Dokumentacja. Modułu Agenta Systemu Printoscope Cost Control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja. Modułu Agenta Systemu Printoscope Cost Control"

Transkrypt

1 Dokumentacja Modułu Agenta Systemu Printoscope Cost Control ver 1.1 Zielona Góra, wrzesień /19

2 Metryka dokumentu - Historia zmian Data Wersja Opis zmiany Autor Agnieszka Baranowska Mariusz Zawadzki Drobne zmiany w punkcie 4 (krok 7). Wstawiony nowy pkt 3.11 Komunikacja TCP/IP. Dodano opis do opcji IP suffix w pkt Marcin Sasin Mariusz Zawadzki 2/19

3 Spis treści 1 Wstęp Architektura systemu Printoscope Cost Control Moduł agenta Instalowanie agenta Sprawdzanie stanu aktywności agenta Ustawienia drukarek Elementy składowe agenta Sposób działania agenta Plik APSys.ini - konfiguracja agenta Zmiana konfiguracji agenta Generowanie nowego instalatora agenta Automatyczny update Agenta Logi agenta Komunikacja TCP/IP Formaty wydruków Odinstalowanie agenta Moduł agenta w systemie Windows NT /19

4 1 Wstęp Niniejszy dokument zawiera opis modułu agenta systemu Printoscope Cost Control, pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows firmy Microsoft. Dokumentacja nie opisuje szczegółów instalacji i obsługi agentów dla systemów Novell NetWare. 2 Architektura systemu Printoscope Cost Control System Printoscope Cost Controle (PCC) składa się z następujących elementów: program agenta umieszczony na stacjach roboczych i serwerach wydruków; serwer zbierający dane od agentów; moduł administratora; moduł raportów. Współpraca agenta z serwerem PCC przebiega następująco: Użytkownik wykonując wydruk na stacji roboczej uruchamia procedury systemowe, które informują program agenta o rozpoczęciu drukowania. Agent zbiera wszystkie dostępne dane z systemu Windows oraz Novell NetWare dotyczące wydruku oraz analizuje plik wydruku pozyskując informacje o nazwie użytkownika, nazwie serwera wydruku, sterownika, ilości stron, formacie wydruku, ilości zastosowanych kolorów, użycia trybu duplex, zastosowanym podajniku i rozdzielczości wydruku. W przypadku braku określonych parametrów przyjmuje wartości domyślne. W przypadku braku komunikacji dane są przechowywane stale w buforze lokalnym i agent, co określony czas próbuje je wysłać. Po wysłaniu danych, dane są kasowane z bufora. 4/19

5 Rysunek 1 Sposób działania Printoscope Cost Control 3 Moduł agenta Jak już wcześniej zostało powiedziane zadaniem modułu agenta jest zbieranie informacji o wykonywanych wydrukach i przesyłanie ich do serwera Printoscope. W przypadku systemu Windows, agent instalowany jest na każdej stacji, która ma zostać poddana monitorowaniu wykonywanych wydruków. W przypadku systemu Novell, agent instalowany jest na serwerze i monitoruje wszystkie kolejki będące obiektami bazy NDS Instalowanie agenta W końcowej fazie instalacji Serwera systemu Printoscope generowany i konfigurowany jest program instalacyjny agenta: agent_setup_host.exe, gdzie host jest adresem IP komputera, na którym wykonano instalację. Program instalacyjny należy po zakończeniu instalacji serwera pobrać z katalogu, do którego został wygenerowany (typowo: Program Files\Printoscope Cost Control\). Jest on przygotowany do pracy z serwerem umieszczonym na komputerze, na którym przeprowadzono instalację modułu Serwer. W celu zainstalowania agenta należy na stacji roboczej (może nią być też serwer wydruków) uruchomić plik instalacyjny agenta (w sposób lokalny lub zdalny). Proces instalacji agenta przebiega automatycznie, w tzw. trybie cichym. Użytkownik musi tylko uruchomić program instalacyjny agenta na swoim komputerze. Agent jest instalowany w katalogu %windir%\system32\apsys (gdzie %windir% oznacza katalog główny systemu Windows). 5/19

6 UWAGA: do zainstalowania agenta na stacjach roboczych działających pod systemem operacyjnym Windows NT, 2000, XP, 2003 potrzebne są uprawnienia administratora stacji roboczej. UWAGA: jeżeli komputer pełni rolę serwera wydruków (print server), należy na nim także zainstalować program agenta, w przeciwnym wypadku wydruki kierowane na serwer wydruków nie będą zliczane pomimo instalacji agentów na stacjach roboczych użytkowników. Program agenta pracuje pod następującymi systemami operacyjnymi (warunkiem koniecznym jest obsługa stosu TCP/IP): MS Windows NT 4 SP6; MS Windows 2000 SP4; MS Windows 2003; MS Windows XP SP1; MS Windows XP SP2; MS Windows 95 (z IE 5.5 lub wyższym o ile kompatybilny); MS Windows 98 (z IE 5.5 lub wyższym o ile kompatybilny); MS Windows 98 SE (z IE 5.5 lub wyższym o ile kompatybilny); MS Windows Me (z IE 5.5 lub wyższym o ile kompatybilny). Instalacja zdalna Istnieje możliwość zainstalowania agentów zdalnie (np. z poziomu administratora domeny) wykorzystując m. in. narzędzie zdalnej linii komend xcmd lub innych pozwalających na zdalnie wykonywanie zadań np. MS SMS). Przykład instalacji zdalnej z użyciem xcmd: xcmd \\computername /USER:username /PWD:* /C agent_setup_ip_address.exe gdzie użytkownik username jest administratorem komputera computername. Zaraz po wywołaniu polecenia zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika username. 3.2 Sprawdzanie stanu aktywności agenta Zainstalowany na stacji roboczej agent uruchamiany jest automatycznie wraz z uruchomieniem 6/19

7 stacji roboczej. Jednym ze sposobów sprawdzenia czy agent został poprawnie zainstalowany oraz jego stanu, jest sprawdzenie na lokalnym komputerze czy uruchomiona jest usługa APServ (Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi), co pokazuje rys. 2. Rysunek 2 Weryfikacja pracy agenta z poziomu usług systemu Windows Możliwe jest również sprawdzenie stanu aktywności agenta z poziomu modułu administratora systemu PCC. Moduł ten nazywa sie: Printoscope Management Console (zakładka Administracja, podzakładka Agenci, patrz rysunek 2). Rysunek 3 Monitorowanie pracy agentów z poziomu PMC 7/19

8 UWAGA Aby dane gromadzone przez Printoscope Cost Control były wiarygodne, nie jest zalecane wyłączanie agenta. 3.3 Ustawienia drukarek Dla poprawności analizy wydruków przez moduł agenta należy odpowiednio skonfigurować właściwości drukarki zainstalowanej na danej stacji roboczej. W tym celu należy wybrać: Start->Ustawienia->Drukarki i faksy -> nazwa drukarki -> prawy klawisz myszy i wybrać Właściwości -> zakładka Zaawansowane - włączyć opcję: Buforuj dokumenty tak, aby program szybciej skończył drukowanie - wyłączyć opcję: Włącz zaawansowane funkcje drukowania Przykładowa konfiguracja drukarki widoczna jest na rysunku 4. 8/19

9 Rysunek 4 Konfiguracja drukarki Dodatkowo Printoscope wymaga, aby w katalogu bufora wydruku nazwy plików.spl posiadały format: jobid.spl, np spl. Jeśli nazwy plików.spl rozpoczynają się od przedrostka fp, to należy wykonać pewne czynności, aby doprowadzić do wymaganego formatu. Taka sytuacja może wystąpić w systemach Windows XP i Windows Server W przypadku systemu Windows XP należy w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers odnaleźć DefaultSpoolDirectory i jego wartość przypisać do SpoolDirectory w kluczach HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\printerName gdzie printername jest nazwą drukarki zainstalowanej w systemie. W przypadku systemu Windows Server 2003 należy w kluczu: 9/19

10 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print odnaleźć (jeśli nie istnieje, to stworzyć) DisableServerFilePooling (typu DWORD) i przypisać jemu wartość 1. Zmiany można wykonać ręcznie za pomocą regedit.exe lub można wykorzystać specjalnie przygotowany w tym celu program - SpoolConfig.exe, który jest częścią Printoscope. 3.4 Elementy składowe agenta Agent PCC pracujący w systemie Windows składa się z następujących plików: apsys.exe moduł agenta monitorujący wydruki (obowiązkowy) apsys.ini plik konfiguracyjny agenta (obowiązkowy) apserv.exe moduł, dzięki któremu agent działa jako usługa (obowiązkowy) atool.exe moduł odpowiedzialny za deinstalację i update agenta (obowiązkowy) op.exe moduł do obsługi projektów (opcjonalny) aw.exe moduł nasłuchujący zdarzenie anulowania wydruków NetWare (opcjonalny) netuse.exe moduł wykrywający mapowanie kolejek NetWare na port LPT (opcjonalny) table_tsp01.dll, table_trdir.dll, saprfc.ini moduły konieczne do monitorowania wydruków z SAPa (opcjonalny) start_log_n.txt startowy log agenta agent_log.txt szczegółowy log agenta 3.5 Sposób działania agenta W chwili powstania wydruku w spoolerze systemu Windows (zlokalizowanego w: %windir%\system32\spool\printers), agent wstrzymuje pracę w kolejce drukarki, pobiera informacje o wydruku z systemu, dokonuje analizy pliku w spoolerze odpowiadającego wydrukowi, po czym wznawia pracę w kolejce drukarki. Dane o zmonitorowanych wydrukach agent Windows przesyła do serwera Printoscope (w postaci zaszyfrowanej). 10/19

11 Komunikacja z serwerem Printoscope odbywa się poprzez sockety TCP/IP. Port jak i adres IP serwera PCC konfiguruje się w pliku konfiguracyjnym agenta (domyślnie jest to port 4443). Agent Windows buforuje dane o monitorowanych wydrukach, co gwarantuje pracę offline. Dane są buforowane w katalogu %windir%\system32\spool\printers\cache. Dla każdego wydruku powstaje osobny plik (z rozszerzeniem.agn). Rozmiar pliku jest stały i wynosi 620 bajtów. Zawartość pliku jest zaszyfrowana. Plik jest usuwany w chwili przesłania przez serwer Printoscope odpowiedniego rozkazu. 3.6 Plik APSys.ini - konfiguracja agenta Konfiguracja agenta jest realizowana poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w pliku APSys.ini (znajdującego się w katalogu,w którym agent został zainstalowany, czyli %windir%system32\apsys). Poniżej opis najważniejszych parametrów konfiguracyjnych. #Adres IP lub nazwa komputera z serwerem Printoscope Host = " " #Numer portu wykorzystywany w połączeniu z serwerem Printoscope DB Port = 4443 #Czas kolejnej próby podłączenia się do serwera Printoscope (w sekundach) Reconnect time = 31 #Czas przeglądania katalogu Cache i ponownego wysyłania jobów (w sekundach) Resend time = 60 #Tworzy szczegółowy log apsys_log.txt Save log = 0 #Określa katalog spoolera, jeśli jest inny niż domyślny %windir%\system32\spool\printers Spool dir = "d:\spool" #1 - Jako właściciela wydruku ustawia nazwe komputera #0 Jako właściciela wydruku ustawia login użytkownika No user name = 0 #Jako właściciela wydruku ustawia użytkownika, którego zwróci funkcja GetUserName Job login name = 0 #1 - Kopiuje do katalogu Cache\Subcache źle zliczone wydruki Save printout = 0 #Maksymalny rozmiar plików (wydruków źle policzonych przez agenta), które #agent zachowuje w specjalnym katalogu Subcache; parametr może przyjmować #wartości od 100 do 1000 MB; domyślna wartość to 100 MB 11/19

12 Max save size = 100 #Fraza doklejana po dwukropku do nazwy agenta Department = "MaxElektronik" #Wyklucza spod monitorowania wybrane drukarki; każde wykluczenie należy umieścić w osobnym wierszu Exc printer = "HP LaserJet 5Si PCL 5e" #Wyklucza spod monitorowania wybrane porty; każde wykluczenie należy umieścić w osobnym wierszu Exc port = "LPT1:" #Zapisuje każdego joba do pliku tekstowego Save job = 0 #Reguluje miejsce, w którym powstanie katalog Cache (0 - %windir%\system32\spool\printers; 1 - %windir%\system32\apsys) No hide cache = 0 #domyślna wartość 0; #jeśli 1 - do nazwy agenta doklejany jest adres IP IP suffix = 1 # PROJEKTY #Adres IP komputera z serwerem projektów OP Host = #Numer portu wykorzystywany w połączeniu z serwerem projektów OP DB Port = 4442 #Czas kolejnej próby podłączenia się do serwera projektów (w sekundach) OP Reconnect time = 20 #Tworzy szczegółowy log op_log.txt OP Save log = 0 #Wersja językowa (EN, PL, DE) OP Lang = EN 3.7 Zmiana konfiguracji agenta W przypadku konieczności wykonania zmian w konfiguracji zainstalowanego agenta, należy przejść do katalogu, w którym został zainstalowany agent. Agent jest zawsze instalowany do katalogu system32\apsys katalogu, w którym zainstalowany został system Windows. Plik konfiguracyjny agenta to APSys.ini. Należy go poddać edycji i wprowadzić wymagane zmiany. Po zapisaniu zmian w pliku konfiguracyjnym agenta, należy wykonać restart agenta, z poziomu menadżera usług (Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi), bądź z linii komend za pomocą następujących poleceń: 12/19

13 Apserv /stop a następnie: Apserv /start będąc w katalogu domowym agenta %windir%\system32\apsys, bądź z dowolnego miejsca, w przypadku gdy ścieżka ta dodana jest do zmiennej systemowej PATH. 3.8 Generowanie nowego instalatora agenta Wygenerowanie nowego instalatora agenta jest przydatne, kiedy wymagana jest zmiana domyślnej konfiguracji agenta w nim umieszczonego. Aby wygenerować nowy instalator agenta, należy przejść do katalogu, w którym został zainstalowany serwer Printoscope. Plik zawierający domyślną konfigurację dla tworzonego agenta to setupbuilder.ini. Należy go poddać edycji i wprowadzić wymagane zmiany. Jeżeli zostanie zmieniona wartość parametru Host na adres IP różny od adresu IP komputera, na którym przeprowadzane są zmiany, konieczne jest również zmodyfikowanie pliku agent.bat: należy zaremować w nim polecenie MyHost.exe. Instalator agenta może być uruchomiony w jednym z dwóch trybów: silent lub verysilent. W przypadku ustawienia trybu silent, po uruchomieniu instalatora agenta zostanie wyświetlone okno instalatora, w przypadku ustawienia trybu verysilent uruchomiony instalator agenta będzie działał w tle i nie zostanie wyświetlone żadne okno obrazujące pracę instalatora. Tryby te można ustawić edytując linię: setupbuilder.exe /verysilent pliku agent.bat: po nazwie programu setupbuilder.exe należy po ukośniku napisać pożądany tryb pracy mającego powstać instalatora agenta. Wprowadzone w plikach zmiany należy zapisać. Aby utworzyć nowy plik instalacyjny agenta, należy z katalogu, w którym został zainstalowany serwer Printoscope uruchomić plik agent.bat. Spowoduje to powstanie nowego pliku instalacyjnego agenta. Agent zainstalowany za pomocą tego pliku, będzie posiadał plik konfiguracyjny (APSys.ini) równoważny zmodyfikowanemu plikowi setupbuilder.ini. 13/19

14 3.9 Automatyczny update Agenta W przypadku konieczności podniesienia wersji agenta na stacjach roboczych, możliwe jest wykonanie tego w sposób automatyczny. Realizujemy to w następujący sposób: na serwerze PCC zainstalować należy nową wersję agenta (po otrzymaniu jej od producenta), podłączeni agenci otrzymują informacje o zmianie aktualnej wersji i dodawani są do listy agentów wymagających zmiany wersji update agentów odbywa sią automatycznie w kolejności wg listy zgłoszeń. UWAGA Procedura automatycznego update'u odbywa się poprzez TCP/IP port Logi agenta Log agenta zapisywany jest w podkatalogu system32\apsys katalogu, w którym zainstalowany został system Windows. Nazwa pliku logu agenta to start_log_xx.txt, gdzie xx jest kolejnym numerem poczynając od numeru 00. W pliku tym zapisywane są wybrane informacje o przebiegu startu agenta. Jeżeli w pliku Apsys.ini opcja Save log będzia miała wartość 1, powstanie również plik apsys_log.txt, w którym zawarte będą informacje o przechwyconych wydrukach, statusie połączenia z bazą danych, wynikach komunikacji z bazą danych oraz o przebiegu pracy agenta Komunikacja TCP/IP Komunikacja pomiędzy modułem agenta a serwerem PCC odbywa się z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Poniżej przedstawiano parametry komunikacji TCP/IP po stronie serwera PCC: Port Opis usługi Plik konfig nasłuch na połączenia modułu Agenta Apsys.ini 5553 automatyczny update modułu Agenta Apsys.ini 4442 obsługa projektów (usługa PCCPRJ) Apsys.ini Podane numery portów są ustawieniami domyślnymi systemu. Istnieje możliwość ich zmiany w 14/19

15 plikach konfiguracyjnych agenta Apsys.ini (patrz pkt. 3.6). W celu zapewnienia poprawnej pracy modułu Agenta z serwerem PCC komunikacja TCP/IP na wskazanych portach musi być udostępniona (szczególnie ważne w przypadku stosowania zapory systemowej w Windows XP lub istnienia list dostępowych pomiędzy sieciami IP) 3.12 Formaty wydruków Poniżej przedstawiono formaty wydruków w trybie RAW obsługiwane przez agenta systemu PCC : PCL 3 PCL 4 PCL 5 PCL 5C PCL 5E PCL 6 (XL) Postscript IBM Proprinter OKI Microline Epson ESC2 Canon BubbleJet Canon ir Series ZIMF ZJSTREAM GDIJ Canon IUTu Panasonic format tekstowy Wydruki realizowane przy użyciu innych formatów mogą być niepoprawnie interpretowane lub ignorowane. 15/19

16 3.13 Odinstalowanie agenta Aby odinstalować agenta na wybranej stacji roboczej, należy przejść do katalogu, w którym został zainstalowany agent agent jest zawsze instalowany do katalogu system32\apsys katalogu, w którym zainstalowany został system Windows. Następnie należy wykonać polecenie ATool /deinstall, co spowoduje rozpoczęcie procesu deinstalacji agenta. Po deinstalacji agenta z katalogu system32\apsys powinny zostać usunięte pliki: o o o o APSys.ini APSys.exe APServ.exe ATool.exe a z menadżera usług powinna zostać usunięta usługa APServ. Deinstalacja zdalna agenta: xcmd \\computername /USER:username /PWD:* /D:%windir%\system32\apsys "ATool /deinstall" gdzie użytkownik username jest administratorem komputera computername. Zaraz po wywołaniu polecenia zostaniemy poproszeni o podanie hasła użytkownika username. 4 Moduł agenta w systemie Windows NT Do monitorowania wydruków w systemie Windows NT wymagana jest instalacja PortMonitora oraz dedykowanego agenta. Poniżej przedstawiona jest opis instalacji i konfiguracji PortMonitora i agenta dla systemu Windows NT. 1. PortMonitor wraz z dedykowaną wersją Agenta pozwala monitorować wydruki w systemie Windows NT. 2. PortMonitor jest przykładem jednego z podstawowych elementów w procesie drukowania, który jest odpowiedzialny za kanał komunikacji pomiędzy katalogiem bufora wydruku a drukarką. 3. Wykonanie wydruku na drukarce z portem typu PortMonitor spowoduje, że na dysku powstaną dwa pliki: - dfajobidjobtime.agn - tzw. plik danych (zawiera zrenderowany wydruk) - cfajobidjobtime.agn - tzw. plik konfiguracyjny 16/19

17 4. Plik konfiguracyjny zawiera następujące informacje: user_name = "właściciel wydruku" doc_name = "nazwa wydruku" pc_name = "serwer wydruku" drv_name="sterownik drukarki" prn_name="drukarka" Przykład: user_name = "Administrator" doc_name = "Test Page" pc_name = "\\PCCLAB01" drv_name = "HP LaserJet 5Si PCL 5e" prn_name = "HP LaserJet 5Si PCL 5e" 5. Aby zainstalować PortMonitor'a, należy użyć programu ManageMonitor.exe, któremu w linii poleceń należy podać pięć parametrów: 6. PortMonitor jest biblioteką dynamiczną o nazwie PortMonitor.dll. -i biblioteka_port_monitora nazwa_port_monitora opis_portu katalog_w_którym_będą_powstawać_pliki_danych_i_konfiguracyjne Katalog podany w ostatnim parametrze powinien istnieć przed uruchomieniem polecenia. Przykład: ManageMonitor.exe -i PortMonitor.dll PCCMonitor PCCPort c:\wydruki 7. Po instalacji PortMonitor'a należy wykonać restart bufora wydruku. Można tego dokonać z poziomu Menadżera Usług lub z linii komend. Przykład z linii komend: net stop spooler net start spooler 8. W wyniku instalacji PortMonitor'a w rejestrze powstanie nowy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\nazwa_port_mo 17/19

18 nitora z wartościami: Driver = "biblioteka_port_monitora" Cache = "katalog_w_którym_będą_powstawać_pliki_danych_i_konfiguracyjne" Description = "opis_portu" Przykład: klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\PCCMonitor wartości: Driver = "PortMonitor.dll" Cache = "c:\wydruki" Description = "PCCPort" 9. Aby odinstalować PortMonitor'a, należy użyć programu ManageMonitor.exe, któremu w linii poleceń należy podać trzy parametry: -d biblioteka_port_monitora nazwa_port_monitora Przykład: ManageMonitor.exe -d PortMonitor.dll PCCMonitor 10. PortMonitor wymaga instalacji dedykowanego Agenta. 11. Instalacja dedykowanego Agenta jest identyczna jak instalacja zwykłego Agenta. Uwaga! Na jednej stacji nie mogą działać obaj Agenci. 12. Dedykowany Agent wymaga wskazania w parametrze PSP Folder w pliku konfiguracyjnym APSys.ini katalogu podanego podczas instalacji PortMonitor'a w ostatnim parametrze. Przykład: PSP Folder = "c:\wydruki" 13. W parametrze Print mode w pliku konfiguracyjnym APSys.ini należy określić sposób, w jaki dedykowany Agent będzie wysyłał wydruki do fizycznych drukarek (z właściwym portem). Jeśli dedykowany Agent będzie używał programu print_new.exe, to parametr Print mode powinien 18/19

19 mieć wartość 0 (plik print_new.exe powstaje po uruchomieniu pliku Print_Patch.exe; plik print_new.exe powinien zostać skopiowany do katalogu podanego w parametrze PSP Folder). Jeśli dedykowany Agent będzie używał pewne funkcje API (sposób preferowany), to parametr Print mode powinien mieć wartość Działanie PortMonitora i dedykowanego Agenta wymaga rekonfiguracji drukarek. Istniejąca drukarka powinna zostać zmodyfikowana przez dodanie do nazwy drukarki na końcu znaku apostrofu (') - podobnie z nazwą udostępioną drukarki. Jednocześnie powinna zostać stworzona nowa drukarka o nazwie identycznie z nazwą istniejącej drukarki sprzed modyfikacji - podobnie z nazwą udostepnianą drukarki - oraz o tym samym sterowniku co istniejąca drukarka. Obie drukarki odróżnia, oprócz drobnych różnic w nazwach, typ portu - nowa drukarka posiada port typu PortMonitor. 15. Jeśli parametr Print mode posiada wartość 1, to tylko drukarki z portem typu PortMonitor powinny być udostępnione. 16. Pliki ManageMonitor.exe, PortMonitor.dll, Print_Patch.exe oraz program instalacyjny dedykowanego Agenta znajdują się w podkatalogu PortMonitor w katalogu instalacyjnym Printoscope. 19/19

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce 1D-Drukarki 1D-Drukarki w systemie. Najczęściej baza

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Wymagania Aplikacji... 2 3. Katalog Instalacji... 2 4. Programy I Funkcje... 3 5. Opis Instalacji...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Wymaganiach sprzętowych systemu. Instalacji programu w wersji podstawowej. Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci

Instalacja programu. Wymaganiach sprzętowych systemu. Instalacji programu w wersji podstawowej. Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci D O D A T E K A Instalacja programu Dowiesz się o: Wymaganiach sprzętowych systemu Instalacji programu w wersji podstawowej Instalacji programu w sieci Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 2 z 14

Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 2 z 14 Wstęp Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 1 z 14 Temat: Konfiguracja Windows Ćw. 1 W systemach Windows jest wiele poleceń uruchamiających elementy (aplety) Panelu sterowania lub polecenia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Wymagania aplikacji... 2 3. Katalog instalacji... 2 4. Programy i funkcje... 3 5. Opis instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM

KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM Spis treści Wstęp... 2 1. Zarządzanie usługą... 2 1.1. Instalacja usługi ZSIMED... 2 1.2. Inicjowanie usługi ZSIMED... 3 1.3. Zatrzymanie usługi... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA 1 / 22 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 4 1.1 Problemy z aplikacją dostępową... 11 2.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Tworzenie obrazów stacji roboczych

Warsztaty: Tworzenie obrazów stacji roboczych Warsztaty: Tworzenie obrazów stacji roboczych 1. Wstęp W pracowniach komputerowych opartych o serwer SBS2003 instalacja stacji roboczych odbywa się z wykorzystaniem usługi zdalnej instalacji RIS (Remote

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna Aplikacja: Instalator Wydział Pracy I Instancja Wersja: 2.0 Data: 2015-04-02 Instrukcja Instalacji Instalator wspiera wszystkie systemy operacyjne z rodziny systemów operacyjnych Microsoft Windows począwszy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wskazanej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo