Business Plan na 2007 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Plan na 2007 rok"

Transkrypt

1 Business Plan na 2007 rok Business Plan na 2007 rok 1

2 Skróty ECITB HEI HMIE HNC HND SFEU SNIPEF TQFE Engineering Construction Industry Training Board (Rada ds. Szkolenia Kadr Technicznych Budownictwa) Higher Education Institution (uczelnia wyższa) Her Majesty s Inspectorate of Education (Inspektorat Jej Królewskiej Mości ds. Edukacji) Higher National Certificate (świadectwo wyższego wykształcenia zawodowego) Higher National Diploma (dyplom wyższego wykształcenia zawodowego) Scottish Further Education Unit (Szkocki Oddział Kształcenia Pomaturalnego) Scottish and Northern Ireland Plumbing Employers Federation (Federacja Szkockich I Północnoirlandzkich Pracodawców Branży Hydrauliki) Teaching Qualification (Further Education) (kwalifikacje pedagogiczne kształcenie pomaturalne) Misja We współpracy z innymi instytucjami zapewnić wysokiej jakości nauczanie i szkolenie, odpowiednie dla wymagań i dążeń kształcenia ustawicznego swoich klientów, realizowanego w zróżnicowanych warunkach. Etos Etos Uczelni obejmuje dążenie do stworzenia otoczenia umożliwiającego światłe i skuteczne zarządzanie oraz pomoc w budowaniu właściwego środowiska pracy i uczenia się dla społeczności szkoły. Jest to dążenie do zapewnienia traktowania studentów jako jednostek dojrzałych i przydzielanie im jak największej liczby wykonalnych obowiązków, w tym przydzielanie im aktywnej roli w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Oprócz tego, że otrzymują jak najlepsze kształcenie, nasi studenci będą otrzymywać możliwość rozwoju własnych i społecznych umiejętności i czerpać jak najwięcej korzyści z nauki w Szkole." Wstęp Business Plan stanowi podsumowanie Strategicznego Planu Rozwoju (Strategic Development Plan) na lata 2006/09 i zawiera omówienie celów strategicznych szkoły oraz główne opracowania na okres objęty planem. Pełna kopia Strategicznego Planu Rozwoju na lata 2006/09 jest dostępna w witrynie internetowej szkoły: lub po złożeniu prośby do Pauline May, Planning and Senior Management Administrator (Administrator ds. Planowania i Starszy Członek Zarządu). Uczelnia w Aberdeen (Aberdeen College) z zaangażowaniem realizuje zasadę równego traktowania osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w uczeniu się. W związku z tym, szkoła w Aberdeen dokona uzasadnionych przeróbek, żeby studenci niepełnosprawni nie byli narażeni na znaczne trudności. Business Plan na 2007 rok 2

3 W razie potrzeby uzyskania tej publikacji w innym formacie, prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Rezerwacji (Information & Booking Centre): w celu omówienia takich potrzeb. Tło: Szkoła Jako największa, pojedyncza placówka w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego w Północno-Wschodniej Szkocji, Aberdeen College odgrywa ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych osób, firm i społeczności w mieście Aberdeen i Aberdeenshire. W latach 2005/06, College miał zapisów i zaproponował studentom programów obejmujących szeroki zakres nauki i szkolenia pomaturalnego. Na studiach dziennych mieliśmy (17%) studentów wśród łącznie 56% przyjęć, według aktywności studentów. Business Plan na 2007 rok 3

4 Cele planowania strategicznego W zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych lokalnej społeczności i w kontekście misji College'u, cele strategiczne na okres objęty planem to: A Kierowanie i zarządzanie Wzmacniać kierownictwo i zarządzanie College'em oraz zapewniać realizację na poziomie lokalnym w sposób otwarty i transparentny głównych celów długookresowych w zakresie edukacji ustanowionych przez rząd Szkocji (Scottish Executive) i program narodowy. B Finanse i kwestie pokrewne Jako minimum, w porównaniu roku do roku, działać w oparciu o zrównoważony budżet poprzez zbilansowanie dochodów operacyjnych i wydatków i jednocześnie korzystać z możliwości powiększania dostępnych rezerw finansowych. C Mienie i środowisko Wdrażać Estates Development Strategy (Strategia Rozwoju Mienia College'u), przy uwzględnieniu zmian w finansowaniu i warunkach lokalnych oraz prowadzić działalność biznesową College'u, która promuje pozytywne działanie i poszanowanie dla środowiska naturalnego. D Równouprawnienie Wspierać równouprawnienie studentów i pracowników we wszystkich aspektach życia w College'u, w odniesieniu do płci, niepełnosprawności, religii i wierzeń, orientacji seksualnej i wieku oraz wspierać równość rasową, pod względem płci i niepełnosprawności w celu zapewnienia środowiska uczenia się i pracy wolnego od dyskryminacji. E Jakość i doskonałość Wspierać wysokiej jakości nauczanie, dostępne dla wszystkich studentów, oferując zróżnicowane i inspirujące możliwości uczenia się, które uwzględniają indywidualne sposoby uczenia się i wcielać nowe technologie oraz elastyczne sposoby nauczania, tam gdzie jest to właściwe oraz oferować wysokiej jakości pomoc, wzmacniane przez skuteczne systemy zarządzania oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników. F Szerszy dostęp i uczestnictwo Wspierać możliwości edukacyjne i szkoleniowe poszczególnych osób, społeczności i pracodawców poprzez oferowanie elastycznych, najnowocześniejszych kursów oraz włączać nowe technologie i elastyczne sposoby nauczania tam, gdzie jest to właściwe; pracować z innymi podmiotami w celu zwiększenia dostępu do możliwości kształcenia ustawicznego, a także wspierać integrację społeczną poprzez usuwanie barier w uczeniu się. G Postęp i kontynuacja nauki Współpracować ze szkołami, uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi w celu wspierania szybszego i łatwiejszego uzyskiwania postępów w nauce i postępów w nauce w szkołach pomaturalnych oraz na studiach wyższych, włącznie z zapewnieniem właściwych kursów zawodowych dla uczniów. Business Plan na 2007 rok 4

