Szanowni Paostwo, Z wyrazami szacunku. Janusz Konopka. Prezes Zarządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paostwo, Z wyrazami szacunku. Janusz Konopka. Prezes Zarządu"

Transkrypt

1 Instrukcja WWW 1

2 Spis treści Spis treści Wstęp Wymagania systemowe Logowanie Zakładanie zleceo Tworzenie nowej przesyłki Szczegóły przesyłki Usługi dodatkowe Podsumowanie Wydruk Listu przewozowego/etykietolistu Zbiorcze Zestawienie Nadao ZZN Lista przesyłek Track & Trace Import przesyłek z pliku CSV Adresy Grupy Adresowe Szablony Wysyłka cykliczna Zarządzanie Użytkownikami i Administracja Uprawnienia utworzonego użytkownika i zmiana hasła Tworzenie nowego użytkownika Jednostki organizacyjne

3 Szanowni Paostwo, Mamy przyjemnośd zaprezentowad Paostwu nowe rozwiązania systemowe, które pozwolą na jeszcze skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie Paostwa przesyłkami, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i łatwości obsługi. Platforma administrowania przesyłkami, którą przekazujemy Paostwu do użytkowania powstała po dogłębnej analizie potrzeb i oczekiwao naszych Partnerów. Jednym z naszych priorytetów jest ciągłe podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące nowego systemu prosimy kierowad na adres Do Paostwa dyspozycji pozostaje zespół specjalistów, którzy dołożą wszelkich starao, aby nasz nowy system w pełni spełnił Paostwa oczekiwania. Z wyrazami szacunku Janusz Konopka Prezes Zarządu 3

4 2 Wymagania systemowe Aby w bezproblemowo korzystad z oprogramowania Kolporter Express zaleca się pobrad najnowsze uaktualnienia. Wymagania minimalne potrzebne do poprawnej obsługi serwisu Kolporter Express: - Microsoft Windows XP Service Pack 2 - Internet Explorer 7 / Mozilla Firefox 3.0 / Google Chrome 5.0 / Opera Adobe Flash Player 10 3 Logowanie Aplikacja uruchamiana jest za pośrednictwem strony internetowej Kolporter Express. Z poziomu strony głównej jest możliwośd logowania się oraz, w razie potrzeby, możliwośd odzysku hasła. Pierwsze konto w imieniu Klienta tworzone jest centralnie przez Kolporter Express. Każde następne konto Klient tworzy sam. Opis tego procesu znajduję się w rozdziale Administracja. Rysunek 1 : Strona główna Logowanie do systemu polega na wpisaniu Loginu w formie ciągu cyfr i Hasła (rys.1). W przypadku pierwszego konta Klienta przy pierwszym logowaniu będzie wymagana automatyczna zmiana hasła na wybrane przez Klienta. Jeśli natomiast zapomnimy swojego hasła należy kliknąd na Odzyskaj hasła na głównej stronie serwisu (rys.2) Rysunek 2 : Odzyskiwanie hasła Po podaniu Loginu i adresu system prześle wiadomośd z wygenerowanym nowym hasłem do konta. z wygenerowanym nowym hasłem zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji nowego użytkownika. 4 Zakładanie zleceo 4.1 Tworzenie nowej przesyłki Po kliknięciu w zakładkę Przesyłki pojawi się ekran Nowa Przesyłka umożliwiający wprowadzenie nowego zlecenia. Podzielony jest on na kilka sekcji tematycznych. W pierwszej kolejności wybieramy rodzaj Usługi (rys.3) determinujący wygląd sekcji Szczegóły przesyłki oraz Usługi dodatkowe, które będziemy wypełniad w następnych krokach. Można również założyd zlecenie przy pomocy wcześniej zdefiniowanego szablonu. Szczegóły tworzenia szablonów znajdują się w rozdziale Szablon (Roz 10 str. 12). Rysunek 3 : Usługa / Szablon Z listy rozwijanej mamy możliwośd wyboru typu zlecenia. Dostępne typy zleceo to: a) Express dla przesyłek drobnicowych o maksymalnej wadze pojedynczego opakowania do 30 kg b) LTL dla przesyłek o wadze pojedynczego opakowania od 30 do 1000 kg 4

5 Sekcja Nadawca/Odbiorca/Zleceniodawca Rysunek 4 : Nadawca/Odbiorca/Płatnośd W tym miejscu określamy adres Nadawcy, Odbiorcy oraz Płatnika. Pola można wypełniad ręcznie lub skorzystad z listy zdefiniowanych adresów ikonka trzykropka ( ) (rys.5/6). Dla nowych kont (użytkowników) w Wyborze adresu będzie widoczny tylko jeden adres nadawcy. Są to dane, które Klient podał przy zakładaniu konta. Przyszłościowo istnieje możliwośd dodania nowych adresów do listy. Szczegółowe informacje dotyczące tej listy znajdują się w dalszej części tej instrukcji. Istnieje również możliwośd wypełnienia pola Nadawcy i Zleceniodawcy wartościami domyślnymi. Metoda ta jest opisana w podpunkcie Uprawnienia utworzonego użytkownika (Roz.12.1 str. 15). Przy ręcznym wpisywaniu adresu system pozwala wyszukad poprawne dane poprzez wyszukiwanie Po kodzie (w tym wypadku po wpisaniu kodu miejscowośd i ulica wypełni się automatycznie), Po miejscowości (po podaniu miejscowości i ulicy kod pocztowy wypełni się sam) oraz wolny (doręczenie będzie realizowane po kodzie). Płatnikiem może byd Zleceniodawca, Strona trzecia (trzeba wpisad nr CK płatnika) lub Gotówka (Nadawca lub Odbiorca). Rysunek 5 : Wybór adresu - Prosty Adres Nadawcy bądź Odbiorcy można wyszukad poprzez wpisanie w Filtrze szukanego ciągu znaków, a system wyświetli nam wszystkie adresy, które mają w jakimkolwiek z pól nazwa, kod, miasto lub ulica szukany ciąg wyrazów. Jest to Wyszukiwanie proste. Można kliknąd w Wyszukiwanie zaawansowane (rys.6). Wyszukiwanie dobywa się według konkretnych kryteriów (pól). Należy wpisad dowolny szukany ciąg znaków. Rysunek 6 : Wyszukiwanie zaawansowane 5

6 4.2 Szczegóły przesyłki Zlecenie typu Express Rysunek 7 : Szczegóły przesyłki dla Express Wybieramy ilośd opakowao dla danego przedziału wagowego. Suma opakowao poszczególnych przedziałów wagowych musi wynosid co najmniej 1, a maksymalnie 99. Wprowadzamy Opis towaru oraz datę nadania i doręczenia przesyłki oraz jest możliwośd wprowadzenia do dwóch nr referencyjnych związanych z daną wysyłką. Zlecenie typu LTL Rysunek 8 : Szczegóły przesyłki dla LTL Wybieramy ilośd opakowao dla danego przedziału wagowego. Suma opakowao z poszczególnych przedziałów wagowych musi wynosid co najmniej 1, a maksymalnie 12. Wprowadzamy Opis towaru oraz datę nadania i doręczenia przesyłki oraz jest możliwośd wprowadzenia do dwóch nr referencyjnych związanych z daną wysyłką Usługi dodatkowe Usługi dodatkowe dla Express Rysunek 9 : Usługi dodatkowe dla Express 6

7 Wszystkie pola tej sekcji są nieobowiązkowe. Szczegóły dostępnych opcji: Ubezpieczenie Jeśli zaznaczymy to w polu wartośd należy podad kwotę do maksymalnie zł. Pobranie Do kwoty max zł. Można określid na jaki rachunek będą przelane pieniądze za usługę COD możliwośd wyboru powiązanego z adresem nadawcy, zleceniodawcy, odbiorcy bądź inny (możliwośd wpisu z ręki). Odbiór - a) Odbiór w godzinach b) Awizacja odbioru Zwrot dokumentów a) Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki (ROD) w następnym ekranie trzeba wybrad jaki rodzaj oraz na jaki adres ma byd realizowany zwrot dokumentów (rys.10.). Wyboru rodzaju dokumentu oraz jego opis dokonuje się poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj nowy dokument (rys.11) Rysunek 10 : Dokumenty zwrotne Rysunek 11: Dokument zwrotny b) Zwrot dokumentów potwierdzających dostawę (POD) ekran wyboru jest identyczny jak w przypadku dokumentów zwrotnych typu ROD z tą różnicą, że Potwierdzenia doręczenia nie da się usnąd z listy. Inne a) Dedykowany przewoźnik b) Przesyłka ADR c) Dopłata za opakowanie niestandardowe (ilośd paczek niestandardowych określa się w ekranie następnym - ten ekran pojawia się tylko po wybraniu w/w usługi dodatkowej(rys.12). Rysunek 12 : Przesyłki niestandardowe 7

8 W tym ekranie będą widoczne wszystkie paczki jakie zostały zadeklarowane w Szczegółach przesyłki. Klient teraz dopiero określa które paczki mają wymiary niestandardowe i podaje ich wymiary. d) Dopłata za brak palety euro Dostawa niestandardowa a) Do 9:00 b) W godzinach c) Do wskazanej godziny d) Odbiór własny Dostawa a) Awizacja dostawy b) Dostawa do rąk własnych c) Rozładunek d) Potwierdzenie dostawy Usługi dodatkowe dla LTL Rysunek 13 : Usługi dodatkowe dla "LTL" Wszystkie pola tej sekcji są nieobowiązkowe. Szczegóły dostępnych opcji: Ubezpieczenie - Jeśli zaznaczymy to w polu wartośd należy podad kwotę do maksymalnie zł. Pobranie - Do kwoty max zł. Można określid na jaki rachunek będą przelane pieniądze za usługę COD możliwośd wyboru powiązanego z adresem nadawcy, zleceniodawcy, odbiorcy bądź inny (możliwośd wpisu z ręki). Odbiór - a) Odbiór w godzinach b) Awizacja odbioru Zwrot dokumentów a) Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki (ROD) b) Zwrot dokumentów potwierdzających dostawę (POD) Inne a) Dedykowany przewoźnik b) Przesyłka ADR c) Dopłata za opakowanie niestandardowe (identycznie jak w przypadki zleceo typu Express) d) Dopłata za brak palety euro Dostawa niestandardowa a) Do 9:00 8

9 b) W godzinach c) Do wskazanej godziny d) Odbiór własny Dostawa a) Awizacja dostawy b) Dostawa do rąk własnych c) Rozładunek d) Potwierdzenie dostawy 4.4 Podsumowanie W podsumowaniu Klient ma możliwośd sprawdzenia czy wszystkie wartości jakie wprowadził zgadzają się ze stanem faktycznym(rys.14) Rysunek 14 : Podsumowanie 4.5 Wydruk Listu przewozowego/etykietolistu Po utworzeniu przesyłki pojawi się ekran Lista przesyłek w zakładce Przesyłki (rys.15.): Rysunek 15 : Drukowanie listu/etykiety Po wprowadzeniu zlecenia przesyłka będzie miała status oczekuje na akceptację. W tym statusie następuje sprawdzenie wprowadzonych danych i porównanie ich z głównym. Przeciwdziała to wprowadzeniu niepoprawnych danych i tym samym przyszłym komplikacjom podczas przewozu przesyłki. Podczas tego statusu pod kolumną Z będzie wyświetlana ikonka z pytajnikiem który będzie informował o sprawdzaniu danych. Sprawdzanie poprawności danych uruchamia się w cyklu minutowym - po maksymalnie minucie trzeba odświeżyd i sprawdzid czy status dostał wartośd Wprowadzona do systemu. Gdy zlecenie wejdzie w status Wprowadzone do systemu odblokuje się opcja drukowania listu przewozowego lub/i etykietolistu. By to zrobid wystarczy zaznaczyd kwadracik pod Z (Zaznacz/Odznacz) tych przesyłek, które nas interesują a następnie wydrukowad właściwy dokument. Po tym kroku w kolumnie LP bądź etyk. Pojawi się informacja o wydrukowaniu listu/etykiety. By móc wydrukowad Listy przewozowy bądź etykietolist wymagany jest 9

10 Adobe Flash Player w wersji 10. W przypadku jego braku przyciski do druku nie pojawią się a w górnym prawym rogu sekcji pojawi się ostrzeżenie o jego braku wraz z linkiem do pobrania odpowiedniej aplikacji. 5 Tworzenie Zbiorczego Zestawienia Nadao Uwaga! Adres Nadawcy musi byd wprowadzony jako jednostka Klient, aby można było go wykorzystad do stworzenia Zbiorczego Zestawienia Nadao. Rysunek 16 : Zbiorcze Zestawienia Nadao W ekranie Zestawienie przesyłek zlokalizowanego w zakładce Przesyłki znajduje się lista Zbiorczych Zestawieo Nadao jak i funkcja ich tworzenia (dotyczy zarówno typu zleceo Express jak i LTL ). W jego ramach mogą byd grupowane zlecenia przyjęte do realizacji i nieodebrane przez kuriera o identycznej dacie i adresie nadania. Dodatkowo każde zlecenie może byd przypisane tylko do jednego zestawienia. Rysunek 17 : Tworzenie nowego ZZN Przycisk Utwórz nowy ZZN (rys.17) tworzy Zbiorcze zestawienie nadao. Znajduje się on na dole ekranu sekcji Zestawienie przesyłek (rys.16). Rysunek 18 : wybór Nadawcy i daty ZZN Po kliknięciu w Utwórz nowy ZZN pojawi się ekran z wyborem dany nadania oraz Nadawcy (rys.19). Rysunek 19 : Zatwierdzanie utworzonego ZZN W tym ekranie pojawi się nr utworzonego ZZN, ilośd przesyłek jakie zawiera oraz ilośd paczek. ZZN tworzy się po kliknięciu w przycisk Zatwierdź. 10

11 Rysunek 20 : Lista utworzonych ZZN i wydruk Na koniec pojawia się ekran główny Zestawienia przesyłek z listą wchodzących w nią skład ZZN. Gdy klikniemy na dowolną z pozycji pokażą się nam jej szczegóły. Z tego ekranu można wydrukowad interesujące nas zestawienia. Jeśli przez wydrukiem ZZN zostaną stworzone przesyłki z tym samym adresem Nadania można aktualizowad obecny ZZN. Tworząc nowy ZZN z tymi samymi danymi system spyta czy ma zaktualizowad istniejący ZZN czy utworzyd nowy. Po wydruku ZZN blokujemy możliwośd jego aktualizacji. 6 Lista przesyłek Funkcjonalnośd ta umożliwia przeglądanie wszystkich zleceo złożonych przez zalogowanego klienta w systemie. Zarówno aktywnych jak i już zrealizowanych. Aby się tam znaleźd należy wybrad z zakładki Przesyłki sekcję Lista przesyłek. Ten ekran pojawi się również po założeniu nowej przesyłki (rys.21). Rysunek 21 : Lista przesyłek Dla nowych kont lista będzie pusta. Po składaniu kolejnych zleceo będą one tu widoczne. Gdy zleceo będzie więcej warto skorzystad z sekcji wyszukiwania. Po kliknięciu w zlecenie pojawią się nam jego szczegóły. Zlecenia które zostały tylko wprowadzone można edytowad lub anulowad po wybraniu odpowiedniej opcji z prawej strony sekcji. Wydruk listów przewozowych i etykietolistów jest opisany w rozdziale Wydruk Listów przewozowych/etykieto listów. Po środku w dolnej części sekcji znajduje się również możliwośd eksportu zleceo do pliku CSV. Wystarczy kliknąd w przycisk Export do CSV a następnie wybrad miejsce docelowe do zapisu pliku. 7 Track & Trace Są dwa sposoby na śledzenie aktualnego statusu przesyłki. Pierwszy z nich jest dostępny na głównej stronie Web- Express. Wystarczy uruchomid stronę główną i przejśd do zakładki T&T Rysunek 22 : T&T w oknie głównym 11

12 W celu weryfikacji niezalogowanych użytkowników po wpisaniu nr odpowiedniego listu przewozowego trzeba również przepisad kod potwierdzający (rys22). Ekranik z kodem zmienia się za każdym przeładowaniem strony w razie nieczytelności jednego z kodów wystarczy nacisnąd Odśwież lub użyd klawisza F5 - Pojawi się nowa grafika z kodem. Drugi ze sposobów wymaga zalogowanego użytkownika(rys.23). W tym wypadku wystarczy wpisad Nr przesyłki i użyd przycisku Szukaj. Rysunek 21 : T&T zalogowanego użytkownika Po użyciu jednego z w/w sposobów pojawi się ekran z aktualnym statusem przesyłki (rys.20) Rysunek 22 : T&T szczegóły 8 Import przesyłek z pliku CSV Strona Web-express pozwala zakładanie zleceo poprzez import zleceo z pliku CSV. W pliku znajdują się dane adresowe dotyczące transportu oraz usługach dodatkowych. Jednorazowo można założyd nawet do 1000 zleceo. Usługa ta dostępna jest w ekranie Import przesyłek w zakładce Przesyłki (rys.25) Rysunek 25 : Import przesyłek Specyfikację poprawnego pliku można pobrad na komputer wprost ze strony. Wystarczy kliknąd w przycisk pobierz a następnie wskazad miejsce docelowe zapisu pliku CSV. Plik importuje się poprzez wybranie gotowego pliku a następnie użyciu przycisku Importuj. Zlecenia zaimportowane pojawią się w Liście przesyłek. 9 Adresy Jest to funkcjonalnośd dostępna dla klientów zalogowanych, Umożliwia ona tworzenie wewnętrznych baz adresowych (rys.26) 12

13 Rysunek 23 : Ekran główny listy adresowej Dla nowych kont lista będzie pusta. Aby dodad nowe adresy klikamy w przycisk Nowy adres w kolumnie nawigacyjnej po lewej stronie lub w przycisk na dole strony. Pojawi się ekran jak poniżej (rys.27): Rysunek 27 : Dodawanie nowego adresu Adresy dodaje się analogicznie jak wpisywanie danych adresowych w nowej przesyłce tj. nadajemy Nazwę, Adres wybieramy po kodzie, miejscowości lub wpisujemy wszystko z ręki. Nr NIP jest wymagany w przypadku osób prawnych. Jeśli jest to osoba prywatna zaznaczamy odpowiednią opcję. Zalecane jest wybranie jednej roli lub obu roli Nadanie i/lub Doręczenie, dzięki której adres klienta będzie widoczny przy wyszukiwaniu adresu Nadawcy /lub Odbiorcy. Określamy również czy dany adres ma byd ogólnofirmowy czy ma byd widoczny tylko dla wybranej jednostki. Po przejściu dalej pojawi się ekran z możliwością dodania adresu do istniejącej grupy adresowej (rys.28). Ta opcja jest nieobligatoryjna i można ją pominąd poprzez zakooczenie tworzenia adresu przyciskiem Zatwierdź. Rysunek 28 : Przypisanie do grupy adresowej Początkowo grupa jest pusta. Tworzenie Grup Adresowych i przypisanie do nich istniejących adresów pisane jest w dalszej części instrukcji. Utworzony adres widoczny jest w ekranie Lista adresów w zakładce Adresy. Z tego ekranu istnieje możliwośd edycji bądź kasacji istniejącego adresu. 9.1 Grupy adresowe W ekranie Grupy adresów w zakładce Adresy znajduje się lista utworzonych wcześniej grup adresowych jak również możliwośd dodania nowej i edycji starej (rys.29) 13

14 Rysunek 29 : Grupy adresów Grupy adresów pozwalają grupowanie adresów w celu zoptymalizowania czasu wysyłki do danej grupy odbiorców. Nową grupę tworzy się poprzez kliknięcie w przycisk Nowa grupa. Pojawi się pierwszy z dwóch ekranów konfiguracyjnych (rys.30 oraz rys.31) Rysunek 24 : Tworzenie nowej grupy adresowej W tym ekranie (rys.26) nadajemy nazwę tej grupie, rolę oraz dostępnośd dla całej firmy lub dla poszczególnych jednostek. Przechodząc do następnego ekranu wybieramy istniejące już adresy do tworzonej grupy (rys.27). Można utworzyd grupę pustą a następnie przypisad jej adresy utworzone w przyszłości. Rysunek 31 : Dodawanie adresów do grupy Tworzenie grupy kooczy kliknięcie w przycisk Zatwierdź. 10 Szablony Usługa ta pozwala na skrócenie czasu zakładania i wysyłki zleceo poprzez wielokrotne użycie wcześniej zdefiniowanego Szablonu z danymi nadawcy, odbiorcy oraz wszystkich szczegółów i usług dodatkowych. Lista szablonów znajduje się w ekranie Szablony przesyłek w zakładce Administracja (rys.32). Dodawanie bądź edycja istniejącego szablonu możliwa jest tylko i wyłącznie z konta Administratora Klienta. Rysunek 32 : Lista istniejących Szablonów Aby dodad nowy szablon klikamy w przycisk Nowy Szablon przesyłki znajdujący się w dolnej części tego ekranu. 14

15 Rysunek 33 : Dane szablonu W pierwszym kroku nadaje się Nazwę oraz Opis szablonu. Nadajemy również tutaj status aktywny bądź pozostawimy tą opcję odznaczoną co uniemożliwi korzystanie z tego szablonu do czasu aktywacji (rys.33). Tworzenie Szablonu w kolejnych krokach jest identyczne jak w przypadku tworzenie nowej przesyłki. Jedyną różnicą są kłódki (rys.34): Rysunek 34 : Szablon i "kłódki" Ta opcja pozwala na określenie, które elementy wysyłki można edytowad przy wysyłce za pomocą danego szablonu. Kłódka zielona oznacza możliwośd edycji, czerwona zaś blokuje dostęp do danego elementu. Kłódki znajdują się przy każdym z elementów określających Nadawcę, Odbiorcę czy też szczegóły przesyłki i usługi dodatkowe. W ostatnim ekranie Podsumowanie kooczy się definiowanie Szablonu i jest on już możliwy do wykorzystania. 11 Wysyłka cykliczna Wysyłka cykliczna pozwala na zdefiniowanie wysyłek powtarzających się w określonych odstępach czasu co pozwala na automatyzację tego procesu. Ekran z wysyłką cykliczną znajduje się w Wysyłka cykliczna w zakładce Administracja (rys.35). Rysunek 35 : Ekran wysyłek cyklicznych Początkowo ekran jest pusty. By dodad nową wysyłkę cykliczną klikamy w przycisk Dodaj nową wysyłkę cykliczną. Pokaże się ekran jak poniżej (rys.36): 15

16 Rysunek 36 : Tworzenie nowej wysyłki cyklicznej W ekranie tym definiujemy podstawowe informację nt. przesyłki. Obok nazwy wybieramy Klienta oraz czy dana wysyłka ma byd aktywna już po utworzeniu. W dolnej sekcji nadajemy definicję cyklu tj. określamy jak często wysyłka będzie realizowana; dziennie, tygodniowo czy miesięcznie. Po określeniu Daty początkowej i koocowej przechodzimy do ostatniego ekranu (rys.37): Rysunek 37 : Konfiguracja wysyłki cyklicznej W tym ekranie uzupełniamy dane Nadawcy oraz Odbiorcy. Określamy również przesyłkę wzorcową na przykładzie której będzie realizowana dana wysyłka cykliczna. Po Zatwierdzeniu kooczymy definiowanie tej wysyłki cyklicznej. 12 Zarządzanie Użytkownikami i Administracja 12.1 Uprawnienia utworzonego użytkownika i zmiana hasła Pierwsze konto (Administrator Klienta) jest tworzone przez Kolporter Express. Każde następne konto tworzy Klient z określeniem uprawnieo dla poszczególnych loginów. Ilośd dostępnych zakładek może się różnid w zależności od nadanych uprawnieo np. Administrator Klienta będzie miał widoczne wszystkie dostępne opcję w zakładce Administracji (rys.38) a Użytkownik będzie miał dostępną tylko zakładkę Moje konto (rys.39) Rysunek 38 : Widok okna Administracja dla Administratora Klienta 16

17 Rysunek 39 : Widok okna Administracja dla Użytkownika Każdy utworzony login ma możliwośd wglądu we własne dane oraz określenia domyślnego Nadawcy i Zleceniodawcy. W tym przypadku określenia tych pozycji podczas tworzenia nowej przesyłki dane Nadawcy i Zleceniodawcy będą wypełniane automatycznie. W tym ekranie istnieje również możliwośd zmiany hasła (rys.40): Rysunek 40 : Zmiana hasła Po wpisaniu dotychczasowego hasła podajemy nowe i je potwierdzamy. Następnie potwierdzamy wybór za pomocą przycisku Zapisz Tworzenie nowego Użytkownika Lista utworzonych Użytkowników dostępna jest z ekranu Użytkownicy w zakładce Administracja (rys.41) Rysunek 41 : Lista Użytkowników W tym ekranie mamy możliwośd podglądu bądź edycji danego loginu. Można również dodaj nowego Użytkownika klikając w przycisk Dodaj użytkownika. Otworzy się ekran konfiguracji (rys.42): Rysunek 42 : Konfiguracja nowego Użytkownika 17

18 Login nadaje się automatycznie po poprawnym wpisaniu wszystkich wymaganych danych. W tym ekranie oprócz Imienia, Nazwiska, a oraz hasła określa się również rolę danego Użytkownika. Dostępne role to: Administrator Klienta, Użytkownik, Doradca, Gośd. Określamy również aktywnośd danego loginu. W następnym kroku danego użytkownika można dodad do istniejącej Jednostki w ramach firmy (rys.43). Tworzenie Jednostek w ramach firmy opisane jest w dalszej części instrukcji. Rysunek 43 : Przypisanie do jednostek Przypisanie Użytkownika do Jednostki jest obligatoryjne. W przypadku dodania głównej jednostki organizacyjnej dany login będzie miał dostęp do całej firmy (rys.44). Rysunek 44 : Wybór jednostek W następnym ekranie decydujemy czy dany Użytkownik będzie mógł nadawad przesyłki tylko i wyłącznie za pomocą Szablonu czy też normalnie a dodatkowo za pomocą Szablonu (rys.45) Rysunek 45 : Uprawnienia do Szablonów 12.3 Jednostki organizacyjne Do każdej z jednostek może byd wpisany inny nr konta bankowego na który będą realizowane przelewy z tytułu pobrao. Jednostki w firmie Klienta tworzy Centrala Kolporter Express. Prośbę o utworzenie Klient kieruje do swojego Doradcy bądź też do właściwego dla Siebie Oddziału Terenowego Kolporter Express. Aktualna lista Oddziałów Terenowych znajduje się na stronie express.kolporter.com.pl 18

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2014 Strona 2 z 39 Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Spis treści 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo