Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Adres pocztowy: os. Złotej Jesieni 1 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Urszula Giza Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 11

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Usługa obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem w rachunku bieżącym w wysokości ,00 PLN dla Szpitala w okresie od r. do r., II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1). Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem w rachunku bieżącym dla Szpitala w okresie od r. do r., - zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 2. Szczególne warunki zamówienia: Usługa kompleksowej obsługi rachunku bankowego obejmuje : 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (co najmniej 4), 2) Świadczenie usług w systemie elektronicznej obsługi bankowej z uwzględnieniem zasad ochrony informacji o wynagrodzeniach pracowników, przy czym: - przychodzące na rachunek bankowy środki pieniężne są księgowane tego samego dnia, - wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne, wysyłane przez Szpital w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godz są przekazywane do banku beneficjenta (kontrahenci i pracownicy Szpitala) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Szpitala, - składanie poleceń przelewu, - dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków, - zachowanie poufności dokonywanych transakcji, - przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, - wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd., - możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem), - generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu, - eksport i import danych do i z systemu finansowo księgowego Zamawiającego, - ściąganie wyciągów bankowych, - możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów (tzw. wtórniki). 3) Przelewy zbiorcze (kilka faktur do jednego kontrahenta). 4) Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia (pismo, telefonicznie). 5) Realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego. 6) Realizacja przelewu w systemie SORBNET. 7) Wyciągi bankowe wymagana jest forma elektroniczna dostępna w programie bankowym. 8) Zakładanie automatycznych lokat overnight po godzinie oraz po wszystkich operacjach dokonywanych w ciągu dnia dla środków pieniężnych w wysokości powyżej ,00 zł oraz dokonywanie negocjowanych lokat terminowych. 9) Wydanie karty wzorów podpisu i podpisu elektronicznego dla użytkowników (wydanie duplikatów), 10) Opłaty za użytkowników dysponujących podpisem elektronicznym. 11) Opłata za zmianę karty podpisów. 12) Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota do ,00 zł do 4 razy w miesiącu (zasilenie konta gotówką księgowane tego samego dnia, prowizja od wpłaty zwarta w ryczałcie miesięcznym). 13) Udzielanie telefonicznych informacji (np. o stanie środków pieniężnych oraz innych informacji w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej). 14) Bezpłatna instalacja i bieżący serwis systemu elektronicznej obsługi bankowej, w szczególności: - zainstalowanie oprogramowania, 2 / 11

3 - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania, - importu / exportu danych z systemu bankowości elektronicznej do programu finansowo księgowego Szpitala (program ten aktualnie współpracuje z systemem bankowym VideoTel). Zamawiający posiada następujące oprogramowanie Rejestr Bankowy firmy ABG S.A., aktualnie współpracujący z Home Banking Videotel. - serwisowanie systemu bankowości elektronicznej - przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach. 15) W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu teleserwis umożliwiający telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków. 16) Wyznaczenie ze strony banku opiekuna Szpitala, który będzie odpowiedzialny za całokształt współpracy. 17) Przyjęcie i wykonywanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji krajowych oraz zagranicznych (możliwość dokonywania płatności obcej walucie). 18) Wpłaty kwot z zagranicy. 19) Wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń. 20) Miesięczne oprocentowanie kont (naliczenie odsetek), 21) Przechowanie depozytów, udostępnienie skrytki bankowej dla wartościowych depozytów pacjentów Szpitala. 22) Realizacja przelewu w formie papierowej u pracownika w placówce Banku. 23) Wszystkie pozostałe czynności, opłaty związane z prowadzeniem w/w rachunków nie przewidzianych na dzień specyfikacji. 24) Za wymienione usługi w punktach od 1 do 23 Spółka uiszczać będzie opłatę ryczałtową płatną na koniec każdego miesiąca 2). Kredyt w rachunku bieżącym(odnawialny**): a) wysokość kredytu ,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100), b) w okresie umowy bank, bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie kredytem oraz za gotowość (tj. salda niewykorzystanej części kredytu). c) miesięczna spłata odsetek - odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Odsetki będą obciążały rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w dni wolne lub święta, zapłata odsetek nastąpi w dniu poprzedzającym. d) Skumulowana opłata dotycząca kredytu w rachunku bieżącym, powinna obejmować: - prowizję przygotowawczą (płatna tylko jeden raz przy pierwszym uruchomieniu kredytu), - oprocentowanie, - marżę banku. e) Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M), obowiązującą na 2 dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększoną o stalą marżę banku (przy czym: do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni). * do wyliczenia należy przyjąć pełną wartość kredytu tj ,00 zł. f) Całkowita spłata kredytu następuje w dacie zakończenia umowy. g) Do wyliczenia kosztu obsługi kredytu należy przyjąć wskaźnik WIBOR dla depozytów złotówkowych 1M z dnia r. h) Zabezpieczenie kredytu - przelew wierzytelności z tytułu zawartych umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ (za wyjątkiem umowy nr 061/200324/SZP01/2011 w okresie r.). Dodatkowo Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 150% wartości kredytu. deklarowane obroty za cały okres trwania umowy wynoszą : ,00 zł/ miesiąc średnia liczba realizowanych przelewów: (przy czym przelewy wykonywane są zbiorczo dla kilku faktur dotyczących jednego kontrahenta), - średnia ilość przelewów pracowniczych 1300/miesiąc 3 / 11

4 Poniżej podane dokumenty niezbędne do określenia zdolności kredytowej Zamawiającego zostaną na wniosek Wykonawców udostępnione w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój 15 B II piętro 1) Umowy z NFZ na 2013r 2) KRS 3) Sprawozdanie finansowe za rok 2011, oraz RZ i S za IX i X ) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, 5) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 6) Planowane wyniki finansowe w latach ) Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, 8) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek, 9) opinia bankowa wydana przez bank obsługujący rachunek podstawowy Zamawiającego oraz opinia bankowa wydana przez bank udzielający kredytu II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 4 / 11

5 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 7/ZP/2013 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_Rydygierkrakow Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/01/2013 (dd/mm/rrrr) 5 / 11

6 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: sekcja II.1.5 1). Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem w rachunku bieżącym dla Szpitala w okresie od r. do r., - zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 2. Szczególne warunki zamówienia: Usługa kompleksowej obsługi rachunku bankowego obejmuje : 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (co najmniej 4), 2) Świadczenie usług w systemie elektronicznej obsługi bankowej z uwzględnieniem zasad ochrony informacji o wynagrodzeniach pracowników, przy czym: - przychodzące na rachunek bankowy środki pieniężne są księgowane tego samego dnia, Powinno być: 1). Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem w rachunku bieżącym dla Szpitala w okresie od r. do r., - zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 2. Szczególne warunki zamówienia: Usługa kompleksowej obsługi rachunku bankowego obejmuje : 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (co najmniej 10), 2) Świadczenie usług w systemie elektronicznej obsługi bankowej z uwzględnieniem zasad ochrony informacji o wynagrodzeniach pracowników, przy czym: - przychodzące na rachunek bankowy środki pieniężne są księgowane tego samego dnia, 6 / 11

7 - wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne, wysyłane przez Szpital w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godz są przekazywane do banku beneficjenta (kontrahenci i pracownicy Szpitala) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Szpitala, - składanie poleceń przelewu, - dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków, - zachowanie poufności dokonywanych transakcji, - przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, - wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd., - możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem), - generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu, - eksport i import danych do i z systemu finansowo księgowego Zamawiającego, - ściąganie wyciągów bankowych, - możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów (tzw. wtórniki). 3) Przelewy zbiorcze (kilka faktur do jednego kontrahenta). 4) Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia (pismo, telefonicznie). 5) Realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego. 6) Realizacja przelewu w systemie SORBNET. 7) Wyciągi bankowe wymagana jest forma elektroniczna dostępna w programie bankowym. 8) Zakładanie automatycznych lokat overnight po godzinie oraz po wszystkich operacjach dokonywanych w ciągu dnia dla środków pieniężnych w wysokości powyżej ,00 zł oraz dokonywanie negocjowanych lokat terminowych. - wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne, wysyłane przez Szpital w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godz są przekazywane do banku beneficjenta (kontrahenci i pracownicy Szpitala) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Szpitala, - składanie poleceń przelewu, - dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków, - zachowanie poufności dokonywanych transakcji, - przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, - wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd., - możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem), - generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu, - eksport i import danych do i z systemu finansowo księgowego Zamawiającego, - ściąganie wyciągów bankowych, - możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów (tzw. wtórniki). 3) Przelewy zbiorcze (kilka faktur do jednego kontrahenta). 4) Usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia (pismo, telefonicznie). 5) Realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego. 6) Realizacja przelewu w systemie SORBNET. 7) Wyciągi bankowe wymagana jest forma elektroniczna dostępna w programie bankowym. 8) Zakładanie automatycznych lokat overnight po godzinie oraz po wszystkich operacjach dokonywanych w ciągu dnia dla środków pieniężnych w wysokości powyżej ,00 zł oraz dokonywanie negocjowanych lokat terminowych. 7 / 11

8 9) Wydanie karty wzorów podpisu i podpisu elektronicznego dla użytkowników (wydanie duplikatów), 10) Opłaty za użytkowników dysponujących podpisem elektronicznym. 11) Opłata za zmianę karty podpisów. 12) Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota do ,00 zł do 4 razy w miesiącu (zasilenie konta gotówką księgowane tego samego dnia, prowizja od wpłaty zwarta w ryczałcie miesięcznym). 13) Udzielanie telefonicznych informacji (np. o stanie środków pieniężnych oraz innych informacji w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej). 14) Bezpłatna instalacja i bieżący serwis systemu elektronicznej obsługi bankowej, w szczególności: - zainstalowanie oprogramowania, - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania, - importu / exportu danych z systemu bankowości elektronicznej do programu finansowo księgowego Szpitala (program ten aktualnie współpracuje z systemem bankowym VideoTel). Zamawiający posiada następujące oprogramowanie Rejestr Bankowy firmy ABG S.A., aktualnie współpracujący z Home Banking Videotel. - serwisowanie systemu bankowości elektronicznej - przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach. 15) W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu teleserwis umożliwiający telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków. 16) Wyznaczenie ze strony banku opiekuna Szpitala, który będzie odpowiedzialny za całokształt współpracy. 9) Wydanie karty wzorów podpisu i podpisu elektronicznego dla użytkowników (wydanie duplikatów), 10) Opłaty za użytkowników dysponujących podpisem elektronicznym. 11) Opłata za zmianę karty podpisów. 12) Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota do ,00 zł do 4 razy w miesiącu (zasilenie konta gotówką księgowane tego samego dnia, prowizja od wpłaty zwarta w ryczałcie miesięcznym). 13) Udzielanie telefonicznych informacji (np. o stanie środków pieniężnych oraz innych informacji w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej). 14) Bezpłatna instalacja i bieżący serwis systemu elektronicznej obsługi bankowej, w szczególności: - zainstalowanie oprogramowania, - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania, - importu / exportu danych z systemu bankowości elektronicznej do programu finansowo księgowego Szpitala (program ten aktualnie współpracuje z systemem bankowym VideoTel). Zamawiający posiada następujące oprogramowanie Rejestr Bankowy firmy ABG S.A., aktualnie współpracujący z Home Banking Videotel. - serwisowanie systemu bankowości elektronicznej - przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach. 15) W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu teleserwis umożliwiający telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków. 16) Wyznaczenie ze strony banku opiekuna Szpitala, który będzie odpowiedzialny za całokształt współpracy. 8 / 11

9 17) Przyjęcie i wykonywanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji krajowych oraz zagranicznych (możliwość dokonywania płatności obcej walucie). 18) Wpłaty kwot z zagranicy. 19) Wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń. 20) Miesięczne oprocentowanie kont (naliczanie odsetek). 21) Przechowanie depozytów, udostępnienie skrytki bankowej dla wartościowych depozytów pacjentów Szpitala. 22) Realizacja przelewu w formie papierowej u pracownika w placówce Banku. 23) Wszystkie pozostałe czynności, opłaty związane z prowadzeniem w/ w rachunków nie przewidzianych na dzień specyfikacji. 24) Za wymienione usługi w punktach od 1 do 23 Spółka uiszczać będzie opłatę ryczałtową płatną na koniec każdego miesiąca 2). Kredyt w rachunku bieżącym(odnawialny**): a) wysokość kredytu ,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100), b) w okresie umowy bank, nie będzie pobierał prowizji za administrowanie kredytem oraz za gotowość (tj. salda niewykorzystanej części kredytu). c) miesięczna spłata odsetek - odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Odsetki będą obciążały rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w dni wolne lub święta, zapłata odsetek nastąpi w dniu poprzedzającym. d) Skumulowana opłata dotycząca kredytu w rachunku bieżącym, powinna obejmować: - prowizję przygotowawczą (płatna tylko jeden raz przy pierwszym uruchomieniu kredytu), - oprocentowanie, - marżę banku. 17) Przyjęcie i wykonywanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji krajowych oraz zagranicznych (możliwość dokonywania płatności obcej walucie). 18) Wpłaty kwot z zagranicy. 19) Wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń. 20) Oprocentowanie konta w układzie miesięcznym, 21) Przechowanie depozytów, udostępnienie skrytki bankowej dla wartościowych depozytów pacjentów Szpitala. 22) Realizacja przelewu w formie papierowej u pracownika w placówce Banku. 23) Wszystkie pozostałe czynności, opłaty związane z prowadzeniem w/ w rachunków nie przewidzianych na dzień specyfikacji. 24) Za wymienione usługi w punktach od 1 do 23 Spółka uiszczać będzie opłatę ryczałtową płatną na koniec każdego miesiąca 25) Spółka zastrzega sobie możliwość zakładania lokat oraz zaciąganie kredytów w innych bankach 2). Kredyt w rachunku bieżącym(odnawialny**): a) wysokość kredytu ,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100), b) w okresie umowy bank, nie będzie pobierał prowizji za administrowanie kredytem oraz za gotowość (tj. salda niewykorzystanej części kredytu). c) miesięczna spłata odsetek - odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Odsetki będą obciążały rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w dni wolne lub święta, zapłata odsetek nastąpi w dniu poprzedzającym. d) opłata dotycząca kredytu w rachunku bieżącym, powinna obejmować: 9 / 11

10 e) Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M), obowiązującą na 2 dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększoną o stalą marżę banku (przy czym: do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni). * do wyliczenia należy przyjąć pełną wartość kredytu tj ,00 zł. f) Całkowita spłata kredytu następuje w dacie zakończenia umowy. g) Do wyliczenia kosztu obsługi kredytu należy przyjąć wskaźnik WIBOR dla depozytów złotówkowych 1M z dnia r. h) Zabezpieczenie kredytu - przelew wierzytelności z tytułu zawartych umów umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ (za wyjątkiem umowy nr 051/ /SZP01/2011 w okresie r.) Dodatkowo Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 150% wartości kredytu. deklarowane obroty za cały okres trwania umowy wynoszą : ,00 zł/ miesiąc średnia liczba realizowanych przelewów: (przy czym przelewy wykonywane są zbiorczo dla kilku faktur dotyczących jednego kontrahenta), - średnia ilość przelewów pracowniczych 1300/miesiąc Poniżej podane dokumenty niezbędne do określenia zdolności kredytowej Zamawiającego zostaną na wniosek Wykonawców udostępnione w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój 15 B II piętro 1) Umowy z NFZ na 2013r - prowizję przygotowawczą (płatna tylko jeden raz przy pierwszym uruchomieniu kredytu), - oprocentowanie, - marżę banku. e) Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M), obowiązującą na 2 dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększoną o stalą marżę banku (przy czym: do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni). * do wyliczenia należy przyjąć pełną wartość kredytu tj ,00 zł. f) Całkowita spłata kredytu następuje nie później niż w dacie zakończenia umowy kredytowej. g) Do wyliczenia kosztu obsługi kredytu należy przyjąć wskaźnik WIBOR dla depozytów złotówkowych 1M z dnia r. h) Zabezpieczenie kredytu - przelew wierzytelności z tytułu zawartej umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ o wartości miesięcznej nie mniejszej niż wartość przewidywana zaciągniętego kredytu. Dodatkowo Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 150% wartości kredytu. deklarowane obroty za cały okres trwania umowy wynoszą : ,00 zł/ miesiąc średnia liczba realizowanych przelewów: (przy czym przelewy wykonywane są zbiorczo dla kilku faktur dotyczących jednego kontrahenta), - średnia ilość przelewów pracowniczych 1300/miesiąc Poniżej podane dokumenty niezbędne do określenia zdolności kredytowej Zamawiającego 10 / 11

11 2) KRS 3) Sprawozdanie finansowe za rok 2011, oraz RZ i S za IX i X ) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, 5) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 6) Planowane wyniki finansowe w latach ) Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, 8) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek, 9) opinia bankowa wydana przez bank obsługujący rachunek podstawowy Zamawiającego oraz opinia bankowa wydana przez bank udzielający kredytu zostaną na wniosek Wykonawców udostępnione w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój 15 B II piętro 1) Umowy z NFZ na 2013r 2) KRS 3) Sprawozdanie finansowe za rok 2011, oraz RZ i S za IX i X ) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, 5) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 6) Planowane wyniki finansowe w latach ) Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, 8) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek, 9) opinia bankowa wydana przez bank obsługujący rachunek podstawowy Zamawiającego oraz opinia bankowa wydana przez bank udzielający kredytu VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: Powinno być: VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14/01/2013 (dd/mm/rrrr) - ID: / 11

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo