Business Plan na 2007 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Plan na 2007 rok"

Transkrypt

1 Business Plan na 2007 rok Business Plan na 2007 rok 1

2 Skróty ECITB HEI HMIE HNC HND SFEU SNIPEF TQFE Engineering Construction Industry Training Board (Rada ds. Szkolenia Kadr Technicznych Budownictwa) Higher Education Institution (uczelnia wyższa) Her Majesty s Inspectorate of Education (Inspektorat Jej Królewskiej Mości ds. Edukacji) Higher National Certificate (świadectwo wyższego wykształcenia zawodowego) Higher National Diploma (dyplom wyższego wykształcenia zawodowego) Scottish Further Education Unit (Szkocki Oddział Kształcenia Pomaturalnego) Scottish and Northern Ireland Plumbing Employers Federation (Federacja Szkockich I Północnoirlandzkich Pracodawców Branży Hydrauliki) Teaching Qualification (Further Education) (kwalifikacje pedagogiczne kształcenie pomaturalne) Misja We współpracy z innymi instytucjami zapewnić wysokiej jakości nauczanie i szkolenie, odpowiednie dla wymagań i dążeń kształcenia ustawicznego swoich klientów, realizowanego w zróżnicowanych warunkach. Etos Etos Uczelni obejmuje dążenie do stworzenia otoczenia umożliwiającego światłe i skuteczne zarządzanie oraz pomoc w budowaniu właściwego środowiska pracy i uczenia się dla społeczności szkoły. Jest to dążenie do zapewnienia traktowania studentów jako jednostek dojrzałych i przydzielanie im jak największej liczby wykonalnych obowiązków, w tym przydzielanie im aktywnej roli w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Oprócz tego, że otrzymują jak najlepsze kształcenie, nasi studenci będą otrzymywać możliwość rozwoju własnych i społecznych umiejętności i czerpać jak najwięcej korzyści z nauki w Szkole." Wstęp Business Plan stanowi podsumowanie Strategicznego Planu Rozwoju (Strategic Development Plan) na lata 2006/09 i zawiera omówienie celów strategicznych szkoły oraz główne opracowania na okres objęty planem. Pełna kopia Strategicznego Planu Rozwoju na lata 2006/09 jest dostępna w witrynie internetowej szkoły: lub po złożeniu prośby do Pauline May, Planning and Senior Management Administrator (Administrator ds. Planowania i Starszy Członek Zarządu). Uczelnia w Aberdeen (Aberdeen College) z zaangażowaniem realizuje zasadę równego traktowania osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w uczeniu się. W związku z tym, szkoła w Aberdeen dokona uzasadnionych przeróbek, żeby studenci niepełnosprawni nie byli narażeni na znaczne trudności. Business Plan na 2007 rok 2

3 W razie potrzeby uzyskania tej publikacji w innym formacie, prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Rezerwacji (Information & Booking Centre): w celu omówienia takich potrzeb. Tło: Szkoła Jako największa, pojedyncza placówka w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego w Północno-Wschodniej Szkocji, Aberdeen College odgrywa ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych osób, firm i społeczności w mieście Aberdeen i Aberdeenshire. W latach 2005/06, College miał zapisów i zaproponował studentom programów obejmujących szeroki zakres nauki i szkolenia pomaturalnego. Na studiach dziennych mieliśmy (17%) studentów wśród łącznie 56% przyjęć, według aktywności studentów. Business Plan na 2007 rok 3

4 Cele planowania strategicznego W zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych lokalnej społeczności i w kontekście misji College'u, cele strategiczne na okres objęty planem to: A Kierowanie i zarządzanie Wzmacniać kierownictwo i zarządzanie College'em oraz zapewniać realizację na poziomie lokalnym w sposób otwarty i transparentny głównych celów długookresowych w zakresie edukacji ustanowionych przez rząd Szkocji (Scottish Executive) i program narodowy. B Finanse i kwestie pokrewne Jako minimum, w porównaniu roku do roku, działać w oparciu o zrównoważony budżet poprzez zbilansowanie dochodów operacyjnych i wydatków i jednocześnie korzystać z możliwości powiększania dostępnych rezerw finansowych. C Mienie i środowisko Wdrażać Estates Development Strategy (Strategia Rozwoju Mienia College'u), przy uwzględnieniu zmian w finansowaniu i warunkach lokalnych oraz prowadzić działalność biznesową College'u, która promuje pozytywne działanie i poszanowanie dla środowiska naturalnego. D Równouprawnienie Wspierać równouprawnienie studentów i pracowników we wszystkich aspektach życia w College'u, w odniesieniu do płci, niepełnosprawności, religii i wierzeń, orientacji seksualnej i wieku oraz wspierać równość rasową, pod względem płci i niepełnosprawności w celu zapewnienia środowiska uczenia się i pracy wolnego od dyskryminacji. E Jakość i doskonałość Wspierać wysokiej jakości nauczanie, dostępne dla wszystkich studentów, oferując zróżnicowane i inspirujące możliwości uczenia się, które uwzględniają indywidualne sposoby uczenia się i wcielać nowe technologie oraz elastyczne sposoby nauczania, tam gdzie jest to właściwe oraz oferować wysokiej jakości pomoc, wzmacniane przez skuteczne systemy zarządzania oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników. F Szerszy dostęp i uczestnictwo Wspierać możliwości edukacyjne i szkoleniowe poszczególnych osób, społeczności i pracodawców poprzez oferowanie elastycznych, najnowocześniejszych kursów oraz włączać nowe technologie i elastyczne sposoby nauczania tam, gdzie jest to właściwe; pracować z innymi podmiotami w celu zwiększenia dostępu do możliwości kształcenia ustawicznego, a także wspierać integrację społeczną poprzez usuwanie barier w uczeniu się. G Postęp i kontynuacja nauki Współpracować ze szkołami, uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi w celu wspierania szybszego i łatwiejszego uzyskiwania postępów w nauce i postępów w nauce w szkołach pomaturalnych oraz na studiach wyższych, włącznie z zapewnieniem właściwych kursów zawodowych dla uczniów. Business Plan na 2007 rok 4

5 H Lokalna baza kwalifikacji Przyczyniać się do badania i rozwoju lokalnej bazy kwalifikacji i zajmować się lokalnym zapotrzebowaniem i brakami w zakresie kwalifikacji poprzez współpracę i reagowanie na wymagania pracodawców, innych instytucji i szkoleniowych i agencji oraz wspierać możliwości zatrudniania i przedsiębiorczość, a także szczególne kwalifikacje zawodowe, tam gdzie jest to odpowiednie i właściwe. I Współpraca i partnerstwo Wzmacniać komunikację i współpracę z partnerami z sektora publicznego, prywatnego i wolontariatu oraz z innymi partnerami, działającymi w sektorze nauczania obowiązkowego, pomaturalnego i wyższego poprzez aktywne uczestnictwo w planowaniu środowiskowym i wspieranie spójnego podejścia do nauczania i szkolenia. J Elastyczny i odpowiadający potrzebom program nauczania Współpracować z innymi nad ułatwieniem dostępu do usług College'u poprzez badanie, poznawanie i przewidywanie potrzeb poszczególnych osób i świadczenie całego szeregu usług, mających wspomóc studentów o dodatkowych wymaganiach, a przez to propagowanie integracji i sprawiedliwości społecznej, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb pracowników we wszystkich dziedzinach, którymi College się zajmuje. K Postępy i osiągnięcia uczniów Zapewnić studentom naukę wysokiej jakości i pomoc, aby wspomóc ich w wykorzystaniu potencjału w zakresie uzyskiwania kwalifikacji i zawodu, możliwości zatrudnienia, obywatelstwa oraz umiejętności osobistych i społecznych. Business Plan na 2007 rok 5

6 Długookresowe cele strategiczne W celu wdrożenia swoich celów strategicznych, College przyjął konkretne cele długookresowe dotyczące każdego z celów strategicznych. A Kierowanie i zarządzanie Wzmacniać kierownictwo i zarządzanie College'em oraz zapewniać realizację w sposób otwarty i transparentny głównych celów długookresowych w zakresie nauczania ustanowionych przez rząd Szkocji i program narodowy. Zapewnić uczestnictwo członków Zarządu i starszego kierownictwa College'u w szkoleniu i rozwoju właściwego dla wspierania ich obowiązków w kierowaniu i zarządzaniu Zapewnić otwarte i transparentne działanie Zarządu pod względem zapewnienia dostępu do informacji pracownikom, społeczeństwu i instytucjom zewnętrznym, w ramach ograniczeń, jakie narzuca obowiązek zachowania tajemnicy handlowej, prywatności osób fizycznych i wymagania statutowe. Zapewnić postępowanie członków Zarządu zgodne z Kodeksem Etycznym Zarządu i kontynuować stosowanie zasad etycznego postępowania w wykonywaniu obowiązków Zarządu. Używać odpowiedniego modelu oceny efektywności kierowania i zarządzania oraz wzorowanie się na organizacjach o najlepszych praktykach w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy Mianować nowych członków Zarządu posiadających, niezbędne umiejętności i fachową wiedzę w celu uzupełnienia istniejącego składu. B Finanse i kwestie pokrewne Aby działać w ramach zbilansowanego budżetu, korzystając jednocześnie z możliwości powiększania rezerw finansowych, College: Opracuje odpowiednie zarządzanie majątkiem College u i innymi zasobami Zrealizuje uzgodnione cele średniookresowe dotyczące działalności College'u bez obniżania jakości usług Zaktualizuje portfel kursów prowadzonych przez College, aby zapewnić ich opłacalność Zwiększy w postępie rocznym poziom zysków pochodzących z działalności komercyjnej, w miarę możliwości, jakie stworzą warunki rynkowe. C Mienie i środowisko Aby wdrażać Estates Development Strategy oraz prowadzić działalność biznesową College'u, która promuje pozytywne działanie i poszanowanie dla środowiska naturalnego, College: Sporządzi studium wykonalności w oparciu o dostępne opcje, aby pomóc Zarządowi w utworzeniu szczegółowej analizy przypadku w celu wdrożenia zaktualizowanej przez Zarząd Estates Development Strategy Dokona przeglądu wykorzystania miejsca w głównych ośrodkach College'u w celu zoptymalizowania zajętości i zmniejszenia konieczności używania dodatkowych lokali Poprawi środowisko fizyczne College'u zgodnie z Estates Development Strategy Business Plan na 2007 rok 6

7 Będzie wspierać działania College u, pozostające w zgodzie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego poprzez wdrożenie i monitorowanie celów w dziedzinie obniżenia zużycia energii elektrycznej i odpadów, aby działalność College u miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. D Równouprawnienie Aby wspierać równość szans studentów i pracowników w każdym aspekcie życia College'u i w celu zapewnienia środowiska nauki i pracy wolnego od dyskryminacji College: Oceni wpływ zasad College u, w tym Race Equality Policy (Zasady Równości Rasowej), na studentów i pracowników pochodzących z różnych ras Po konsultacjach ze studentami i pracownikami zorganizuje szereg działań w celu wspierania równości rasowej i dobrych stosunków pomiędzy ludźmi z różnych grup rasowych Dokona przeglądu Equal Opportunities Policy (Zasady Równych Szans) i związanych z nimi procedur w celu uwzględnienia wszystkich, właściwych przepisów prawa Dokona audytu równości płac w celu zapewnienia braku nierówności pod względem płci w siatce płac i warunkach płac College'u Będzie przeprowadzać regularne przeglądy szkoleń z zakresu równych szans i będzie wdrażać konieczne zmiany, aby postępować zgodnie z prawem i orzecznictwem dotyczącym zwalczania dyskryminacji Złoży wniosek o przyznanie tytułu spełniającego normy Investors in People (Inwestujący w Ludzi) w procesie naboru i doboru, aby strategia College u w zakresie rekrutacji i doboru była zgodna z krajowym standardem w zakresie najlepszej praktyki. E Jakość i doskonałość Aby wspierać wysoką jakość uczenia się wszystkich studentów, College: Zapewni wdrożenie Professional Development Strategy (Strategia Rozwoju Zawodowego), tak aby wszyscy pracownicy, którzy mają bezpośredni wpływ na naukę studentów mieli niezbędne, najnowsze umiejętności i kwalifikacje, co umożliwi im realizację programów wysokiej jakości oraz skuteczne udzielanie pomocy zróżnicowanej grupie studentów Dokonać przeglądu treści programu szkolenia średniego szczebla Beyond TQFE (Poza TQFE) i zorganizować dwa programy rocznie, aby zapewnić szkolenie kadry wykładowców na średnim szczeblu oraz rozwój Zapewnić pełne wykorzystanie Wirtualnego Środowiska Edukacyjnego (Virtual Learning Environment - VLE) poprzez wdrożenie programu szkolenia dla wszystkich wykładowców, przystosowanego do zespołów opracowujących programy nauczania i tam, gdzie będzie to wymagane udzielać pomocy indywidualnej w celu poszerzenia dostępu do uczenia się i zapewnienia elastycznych metod nauczania Zapewnić kontynuowanie przez College spełniania wymagań HMIE w zakresie zasad jakości oraz wymagań SQA (Scottish Qualifications Authority Towarzystwo Zapewnienia Jakości) oraz innych instytucji wyznaczających standardy w celu zachowania standardów jakościowych Zapewnić, ze Zarząd, Zespół Starszego Kierownictwa, wszystkie wydziały z zespoły odpowiadające za program nauczania dokonają corocznej samooceny, aby dokonać pomiaru jakości pracy College'u na tle kryteriów jakości HMIE oraz zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy Business Plan na 2007 rok 7

8 Zidentyfikować organizacje postępujące według najlepszej praktyki w kluczowych obszarach działalności biznesowej, takie jak: przywództwo i zarządzanie, poprawa jakości i dbałość o klienta oraz wzorować działalność College'u tak, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i dążyć do poprawienia jakości Rozwijać umiejętności i sprawność wszystkich pracowników w używaniu sprzętu IT do poziomu, na którym będą mieli odpowiednie umiejętności, aby korzystać z komputera podczas nauczania lub udzielania odpowiedniej pomocy Zorganizować dział opracowywania materiałów, aby skoncentrować i zdecydowanie pokierować tworzeniem pomocy do nauki podstawowych elementy programu nauczania opartych o technikę komputerową. F Szerszy dostęp i uczestnictwo Aby wspierać możliwości nauki i szkolenia i aby zwiększyć dostęp do możliwości kształcenia ustawicznego, College będzie: Kontynuować promowanie kształcenia ustawicznego poprzez inicjatywy związane z integracją społeczną i zwiększać uczestnictwo ludzi zamieszkujących obszary ubogie przy jednoczesnym zapewnianiu odpowiedniego wsparcia w celu ułatwienia ich przejścia do programów nauczania w College'u Uczestniczyć w Community Learning and Development Planning (Planowaniu Edukacji i Rozwoju Środowiskowego) w taki sposób, aby wspierać możliwości edukacji i szkolenia osób i pracodawców w ich środowisku życia, a jednocześnie realizować szersze cele długookresowe dotyczące zasad rządu Szkocji Pracować z Północnym Forum ds. Poszerzania Uczestnictwa (North Forum for Widening Participation) i z innymi partnerami w celu promowania wiedzy i entuzjazmu dla uczenia się zawodu wśród uczniów w szkołach i innych członków społeczności Pracować elastycznie z Radą Abedeenshire (Aberdeenshire Council) i Rada Miejską Aberdeen (Aberdeen City Council) i innymi partnerami w celu kontynuowania wysokiej jakości nauczania i szkolenia opartego o najbliższe środowisko Kontynuować ofertę Adult Basic Education (ABE) (kształcenie podstawowe dorosłych), jako część głównej działalności College u oraz oferować dodatkowe ABE, powyżej poziomu podstawowego w partnerstwie z Literacy and Numeracy Partnerships (Partnerstwo na Rzecz Umiejętności Czytania i Liczenia) lokalnych władz samorządowych Poszerzać dostęp do programu nauczania College u poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego nauczania poprzez nauczanie otwarte, nauczanie przez Internet oraz mieszane rodzaje nauczania oparte o wykorzystanie komputera Wspierać poczucie obywatelstwa, przedsiębiorczość, możliwości zatrudnienia i pomoc w rozwijaniu kwalifikacji kluczowych i miękkich umiejętności oraz wdrażać metody pomiaru postępów i wyników, których nie można mierzyć miarą świadectwa. G Postęp i kontynuacja nauki Aby wspierać szybsze i łatwiejsze uzyskiwanie postępów w nauce i dalszej nauki w szkołach pomaturalnych oraz na studiach wyższych, College będzie: Współpra z uczelniami wyższymi, pracodawcami i partnerami z władz lokalnych w celu zmniejszenia zbędnej rywalizacji przy jednoczesnym wytyczaniu prostych ścieżek, prowadzących do uzyskiwania postępów w kontekście programu rządu Szkocji na rzecz kształcenia ustawicznego Business Plan na 2007 rok 8

9 Współpracować z władzami lokalnymi w celu udostępniania możliwości nauki zawodów uczniom szkół w kontekście dokumentu rządu Szkocji Lifelong Partners" (Partnerzy Ustawiczni) i zgodnie z dostępnymi zasobami Dokonywał przeglądu postanowień programów Higher National (HN) w celu zapewnienia właściwych możliwości uzyskiwania przejścia z HNC do HND tam, gdzie jest to możliwe Utrzymywać kilka punktów naboru do College'u przystosowanych do różnych poziomów wcześniejszego doświadczenia i edukacji oraz zapewnić właściwe możliwości uzyskiwania przejścia z College'u ma uniwersytet lub uzyskiwania kwalifikacji w miejscu pracy. H Lokalna baza kwalifikacji Aby przyczynić się do badań i rozwoju lokalnej bazy kwalifikacji i aby odpowiedzieć na lokalne potrzeby w zakresie kwalifikacji i braki, College będzie: Uczestniczyć w badaniach lokalnego rynku w celu określenia lokalnych braków w zakresie kwalifikacji oraz niedoborów zawodów i jednocześnie będzie o nich informował tworzących program nauczania Pracować ze szkołami, władzami lokalnymi i innymi agencjami w celu promowania kursów na terenach, na których brakuje miejscowych pracowników wykwalifikowanych Pracować w partnerstwie z pracodawcami, aby oferować nauczanie oparte o miejsce pracy, szkolenie i możliwości oceny Pracować w partnerstwie z pracodawcami, aby oferować wysokiej jakości programy oparte o najlepsze praktyki w branży i sprzęt Dokonywać przeglądu i przygotowywać szkolenia w kolejnych zawodach w ramach programów realizowanych w trybie stacjonarnym uwzględniających możliwości zatrudnienia, przedsiębiorczości, inicjatywę i poczucie obywatelstwa w celu wspomagania postępów uzyskiwanych przez uczniów oraz osiągnięć. I Współpraca i partnerstwo Aby poprawić komunikację i współpracę z partnerami z sektora publicznego, prywatnego i wolontariatu oraz z innymi instytucjami, College będzie: Kontynuować pracę z partnerami z wyższych uczelni w budowaniu na istniejących umowach o przechodzeniu studentów oraz dokona aktualizacji umów z partnerami HEI, gdy zajdzie taka potrzeba, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez rząd Szkocji Kontynuować współpracę ze szkołami lokalnymi w celu wzbogacania materiału nauczania, zapewnienia możliwości uczenia się zawodów i promowania przechodzenia ze szkół do edukacji pomaturalnej, na wyższych uczelniach oraz do uzyskiwania zatrudnienia Kontynuować pracę w ramach North Forum for Widening Participation i w podobnych inicjatywach w celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do szans uzyskiwania postępu przez dorosłych studentów Kontynuować współpracę z Banff and Buchan College w celu polepszenia dostępu do edukacji na północnym zachodzie kraju oraz zdefiniować sposoby zmniejszenia duplikowania się nauczania oraz niewydajnego wykorzystania zasobów Pracować w partnerstwie z college'ami w Szkocji w Wielkiej Brytanii oraz z firmami w celu ułatwienia dostępu, osiągania postępów, umożliwienia nauki w miejscu pracy i zmniejszenia wykluczenia społecznego Business Plan na 2007 rok 9

10 Pracować z Unią Europejską oraz z krajami Europy nad zorganizowaniem w całej Europie współpracy w sprawie konkretnych projektów oraz czerpać z European Social Fund (ESF) (Europejski Fundusz Społeczny) oraz z podobnych funduszy, aby wesprzeć wykonalność programów wśród uboższych społeczności Kontynuować swoje uczestnictwo w planowaniu środowiskowym poprzez uczestnictwo w Community Learning and Development Strategies obydwu władz lokalnych. J Elastyczny i odpowiadający potrzebom program nauczania Aby pracować z innymi w celu ułatwienia dostępu do usług College'u, College: Opracuje portfel dla sektorów, w którym przygotuje materiał na poziomie podstawowym dostępnym dla studentów o dodatkowych wymaganiach w zakresie uczenia się Poszerzy możliwości partnerskiej pracy z innymi agencjami w celu oferowania możliwości uczenia się przez ludzi należących do grup szczególnie upośledzonych, takich jak bezdomni oraz byli narkomani Będzie pracować w partnerstwie z odpowiednimi wydziałami samorządów i innymi agencjami w celu zapewnienia studentom ze szczególnymi potrzebami w zakresie nauczania dostępu do programu nauczania i korzystania z pomocy, jaką College i wyspecjalizowane agencje mogą zapewnić Będzie pracować z władzami odpowiedzialnymi za oświatę oraz z Careers Scotland(Praca w Szkocji) w celu zapewnienia, że właściwe udzielanie porad przed podjęciem nauki dociera do wszystkich, w tym do ludzi z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi Będzie poddawać audytowi wszystkie uregulowania College'u w celu określenia, jakie uzasadnione zmiany już wykonano i jakie uzasadnione zmiany należy wprowadzić, aby usunąć ewentualne bariery w dostępie do programu nauczania, i osiągania w nim postępu, przy jednoczesnym utrzymywaniu standardów naukowych i zawodowych Udoskonali umowy dodatkowej pomocy w College'u dla ludzi z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi Dokona kontroli technologii dostępnych w College'u w celu wspomożenia studentów w dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, aby rzeczywiście ich nauczanie prowadziło do uzyskania przez nich możliwości zatrudnienia i integracji. K Postępy i osiągnięcia uczniów Aby zapewnić studentom naukę wysokiej jakości i pomoc, aby wspomóc ich w wykorzystaniu ich potencjału w zakresie kwalifikacji i zawodu, możliwości zatrudnienia, obywatelstwa oraz umiejętności osobistych i społecznych, College: Opracuje proces obserwacji lekcji w celu zapewnienia aspirowania wszystkich wykładowców do ocen bardzo dobrych" Wprowadzi Wirtualne Środowisko Edukacyjne (VLE) do programów College'u W pełni wykorzysta umiejętności Senior Lecturer Team (zespół starszych wykładowców) do zajęcia się konkretnymi obszarami rozwoju w procesie nauczania W pełni wykorzysta umiejętności pracowników oddanych szkoleniu i dokształcaniu kadry nauczycielskiej, aby móc realizować uzgodnione cele Będzie wzorcował dane zarządzania wydajnością w celu polepszenia pozostawania w trybie uczenia się i uzyskiwanie lepszych wyników Business Plan na 2007 rok 10

11 Będzie rozwijał odpowiedzialność społeczną, możliwości zatrudnienia, umiejętności osobiste i społeczne oraz monitorować postępy w tym zakresie poprzez Individual Learning Plans (plany nauczania indywidualnego) Zapewni, aby wiedza zdobyta przez studentów zawierała różnorakie formy nauczania, szczególnie nowych technologii, co wzbogaci ich ogólne doświadczenie życiowe Zaangażuje pracodawców w tworzenie programów, aby zapewnić wbudowywanie umiejętności technicznych i miękkich do programów Wprowadzi kwalifikacje kluczowe osadzone w kontekście wszystkich programów nauczania zawodów Wdroży Individual Learning Plans w system nauczania przez Internet. Business Plan na 2007 rok 11

12 Szersze ramy polityczne Plany College u dotyczące doskonalenia zawodowego są odbiciem środowiska szerszego spojrzenia, w jakim przyszła edukacja będzie działać. Odzwierciedlają one obecną, głęboką troskę o wspieranie integracji i sprawiedliwości społecznej. W okresie planowania, Aberdeen College zajmie się wieloma ważnymi zagadnieniami z zakresu tej polityki: Promowanie kształcenia ustawicznego Zapewnienie dostosowanych szans uczenia się przez osoby uzależnione Promowanie odpowiedzialności społecznej Mierzenie, rejestrowanie i ulepszanie przebytej odległości" przez uczących się, w kontekście miękkich umiejętności i ulepszonego przystosowania do życia w społeczeństwie Zwiększanie uczestnictwa, pozostawania, osiągnięć i postępu młodych ludzi, którzy nie mają pracy, wykształcenia ani przeszkolenia (not in employment, education lub training - NEET) Rozwijanie umiejętności, w szczególności w zakresie informatyki i komunikacji (Information and Communications Technologies - ICT) oraz umiejętności zawodowych Podwyższanie kwalifikacji robotników w całym kraju Zapewnienie nauki przedsiębiorczości Rozszerzanie szans związanych z zawodem, jakie mogą mieć młodzi ludzie w wieku lat poprzez współpracę pomiędzy szkołami i college'ami kształcenia pomaturalnego Likwidacja analfabetyzmu wśród dorosłych Stworzenie bardziej spójnych ram kwalifikacji w szkołach średnich, kształceniu pomaturalnym i w szkołach wyższych Zapewnienie nauki języka angielskiego obcokrajowcom. Business Plan na 2007 rok 12

13 Inne zamiary Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność Aberdeen College z zaangażowaniem wspiera studentów niepełnosprawnych w ich dostępie do programu nauki i poszerza liczbę kursów i usług dla studentów, którzy mają dodatkowe wymagania w zakresie nauczania, wynikające z ich niepełnosprawności. W dalszym ciągu będą prowadzone działania, mające zapewnić przewidywania ze strony College u potrzeb różnych grup przy jednoczesnych uzasadnionych zmianach w jego ofercie w kontekście dostępu fizycznego oraz pomocy w nauce w ramach programu. Pracownicy otrzymają przeszkolenie z zakresu znajomości problemów ludzi niepełnosprawnych, na temat dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz klas integracyjnych. Równość rasowa Aberdeen College będzie wspierać równość rasową w każdej dziedzinie swojej działalności w celu wyeliminowania niezgodnej z prawem dyskryminacji rasowej; wspierać zasady równych szans; wspierać dobre stosunki pomiędzy ludźmi z różnych grup rasowych. To zaangażowanie będzie obejmowało ocenę zasad College'u dotyczących studentów i pracowników z różnych grup rasowych oraz monitorowanie rekrutacji i postępu, w kontekście grup rasowych, studentów oraz zatrudniania i rozwoju zawodowego pracowników. W zaplanowanym okresie, College wdroży również Racial Equality Action Plan (plan działania równości rasowej). College zapewni obecność przedstawicieli grona studenckiego i pracowników w społecznościach lokalnych. Praca z partnerami College będzie w dalszym ciągu wspierać spójne podejście do nauczania i szkoleń poprzez współpracę z partnerami z sektora oświaty, biznesu, władz samorządowych, ochrony zdrowia i wolontariatu. W okresie objętym planem, College: Poszerzy swoją sieć kontaktów z uniwersytetami i HEI w celu zapewnienia uznawania osiągnięć studentów w miarę ich przechodzenia na studia wyższe Będzie ściśle współpracować z innymi instytucjami zajmującymi się szkoleniami w celu wzmocnienia kontaktów, aby zmniejszyć zbędne współzawodnictwo i zapewnić pełne wykorzystanie zasobów dostępnych na miejscu Będzie kontynuować współpracę z Aberdeen Foyer i Aberdeen Cyrenians w celu zapewnienia możliwości nauczania i szkolenia ludziom z biedniejszych warstw społecznych Będzie blisko współpracować z wieloma organizacjami pracodawców (np. CITB, ECITB, Sector Skills Council (Rada Kwalifikacji Sektorowych), COGENT i SNIPEF) w celu badania możliwości poszerzenia zakresu szkoleń, aby zlikwidować braki w liczbie wykwalifikowanych pracowników w środowisku lokalnym i na szczeblu krajowym w dwóch kluczowych branżach budownictwo i technicznej Rozbuduje pomyślną współpracę College'u z North Forum for Widening Participation Business Plan na 2007 rok 13

14 W dalszym ciągu będzie uczestniczył w rozbudowie Community Learning and Development Strategies oraz Implementation Plans (plany wdrażania) w Radzie Miejskiej Aberdeen i Radzie hrabstwa Aberdeenshire. Poprawa jakości Aberdeen College jest trwale zaangażowany w zapewnienie dostępu do nauki i szkoleń na wysokim poziomie zarówno studentom, jak i pracodawcom. Nasze zaangażowanie zyskało uznanie poprzez przyznanie nam wielu znaków i nagród jakości. Jako pierwszy w Szkocji, College uzyskał status posiadacza Charter Mark (karta jakości) i jako pierwszy wygrał Queen s Anniversary Prize for Further and Higher Education (Doroczna Nagroda Królowej za Osiągnięcia Na Polu Kształcenia Pomaturalnego i Wyższego). Poziom, jakiego od nas wymaga Charter Mark jest nieprzerwanie utrzymywany przez nas od 1994 roku. Jesteśmy jedyną instytucją oświatową, która uzyskała Quality Scotland Foundation Award for Business Excellence (Nagroda Szkockiej Fundacji Jakości za Doskonałość w Biznesie). College jest również od 1996 r. członkiem organizacji Investor in People (IIP). W 2005 r. College uzyskał trzecią klasę w nowym standardzie profilu IIP. Ta klasa oznacza, że College znacznie przewyższa ten standard i jest to najwyższa klasa, jaką uzyskała jakakolwiek organizacja szkocka. W 2006 roku College otrzymał IIP People Development Award for Scotland (Szkocką Nagrodę za Wkład w Rozwój Poprzez Inwestowanie w Ludzi). Inne osiągnięcia to Certificate of Excellence (certyfikat doskonałości) nadany przez European Foundation for Quality Management (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością); trzy UK Beacon Awards oraz wiele nagród SQA i SFEU. Wirtualne Środowisko Edukacyjne Wraz z wprowadzeniem Wirtualnego Środowiska Edukacyjnego (VLE) w latach 2004/05, College znalazł się w miejscu, w którym było możliwe wykorzystywanie nauczania z wykorzystaniem komputerów w wielu programach. VLE zapewnia specjalnie zaprojektowane pakiety oprogramowania, umożliwiającego przechowywanie i udostępnianie go studentom on-line, co z kolei umożliwia większą elastyczność i zwiększa motywację, a jednocześnie zapewnia nowe sposoby komunikowania się i współdziałania pomiędzy studentami oraz pomiędzy kadrą a studentami. Dostęp do tych materiałów jest możliwy w sieci College'u oraz z zewnątrz, przez klientów uzyskujących dostęp do materiałów College'u na odległość poprzez instytucje środowiskowe, takie jak biblioteki oraz z domu, poprzez witrynę internetową College u. W okresie objętym planem, kadra nauczająca będzie kontynuować doskonalenie zawodowe poprzez efektywne korzystanie z VLE oraz powiązanych mediów elektronicznych, umożliwiających dostęp do usług College u. Używanie VLE będzie kontrolowane poprzez obserwowanie lekcji i badania stopnia zadowolenia studentów. Celem jest zapewnienie, tam gdzie jest to właściwe, by wszyscy studenci i pracownicy odnosili korzyści z technologii VLE w swej pracy. Business Plan na 2007 rok 14

15 Strategie College'u Strategia kontynuowania działalności (Business Continuity Strategy) College opracował strategię kontynuowania działalności, aby podkreślić swoje dobre przygotowanie do radzenia sobie z wszelkimi zdarzeniami, jakie mogłyby przerwać jego normalną działalność. Podstawowe składniki strategii: Zapewnienie posiadania przez każda placówkę College'u szczegółowego planu kontynuowania działalności Badanie dostępności alternatywnego umiejscowienia i dążenie do porozumienia w zakresie jego wykorzystania w krótkim okresie czasu Obniżanie prawdopodobieństwa wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń poprzez stworzenie programów środków zapobiegawczych i zaradczych. Strategia rozbudowy kursów (Course Development Strategy) College z zaangażowaniem rozbudowuje swoje możliwości zaspokajania znanych potrzeb grup klientów. W tym celu College: Będzie opierał nowe kursy o systematyczne badania rynkowe Poszerzy ofertę kursów potrzebnych do zaspokojenia potrzeb klientów oraz będzie dążył do ich realizacji Zapewni odpowiednią ilość kursów przygotowawczych oraz właściwych ścieżek przechodzenia na wyższe szczeble nauki we wszystkich obszarach edukacji zawodowej Opracuje kolejne metody realizowania kursów, włącznie z nauką z wykorzystaniem komputera Zintegruje nowe technologie, zagadnienia równych szans i ochrony środowiska, zawsze, gdy będzie to możliwe i odpowiednie Wybierze formę udzielania certyfikatówłaściwych do programów i potrzeb klientów. Strategia kwalifikacji kluczowych (Core Skills Strategy) Jedną z części inicjatywy rządu jest zmniejszenie analfabetyzmu i dlatego College będzie współpracował z organizacjami partnerskimi, aby: Zwiększać dostępność istniejącej oferty kształcenia w zakresie kwalifikacji podstawowych w nowych miejscach i dla nowych klientów Opracować nowe programy poszerzania kwalifikacji podstawowych, włącznie z nauką z wykorzystaniem komputera Przeszkolić pracowników College'u w diagnozowaniu poziomu kwalifikacji podstawowych poszczególnych studentów i znajdowaniu właściwych metod nauczania w celu wspomożenia ich nauki. Strategia rozwoju majątku (Estate Development Strategy) Zarząd przyjął strategię rozwoju majątku, która identyfikuje zasoby fizyczne, jakie są potrzebne do przyszłego rozwoju College'u. College będzie współpracował ze Scottish Funding Council (Szkocka Rada Fundacji) w celu realizowania tej strategii i opracowania programu rozbudowy majątku College u. Business Plan na 2007 rok 15

16 Strategia technologii informacyjnej i technik nauczania (Information and Learning Technologies - ILT) Zaangażowanie College u w wykorzystanie mediów elektronicznych w nauczaniu obejmuje jego platformę nauczania przez Internet, która umożliwia dostęp do nauki poza murami College'u oraz integrację mediów elektronicznych z nauczaniem oferowanym tradycyjnymi metodami. Strategia ILT College u tworzy ramy, w których media elektroniczne są wykorzystywane do zapewnienia skutecznego elementu nauczania innych grup studentów. Strategia technologii informacyjnej i technik komunikacji (Information and Communications Technologies - ICT) Aberdeen College jest zaangażowany w integrowanie ICT ze swoimi kursami oraz zarządzaniem i administracją. Podstawowe składniki tej strategii: Zwiększanie ilości sprzętu ICT do wykorzystania przez studentów i pracowników Zapewnienie unowocześnianie sprzętu ICT zgodnie z postępem technologicznym Zapewnienie szerokiego wyboru kursów ICT i regularne aktualizowanie ich w celu zapewnienia ich nowoczesności Przygotowanie usług opartych na Intranecie i Internecie zgodnie z poznanymi potrzebami. Strategia włączania w korzystanie z technologii cyfrowych (Digital Inclusiveness Strategy) W kraju prowadzona jest polityka zapewniania dostępu do usług opartych o technologie cyfrowe oraz do informacji i usług oferowanych on-line. Z takiej oferty powinny korzystać jak najszersze warstwy społeczne. Zgodnie z tą polityką College: Zapewnia, że sprzęt i oprogramowanie, jakie udostępnia studentom jest nowej generacji Prowadzi szereg kursów związanych z ICT przygotowanych tak, aby promować umiejętność korzystania z sieci oraz wykazuje zrozumienie Internetu oraz usług, jakie on oferuje Współpracuje z radami samorządowymi w rozbudowie technologii i szkoleń w ich środowiskach Doprowadza do obecności wiedzy o IT w programach College'u, tam gdzie jest to właściwe Stwarza szanse członkom społeczności zwiększania korzystania przez nich z Internetu. Strategia zasobów edukacyjnych (Learning Resources Strategy) College wykorzystuje szeroki zakres zasobów edukacyjnych w celu wspomożenia uczenia się studentów, w tym materiałów w formie papierowej i mediów elektronicznych. W niektórych przypadkach są one zarządzane centralnie. Na przykład, w bibliotekach College'u oraz w innych miejscach, według sektorów College'u. Celem tej strategii jest dostarczenie spójnej i trwałej metody nauczania w celu rozbudowy i stosowania takich zasobów w sposób najlepiej zaspokający potrzeby wielu grup studentów. Strategia włączenia (Inclusiveness Strategy) College jest zaangażowany we wspieranie równych szans i programu włączania w zatrudnienie oraz dostęp do nauki i szkoleń. Strategia włączania określa, jak College wywiąże się ze swojego zaangażowania jako pracodawca i usługodawca ludzi niepełnosprawnych przy jednoczesnym postępowaniu zgodnym z ustawą u zakazie dyskryminacji ze względu na Business Plan na 2007 rok 16

17 niepełnosprawność (Disability Discrimination Act) z 1995 roku, z ustawą o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawności (Special Educational Needs and Disability Act) z 2001 roku oraz z ustawą o poprawie stosunków rasowych (Race Relations Amendment Act). Strategia będzie dotyczyła: Usług na rzecz studentów Poprawy środowiska fizycznego Zatrudnienia pracowników Strategia zatrzymania i osiągnięć (Retention and Achievement Strategy) College jest zaangażowany w opracowanie, oferowanie i nauczanie programów, które zaspokoją potrzeby interesariuszy (uczniów, społeczności lokalne i pracodawcy) z wykorzystaniem metod promujących dostępność i elastyczność oraz które prowadzą do wyższego poziomu pozostawania w szkole oraz uzyskiwania lepszych wyników. Główne elementy tej strategii to stworzenie i wdrożenie jeszcze skuteczniejszych środków organizacyjnych dotyczących: Konstrukcji programów, planowania i promocji Procesów uczenia się i nauczania, w kontekście i planowaniu Kierowania, wspomagania i wyznaczania celów uczniów Zarządzania obecnością Programy doskonalenia zawodowego pracowników mające na celu wspomożenie procesów uczenia się i nauczania Monitorowania i przeglądów. Strategia odpowiedzialności społecznej (Citizenship Strategy) Aberdeen College uznaje, że odpowiedzialność społeczna jest mieszaniną podstawowych umiejętności życiowych i z zaangażowaniem zachęca swoich studentów do prowadzenia życia aktywnego i odpowiedzialnego społecznie. Ta strategia ukazuje, jak nauczanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej będzie realizowana w College'u poprzez połączenie: Uczenia się osadzonego w codziennym życiu College'u Odrębnych elementów w programach nauczania Spotkania i zajęcia międzykulturowe, w tym kontakty z partnerami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. Strategia zasobów ludzkich (Human Resources Strategy) Strategia zasobów ludzkich przyjęta przez College ma na celu zapewnienie, że College będzie oferował pozytywne rozwiązania dotyczące edukacji studentów, a jednocześnie będzie wydajnie i skutecznie wykorzystywał zasoby, jakimi są pracownicy. Jako część tej strategii College będzie: Koncentrował się na uzyskaniu właściwego przekroju zatrudnionego personelu Zapewniać właściwy poziom kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników oraz doskonalenie ich umiejętności i kompetencji Monitorować zawodowe doskonalenie przez pracowników ich umiejętności zawodowych Poprawiać stan zdrowia i samopoczucia pracowników College u poprzez współpracę ze świadczeniodawcami z zakresu medycyny pracy w celu wdrożenia wielu działań promujących zdrowie Business Plan na 2007 rok 17

18 Zapewniać wszechstronny program szkolenia z zakresu równych szans obejmujący przede wszystkim dyskryminację ze względu na płeć, rasę i niepełnosprawność oraz monitorować realizację w praktyce poprzez kontrolę jakości Zapewniać szkolenie i rozbudowę zagadnień z zakresu ochrony dzieci przeznaczone dla pracowników w celu realizowania przez College jego statutowych obowiązków. Business Plan na 2007 rok 18

19 Kontakty Dyrektor i Dyrektor naczelny Aberdeen College Rae Angus Zastępcy dyrektora i członkowie Rady Szkoły Zastępca Dyrektora Roddy Scott Zastępca Dyrektora Alison Hay Dyrektor ds. Nauki i Nauczania Rob Wallen Asystenci dyrektora Asystent Dyrektora Robert Bellfield Asystent Dyrektora (Zarządzanie Danymi i Administracja ds. Studentów) Ann Irvine Asystent Dyrektora Sandra Walker Asystent Dyrektora (Pomoc Studentom) Frank Hughes Menedżerowie Sektorowi Przedmioty Humanistyczne, Komunikacja i Nauki Społeczne Susie Fraser Technika, Nauki Komputerowe i Biznes David Brooks Branże Usługowe Bill Rattray Technologia, Nauki Ścisłe, Sport i Rekreacja Charlie Deane Inni pracownicy College'u (Other College Personnel) Menedżer ds. Korporacyjnej Współpracy Handlowej Graham Beattie Szef ds. Kształcenia Środowiskowego i Ustawicznego Margo Shepherd Szef Programów Edukacyjnych i Wsparcia Dydaktycznego Sandra Allan Szef ds. Edukacji Internetowej i Usług Informatycznych David Morley Szef ds. Reklamy i Marketingu Andy Dewar Menedżer ds. Marketingu i Mediów Rhonda Fraser Menedżer ds. BHP i Ochrony Środowiska I Roger Taylor Szef ds. Jakości i Kształcenia Pracowników David Innes Szef Usług Edukacyjnych Lorna Reith Inspektor ds. Administracji Studenckiej Pat Croy Menedżer Centrum Rozwoju Studentów i Centrum ACCESS - Przydatne numery telefonów Aberdeen Skills and Enterprise Training Ltd (ASET) Oddział ds. Współpracy Handlowej (Business Development Unit) Centrala telefoniczna College'u Centrum Informacji i Rezerwacji Centrum IT Nauczanie otwarte i online Centrum Rozwoju Studentów i Centrum ACCESS UWAGA: Z powyższymi placówkami można skontaktować się pocztą elektroniczną kierując maile pod adres takie e zostaną skierowane do właściwych osób. Telefoniczny numer kierunkowy do Aberdeen to Telefonując do College'u z zagranicy należy wybrać numer kierunkowy do Wielkiej Brytanii Witryna internetowa Aberdeen College, Gallowgate Centre, Gallowgate, Aberdeen AB25 1BN. Business Plan na 2007 rok 19

Business Plan na 2008 rok

Business Plan na 2008 rok Business Plan na 2008 rok Skróty CPD Continuous Professional Development (program ustawicznego kształcenia zawodowego) DPG18 Dominant Programme Group 18 (Grupa Kierunkowa 18) HEI Higher Education Institution

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych Obszary tematyczne polityki młodzieżowej UE 1. Kształcenie i szkolenie 2. Zatrudnienie 3. Kreatywność i przedsiębiorczość 4. Zdrowie i sport 5.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Jakość praktyk/ staży w programie Erasmus+ Warszawa, 21 października 2014 Karta Erasmusa

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników System edukacyjny w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji

Obywatele dla Demokracji Obywatele dla Demokracji Kodeks Równego Traktowania (KRT) jako narzędzie służące opracowaniu i wdrożeniu szkolnych standardów równego traktowania. Serock 23 marca 2015 r. KRT est odpowiedzią na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

KURS ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE DLA WYKŁADOWCÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

KURS ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE DLA WYKŁADOWCÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH . KURS ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE DLA WYKŁADOWCÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH BRITISH COUNCIL, MAJ 2014 www.britishcouncil.pl SZKOLENIE ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE 1 O BRITISH COUNCIL British Council jest

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Bądź menadżerem IT to Twoja szansa edukacja.action.com.pl/efs

Bądź menadżerem IT to Twoja szansa edukacja.action.com.pl/efs Skąd pomysł na projekt? Brak na rynku szkoleń, które oferują praktyczną wiedzę dla osób które chcą rozpocząć własną działalność w sektorze IT Brak wiedzy dotyczący zarządzania biznesem powoduje że 50%

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, 12.01.2016 Dorota Buchwald-Cieślak Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów HR Excellence in Research jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01)

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01) 20.9.2008 C 241/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie realizacji wspólnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Brady Julia Brady Wrzesień 2015

Małgorzata Brady Julia Brady Wrzesień 2015 Matrix - zarys systemu jakości doradzwta zawodowego. Małgorzata Brady Julia Brady Wrzesień 2015 Agenda Czym jest Matrix Jaka jest struktura systemu Matrix Jakie są jego zalety W jaki sposób Matrix usprawnił

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. Współpraca partnerska na rzecz kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. Współpraca partnerska na rzecz kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Współpraca partnerska na rzecz kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Współpraca partnerska na rzecz kształcenia zawodowego Jaka

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2015 OPRACOWAŁA: ALICJA GAMZA Lp. Obszar pracy Cel podjętych działań 1. Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Strategia zrównoważonego rozwoju firmy BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo