STRATEGIA ROZWOJU FIRMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU FIRMY"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU FIRMY Skoncentruj aktywa i konkurencyjność firmy na celach, aby skuteczniej ją rozwijać, a w konsekwencji osiągać lepsze wyniki finansowe. (PROGRAM WARSZTATÓW)

2 RYNEK Wprowadzenie do omówienia 4 uwarunkowań kształtujących rynek. Rozwój umiejętności wyciągania wniosków- zadawania twórczych pytań i dokonania obserwacjićwiczenie. Proces logiczny analizy, czyli jak dojść do wartościowych wniosków, które można wykorzystać w biznesie? Omówienie 5 czynników politycznych, które wpływają na przedsiębiorstwo. Jak 7 czynników ekonomicznych wpływa na działalność firmy działającej na rynku B2B (oferuje swoje produkty lub usługi klientom biznesowym)? 7 czynników charakteryzujących czynnik społeczny oraz ich wpływ na działalność firmy oferującej swoje produkty lub usługi klientom indywidualnym. Jak przeprowadzić analizę krzyżową uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych, aby otrzymać wnioski wskazujące kierunek rozwoju firmy. Jak wykorzystać wiedzę o 21 czynnikach, aby dostosować firmę do rynku. Omówienie przykładów firm które zastosowały wiedzę z analizy rynku. Rynkowe czynniki sukcesu- omówienie przykładów. Wykorzystanie wniosków z analizy- Jak dostosować ofertę, produkcję, procesy działania, itd. do sytuacji na rynku? 1-1,5 godziny KONKURENCJA Wprowadzenie do modelu Pięciu sił Michaela Portera. Omówienie 9 czynników tworzących barierę wejścia na rynek oraz ich zastosowanie w celu zmniejszenia rozwoju konkurencji- analiza przypadków. 10 czynników wpływających na wzrost lub spadek konkurencji na rynku oraz ich praktyczne wykorzystanie, aby moja pozycja na rynku wzrosła. Co wpływa na wzrost lub spadek siły kupujących? Wykorzystanie 10 czynników, które należy znać, aby dobrze zarządzać relacjami z kupującymi. Omówienie 9 czynników wpływających na siłę dostawców i możliwości negocjacyjne firmy. 2 czynniki decydujące o skierowaniu uwagi klienta w stronę produktów lub usług substytucyjnych. Wyjaśnienie etapów analizy i metod interpretacji 40 czynników. Praktyczne wskazówki na temat metod wykorzystania wyników analizy w przedsiębiorstwie na podstawie analizy krzyżowej 40 czynników tworzących 5 sił Michaela Portera. 10 metod zmniejszenia presji ze strony konkurencji na rynku. Jak zmniejszyć presję konkurencji i uwolnić się z wyścigu szczurów (analiza przykładów). Zagrożenia i straty wynikające z braku informacji na temat konkurencji. Zróżnicowanie oferty i firmy- omówienie przykładów firm, które zrewolucjonizowały rynek wykorzystując wiedzę o klientach. Dostawcy firmy- jednostki tworzące silne i słabe strony firmy- praktyczne wskazówki na temat zarządzania relacjami z dostawcami. Jak zmniejszyć konkurencję na rynku poprzez zwiększenie bariery wejścia na rynek? Konkurencja ilościowa i jakościowa- skala sprzedaży. 1-2 godziny

3 KONKURENCYJNOŚĆ Wprowadzenie do konkurencyjność oferty- produktu i usługi? Omówienie trzech podstawowych strategii konkurencyjnych i tych powstałych w procesie ewolucji rynku. Jakie są źródła konkurencyjności marketingowej (oferty). Jak klienci patrzą na ofertę firm, oceniają ją i dokonują wyboru? 4 czynniki tworzące konkurencyjność oferty produktowej. Omówienie 4 przykładów konkurencyjności oferty. 7 czynników tworzących konkurencyjność oferty usługowej. 10 cech usługi i ich wykorzystanie w firmie usługowej. Analiza przypadków: Ćwiczenie: Dostosowanie firmy usługowej do potrzeb i oczekiwań klientów na podstawie 10 cech usługi. Jak wytworzyć konkurencyjny produkt i usługę wykorzystując wiedzę o 4 i 7 czynnikach konkurencyjności- studium przypadku: Innowacja czy imitacja- którą strategię rozwoju oferty wykorzystać? Proces logiczny tworzenia przewagi konkurencyjnej oferty- analiza przypadku. 1,5-2,5 godziny Wprowadzenie do modelu biznesowego i konkurencyjności biznesowej. Omówienie 9 czynników tworzących model biznesowy i konkurencyjność firmy. 3 podstawowe strategie konkurencyjne- omówienie strategii na przykładach firm. Jak stworzyć wizerunek oferty, aby grupa docelowa klientów był nim zainteresowana? Omówienie konkurencyjności firm na rynku-5 przykładów tworzenia konkurencyjności firmy (Dell, Apple i inne). Ćwiczenie: Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku wykorzystując wiedzę na temat 9 czynników konkurencyjności. Analiza procesu budowania konkurencyjności firmy na podstawie studium przypadku. FINANSE Jak przeprowadzić analizę sytuacji finansowej mojej branży i branży moich klientów. Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat. Omówienie przykładu. Praktyczne przygotowanie analizy pionowej i poziomej bilansu. Omówienie przykładu. Analiza finansowa zarządcza w praktyce, czyli jak analizować i prognozować koszty bezpośrednie i pośrednie. Omówienie przykładu. Sekrety wykorzystania wiedzy o rynku (analiza makroekonomiczna) i konkurencji (analiza mikroekonomiczna) w analizie finansowej. Praktyczne wykorzystanie 5 grup wskaźników finansowych potrzebnych do monitorowania kondycji finansowej firmy. Wskaźniki rentowności. Wskaźniki zysku. Wskaźniki płynności finansowej. Wskaźniki zarządzania kapitałem obrotowym. Wskaźniki zadłużenia spółki. 1 godzina

4 MODEL Model - Jak wykorzystać wnioski z analizy strategicznej rynku i firmy? 4 najważniejsze rodzaje strategii rozwoju firmy przygotowane na podstawie wyników analizy strategicznej. Jakie informacje daje nam pozycja strategiczna firmy? Omówienie procesu logicznego tworzenia założeń rozwoju strategicznego. 3 sekrety skutecznej strategii rozwoju: scenariusz wprowadzenia strategii, cele strategiczne i narzędzia wykorzystane do realizacji celu. Narzędzia potrzebne do wprowadzenia każdej z 4 strategii rozwoju: agresywnej, konkurencyjnej, konserwatywnej i defensywnej. Luka strategiczna czyli różnica między tym jaka jest moja firma, a jaka chciałbym żeby była. Praktyczne przygotowanie scenariusza wprowadzenia strategii- studium przypadku. Jak rozpocząć realizację strategii wykorzystując pozycję strategiczną? 1-1,5 godziny STRATEGIA Wizja i misja czyli pierwszy krok w kierunku strategii rozwoju. Omówienie czterech obszarów przygotowania wizji strategicznej. Ćwiczenie: Wyznacz swoją misję i wizję, w taki sposób aby pracownicy ją wspierali. Misja firmy, a CSR- corporate social responsibilities czyli odpowiedzialność biznesowa. 10 przykazań skutecznej strategii rozwoju. Omówienie procesu przygotowania scenariusza rozwoju firmy na podstawie studium przypadku. Jakie cele strategiczne urzeczywistnią plan rozwoju pozycji strategicznej i wprowadzą misję i wizję w życie?- omówienie przykładów. Kluczowe czynniki sukcesu firmy ( praktyczne wykorzystanie wiedzy). 5 czynników wpływających na skuteczną realizację celów strategicznych- MODEL SMART. Omówienie dwóch przykładowych celów opracowanych zgodnie z modelem SMART. Ćwiczenie: Zastosowanie modelu SMART w praktyce. 2 przykłady dobrze wyznaczonych celów strategicznych i planu ich realizacji. 1-2 godziny REALIZACJA STRATEGII- Perspektywa rozwoju Omówienie założeń procesu realizacji strategii z wykorzystaniem metodologii Balanced Scorecard. Wprowadzenie do 4 perspektyw rozwoju strategicznego i omówienie ich wykorzystania w procesie przygotowania strategii: Perspektywy rozwoju- jak zagwarantować sobie długookresowy sukces? Perspektywy procesów biznesowych- które procesy należy usprawnić i doskonalić, aby osiągać lepsze wyniki. Perspektywy relacji z klientami- jak powinni postrzegać nas i nasze produkty klienci? Perspektywy finansowej- co chcemy zaoferować naszym inwestorom? Wyjaśnienie logicznego powiązania między perspektywą rozwoju-procesów biznesowych, relacjami z klietami i finansową. Omówienie przykładów i zależności. Omówienie 4 kierunków rozwoju firmy według Ansoff-a i przeanalizowanie przykładów firm, które je zastosowały. Penetracja: Jak przeprowadzić penetrację rynku, aby osiągnąć zamierzony cel? Nowy rynek: Jak zrealizować strategię rozwoju na nowym rynku? Nowy produkt: Na jakich czynnikach opierać konkurencyjność marketingową nowego produktu? Dywersyfikacja: Jak przygotować firmę do wprowadzenia strategii dywersyfikacji? 1-2 godziny

5 REALIZACJA STRATEGII- Rozwój Wprowadzenie do 9 narzędzi rozwoju firmy takich jak: produkt, systemy informatyczne, rynek, kapitał itd. w praktyce- omówienie przykładów. 2 przykłady wprowadzenia wyznaczonych narzędzi rozwoju firmy. Jak przygotować mapę realizacji strategii? -omówienie procesu przygotowania. Wykorzystanie mierników efektywności pracy do zarządzania strategią. Praktyczne wskazówki na temat ich wykorzystania i omówienie przykładów. Budżet realizacji celów- wykorzystanie dokumentu Excel do zarządzania rozwojem. Analiza zastosowania narzędzi rozwoju firmy w procesie realizacji celów strategicznych. REALIZACJA STRATEGII Procesy biznesowe Wprowadzenie do perspektywy procesów biznesowych i omówienie procesu logicznego pracy. Wprowadzenie merytoryczne do modelu łańcucha wartości opracowanego przez Michaela Portera. Omówienie i wyjaśnienie 5 etapów procesu tworzenia wartości firmy i oferty- analiza dwóch przykładów. Budowanie konkurencyjności firmy wykorzystując procesy biznesowe- zastosowanie wiedzy z analizy konkurencyjności marketingowej i biznesowej. Omówienie 4 działań uzupełniających proces tworzenia wartości firmy i oferty Analiza 2 przykładów firm, które zaprojektowały swoje procesy biznesowe w zgodzie z celami strategicznymi. Ćwiczenie: Projektowanie procesów biznesowych/administracyjnych zapewniających wprowadzenie i realizację strategii. Dlaczego większość strategii ginie w pierwszej fazie wprowadzenia? Sekrety skutecznego wprowadzenia strategii rozwoju. Wyznaczenie celów szczegółowych w zakresie procesów biznesowych. Omówienie przykładów takich celów. Określenie budżetu realizacji wyznaczonych celów strategicznych i efektów ekonomicznych ichrealizacji (prognozowanych wzrostów przychodów i/lub spadków kosztów). 1-1,5 godziny REALIZACJA STRATEGII Relacje z klientami Wprowadzenie do perspektywy relacji z klientami i omówienie procesu logicznego pracy. Omówienie zależności między perspektywą rozwoju- macierzą Ansoff-a, a perspektywą relacji z klientami. Przeprowadzenie segmentacji klientów w zależności czy są rentowni, nierentowni, docelowi czy niedocelowi. Wyznaczenie kluczowej grupy klientów (czyli tych, którzy są rentowni i docelowi) dla której firma buduje swoją konkurencyjność. Pozycjonowanie oferty na podstawie 4 lub 7 czynników tworzących konkurencyjność marketingową. Jak powiązać konkurencyjność firmy z kluczowymi grupami klientów. 1-1,5 godziny

6 REALIZACJA STRATEGII Relacje z klientami Omówienie 3 czynników tworzących wartość oferty: atrybuty produktu/usługi, wizerunek i relacje z klientami. 19 najważniejszych narzędzi promocji każdej firmy. Jaką ich konfigurację wykorzystać i jak je kreatywnie dostosować do działalności firmy aby osiągnąć wzrost sprzedaży. Jak analizować skuteczność działań marketingowych. Wyznaczenie celów szczegółowych w zakresie relacji z klientami. Omówienie przykładów takich celów. Okeślenie budżetu realizacji wyznaczonych celów strategicznych i efektów ekonomicznych ich realizacji (prognozowanych wzrostów przychodów i/lub spadków kosztów). REALIZACJA STRATEGII Finanse SWOT Wprowadzenie do perspektywy finansowej i omówienie procesu logicznego pracy. Budżet realizacji celów strategicznych- ile jestem w stanie zainwestować, żeby zyskać? Rozwój finansowy- omówienie narzędzi służących do zarządzania finansami: przychody, przychody jednostkowe, koszty jednostkowe, rentowność klienta, źródła przychodów, wykorzystanie aktywów itd. (także kosztów bezpośrednich i pośrednich). Wskazanie zależności między perspektywą finansową rozwoju firmy, a wszystkimi innymi obszarami działalności. Omówienie przykładów firm z doświadczenia. Omówienie procesu prognozowania korzyści z realizacji strategii czyli wyznaczamy efekty ekonomiczne realizacji celów. Jak przygotować scenariusz rozwoju firmy tak realistyczny, żeby czuć się jak na filmie- zapomniana sztuka tworzenia harmonogramu strategii. Omówienie przykładów firm. Wyznaczenie celów szczegółowych w zakresie finansów. Omówienie przykładów takich celów. Określenie budżetu realizacji wyznaczonych celów strategicznych i efektów ekonomicznych ich realizacji (prognozowanych wzrostów przychodów lub spadków kosztów). Etapy tworzenia harmonogramu strategii. Wprowadzenie do analizy SWOT, czyli silnych i słabych stron firmy, a także szans i zagrożeń, które mogą się pojawić na rynku. Jak wykorzystać model SWOT, aby otrzymać wnioski, które zwiększą skuteczność realizacji strategii w przyszłości. Analiza 4 obszarów SWOT wykorzystując 9 czynników modelu biznesowego. Omówienie przykładów analizy. Sekrety wykorzystania analizy SWOT do ulepszenia strategii. Ćwiczenie: Jak nieustannie doskonalić strategię rozwoju wykorzystując analizę SWOT. 1-1,5 godzin 0,5-1 godziny Całkowity czas warsztatów godzin

7 O METIS GROUP i trenerze prowadzącym zajęcia METIS GROUP to firma doradczą specjalizującą się w tworzeniu strategii rozwoju, biznes planów i wycen przedsiębiorstw. Skutecznie wspieramy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na rynku ponieważ zawsze dostosowujemy naszą ofertę indywidualnie do klienta. Oferujemy naszym klientom doradztwo, warsztaty i konsultacje. Zawsze stawiamy na rozwój wiedzy i umiejętności uczestników warsztatów. Nabyte umiejętności pozwalają na osiągnięcie długotrwałego rozwoju firmy. Funkcjonujemy na rynku od 2009 roku i od tego momentu zrealizowaliśmy kilkanaście projektów doradczych o różnej skali wielkości zawsze doprowadzając do osiągnięcia wyznaczonego celu. Potwierdzeniem zadowolenia naszych klientów ze współpracy są otrzymane referencje. Marek Bogumił Krzymiński Właściciel i trener w METIS GROUP. Od 2009 roku rozwija firmę specjalizującą się w doradztwie w zakresie przygotowania strategii r o z w o j u, b i z n e s p l a n ó w i w y c e n y przedsiębiorstw. Absolwent Grenoble Graduate School of Business i London School of Business and Finance na kierunku Master in International Business (magister biznesu międzynarodowego). Ukończona uczelnia jest jedną z najlepszych szkół biznesowych na świecie, a ukończony kurs jest na siódmej pozycji w rankingu najlepszych kierunków biznesowych. Jest również autorem książek na temat strategii rozwoju pt.: Architekt strategii rozwoju i biznes planów pt.: Projektant biznes planów. Obie książki osiągnęły sukces w sprzedaży i cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Aktualnie realizuje swoją pasję wspierając rozwój firm działających na rynku polskim i rozpoczynających na nim swoją działalność.

8 Informacje o warsztacie Model warsztatów Standard Developed Czas trwania warsztatów: 11 godzin warsztatów + 1,5 godziny przerwy 18 godzin warsztatów + 3,5 godziny zajęć. Ilość dni: 2 dni 3 dni Ilość uczestników: 7-10 osób 5-8 osób Dyplom/Certyfikat: Warsztaty kończą się wręczeniem dyplomu uczestnictwa. Osoby zainteresowane otrzymaniem certyfikatu zostaną poproszone o przystąpienie do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przyjmuje formę testu z elementami studium przypadku. Osoby które zdobędą powyżej 75% punktów otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie przygotowania strategii rozwoju. Egzamin jest realizowany po zakończeniu warsztatów. Cena: 720 zł netto od osoby 1200 zł netto od osoby Cena obejmuje: Materiały szkoleniowe. Modele w excelu do przygotowania analizy strategicznej, określenia pozycji strategicznej, wyznaczenia budżetu i zarządzania strategią rozwoju. Catering, napoje i przekąski.

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu WARSZTATY Warsztaty przygotowania biznes planu Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do: I. Przygotowania biznes planu w trakcie warsztatów II. Rozwoju działalności firmy w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak napisać profesjonalny biznesplan?

Jak napisać profesjonalny biznesplan? Jak napisać profesjonalny biznesplan? Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje... 6 1.1 Czym jest biznesplan?... 6 1.2 Kto może wykonać biznesplan?... 6 1.3

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki związanej z

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING kwiecień/czerwiec 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI WARSZTAT Kompendium ZAWODOWEGO MBA II TM Od budowania przewagi strategicznej po zapewnianie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH NAJSKUTECZNIEJSZE METODY SPRAWDZONE I PRAKTYCZNE STRATEGIE ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH NAJLEPSZE NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW BTI Business Academy to miejsce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING wrzesień/listopad 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Formularz ankietowy ASP

Formularz ankietowy ASP Formularz ankietowy ASP Audyt strategiczny przedsiębiorstwa (asp) nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu BADANIE ANKIETOWE/WYWIAD WŚRÓD OSÓB KIERUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim.

Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek: ZIM/ZSF/TIZ Rok: V Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim. Sprawdzenie skonstruowanego narzędzia w innym

Bardziej szczegółowo

OMNIBUS innowacyjna platforma dydaktyczna dla uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

OMNIBUS innowacyjna platforma dydaktyczna dla uczelni wyższych o profilu ekonomicznym OMNIBUS innowacyjna platforma dydaktyczna dla uczelni wyższych o profilu ekonomicznym STRONA 1 Kim jesteśmy 3 Opinie uczestników 6 Co proponujemy 9 Jak działamy 18 STRONA 2 Kim jesteśmy Stanowimy konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo