Przewodnik dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć?"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Przewodnik dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć? Część 1 - Materiały informacyjne i instruktażowe przeznaczone dla Pomysłodawców i ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Od czego zależy sukces komercjalizacji pomysłu? Własność intelektualna i komercjalizacja podstawowe pojęcia Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej najważniejsze informacje Finanse i źródła finansowania Organizowanie i kierowanie Marketing Wizerunek firmy Tworzenie biznesplanu

4 1. Wprowadzenie Komercjalizacja nauki powinna być rozumiana jako komercjalizacja wyników badań naukowych, albo ściślej rzecz ujmując komercjalizacja innowacji tworzonych przez naukę. Dlaczego innowacji, a nie wszystkich wyników badań? Ponieważ komercjalizacja dotyczy działań komercyjnych na wolnym rynku towarów i usług, którym rządzi prawo maksymalizacji korzyści ekonomicznych. Dlatego ocena zdolności komercyjnej wyników badań odbywa się na podstawie ich predyspozycji do stawienia czoła konkurencji na wolnym rynku i przynoszenia korzyści większych niż te osiągane za pomocą dotychczasowych rozwiązań. Taką zdolność ma ograniczona ilość wyników badań są nimi innowacje, czyli te odkrycia i owoce prac badawczo-rozwojowych, które zgodnie z jedną z definicji prowadzą do zmiany podnoszącej rentowność lub zyskowność przedsięwzięć gospodarczych. Taka definicja uwzględnia fakt, iż korzyści gospodarcze mogą przynosić wyniki badań z różnych dziedzin nauki nie tylko tych tradycyjnie kojarzonych z innowacyjnością lub przemysłem. Innowacją o ogromnym potencjale komercyjnym może być z powodzeniem także unikalna wiedza z zakresu nauk społecznych np. nowatorska metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Za tradycyjną drogę komercjalizacji technologii uznawano sprzedaż patentów, praw lub licencji. Obecnie coraz częściej model ten ustępuje modelowi, w którym uczelnie oraz naukowcy biorą aktywny udział w procesie komercjalizacji, stając się często właścicielami lub udziałowcami przedsiębiorstw, które zajmują się komercyjnym wykorzystaniem wyników ich badań. Model ten zakładający aktywne działanie przedstawicieli sfery nauki w przestrzeni biznesowej nie jest zarezerwowany tylko dla przodujących ośrodków akademickich, takich jak Stanford i Cambridge University, czy Massachusetts Institute of Technology. Z nimi związane są powstanie, rozwój i spektakularne sukcesy tego modelu. Jednak podobna filozofia nie jest obca wielu polskim naukowcom. W warunkach gospodarki o słabo rozwiniętej kulturze własnych prac badawczo-rozwojowych droga samodzielnej komercjalizacji jest nierzadko jedyną możliwością wdrożenia wyników badań do praktyki. Nie zawsze znajdą się bowiem przedsiębiorcy posiadający odpowiedni potencjał do doprowadzenia odkrycia do postaci produktu. Przedsiębiorstwo odpryskowe może być także najlepszym wyjście w sytuacji gdzie odkrycie lub produkt prac badawczo-rozwojowych nie może być skomercjalizowany bez zaangażowania samych autorów. Może być to spowodowane jego innowacyjnością lub koniecznością udziału w komercjalizacji specjalistów z ezoteryczną wiedzą posiadaną jedynie przez samych autorów pomysłu. W takim wypadku, przedsiębiorstwo spin-out, nawet jeśli miałoby na celu sprzedaż swoich produktów i usług tylko jednemu podmiotowi zainteresowanemu ich wykorzystaniem lub dystrybucją, może być bardzo korzystną alternatywą dla bezpośredniej pracy dla tego podmiotu. Od pomysłu do założenia firmy spin-off lub spin-out. Najważniejsze kroki do wykonania: 1. Pomysł i plan przedsięwzięcia; 2. Kontakt z ośrodkiem innowacji; 3. Pomoc merytoryczna i organizacyjna, Help-desk; 4. Przygotowanie biznesplanu przedsięwzięcia, ze szczególnym, uwzględnieniem jego struktury finansowej; 5. Przygotowanie prezentacji; 6. Prezentacja i jej ocena. O czym trzeba pamiętać? Jakie są bariery w powstawaniu firm spin-off i spin-out: 1. Źródła finansowania; 2. Transfer technologii z uczelni do firmy / spółki uwarunkowania prawne (prawo własności intelektualnej patenty, licencje); 3. Dostęp do nowoczesnych technologii; 4. Relacje z uczelnią uwarunkowania organizacyjne, formalno-prawne, finansowe; 5. Kultura społeczna instytucji naukowej; 6. Czynniki psychologiczno-społeczne. 76

5 2. Od czego zależy sukces komercjalizacji pomysłu? Mocny fundament naukowy Pomoc w biznesowej orientacji pomysłu Pozyskanie finansowania Pomoc w komercjalizajci przez ośrodek innowacji Źródło: Opracowanie własne 77

6 3. Własność intelektualna i komercjalizacja podstawowe pojęcia Wynalazek Efektem prowadzonych badań i eksperymentów naukowych może być dokonanie wynalazku produktu lub procesu dostarczającego nowego rozwiązania problemu. Innowacja Jest to szerokie pojęcie obejmujące wszelkie zmiany prowadzące do ulepszenia produktu, usługi lub procesu. Wynalazek staje się innowacją w momencie zidentyfikowania możliwości jego wdrożenia na rynku. Patent Patenty mają dla naukowca najistotniejsze znaczenie spośród wszystkich rodzajów praw własności przemysłowej, ponieważ chronią wynalazki. Wynalazek ubiegający się o patent musi spełniać warunki: nowości nie może być prezentowany publicznie (np. poprzez publikację, wystąpienie) przed datą zgłoszenia do ochrony w urzędzie patentowym, nieoczywistości nie jest oczywisty dla znawcy danej dziedziny, możliwości przemysłowego zastosowania może być wytwarzany (produkt) lub realizowany (proces) w sposób powtarzalny. Ponadto ochrona nie może być przyznana m.in.: teoriom naukowym, metodom matematycznym, wytworom o charakterze jedynie estetycznym, planom, zasadom, metodom działalności gospodarczej, przedstawieniom informacji oraz tzw. perpetuum mobile. Ubieganie się o patent łączy się z koniecznością ujawnienia istoty rozwiązania w taki sposób, aby tylko na podstawie przedstawionego opisu i rysunków była możliwa jego realizacja. Patent daje jego właścicielowi prawo do korzystania z wynalazku, ale co ważniejsze, także prawo do pozwalania i zakazywania innym wytwarzania, używania oraz obrotu wynalazkiem objętym patentem. Uprawniony do patentu ma zatem wyłączność na dysponowanie prawem na danym terytorium. Wyłączność ta jest ograniczona czasowo (do 20 lat). Wzór użytkowy Wzory użytkowe, nazywane często małymi wynalazkami, to nowe i użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym dotyczące kształtu lub budowy przedmiotów. Przykładami wzoru użytkowego są narzędzia, których uchwyty mają kształt ułatwiający trzymanie w ręku czy butelka na wodę mineralną umożliwiająca mocowanie do roweru. Wzór przemysłowy Wzory przemysłowe chronią indywidualne, estetyczne własności wytworu nadane mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Jako wzór przemysłowy mogą być chronione np. opakowania produktów, kształty naczyń. Know-how Alternatywą dla ochrony urzędowej innowacji (np. patentu), jest ochrona faktyczna. Instytucja może chronić swój know-how, czyli nie chronione urzędowo informacje praktyczne, wynikające z doświadczenia i badań (np. receptury, sposoby wytwarzania), będące: niejawne, czyli nie upowszechnione lub łatwo dostępne, istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia instytucji, zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności. 78

7 Ochrona faktyczna jest korzystna w sytuacji, gdy wynalazek nie posiada zdolności do ochrony patentowej lub gdy jego publiczne ujawnienie, które wiąże się z ochroną patentową jest niekorzystne. Ochrona know-how nie jest ograniczona czasowo. Prawo autorskie Jest to rodzaj praw zapewniający twórcom oraz właścicielom ochronę utworów. Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, np. artykuł naukowy, prezentacja multimedialna, film, rysunek, mapa. Są one objęte ochroną od momentu ich ustalenia bez konieczności dokonywania rejestracji. Transfer technologii Transfer technologii jest procesem przepływu innowacji ze źródła, w którym powstały, do sektora produkcyjnego, kończącym się ich wdrożeniem. Przedmiotem transferu może być zarówno wszelka dokumentacja oraz know-how konieczny do wykorzystania technologii, jak i prawa przysługujące jej właścicielowi (prawa własności intelektualnej). Transfer technologii może zachodzić pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami, między dwoma przedsiębiorstwami lub nawet wewnątrz danej organizacji (głównie jako transfer wiedzy). Istnieje szereg form transferu technologii, m.in.: prowadzenie badań zleconych, doradztwo, szkolenia i seminaria oraz tworzenie spółek typu spin-off, wspólne przedsięwzięcia biznesowe i sprzedaż lub odstąpienie technologii na zasadzie licencji [1]. Komercjalizacja Komercjalizacja to sposób przekształcenia innowacyjnych pomysłów w gotowe do wejścia na rynek innowacyjne technologie, procesy lub produkty. W przypadku naukowców jest to proces prowadzący do zasilenia rynku rozwiązaniami opartymi na wynikach prac badawczych prowadzonych na uczelni. Komercjalizacja umożliwia dostarczenie społeczeństwu nowych, użytecznych rozwiązań. Sprzedaż praw własności intelektualnej Prawa własności intelektualnej mogą być przeniesione za wynagrodzeniem na inny podmiot. Przy sprzedaży praw własności intelektualnej, podobnie jak przy sprzedaży przedmiotów materialnych, sprzedawca przekazując swoje prawo kupującemu, traci uprawnienie do dalszego nim dysponowania. Sprzedaż może obejmować całość lub część posiadanych praw. Licencja praw własności intelektualnej Licencja polega na udzieleniu przez właściciela drugiej stronie upoważnienia do wkroczenia w obszar swojej wyłączności. Zgodnie z zasadą swobody umów, osoba udzielająca licencji (licencjodawca), może udzielić upoważnienia drugiej stronie (licencjobiorcy) w dowolnym zakresie zawartym w prawie, które sam posiada. Poprzez udzielenie licencji, właściciel prawa może nadal zachować nad nim pewną kontrolę, a poprzez odpowiednie sformułowania w umowie udzielone upoważnienie może być ograniczone czasowo, terytorialnie, lub przedmiotowo. Może dawać licencjobiorcy wyłączność, może również uprawniać go do udzielania dalszych licencji. Spółka typu spin-off Spółką typu spin-off (lub spin-out) nazywa się firmę utworzoną specjalnie dla komercjalizacji wynalazku. Spółkę spin-off tworzy właściciel praw do danego rozwiązania, często jej działowcem jest też naukowiec twórca wynalazku. 4. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej najważniejsze informacje Działalnością gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 1 Marcin Ratajczak, Transfer wiedzy i technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGGW Warszawa, zneiogz59_2006/ratajczak.pdf 79

8 Kolejne działania podejmowane w celu założenia działalności gospodarczej (w tym spin-off i spin-out): 1. Wybór formy działalności gospodarczej: a. jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej, b. spółki osobowe: cywilna, jawna, partnerska, c. spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, d. spółki kapitałowo osobowe: spółka komandytowa, spółka komandytowo -akcyjna. 2. Rejestracja wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Uzyskanie numeru statystycznego REGON. 4. Zgłoszenie do urzędu skarbowego w zakresie uzyskania lub aktualizacji NIP, rejestracji VAT i podatku akcyzowego, a także wyboru formy prowadzenia dokumentacji księgowej oraz sposobu opodatkowania. 5. Uzyskanie licencji, koncesji lub pozwoleń. 6. Wybór banku oraz założenie konta bankowego. 7. Zamówienie pieczęci firmowych. 8. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 9. Zgłoszenie do Państwowego Inspektora Sanitarnego. 10. Zgłoszenie do Państwowego Inspektora Pracy. 11. W określonych prawem sytuacjach także zgłoszenie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Ważnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej są ponadto: a. prowadzenie księgowości, spraw kadrowych i płacowych oraz dokumentacji firmy, b. właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji firmowej, c. właściwe przygotowanie pism i zamówień handlowych, d. przygotowanie i utrzymanie strony internetowej. Podstawowe akty prawne: ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U nr 155 poz z późn. zm.); art. 7a-7i ustawy z dnia r. Prawo działalności gospodarczej, która obowiązuje do dnia r. (zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97); ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Przydatne strony internetowe: Internetowy System Aktów Prawnych: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 80

9 Państwowa Inspekcja Pracy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Portal Innowacji: 5. Finanse i źródła finansowania Obecnie funkcjonują dwa systemy opodatkowania dochodów w Polsce: A. osoby prawne objęte są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), B. osoby fizyczne - podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Inny jest też sposób korzystania z dochodu przez osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby fizyczne mają do swobodnej dyspozycji cały wypracowany przez siebie dochód - tylko pod warunkiem wcześniejszego jego opodatkowania. Natomiast przedsiębiorca działający np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje go albo na zasadzie wynagrodzenia za pracę (jeśli jednocześnie jest właścicielem i pracownikiem spółki) lub w formie dywidendy (udziału w zyskach), albo w obu formach jednocześnie. Wydatek jest to każdy rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi, w związku z regulowaniem różnych zobowiązań jednostki. Istnieje tu zasada, że nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt wiąże się z wydatkiem (niekoniecznie w tym samym czasie co powstanie kosztu). Wydatki dzielimy na dwie grupy: wydatki nie stanowiące kosztów - mamy tu do czynienia z operacją pokrywania zobowiązań, których źródłem były relacje prawne (regulacja zobowiązań podatkowych, wypłata dywidendy) albo relacje czysto finansowe i kredytowe (wszelki zwrot pieniężnych pożyczek i kredytów); wydatki stanowiące koszty w tym przypadku pokrywamy zobowiązania, które powstały na drodze nabywania środków do produkcji dóbr i usług, które w wyniku zużycia stanowią koszt. Każde przedsiębiorstwo (niezależnie od tego, czy posiada osobowość prawną, czy też jej nie posiada) dokonuje wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zasadniczo jednak wydatki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli: zostały należycie udokumentowane - w taki sposób, jak to wskazują przepisy regulujące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych, zostały poniesione - nie oznacza to, że każdy wydatek stanowiący koszt uzyskania przychodu powinien zostać faktycznie wypłacony kontrahentowi; wystarczy, że podatnik zostanie obciążony przez kontrahenta fakturą VAT wiążą się z przychodem - może to być zarówno przychód z działalności bieżącej, jak również przychód, którego wystąpienie podatnik przewiduje w przyszłości, a którego możliwość uzyskania obiektywnie wydaje się realna, nie zostały wyłączone z kategorii kosztów uzyskania przychodów wyraźnym przepisem ustawowym - art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art.16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 81

10 Wydatki, które wiążą się ze sfinansowaniem poszczególnych składników majątku, mogą być finansowane z dwóch podstawowych źródeł: kapitałów własnych, kapitałów obcych. Wewnętrznymi źródłami finansowania są zwykle środki właścicieli firmy inwestowane w działalność w momencie jej zakładania oraz wypracowane przez firmę w trakcie jej funkcjonowania. Finansowaniem zewnętrznym będą kapitały obce (kredyt, leasing, factoring) oraz np. nabycie udziałów prze fundusz wysokiego ryzyka czy też dodatkowo pozyskanego wspólnika. Podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn zm. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Przydatne strony internetowe: Ministerstwo Finansów: 6. Organizowanie i kierowanie Organizacja to system, zorientowany na realizację określonych celów, którego uporządkowane części współprzyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części. Z drugiej strony niewiele jest takich celów, które można by osiągnąć nie działając w jakiejś organizacji. Stąd też mówimy, że z jednej strony, aby osiągnąć jakiś cel potrzebna nam jest organizacja z drugiej zaś organizacja nie ma racji bytu, jeśli nie ma wyznaczonego celu. Otoczenie organizacji stanowią wszystkie elementy zewnętrzne, wchodzące z nią w bezpośrednie lub pośrednie interakcje. Rodzaj powiązań pomiędzy organizacją a elementami zewnętrznymi pozwala rozróżnić otoczenie bliższe i otoczenie dalsze. Obiekt gospodarczy to otwarty, dynamiczny układ społeczno-techniczny, realizujący określone cele gospodarcze. Natomiast organizacja gospodarcza, to przedsiębiorstwo, czyli organizacja realizująca określone cele gospodarcze. Podział strukturalny przedsiębiorstwa obejmuje: 1. System zarządzania, czyli zbiór działań wykonywanych w obrębie funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, zatrudnianie, przewodzenie, kontrolowanie). 2. System informacyjny, czyli przepływy informacji w ramach organizacji. Obejmuje on wszystkie elementy związane z przekazywaniem informacji, czyli: źródła powstawania wiadomości, ich przepływy i sposoby przesyłania, punkty ich gromadzenia oraz procesy przekształcania. Ze względu na swoją specyfikę, system zarządzania jest ściśle powiązany z systemem informacyjnym. Niemożliwe jest bowiem zarządzanie organizacją (przedsiębiorstwem) bez przepływu informacji. Podsumowując organizacja to dwie lub więcej osób współpracujących w ramach określonej struktury, po to, aby osiągnąć wspólny cel lub zbiór celów. Kierowanie - jest to sztuka realizowania zadań za pośrednictwem innych ludzi. To dążenie do osiągnięcia konkretnych celów dzięki współpracy z innymi członkami organizacji Kierowanie to proces, w którym można wyróżnić pięć podstawowych elementów: 1. Planowanie to proces w którym kierownicy opracowują cele i działania mające doprowadzić do osiągnięcia tych celów. Cele i działania są zazwyczaj wynikiem uprzednich analiz i wynikają z przyjętej metody czy też planu. Dzięki planowaniu dzia- 82

11 łania opierają się na jakiejś logice, planie, metodzie. 2. Organizowanie - to proces polegający na zabezpieczaniu i odpowiednim przydzielaniu zasobów tak, aby możliwe było jak najskuteczniejsze osiągnięcie założonych celów organizacji. Kierownicy organizują i koordynują proces realizacji celów. Mają oni w swej dyspozycji wszelkie środki i zasoby konieczne do osiągnięcia celu. 3. Przewodzenie to proces w którym kierownicy kierują poczynaniami swych podwładnych, wpływają na nich. Również jednak muszą oni stworzyć odpowiednie warunki do pracy (organizowanie) i wytworzyć sprzyjającą osiąganiu pożądanych wyników atmosferę w przedsiębiorstwie. 4. Zatrudnianie obejmuje: politykę kadrową, gospodarowanie zasobami, zarządzanie procesami pracy, kierowanie personelem, analizę potrzeb i posiadanych zasobów kadrowych, planowanie zapotrzebowania na pracowników, strukturę wymagań i metody wartościowania pracy. 5. Kontrolowanie to proces, dzięki któremu kierownik może upewnić się, że działania rzeczywiście zmierzają do realizacji określonych celów. To zapewnienie, że proces realizacji celów zmierza w założonym kierunku. Z procesu kontrolowania wynikać powinien proces korygowania działań. Struktura organizacyjna to zbiór różnych elementów organizacji, czyli pojedynczych stanowisk pracy, komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych oraz powiązań miedzy nimi. Struktura organizacyjna jest rezultatem: Podziału pracy (zadań) między uczestników organizacji; Podziału władzy w organizacji, tzn. uprawnień do decydowania i kontroli; Koordynacji i integracji elementów i działań w całości, która jest nieodłączną drugą stroną wymienionych podziałów. Proces projektowania struktury powinien przebiegać następująco: Ustalenie celu głównego, celów uzupełniających (funkcji). Projektowanie stanowisk pracy określenie wstępne zakresu obowiązków poszczególnych osób pracujących w organizacji oraz określenie zakresu pożądanej specjalizacji. Grupowanie stanowisk organizacyjnych w stanowiska funkcjonale łączenie określonych stanowisk pracy w pewien logiczny układ. Ustalenie stosunków podporządkowania między różnymi stanowiskami chodzi tutaj o określenie liczby osób podlegających jednemu menedżerowi (rozpiętość kierownictwa) a więc szukanie odpowiedzi na pytanie: czy organizacje powinny być wysmukłe, czy spłaszczone. Opis graficzny struktury organizacyjnej poszczególne stanowiska oraz zależności podporządkowania hierarchiczno - funkcjonalnego należy przedstawić graficznie schemat organizacyjny. Proces formalizacji określenie w formie pisemnej zakresów zadań i odpowiedzialności. 7. Marketing Marketing to działania gospodarcze dotyczące sprzedaży, dystrybucji, reklamy, planowania produkcji, badań rynku. Marketing obejmuje: określanie potrzeb klientów kształtowanie produktu z punktu widzenia potrzeb nabywców, tworzenie i utrzymywanie popytu, ustalanie polityki rynkowej, finansowanie i kredytowanie obrotu działania związane z fizycznym ruchem towarów. 83

12 Celem marketingu jest rozpoznanie zmian zachodzących na rynku, przewidywanie działań konkurencji oraz poznanie potrzeb i pragnień konsumentów po to, aby z kolei efektywnie przygotować ofertę, jej promocję i sprzedaż a w rezultacie osiągnąć cel strategiczny oraz satysfakcję konsumentów. Marketing obejmuje swym zasięgiem wszystkie poziomy działalności firmy oraz przenika przez wszystkie jego systemy. Aby możliwe stało się jego współdziałanie z różnymi komórkami struktury firmy, marketing musi spełniać różnorodne funkcje: Funkcje przygotowawcze obejmujące gromadzenie informacji rynkowej, badania rynku, planowanie produktu i programu asortymentowego, kalkulację i stanowienie cen, organizowanie systemu dystrybucji, planowanie działań promocyjnych, oraz kontrolę i analizę wyników marketingu. Funkcje wykonawcze czyli reklamę, aktywizację sprzedaży, bezpośrednią obsługę klientów (informacje, negocjacje, zawieranie umów, sprzedaż, wynajem, reklamacje klientów), ekspedycję towarów, transport i spedycję, gospodarkę zapasami wyrobów gotowych, obsługę serwisową, fakturowanie i kontrolę realizacji umów. Funkcje wspomagające obejmujące finansowanie (kredytowanie dystrybutorów, sprzedaży ratalnej, leasingu itp.), partycypację w ryzyku i ubezpieczanie od jego skutków. Istotną rolę odgrywa również komunikacja marketingowa, która jest procesem przekazywania informacji innym podmiotom. Z kolei e-marketing obejmuje wiele rozwiązań wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa mające na celu przedstawienie swojego profilu w Internecie. Stosowanie działań marketingowych w Internecie jest istotną składową budowania marki i utrzymywania kontaktu z klientem. 8. Wizerunek firmy Tworzenie wizerunku firmy to budowanie i promowanie dobrych stosunków między przedsiębiorstwem i różnymi uczestnikami środowiska zewnętrznego oraz zabieganie o korzystną ocenę ze strony mediów. Istotną rolę w tworzeniu wizerunku firmy odgrywa identyfikacja wizualna, czyli całość symboliki stosowanej przez firmę. Inaczej ujmując jest to wszystko to, po czym można na zewnątrz rozpoznać konkretną firmę. Najważniejszymi elementami są: nazwa firmy; symbol firmy (znak i logotyp firmowy); kolory firmowe, symbole dekoracyjne, typografie dekoracyjne; druki firmowe i materiały drukowane dla celów public relations: papier, koperty, dokumenty i inne; identyfikatory pracowników; stemple; materiały reklamowe; środki transportu (samochody ciężarowe, osobowe); ubiór pracowników, wystrój stoisk targowych; aranżacja wnętrz siedziby firmy oraz wygląd otoczenia; tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe; opakowania. 84

13 Należy pamiętać, że prace nad całościowym wizerunkiem firmy sprowadzają się do czterech etapów: 1. wybór nazwy firmy. 2. opracowanie logo i innych czynników biorących udział w kształtowaniu wizerunku np. kolorystyka firmowa. 3. opracowanie Podstawowej Księgi Znaku lub Corporate Identity (CI) [2] - działanie często pomijane z powodu dodatkowego kosztu i braku świadomości, że jest to działanie niezbędne. Tworzenie systemu identyfikacji wizualnej obejmuje kolejno: opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, wdrożenie systemu zgodnie z ustalonym uprzednio harmonogramem; proces taki trwa zwykle od kilku miesięcy do kilku lat, wydruk materiałów, nadzór nad wdrażaniem weryfikacja przebiegu prac z księgą CI. 4. branding, czyli system budowy świadomości marki na rynku (zarządzanie wartością marki). Istotny wpływ na wizerunek firmy mają także określone atrybuty funkcjonalne i emocjonalne firmy oddziaływujące w szczególności na nabywców Do atrybutów funkcjonalnych należą: zasoby kapitałowe, technologie, kanały dystrybucji, lokalizacja. Do atrybutów emocjonalnych należą: wytwarzana atmosfera, możliwość kreacji osobowości klienta, stwarzanie okazji potwierdzenia statusu społecznego nabywcy, szansa wykonywania interesującej pracy, zaufanie itp. Na tworzenie marki składają się: wizerunek, pozycja w głowie konsumenta oraz komunikacja marketingowa. Przydatne strony internetowe: Specjalistyczny wortal poświęcony strategicznym i marketingowym aspektom zarządzania relacjami z klientem: Marketing w Praktyce: Marketing internetowy: Magazyn innowacji marketingowych: 9. Tworzenie biznesplanu Biznes plan jest doskonałym narzędziem planowania biznesu. Szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw jest często pierwszą i jedyną przymiarką do planowania strategicznego. Pomaga ominąć wiele pułapek i błędów. Przygotowany Biznes plan jest wzorcem, z którym możemy następnie porównywać realizację zaplanowanych przedsięwzięć. W miarę upływu czasu możemy obserwować odchylenia od początkowo założonego harmonogramu czy budżetu, znajdować ich przyczyny i odpowiednio reagować. Tak rozumiany Biznes plan jest również świetną podstawą do tworzenia kolejnych strategicznych planów. Celem Biznes planu jest także pozyskanie źródeł finansowania, gdyż jest on niezbędnym załącznikiem do wszelkich wniosków kredytowych, wniosków o granty czy dotacje oraz negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Problem stworzenia dobrego Biznes planu polega na tym, że z jednej strony Biznes plan pisany jest jako narzędzie do sprzedaży (pozyskania środków), z drugiej jednak ma przedstawiać rzeczowy obiektywny obraz przedsiębiorstwa. Pisząc Biznes plan należy mieć na uwadze to, czego w nim będzie szukał odbiorca, do którego Biznes plan jest skierowany. Struktura biznes planu (projekt działalności) firmy spin off / spin out powinna zawierać: 1. Informacje o przedsiębiorcy, przedstawiające stan obecny naszego przedsiębiorstwa, w tym: forma prawna, data rozpoczęcia działalności, NIP, REGON, struktura i charakterystyka udziałowców. 2. Opis planowanego przedsięwzięcia. Z reguły naszym przedsięwzięciem jest wprowadzenie nowego produktu lub usługi, lub pozyskanie nowych rynków. Należy pamiętać, że produktem nazywamy każdy obiekt rynkowej wymiany, albo wszystko co można oferować na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa miejsce organizacja, idea. Produkt powinien zapewniać nabywcom określone korzyści, tzn. powinien posiadać zdolność do zaspokajania określonych potrzeb klienta. Zgodnie z różnymi rodzajami kryteriów produkty mogą być np. trwałe lub nietrwałe, konsumpcyjne lub przemysłowe. Wszystkie produkty wytwarzane i sprzedawane z myślą o zaspokajaniu potrzeb konsumenta mają zawsze określony krótszy lub dłuższy cykl życia na rynku. Obejmuje on okres od wejścia produktu na rynek do momentu jego wycofania z rynku. Długość i przebieg cyklu zależy od wielu czynników, głównie od: 2 Księga standardów CI opis zasad i procedur stosowania elementów tożsamości wizualnej firmy (wzory, rysunki, instrukcje ich wykonania i zastosowania). Podstawowa Księga Znaku - instrukcja posługiwania się logo oraz innymi wszystkimi elementami tożsamości wizualnej. 85

14 rodzaju produktu, możliwości jego różnicowania i nadawania mu odmiennej charakterystyki, podatności na zmiany koniunkturalne (mody), rodzaju zaspokajanych przez produkt potrzeb konsumentów i tempa ich zmian, postępu technicznego i technologicznego w sferze wytwarzania, struktury podmiotów działających na rynku. Etapy rozwoju nowego produktu: poszukiwanie i kreowanie pomysłów i idei nowych produktów gromadzi się wiele pomysłów różnymi metodami. Ważnym źródłem nowych pomysłów i idei są konsumenci, przeglądy i wydawnictwa, informacje o uzyskanych patentach, dobra i usługi oferowane przez konkurentów, a także własne laboratoria badawczo-rozwojowe firmy. selekcja pomysłów i ich wstępna ocena należy nie tylko wybrać pomysł najlepszy, ale również zmierzyć zdolności firmy, czy jest ona w stanie wyprodukować nowy produkt. opracowanie i testowanie nowych koncepcji (krystalizacja koncepcji i testowanie klientów). Producent chcąc wiedzieć jak będzie akceptowany nowy produkt, czy zadowoli potrzeby nabywców testuje go poprzez np. mapę percepcji produktów, profil semantyczny produktu. ekonomiczna analiza projektu (analiza kosztów i zysków) podstawą wyjściową analizy jest badanie rynku branżowego, czy rynku danej dziedziny produktu. techniczna weryfikacja produktu w fazie tej pojawiają się prototypy produktu i produkcje w skali laboratoryjnej. Zmierza to do tego, aby przygotować produkcję nowego wyrobu pod wzglądem technicznym. testowanie rynków rodzaje: konwencjonalne, niekonwencjonalne. Przedmiotem testów rynkowych jest nie tylko sam produkt, lecz także pozostałe elementy marketingu-mix. Test spełnia zazwyczaj podwójną rolę : pozwala wypróbować różne warianty produktu, ceny, promocji i stwarza przesłankę dla prognozowania i planowania sprzedaży. Komercjalizacja jest finalną formą wprowadzenia produktu na rynek. 3. Plan Marketingowy składający się z dwóch następujących części: Analizy marketingowej oceny sytuacji na rynku, na którym przedsiębiorstwo chce działać. Analiza rynku to: suma czynności zmierzających do jak najlepszego poznania zjawisk i procesów rynkowych; nieodłączny element podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operatywnym w procesie zarządzania firmą. Przedmiot badań marketingowych analizy rynku to: a. warunki działania przedsiębiorstwa, b. instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek, c. rezultaty działania przedsiębiorstwa. Analizy otoczenia są procesem monitorowania otoczenia organizacji w celu zidentyfikowania istniejących i przyszłych szans i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zdolność organizacji do osiągania swoich celów. Powszechnie uznany jest podział otoczenia przedsiębiorstwa na makrootoczenie (otoczenie dalsze) oraz otoczenie konkurencyjne, inaczej przemysłowe lub sektorowe (otoczenie bliższe). Strategii marketingowej przygotowanej na podstawie wniosków wyciągniętych z analizy, w której opisujemy jak zamierzamy zdobyć oszacowany powyżej docelowy udział w rynku. 4. Analizę Finansową, w której trzeba przedstawić solidne dane finansowe oparte na racjonalnych szacunkach oraz przeprowadzić analizę opłacalności przedsięwzięcia. 5. Plan organizacyjny opisujący jak zamierza się zrealizować przedsięwzięcie. Szczegółowe informacje może zawierać harmonogram dodany do Biznes planu w formie załącznika. 6. Wnioski końcowe, w których należy pokazać realne szanse na powodzenie pomysłu. 86

15 7. Analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Przydatne strony internetowe: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Portal Funduszy Europejskich: Portal Funduszy Unijnych dla firm: Portal Europejskiego Funduszu Społecznego: Ministerstwo Gospodarki: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.: Portal Dotacje UE: Portal o źródłach finansowania z UE: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Portal Nauka i Gospodarka: Polska Sieć Aniołów Biznesu: 87

16

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Jak napisać profesjonalny biznesplan?

Jak napisać profesjonalny biznesplan? Jak napisać profesjonalny biznesplan? Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje... 6 1.1 Czym jest biznesplan?... 6 1.2 Kto może wykonać biznesplan?... 6 1.3

Bardziej szczegółowo

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim I. Proces transferu technologii II. Komercjalizacja wiedzy III. PNT a transfer technologii IV. Definicje Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy ABC Biznesu Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału firmy i otoczenia

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Nauki Administracji Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Projekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Warszawa 2004 1 Autor Barbara Pokorska Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Recenzent Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK

CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK Gdańsk 2010 SPIS TREŚCI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo