruszkowie pomiędzy: Maculewicz Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, kod pocztowy , ul. Kraszewskiego 48/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł, o numerze NIP: reprezentowaną przez: Pana Sławomira Maculewicza Prezesa Zarządu zwanego dalej: Zamawiającym a.. z siedzibą w, przy ul..., kod pocztowy.., NIP:.., reprezentowaną przez:.. zwanego dalej: "Wykonawcą" 1 1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie 42 szkoleń: a) Bezpieczeństwo przetwarzania informacji I (13 szkoleń 16 godzinnych) b) Bezpieczeństwo przetwarzania informacji II (1 szkolenie 8 godzinne) c) eurząd (7 szkoleń 8 godzinnych) d) epuap (7 szkoleń 8 godzinnych) e) Nowa instrukcja kancelaryjna cz. 1 (7 szkoleń 8 godzinnych). f) Nowa instrukcja kancelaryjna cz. 2 (7 szkoleń 8 godzinnych). dla pracowników urzędów 8 jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Prusice, Gminy Wisznia Mała, Gminy Wołów, Powiatu Trzebnica, Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Prochowice, Gminy Dobroszyce, Gminy Zawonia. 2. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie wydatków przewidzianych w projekcie Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w 1ust. 1, na terenie powiatu Trzebnica oraz gmin Wołów, Prochowice i Dobroszyce, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminach określonych w harmonogramie szkoleń. Szkolenia odbywać się będą zgodnie z planem szkoleń określonym w załączniku nr 1 do umowy. 2. Wykonawca, zobowiązuje się do przygotowania w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy szczegółowego harmonogramu realizacji szkoleń w porozumieniu z Zamawiającym.

2 3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń według opracowanego harmonogramu, zatwierdzonego przez Zamawiającego (Zamawiający zakłada, że zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku). 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu: a) konspektu szkolenia (po jednym dla każdego tematu szkolenia wymienionego w 1 ust. 1 łącznie 6 konspektów) w wersji elektronicznej na adres najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego szkolenia z danego tematu. Konspekt szkolenia powinien zostać przygotowany w oparciu o Ramowy program szkoleń stanowiący załącznik nr 2 do umowy. Możliwe są odstępstwa od Ramowego programu szkoleń, wymagają one jednak akceptacji Zamawiającego wyrażonej poprzez akceptację konspektu szkolenia b) gotowych prezentacji (po jednej dla każdego tematu szkolenia wymienionego w 1 ust. 1 łącznie 6 prezentacji) przygotowanych na udostępnionym przez Zamawiającego szablonie w wersji elektronicznej na adres najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego szkolenia z danego tematu c) autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników (skryptów) wraz z bibliografią i ćwiczeniem do samodzielnego wykonania po zakończeniu szkolenia (materiały będą zawierały wzory dokumentów, przykładowe decyzje odpowiednich organów wydane po przeprowadzonych kontrolach w jednostkach administracji publicznej oraz aktualne teksty odpowiednich ustawy) - po jednym dla każdego tematu szkolenia wymienionego w 1 ust. 1 łącznie 6 skryptów, w wersji elektronicznej na adres najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego szkolenia z danego tematu d) testów wiedzy zawierających 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi (po jednej dla każdego tematu szkolenia wymienionego w 1 ust. 1 łącznie 6 testów) łącznie z kluczem odpowiedzi, w wersji elektronicznej na adres najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego szkolenia z danego tematu 5. W trakcie każdego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: a) poinformowania uczestników o współfinansowaniu projektu Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego b) rozdania wskazanym uczestnikom dostarczonych przez Zamawiającego materiałów biurowych (pendrive), odebrania od nich potwierdzenia odbiór oraz poinformowania uczestników o tym, że komplet materiałów biurowych każdy uczestnik otrzymuje tylko raz w całym okresie realizacji projektu c) prowadzenia Dziennika zajęć, tj. na początku szkolenia przekazanie uczestnikom listy obecności do podpisu oraz po zakończeniu szkolenia wypełnienie i podpisanie ostatniej strony Dziennika zajęć Podsumowanie szkolenia d) przekazania uczestnikom do podpisu Protokołu odbioru wyżywienia i materiałów szkoleniowych e) umożliwienia uczestnikom zgrania wersji elektronicznej Materiałów szkoleniowych (skryptów) na przekazane im pendrive f) przekazania uczestnikom Materiałów szkoleniowych (skryptów) w wersji papierowej koszt druku po stronie Wykonawcy g) na początku szkolenia, przed rozpoczęciem części merytorycznej, rozdania uczestnikom do wypełnienia Pretestów

3 h) na końcu szkolenia, po zakończeniu części merytorycznej, rozdania uczestnikom do wypełnienia Posttestów i Ankiet Ewaluacyjnych i) rozdania wskazanym uczestnikom dostarczonych przez Zamawiającego Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i odebrania od nich potwierdzenia odbiór j) do siedmiu dni po zakończonym szkoleniu przekazania Zamawiającemu: uzupełnionych dzienników zajęć i protokołów odbioru sprawdzonych pretestów i posttestów wypełnionych przez uczestników ankiet ewaluacyjnych raportu poszkoleniowego (przedstawiającego wyniki testów oraz ankiet ewaluacyjnych) 6. Do dziesięciu dni po zakończeniu ostatniego szkolenia przewidzianego w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie szkoleń, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Zbiorczego raporty poszkoleniowego przedstawiającego wyniki wszystkich raportów poszkoleniowych, o których mowa w ust. 5j. 7. Koszt druku dzienników zajęć, protokołów odbioru, pretestów, posttestów, ankiet ewaluacyjnych oraz materiałów szkoleniowych leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie może ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu druku lub przygotowania jakichkolwiek materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 8. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca oddeleguje trenerów posiadających praktykę w prowadzeniu zajęć dla JST z tematyki danego szkolenia. Wykaz trenerów oddelegowanych do realizacji szkoleń stanowi załącznik nr 3 do umowy. 9. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przy sobie do wglądu kopii umowy z Zamawiającym na wypadek przeprowadzenia wizyty monitoringowej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji lub podmiot działający w jego imieniu Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza technicznego, tj sali wyposażonej w projektor multimedialny. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wersje elektroniczne: a) szablonu prezentacji, o których mowa w 2 ust. 4 lit. b b) papieru firmowego przygotowanego na potrzeby projektu Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego c) szablonu dziennika zajęć d) szablonu protokołów odbioru e) szablonu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczać na szkolenia materiały biurowe dla uczestników (pendrive) 4 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy i przekazanie majątkowych praw autorskich do przedmiotu niniejszej umowy wynosi zł (słownie:. złotych) za dzień szkolenia (8 godzin lekcyjnych) usługa zwolniona z podatku VAT. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 3. Kwota wynagrodzenia zostanie przelana na konto bankowe Wykonawcy, numer konta:.. w terminie 7 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. 4. Faktura VAT, o którym mowa w ust. 3 wystawiany będzie przez Wykonawcę na zakończenie każdego miesiąca, w którym prowadzone będą szkolenia. Warunkiem do wystawienia faktury będzie przekazanie Zamawiającemu materiałów, o których mowa w 2 ust. 5 lit. j. 5. Warunkiem przelania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie wynikającym z ust. 3, jest dostępność środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Projektu W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4, na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy, w szczególności do opracowań określonych w 2 ust.4 na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w ust. 2, z chwilą przekazania ich Zamawiającemu. 2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: a. Utrwalanie i powielanie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką cyfrową, elektroniczną, wszelkimi technikami poligraficznymi i wideo b. Digitalizacja c. Wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w Internecie d. Publiczna prezentacja lub odtworzenie całości lub części przedmiotu umowy e. Wypożyczanie i wynajem zwielokrotnionych egzemplarzy opracowania bądź jego fragmentów f. Wystawiania, wyświetlania 6 1. Za nienależyte wykonanie niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy, przypadającego na nienależycie wykonane szkolenie. 2. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności niewywiązanie się ze zobowiązań określonych w 2 niniejszej umowy. 3. W przypadku niewykonania umowy w terminie określonym w harmonogramie z winy lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł netto. 4. Kwoty kary umownej, o której mowa w ust. 1, podlegają potrąceniu z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 5. Kary związane z odstąpieniem od umowy płatne są w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na nadzwyczajne okoliczności, nie będzie mógł zrealizować przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczenia osoby/podmiotu, która zrealizuje przedmiot umowy w zastępstwie za Wykonawcę. 7. Zamawiający ma prawo odwołać szkolenie na 10 dni przed jego rozpoczęciem bez ponoszenia konsekwencji z tego tytułu.

5 8. W przypadku odwołania przez Zamawiającego szkolenia na mniej niż 10 dni przed jego rozpoczęciem Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dane szkolenie, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 9. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kwota kary umownej nie pokryje w pełni wysokości poniesionej szkody. 7 Strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji umowy: a) ze strony Zamawiającego Pani Magdalena Gutowska, tel.: +48 (22) b) ze strony Wykonawcy., , tel.: Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego. 4. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

6 Załącznik nr 1 do UMOWY nr PLAN SZKOLEŃ Godziny zajęcia merytoryczne zajęcia merytoryczne przerwa zajęcia merytoryczne zajęcia merytoryczne przerwa zajęcia merytoryczne zajęcia merytoryczne przerwa zajęcia merytoryczne zajęcia merytoryczne

7 Załącznik nr 2 do UMOWY nr Szkolenia: Bezpieczeństwo przetwarzania informacji I Bezpieczeństwo przetwarzania informacji II Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo-warsztatowej. Szkolenia będą uwzględniały obowiązujące w Urzędach procedury. Szkolenia odpowiedzą m.in. na następujące pytania i zagadnienia: Ustawowe pojęcie danych osobowych Kto ma prawo do ochrony swoich danych osobowych? Zbiór danych osobowych, przetwarzanie, administrator, odbiorca, zgoda na przetwarzanie danych osobowych praktyczne znaczenie pojęć ustawowych. Administrator danych a administrator bezpieczeństwa informacji (ABI). Jak zabezpieczać dane na własnym stanowisku pracy? Kiedy dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych zwykłych, a kiedy sensytywnych (przesłanki)? Obowiązki administratora danych osobowych. Na czym polega obowiązek informacyjny administratora, kto i w jakich okolicznościach jest z tego obowiązku zwolniony? Jakie warunki musi spełnić prawidłowy wniosek o udostępnienie danych osobowych? Jak formalnie odmówić udostępnienia danych osobowych (pismo, czy decyzja)? Jak powinien zareagować administrator na żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą? Przekazywanie danych osobowych na wnioski wpływające bezpośrednio z państw Unii Europejskiej. Praktyczne sposoby zabezpieczania danych osobowych na stanowisku pracy w jednostce. Na czym w praktyce polega określone w ustawie dołożenie szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą Czy osoba, na którą złożono skargę ma prawo poznać dane osoby skarżącej? Jak reagować na anonimy? Czy pracodawca może ujawniać wysokość wynagrodzenia swoich pracowników? Uprawnienia GIODO po nowelizacji ustawy przebieg kontroli. Którzy pracownicy jednostki powinni posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych? Czy imiona i nazwiska pracowników podlegają ochronie ustawowej? Czy akt notarialny sprzedaży nieruchomości samorządu terytorialnego podpisany przez wójta/ burmistrza powinien być udostępniany obywatelom w formie kserokopii, jeśli złożą taki wniosek? Czy obywatel ma prawo rejestrować dźwięk i obraz podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie? Na czym polega prawo do ochrony wizerunku? Ochrona danych osobowych a decyzja administracyjna. Ochrona danych osobowych w kontekście prawa obywatela do uzyskania informacji publicznej. Telefoniczne udzielanie informacji w kontekście obowiązków wynikających z ustawy. Zgłaszanie zbiorów, nazewnictwo zbiorów (omówienie formularza zgłoszeniowego).

8 Obowiązująca dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych w jednostce (ogólne omówienie przykładowych wzorów: upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym). Stanowiska, decyzje GIODO oraz wyroki sądów administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w administracji publicznej. Szkolenia zostaną przeprowadzone na dwóch poziomach zaawansowania 1. Bezpieczeństwo przetwarzania informacji I Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników projektu. Czas trwania szkolenia 16 godzin. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych. 2. Bezpieczeństwo przetwarzania informacji II Szkolenie skierowane jest do Liderów (kierowników działów). Czas trwania szkolenia 8 godzin. Celem szkolenia jest pogłębienie zdobytej wiedzy do poziomu zaawansowanego i służenie wsparciem swoim pracownikom po zakończeniu projektu. Szkolenie eurząd Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo-warsztatowej. Szkolenie będzie uwzględniało obowiązujące w Urzędach procedury. Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządowych posiadających kontakt z klientem. Czas trwania szkolenia 8 godzin. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie informowania klientów o dostępnych e- usługach. Zakres szkolenia: Skuteczna komunikacja w obsłudze klienta. Podstawowe bariery w komunikacji w kontakcie bezpośrednim organizacja punktu obsługi klienta. Przykłady praktyczne. Techniki usprawniające komunikację z klientem parafraza, aktywne słuchanie, klaryfikacja. Ćwiczenia praktyczne. Komunikaty niewerbalne, które usprawnią obsługę klienta Ćwiczenie praktyczne. Komunikaty werbalne, których należy unikać w trakcie informowania klienta o e-usługach. Potwierdzenie polityki profilu zaufanego: Osoby uprawnione do obsługi wniosków w zakresie profili zaufanych e-puap; Schemat procesu potwierdzania Profilu Zaufanego zadania po stronie osoby wnioskującej oraz po stronie Pracownika Punktu Potwierdzającego.

9 Szkolenie epuap Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo-warsztatowej. Szkolenie będzie uwzględniało obowiązujące w Urzędach procedury. Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządowych posiadających kontakt z klientem. Czas trwania szkolenia 8 godzin. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie informowania klientów o sposobie założenia i korzystania z Profilu Zaufanego. Tematyka szkolenia 1. Podstawy prawne funkcjonowania e-administracji w Polsce. 2. Przedstawienie platformy epuap: rodzaje usług dostępne na platformie, wyszukiwanie usług na platformie, wyszukiwanie urzędów, zakładanie konta na platformie, omówienie podstawowej funkcjonalności konta. 3. Integracja platformy centralnej z platformami regionalnymi: Łączenie kont użytkowników, Integracja kart usług, Podpisywanie pism Profilem Zaufanym, Usługa PayByNet. 4. Rodzaje podpisów elektronicznych: kwalifikowany, Profil Zaufany. omówienie procedury uzyskania Profilu Zaufanego, omówienie procedury uzyskania podpisu kwalifikowanego. 5. Przegląd katalogu usług dostępnego na platformie regionalnej. weryfikacja podpiętych do Urzędu usług, podpięcie nowych usług do Urzędu, uzupełnienie opisów (informacji własnych) w kartach usług, weryfikacja usług z formularzami własnymi Urzędu (np. podatki), weryfikacja poprawności wysyłania formularzy do Urzędu. 6. Korzyści dla obywateli oraz przedsiębiorców płynące z korzystania z e-administracji (m. in. oszczędność czasu, papieru). Przygotowanie scenariusza, programu promocji e-administracji przez Urząd wśród mieszkańców, przedsiębiorców. Szkolenia: Nowa instrukcja kancelaryjna cz. 1 Nowa instrukcja kancelaryjna cz. 2 Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo-warsztatowej. Szkolenia będą uwzględniały obowiązujące w Urzędach procedury. Szkolenia skierowane są do pracowników samorządowych posiadających kontakt z klientem. Czas trwania szkolenia:

10 Nowa instrukcja kancelaryjna cz. 1-8 godzin Nowa instrukcja kancelaryjna cz. 2-8 godzin Celem szkoleń jest nabycie umiejętności w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu w ramach czynności kancelaryjno-biurowych, profesjonalnego przechowywania dokumentacji w archiwum. Tematyka szkolenia Podstawy prawne zarządzania dokumentacją. Uregulowania na poziomie kierownika podmiotu. Wyznaczenie i waga koordynatora czynności kancelaryjnych. Składy nośników, bez względu na wybrany system. Kiedy składy chronologiczne? Stereotypy dot. konieczności stosowania pieczątek. Punkty zatrzymania dla dokumentacji. Postępowania z przesyłkami w zależności od nośnika. System elektroniczny wspierający obieg dokumentacji a EZD. Czy wszystkie akta mają wartość dokumentacyjną, o której mowa w ustawie archiwalnej? Konieczność, zakaz, czy możliwość udokumentowania własnego udziału w realizacji sprawy innej komórki? Celowość ustawodawcy w skąpości JRWA jak sobie radzić bez rozbudowy JRWA? Dlaczego brak kategorii BC w JRWA? Kiedy więc ją stosować? Dokumentacja tworząca akta sprawy i nie tworząca akt sprawy, jak dokonać takiego podziału i czy jest różnica w postępowaniu? Proces przygotowywania i przekazywania dokumentacji spraw do archiwum zakładowego - kto? Jak? Kiedy ma to zrobić? Pozytywy przepisów dotyczących warunków przechowywania dokumentacji. Propozycja wsparcia dla pracowników w stosowaniu IK - dobre praktyki. Jakie wzory druków są niezbędne pracownikowi i skąd je wziąć? Jakie zmiany gdy zdecydujemy się na EZD? Szkolenie będzie obejmowało analizę przypadku/warsztaty polegające miedzy innymi na: opracowaniu wyciągu z JRWA, dokonaniu opisu teczek aktowych, sporządzeniu spisów spraw, rejestracji i nadaniu znaku sprawy na pisma, poruszaniu się po JRWA, sporządzeniu spisów zdawczo odbiorczych do archiwum zakładowego.

11 Lp Imię i nazwisko Załącznik nr 3 do UMOWY nr Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Czas (od do), tematyka prowadzonych szkoleń, liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, nazwa JST dla której prowadzone były szkolenia

..z siedzibą w przy ul... lok..., kod pocztowy., NIP:.., REGON:.. reprezentowanym przez:

..z siedzibą w przy ul... lok..., kod pocztowy., NIP:.., REGON:.. reprezentowanym przez: UMOWA nr 01/PK/SZ/2014 zawarta dnia. r. w Krakowie pomiędzy: Maculewicz Consulting S. Maculewicz z siedzibą w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 48 lok. 5, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą Europejski Fundusz Społeczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską dotyczy projektu: EUROALTERNATYWA 2 nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego realizowanego w ramach Działania 2.3

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego

Umowa nr na przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego OAK.KCB.2621/125/16 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa nr na przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego Zawarta w dniu 2016 r. w Lublinie pomiędzy: Województwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr IR. 272.3.15.2013.III UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: projekt UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, NIP:7343411812, REGON:121001291, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część.

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.. dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. UMOWA nr.

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4.8. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 zawarta w Katowicach, pomiędzy : Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich Załącznik nr 6 Dotyczy projektu Budujemy drogi specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa. a... zwaną dalej Wykonawcą

Umowa. a... zwaną dalej Wykonawcą Umowa na wykonanie audytu energetycznego, dla celów realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie..

Umowa nr.. na przeprowadzenie.. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr.. na przeprowadzenie.. zawarta w dniu.., pomiędzy: 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowej dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

- wzór - Umowa nr /POKL9.2./2013

- wzór - Umowa nr /POKL9.2./2013 Załącznik nr 2 - umowa - wzór - Umowa nr /POKL9.2./2013 zawarta w dniu... 2013 roku w Katowicach, pomiędzy: Wydawnictwem Górniczym sp. z o.o., z siedzibą w (40-048) Katowicach przy ul. Kościuszki 30, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a... reprezentowaną przez:. zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. zawarta w dniu...... 2014 roku w Łodzi pomiędzy: Firmą WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz, ul. Opiekuńcza 19, 93-411 Łódź, NIP 729...,

Bardziej szczegółowo

Odbiorcami szkolenia są : pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

Odbiorcami szkolenia są : pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej działania Powiatowego Urzędu Pracy. Nowe zadania administratora. Nowe obowiązki, nowe powołania i nowe zasady funkcjonowania Administratorów Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MEN/2016/DFS/. 1 2

Umowa nr MEN/2016/DFS/.  1 2 Umowa nr MEN/2016/DFS/. Zawarta w dniu.... 2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, NIP 701-001-56-10 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../2016. Przedmiot umowy

Umowa Nr../2016. Przedmiot umowy Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Knyszynie pomiędzy: Gminą Knyszyn z siedzibą w Knyszyn ul. Rynek 39, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Jarosława Antoniego Chmielewskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr. ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012 Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. Zawarta w Katowicach w dniu 2012, pomiędzy: Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Bardziej szczegółowo