5 H Lokalna baza kwalifikacji Przyczyniać się do badania i rozwoju lokalnej bazy kwalifikacji i zajmować się lokalnym zapotrzebowaniem i brakami w zakresie kwalifikacji poprzez współpracę i reagowanie na wymagania pracodawców, innych instytucji i szkoleniowych i agencji oraz wspierać możliwości zatrudniania i przedsiębiorczość, a także szczególne kwalifikacje zawodowe, tam gdzie jest to odpowiednie i właściwe. I Współpraca i partnerstwo Wzmacniać komunikację i współpracę z partnerami z sektora publicznego, prywatnego i wolontariatu oraz z innymi partnerami, działającymi w sektorze nauczania obowiązkowego, pomaturalnego i wyższego poprzez aktywne uczestnictwo w planowaniu środowiskowym i wspieranie spójnego podejścia do nauczania i szkolenia. J Elastyczny i odpowiadający potrzebom program nauczania Współpracować z innymi nad ułatwieniem dostępu do usług College'u poprzez badanie, poznawanie i przewidywanie potrzeb poszczególnych osób i świadczenie całego szeregu usług, mających wspomóc studentów o dodatkowych wymaganiach, a przez to propagowanie integracji i sprawiedliwości społecznej, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb pracowników we wszystkich dziedzinach, którymi College się zajmuje. K Postępy i osiągnięcia uczniów Zapewnić studentom naukę wysokiej jakości i pomoc, aby wspomóc ich w wykorzystaniu potencjału w zakresie uzyskiwania kwalifikacji i zawodu, możliwości zatrudnienia, obywatelstwa oraz umiejętności osobistych i społecznych. Business Plan na 2007 rok 5

6 Długookresowe cele strategiczne W celu wdrożenia swoich celów strategicznych, College przyjął konkretne cele długookresowe dotyczące każdego z celów strategicznych. A Kierowanie i zarządzanie Wzmacniać kierownictwo i zarządzanie College'em oraz zapewniać realizację w sposób otwarty i transparentny głównych celów długookresowych w zakresie nauczania ustanowionych przez rząd Szkocji i program narodowy. Zapewnić uczestnictwo członków Zarządu i starszego kierownictwa College'u w szkoleniu i rozwoju właściwego dla wspierania ich obowiązków w kierowaniu i zarządzaniu Zapewnić otwarte i transparentne działanie Zarządu pod względem zapewnienia dostępu do informacji pracownikom, społeczeństwu i instytucjom zewnętrznym, w ramach ograniczeń, jakie narzuca obowiązek zachowania tajemnicy handlowej, prywatności osób fizycznych i wymagania statutowe. Zapewnić postępowanie członków Zarządu zgodne z Kodeksem Etycznym Zarządu i kontynuować stosowanie zasad etycznego postępowania w wykonywaniu obowiązków Zarządu. Używać odpowiedniego modelu oceny efektywności kierowania i zarządzania oraz wzorowanie się na organizacjach o najlepszych praktykach w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy Mianować nowych członków Zarządu posiadających, niezbędne umiejętności i fachową wiedzę w celu uzupełnienia istniejącego składu. B Finanse i kwestie pokrewne Aby działać w ramach zbilansowanego budżetu, korzystając jednocześnie z możliwości powiększania rezerw finansowych, College: Opracuje odpowiednie zarządzanie majątkiem College u i innymi zasobami Zrealizuje uzgodnione cele średniookresowe dotyczące działalności College'u bez obniżania jakości usług Zaktualizuje portfel kursów prowadzonych przez College, aby zapewnić ich opłacalność Zwiększy w postępie rocznym poziom zysków pochodzących z działalności komercyjnej, w miarę możliwości, jakie stworzą warunki rynkowe. C Mienie i środowisko Aby wdrażać Estates Development Strategy oraz prowadzić działalność biznesową College'u, która promuje pozytywne działanie i poszanowanie dla środowiska naturalnego, College: Sporządzi studium wykonalności w oparciu o dostępne opcje, aby pomóc Zarządowi w utworzeniu szczegółowej analizy przypadku w celu wdrożenia zaktualizowanej przez Zarząd Estates Development Strategy Dokona przeglądu wykorzystania miejsca w głównych ośrodkach College'u w celu zoptymalizowania zajętości i zmniejszenia konieczności używania dodatkowych lokali Poprawi środowisko fizyczne College'u zgodnie z Estates Development Strategy Business Plan na 2007 rok 6

7 Będzie wspierać działania College u, pozostające w zgodzie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego poprzez wdrożenie i monitorowanie celów w dziedzinie obniżenia zużycia energii elektrycznej i odpadów, aby działalność College u miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. D Równouprawnienie Aby wspierać równość szans studentów i pracowników w każdym aspekcie życia College'u i w celu zapewnienia środowiska nauki i pracy wolnego od dyskryminacji College: Oceni wpływ zasad College u, w tym Race Equality Policy (Zasady Równości Rasowej), na studentów i pracowników pochodzących z różnych ras Po konsultacjach ze studentami i pracownikami zorganizuje szereg działań w celu wspierania równości rasowej i dobrych stosunków pomiędzy ludźmi z różnych grup rasowych Dokona przeglądu Equal Opportunities Policy (Zasady Równych Szans) i związanych z nimi procedur w celu uwzględnienia wszystkich, właściwych przepisów prawa Dokona audytu równości płac w celu zapewnienia braku nierówności pod względem płci w siatce płac i warunkach płac College'u Będzie przeprowadzać regularne przeglądy szkoleń z zakresu równych szans i będzie wdrażać konieczne zmiany, aby postępować zgodnie z prawem i orzecznictwem dotyczącym zwalczania dyskryminacji Złoży wniosek o przyznanie tytułu spełniającego normy Investors in People (Inwestujący w Ludzi) w procesie naboru i doboru, aby strategia College u w zakresie rekrutacji i doboru była zgodna z krajowym standardem w zakresie najlepszej praktyki. E Jakość i doskonałość Aby wspierać wysoką jakość uczenia się wszystkich studentów, College: Zapewni wdrożenie Professional Development Strategy (Strategia Rozwoju Zawodowego), tak aby wszyscy pracownicy, którzy mają bezpośredni wpływ na naukę studentów mieli niezbędne, najnowsze umiejętności i kwalifikacje, co umożliwi im realizację programów wysokiej jakości oraz skuteczne udzielanie pomocy zróżnicowanej grupie studentów Dokonać przeglądu treści programu szkolenia średniego szczebla Beyond TQFE (Poza TQFE) i zorganizować dwa programy rocznie, aby zapewnić szkolenie kadry wykładowców na średnim szczeblu oraz rozwój Zapewnić pełne wykorzystanie Wirtualnego Środowiska Edukacyjnego (Virtual Learning Environment - VLE) poprzez wdrożenie programu szkolenia dla wszystkich wykładowców, przystosowanego do zespołów opracowujących programy nauczania i tam, gdzie będzie to wymagane udzielać pomocy indywidualnej w celu poszerzenia dostępu do uczenia się i zapewnienia elastycznych metod nauczania Zapewnić kontynuowanie przez College spełniania wymagań HMIE w zakresie zasad jakości oraz wymagań SQA (Scottish Qualifications Authority Towarzystwo Zapewnienia Jakości) oraz innych instytucji wyznaczających standardy w celu zachowania standardów jakościowych Zapewnić, ze Zarząd, Zespół Starszego Kierownictwa, wszystkie wydziały z zespoły odpowiadające za program nauczania dokonają corocznej samooceny, aby dokonać pomiaru jakości pracy College'u na tle kryteriów jakości HMIE oraz zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy Business Plan na 2007 rok 7

8 Zidentyfikować organizacje postępujące według najlepszej praktyki w kluczowych obszarach działalności biznesowej, takie jak: przywództwo i zarządzanie, poprawa jakości i dbałość o klienta oraz wzorować działalność College'u tak, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i dążyć do poprawienia jakości Rozwijać umiejętności i sprawność wszystkich pracowników w używaniu sprzętu IT do poziomu, na którym będą mieli odpowiednie umiejętności, aby korzystać z komputera podczas nauczania lub udzielania odpowiedniej pomocy Zorganizować dział opracowywania materiałów, aby skoncentrować i zdecydowanie pokierować tworzeniem pomocy do nauki podstawowych elementy programu nauczania opartych o technikę komputerową. F Szerszy dostęp i uczestnictwo Aby wspierać możliwości nauki i szkolenia i aby zwiększyć dostęp do możliwości kształcenia ustawicznego, College będzie: Kontynuować promowanie kształcenia ustawicznego poprzez inicjatywy związane z integracją społeczną i zwiększać uczestnictwo ludzi zamieszkujących obszary ubogie przy jednoczesnym zapewnianiu odpowiedniego wsparcia w celu ułatwienia ich przejścia do programów nauczania w College'u Uczestniczyć w Community Learning and Development Planning (Planowaniu Edukacji i Rozwoju Środowiskowego) w taki sposób, aby wspierać możliwości edukacji i szkolenia osób i pracodawców w ich środowisku życia, a jednocześnie realizować szersze cele długookresowe dotyczące zasad rządu Szkocji Pracować z Północnym Forum ds. Poszerzania Uczestnictwa (North Forum for Widening Participation) i z innymi partnerami w celu promowania wiedzy i entuzjazmu dla uczenia się zawodu wśród uczniów w szkołach i innych członków społeczności Pracować elastycznie z Radą Abedeenshire (Aberdeenshire Council) i Rada Miejską Aberdeen (Aberdeen City Council) i innymi partnerami w celu kontynuowania wysokiej jakości nauczania i szkolenia opartego o najbliższe środowisko Kontynuować ofertę Adult Basic Education (ABE) (kształcenie podstawowe dorosłych), jako część głównej działalności College u oraz oferować dodatkowe ABE, powyżej poziomu podstawowego w partnerstwie z Literacy and Numeracy Partnerships (Partnerstwo na Rzecz Umiejętności Czytania i Liczenia) lokalnych władz samorządowych Poszerzać dostęp do programu nauczania College u poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego nauczania poprzez nauczanie otwarte, nauczanie przez Internet oraz mieszane rodzaje nauczania oparte o wykorzystanie komputera Wspierać poczucie obywatelstwa, przedsiębiorczość, możliwości zatrudnienia i pomoc w rozwijaniu kwalifikacji kluczowych i miękkich umiejętności oraz wdrażać metody pomiaru postępów i wyników, których nie można mierzyć miarą świadectwa. G Postęp i kontynuacja nauki Aby wspierać szybsze i łatwiejsze uzyskiwanie postępów w nauce i dalszej nauki w szkołach pomaturalnych oraz na studiach wyższych, College będzie: Współpra z uczelniami wyższymi, pracodawcami i partnerami z władz lokalnych w celu zmniejszenia zbędnej rywalizacji przy jednoczesnym wytyczaniu prostych ścieżek, prowadzących do uzyskiwania postępów w kontekście programu rządu Szkocji na rzecz kształcenia ustawicznego Business Plan na 2007 rok 8

9 Współpracować z władzami lokalnymi w celu udostępniania możliwości nauki zawodów uczniom szkół w kontekście dokumentu rządu Szkocji Lifelong Partners" (Partnerzy Ustawiczni) i zgodnie z dostępnymi zasobami Dokonywał przeglądu postanowień programów Higher National (HN) w celu zapewnienia właściwych możliwości uzyskiwania przejścia z HNC do HND tam, gdzie jest to możliwe Utrzymywać kilka punktów naboru do College'u przystosowanych do różnych poziomów wcześniejszego doświadczenia i edukacji oraz zapewnić właściwe możliwości uzyskiwania przejścia z College'u ma uniwersytet lub uzyskiwania kwalifikacji w miejscu pracy. H Lokalna baza kwalifikacji Aby przyczynić się do badań i rozwoju lokalnej bazy kwalifikacji i aby odpowiedzieć na lokalne potrzeby w zakresie kwalifikacji i braki, College będzie: Uczestniczyć w badaniach lokalnego rynku w celu określenia lokalnych braków w zakresie kwalifikacji oraz niedoborów zawodów i jednocześnie będzie o nich informował tworzących program nauczania Pracować ze szkołami, władzami lokalnymi i innymi agencjami w celu promowania kursów na terenach, na których brakuje miejscowych pracowników wykwalifikowanych Pracować w partnerstwie z pracodawcami, aby oferować nauczanie oparte o miejsce pracy, szkolenie i możliwości oceny Pracować w partnerstwie z pracodawcami, aby oferować wysokiej jakości programy oparte o najlepsze praktyki w branży i sprzęt Dokonywać przeglądu i przygotowywać szkolenia w kolejnych zawodach w ramach programów realizowanych w trybie stacjonarnym uwzględniających możliwości zatrudnienia, przedsiębiorczości, inicjatywę i poczucie obywatelstwa w celu wspomagania postępów uzyskiwanych przez uczniów oraz osiągnięć. I Współpraca i partnerstwo Aby poprawić komunikację i współpracę z partnerami z sektora publicznego, prywatnego i wolontariatu oraz z innymi instytucjami, College będzie: Kontynuować pracę z partnerami z wyższych uczelni w budowaniu na istniejących umowach o przechodzeniu studentów oraz dokona aktualizacji umów z partnerami HEI, gdy zajdzie taka potrzeba, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez rząd Szkocji Kontynuować współpracę ze szkołami lokalnymi w celu wzbogacania materiału nauczania, zapewnienia możliwości uczenia się zawodów i promowania przechodzenia ze szkół do edukacji pomaturalnej, na wyższych uczelniach oraz do uzyskiwania zatrudnienia Kontynuować pracę w ramach North Forum for Widening Participation i w podobnych inicjatywach w celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do szans uzyskiwania postępu przez dorosłych studentów Kontynuować współpracę z Banff and Buchan College w celu polepszenia dostępu do edukacji na północnym zachodzie kraju oraz zdefiniować sposoby zmniejszenia duplikowania się nauczania oraz niewydajnego wykorzystania zasobów Pracować w partnerstwie z college'ami w Szkocji w Wielkiej Brytanii oraz z firmami w celu ułatwienia dostępu, osiągania postępów, umożliwienia nauki w miejscu pracy i zmniejszenia wykluczenia społecznego Business Plan na 2007 rok 9

10 Pracować z Unią Europejską oraz z krajami Europy nad zorganizowaniem w całej Europie współpracy w sprawie konkretnych projektów oraz czerpać z European Social Fund (ESF) (Europejski Fundusz Społeczny) oraz z podobnych funduszy, aby wesprzeć wykonalność programów wśród uboższych społeczności Kontynuować swoje uczestnictwo w planowaniu środowiskowym poprzez uczestnictwo w Community Learning and Development Strategies obydwu władz lokalnych. J Elastyczny i odpowiadający potrzebom program nauczania Aby pracować z innymi w celu ułatwienia dostępu do usług College'u, College: Opracuje portfel dla sektorów, w którym przygotuje materiał na poziomie podstawowym dostępnym dla studentów o dodatkowych wymaganiach w zakresie uczenia się Poszerzy możliwości partnerskiej pracy z innymi agencjami w celu oferowania możliwości uczenia się przez ludzi należących do grup szczególnie upośledzonych, takich jak bezdomni oraz byli narkomani Będzie pracować w partnerstwie z odpowiednimi wydziałami samorządów i innymi agencjami w celu zapewnienia studentom ze szczególnymi potrzebami w zakresie nauczania dostępu do programu nauczania i korzystania z pomocy, jaką College i wyspecjalizowane agencje mogą zapewnić Będzie pracować z władzami odpowiedzialnymi za oświatę oraz z Careers Scotland(Praca w Szkocji) w celu zapewnienia, że właściwe udzielanie porad przed podjęciem nauki dociera do wszystkich, w tym do ludzi z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi Będzie poddawać audytowi wszystkie uregulowania College'u w celu określenia, jakie uzasadnione zmiany już wykonano i jakie uzasadnione zmiany należy wprowadzić, aby usunąć ewentualne bariery w dostępie do programu nauczania, i osiągania w nim postępu, przy jednoczesnym utrzymywaniu standardów naukowych i zawodowych Udoskonali umowy dodatkowej pomocy w College'u dla ludzi z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi Dokona kontroli technologii dostępnych w College'u w celu wspomożenia studentów w dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, aby rzeczywiście ich nauczanie prowadziło do uzyskania przez nich możliwości zatrudnienia i integracji. K Postępy i osiągnięcia uczniów Aby zapewnić studentom naukę wysokiej jakości i pomoc, aby wspomóc ich w wykorzystaniu ich potencjału w zakresie kwalifikacji i zawodu, możliwości zatrudnienia, obywatelstwa oraz umiejętności osobistych i społecznych, College: Opracuje proces obserwacji lekcji w celu zapewnienia aspirowania wszystkich wykładowców do ocen bardzo dobrych" Wprowadzi Wirtualne Środowisko Edukacyjne (VLE) do programów College'u W pełni wykorzysta umiejętności Senior Lecturer Team (zespół starszych wykładowców) do zajęcia się konkretnymi obszarami rozwoju w procesie nauczania W pełni wykorzysta umiejętności pracowników oddanych szkoleniu i dokształcaniu kadry nauczycielskiej, aby móc realizować uzgodnione cele Będzie wzorcował dane zarządzania wydajnością w celu polepszenia pozostawania w trybie uczenia się i uzyskiwanie lepszych wyników Business Plan na 2007 rok 10

11 Będzie rozwijał odpowiedzialność społeczną, możliwości zatrudnienia, umiejętności osobiste i społeczne oraz monitorować postępy w tym zakresie poprzez Individual Learning Plans (plany nauczania indywidualnego) Zapewni, aby wiedza zdobyta przez studentów zawierała różnorakie formy nauczania, szczególnie nowych technologii, co wzbogaci ich ogólne doświadczenie życiowe Zaangażuje pracodawców w tworzenie programów, aby zapewnić wbudowywanie umiejętności technicznych i miękkich do programów Wprowadzi kwalifikacje kluczowe osadzone w kontekście wszystkich programów nauczania zawodów Wdroży Individual Learning Plans w system nauczania przez Internet. Business Plan na 2007 rok 11

12 Szersze ramy polityczne Plany College u dotyczące doskonalenia zawodowego są odbiciem środowiska szerszego spojrzenia, w jakim przyszła edukacja będzie działać. Odzwierciedlają one obecną, głęboką troskę o wspieranie integracji i sprawiedliwości społecznej. W okresie planowania, Aberdeen College zajmie się wieloma ważnymi zagadnieniami z zakresu tej polityki: Promowanie kształcenia ustawicznego Zapewnienie dostosowanych szans uczenia się przez osoby uzależnione Promowanie odpowiedzialności społecznej Mierzenie, rejestrowanie i ulepszanie przebytej odległości" przez uczących się, w kontekście miękkich umiejętności i ulepszonego przystosowania do życia w społeczeństwie Zwiększanie uczestnictwa, pozostawania, osiągnięć i postępu młodych ludzi, którzy nie mają pracy, wykształcenia ani przeszkolenia (not in employment, education lub training - NEET) Rozwijanie umiejętności, w szczególności w zakresie informatyki i komunikacji (Information and Communications Technologies - ICT) oraz umiejętności zawodowych Podwyższanie kwalifikacji robotników w całym kraju Zapewnienie nauki przedsiębiorczości Rozszerzanie szans związanych z zawodem, jakie mogą mieć młodzi ludzie w wieku lat poprzez współpracę pomiędzy szkołami i college'ami kształcenia pomaturalnego Likwidacja analfabetyzmu wśród dorosłych Stworzenie bardziej spójnych ram kwalifikacji w szkołach średnich, kształceniu pomaturalnym i w szkołach wyższych Zapewnienie nauki języka angielskiego obcokrajowcom. Business Plan na 2007 rok 12

13 Inne zamiary Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność Aberdeen College z zaangażowaniem wspiera studentów niepełnosprawnych w ich dostępie do programu nauki i poszerza liczbę kursów i usług dla studentów, którzy mają dodatkowe wymagania w zakresie nauczania, wynikające z ich niepełnosprawności. W dalszym ciągu będą prowadzone działania, mające zapewnić przewidywania ze strony College u potrzeb różnych grup przy jednoczesnych uzasadnionych zmianach w jego ofercie w kontekście dostępu fizycznego oraz pomocy w nauce w ramach programu. Pracownicy otrzymają przeszkolenie z zakresu znajomości problemów ludzi niepełnosprawnych, na temat dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz klas integracyjnych. Równość rasowa Aberdeen College będzie wspierać równość rasową w każdej dziedzinie swojej działalności w celu wyeliminowania niezgodnej z prawem dyskryminacji rasowej; wspierać zasady równych szans; wspierać dobre stosunki pomiędzy ludźmi z różnych grup rasowych. To zaangażowanie będzie obejmowało ocenę zasad College'u dotyczących studentów i pracowników z różnych grup rasowych oraz monitorowanie rekrutacji i postępu, w kontekście grup rasowych, studentów oraz zatrudniania i rozwoju zawodowego pracowników. W zaplanowanym okresie, College wdroży również Racial Equality Action Plan (plan działania równości rasowej). College zapewni obecność przedstawicieli grona studenckiego i pracowników w społecznościach lokalnych. Praca z partnerami College będzie w dalszym ciągu wspierać spójne podejście do nauczania i szkoleń poprzez współpracę z partnerami z sektora oświaty, biznesu, władz samorządowych, ochrony zdrowia i wolontariatu. W okresie objętym planem, College: Poszerzy swoją sieć kontaktów z uniwersytetami i HEI w celu zapewnienia uznawania osiągnięć studentów w miarę ich przechodzenia na studia wyższe Będzie ściśle współpracować z innymi instytucjami zajmującymi się szkoleniami w celu wzmocnienia kontaktów, aby zmniejszyć zbędne współzawodnictwo i zapewnić pełne wykorzystanie zasobów dostępnych na miejscu Będzie kontynuować współpracę z Aberdeen Foyer i Aberdeen Cyrenians w celu zapewnienia możliwości nauczania i szkolenia ludziom z biedniejszych warstw społecznych Będzie blisko współpracować z wieloma organizacjami pracodawców (np. CITB, ECITB, Sector Skills Council (Rada Kwalifikacji Sektorowych), COGENT i SNIPEF) w celu badania możliwości poszerzenia zakresu szkoleń, aby zlikwidować braki w liczbie wykwalifikowanych pracowników w środowisku lokalnym i na szczeblu krajowym w dwóch kluczowych branżach budownictwo i technicznej Rozbuduje pomyślną współpracę College'u z North Forum for Widening Participation Business Plan na 2007 rok 13

14 W dalszym ciągu będzie uczestniczył w rozbudowie Community Learning and Development Strategies oraz Implementation Plans (plany wdrażania) w Radzie Miejskiej Aberdeen i Radzie hrabstwa Aberdeenshire. Poprawa jakości Aberdeen College jest trwale zaangażowany w zapewnienie dostępu do nauki i szkoleń na wysokim poziomie zarówno studentom, jak i pracodawcom. Nasze zaangażowanie zyskało uznanie poprzez przyznanie nam wielu znaków i nagród jakości. Jako pierwszy w Szkocji, College uzyskał status posiadacza Charter Mark (karta jakości) i jako pierwszy wygrał Queen s Anniversary Prize for Further and Higher Education (Doroczna Nagroda Królowej za Osiągnięcia Na Polu Kształcenia Pomaturalnego i Wyższego). Poziom, jakiego od nas wymaga Charter Mark jest nieprzerwanie utrzymywany przez nas od 1994 roku. Jesteśmy jedyną instytucją oświatową, która uzyskała Quality Scotland Foundation Award for Business Excellence (Nagroda Szkockiej Fundacji Jakości za Doskonałość w Biznesie). College jest również od 1996 r. członkiem organizacji Investor in People (IIP). W 2005 r. College uzyskał trzecią klasę w nowym standardzie profilu IIP. Ta klasa oznacza, że College znacznie przewyższa ten standard i jest to najwyższa klasa, jaką uzyskała jakakolwiek organizacja szkocka. W 2006 roku College otrzymał IIP People Development Award for Scotland (Szkocką Nagrodę za Wkład w Rozwój Poprzez Inwestowanie w Ludzi). Inne osiągnięcia to Certificate of Excellence (certyfikat doskonałości) nadany przez European Foundation for Quality Management (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością); trzy UK Beacon Awards oraz wiele nagród SQA i SFEU. Wirtualne Środowisko Edukacyjne Wraz z wprowadzeniem Wirtualnego Środowiska Edukacyjnego (VLE) w latach 2004/05, College znalazł się w miejscu, w którym było możliwe wykorzystywanie nauczania z wykorzystaniem komputerów w wielu programach. VLE zapewnia specjalnie zaprojektowane pakiety oprogramowania, umożliwiającego przechowywanie i udostępnianie go studentom on-line, co z kolei umożliwia większą elastyczność i zwiększa motywację, a jednocześnie zapewnia nowe sposoby komunikowania się i współdziałania pomiędzy studentami oraz pomiędzy kadrą a studentami. Dostęp do tych materiałów jest możliwy w sieci College'u oraz z zewnątrz, przez klientów uzyskujących dostęp do materiałów College'u na odległość poprzez instytucje środowiskowe, takie jak biblioteki oraz z domu, poprzez witrynę internetową College u. W okresie objętym planem, kadra nauczająca będzie kontynuować doskonalenie zawodowe poprzez efektywne korzystanie z VLE oraz powiązanych mediów elektronicznych, umożliwiających dostęp do usług College u. Używanie VLE będzie kontrolowane poprzez obserwowanie lekcji i badania stopnia zadowolenia studentów. Celem jest zapewnienie, tam gdzie jest to właściwe, by wszyscy studenci i pracownicy odnosili korzyści z technologii VLE w swej pracy. Business Plan na 2007 rok 14

15 Strategie College'u Strategia kontynuowania działalności (Business Continuity Strategy) College opracował strategię kontynuowania działalności, aby podkreślić swoje dobre przygotowanie do radzenia sobie z wszelkimi zdarzeniami, jakie mogłyby przerwać jego normalną działalność. Podstawowe składniki strategii: Zapewnienie posiadania przez każda placówkę College'u szczegółowego planu kontynuowania działalności Badanie dostępności alternatywnego umiejscowienia i dążenie do porozumienia w zakresie jego wykorzystania w krótkim okresie czasu Obniżanie prawdopodobieństwa wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń poprzez stworzenie programów środków zapobiegawczych i zaradczych. Strategia rozbudowy kursów (Course Development Strategy) College z zaangażowaniem rozbudowuje swoje możliwości zaspokajania znanych potrzeb grup klientów. W tym celu College: Będzie opierał nowe kursy o systematyczne badania rynkowe Poszerzy ofertę kursów potrzebnych do zaspokojenia potrzeb klientów oraz będzie dążył do ich realizacji Zapewni odpowiednią ilość kursów przygotowawczych oraz właściwych ścieżek przechodzenia na wyższe szczeble nauki we wszystkich obszarach edukacji zawodowej Opracuje kolejne metody realizowania kursów, włącznie z nauką z wykorzystaniem komputera Zintegruje nowe technologie, zagadnienia równych szans i ochrony środowiska, zawsze, gdy będzie to możliwe i odpowiednie Wybierze formę udzielania certyfikatówłaściwych do programów i potrzeb klientów. Strategia kwalifikacji kluczowych (Core Skills Strategy) Jedną z części inicjatywy rządu jest zmniejszenie analfabetyzmu i dlatego College będzie współpracował z organizacjami partnerskimi, aby: Zwiększać dostępność istniejącej oferty kształcenia w zakresie kwalifikacji podstawowych w nowych miejscach i dla nowych klientów Opracować nowe programy poszerzania kwalifikacji podstawowych, włącznie z nauką z wykorzystaniem komputera Przeszkolić pracowników College'u w diagnozowaniu poziomu kwalifikacji podstawowych poszczególnych studentów i znajdowaniu właściwych metod nauczania w celu wspomożenia ich nauki. Strategia rozwoju majątku (Estate Development Strategy) Zarząd przyjął strategię rozwoju majątku, która identyfikuje zasoby fizyczne, jakie są potrzebne do przyszłego rozwoju College'u. College będzie współpracował ze Scottish Funding Council (Szkocka Rada Fundacji) w celu realizowania tej strategii i opracowania programu rozbudowy majątku College u. Business Plan na 2007 rok 15

16 Strategia technologii informacyjnej i technik nauczania (Information and Learning Technologies - ILT) Zaangażowanie College u w wykorzystanie mediów elektronicznych w nauczaniu obejmuje jego platformę nauczania przez Internet, która umożliwia dostęp do nauki poza murami College'u oraz integrację mediów elektronicznych z nauczaniem oferowanym tradycyjnymi metodami. Strategia ILT College u tworzy ramy, w których media elektroniczne są wykorzystywane do zapewnienia skutecznego elementu nauczania innych grup studentów. Strategia technologii informacyjnej i technik komunikacji (Information and Communications Technologies - ICT) Aberdeen College jest zaangażowany w integrowanie ICT ze swoimi kursami oraz zarządzaniem i administracją. Podstawowe składniki tej strategii: Zwiększanie ilości sprzętu ICT do wykorzystania przez studentów i pracowników Zapewnienie unowocześnianie sprzętu ICT zgodnie z postępem technologicznym Zapewnienie szerokiego wyboru kursów ICT i regularne aktualizowanie ich w celu zapewnienia ich nowoczesności Przygotowanie usług opartych na Intranecie i Internecie zgodnie z poznanymi potrzebami. Strategia włączania w korzystanie z technologii cyfrowych (Digital Inclusiveness Strategy) W kraju prowadzona jest polityka zapewniania dostępu do usług opartych o technologie cyfrowe oraz do informacji i usług oferowanych on-line. Z takiej oferty powinny korzystać jak najszersze warstwy społeczne. Zgodnie z tą polityką College: Zapewnia, że sprzęt i oprogramowanie, jakie udostępnia studentom jest nowej generacji Prowadzi szereg kursów związanych z ICT przygotowanych tak, aby promować umiejętność korzystania z sieci oraz wykazuje zrozumienie Internetu oraz usług, jakie on oferuje Współpracuje z radami samorządowymi w rozbudowie technologii i szkoleń w ich środowiskach Doprowadza do obecności wiedzy o IT w programach College'u, tam gdzie jest to właściwe Stwarza szanse członkom społeczności zwiększania korzystania przez nich z Internetu. Strategia zasobów edukacyjnych (Learning Resources Strategy) College wykorzystuje szeroki zakres zasobów edukacyjnych w celu wspomożenia uczenia się studentów, w tym materiałów w formie papierowej i mediów elektronicznych. W niektórych przypadkach są one zarządzane centralnie. Na przykład, w bibliotekach College'u oraz w innych miejscach, według sektorów College'u. Celem tej strategii jest dostarczenie spójnej i trwałej metody nauczania w celu rozbudowy i stosowania takich zasobów w sposób najlepiej zaspokający potrzeby wielu grup studentów. Strategia włączenia (Inclusiveness Strategy) College jest zaangażowany we wspieranie równych szans i programu włączania w zatrudnienie oraz dostęp do nauki i szkoleń. Strategia włączania określa, jak College wywiąże się ze swojego zaangażowania jako pracodawca i usługodawca ludzi niepełnosprawnych przy jednoczesnym postępowaniu zgodnym z ustawą u zakazie dyskryminacji ze względu na Business Plan na 2007 rok 16

17 niepełnosprawność (Disability Discrimination Act) z 1995 roku, z ustawą o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawności (Special Educational Needs and Disability Act) z 2001 roku oraz z ustawą o poprawie stosunków rasowych (Race Relations Amendment Act). Strategia będzie dotyczyła: Usług na rzecz studentów Poprawy środowiska fizycznego Zatrudnienia pracowników Strategia zatrzymania i osiągnięć (Retention and Achievement Strategy) College jest zaangażowany w opracowanie, oferowanie i nauczanie programów, które zaspokoją potrzeby interesariuszy (uczniów, społeczności lokalne i pracodawcy) z wykorzystaniem metod promujących dostępność i elastyczność oraz które prowadzą do wyższego poziomu pozostawania w szkole oraz uzyskiwania lepszych wyników. Główne elementy tej strategii to stworzenie i wdrożenie jeszcze skuteczniejszych środków organizacyjnych dotyczących: Konstrukcji programów, planowania i promocji Procesów uczenia się i nauczania, w kontekście i planowaniu Kierowania, wspomagania i wyznaczania celów uczniów Zarządzania obecnością Programy doskonalenia zawodowego pracowników mające na celu wspomożenie procesów uczenia się i nauczania Monitorowania i przeglądów. Strategia odpowiedzialności społecznej (Citizenship Strategy) Aberdeen College uznaje, że odpowiedzialność społeczna jest mieszaniną podstawowych umiejętności życiowych i z zaangażowaniem zachęca swoich studentów do prowadzenia życia aktywnego i odpowiedzialnego społecznie. Ta strategia ukazuje, jak nauczanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej będzie realizowana w College'u poprzez połączenie: Uczenia się osadzonego w codziennym życiu College'u Odrębnych elementów w programach nauczania Spotkania i zajęcia międzykulturowe, w tym kontakty z partnerami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. Strategia zasobów ludzkich (Human Resources Strategy) Strategia zasobów ludzkich przyjęta przez College ma na celu zapewnienie, że College będzie oferował pozytywne rozwiązania dotyczące edukacji studentów, a jednocześnie będzie wydajnie i skutecznie wykorzystywał zasoby, jakimi są pracownicy. Jako część tej strategii College będzie: Koncentrował się na uzyskaniu właściwego przekroju zatrudnionego personelu Zapewniać właściwy poziom kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników oraz doskonalenie ich umiejętności i kompetencji Monitorować zawodowe doskonalenie przez pracowników ich umiejętności zawodowych Poprawiać stan zdrowia i samopoczucia pracowników College u poprzez współpracę ze świadczeniodawcami z zakresu medycyny pracy w celu wdrożenia wielu działań promujących zdrowie Business Plan na 2007 rok 17

18 Zapewniać wszechstronny program szkolenia z zakresu równych szans obejmujący przede wszystkim dyskryminację ze względu na płeć, rasę i niepełnosprawność oraz monitorować realizację w praktyce poprzez kontrolę jakości Zapewniać szkolenie i rozbudowę zagadnień z zakresu ochrony dzieci przeznaczone dla pracowników w celu realizowania przez College jego statutowych obowiązków. Business Plan na 2007 rok 18

19 Kontakty Dyrektor i Dyrektor naczelny Aberdeen College Rae Angus Zastępcy dyrektora i członkowie Rady Szkoły Zastępca Dyrektora Roddy Scott Zastępca Dyrektora Alison Hay Dyrektor ds. Nauki i Nauczania Rob Wallen Asystenci dyrektora Asystent Dyrektora Robert Bellfield Asystent Dyrektora (Zarządzanie Danymi i Administracja ds. Studentów) Ann Irvine Asystent Dyrektora Sandra Walker Asystent Dyrektora (Pomoc Studentom) Frank Hughes Menedżerowie Sektorowi Przedmioty Humanistyczne, Komunikacja i Nauki Społeczne Susie Fraser Technika, Nauki Komputerowe i Biznes David Brooks Branże Usługowe Bill Rattray Technologia, Nauki Ścisłe, Sport i Rekreacja Charlie Deane Inni pracownicy College'u (Other College Personnel) Menedżer ds. Korporacyjnej Współpracy Handlowej Graham Beattie Szef ds. Kształcenia Środowiskowego i Ustawicznego Margo Shepherd Szef Programów Edukacyjnych i Wsparcia Dydaktycznego Sandra Allan Szef ds. Edukacji Internetowej i Usług Informatycznych David Morley Szef ds. Reklamy i Marketingu Andy Dewar Menedżer ds. Marketingu i Mediów Rhonda Fraser Menedżer ds. BHP i Ochrony Środowiska I Roger Taylor Szef ds. Jakości i Kształcenia Pracowników David Innes Szef Usług Edukacyjnych Lorna Reith Inspektor ds. Administracji Studenckiej Pat Croy Menedżer Centrum Rozwoju Studentów i Centrum ACCESS - Przydatne numery telefonów Aberdeen Skills and Enterprise Training Ltd (ASET) Oddział ds. Współpracy Handlowej (Business Development Unit) Centrala telefoniczna College'u Centrum Informacji i Rezerwacji Centrum IT Nauczanie otwarte i online Centrum Rozwoju Studentów i Centrum ACCESS UWAGA: Z powyższymi placówkami można skontaktować się pocztą elektroniczną kierując maile pod adres takie e zostaną skierowane do właściwych osób. Telefoniczny numer kierunkowy do Aberdeen to Telefonując do College'u z zagranicy należy wybrać numer kierunkowy do Wielkiej Brytanii Witryna internetowa Aberdeen College, Gallowgate Centre, Gallowgate, Aberdeen AB25 1BN. Business Plan na 2007 rok 19

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja 1. Populacja uczących się i język nauczania Szkocja ma 5,06 miliona ludności. W czerwcu 2007 r. grupa osób w wieku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne KLUCZOWE ZASADY SŁUŻĄCE PROMOCJI JAKOŚCI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Zalecenia praktyczne Europejska Agencja Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej

Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej Opracowanie Magdalena Górowska-Fells Anna Grabowska Ewa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Program Równouprawnienia North West Regional College

Program Równouprawnienia North West Regional College Program Równouprawnienia North West Regional College Opracowany na podstawie ust. 75 oraz Załącznika 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej Na życzenie niniejszy dokument może zostać udostępniony w

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo