TYTUŁ ARTYKUŁU: "Przedsiębiorczość akademicka w projektach unijnych"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTUŁ ARTYKUŁU: "Przedsiębiorczość akademicka w projektach unijnych""

Transkrypt

1 TYTUŁ ARTYKUŁU: "Przedsiębiorczość akademicka w projektach unijnych" Summary Since the 1980 s of the last century, there has been an ongoing but gradual change in the role of universities in well-developed countries. Universities are no longer perceived solely as a research or didactic institutions, but are also seen as part of an innovative economic system that gives incentives for its development. Consequently, an academic entrepreneurship, which is an effect of a growing relationship between science and economy plays a more significant role. How does this situation affect Poland? Do we have an open space for creation and development of academic entrepreneurship in Poland, particularly during the financial perspective for UE projects in ? Streszczenie W krajach wysoko rozwiniętych od lat 80-tych ubiegłego wieku następuje stopniowe przewartościowanie roli szkół wyższych. Nie są one już postrzegane wyłącznie jako placówki dydaktyczne i badawcze, ale również jako istotny element systemu innowacyjnego, dostarczający impulsów dla dynamicznego rozwoju gospodarki. Znaczącą rolę zaczyna odgrywać przedsiębiorczość akademicka, która powstaje na styku relacji nauki z gospodarką. Jak na tym polu prezentuje się Polska? Czy w projektach unijnych na lata jest miejsce na tworzenie oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Polsce? Wstęp W krajach wysoko rozwiniętych od lat 80-tych ubiegłego wieku następuje stopniowe przewartościowanie roli szkół wyższych. Nie są one już postrzegane wyłącznie jako placówki dydaktyczne i badawcze, ale również jako istotny element systemu innowacyjnego, dostarczający impulsów dla dynamicznego rozwoju gospodarki. Znaczącą rolę zaczyna odgrywać przedsiębiorczość akademicka, którą uznaje się za wypadkową zacieśniających się relacji uczelni wyższych z gospodarką. Obecnie coraz mniej dziwi nas fakt, że osoby związane z uczelniami zakładają własne firmy. Co więcej mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym osoby ze środowisk akademickich podejmują działalność gospodarczą o charakterze innowacyjnym, wykorzystując technologie i produkty powstałe w wyniku prac B+R na uczelni. Z drugiej strony, pewnie każdy student słyszał przynajmniej raz w życiu o organizowanych konkursach na biznesplany, w ramach których młode osoby w zamian za zgłoszenie 1

2 opracowanego pomysłu biznesowego mogą otrzymać wsparcie finansowe niezbędne do wdrożenia idei w życie. To wszystko pokazuje, że takie zjawisko jak przedsiębiorczość akademicka naprawdę istnieje. Problem zaczyna się jednak, gdy zastanowimy się bliżej w jakim stopniu potencjał, który ona kreuje, jest wykorzystywany Przedsiębiorczość akademicka: a co to właściwie jest? Przedsiębiorczość akademicka jest terminem, którego używa się najczęściej dla określenia gospodarczej aktywności środowiska akademickiego (studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników uczelni wyższych). Pomimo faktu, że ośrodki akademickie w Polsce już od dłuższego czasu starały się współpracować z otoczeniem gospodarczym, to dopiero uregulowanie instytucjonalnych form przedsiębiorczości akademickiej ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. nadało prawdziwy impuls dla rozwoju tej formy przedsiębiorczości. Zgodnie z ustawą (art. 62) przedsiębiorczość akademicka realizowana jest poprzez tworzone akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub centra transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową. Głównym celem (art. 82) przyświecającym powstawaniu tych instytucji wsparcia przedsiębiorczości akademickiej jest poprawa wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki. O ile akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami, o tyle centrum transferu technologii powstaje celem sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki [1]. Jak widać, powyższe zapisy wcale nie definiują dokładnie roli i kompetencji tych instytucji w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto, brak jest obecnie stosownego uszczegółowienia w formie ustawowej, które doprecyzowałoby obszar i zakres funkcjonowania tychże organizacji. Inną sprawą - aczkolwiek bardzo istotną - pozostaje fakt, iż uczelnie wyższe broniące swojej autonomii mogą nie być zbyt skłonne do rezygnacji z przyznanych senatom uczelni prerogatyw w zakresie tworzenia i wpływania na ośrodki wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Szczególnie dynamicznie rozwijającą się inicjatywą na rzecz przedsiębiorczości w naszym kraju są akademickie inkubatory przedsiębiorczości. W tej chwili można mówić o pewnego rodzaju 2

3 boomie na tę formę wspierania przedsiębiorczości, gdyż inkubatory działają już praktycznie w każdym większym mieście na najlepszych uczelniach państwowych i niepaństwowych. W Polsce - generalnie rzecz ujmując - mamy do czynienia z funkcjonowaniem z jednej strony całej sieci inkubatorów przedsiębiorczości tworzonej i zarządzanej przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) z siedzibą w Warszawie, natomiast z drugiej strony z samodzielnie działającymi inkubatorami [2]. Na dodatkową uwagę zasługuje ta pierwsza inicjatywa, która została doceniona nominowaniem Fundacji przez Rząd RP do reprezentowania Polski w walce o Europejską Nagrodę Przedsiębiorczości za rok 2007r. Pomimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania, Fundacji AIP założonej w 2004 przez działaczy wywodzących się ze Studenckiego Forum BCC, do tej pory udało się założyć ponad 30 inkubatorów działających na najlepszych uczelniach wyższych w Polsce, gdzie w sumie przez trzy lata powstało ponad 700 firm. Największą zaletą inkubatorów jest minimalizacja kosztów i ryzyka związanego z realizacją własnego pomysłu biznesowego dzięki zastosowaniu innowacyjnego modelu prowadzenia firmy na zasadzie pionu Fundacji (obecnie jest prawie 400 takich firm). Oznacza to, że każda młoda osoba która zgłosi się do inkubatora z zamiarem założenia firmy (warunkiem jest wiek tej osoby poniżej 30 roku życia) otrzyma szeroki wachlarz technicznych i organizacyjnych form wsparcia (w ramach tzw. Preinkubacji) tak bardzo potrzebnego przy stawianiu pierwszych kroków w biznesie. Koszt jaki osoba zainteresowana prowadzeniem firmy w inkubatorze ponosi to jednorazowa opłata rejestracyjna 50 zł netto oraz uiszczana co miesiąc opłata w wysokości 200 z netto. W zamian, może ona liczyć na usługi z zakresu m.in.: księgowości, porad prawnych, zarządzania i doradztwa gospodarczego, marketingu i promocji, pozyskiwania zleceń. Ponadto, mając firmę w inkubatorze młody przedsiębiorca (który formalnie nadal pozostaje osobą fizyczną) ma zapewniony dostęp do własnego konta bankowego (wydzielone subkonto Fundacji), konta mailowego, powierzchni biurowej, komputera podłączonego do Internetu, drukarki, faksu, telefonu, jak i innych urządzeń przydatnych do prowadzenia firmy oraz spotkań biznesowych. W chwili obecnej Fundacja AIP jest w fazie udoskonalania oferty dla młodych przedsiębiorców, które jeszcze w większym stopniu będą w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby (m.in. mentoring). Warto dodać, że niewątpliwą zaletą prowadzenia firmy na zasadzie pionu Fundacji AIP jest fakt, iż nie wiąże się to z uzyskiwaniem samodzielnej osobowości prawnej, 3

4 dzięki czemu młody adept biznesu zwolniony jest z konieczności ponoszenia opłat związanych z rejestrowaniem i prowadzeniem firmy, a czas jej założenia ogranicza się w praktyce jedynie do czasu potrzebnego na podpisanie umowy z Fundacją. Okres wspomnianej preinkubacji (prowadzenia firmy na zasadzie pionu Fundacji AIP w inkubatorze) trwa max. 24 miesiące. Zwykle po tym okresie (lub nawet wcześniej) młodzi przedsiębiorcy są praktycznie przygotowani do prowadzenia własnej, już zarejestrowanej działalności gospodarczej, o czym świadczą liczne sukcesy firm opuszczających AIP [3]. Spółki typu spin-off Można powiedzieć, że akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii są podstawowymi instytucjami wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Z kolei podmiotami, do których ta pomoc trafia są coraz częściej tzw. spółki typu spin-off co jest kolejnym dowodem przeobrażeń w sposobie funkcjonowania uczelni wyższych i instytucji B+R oraz ich relacji z gospodarką. Rozwój sektora spółek spin-off jest najbardziej widoczny w państwach o wysokim stopniu instytucjonalizacji bazy naukowej, dostępności środków finansowych czy też wiedzy technologicznej oraz biznesowej (np. Wielka Brytania, USA, Finlandia). Spółki typu spin-off (tzw. spółki odpryskowe) oznaczają podmioty powstające w wyniku oddzielenia się od jednostki macierzystej (np. uczelni) celem podjęcia działalności gospodarczej, ażeby umożliwić komercjalizację badań i/lub transfer technologii. W przypadku instytucji naukowej jako jednostki macierzystej pomiotami tworzącymi spółki odpryskowe są pracownicy uczelni, jak również jej absolwenci [4]. W Polsce ten segment rynku jest stosunkowo mało dynamiczny, a jego rozwojowi przeszkadza szereg czynników, z którymi musi się zmagać każdy przedsiębiorca w kraju: wysokie podatki i koszty pracy, biurokracja, niska kultura przedsiębiorczości, słaba, ale droga ochrona własności przemysłowej. Ponadto, spin-off y są podmiotami gospodarczymi, z którymi wiąże się duże ryzyko - nie wiadomo przecież czy komercjalizacja wyników prac B+R, na bazie której powstała spółka zakończy się wdrożeniem, a następnie czy dany produkt znajdzie nabywcę. Jak się okazuje, warto jednak zaryzykować, gdyż to co pokazują doświadczenia państw zachodnich, spin-off y przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności gospodarki oraz wzrostu jej konkurencyjności. Ważną kwestią jest również to, że przed podjęciem decyzji o komercjalizacji wyników badań można skutecznie obniżyć ryzyko inwestycyjne poprzez dokonanie oceny pomysłu innowacyjnego pod kątem jego potencjału biznesowego. W rezultacie, produkty powstające na bazie pomysłów innowacyjnych oraz odpowiadające zapotrzebowaniu rynkowemu będą miały dużo większe szanse na końcowy sukces [5]. 4

5 Wsparcie ze strony uczelni Polskim władzom uczelni wyższych zarzuca się niekiedy niezrozumienie dla problematyki przedsiębiorczości akademickiej często brak dla niej miejsca obok misji dydaktycznej i badawczej szkół wyższych. Niemniej, jednak sytuacja na pewno idzie ku lepszemu o czym świadczyć może stale rosnące zainteresowanie tą tematyką w środowisku akademickim m.in. poprzez tworzenie przyuczelnianych instytucji wsparcia przedsiębiorczości akademickiej (inkubatory, centra transferu technologii), zakładanie uczelnianych biur karier organizujących cykliczne targi pracy, warsztaty i szkolenia oraz prowadzących doradztwo personalne. Z całą pewnością są to inicjatywy warte docenienia, ale czy wystarczające? Pomoc ze strony uczelni na zakładanie firm (zwłaszcza tych innowacyjnych) wymaga przełamania wielu barier, z którymi bez wsparcia publicznego czy też otoczenia gospodarczego trudno to sobie wyobrazić. Uczelniom wyższym potrzebny jest zastrzyk finansowy, który poprawi ich zaplecze infrastrukturalne (np. laboratoria), techniczne (specjalistyczna aparatura) oraz pozwoli zatrudnić fachowców legitymujących się wiedzą i zdolnościami managerskimi tak bardzo potrzebnymi przy komercjalizacji wyników prac B+R. Jednak przede wszystkim muszą zostać przełamane bariery mentalnościowe uczelnie wyższe, jak również otoczenie gospodarcze muszą zdać sobie sprawę, że współpraca nauki z gospodarką może przynieść wymierne efekty dla obu stron. Receptą na poprawę sytuacji przedsiębiorczości akademickiej, a co za tym idzie, na ilość komercjalizowanych wyników praca badawczych przez środowiska akademickie z całą pewnością może być budowanie kultury przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Młody człowiek, począwszy od szkoły podstawowej poprzez okres gimnazjum, liceum i wreszcie studia powinien mieć szansę nabycia praktycznej wiedzy z przedsiębiorczości [5]. Jest to istotne zwłaszcza w czasie studiów, kiedy młodzi ludzie coraz poważniej zastanawiają się nad wyborem późniejszej drogi zawodowej. Dlaczego już na tym etapie nie mieliby szansy przekonania się czy mają predyspozycje, żeby pracować na etacie czy może lepiej się sprawdzą na swoim, prowadząc własną firmę? Być może dobrym rozwiązaniem byłoby umożliwienie każdemu młodemu człowiekowi zweryfikowania swojego pomysłu biznesowego na zasadzie np. wirtualnej firmy, bez ponoszenia kosztów i ryzyka związanego z funkcjonowaniem firmy w warunkach realnych? Odpowiedź na to pytanie jest zapewne pozytywna co pokazuje przykład m.in. Finlandii, w której taki model edukacji sprawdza się już od wielu lat. 5

6 Wsparcie UE Rozwój przedsiębiorczości akademickiej w projektach unijnych odgrywa bardzo ważną rolę w nowej perspektywie finansowej dla Polski na lata Podstawowa strategia rozwoju kraju na lata , a więc Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) przewidują wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki [6]. U podstaw takiego myślenia leży przekonanie, iż efektywne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych przez gospodarkę przyczyni się do osiągnięcia ambitnych celów nakreślonych w NSRO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) stawia sobie za główny cel rozwój gospodarczy Polski w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Ma to zostać osiągnięte m.in. poprzez realizacje celów szczegółowych, w tym: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. W ramach PO IG wspierane mają być projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Istotnym czynnikiem dla tworzenia warunków dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce wydają się projekty realizowane w ramach Priorytetu I ( Badania i rozwój nowoczesnych technologii ) PO IG, którego celem jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Z kolei w ramach Priorytetu II ( Infrastruktura sfery B+R ) PO IG głównym celem jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowobadawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują działania realizowane w ramach Priorytetu III ( Kapitał dla innowacji ) PO IG. Podstawowym celem tego priorytetu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych (m.in. poprzez dofinansowanie funduszy kapitałowych typu seed capital). Przykładowo, celem Działania 3.1 PO IG (Priorytet III) jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie to obejmuje wsparcie dotyczące tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych 6

7 przedsiębiorstw, w tym spin-off ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępniania infrastruktury, usług niezbędnych dla nowopowstałego przedsiębiorcy oraz zasilenia kapitałowego. Otrzymana pomoc będzie miała charakter dwuetapowy: doradztwo (preinkubacja) i zasilenie kapitałowe. Osoba mająca innowacyjny pomysł na przedsiębiorstwo uzyska od wyspecjalizowanej instytucji (np. inkubator przedsiębiorczości) wsparcie doradcze w zakresie oceny innowacyjnego pomysłu oraz utworzenia przedsiębiorstwa w oparciu o ten pomysł (tzw. preinkubacja). Następnie, w przypadku zidentyfikowania szansy na komercyjny sukces utworzonego w ten sposób przedsiębiorstwa, otrzyma ono wsparcie kapitałowe poprzez inwestycję dokonywaną przez instytucję inkubującą. Inwestycja będzie polegała na objęciu udziałów lub akcji nowoutworzonego przedsiębiorstwa. Zasilenie kapitałowe przedsiębiorstwa będzie mogło objąć wyłącznie podmioty, które najpierw przeszły etap preinkubacji. O wsparcie ubiegać się będą mogły instytucje działające na rzecz innowacyjności (w tym inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii). Ze wsparcia przyznanego tym instytucjom docelowo korzystać będą potencjalni i powstali dzięki działaniom tych instytucji przedsiębiorcy. Dofinansowanie związane z inwestycjami w nowopowstałe przedsiębiorstwo wynosić bedzie max. 200 tyś euro (co musi stanowić poniżej 50% udziałów instytucji wspierającej w spółce). Uzupełnieniem działań w ramach PO IG na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej jest Priorytet V ( Dyfuzja innowacji ) PO IG. Dzięki temu priorytetowi możliwe będzie zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i niezbędnej infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych. W rezultacie będzie możliwe kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności, które przyczyniają się do komercjalizacji nauki i transferu technologii (m. in. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne zlokalizowane na obszarach o największym potencjale rozwojowym) [7]. Z punktu widzenia tworzenia kultury przedsiębiorczości w Polsce oraz zacieśniania relacji pomiędzy nauką a gospodarką, ważnym czynnikiem wydaje się efektywny rozwój zasobów ludzkich, który będzie realizowany poprzez projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Wśród wielu form wsparcia (m.in. podnoszenie i rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R, wzrost świadomości na temat roli nauki w rozwoju gospodarczym) warto szczególnie wymienić działanie, które jest bezpośrednio kierowane do przedsiębiorczości akademickiej, a mianowicie Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL , które jest realizowane na szczeblu regionalnym, natomiast projekty wyłaniane są w drodze konkursowej (Priorytet VIII Regionalne kadry 7

8 gospodarki ). Minimalna wartość projektu (jeżeli Instytucja Pośrednicząca nie określi inaczej) wynosi 50 tyś zł. Typy realizowanych projektów, o których dofinansowanie można się ubiegać to: staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach; promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out); szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out; Grupami docelowymi, do których wsparcie będzie priorytetowo kierowane są: przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe i naukowo-badawcze, pracownicy uczelni, jednostek naukowych i naukowo-badawczych, doktoranci, absolwenci (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci [8]. Na koniec nie można zapomnieć również o programach podejmowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, które adresowane są do organizatorów wspierających tę formę przedsiębiorczości w Polsce [2]. Podsumowanie zgoda buduje, niezgoda Kluczowa dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce wydaje się zmiana w sferze mentalności zarówno środowiska naukowego, jak i otoczenia gospodarczego. Każda ze stron musi zdać sobie w końcu sprawę, że jedynie współpraca tych dwóch obszarów może przynieść korzyści dla podniesienia konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej gospodarki. Trzeba 8

9 tutaj podkreślić, że istotna odpowiedzialność spoczywa również na politykach, którzy powinni tworzyć coraz lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce poprzez zmiany legislacyjne oraz zachęty podatkowe. Niemniej jednak, przedsiębiorczość akademicka, która przyczynia się do komercjalizacji wyników naukowych do przemysłu ma szansę stać się ważnym elementem przyspieszającym rozwój gospodarczy Polski. W obecnej perspektywie finansowej na lata nie brakuje projektów pośrednio lub nawet bezpośrednio skierowanych na eliminowanie barier utrudniających rozwój tej formy przedsiębiorczości w Polsce. W rezultacie, formy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej (m.in. wsparcie tworzenia firm typu spin-off, inkubatorów przedsiębiorczości, funduszy kapitałowych oraz rozwój oferty dydaktycznej uczelni) sprawiają, że liczba firm powstających w środowiskach akademickich będzie stale wzrastała, a wytwarzane przez nie produkty lub usługi z dużym prawdopodobieństwem znajdą swoich nabywców na rynku. Warunek wszakże pozostaje jeden: należy z dostępnych środków umiejętnie skorzystać! Marcin Torzewski 9

10 Bibliografia [1] Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dziennik Ustaw Nr 164, poz [2] [3] [4] P. Tamowicz, PARP: Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Spółki spin-off, Warszawa [5] Przedsiębiorczość akademicka w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Niebieskie Księgi, Nr 21, Gdańsk [6] Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost i gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją KE zatwierdzającą pewne elementy NSRO, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007r. [7] Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , dokument opracowany na podstawie PO IG , Warszawa, 7 lutego 2008r. [8] Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , dokument opracowany na podstawie PO KL , Warszawa, 18 września 2007r. 10

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny system wsparcia firm typu spin-off i spin-out w Małopolsce

Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny system wsparcia firm typu spin-off i spin-out w Małopolsce Małgorzata Ćwiek * Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny system wsparcia firm typu spin-off i spin-out w Małopolsce Wstęp Gospodarka XXI wieku określana jest mianem gospodarki

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości!

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! (dokument do konsultacji) Warszawa 2008 W nowoczesnym społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Tomasz Cichocki Grzegorz Gromada Jacek Guliński Sylwia Kmita Tomasz Krzyżyński Urszula Marchlewicz

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy

NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Komercjalizacja badań w instytucie PAN Słabe i mocne strony przedsiębiorcy NewConnect PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo