SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOMITETU ODBUDOWY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W POZNANIU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2003 A. Sprawy organizacyjne W roku 2003 skład Zarządu Komitetu był następujący: 1. Prezes Zarządu Włodzimierz Łęcki 2. Wiceprezes Zarządu Ewa Mielcarek 3. Wiceprezes Zarządu Andrzej Jacek Kowalski 4. Członek Zarządu (Skarbnik) Juliusz Małaniuk Zespół Finansowy 5. Członek Zarządu Jacek Cenkiel Zespół Realizacji 6. Członek Zarządu Jerzy Gładysiak Zespół Realizacji 7. Członek Zarządu Wojciech Jędraszak Zespół Realizacji 8. Członek Zarządu Henryk Kondziela Zespół Programowy 9. Członek Zarządu Zenon Wośkowiak Zespół Promocji i przez cały rok nie uległ zmianie. Obsługę finansowo-księgową prowadziła Pani Józefa Pawlik Główny Księgowy Komitetu, natomiast obsługę prawną Pani Barbara Krzywania, Radca Prawny. Siedziba Biura Komitetu mieściła się przy Starym Rynku 78/79 w Poznaniu, gościnnie w Biurze Senatorskim Włodzimierza Łęckiego (tel/fax ). Obsługę biurowo-administracyjną przez 5 miesięcy prowadziła Pani Maria Kowalska, a od 1 października do końca roku 2003 Pani Anna Sawala, skierowana do Komitetu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu na staż absolwencki. Na koniec roku 2003 Komitet liczył 82 członków. Komitet ma nadany Regon, NIP oraz posiada konto bankowe w Banku PKO BP S.A. W roku 2003 Zarząd odbył swoje posiedzenia 11 razy. W posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Komitetu, których Zarząd zawsze zapraszał. Wszystkie posiedzenia Zarządu odbywały się w siedzibie Komitetu, poza jednym, które gościnnie odbyło się w Biurze Architekta Wojewódzkiego. Obecność członków Zarządu na posiedzeniach była wysoka i wynosiła 89%. Nieobecni członkowie Zarządu usprawiedliwiali swoją nieobecność. Z każdego posiedzenia Zarządu przygotowane były na piśmie protokoły, które znajdują się w biurze Komitetu. Ponadto zebrania zespołów. 1

2 B. Sprawy merytoryczne Zarząd na swoich posiedzeniach zajmował się bieżącymi sprawami Komitetu, i do najważniejszych należy zaliczyć: - organizację konkursu na koncepcję architektoniczną odbudowywanego Zamku, - pozyskiwanie środków finansowych na odbudowę Zamku, - współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim i Miejskim, - współpracę z Muzeum Narodowym w Poznaniu, - organizację konferencji prasowej w dniu , - współpracę z Urzędem Zamówień Publicznych i Ministerstwem Kultury, - przygotowanie cegiełek, certyfikatów i promocję idei odbudowy - współpracę z redakcjami gazet, radiem i TVP. Chronologicznie rzecz ujmując, Zarząd w miesiącu styczniu 2003 r. wystąpił do odpowiednich urzędów o nadanie numerów NIP i Regon, aby następnie założyć konto w Banku PKO BP S.A. Również w styczniu omawiano szczegółowo sprawy konkursu architektonicznego, który Komitet postanowił ogłosić. Zarząd zadecydował, że konkurs będzie miał charakter społeczny, otwarty i ogólnopolski, a przeprowadzi go Komitet Odbudowy. Wstępnie przedstawiono 15-osobowy skład Sądu Konkursowego. Na Przewodniczącego Sądu zaproponowano Architekta Wojewódzkiego Pana Andrzeja Nowaka. Na Sekretarza organizacyjnego Konkursu powołano Pana Jacka Cenkiela. Postanowiono, że Pan J. Cenkiel będzie koordynował realizację prac nad opracowaniem Regulaminu i Warunków Konkursu. Zarząd zastrzegł jednocześnie, że Regulamin i Warunki muszą w pełni odpowiadać postanowieniom Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Również w styczniu Komitet otrzymał bezpłatnie wyniki badań Wzgórza Przemysła wykonane przez firmę GT Projekt oraz wyniki badań fundamentów wykonane przez Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych PZITB w Poznaniu. W dniu 20 stycznia odbyło się na terenie Muzeum Sztuk Użytkowych Muzeum Narodowego w Poznaniu posiedzenie Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poświęcone w głównej mierze sprawom odbudowy Zamku. W spotkaniu uczestniczyła delegacja Zarządu oraz Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Pan prof. Wojciech Suchocki. Komisja wyraziła aprobatę dla działań Komitetu i gotowość jego wspierania. W dniu 23 stycznia delegację Zarządu przyjął Prezydent Ryszard Grobelny. Zaproponowano Prezydentowi sfinansowanie 20-30% ogólnej kwoty odbudowy. Prezydent 2

3 nie odrzucił tej propozycji i stwierdził, że w budżecie na rok 2004 postara się umieścić program odbudowy Zamku. Na posiedzeniu Zarządu w styczniu 2003 r. zaakceptowano przedstawioną przez Pana Juliusza Małaniuka kandydaturę Pani Józefy Pawlik na Głównego Księgowego Komitetu z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 200,- zł. W dniu 10 lutego 2003 r. odbyła się zwołana przez Zarząd, Konferencja Prasowa. Na konferencję przybyło wielu przedstawicieli redakcji gazet, radia i telewizji. Pisemne materiały dla dziennikarzy przygotowali Panowie Kondziela i Kowalski. Bezpłatny poczęstunek dla wszystkich obecnych przygotowała restauracja Fryga, traktując go jako swój wkład w odbudowę Zamku. Na posiedzeniu w lutym 2003 r. Zarząd zatwierdził skład 15-osobowego Sądu Konkursowego. Zatwierdzono również treść ogłoszenia o konkursie oraz jego kalendarz (rozpoczęcie , złożenie prac do , posiedzenie Sądu Konkursowego ). Na tym samym posiedzeniu Zarząd zapoznał się i zatwierdził Regulamin i Warunki Konkursu. Na posiedzeniu w marcu 2003 r. Pan Jacek Cenkiel poinformował, że jest duże zainteresowanie konkursem. Warunki Konkursu pobrało 49 zespołów architektonicznych. Na tym samym posiedzeniu omówiono Regulamin pracy Sądu Konkursowego i sposób oceny prac oraz wyboru zwycięzcy. Zadecydowano również o organizacji wystawy wszystkich prac konkursowych w hallu Urzędu Wojewódzkiego oraz o zorganizowaniu koncertu w Auli UAM w dniu 2 czerwca 2003, na którym będą ogłoszone publicznie wyniki konkursu. W dniu 27 marca 2003 r. przedstawiciele Zarządu Komitetu uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Kultury Rady Miasta Poznania. Na spotkaniu przedstawiono założenia odbudowy Zamku i podniesiono problem częściowego finansowania odbudowy przez Radę Miasta. Radni Komisji Kultury pozytywnie odnieśli się do odbudowy Zamku i oznajmili, iż będą popierali inicjatywę podjętą przez Komitet. W dniu 7 kwietnia 2003 r. odbyło się w Kupcu Poznańskim spotkanie dyskusyjne na temat Zamku Królewskiego w Poznaniu. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu. Na Konkurs wpłynęły prace od 22 zespołów architektonicznych. komisja Konkursowa obradowała w dniu 9 maja 2003 r. W dniu 12 maja 2003 r. odbyło się posiedzenie Zarządu poświęcone w całości sprawom Sądu Konkursowego, który obradował w dniu 9 maja 2003 r. Problem zreferował Prezes Zarządu Komitetu. W wyniku dyskusji Zarząd postanowił przedstawić swoje 3

4 zastrzeżenia Przewodniczącemu Sądu Konkursowego Panu Andrzejowi Nowakowi i zaproponować wstrzymanie ogłoszenia w dniu 12 maja w Urzędzie Wojewódzkim wyników konkursu. Z takim stanowiskiem Zarządu zgodził się Przewodniczący Sądu Konkursowego. Zarząd stwierdził, że prace Komisji Konkursowej tylko do drugiego głosowania były prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem. W związku z takim stwierdzeniem zalecono, aby Komisja Konkursowa zebrała się ponownie i doprowadziła do wyłonienia zwycięzcy i obradując zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym Regulaminem. Tak też się stało i ostatecznie konkurs wygrała praca oznaczona literą G, która podczas drugiego głosowania otrzymała 87 punktów. Jest to praca pracowni architektonicznej ARCUS z Poznania. W dniu 2 czerwca 2003 r. w Auli UAM odbył się organizowany przez Komitet koncert, w czasie którego ogłoszone zostały publicznie wyniki Konkursu Architektonicznego. Do Auli przybyło około 1000 osób. Obecni na sali uczestnicy konkursu, otrzymali bardzo starannie przygotowane Certyfikaty uczestnictwa w konkursie. Koncert w dużym stopniu spopularyzował ideę odbudowy Zamku wśród poznaniaków. Przed koncertem odbyła się kilkugodzinna, uliczna zbiórka pieniędzy do puszek na odbudowę Zamku. Zebrano sumę 812,62,- zł. W czerwcu 2003 r. wpłynął do Komitetu protest architektów z pracowni AC Studio na ogłoszone wyniki konkursu. Zarząd Komitetu ten protest odrzucił. Następnie architekci z AC Studio złożyli protest do Urzędu Zamówień Publicznych. Urząd protest oddalił. Dalej sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ostatecznie architekci AC Studio skierowali swoje roszczenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Tu również rozstrzygnięcie było pomyślne dla Komitetu. Przez cały czas trwały starania członków Zarządu o finansowanie odbudowy. W połowie września wysłane zostały wnioski do Marszałka i Prezydenta o wprowadzenie do budżetów na 2004 rok sprawy finansowania odbudowy. W październiku 2003 r. Komitet złożył wnioski do Ministerstwa Kultury o częściowe finansowanie odbudowy Zamku oraz wsparcie wydania pozycji książkowej o Zamku ze środków pochodzących z gier liczbowych. Do dnia przygotowywania niniejszego sprawozdania Komitet nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 października podjęto decyzję zmieniającą datę wmurowania kamienia węgielnego z dnia 11 listopada 2003 r. na inny termin w roku 2004, kiedy Komitet będzie miał zagwarantowane środki finansowe na odbudowę. Na tym samym posiedzeniu podjęto decyzję o wydaniu pozycji książkowej o Zamku, w której przedstawiona będzie historia Zamku oraz omówione będą wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs. 4

5 Postanowiono wydać tę książkę w nakładzie 1000 egzemplarzy. Książka będzie finansowana przez Urząd Wojewódzki do kwoty 6 tys. Euro, a Komitet Odbudowy pokryje resztę, tj. max 20 tys zł lub będzie to sfinansowane z dotacji Ministerstwa Kultury. W październiku i listopadzie 2003 r. odbyły się negocjacje z firmą ARCUS (zwycięzcą konkursu) na temat ceny dokumentacji projektowej. Negocjacje i zlecenie z wolnej ręki są możliwe zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, jeżeli środki będące w posiadaniu Komitetu nie pochodzą ze źródeł publicznych lub jeżeli Komitet posiada zgodę Urzędu Zamówień Publicznych. W dniu 22 grudnia odbyło się spotkanie członków Zarządu Komitetu, przedstawicieli firmy ARCUS z kierownictwem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tematem spotkania było przedstawienie autopoprawek firmy ARCUS do opracowania, które wygrało konkurs. Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego dużego zrozumienia, zaangażowania w proces odbudowy, współpracy i było bardzo konkretne i twórcze. Ustalono, że do końca stycznia 2004 r. Muzeum przedstawi na piśmie swoje uwagi do przedstawionej dokumentacji. C. Finanse Komitetu Przychody Komitetu w roku 2003 zamknęły się w kwocie ,11 zł i składały się na nie: - składki członkowskie 1.390,- zł - darowizny ,- zł - inne przychody 6.948,11,- zł Stan aktywów (konto + kasa) na dzień wyniósł ,87,- zł, z tego ,37,- zł to konto w banku i 52,50,- zł gotówka w kasie. Wydatki w 2003 r. dotyczyły głównie następujących grup: - promocja idei odbudowy 9.307,36,- zł - utrzymanie biura Komitetu 1.325,61,- zł - wynagrodzenia (p. Magda Umer, p. Zdzisław Nowicki, p. M. Szczepaniak- Kowalska, p. Józefa Pawlik) 7.332,20,- zł brutto Komitet nie posiada żadnych zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS. Darowizny w 2003 r. przekazały nam następujące instytucje: 5

6 Lp. Data Treść Kwota Fundacja Ochrony Zabytków Wielkopolski 5.000, PKO BP S.A. Oddział Regionalny Poznań 5.000, Fundacja Ochrony Zabytków Wielkopolski , Reemstma Polska Poznań , Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót 3.000,- Inżynieryjnych PPU ECO-ZEC Poznań 5.000, PZU Na Życie S.A ,- 8. RAZEM ,- Działalność finansowa Zarządu Komitetu była przedmiotem, badania Komisji Rewizyjnej w dniu 24 lutego 2004 r. i na tę okoliczność przygotowała stosowny dokument. D. Zakończenie Czas poświęcony w 2003 r. na szerzenie idei odbudowy Zamku nie został stracony. Przekroczony został punkt krytyczny i starania o restytucję Zamku są bliskie realizacji. Istnieją zapewnienia finansowania odbudowy Zamku od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Rady Miasta Poznania. Komitet składa podziękowania członkom Sądu Konkursowego i wszystkim innym osobom, które wspierały odbudowę i przyczyniły się do szerzenia idei odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. Sporządził: Akceptuję: Andrzej Jacek Kowalski Włodzimierz Łęcki 6

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/119 Warszawa, maj 2014 Szanowni P.T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA Irena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2005 2008 POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2005 2008 POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA KADENCJA 2005 2008 POZNAŃ, MARZEC 2008 ROK Spis treści 1. Wstęp 2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału 3.

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku Dnia 28 lutego 2008 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które otworzyła

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 W roku 2010 działał Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w składzie: 1. Andrzej Szałach - przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 163/II/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 163/II/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 163/II/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniach 7 i 8 czerwca 2006 r. w godzinach od 13 30 do 16 00 oraz w godzinach od 7 30 do 11 00 w siedzibie przy ul. Sprzymierzonych 4 Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT Zebranie otworzył pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu - oświadczeniem, że na dzień 25.11.2013r. na godzinę 18:30 w Klubie Aktora SAFT NOVA

Bardziej szczegółowo

1 Warszawa kwiecień 2011 r.

1 Warszawa kwiecień 2011 r. 1 Warszawa kwiecień 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI za rok 2010. Zarząd SML-W "ROZŁOGI" przedstawia doroczną informację o działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Nr 89 I kwartał 2012 r.

BIULETYN Nr 89 I kwartał 2012 r. POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZARZĄD G ŁÓWNY POLISH SOCIETY OF REAL ESTATE VALUERS THE BOARD OF ADMISTRATION 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, blok B, pokój 422, tel./fax:

Bardziej szczegółowo

3) wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady jako organu spółki za 2007 r.

3) wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady jako organu spółki za 2007 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r., sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania

Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania Posiedzenie odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Biedrusku k/poznania, w dniach 21 i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Znak: OR. 0041-4/07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00 W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1 Leszek Buller Skarbnik Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Socjologiczne Warszawa, 27 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1. Wprowadzenie. Sytuacja finansowa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo