Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w 2 punkt 2.1 poniżej; b. Koordynator podmiot wskazany w 2 punkt 2.2 poniżej; c. Operatorzy Telefonii Komórkowej firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; d. Premium SMS usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; e. Konkurs konkurs opisany w niniejszym Regulaminie; f. Uczestnik Abonent biorący udział w Konkursie; g. Laureat Uczestnik, który został wytypowany do nagrody w Konkursie; h. Numer Premium SMS numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Konkursie; i. Wiadomość SMS (SMS) wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS; j. SMS Zgłoszeniowy to wiadomość SMS o treści: EKO.numer sklepu.zadanie konkursowe, którą Uczestnik przesyła na podany numer Premium SMS (71100); k. Komisja konkursowa zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzej przedstawiciele powołani przez Organizatora; l. Produkt Promocyjny produkty opisane w Załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu; m. Paragon dowód zakupu; n. Numer sklepu jest to przyporządkowany numer do każdego sklepu biorącego udział w Konkursie. Numer sklepu będzie widoczny na paragonie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu. o. Życzenia Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie powinien wykonać zadanie konkursowe, które polega na ułożeniu życzeń z okazji 18 urodzin Eko Holding. p. Nagroda nagrody opisane w 5 Regulaminu q. Regulamin niniejszy regulamin Konkursu. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu jest Firma EKO Holding S.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 147, , nr REGON: , nr NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS: 1

2 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym ,80 zł (w pełni wpłacony), zwana dalej Organizatorem Koordynatorem jest Firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą przy ul. Kwiatowej 30, Łódź, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, nr NIP , nr Regon , zwaną w dalszej części Regulaminu Koordynatorem Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Czas trwania Konkursu obejmuje okres od r. do r. z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia r. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.2 poniżej uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. jest osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych; d. posiada aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej, telefon komórkowy W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Koordynatora. Zakaz dotyczy tylko tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje Konkursu oraz osób, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Konkursu a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia. 4. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIE NAGRÓD ZASADY KONKURSU 4.1. Niniejszy Konkurs składa się z 2 etapów: a. Etap I: r. b. Etap II: r Wzięcie udziału w I etapie i II etapie Konkursu SMS odbywa się według procedury, zgodnie z którą należy: a. Dokonać zakupu w jednym ze sklepów sieci EKO objętych promocją (Lista sklepów zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu) za minimum 18 zł brutto oraz zakupić przynajmniej 1 Produkt Promocyjny w danym etapie od r. do r. i zachować dowód zakupu (paragon) do weryfikacji podczas procesu wydania nagród, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. 2

3 b. Wysłać SMS-a zgłoszeniowego o treści: EKO.numer sklepu.życzenia na numer z telefonu komórkowego. c. Opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer wynosi 1,00 zł + VAT / 1,23 zł z VAT; d. Paragon, na którym znajduje się przynajmniej jeden Produkt Promocyjny i równocześnie opiewa na min. 18 zl brutto, uprawnia do wysłania jednego SMS zgłoszeniowego. e. Uczestnik Konkursu winien zachować oryginalny paragon/dowód zakupu do końca trwania Konkursu tj. do dnia wydania ostatniej nagrody w Konkursie. f. Uczestnik Konkursu, który prawidłowo prześle wiadomość SMS na numer otrzyma SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem wzięcia udziału w Konkursie. g. Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z punktem i niniejszego Regulaminu Organizator za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie przyjmował (rejestrował) wszystkie poprawne zgłoszenia. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks, numer sklepu lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, w tym przesłane po terminie, nie będą brały udziału w Konkursie Zgłoszenie do udziału w konkursie nie może być wcześniejsze niż data zakupu na paragonie W Konkursie czas nadesłania SMS-a Zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 4.7. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach zgodnie z punktem 4.1 niniejszego Regulaminu. W każdym etapie konkursu zostaną przyznane następujące nagrody: a. Gotówka w wysokości zł b. 281 bony o wartości 150 zł do wykorzystania w sieci sklepów EKO (po jednej nagrodzie na sklep objęty promocją zgodnie z załącznikiem nr 1) c. 281 bony o wartości 100 zł do wykorzystania w sieci sklepów EKO (po jednej nagrodzie na sklep objęty promocją zgodnie z załącznikiem nr 1) d. 281 bony o wartości 50 zł do wykorzystania w sieci sklepów EKO (po jednej nagrodzie na sklep objęty promocją zgodnie z załącznikiem nr 1) 5. NAGRODY 5.1. Nagrodą do wydania w każdym sklepie biorącym udział w Konkursie jest w poszczególnym Etapie: 3

4 a. Nagroda I stopnia: Bon o wartości 150 zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 17,00 zł, która zostanie przekazana na należny podatek od nagrody. Łączna ilość nagród do wydania podczas trwania Konkursu, we wszystkich sklepach objętych promocją wynosi 562 szt. b. Nagroda II stopnia: Bon o wartości 100 zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 12,00 zł, która zostanie przekazana na należny podatek od nagrody. Łączna ilość nagród do wydania podczas trwania Konkursu, we wszystkich sklepach objętych promocją wynosi 562 szt. c. Nagroda III stopnia: Bon o wartości 50 zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 6,00 zł, która zostanie przekazana na należny podatek od nagrody. Łączna ilość nagród do wydania podczas trwania Konkursu, we wszystkich sklepach objętych promocją wynosi 562 szt Nagrodą Główną jest: a zł brutto wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 1 111,00 zł, która zostanie przekazana na należny podatek od nagrody. Łącznie do wydania podczas trwania Konkursu są 2 Nagrody Główne Łączna wartość puli nagród w Konkursie wynosi: ,00 zł brutto (słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł 00/100) Nagrody gotówkowe zostaną przekazane na poczet podatku od nagród, który Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w art. 5.1 i 5.2, będzie Komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. Komisja konkursowa zostanie powołana z dniem r Do zadań Komisji należy: a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom, b. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, c. podpisanie listy osób Laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody, d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję): e. oryginalność wykonania zadania, f. pomysłowość, g. powiązanie z promowaną marką - EKO 4

5 h. słownictwo i stylistykę, i. kreatywność, j. formę i treść Uczestnik traci prawo do Nagrody jeżeli: a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu, b. nie okaże stosownego dowodu zakupu, c. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody, d. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody, e. okazany dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, f. okazany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż data przesłania zgłoszenia przez Uczestnika za pomocą SMS; g. okazany dowód zakupu będzie opiewał na kwotę niższą niż 18 zł brutto; h. na okazanym dowodzie zakupu nie będzie widniał przynajmniej jeden z produktów promocyjnych z danego Etapu konkursu Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 7. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW i WYDANIA NAGRÓD 7.1. Z Laureatami nagród w Konkursie Koordynator skontaktuje się poprzez przesłanie wiadomości SMS informującej o wygranej, w ciągu 14 dni od zakończenia danego Etapu Konkursu, na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał zgłoszenia na numer konkursowy (71100) Laureat, który otrzymał informację o wygraniu Nagrody, powinien zgłosić się do sklepu, w którym dokonał zakupu w ciągu 7 dni od otrzymania SMS-a z informacją o wygranej. Laureat w celu weryfikacji musi pokazać dowód zakupu oraz SMS-a, informującego o wygranej. Na tej podstawie będzie mógł odebrać nagrodę. W sklepie otrzyma do wypełnienia i podpisania protokół odbioru nagrody, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym, w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Nie stanowią podstawy reklamacji okoliczności niezawinione przez Organizatora w sposób wyłączny, a w tym zniszczenie lub utrata dowodu zakupu (paragonu) przez Uczestnika Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika z kodem pocztowym i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora 5

6 z dopiskiem KONKURS EKO HOLDING REKLAMACJA. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia r Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMSowych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których Uczestnicy przesyłają SMS-y. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych u poszczególnych Operatorów GSM Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Laureatom z powodu: a. nieprawidłowego wysłania SMS-a; b. niemożliwości kontaktu z Laureatem; c. nie przedstawienia Organizatorowi dowodu zakupu (paragonu) zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu; d. przedstawienia dowodu, który nie kwalifikuje jego posiadacza do udziału w Konkursie; e. niedotrzymania przez Uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie w szczególności terminów nadsyłania SMS-ów oraz terminów nadsyłania danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody; f. odmowy przyjęcia nagrody przez Laureata; g. niemożności odbioru nagrody nie leżących po stronie Organizatora, a w szczególności z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu; h. opóźnień lub jakichkolwiek przeszkód w wydaniu nagrody spowodowanych siłą wyższą Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u Operatorów sieci komórkowych GSM Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których Uczestnicy wysyłają SMS-y. 6

7 9.4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że komunikacja z Uczestnikami Konkursu odbywa się za pomocą usług dodanych o podwyższonej wartości (Premium SMS) i jeżeli Uczestnik przed Konkursem bądź w jego trakcie zablokował u swojego Operatora wysyłanie SMS na numery Premium jego zgłoszenie może nie zostać zarejestrowane a wiadomości przesyłane z numeru Premium przez Organizatora na telefon Uczestnika mogą nie dotrzeć na telefon Uczestnika. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Organizator Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz do celów marketingowych po zakończeniu Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy rejestrowanej przez Organizatora Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu, oraz w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na ich wprowadzenie do bazy danych której administratorem jest Organizator, w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora Z chwilą przyznania nagrody, uczestnik przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (ułożone zdanie/hasło/wiersz) bez konieczności składania przez niego dodatkowych oświadczeń woli. Uczestnikom Konkursu nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i dotyczy w szczególności następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach, wykonywanie dowolnych zmian lub modyfikacji projektu, udostępnianie projektu wykonawcom i osobom trzecim w zakresie uzasadnionym potrzebami Organizatora, szeroko rozumiana reklama w prasie, telewizji, na stronach internetowych, gadżetach, kalendarzach itp. formach reklamy i marketingu, w katalogach i ofertach handlowych Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że dostarczone przez niego zdania/hasła (utwory) są wynikiem jego twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy hasła przekazane Organizatorowi przez uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w 7

8 rozumieniu przyjętym powyżej, uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej Organizator ma prawo dokonać cenzury przesłanych przez Uczestników zdań/haseł, będących wykonaniem zadania konkursowego oraz usunięcia ich z systemu SMS bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione. W przypadku zdań/haseł naruszających prawa autorskie, naruszających dobre obyczaje, zawierających wulgaryzmy, treści obraźliwe oraz niezgodnych z tematyką Konkursu Organizator oraz Komisja ma również prawo usunięcia Uczestnika z systemu rejestrującego zgłoszenia SMS Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie u Kierownika każdego sklepu Eko Holding objętego promocją oraz w siedzibie Organizatora Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w związku z działaniami sprzecznymi z Regulaminem Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Konkursu SMS. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego Niniejszy Regulamin stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie narusza obowiązujących przepisów, a w tym praw konsumentów. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy. 8

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 18 Urodziny Eko Holding Lista Sklepów biorących udział w Konkursie NR SKLEPU ADRES KOD MIASTO 34 Złotoryja ul.basztowa Złotoryja 50 Bolesławiec I ul.asnyka Bolesławiec 66 Olszyna Lubańska ul.wolności 12A Olszyna Lubańska 69 Lubań I ul.łużycka Lubań 71 Lubań II ul.tkacka Lubań 225 Bolesławiec II ul.kubika Bolesławiec 231 Chojnów ul.legnicka 25 A-B Chojnów 265 Bolesławiec III ul.sadowa Bolesławiec 301 Chojnów II ul.grodzka Chojnów 318 Złotoryja ul.legnicka Złotoryja 452 Bolesławiec ul.mickiewicza 6b Bolesławiec 462 Trzebień ul.leśna Trzebień 42 Świeradów Zdrój ul.sienkiewicza Świeradów Zdrój 44 Bogatynia I ul.ii Armii WP 5A Bogatynia 54 Zawidów ul.m. C. Skłodowskiej Zawidów 67 Nowogrodziec ul.krótka Nowogrodziec 205 Zgorzelec I ul.poniatowskiego 23A Zgorzelec 215 Pieńsk ul.ojca M. Tomaszka Pieńsk 218 Leśna ul.świerczewskiego Leśna 221 Bogatynia II ul.parkowa Bogatynia 237 Zgorzelec II ul.warszawska Zgorzelec 257 Mirsk ul.boh. Znad Nysy Mirsk 302 Piechowice ul.żymierskiego Piechowice 314 Stara Kamienica ul.stara Kamienica Stara Kamienica 32 Ścinawa ul.kościuszki Ścinawa 33 Wołów ul.zwycięstwa Wołów 99 Środa Śląska II ul.legnicka Środa Śląska 115 Wrocław XI ul.gajowa Wrocław 214 Jawor ul.moniuszki Jawor 267 Wrocław V ul.kluczborska Wrocław 312 Legnica ul.kilińskiego Legnica 398 Wrocław XII ul.czarnieckiego Wrocław 399 Wrocław X ul.legnicka Wrocław 511 Brzeg Dolny ul.jana Pawła II Brzeg Dolny 554 Wrocław VI ul.januszowicka Wrocław 557 Wrocław VIII ul.aleja Pracy 27 F Wrocław 17 Głogów III ul.gwiaździsta Głogów 18 Głogów IV ul.budziszyńska 3A Głogów 20 Głogów II ul.królewska Głogów 37 Chocianów ul.kościuszki Chocianów 93 Głogów V ul.kosmonautów Głogów 108 Polkowice ul.skalników 32B Polkowice 317 Głogów VI ul.brzeska Głogów 451 Szprotawa ul.konopnickiej Szprotawa 457 Bytom Odrzański ul.kożuchowska Bytom Odrzański 517 Małomice ul.plac Konstytucji 3 Maja Małomice 553 Przemków ul.rybna 4c Przemków 31 Jaworzyna ul.jana Pawła II Jaworzyna 9

10 52 Świdnica II ul.saperów Świdnica 55 Żarów ul.armii Krajowej Żarów 58 Świdnica III ul.ofiar Oświęcimskich Świdnica 65 Świdnica IV ul.frańciszkańska Świdnica 70 Sobótka ul.rynek Sobótka 121 Strzelin ul.wolności Strzelin 206 Świdnica VI ul.dąbrowskiego Świdnica 216 Dzierżoniów I ul.os. Błękitne 31C Dzierżoniów 319 Świdnica VII ul.słobódzkiego 19 a Świdnica 533 Niemcza II ul.rynek Niemcza 47 Bielawa I ul.os. Włókniarzy Bielawa 57 Świebodzice ul.sudecka Świebodzice 61 Bielawa II ul.hempla Bielawa 114 Strzegom ul.t.kościuszki Strzegom 200 Lubawka ul.wodna Lubawka 210 Wałbrzych II ul.senatorska 19A Wałbrzych 212 Głuszyca ul.grunwaldzka Głuszyca 213 Boguszów - Gorce ul.traugutta 2A Boguszów - Gorce 222 Bielawa III ul.wolności Bielawa 245 Mieroszów ul.żeromskiego Mieroszów 561 Głuszyca II ul.sienkiewicza 69 A Głuszyca 15 Żary I ul.podwale 14B Żary 16 Żagań os. 30-lecia PRL Żagań 77 Lubsko I ul.xx-lecia Lubsko 89 Żary II ul.szarych Szeregów Żary 277 Brody ul.wolności Brody 315 Żagań IV ul.szkolna 43b Żagań 450 Lubsko II ul.reja Lubsko 453 Żagań ul.pl.słowiański Żagań 454 Żary ul.zawiszy Czarnego Żary 505 Iłowa ul.żagańska Iłowa 529 Żagań II ul.rynek Żagań 56 Polanica Zdrój I ul.warszawska Polanica Zdrój 102 Lądek Zdrój ul.powstańców Wlkp Lądek Zdrój 109 Złoty Stok II ul.działkowa Złoty Stok 116 Bystrzyca Kłodzka ul.osiedle Szkolne Bystrzyca Kłodzka 203 Stronie Śląskie I ul.hutnicza Stronie Śląskie 239 Polanica Zdrój II ul.parkowa Polanica Zdrój 253 Nowa Ruda ul.piłsudskiego Nowa Ruda 256 Kudowa Zdrój ul.zdrojowa 11a Kudowa Zdrój 283 Nowa Ruda II ul.teatralna Nowa Ruda 291 Kamieniec Ząbkowicki ul.złotostocka Kamieniec Ząbkowicki 294 Nowa Ruda III - Słupiec ul.słupiecka Nowa Ruda - Słupiec 424 Rzeszów ul.rejtana Rzeszów 426 Gorliczyna ul.gorliczyna 712 (Przeworsk) Gorliczyna 427 Gniewczyna Łańcucka ul.łańcucka Gniewczyna Łańcucka 428 Tryńcza ul.tryńcza Tryńcza 429 Przemyśl ul.jasińskiego Przemyśl 430 Rzeszów ul.dukielska Rzeszów 431 Radymno ul.słowackiego Radymno 432 Wiązownica ul.wiązownica Wiązownica 435 Rzeszów ul. Ks. J. Popiełuszki 20/61 P Rzeszów 436 Tarnogród ul.rynek Tarnogród 437 Horyniec Zdrój ul.przyjaźni Horyniec Zdrój 438 Lubaczów 1 ul.słowackiego Lubaczów Lubaczów 2 ul.św.anny Lubaczów 2 10

11 440 Narol ul. Targowa Narol 441 Kańczuga ul.piłsudskiego Kańczuga 442 Jarosław ul.garbarze Jarosław 443 Jarosław ul.3 Maja 23A Jarosław 444 Jarosław ul.pruchnicka Jarosław 445 Przemyśl ul.dolińskiego Przemyśl 446 Jasło ul.towarowa Jasło 447 Zarzecze ul.zarzecze 193D Zarzecze 448 Jarosław ul.pułaskiego Jarosław 449 Pruchnik ul.ks. B. Markiewicza 11a Pruchnik 472 Zakopane ul.kasprowicza Zakopane 473 Niegłowice Jasło 474 Brzesko ul.kopernika 20G Brzesko 476 Tarnów I ul.mościckiego Tarnów 477 Zakliczyn ul.rynek Zakliczyn 478 Tarnów II ul.kwiatkowskiego Tarnów 479 Wierzchosławice Wierzchosławice 481 Nowy Sącz II ul.barbackiego Nowy Sącz 482 Nowy Sącz III ul.krakowska Nowy Sącz 483 Nowy Sącz IV ul.żółkiewskiego Nowy Sącz 485 Krynica ul.kraszewskiego Krynica 486 Piwniczna ul.kazimierza Wielkiego Piwniczna 487 Stróże, Pawilon Handlowy Stróże 488 Muszyna ul.piłsudskiego Muszyna 491 Baligród ul.plac Wolności Baligród 492 Lesko II ul.bieszczadzka Lesko 493 Grabownica Centrum Grabownica Starzeńska 494 Biecz-Korczyna Biecz 496 Brzozów ul.legionistów Brzozów 497 Trześniów 87A Trześniów 498 Biadoliny Radłowskie Biadoliny Szlacheckie 499 Rymanów ul.sanocka Rymanów 2 Głubczyce ul.kościuszki 3b Głubczyce 11 Prudnik I ul.chopina Prudnik 12 Opole I ul.chmielowicka Opole 13 Grodków ul.reymonta Grodków 21 Kędzierzyn Koźle ul.kazimierza Wielkiego Kędzierzyn Koźle 24 Opole II ul.niemodlińska Opole 26 Nysa VI ul.krzywoustego Nysa 28 Opole III ul.szarych Szeregów Opole 30 Kępno I ul.sienkiewicza Kępno 36 Twardogóra ul.pl. Piastów Twardogóra 46 Popielów ul.dworcowa Popielów 53 Kluczbork I ul.ossowskiego Kluczbork 59 Wieruszów ul.jana Pawła II Wieruszów 79 Prudnik III ul.łangowskiego Prudnik 83 Opole V ul.odrodzenia Opole 84 Tułowice ul.świerczewskiego Tułowice 90 Prudnik II ul.damrota 11/ Prudnik 95 Złoczew ul.przechodnia Złoczew 105 Oława I ul.chrobrego 56B Oława 106 Opole VII ul.pasieczna 6b Opole 110 Głogówek ul.głubczycka Głogówek 111 Szczerców ul.rzeczna Szczerców 112 Kłobuck ul.różana Kłobuck 113 Strzelce Opolskie II ul.oś. Piastów Śląskich Strzelce Opolskie 11

12 118 Dobrzeń Wielki ul.namysłowska Dobrzeń Wielki 119 Rybnik ul.mościckiego Rybnik 120 Godów ul.1-go Maja 11a Godów 122 Wrocław II ul.komandorska Wrocław 124 Częstochowa ul. Mościckiego Częstochowa 126 Olkusz ul. Kazimierza Wielkiego Olkusz 204 Gliwice I ul.skarbnika Gliwice 209 Sośnicowice ul.raciborska Sośnicowice 211 Wrocław I ul.kamieńskiego Wrocław 224 Tarnowskie Góry ul.armii Krajowej Tarnowskie Góry 235 Ujazd ul.wolności Ujazd 241 Tychy ul.husarii Polskiej Tychy 247 Gliwice II ul.czajki Gliwice 248 Gliwice III ul.gwardii Ludowej 1/ Gliwice 249 Gliwice IV ul.literatów Gliwice 250 Knurów ul.witosa Knurów 251 Gliwice V ul.częstochowska Gliwice 252 Będzin ul.35-lecia Będzin 266 Bierutów ul.rynek Bierutów 270 Rusiec ul.wieluńska 25a Rusiec 275 Kamieniec Wrocławski ul.malinowa Kamieniec Wrocławski 279 Łazy II ul.konstytucji 3 maja Łazy 293 Chróścice ul.korfantego Chróścice 295 Opole IX, ul. Ozimska Opole 299 Toszek ul.gliwicka Toszek 397 Wrocław XIII ul.kolejowa 48a Wrocław 504 Dobrodzień ul.piastowska Dobrodzień 506 Oława II ul.kasprowicza Oława 515 Paczków ul.jagiellońska Paczków 519 Prudnik IV ul.powstańców Śląskich Prudnik 520 Czarnowąsy ul.jagiełły Czarnowąsy 522 Biała ul.rynek Biała 524 Międzybórz ul.wrocławska Międzybórz 526 Byczyna ul.basztowa Byczyna 527 Nysa III ul.kolejowa Nysa 528 Nysa II ul.mickiewicza a Nysa 530 Głuchołazy ul.kościuszki Głuchołazy 531 Otmuchów ul.sienkiewicza Otmuchów 537 Namysłów III ul.wały Jana III Namysłów 540 Nysa ul. Grodkowska 21c-21d Nysa 543 Kobyla Góra II ul.wiosny Ludów Kobyla Góra 544 Głuchołazy II ul.chopina Głuchołazy 545 Korfantów ul.kościuszki Korfantów 547 Radlin ul.wojciecha Korfantego Radlin 552 Jaworzno ul.piłsudskiego 27D Jaworzno 556 Wrocław VII ul.kuźnicza Wrocław 558 Ruda Śląska I ul.drozdów Ruda Śląska 559 Wrocław IX ul.ruska 11/ Wrocław 600 Niwnica ul.niwnica 80 a Niwnica 601 Wierzbięcice ul.niwnica - Wierzbięcice Wierzbięcice 3 Gubin ul.gdyńska 1a Gubin 5 Zielona Góra I ul.budziszyńska Zielona Góra 6 Milicz I ul.trzebnicka Milicz 27 Nowy Tomyśl ul.osiedle Batorego Nowy Tomyśl 63 Wschowa ul.zielony Rynek Wschowa 68 Rawicz ul.kmicica Rawicz 12

13 74 Sulechów II ul.os. Nadodrzańskie Sulechów 85 Nowogród Bobrzański ul.rynek Nowogród Bobrzański 91 Sulechów I ul.okrężna Sulechów 227 Piła I ul.ludowa 11A Piła 228 Chodzież II ul.małachowskiego Chodzież 236 Piła II ul.matwiejewa 5A Piła 243 Krotoszyn II ul.kościuszki Krotoszyn 254 Pyrzyce ul.1 Maja Pyrzyce 255 Skwierzyna ul.piłsudskiego 1/ Skwierzyna 258 Ostrów Wielkopolski ul.kompałły Ostrów Wielkopolski 261 Krobia ul.rynek Krobia 262 Słubice ul.dąbrówki Słubice 282 Poznań ul.os.armii Krajowej Poznań 285 Krosno Odrzańskie ul.obr.staliningradu Krosno Odrzańskie 290 Pleszew ul. Kazimierza Wielkiego Pleszew 297 Milicz II ul.kopernika Milicz 300 Gorzów Wielkopolski I ul.dekerta Gorzów Wielkopolski 303 Witnica ul.sikorskiego Witnica 304 Dobiegniew ul.gdańska Dobiegniew 305 Gorzów Wielkopolski II ul.budowlanych Gorzów Wielkopolski 306 Gorzów Wielkopolski III ul.szarych Szeregów Gorzów Wielkopolski 309 Łękno ul.poznańska 4, Zaniemyśl Łękno 313 Dąbrowa ul.szafirowa 1, Dopiewo Dąbrowa 316 Kamieniec ul.handlowa Kamieniec 321 Bnin, ul. Rynek Bnin 322 Przytoczna, ul. Główna 55c Przytoczna 405 Mosina ul.dworcowa Mosina 408 Międzychód ul.sikorskiego Międzychód 455 Nowa Sól ul.głogowska Nowa Sól 460 Bobrowice ul.bobrowice Bobrowice 461 Zielona Góra ul.fabryczna Zielona Góra 508 Choszczno ul.chrobrego 1A Choszczno 510 Bojanowo ul.dworcowa Bojanowo 512 Opatówek ul.dziubińskiego 1b Opatówek 523 Świebodzin ul.świerczewskiego Świebodzin 532 Dobra ul.kilińskiego Dobra 539 Kaszczor ul.powst. Wlkp. 13 ( Przemęt) Kaszczor 548 Stawiszyn ul.plac Wolności Stawiszyn 555 Międzyrzecz ul.krasińskiego Międzyrzecz 664 Lwówek Wlkp. ul.rynek Lwówek Wlkp. 667 Nowy Tomyśl ul.wypoczynkowa 44A Nowy Tomyśl 668 Śmigiel II ul.skarżyńskiego 5A Śmigiel 670 Karpicko ul.wczasowa 14B (Wolsztyn) Karpicko 672 Wijewo ul.witosa Wijewo 673 Mochy ul.wolsztyńska 1 (Przemęt) Mochy 674 Lubięcin ul. Lubięcin Lubięcin 675 Konotop ul. Poznańska - lokal IK Konotop 677 Kębłowo ul. Nowa - lokal IK Kębłowo 678 Kargowa ul.sulechowska Kargowa 679 Wolsztyn ul.słowackiego Wolsztyn 680 Siedlec ul.zbąszyńska Siedlec 681 Rakoniewice ul.grodziska Rakoniewice 682 Babimost ul.lotnicza Babimost 683 Wolsztyn II ul. Garbarska 9a Wolsztyn 684 Zbąszynek ul.wojska Polskiego Zbąszynek 686 Obra ul.szkolna Obra 13

14 689 Śmigiel ul.jagiellońska Śmigiel 690 Wolsztyn IV ul.poznańska Wolsztyn 691 Wolsztyn V ul.kusocińskiego Wolsztyn 693 Rostarzewo ul.rakoniewicka Rostarzewo 695 Wielichowo ul.rakoniewicka Wielichowo 696 Trzebiechów ul.sportowa Trzebiechów 697 Rakoniewice II ul.krystyny 30A Rakoniewice 698 Świętno ul.mickiewicza Świętno 1007 Poniec ul.rynek Poniec 14

15 Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 18 Urodziny Eko Holding Lista produktów promocyjnych biorących udział w I Etapie Konkursu. PRODUCENT GRAMATURA NAZWA PRODUKTU RAISIO CENA SPRZEDAŻY PRZED PROMOCJĄ CENA SPRZEDAŻY W PROMOCJI EKO 225 MARGARYNA BENECOL 225G 9,99 zł 8,99 zł 400 MARGARYNA BENECOL 400G 14,99 zł 13,99 zł SM SPOMLEK 1000 SER ŻÓŁTY RADAMER KG SM SPOMLEK 23,99 zł 17,99 zł BARTNIK 900! MIÓD WIELOKWIATOWY SŁOIK 900G 17,99 zł 11,11 zł CEDC AGROS NOVA AGROS NOVA SOKI COCA COLA MWS 500 WÓDKA ŻUBRÓWKA ZŁOTA 0,5 20,99 zł 19,99 zł 750 WINO CARLO ROSSI RED CZERWONE SŁODKIE 21,99 zł 17,99 zł WINO CARLO ROSSI RED CZERWONE PÓŁWYTRAWNE ,99 zł 17,99 zł 750 WINO CARLO ROSSI ROSE PÓŁWYTRAWNE ,99 zł 17,99 zł 750 WINO CARLO ROSSI WHITE PÓŁWYTRAWNE ,99 zł 17,99 zł 280 I/ DŻEM RABARBAR 280G ŁOWICZ 4,99 zł 2,99 zł 280 I/ DŻEM CZERWONA PORZECZKA 280G ŁOWICZ 4,99 zł 2,99 zł 280 I/ DŻEM CZARNY BEZ 280G ŁOWICZ 4,99 zł 2,99 zł SOK MARCHEW - POMARAŃCZA RÓWNOWAGA 1L DR 1000 WITT 5,29 zł 3,99 zł 1000 SOK MULTIWITAMINA WITALONOŚĆ 1L DR WITT 5,29 zł 3,99 zł SOK CZARNA PORZECZKA Z GRANATEM 1000 ANTYOKSYDACJA1L DR WITT 5,29 zł 3,99 zł 1000 SOK POMARAŃCZOWY ODPORNOŚĆ 1L DR WITT 5,29 zł 3,99 zł 1000 I/SOK JABŁKOWY WITALNOŚĆ 1L DR WITT 5,29 zł 3,99 zł 1500 NAPÓJ GAZ. COCA COLA ZERO 1,5L COCA COLA 4,99 zł 3,49 zł 1500 NAPÓJ GAZ. COCA-COLA 1,5L 4,99 zł 3,49 zł 1500 NAPÓJ GAZ. 'FANTA POMARAN. 1,5L COCA COLA 4,99 zł 3,49 zł 1500 NAPÓJ GAZ. SPRITE 1,5L COCA COLA 4,99 zł 3,49 zł NAPÓJ ASEPTIC JABŁKO-BRZOSKWINIA BUT PET 2L 2000 TYMBARK 4,79 zł 3,49 zł 2000 NAPÓJ ASEPTIC JABŁKO-MIĘTA BUT PET 2L TYMBARK 4,79 zł 3,49 zł 2000 NAPÓJ ASEPTIC WIŚNIA -JABŁKO BUT PET 2L TYMBARK 4,79 zł 3,49 zł WEDEL 0,9 BOMB.PTASIE MLECZKO WANILIOWE 380G WEDEL 12,99 zł 8,99 zł FERRERO 1,9 BOMB.CZEKOLADKI RAFFAELLO 150G FERRERO 12,99 zł 9,99 zł szt FILET Z MINTAJA 35%GLAZURY KG 9,99 zł 5,99 zł ABRAMCZYK szt Jajka świeże M 10szt 3,55 zł 3,33 zł PROCTER & GAMBLE 3360 I/PROSZEK D/PRANIA 3,36KG (48) VIZIR SENSITIVE COLOR 39,99 zł 29,99 zł METSA TISSUE RĘCZNIK PAPIEROWY MOLA MAXI 2SZT 5,99 zł 4,99 zł MASZYNKI D/GOLENIA XTREME3 ULTIMATE 3+1SZT 14,99 zł 14,99 zł ENERGIZER MASZYNKI D/GOLENIA XTREME3 BEAUTY 3+1SZT 14,99 zł 14,99 zł PL 1000 jabłko 0,99 zł 0,99 zł HOL szt storczyk w doniczce 19,99 zł 19,99 zł MARKA WŁASNA 1000 POLĘDWICA SOPOCKA KG DUDA 19,99 zł 14,99 zł ANIMEX 250 PARÓWKI BERLINKI 250G 4,49 zł 3,99 zł 1000 ŁOPATKA WP B/K 12,49 zł 9,99 zł UNILEVER 100 HERBATA EXP.YELLOW LABEL 50T X 2G LIPTON 8,88 zł 6,99 zł PIWO TATRA NIEPASTERYZOWANE ZAW ALK 5% BUT ŻYWIEC 500 ZWRO 0.5L 2,59 zł 1,79 zł PL 1000 pomidor 2,49 zł 2,49 zł 15

16 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 18 Urodziny Eko Holding Lista produktów promocyjnych biorących udział w II Etapie Konkursu. PRODUCENT GRAMATURA NAZWA PRODUKTU CENA SPRZEDAŻY PRZED PROMOCJĄ CENA SPRZEDAŻY W PROMOCJI EKO COCA COLA ŻYWIEC ZDRÓJ NUTRICIA STAROPOLANKA 1000 NAPÓJ GAZ.COCA COLA 1L PET 4,49 zł 2,99 zł 1000 NAPÓJ GAZ.COCA COLA ZERO 1L PET 4,49 zł 2,99 zł 1500 SMAKOŁYK CYTRYNOWY N/GAZ 1.5L ŻYWIEC ZDRÓJ 2,89 zł 2,49 zł 1500 SMAKOŁYK JABŁKOWY N/GAZ 1.5L ŻYWIEC ZDRÓJ 2,89 zł 2,49 zł 1500 SMAKOŁYK MALINOWY 1.5L ŻYWIEC ZDRÓJ 2,89 zł 2,49 zł 1500 SMAKOŁYK TRUSKAWKOWY N/GAZ 1.5L ŻYWIEC ZDRÓJ 2,89 zł 2,49 zł 350 MLEKO BEBIKO 2 350G NUTRICIA 16,49 zł 14,99 zł 350 MLEKO BEBIKO 2R 350G NUTRCIA 16,49 zł 14,99 zł 350 MLEKO BEBIKO 3 350G NUTRICIA 16,49 zł 14,99 zł 350 MLEKO BEBIKO 3R 350G NUTRICIA 16,49 zł 14,99 zł 350 MLEKO BEBIKO 4 350G NUTRICIA 16,49 zł 14,99 zł 350 MLEKO BEBIKO 4R 350G NUTRICIA 16,49 zł 14,99 zł 1500 WODA DELIKATNIE NASYCONA 1.5L STAROPOLANKA 1,99 zł 1,49 zł 1500 WODA GAZ.1.5L STAROPOLANKA 1,99 zł 1,49 zł 1500 WODA N/GAZ.1.5L WIELKA PIENIAWA 3,99 zł 2,99 zł GELLWE 750 I/NAPÓJ FRUGO 3X250ML + SZKLANKA 5,99 zł 4,99 zł PRYMAT 500 PRZYPR.KUCHAREK 500G TOREBKA PRYMAT 6,79 zł 4,44 zł RYBHAND/KARI 1000 M6 MAKRELA WĘDZ. N/G TUSZA LUZ KG 14,99 zł 11,99 zł FALCON FILM DVD MIX TYTUŁÓW 9,99 zł 9,99 zł GRASS Termowentylator FH ,99 zł 29,99 zł POLITAN ALUFOLIA ROLKA 10M AMIGO PL 2,59 zł 1,99 zł POLITAN PAPIER ŚNIADANIOWY 40 ARKUSZY 2,29 zł 1,49 zł POLITAN WORKI NA ŚMIECI Z USZAMI 60LX10 SZT. LDPE GOSIA PL 4,39 zł 2,99 zł POLITAN ŚCIERKA DOMOWA 300MM/380MM/3SZT 1,49 zł 1,49 zł NESTLE 200 KAWA ROZP.NESCAFE CLASSIC 200G NESTLE 17,99 zł 13,99 zł WOSEBA 500 KAWA ZIARNISTA ESPRESSO 500G WOSEBA 27,99 zł 17,99 zł 500 KAWA ZIARNISTA ARABICA 500G WOSEBA 27,99 zł 17,99 zł DUDA 1000 I/SZYNKA Z INDYKIEM PRASOWANA KG DUDA 15,99 zł 15,99 zł DUDA 1000 SZYNKA KONSERWOWA KG DUDA 14,99 zł 13,99 zł DUDA 1000 I/SCHAB BK PIECZONY KG DUDA 19,99 zł 19,99 zł DUDA 1000 I/KIEŁBASA POLSKA PIECZONA KG DUDA 15,99 zł 15,99 zł DUDA 1000 PASZTET DOMOWY KG DUDA 8,99 zł 8,99 zł DUDA 1000 I/POLĘDWICA SZKOLNA KG DUDA 12,99 zł 12,99 zł 16

17 Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu 18 Urodziny Eko Holding Protokół odbioru nagrody PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY w konkursie prowadzonym pod nazwą 18 Urodziny Eko Holding! Spisany dnia 2014 r., pomiędzy: Firma EKO Holding S.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 147, , nr REGON: , nr NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS: w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym ,80 zł (w pełni wpłacony), a Panem/Panią, urodzonym/ą w dniu r. zamieszkałym/ą w ( - ), przy ul., posiadającym nr PESEL, numer telefonu użyty podczas wysyłania zgłoszenia do konkursu, zwanym/ą dalej Laureatem. 1 Laureat nabył prawo do Nagrody.. w postaci o wartości. zł brutto (słownie: ), wraz z nagrodą gotówkową w kwocie..zł, która zostanie przekazana na należny podatek od nagrody. Dlatego też nagroda gotówkowa, o której mowa powyżej, nie będzie wypłacona Laureatowi lecz pobrana na poczet zryczałtowanego podatku od wartości nagrody. 2 Organizator niniejszym przenosi na Laureata własność i przekazuje Laureatowi, a Laureat niniejszym przyjmuje i kwituje odbiór wygranej w konkursie. 3 Laureat oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego treść a w szczególności: jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkuje lub jest zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest pracownikiem ani współpracownikiem ani członkiem rodzin (dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia): Organizatora i podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo, a w szczególności nie jest osobą lub podmiotem zaangażowanym w przeprowadzenie Konkursu. Laureat wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu, oraz w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora. Podmiot wydający nagrodę Laureat 17

18 Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu 18 Urodziny Eko Holding Wzór paragonu 18

2 9 34 3-24 22 21 9 12 10 1 1 6 25 A-B

2 9 34 3-24 22 21 9 12 10 1 1 6 25 A-B Sklep Bielawa I ul.os. Włókniarzy 2 Bielawa II ul.hempla 9 Bielawa III ul.wolności 34 Bogatynia I ul.ii Armii WP 5A Bogatynia II ul.parkowa 3 Boguszów - Gorce ul.traugutta 2A Bolesławiec I ul.asnyka 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hulaj jak superbohater (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Hulaj jak superbohater (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Hulaj jak superbohater (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Hulaj jak superbohater (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI La Magnifique BRANSOLETKI

REGULAMIN PROMOCJI La Magnifique BRANSOLETKI REGULAMIN PROMOCJI La Magnifique BRANSOLETKI 1. Organizatorem akcji promocyjnej La Magnifique - BRANSOLETKI (dalej zwaną Promocją ) jest Eko Holding S.A., Ryszarda Chomicza 13C, Nowa Wieś Wrocławska, 55-080

Bardziej szczegółowo

1B OSCARY DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1B OSCARY DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 0BRegulamin konkursu SMS 1B OSCARY 2009 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje

REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Nazwa konkursu] Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Świętokrzyskie - twoje miejsce

Bardziej szczegółowo

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Zagranie o granie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Zagranie o granie (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Swiift

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW SMS ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TUPOLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN KONKURSÓW SMS ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TUPOLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN KONKURSÓW SMS ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ TUPOLSKA SP. Z O.O. A. Postanowienia ogólne. 1. Konkursy SMS (zwane dalej Konkursem lub Konkursami ) są organizowane przez spółkę tupolska sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Cece MED Polki mówią stop wypadaniu włosów

Regulamin konkursu Cece MED Polki mówią stop wypadaniu włosów Regulamin konkursu Cece MED Polki mówią stop wypadaniu włosów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Beliso Sp. Z o. o. z siedzibą przy ul. Kosmatki 16, 03982 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ).

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: #campusrecruitmentpwr 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj lato z Raffaello

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj lato z Raffaello REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj lato z Raffaello I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Zatrzymaj lato z Raffaello

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku - Ankieta Magazyn, zwanego dalej Konkursem, jest Brainbow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu.

Regulamin konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu. Regulamin konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pt. Blachy Pruszyński mecenasem sportu jest firma Pruszyński Sp.z o. o. 02-486 Warszawa, Al.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Tiger box

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Tiger box REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Tiger box 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza akcja promocyjna (zwana dalej Konkursem ) będzie prowadzona pod nazwą Tiger box". 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Angielski dla dzieci z Kapitanem Nauką zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy Eura7, ul. Bojki 8/59, 30-611 Kraków, NIP: 679-234-67-91, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest WebTalk Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000428439)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry. I. Definicje

Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry. I. Definicje Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl. I. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl, zwanego dalej Konkursem jest Chopin Telewizja Kablowa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Pufa Tymbark

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Pufa Tymbark REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Pufa Tymbark 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza akcja promocyjna (zwana dalej Konkursem ) będzie prowadzona pod nazwą Pufa Tymbark. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku, zwanego dalej Konkursem, jest Point4Art Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066, ul.

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany Regulaminem) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu BIG STAR Premium Card (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program BIG STAR Premium Card ma na celu nagradzanie Klientów BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "KONKURS WALENTYNKOWY ROMANTYCZNY WEEKEND" 1. Założenia wstępne

REGULAMIN KONKURSU KONKURS WALENTYNKOWY ROMANTYCZNY WEEKEND 1. Założenia wstępne REGULAMIN KONKURSU "KONKURS WALENTYNKOWY ROMANTYCZNY WEEKEND" 1. Założenia wstępne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą KONKURS WALENTYNKOWY ROMANTYCZNY WEEKEND i zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Ferie 2017 (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Ferie 2017 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. NAT GEO PEOPLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAT GEO PEOPLE (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS pt. Wygraj kasę z Radiem Szczecin. 1 Definicje

REGULAMIN KONKURSU SMS pt. Wygraj kasę z Radiem Szczecin. 1 Definicje REGULAMIN KONKURSU SMS pt. Wygraj kasę z Radiem Szczecin 1 Definicje 1. Regulamin - niniejszy dokument, szczegółowo określający zasady Konkursu. 2. Konkurs - konkurs SMS, którego szczegółowe zasady określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE Regulamin konkursu Najciekawsze zastosowania dronów dalej Regulamin 1 DEFINICJE Użyte zwroty w Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Najciekawsze zastosowania dronów na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TWOJE WAKACJE

REGULAMIN KONKURSU TWOJE WAKACJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TWOJE WAKACJE 1. Organizatorem konkursu Twoje Wakacje (zwanego dalej,,konkursem ) jest Spółka Ekantor.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje swoich marzeń! I edycja. Postanowienia ogólne

Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje swoich marzeń! I edycja. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje swoich marzeń! I edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Sięgnij Marzeń:. (dalej: Konkurs). Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne Auto - Bezpieczny Ty. Konkurs firmy Diagnotrans.pl i Radia Piekary. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne Auto - Bezpieczny Ty. Konkurs firmy Diagnotrans.pl i Radia Piekary. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne Auto - Bezpieczny Ty Konkurs firmy Diagnotrans.pl i Radia Piekary 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo