Rozdział 2. Przenikanie intuicji do modeli myślowych decydentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 2. Przenikanie intuicji do modeli myślowych decydentów"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 2. Przenikanie intuicji do modeli myślowych decydentów Mirosław Laszczak Intuicja nie jest pojęciem magicznym. Nie wiąże się ani z nadzwyczajnymi predyspozycjami, ani nie wynika z nadprzyrodzonych cech, jest natomiast trwałym składnikiem myślenia decydentów, którzy po intuicję najpełniej sięgają wówczas, gdy problemy decyzyjne przebiegają w warunkach niepewności. Narosłe wokół intuicji parapsychologiczne skojarzenia sprawiły, że choć menedżerowie niechętnie o niej mówią, to równocześnie zdają sobie sprawę, że bez intuicji wielu ważnych decyzji nigdy by nie podjęli, a intuicja jest częścią ich myślenia o świecie Modele myślowe Mimo że wydaje się czasem, iż myślenie przyjmuje formę bezładnego, chaotycznego nawet splątania różnych informacji, w rzeczywistości podlega dość ścisłym prawidłowościom pozwalającym na prowadzenie analizy sposobu myślenia i na identyfikowaniu pewnych algorytmów, którymi ludzki umysł się posługuje. Taki wyodrębniony sposób myślenia nazywany bywa modelem myślowym (mental model). Do jego kreacji dochodzi w efekcie manipulowania wieloma subiektywnymi reprezentacjami świata rzeczywi- 21

2 stego 1 i manipuluje się nimi tak długo, aż pojawią się logiczne układy sytuacji problemowej, z dającymi się pojąć parametrami decyzyjnymi i z kompatybilnymi ewentualnymi rozwiązaniami. Decydenci usuwają z problemu wszystko to, co wydaje się im zbędne, drugorzędne, przeszkadzające, nadmiernie skomplikowane i niezrozumiałe. Bo człowiek jak stwierdził A. Einstein poszukuje uproszczonego i klarownego obrazu świata. Zarządzający tworzą zatem modele myślowe tego wszystkiego, co wymaga analizy zachowań konkurentów i klientów, przemian zachodzących w otoczeniu, wyglądu przyszłości; w odpowiedzi na wprowadzane w branży innowacje myślowo testują różne formy zarządzania, w umyśle żonglują zasobami i manipulują kulturą organizacyjną. Jednak bodaj największą rolę odgrywają modele myślowe, gdy przychodzi menedżerom konstruować prognozy: im mniej bowiem pewników, tym większa rola wyobraźni zagospodarowującej nie dość spenetrowane obszary problemów decyzyjnych. Wyobraźnia i intuicja kształtowane są zgodnie z posiadanym przez decydenta doświadczeniem, pełniącym rolę kontrolną i odrzucającym jedne modele myślowe bo są nierealistyczne; nie zgadzającym się na inne modele bo są już przestarzałe; sięgając po te wyobrażenia rzeczywistości, które wydają się współgrać z wiedzą, doświadczeniem i intuicją. Myślowe wykreowanie topografii rynku jest nie tylko intelektualną zabawą decydentów, jest czymś znacznie ważniejszym, gdyż pozwala zakotwiczyć myśl w przybliżonym (skrojonym na miarę posiadanej przez zarządzającego wiedzy) modelu otoczenia. Z czasem do modelu wprowadza się większą liczbę punktów orientacyjnych, dlatego oprócz oczekiwanych prawidłowości, na przykład co do zmiany sprzedaży w czasie, model wzbogaca się o dodatkowe zmienne, ot choćby odnośnie oddziaływań pochodzących od konkurentów i nabywców. Z chwilą, kiedy zarządzający zaczynają myśleć o rynku i warunkach konkurowania, mimowolnie uruchamiają proces kreacji modelu myślowego, następnie kompletują jego składniki i doskonalą go. Cechą modelu jest kompresja dostępnej wiedzy, tak by nie zwracając uwagi na szczegóły mieć bazę odniesienia dla własnych poglądów i móc zacze- 1 Jeśli zarządzający wyobrażają sobie modele w małej skali dotyczące rzeczywistości zewnętrznej i możliwych skutków powziętych decyzji, to są w stanie wypróbowywać różne alternatywy, ostatecznie wybierając spośród nich tę najlepszą, reagują na przyszłe sytuacje, zanim nadejdą, wykorzystują wiedzę o przeszłych zdarzeniach radząc sobie z teraźniejszością i przyszłością i pod każdym względem mogą reagować w pełniejszy, bezpieczniejszy i bardziej kompetentny sposób na zdarzenia, które mogą się pojawić. 22

3 pić swoje decyzje w miarę trwałych przekonaniach. Modele myślowe wprowadzają ład w wyobrażenia o świecie, tak ważny, gdy przychodzi podejmować długofalowe decyzje. Mimo, że modeli tych nie artykułuje się, pozostają ukryte w warstwie niezwerbalizowanej i stosowane wyłącznie na użytek samych decydentów, zarządzający nie mogliby się bez nich obejść. Ważne jest już samo ich posiadanie, choćby model był nieprecyzyjny a nawet choćby podpowiadał błędne rozwiązania byle tylko decydent miał świadomość słabości posiadanego modelu i był zdolny dokonywać w nim korekt. Dzięki modelom myślowym jednostki wychwytują szczegóły, łączą je z sobą w związki i mogą mieć własne opinie, tak ważne już nie tylko dla samopoczucia ale i dla zajmowania określonego stanowiska w przedsiębiorstwie. Przekonanie o ciągłości bądź nieciągłości przemian pojawia się przede wszystkim na poziomie mentalnym i stamtąd oddziałuje na dalsze postępowanie decydenta. W większości i to poczytuje się za wadę modeli zakładają one ciągłość i ewolucyjność przemian, jest to efekt doświadczeń nabywanych w drodze kumulowania się obserwowanych zjawisk. Modele myślowe mogą być tak liczne, jak kreatywne jest podejście zarządzających do analizowanych problemów oraz jak duża jest ich zdolność do myślenia abstrakcyjnego. Niektóre modele są realistyczne, zdarzają się też modele symboliczne zapisywane w postaci znaków lub symboli. Ze względu na fantazję twórców i intelektualny rozmach modele myślowe są albo realistyczne, albo całkowicie wizjonerskie. Wszystkie one są jednak zaledwie przybliżeniem rzeczywistości 2. W konfrontacji z napływającymi informacjami zmianie ulegają elementy modelu myślowego, zakłócona zostaje percepcja informacji i dzieje się to tak długo (w toku ciągłych interakcji i konfrontacji pomiędzy dochodzącymi informacjami i dotychczasową wiedzą), aż wykrystalizuje się nowa struktura myślowa, nowy model myślowy. Musi być na tyle prosta, żeby dała się ogarnąć przez twórcę modelu, a jednocześnie na tyle dokładna, żeby pozwalała na wyjaśnienia faktów, które uważa za ważne dla zrozumienia otaczającego świata. Modele myślowe, przez to że wyjaśniają na użytek zarządzającego mechanizm funkcjonowania biznesu, biorą górę nad wszystkimi pozo- 2 W latach trzydziestych dwudziestego wieku Kurt Goedel udowodnił, że żaden system nie może być jednocześnie kompletny i spójny oraz że nie da się uniknąć błędów, bo są one nieodłącznie związane z modelami myślowymi. 23

4 stałymi modelami i w ostateczności to one właśnie stają się kanwą dla podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie 3. Mówi się nawet, że to one właśnie stanowią jądro większości procesów wnioskowania w zarządzaniu, zaś naturalną prawidłowością okazuje się to, że strategie biznesowe zostają opracowane na bazie modeli myślowych będących mentalną kreacją ról odgrywanych przez organizację pośród rynkowych sił i rzeczywistych lub jedynie przeczuwanych zależności 4. Skomplikowany świat ekonomicznych oddziaływań sprowadzony jest do tego, co zarządzający postrzegają jako istotne, wykorzystują przy tym podstawową regułę dotyczącą sprzężenia zwrotnego, mówiącą, że im częściej dana zależność przyczynowo-skutkowa się pojawia (im częściej aktywizowany jest wyodrębniony układ rynkowych zależności) tym większą ma wagę 5. W ten sposób do modelu myślowego przenika inny ważny element, jakim jest doświadczenie, które w procesach decyzyjnych cały czas interferuje z intuicją, tak że w ostateczności trudno już dociec, czy ostateczna konkluzja i decyzja to efekt doświadczenia, czy czegoś więcej. Rysunek 1. Czy doświadczenie pomaga, czy przeszkadza w posługiwaniu się intuicją Źródło: M. Laszczak, Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych, Wydawnictwo ATH, Bielsko- Biała 2010, s Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Galaktyka, Łódź 2003, s Ibidem, s. 76, Mechanizm ten zauważono stosunkowo wcześnie i sugestie na jego temat pochodzą już z pracy Donalda Hebba Organization of Behavior z roku

5 Jedna rzecz zdaje się jednak ważna decydenci ufają przede wszystkim sobie, własne myśli, nawet wtedy, gdy przybierają formę fantasmagorycznych rojeń, cenią sobie wyżej od analitycznych podpowiedzi komputera. (rysunek 2). Rysunek 2. Komu przede wszystkim ufają decydenci? Źródło: M. Laszczak, Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych. Wydawnictwo ATH, Bielsko- Biała 2010, s Zamieszczone na rysunku 2 odpowiedzi uzyskują dodatkowe potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, tam również ujawniła się ufność pokładana w wewnętrznym głosie 6, z tym tylko, że o ile amerykańskie obserwacje odnosiły się przede wszystkim do zachowań lekarzy (którzy ze szkodą dla pacjentów także wyżej cenią swoją intuicję, niż wskazania urządzeń medycznych), to wyniki przedstawione na rysunku 2 pozwalają prawidłowość tę rozszerzyć na pracę menedżerów. Kwestią otwartą pozostaje to, na ile metody diagnostyki rynku mają dokładność zbliżoną do diagnostyki medycznej wydaje się, że ta ostatnia jest dużo bardziej rozwinięta i obejmuje zagadnienia nie podlegającym tak radykalnym zmianom w czasie, a to by znaczyło, że uciekanie się do intuicji wśród lekarzy 6 Myers D. G., Intuicja. Jej siła i słabość, Biblioteka moderatora, Wrocław 2004, s

6 wynika z ich nadmiernej dezynwoltury i szukania drogi na skróty. Zachowanie menedżerów podpierających się intuicją jest bardziej uzasadnione, bierze się bowiem z: (-) większego zakresu niepewności i wciąż stosunkowo mało dokładnych narzędzi analitycznych (w tym prognostycznych), (-) chęci zaakcentowania swojej nietuzinkowej osobowości i zaprezentowania oryginalności myślenia, (-) potrzeby zgodności pomiędzy modelem myślowym i powziętymi decyzjami (jest to ważny warunek sprawności zarządzania). Intuicja jej charakter i oddziaływanie Intuicja ma wielorakie konotacje i w różny sposób bywa definiowana. Również manifestuje się w różnoraki sposób. Jest to jedna z przyczyn powodujących, że sami decydenci nie bardzo wiedzą jak nazwać to coś, co trudno nazwać, a jednak pojawia się wraz z każdą sytuacją problemową. Rysunek 3. Jak decydenci rozumieją pojęcie intuicji Źródło: M. Laszczak, Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych, Wydawnictwo ATH, Bielsko- Biała 2010, s

7 Niektórzy autorzy 7 zauważają, że myślenie intuicyjne pojawia się gdzieś na styku świadomości i nieświadomości i dopiero pod wpływem atakujących umysł zadań, w starciu z realnymi problemami zaczynają krystalizować się gotowe odpowiedzi; o tyle wcześniej słabo percypowane, że obróbka części informacji dokonała się poza świadomością. Całe myślenie jest sztuką kojarzenia. Bo to, co masz przed sobą, wydobywa z twojej pamięci coś, o czym prawie nie wiedziałeś, że wiesz 8. Podobnie postrzega wpływ intuicji J. Parikh, dla którego intuicja jest formą inteligencji a wyróżniającą ją cechą jest to, że bierze ona swe źródło ze skumulowanego doświadczenia, które ukryte w podświadomości, tam też jest obrabiane i przyjmuje ostatecznie formę gotowych rozwiązań i ekspertyz 9. Zbierane latami informacje układane są i dopasowywane, po czym w jednej chwili krystalizują się dając gotową podpowiedź 10. W ten sposób intuicja oddziaływa na formę modelu myślowego i odciska kształt na jego strukturę. Nie jest to jednak wpływ zupełnie oczywisty, ponieważ: (1) dość trudno wyabstrahować intuicję od doświadczenia, (2) zmienność sytuacji decyzyjnych oraz warunki, w jakich decyzje zapadają, w sposób dla siebie specyficzny formułują wpływ intuicji 11. Dlatego przez pojęcie intuicji rozumiemy wiedzę potoczną, powstałą na podstawie obserwacji potocznej, przepuszczonej przez intelektualny filtr zdobytej wiedzy i wysublimowanej przy współudziale zdolności analitycznych. W ten sposób model mentalny ma dostęp do zsyntetyzowanych informacji przyjmujących postać wiedzy intuicyjnej, której cechami są: (1) natychmiastowość, czyli zdolność podejmowania natychmiastowego działania bez oglądania się na czasochłonne analizy, (2) emocjonalność czyli działanie zgodne z tym, co uważa się za dobre, (3) oczywistość bowiem zdobywana jest na bazie wcześniejszych doświadczeń, które w umyśle decydenta sprowadzają się do uogólnionych i oczywistych stwierdzeń, (4) stereotypizacja gdyż sprzyja stereotypom. 7 W. H. Agor, The logic of intuition. How top executives make important decision. [W:] W. H. Agor (red.), Intuition in organizations, Sage Publications, Newbury Park, California 1990, s E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997, s J. Perikh, Intuition: the new frontier of management, Blackwell Business, Oxford UK 1994, s D. Isenberg, How senior managers think? [W:] Harvard Business Review, grudzień-styczeń 1984, s Zob.: M. Laszczak, Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała

8 Takie podejście widoczne jest u wielu autorów i badaczy. Herman Kahn uważał mianowicie, że badania są kombinacją intuicji i osądu, gdyż umysł łączy w sobie tylko wiadomy sposób rzeczy z sobą 12. Intuicja jest zatem wpleciona w myślenie człowieka o świecie i zaczyna kształtować jego model myślowy. Intuicja wprowadza pewien porządek w nie do końca rozpoznanej strukturze rzeczywistości, uzupełniając te obszary, co do których brak jest pewnej wiedzy. Im bardziej złożony i niejednoznaczny jest analizowany problem i im większa wchodzi doń liczba zagadnień, tym silniejsze okazuje się pragnienie skorzystania z intuicji, bo to dzięki niej można wypracować w miarę stabilny obraz analizowanego zagadnienia. Jeśli nie będzie on prawdziwy, to przynajmniej spełniający minimum warunków prawdziwości, najczęściej wystarcza, że będzie on zgodny z wyobrażeniami samego decydenta. W takim przypadku decydent często powraca do analizowanego zagadnienia, z intencją dokonywania poprawek i nanoszenia zmian podyktowanych napływem nowych informacji. Tego typu zachowanie ma zawsze miejsce, choć nie zawsze decydent zdaje sobie sprawę z dokonującej się w jego umyśle modernizacji modelu rzeczywistości Oddziaływanie intuicji na model myślowy Procesy myślowe w znacznej części przebiegają automatycznie. Przetwarzający ogromne ilości informacji umysł robi to poza świadomością i poza językiem, wnioski wynikające z przetworzenia tych informacji zapadają w tzw. pamięci utajonej. Ten proces nieświadomego przetwarzania informacji nazwano myśleniem oszczędnościowym (pochłania ono czwartą część wysiłku wkładanego w normalne myślenie) 13. Równocześnie, obok tworzącej się wiedzy jawnej, która wie, że, współistnieje wiedza milcząca, która wie, jak 14. Budowane na tej wiedzy przeświadczenia biorą udział w procesie podejmowania decyzji. Względna prostota, a także fakt, że przetwarzanie informacji choć rozbudowane przebiega szybko i poza świadomością, daje szczególne preferencje myśleniu intuicyjnemu, sprawiając, że jest ono powszechne i stanowi immanentną część myślenia człowieka o świecie. 12 W. H. Agor (red.), Intuicja w, jw., s D. G. Myers: Intuicja. Jej siła i słabość, jw., s Ibidem, s

9 Rysunek 4. Intuicja uzupełnia model myślowy Źródło: opracowanie własne. Pojawia się tu jednak frapujące pytanie o sytuacje, w których decydenci szczególnie łatwo uciekają się do myślenia intuicyjnego. Przeprowadzone badania zdają się sugerować, że jest tak przede wszystkim wówczas, gdy brak jest możliwości dokonania pełnej analizy przy użyciu posiadanych przez decydenta informacji. Rysunek 4. Intuicja zatem: (1) uzupełnia braki wiedzy, (2) daje poczucie znajomości rzeczywistości, przez co umożliwia podjęcie decyzji, (3) upraszcza procedury decyzyjne, (4) pozwala wykorzystać trudną do zwerbalizowania, lecz istniejącą przecież wiedzę wynikającą z doświadczenia i subtelnych sygnałów wysyłanych przez otoczenie. Chociaż intuicyjne podejmowanie decyzji kojarzy się bardziej z kobietami niż mężczyznami, to w rzeczywistości zróżnicowanie (o ile w ogóle występuje) jest niewielkie i kształtuje się następująco: 56 proc. kobiet przyznaje, że decyduje głównie intuicyjnie, odpowiedni wskaźnik dla mężczyzn wynosi 46 proc 15. Ważniejszym od płci kryterium podziału jest charakter rozwiązywanych problemów i miejsce zajmowane w strukturze przedsiębiorstwa. Wszędzie tam, gdzie trzeba zdobyć się na oryginalność myślenia a wtłoczeni w utarte schematy menedżerowie nie potrafią wskazać dobrego rozwiązania, intuicja przychodzi z pomocą. I doceniają to menedżerowie, zdając sobie sprawę z jej zalet. Pokazują to również przeprowadzone badania. Rysunek 5. Wynika z nich, że menedżerów trzeba traktować jako osoby postępujące rozważnie i logicznie, zdające sobie sprawę, że intuicja jest niewery- 15 O podejmowaniu decyzji, [W:] Zarządzanie na Świecie, nr 6, 2006, s

10 fikowalna, nie poddaje się analizie, w pewnym sensie jest tajemnicza, trudno więc jedynie w oparciu o nią podejmować decyzje. Intuicję przywołuje się, gdy brakuje menedżerowi potrzebnych informacji; w rzeczywistości brak ten jest chroniczny, co uprzywilejowuje intuicję, która w takich sytuacjach mimowolnie oferuje swoje usługi decydentom. Rysunek 5. W jakich sytuacjach sięga się po intuicję? Źródło: M. Laszczak, Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2010, s Przedstawiony na rysunku 5. histogram wskazuje, że 56 proc. ankietowanych uważa, iż nie powinno się usuwać intuicji z procesu podejmowania decyzji. Zarządzający sądzą nawet, że jej obecność poprawia jakość decyzji. Nie powinno zatem dziwić, że większość ankietowanych traktuje intuicję jako coś normalnego i pożytecznego. Jedynie 16 proc. ankietowanych dostrzega w intuicji zagrożenie, menedżerowie ci przyznają, że intuicja z natury swej jest bałamutna, wykrzywia rzeczywistość i zbytnio przykrawa ją do subiektywnego modelu. Z kolei 28 proc. ankietowanych nie ma zdania co może oznaczać, że jednocześnie dostrzegają zarówno pozytywne, jak i szkodliwe skutki jej oddziaływania. Zastanawiać oczywiście może, skąd zdecydowana większość ankietowanych menedżerów darzy intuicję tak dużym zaufaniem i 30

11 dlaczego stawiają na pierwszym miejscu jej pozytywny efekt. Pewnym wytłumaczeniem może być wysoka samoocena dotychczasowych decyzji podejmowanych przy braku wystarczających informacji. Pojawia się także zrozumiała w przypadku menedżerów chęć zaakcentowania swych wyjątkowych walorów umysłu. Ale warto rozważyć także inną przyczynę, tę mianowicie, że menedżerowie są w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy zgodnie z algorytmem, którego sami sobie nie uświadamiają, a który jest wystarczająco efektywny i skuteczny 16. Rysunek 6. Czy lepiej eliminować wpływ intuicji przy podejmowaniu ważnych decyzji, czy należy ją dopuszczać, gdyż podnosi jakość decyzji? Źródło: M. Laszczak, Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych, Wydawnictwo ATH, Bielsko- Biała 2010, s Zakończenie Decydenci rozpoznają cechy problemu decyzyjnego oraz identyfikują interakcje pomiędzy zmiennymi, w sposób wymykający się nie 16 Na taką możliwość wskazują badania zamieszczone w artykule: P. Lewicki, T. Hill, M. Czyzewska, Nonconscious Acquisition of Information. [W:] AP, nr 47,

12 tylko opisowi ale nawet jakiemukolwiek logicznemu wyjaśnieniu. Być może nie uświadamiają sobie nawet wszystkich elementów i zależności, z których utkany jest ich model myślowy. Jednak intuicja przenika do modelów myślowych i zmienia je, oczywiście nie zawsze na lepsze, jednak wszędzie tam, gdzie decydenci stają przed nową sytuacją problemową i zaczynają manipulować swoim modelem myślowym, pojawia się sytuacja uprzywilejowująca wnikanie intuicji do sposobu myślenia decydenta. Abstrakt Procesy podejmowania decyzji wykorzystują intuicję z co najmniej dwóch powodów: (1) nie da się wciąż powielać tych samych wzorców i algorytmów, (2) nie zawsze algorytmy i wzorce istnieją. Jednak zanim dojdzie do wykorzystania intuicji jest ona wbudowana do modelu myślowego uzupełniając jego braki i objaśniając część nieoczywistych zjawisk. Dzieje się tak mimo, że decydenci nie zawsze uświadamiają sobie jej wpływ. Podejmujący decyzję wiedzą jednak, kiedy korzystać z intuicji oraz są przekonani, że bez niej części decyzji nie dałoby się w ogóle podjąć. Słowa kluczowe: modele myślowe, decyzja, intuicja Abstract Almost there are two main reasons causing that intuition is engage in the decision making process. Firstly there is impossible to perpetual use the same patterns and old algorithms. Secondly managers can use effective enough algorithms and well tested solutions only exceptionally. But before it comes to the use the intuition, the one is embedded into the mental model to supplement its deficiencies and explaining some not obvious phenomena. Policy makers are not always aware of the way how intuition affect some decisions, nevertheless decision-making know when to use intuition and they are convinced that without intuition it is incapable to take some important decisions. Key words: mental models, decision, intuition 32

13 Bibliografia 1. Agor W. H., The logic of intuition. How top executives make important decision, [W:] W. Agor W. H. (red.): Intuition in organizations, Sage Publications, Newbury Park, California Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Galaktyka, Łódź Isenberg D., How senior managers think? [W:] Harvard Business Review, grudzień-styczeń Laszczak M., Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała Lewicki P., Hill T., Czyzewska M., Nonconscious Acquisition of Information, [W:] AP, nr 47, Myers D. G., Intuicja. Jej siła i słabość, Biblioteka moderatora, Wrocław Ο podejmowaniu decyzji. [W:] Zarządzanie na Świecie, nr 6, Perikh J., Intuition: the new frontier of management, Blackwell Business, Oxford UK

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Beata Majecka Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański IX Kongres Ekonomistów Polskich WITALNOŚCIOWA PERSPEKTYWA ZACHOWAŃ RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWY PARADYGMAT W NURCIE BEHAWIORALNYM? Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem

Rozdział 6. Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 6. Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1147 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆDZIESIĄTY DRUGI ŁÓDŹ 2013 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Nowoczesne systemy zarządzania KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE W ZARZĄDZANIU Katarzyna GURMIŃSKA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych

Rozdział 2. Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Edward Markowski Wyższa Szkoła Promocji Rozdział

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Wioletta Wereda Akademia Podlaska w Siedlcach WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Niniejszy artykuł jest próbą określenia roli metody studium przypadku w

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 TOMASZ WIŚNIEWSKI MARCIN PAWLAK ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TEORII OPCJI REALNYCH W FORMUŁOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie stresem Część II

Zarządzanie stresem Część II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Zarządzanie stresem Część II Redakcja Henryk Skłodowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 5, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII KOMUNIKACJA A INNOWACYJNOŚĆ

ROZDZIAŁ VIII KOMUNIKACJA A INNOWACYJNOŚĆ ROZDZIAŁ VIII KOMUNIKACJA A INNOWACYJNOŚĆ Innowacja, innowacyjność, kreatywność systematyka pojęć Rozpoczynając rozważania na temat innowacyjności warto bliżej przyjrzeć się temu pojęciu i odróżnić je

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (zał. 1993), jest członkiem Konsorcjum Uczelni Futurus. W skład Konsorcjum wchodzą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Spis treści 1. Telepraca jako nowoczesny sposób zarządzania w organizacji... 2 1.1. Główne cechy zespołu wirtualnego... 3 1.2. Telepraca i klasyczne zarządzanie organizacją...

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczeństwa związane z outsourcingiem w obszarze transportu zewnętrznego w związkach międzyorganizacyjnych

Niebezpieczeństwa związane z outsourcingiem w obszarze transportu zewnętrznego w związkach międzyorganizacyjnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 361 371 Niebezpieczeństwa związane z outsourcingiem w obszarze transportu zewnętrznego w związkach

Bardziej szczegółowo

www.wuj.pl Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.wuj.pl Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap II w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Redakcja: dr hab. inż. MAGDALENA K. WYRWICKA, prof. nadzw. dr inż. ARKADIUSZ BOROWIEC, dr inż. PAULINA GOLIŃSKA, dr inż. AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009

Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009 Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009 Autorzy: Tomasz Barałkiewicz, Tequila Barbara Jurga-Pałka, Agencja Informacyjna Penetrator Andrzej

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań w pielęgniarstwie

Metodologia badań w pielęgniarstwie Człowiek najlepsza inwestycja Metodologia badań w pielęgniarstwie Anna Stodolak Skrypt dla studentów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo Copyright by Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Wydanie I, Legnica

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Adam Rogala-Lewicki 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 Rozdział 1. Informacja w procesie decydowania politycznego... 8 1.1. Informacja uwarunkowania definicyjne

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej

Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo