TYTUŁ ARTYKUŁU: "Przedsiębiorczość akademicka w projektach unijnych"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTUŁ ARTYKUŁU: "Przedsiębiorczość akademicka w projektach unijnych""

Transkrypt

1 TYTUŁ ARTYKUŁU: "Przedsiębiorczość akademicka w projektach unijnych" Summary Since the 1980 s of the last century, there has been an ongoing but gradual change in the role of universities in well-developed countries. Universities are no longer perceived solely as a research or didactic institutions, but are also seen as part of an innovative economic system that gives incentives for its development. Consequently, an academic entrepreneurship, which is an effect of a growing relationship between science and economy plays a more significant role. How does this situation affect Poland? Do we have an open space for creation and development of academic entrepreneurship in Poland, particularly during the financial perspective for UE projects in ? Streszczenie W krajach wysoko rozwiniętych od lat 80-tych ubiegłego wieku następuje stopniowe przewartościowanie roli szkół wyższych. Nie są one już postrzegane wyłącznie jako placówki dydaktyczne i badawcze, ale również jako istotny element systemu innowacyjnego, dostarczający impulsów dla dynamicznego rozwoju gospodarki. Znaczącą rolę zaczyna odgrywać przedsiębiorczość akademicka, która powstaje na styku relacji nauki z gospodarką. Jak na tym polu prezentuje się Polska? Czy w projektach unijnych na lata jest miejsce na tworzenie oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Polsce? Wstęp W krajach wysoko rozwiniętych od lat 80-tych ubiegłego wieku następuje stopniowe przewartościowanie roli szkół wyższych. Nie są one już postrzegane wyłącznie jako placówki dydaktyczne i badawcze, ale również jako istotny element systemu innowacyjnego, dostarczający impulsów dla dynamicznego rozwoju gospodarki. Znaczącą rolę zaczyna odgrywać przedsiębiorczość akademicka, którą uznaje się za wypadkową zacieśniających się relacji uczelni wyższych z gospodarką. Obecnie coraz mniej dziwi nas fakt, że osoby związane z uczelniami zakładają własne firmy. Co więcej mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym osoby ze środowisk akademickich podejmują działalność gospodarczą o charakterze innowacyjnym, wykorzystując technologie i produkty powstałe w wyniku prac B+R na uczelni. Z drugiej strony, pewnie każdy student słyszał przynajmniej raz w życiu o organizowanych konkursach na biznesplany, w ramach których młode osoby w zamian za zgłoszenie 1

2 opracowanego pomysłu biznesowego mogą otrzymać wsparcie finansowe niezbędne do wdrożenia idei w życie. To wszystko pokazuje, że takie zjawisko jak przedsiębiorczość akademicka naprawdę istnieje. Problem zaczyna się jednak, gdy zastanowimy się bliżej w jakim stopniu potencjał, który ona kreuje, jest wykorzystywany Przedsiębiorczość akademicka: a co to właściwie jest? Przedsiębiorczość akademicka jest terminem, którego używa się najczęściej dla określenia gospodarczej aktywności środowiska akademickiego (studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników uczelni wyższych). Pomimo faktu, że ośrodki akademickie w Polsce już od dłuższego czasu starały się współpracować z otoczeniem gospodarczym, to dopiero uregulowanie instytucjonalnych form przedsiębiorczości akademickiej ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. nadało prawdziwy impuls dla rozwoju tej formy przedsiębiorczości. Zgodnie z ustawą (art. 62) przedsiębiorczość akademicka realizowana jest poprzez tworzone akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub centra transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową. Głównym celem (art. 82) przyświecającym powstawaniu tych instytucji wsparcia przedsiębiorczości akademickiej jest poprawa wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki. O ile akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami, o tyle centrum transferu technologii powstaje celem sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki [1]. Jak widać, powyższe zapisy wcale nie definiują dokładnie roli i kompetencji tych instytucji w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto, brak jest obecnie stosownego uszczegółowienia w formie ustawowej, które doprecyzowałoby obszar i zakres funkcjonowania tychże organizacji. Inną sprawą - aczkolwiek bardzo istotną - pozostaje fakt, iż uczelnie wyższe broniące swojej autonomii mogą nie być zbyt skłonne do rezygnacji z przyznanych senatom uczelni prerogatyw w zakresie tworzenia i wpływania na ośrodki wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Szczególnie dynamicznie rozwijającą się inicjatywą na rzecz przedsiębiorczości w naszym kraju są akademickie inkubatory przedsiębiorczości. W tej chwili można mówić o pewnego rodzaju 2

3 boomie na tę formę wspierania przedsiębiorczości, gdyż inkubatory działają już praktycznie w każdym większym mieście na najlepszych uczelniach państwowych i niepaństwowych. W Polsce - generalnie rzecz ujmując - mamy do czynienia z funkcjonowaniem z jednej strony całej sieci inkubatorów przedsiębiorczości tworzonej i zarządzanej przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) z siedzibą w Warszawie, natomiast z drugiej strony z samodzielnie działającymi inkubatorami [2]. Na dodatkową uwagę zasługuje ta pierwsza inicjatywa, która została doceniona nominowaniem Fundacji przez Rząd RP do reprezentowania Polski w walce o Europejską Nagrodę Przedsiębiorczości za rok 2007r. Pomimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania, Fundacji AIP założonej w 2004 przez działaczy wywodzących się ze Studenckiego Forum BCC, do tej pory udało się założyć ponad 30 inkubatorów działających na najlepszych uczelniach wyższych w Polsce, gdzie w sumie przez trzy lata powstało ponad 700 firm. Największą zaletą inkubatorów jest minimalizacja kosztów i ryzyka związanego z realizacją własnego pomysłu biznesowego dzięki zastosowaniu innowacyjnego modelu prowadzenia firmy na zasadzie pionu Fundacji (obecnie jest prawie 400 takich firm). Oznacza to, że każda młoda osoba która zgłosi się do inkubatora z zamiarem założenia firmy (warunkiem jest wiek tej osoby poniżej 30 roku życia) otrzyma szeroki wachlarz technicznych i organizacyjnych form wsparcia (w ramach tzw. Preinkubacji) tak bardzo potrzebnego przy stawianiu pierwszych kroków w biznesie. Koszt jaki osoba zainteresowana prowadzeniem firmy w inkubatorze ponosi to jednorazowa opłata rejestracyjna 50 zł netto oraz uiszczana co miesiąc opłata w wysokości 200 z netto. W zamian, może ona liczyć na usługi z zakresu m.in.: księgowości, porad prawnych, zarządzania i doradztwa gospodarczego, marketingu i promocji, pozyskiwania zleceń. Ponadto, mając firmę w inkubatorze młody przedsiębiorca (który formalnie nadal pozostaje osobą fizyczną) ma zapewniony dostęp do własnego konta bankowego (wydzielone subkonto Fundacji), konta mailowego, powierzchni biurowej, komputera podłączonego do Internetu, drukarki, faksu, telefonu, jak i innych urządzeń przydatnych do prowadzenia firmy oraz spotkań biznesowych. W chwili obecnej Fundacja AIP jest w fazie udoskonalania oferty dla młodych przedsiębiorców, które jeszcze w większym stopniu będą w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby (m.in. mentoring). Warto dodać, że niewątpliwą zaletą prowadzenia firmy na zasadzie pionu Fundacji AIP jest fakt, iż nie wiąże się to z uzyskiwaniem samodzielnej osobowości prawnej, 3

4 dzięki czemu młody adept biznesu zwolniony jest z konieczności ponoszenia opłat związanych z rejestrowaniem i prowadzeniem firmy, a czas jej założenia ogranicza się w praktyce jedynie do czasu potrzebnego na podpisanie umowy z Fundacją. Okres wspomnianej preinkubacji (prowadzenia firmy na zasadzie pionu Fundacji AIP w inkubatorze) trwa max. 24 miesiące. Zwykle po tym okresie (lub nawet wcześniej) młodzi przedsiębiorcy są praktycznie przygotowani do prowadzenia własnej, już zarejestrowanej działalności gospodarczej, o czym świadczą liczne sukcesy firm opuszczających AIP [3]. Spółki typu spin-off Można powiedzieć, że akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii są podstawowymi instytucjami wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Z kolei podmiotami, do których ta pomoc trafia są coraz częściej tzw. spółki typu spin-off co jest kolejnym dowodem przeobrażeń w sposobie funkcjonowania uczelni wyższych i instytucji B+R oraz ich relacji z gospodarką. Rozwój sektora spółek spin-off jest najbardziej widoczny w państwach o wysokim stopniu instytucjonalizacji bazy naukowej, dostępności środków finansowych czy też wiedzy technologicznej oraz biznesowej (np. Wielka Brytania, USA, Finlandia). Spółki typu spin-off (tzw. spółki odpryskowe) oznaczają podmioty powstające w wyniku oddzielenia się od jednostki macierzystej (np. uczelni) celem podjęcia działalności gospodarczej, ażeby umożliwić komercjalizację badań i/lub transfer technologii. W przypadku instytucji naukowej jako jednostki macierzystej pomiotami tworzącymi spółki odpryskowe są pracownicy uczelni, jak również jej absolwenci [4]. W Polsce ten segment rynku jest stosunkowo mało dynamiczny, a jego rozwojowi przeszkadza szereg czynników, z którymi musi się zmagać każdy przedsiębiorca w kraju: wysokie podatki i koszty pracy, biurokracja, niska kultura przedsiębiorczości, słaba, ale droga ochrona własności przemysłowej. Ponadto, spin-off y są podmiotami gospodarczymi, z którymi wiąże się duże ryzyko - nie wiadomo przecież czy komercjalizacja wyników prac B+R, na bazie której powstała spółka zakończy się wdrożeniem, a następnie czy dany produkt znajdzie nabywcę. Jak się okazuje, warto jednak zaryzykować, gdyż to co pokazują doświadczenia państw zachodnich, spin-off y przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności gospodarki oraz wzrostu jej konkurencyjności. Ważną kwestią jest również to, że przed podjęciem decyzji o komercjalizacji wyników badań można skutecznie obniżyć ryzyko inwestycyjne poprzez dokonanie oceny pomysłu innowacyjnego pod kątem jego potencjału biznesowego. W rezultacie, produkty powstające na bazie pomysłów innowacyjnych oraz odpowiadające zapotrzebowaniu rynkowemu będą miały dużo większe szanse na końcowy sukces [5]. 4

5 Wsparcie ze strony uczelni Polskim władzom uczelni wyższych zarzuca się niekiedy niezrozumienie dla problematyki przedsiębiorczości akademickiej często brak dla niej miejsca obok misji dydaktycznej i badawczej szkół wyższych. Niemniej, jednak sytuacja na pewno idzie ku lepszemu o czym świadczyć może stale rosnące zainteresowanie tą tematyką w środowisku akademickim m.in. poprzez tworzenie przyuczelnianych instytucji wsparcia przedsiębiorczości akademickiej (inkubatory, centra transferu technologii), zakładanie uczelnianych biur karier organizujących cykliczne targi pracy, warsztaty i szkolenia oraz prowadzących doradztwo personalne. Z całą pewnością są to inicjatywy warte docenienia, ale czy wystarczające? Pomoc ze strony uczelni na zakładanie firm (zwłaszcza tych innowacyjnych) wymaga przełamania wielu barier, z którymi bez wsparcia publicznego czy też otoczenia gospodarczego trudno to sobie wyobrazić. Uczelniom wyższym potrzebny jest zastrzyk finansowy, który poprawi ich zaplecze infrastrukturalne (np. laboratoria), techniczne (specjalistyczna aparatura) oraz pozwoli zatrudnić fachowców legitymujących się wiedzą i zdolnościami managerskimi tak bardzo potrzebnymi przy komercjalizacji wyników prac B+R. Jednak przede wszystkim muszą zostać przełamane bariery mentalnościowe uczelnie wyższe, jak również otoczenie gospodarcze muszą zdać sobie sprawę, że współpraca nauki z gospodarką może przynieść wymierne efekty dla obu stron. Receptą na poprawę sytuacji przedsiębiorczości akademickiej, a co za tym idzie, na ilość komercjalizowanych wyników praca badawczych przez środowiska akademickie z całą pewnością może być budowanie kultury przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Młody człowiek, począwszy od szkoły podstawowej poprzez okres gimnazjum, liceum i wreszcie studia powinien mieć szansę nabycia praktycznej wiedzy z przedsiębiorczości [5]. Jest to istotne zwłaszcza w czasie studiów, kiedy młodzi ludzie coraz poważniej zastanawiają się nad wyborem późniejszej drogi zawodowej. Dlaczego już na tym etapie nie mieliby szansy przekonania się czy mają predyspozycje, żeby pracować na etacie czy może lepiej się sprawdzą na swoim, prowadząc własną firmę? Być może dobrym rozwiązaniem byłoby umożliwienie każdemu młodemu człowiekowi zweryfikowania swojego pomysłu biznesowego na zasadzie np. wirtualnej firmy, bez ponoszenia kosztów i ryzyka związanego z funkcjonowaniem firmy w warunkach realnych? Odpowiedź na to pytanie jest zapewne pozytywna co pokazuje przykład m.in. Finlandii, w której taki model edukacji sprawdza się już od wielu lat. 5

6 Wsparcie UE Rozwój przedsiębiorczości akademickiej w projektach unijnych odgrywa bardzo ważną rolę w nowej perspektywie finansowej dla Polski na lata Podstawowa strategia rozwoju kraju na lata , a więc Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) przewidują wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki [6]. U podstaw takiego myślenia leży przekonanie, iż efektywne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych przez gospodarkę przyczyni się do osiągnięcia ambitnych celów nakreślonych w NSRO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) stawia sobie za główny cel rozwój gospodarczy Polski w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Ma to zostać osiągnięte m.in. poprzez realizacje celów szczegółowych, w tym: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. W ramach PO IG wspierane mają być projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Istotnym czynnikiem dla tworzenia warunków dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce wydają się projekty realizowane w ramach Priorytetu I ( Badania i rozwój nowoczesnych technologii ) PO IG, którego celem jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Z kolei w ramach Priorytetu II ( Infrastruktura sfery B+R ) PO IG głównym celem jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowobadawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują działania realizowane w ramach Priorytetu III ( Kapitał dla innowacji ) PO IG. Podstawowym celem tego priorytetu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych (m.in. poprzez dofinansowanie funduszy kapitałowych typu seed capital). Przykładowo, celem Działania 3.1 PO IG (Priorytet III) jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie to obejmuje wsparcie dotyczące tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych 6

7 przedsiębiorstw, w tym spin-off ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępniania infrastruktury, usług niezbędnych dla nowopowstałego przedsiębiorcy oraz zasilenia kapitałowego. Otrzymana pomoc będzie miała charakter dwuetapowy: doradztwo (preinkubacja) i zasilenie kapitałowe. Osoba mająca innowacyjny pomysł na przedsiębiorstwo uzyska od wyspecjalizowanej instytucji (np. inkubator przedsiębiorczości) wsparcie doradcze w zakresie oceny innowacyjnego pomysłu oraz utworzenia przedsiębiorstwa w oparciu o ten pomysł (tzw. preinkubacja). Następnie, w przypadku zidentyfikowania szansy na komercyjny sukces utworzonego w ten sposób przedsiębiorstwa, otrzyma ono wsparcie kapitałowe poprzez inwestycję dokonywaną przez instytucję inkubującą. Inwestycja będzie polegała na objęciu udziałów lub akcji nowoutworzonego przedsiębiorstwa. Zasilenie kapitałowe przedsiębiorstwa będzie mogło objąć wyłącznie podmioty, które najpierw przeszły etap preinkubacji. O wsparcie ubiegać się będą mogły instytucje działające na rzecz innowacyjności (w tym inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii). Ze wsparcia przyznanego tym instytucjom docelowo korzystać będą potencjalni i powstali dzięki działaniom tych instytucji przedsiębiorcy. Dofinansowanie związane z inwestycjami w nowopowstałe przedsiębiorstwo wynosić bedzie max. 200 tyś euro (co musi stanowić poniżej 50% udziałów instytucji wspierającej w spółce). Uzupełnieniem działań w ramach PO IG na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej jest Priorytet V ( Dyfuzja innowacji ) PO IG. Dzięki temu priorytetowi możliwe będzie zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i niezbędnej infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych. W rezultacie będzie możliwe kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności, które przyczyniają się do komercjalizacji nauki i transferu technologii (m. in. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne zlokalizowane na obszarach o największym potencjale rozwojowym) [7]. Z punktu widzenia tworzenia kultury przedsiębiorczości w Polsce oraz zacieśniania relacji pomiędzy nauką a gospodarką, ważnym czynnikiem wydaje się efektywny rozwój zasobów ludzkich, który będzie realizowany poprzez projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Wśród wielu form wsparcia (m.in. podnoszenie i rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R, wzrost świadomości na temat roli nauki w rozwoju gospodarczym) warto szczególnie wymienić działanie, które jest bezpośrednio kierowane do przedsiębiorczości akademickiej, a mianowicie Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL , które jest realizowane na szczeblu regionalnym, natomiast projekty wyłaniane są w drodze konkursowej (Priorytet VIII Regionalne kadry 7

8 gospodarki ). Minimalna wartość projektu (jeżeli Instytucja Pośrednicząca nie określi inaczej) wynosi 50 tyś zł. Typy realizowanych projektów, o których dofinansowanie można się ubiegać to: staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach; promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out); szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out; Grupami docelowymi, do których wsparcie będzie priorytetowo kierowane są: przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe i naukowo-badawcze, pracownicy uczelni, jednostek naukowych i naukowo-badawczych, doktoranci, absolwenci (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci [8]. Na koniec nie można zapomnieć również o programach podejmowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, które adresowane są do organizatorów wspierających tę formę przedsiębiorczości w Polsce [2]. Podsumowanie zgoda buduje, niezgoda Kluczowa dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce wydaje się zmiana w sferze mentalności zarówno środowiska naukowego, jak i otoczenia gospodarczego. Każda ze stron musi zdać sobie w końcu sprawę, że jedynie współpraca tych dwóch obszarów może przynieść korzyści dla podniesienia konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej gospodarki. Trzeba 8

9 tutaj podkreślić, że istotna odpowiedzialność spoczywa również na politykach, którzy powinni tworzyć coraz lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce poprzez zmiany legislacyjne oraz zachęty podatkowe. Niemniej jednak, przedsiębiorczość akademicka, która przyczynia się do komercjalizacji wyników naukowych do przemysłu ma szansę stać się ważnym elementem przyspieszającym rozwój gospodarczy Polski. W obecnej perspektywie finansowej na lata nie brakuje projektów pośrednio lub nawet bezpośrednio skierowanych na eliminowanie barier utrudniających rozwój tej formy przedsiębiorczości w Polsce. W rezultacie, formy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej (m.in. wsparcie tworzenia firm typu spin-off, inkubatorów przedsiębiorczości, funduszy kapitałowych oraz rozwój oferty dydaktycznej uczelni) sprawiają, że liczba firm powstających w środowiskach akademickich będzie stale wzrastała, a wytwarzane przez nie produkty lub usługi z dużym prawdopodobieństwem znajdą swoich nabywców na rynku. Warunek wszakże pozostaje jeden: należy z dostępnych środków umiejętnie skorzystać! Marcin Torzewski 9

10 Bibliografia [1] Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dziennik Ustaw Nr 164, poz [2] [3] [4] P. Tamowicz, PARP: Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Spółki spin-off, Warszawa [5] Przedsiębiorczość akademicka w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Niebieskie Księgi, Nr 21, Gdańsk [6] Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost i gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją KE zatwierdzającą pewne elementy NSRO, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007r. [7] Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , dokument opracowany na podstawie PO IG , Warszawa, 7 lutego 2008r. [8] Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , dokument opracowany na podstawie PO KL , Warszawa, 18 września 2007r. 10

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości!

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! (dokument do konsultacji) Warszawa 2008 W nowoczesnym społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020 0,7 mld euro Pomoc Techniczna 2 I Oś Priorytetowa Badania i Innowacje 100 mln euro Cel Szczegółowy: 1. Zwiększone urynkowienie działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Patent Plus i Kreator Innowacyjności

Patent Plus i Kreator Innowacyjności Olaf Gajl Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Patent Plus i Kreator Innowacyjności Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Cele Programu Patent PLUS 1. usprawnienie procesu

Bardziej szczegółowo

ŚPI Śląski Program Innowacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚPI Śląski Program Innowacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŚPI Śląski Program Innowacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W drugiej połowie XX wieku nastąpił - zapoczątkowany w USA - znaczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Małgorzata Wawrzyniak I. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce w kontekście komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI ZBUDUJ SWOJĄ STRATEGIĘ OCHRONY SEMINARIUM URZĘDU PATENTOWEGO RP - WARSZAWA, 10 PAŹDZIERNIK 2016 Dominik

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Działająca od 2004 roku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Krzysztof Pawłowski Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu Konferencja Polityka regionalna doświadczenia i perspektywy Kraków, 19-20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ dr inż. Urszula Szachowicz Kierownik projektu UDANY STRAT Z UNI 3 Konferencja regionalna Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne 2009 Łukasz Sztern Zespół Innowacji i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne Warszawa, 05 maja 2009r. Działania wspierające tworzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur PI Innowacje Przyszłością Regionu Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur - Celem głównym projektu jest ułatwienie powstawania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH)

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH) (z perspektywy AGH) Mielec 2011 frontiernerds.com W uczelniach przyzwyczailiśmy się do zdobywania pieniędzy w formie projektów. Natomiast głównym źródłem funduszy na działania innowacyjne takiej uczelni

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Instrumenty wspierania transferu technologii przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Patent PLUS wsparcie patentowania wynalazków, Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo