Zapytanie Ofertowe nr 5/PZO/2013 o wartości przekraczającej tyś euro netto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe nr 5/PZO/2013 o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto"

Transkrypt

1 Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Gałęzowskiego 6/ Rzeszów Rzeszów, r. Zapytanie Ofertowe nr 5/PZO/2013 o wartości przekraczającej tyś euro netto DOTYCZY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na realizację szkoleń z zakresu podniesienia/nabycia kwalifikacji zawodowych * adekwatnych do wymagań rynku pracy realizowanych w ramach projektu Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement, nr umowy UDA- POKL /12-00, finansowanego w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Określenie trybu zamówienia: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. oraz w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. * klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17 maja 2010 r. ). 1

2 2 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja szkoleń z zakresu podniesienia/nabycia kwalifikacji zawodowych adekwatnych do wymagań rynku pracy obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne z zakresu: 1. Rysownik geodezyjny z obsługą AutoCAD, Ilość godzin: 100 Kod zawodu: praca z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb, rysowanie i modyfikowanie obiektów, zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie, tworzenie wyrwań, przekrojów. 2. Operator koparko ładowarki Ilość godzin: 180 Kod zawodu: Bezpieczeństwo i higiena pracy, użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne 3. Monter elektroniki samochodowej Ilość godzin: 40 Kod zawodu: osprzęt elektryczny samochodu, montaż auto alarmów, zabezpieczenia samochodowe, czujniki cofania i parkowania, systemy nawigacji, instalacja radioodtwarzaczy, sprzętu audio i anten, oświetlenie xenonowe. 4. Pomocnik mechanika z zakresu instalacji i obsługi klimatyzacji Ilość godzin: 18 Kod zawodu: Liczba osób: 2 2

3 zakres tematyczny: budowa i zasada działania układu klimatyzacji, diagnozowanie najczęściej spotykanych usterek, wymiana i montaż sprężarki w układzie klimatyzacji, elektryczny i elektroniczny układ sterowania klimatyzacją, problemy z nowymi sprężarkami sterowanymi elektrozaworem, serwis i profilaktyka obsługi układu klimatyzacji. 5. Spawacz metodą MAG Ilość godzin: 112 Kod zawodu: Bezpieczeństwo i higiena pracy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, materiały dodatkowe do spawania, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry, zajęcia praktyczne 6. Specjalista do spraw marketingu i handlu, Ilość godzin: 120 Kod zawodu: zakres tematyczny: Pojęcie marketingu, wizerunek i wiarygodność firmy oraz produktu, narzędzia marketingu, strategia marketingowa firmy, budowanie planu marketingowego, pozycjonowanie oferty handlowej i segmentacja rynku, negocjacje handlowe, nowoczesne techniki sprzedaży z elementami zastosowania technologii informacyjno komunikacyjnych w procesach handlowych, 7. Kosztorysant budowlany Ilość godzin: 100 Kod zawodu: zakres tematyczny: podstawy kosztorysowania i normowania, zasady przedmiarowania i obramowania, metody kosztorysowania, wybrane aspekty prawa budowlanego, materiały budowlane, zajęcia praktyczne 8. Specjalista ds. rachunkowości Ilość godzin: 120 Kod zawodu:

4 Liczba osób: 3 zakres tematyczny: rachunkowość z elementami etyki zawodowej, zagadnienia z prawa podatkowego, zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego 9. Bukieciarz Ilość godzin 60 Kod zawodu: Podstawy bukieciarstwa, zasady zestawień kolorystycznych, zbiór, suszenie i utrwalanie roślin- techniki, pielęgnacja roślin ciętych i doniczkowych i ich przygotowanie do sprzedaży, podstawy układania roślin w ręku i pojemnikach, kompozycje okazjonalne, dekoracja wnętrz, stołów i aut 10. Projektant grafiki Ilość godzin 100 Kod zawodu: Liczba osób: 3 obsługa programów 3d Max Studio, COREL, PHOTOSHOP 11. Specjalista żywienia człowieka Ilość godzin: 80 Kod zawodu: Zagadnienia dotyczące fizjologii, jakości i technologii żywności, chorób dieto zależnych, dieto profilaktyki i leczenia żywieniem 12. Konstruktor odzieży Ilość godzin 42 Kod zawodu: zakres tematyczny: Projektowanie i modelowanie odzieży 4

5 13. Fryzjer zwierząt (groomer) Ilość godzin: 160 Kod zawodu: podstawy wiedzy o zachowaniu psa i postępowaniu z psem w salonie, organizacja pracy salonu pielęgnacji zwierząt, zajęcia praktyczne z pielęgnacji psów 14. Pomocnik ciastkarza: Liczba godzin: 100 Kod zawodu: Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym, technologie cukiernicze z zasadami żywienia, technologie prac ciastkarsko cukierniczych, wyroby ciastkarsko - cukiernicze na specjalne okazje. 3 Wymagania obligatoryjne 1. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z przedmiotem zamówienia w 1 w okresie od czerwca 2013 r. do lipca 2013 r. Realizacja szkolenia przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie poszczególnych zleceń Zamawiającego. 2. Miejsce wykonania usługi: województwo podkarpackie w pomieszczeniach dostosowanych do prowadzenia szkoleń, odpowiednio wyposażonych, zapewniających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynagrodzenia trenerów, wynajmu sal, materiałów szkoleniowych, wyżywienia, egzaminu, certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu. 4. Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym czasie wskazanym w par. 2 pkt. 1 zapytania ofertowego, przy przyjęciu, że jedna godzina zajęć to 60 min. (tj. 45 min. zajęć + 15 min. przerwa). Jeden dzień szkolenia może trwać minimalnie 6 godzin i maksymalnie 8 godzin zajęć. 5

6 5. Uczestnicy szkolenia powinni być objęci opieką z ramienia Wykonawcy jako instytucji szkoleniowej, mieć swojego opiekuna odpowiedzialnego za organizację i realizację szkolenia, wskazanego Zamawiającemu jako osoba do kontaktu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników szkoleń ankiet ewaluacyjnych (pre i post testów, ankiet wśród trenerów). Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory ww. dokumentów. 7. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika. Materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia powinny być adekwatne do treści szkolenia. Pomoce naukowe powinny być przekazywane uczestnikom szkolenia na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć, ponadto powinny być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej. 8. Materiały szkoleniowe dla uczestników powinny być oznakowane logo Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ponadto muszą zawierać informacje o współfinansowaniu szkolenia/materiału przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z dokumentem Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. 9. Każde pomieszczenie, w którym realizowany będzie projekt: Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej lub innego rodzaju materiału zawierającego: Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, flagę Unii Europejskiej z dwoma podpisami, logo WUP w Rzeszowie, logo projektu oraz informację następującej treści: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawidłowe oznakowanie pomieszczeń powinno być udokumentowane fotograficznie, a fotografie przekazane Zamawiającemu. 10. Kadra szkoleniowa powinna posiadać wykształcenie kierunkowe, uprawnienia odpowiadające zakresowi szkoleń, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po wyborze jego oferty dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry szkoleniowej tj. kopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających ich uprawnienia. 11. Przebieg szkolenia powinien być udokumentowany fotograficznie (zarówno część teoretyczna jak również praktyczna) oraz w formie dziennika zajęć 6

7 zawierającego: wymiar godzin i tematy zajęć, list obecności na szkoleniu, potwierdzenia odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych z wyszczególnieniem ich rodzajów, potwierdzenia przez uczestnika skorzystania z wyżywienia, rejestr wydanych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. Kompletną dokumentacje, o której mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu. 12. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory list obecności, list potwierdzających skorzystanie z wyżywienia oraz list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych oraz dyplomów/zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 13. Wykonawca zapewnia wyżywienie dla uczestników szkoleń w postaci ciepłego posiłku, kawa, herbata, ciastka 14. Wykonawca powinien zorganizować jedną półgodzinną przerwę, na spożycie przez uczestników szkolenia ciepłego posiłku. 15. Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w miejscu prowadzenia szkolenia, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej. 16. Przedstawienia niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego wyborze dostarczyć dokładnego harmonogramu zajęć, CV trenerów prowadzących zajęcia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. dokumenty drogą pocztową i elektroniczną. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzory CV i Deklaracji uczestnictwa w projekcie drogą elektroniczną. 17. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Uczestnikom szkolenia dyplomu o ukończeniu szkolenia. 3 Okres realizacji usługi Powyższe szkolenia zostaną zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do r. 7

8 4 Wymagania wobec Oferentów 1. O realizację wyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty które: a) prowadzą działalność szkoleniową zgodną z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem potwierdzającym rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej; b) posiadają siedzibę bądź oddział na terenie województwa podkarpackiego; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie niniejszej usługi; nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość; d) dysponują wykwalifikowaną kadrą z doświadczeniem w zakresie w/w rodzajów szkoleń; e) posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zależności od rodzaju szkolenia min 50 h; f) wymagania oraz warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, muszą być spełnione zarówno przez samych oferentów, jak również przez pracowników delegowanych do bezpośredniego wykonywania czynności w zadaniu. g) dopuszcza się możliwość zmiany osoby wskazanej w ofercie (w załącznikach) do wykonywania zadań projektowych tylko za zgodą Zamawiającego h) zamawiający podpisze umowę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów. 2. Beneficjent(Zamawiający) nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta(Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 8

9 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 5 Wymagane załączniki 1. Oferent w celu ubiegania się o realizację powyższego zlecenia zobowiązany jest przedłożyć wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z następującym załącznikami: a) Aktualnym odpisem z KRS lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o prowadzonej działalności gospodarczej, b) Oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), c) Wykazem wykwalifikowanej kadry gotowej do realizacji zadania (załącznik nr 3), d) Wykazem szkoleń zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 ostatnich lat (załącznik nr 4), e) Oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 5), f) Kserokopią wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (jeżeli dotyczy), g) Szczegółowym program szkolenia 2. Powyższe załączniki należy przedłożyć w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem z datą złożenia oferty. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem z dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. 6 Kryterium wyboru ofert 1. Kryterium wyboru ofert jest: a) cena adekwatna do stawek rynkowych. Cena jest podawana jako cena brutto. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod kątem zaproponowanej ceny wygląda następująco: (najniższa cena / cena Oferenta) x 100 = ilość uzyskanych punktów b) Dodatkowy punkty: za posiadanie akredytacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w stosunku do szkoleń, o których realizację się ubiega 3 pkt, 2. Oferty niekompletne lub niezgodne z przedmiotem zapytania nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia. 9

10 3. Nie spełnienie jednego z warunków skutkuje odrzuceniem oferty i brakiem jej rozpatrywania podczas oceny ofert. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów, a jego oferta cenowa przekracza kwotę przeznaczoną w budżecie projektu na realizację szkoleń, o których realizację się ubiega. W przypadku braku zgody na zaproponowaną przez Zamawiającego cenę, negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone z kolejnym Wykonawcą z listy, który otrzymał największą liczbę punktów. 6. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów uzyskanych w związku z oferowaną ceną. Wybór ofert odbędzie się w dniach od 31 maja do 07 czerwca 2013 r. w siedzibie Zamawiającego, O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową. 7. Jeżeli wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub wycofa się z realizacji zamówienia wówczas wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta. 7 Sposób przygotowania i składania ofert 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Niedopuszczalne jest składanie ofert przygotowanych na innych wzorach nie będących załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego oraz modyfikowanie FORMULARZA OFERTOWEGO (np. usuwanie poszczególnych pozycji). 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis Oferta na realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement. 4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. 5. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 10

11 6. Ceny należy wyrazić w kwocie brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 8. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia: a) Aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zapytania. b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2). c) Wykaz wykwalifikowanej kadry gotowej do realizacji zadania (załącznik nr 3). d) Wykaz szkoleń zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 ostatnich lat. e) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. f) Kserokopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (jeżeli dotyczy). g) Szczegółowy program szkolenia. h) W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 9. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Ewelina Wrona. tel faks , Informację są udzielane również w biurze Projektu adres: ul. Gałęzowskiego 6/319 pok. 304 w godz. od 8.00 do w dni robocze. 10. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8. Miejsce oraz termin dostarczania ofert 1. Ofertę należy przesłać w terminie od r. do r. do godz do pokoju 304, ul. Gałęzowskiego 6/319, Rzeszów bądź dostarczyć osobiście. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą podlegać ocenie. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 11

12 9. Informacje dotyczące wyboru oferty 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 10. Przesłanki odrzucenia oferty 1. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, b) Zostanie złożona po terminie składania ofert, c) Będzie zawierała rażąco niską cenę, d) Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, e) Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń. 11. Unieważnienie postępowania 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a negocjacje, o których mowa w 6 pkt. 3 okażą się bezskuteczne lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) 3. Wykaz wykwalifikowanej kadry gotowej do realizacji zadania (załącznik nr 3) 4. Wykaz szkoleń zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 ostatnich lat (załącznik nr 4) 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 5) 6. Projekt umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą (załącznik nr 6) 12

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Rzeszów, 24.03.2015 r. Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 07.05.2012 r. Dotyczy projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) 534 69 45/(81) 463 86 01 e-mail: biuro@otworzsienait.icn.pl www.otworzsienait.icn.pl

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 Rzeszów, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6.05.2015 r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław

Wrocław, dnia 6.05.2015 r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław Tytuł projektu: Nowa praca nowe możliwości! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 1. Informacje ogólne: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń menedżerskich oraz coachingu dla menedżerów w ramach projektu Akademia Edubazus" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) 534 69 45/(81) 463 86 01 e-mail: biuro@otworzsienait.icn.pl www.otworzsienait.icn.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015 Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy Bielsko-Biała, 12.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy 1. Zamawiający Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo