Uchwała Nr XXXIII/379/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 marca 2005 r.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXXIII/379/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 marca 2005 r.,"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIII/379/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 marca 2005 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5. Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 15 ust.1 i art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Starym Sączu: 1. po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STA- RY SĄCZ - PLAN NR 5 z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września 2000 roku, 2. po rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŝących do zadań własnych gminy; 3. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu; uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5, zwany dalej planem. ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5., obejmuje teren o powierzchni 268,61 ha, zgodnie z 1 pkt. 2 Uchwały Nr L/36/02 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2002 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stary Sącz i oznaczony jest jako obszar V w załączniku graficznym do w/w Uchwały. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5 składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załączników, stanowiących jej integralną część: a. Załącznik Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:2000, na której linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu oznaczone są liniami ciągłymi i przerywanymi; b. Załącznik Nr 2 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŝących do zadań własnych gminy; c. Załącznik Nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu; 3. Przedmiot ustaleń niniejszego planu jest zgodny z art.15. ust.2. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1. uchwale - naleŝy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone w załączniku Nr 1 i rozstrzygnięcia zawarte w załącznikach od Nr 2 do Nr 3; 2. przepisach odrębnych - naleŝy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 3. rysunku planu - naleŝy przez to rozumieć załącznik graficzny Nr 1. w skali 1:2 000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały; 4. terenie - naleŝy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi róŝne przeznaczenie lub róŝne zasady zagospodarowania, jeŝeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej; 5. linii rozgraniczającej - naleŝy przez to rozumieć ciągłą lub w wypadku dróg, przerywaną linię na rysunku planu, rozdzielającą tereny o róŝnym przeznaczeniu, której przebieg moŝe być korygowany nie więcej niŝ 5 m. Korekta moŝe być wprowadzona na podstawie wstępnego projektu podziału działki, przy uwzględnieniu granic własności; 6. orientacyjnej linii podziałów terenów na działki - naleŝy przez to rozumieć przerywaną linię na rysunku planu, nie mającą charakteru obowiązującego, stanowiącą propozycje dla podziału i scalania nieruchomości; 7. usługach publicznych - naleŝy przez to rozumieć inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi typu: administracja publiczna, nauka i oświata, sport (za wyjątkiem wyczynowego) i rekreacja, zdrowie i opieka społeczna, kultura, cmentarze, obiekty sakralne, obiekty słuŝące porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu, ochronie przeciwpoŝarowej i inne usługi niekomercyjne; 8. usługach podstawowych - naleŝy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkańców, jak zakup artykułów spoŝywczych, gospodarstwa domowego, prasy i ksiąŝek, usługi typu naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. Usługi podstawowe nie obejmują usług rzemieślniczo produkcyjnych i drobnej wytwórczości; 9. usługach komercyjnych - naleŝy przez to rozumieć wszystkie usługi słuŝące zaspokojeniu potrzeb ludności, równieŝ podstawowe, finansowane ze środków niepublicznych, nastawione na zysk, z wyjątkiem usług handlowych realizowanych w obiektach handlowych o pow. sprzedaŝowej powyŝej 2000m 2. NaleŜą tu głów-

2 nie usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, obiekty turystyczne, zamknięte urządzenia sportowe, urządzenia obsługi ludności, w tym prywatne: gabinety lekarskie, przedszkola, szkoły, galerie sztuki, kancelarie prawnicze, pracownie projektowe; 10. drobnej wytwórczości - naleŝy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z produkcją i rzemiosłem nie stwarzających uciąŝliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji np. mieszkaniowej, usługowej lub rekreacyjnej; 11. przeznaczeniu podstawowym - naleŝy przez to rozumieć planowany rodzaj uŝytkowania działki lub terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który przewaŝa lub powinien przewaŝać na określonej działce lub w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu; 12. przeznaczeniu dopuszczalnym naleŝy przez to rozumieć planowany rodzaj uŝytkowania działki lub terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niŝ podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na określonej działce lub terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. Przeznaczenie dopuszczalne nie moŝe dominować na danej działce lub danym terenie i lokalizowane jest na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych; 13. nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŝy przez to rozumieć linię w której moŝe być usytuowana ściana frontowa budynku lub co najmniej 60% jej długości i powierzchni, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym równieŝ w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego; 14. obowiązującej linii zabudowy - naleŝy przez to rozumieć linię w której obowiązkowo naleŝy usytuować ścianę frontową budynku lub co najmniej 60% jej długości i powierzchni, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego. 3. USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM. 1. Na obszarze objętym ustaleniami planu funkcjonują zasady i ograniczenia wynikające z połoŝenia terenów w: a. Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z zarządzeniem wojewody nowosądeckiego nr 27/97 z dnia 1 października 1997r i Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 1999 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 11 poz. 77 z dnia 30 marca 1999r.) cały obszar opracowania; b. Otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z Uchwałą WRN Nr 169/XIX/87 w Nowym Sączu z dnia r. oraz rozporządzeniem nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 15 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 20/98) i rozporządzeniem nr 298 Wojewody Małopolskiego z 27 września 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 141, poz. 2086) cały obszar opracowania; 2. Skreślenie obiektu z rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz wpis nowych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi, bez potrzeby zmiany ustaleń planu; 3. Dopuszcza się moŝliwość wprowadzenia obszarów ograniczonego uŝytkowania od drogi krajowej, zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska; 4. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe uŝytkowanie terenów i obiektów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie; 5. Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 6. W zakresie ochrony przed hałasem, zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: a. dla wszystkich terenów MN oraz terenów 6 MM, 6a MM, 6b MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM i części terenów 3 MM (połoŝonych poza 50 m strefą ochrony sanitarnej od cmentarza) - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej; b. dla terenów UPo - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŝy; 7. Obowiązuje zastosowanie najlepszej dostępnej techniki w rozumieniu przepisów odrębnych przy realizacji kaŝdej inwestycji produkcyjnej czy usługowej o ryzyku zanieczyszczenia środowiska; 8. Obowiązuje zachowanie strefy sanitarnej od powierzchni grzebalnych: - 50 m od obiektów mieszkaniowych wyposaŝonych w urządzenia wodociągowe i 150 m od studni kopanych, przedstawionej orientacyjnie na rysunku planu. 9. Zasady i warunki scalenia działek w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe, zgodnie z przepisami odrębnymi; 10. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe: a. dopuszcza się zmianę konfiguracji działek (scalenia i podziały) w dostosowaniu do ich przeznaczenia określonego w niniejszym planie i zasad podziału określonych w ustaleniach szczegółowych oraz przepisach odrębnych; b. dla nowo wydzielanych działek obowiązują wielkości jak w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, z zastrzeŝeniem pkt. c i d. 2

3 c. dopuszcza się zmniejszenie wielkości działek określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziału danej działki, do osiągnięcia min. powierzchni określonej w planie dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, brakuje nie więcej niŝ 10% powierzchni; d. dopuszcza się powiększenie terenów budowlanych ustalonych w planie i przesunięcie linii rozgraniczającej, jeŝeli w wyniku podziału działek, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, dla wydzielenia działki brakuje nie więcej niŝ 30% minimalnej powierzchni działki budowlanej ustalonej w planie dla wydzielonego terenu; e. dopuszcza się podziały w celu regulacji prawnych oraz podziały związane z poprawą moŝliwości zagospodarowania istniejących działek tj. powiększeniem powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść; f. obowiązuje prowadzenie linii podziału na działki budowlane, po liniach rozgraniczających tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych na rysunku planu, z zastrzeŝeniem pkt. d.; g. na etapie wstępnego projektu podziału nieruchomości sąsiadujących z drogami publicznymi, obowiązuje uzgodnienie warunków dostępności do drogi publicznej z stosownym zarządcą drogi; h. podział na działki przedstawiony jest na rysunku planu liniami orientacyjnymi. 4. USTALENIA DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W obszarach objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5., w zakresie infrastruktury technicznej obowiązuje: 1. Utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz uwzględnienie ich przebiegu, a takŝe ich ewentualnych stref ochronnych przy lokalizacji nowych i przebudowie istniejących obiektów. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbędnych dla obsługi terenów, głównie w liniach rozgraniczających dróg, w oparciu o opracowania techniczne. W uzasadnionych wypadkach, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastrukturalnych w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, zieleń izolacyjną oraz terenach rolnych, leśnych i zadrzewionych; 3. Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych w liniach rozgraniczających ulic, obowiązuje opracowanie kompleksowej koncepcji drogowej uwzględniającej rozmieszczenie elementów pasa drogowego w dostosowaniu do klasy drogi oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą ruchu, zgodnie z przepisami odrębnymi i uzgodnienie jej z zarządcą drogi; 4. Lokalizacja budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej, związanych lub niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wymaga zezwolenia stosownego zarządcy drogi; 5. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę: a. Dostawa wody z istniejących ujęć na rzece Dunajec istniejącą i projektowaną siecią wodociągową; b. Dopuszcza się realizację i utrzymanie indywidualnych ujęć wód, zgodnie z przepisami odrębnymi; c. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci w zaleŝności od potrzeb; d. Obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych lub zbiorników przeciw poŝarowych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia poŝarów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 6. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych: a. Utrzymuje się jako odbiorniki ścieków bytowych i przemysłowych istniejące oczyszczalnie ścieków Moszczenica i Na Wygonie. W wypadku zmiany koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Gminy (realizacja kolektora dosyłowego na istniejącą oczyszczalnię w Nowym Sączu), dopuszcza się ich likwidację; b. Obowiązuje odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych na oczyszczalnię, siecią kanalizacji sanitarnej; c. Dopuszcza się do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, indywidualne rozwiązanie gospodarki ściekowej, w tym wykorzystanie zbiorników szczelnych z obowiązkowym wywozem na oczyszczalnię ścieków. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, naleŝy do niej podłączyć istniejące obiekty, a zbiorniki szczelne zlikwidować. d. Obowiązuje rozdzielenie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz zakaz realizacji nowych sieci kanalizacyjnych jako ogólnospławnych; 7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: a. Obowiązuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji opadowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; b. Obowiązuje oczyszczenie wód opadowych z placów, parkingów, składów i powierzchni magazynowych przed odprowadzeniem ich do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8. W zakresie składowania odpadów: a. Usuwanie i utylizacja odpadów odbywać się będzie z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów; b. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi winna być prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi; c. Obowiązuje wywóz odpadów na gminne składowisko odpadów; d. Obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych. 9. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło; a. Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie kotłowni własnych oraz kotłowni lokalnych; b. Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń. 10. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 3

4 a. Zaopatrzenie miasta w gaz odbywa się w oparciu o gazociąg wysokopręŝny, poprzez sieć rozdzielczą; b. Gaz jest źródłem zaopatrzenia odbiorców dla celów bytowych i grzewczych. c. Utrzymuje się istniejące sieci gazowe, z moŝliwością ich rozbudowy i przebudowy w zaleŝności od potrzeb. 11. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną: a. Dostawa energii elektrycznej dla miasta, od strony stacji GPZ 110/30/15 KV Biegonice w Nowym Sączu, Stary Sącz i Piwniczna, siecią średnich napięć 30 KV i 15 KV w wykonaniu napowietrznym. b. Utrzymuje się istniejące obiekty, urządzenia i sieci elektroenergetyczne, z moŝliwością ich rozbudowy i przebudowy w zaleŝności od potrzeb; c. Obowiązuje realizacja stacji transformatorowych w zaleŝności od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie; d. Dopuszcza się realizację nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie istniejących sieci napowietrznych. 12. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne: a. Utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci teletechniczne, z moŝliwością realizacji nowych oraz rozbudowy i przebudowy istniejących w zaleŝności od potrzeb. Obowiązuje zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej; b. Obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy kablowych ziemnych i innych dostępnych rozwiązań. 13. W zakresie komunikacji: a. Utrzymuje się istniejące drogi publiczne i drogi wewnętrzne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z moŝliwością ich rozbudowy i przebudowy w zaleŝności od potrzeb; b. Obowiązuje realizacja nowych dróg w liniach rozgraniczających ustalonych na rysunku planu. Dopuszcza się zmianę przebiegu trasy i linii rozgraniczających na podstawie projektu budowlanego drogi. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyodrębnionych na rysunku planu, słuŝących obsłudze terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w dostosowaniu do projektu podziału terenów na działki; c. Obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń wewnątrz terenów dróg wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; d. Realizacja dróg poŝarowych, zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do istniejących i projektowanych obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; e. Dopuszcza się przy przebudowie dróg realizację szlaków i ścieŝek rowerowych nie wyznaczonych na rysunku planu, w liniach rozgraniczających dróg. MoŜliwość realizacji ścieŝek rowerowych w terenach zieleni urządzonej i leśnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu; f. Utrzymuje się istniejące ciągi piesze z moŝliwością ich przebudowy oraz dopuszcza realizację nowych ciągów pieszych o szerokości min. 1,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza się realizację ścieŝek nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach zieleni urządzonej i leśnej oraz innych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu; g. Utrzymuje się istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających dróg, pod warunkiem uwzględnienia przepisów odrębnych; h. Lokalizacja obiektów w sąsiedztwie linii i terenów kolejowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. ROZDZIAŁ II - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE. 4. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH. 2 WS. pow. 2,70 ha Tereny wód śródlądowych płynących (potoki) wraz z obudową biologiczną. 1. Utrzymuje się dotychczasowe uŝytkowanie terenu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 2. Utrzymuje się istniejące zadrzewienia i zalesienia; 3. Obowiązuje uzupełnienie obudowy biologicznej cieków wodnych stosownie do potrzeb utrzymania ich koryt i brzegów, przez zarządzającego ciekiem i właścicieli terenów. Min. szerokość pasa obudowy biologicznej zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej jednak niŝ 5 m od krawędzi koryta potoku. 1 LZ. - pow. 0,83 ha Tereny zadrzewień. 1. Utrzymuje się istniejące zadrzewienia; 2. Uzupełnienie i przebudowa kompleksów zadrzewień gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska; 3. Obowiązuje zakaz budowy obiektów kubaturowych; 4. Dopuszcza się lokalizację gazociągu wysokopręŝnego. 1 LS. - pow. 20,53 ha Tereny lasów. 1. Utrzymuje się istniejące kompleksy leśne; 4

5 2. Uzupełnienie i przebudowa kompleksów leśnych gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska; 3. Dopuszcza się lokalizację gazociągu wysokopręŝnego. 2 LS. - pow. 3,17ha Tereny do zalesień. 1. Utrzymuje się istniejące zadrzewienia i zalesienia; 2. Obowiązuje realizacja zalesień oraz uzupełnienie i przebudowa kompleksu leśnego gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska; 3. Obowiązuje zakaz budowy obiektów kubaturowych; 4. Obowiązek zapewnienia prawidłowego utrzymania okresowych cieków wodnych. 1 ZI - pow. 17,25 ha Tereny zieleni izolacyjnej na skarpie. 1. Utrzymuje się dotychczasowe uŝytkowanie terenu oraz istniejące obiekty, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 2. Zagospodarowanie terenów moŝe być związane z realizacją celu publicznego. 3. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej; 4. Obowiązek realizacji odwodnienia skarpy miejskiej, uwzględniając tereny oznaczone symbolem 2 LS; 5. Obowiązuje realizacja zieleni pełniącej rolę zieleni izolacyjnej. Na terenie skarpy zieleń naleŝy realizować jako kępowe zadrzewienia lub zakrzaczenia. Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków nawiązujących do warunków siedliskowych; 6. Zakaz realizacji ścieŝek rowerowych i spacerowych o funkcji rekreacyjnej. 2 ZI pow. 4,16 ha Tereny zieleni izolacyjnej. 1. Zagospodarowanie terenu moŝe być związane z realizacją celu publicznego; 2. Utrzymuje się dotychczasowe uŝytkowanie terenu oraz istniejące obiekty na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 3. Obowiązek ochrony pomnika przyrody, na zasadach określonych w przepisach odrębnych (jesion o obwodzie pnia 267 cm przy dworcu PKP, rozp. Wojewody Nowosądeckiego z dnia 21. VI 1996 r.); 4. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej; 5. Działalność inwestycyjna prowadzona jest na podstawie przepisów odrębnych. 6. Obowiązuje realizacja zieleni pełniącej rolę zieleni izolacyjnej, realizowanej jako zadrzewienia lub zakrzaczenia. Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków nawiązujących do warunków siedliskowych; 7. Obowiązuje zakaz realizacji ścieŝek spacerowych i rowerowych wzdłuŝ terenów kolejowych. 2 ZU pow. 1,50 ha Tereny zieleni urządzonej. 1. Zagospodarowanie terenów moŝe być związane z realizacją celu publicznego. 2. Działalność inwestycyjna prowadzona jest na podstawie przepisów odrębnych. 3. Dopuszcza się realizację zieleni wysokiej i niskiej. Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków nawiązujących do warunków siedliskowych; 4. Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury oraz altan o max wysokości w kalenicy 5 m; 5. Dopuszcza się realizację wjazdów indywidualnych do terenów 10a MN, zgodnie z przepisami odrębnymi. ZC pow. 2,30 ha Tereny cmentarza komunalnego. 1. Istniejące obiekty i urządzenia słuŝące funkcjonowaniu cmentarza, utrzymuje się; 2. Dopuszcza się realizację nowych parterowych obiektów kubaturowych związanych z funkcjonowaniem cmentarza, poza terenami powierzchni grzebalnych; 3. Na terenach powierzchni grzebalnych, obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem grobowców i obiektów małej architektury; 4. Istniejące drzewa i krzewy utrzymuje się, z moŝliwością uzupełnienia; 5. Obowiązuje ochrona udokumentowanych stanowisk archeologicznych. RZ pow. 1,99 ha Tereny trwałych uŝytków zielonych. 1. Utrzymuje się dotychczasowe uŝytkowanie terenu na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 2. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych, w tym słuŝących produkcji rolnej, za wyjątkiem infrastruktury technicznej ; 5

6 3. Obowiązuje zakaz zalesiania terenów; 4. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do pól, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 2 RP pow. 45,36 ha Tereny rolne. 1. Utrzymuje się dotychczasowe uŝytkowanie terenu na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 2. Obowiązuje ochrona udokumentowanych stanowisk archeologicznych; 3. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie, z zakazem realizacji nowych obiektów kubaturowych, w tym słuŝących produkcji rolnej, za wyjątkiem infrastruktury technicznej; 4. Obowiązuje zakaz zalesień obszarów; 5. Obowiązuje na terenach nieprzydatnych rolniczo wykonanie nasadzeń zieleni śródpolnej jako zakrzaczeń kępowych z zastosowaniem gatunków rodzimych; 6. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do pól, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 2a RP pow. 2,28 ha Tereny rolne. 1. Utrzymuje się dotychczasowe uŝytkowanie terenu na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 2. Obowiązuje ochrona udokumentowanych stanowisk archeologicznych; 3. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie, z zakazem realizacji nowych obiektów kubaturowych, za wyjątkiem parterowych budynków gospodarczych słuŝących produkcji rolnej oraz infrastruktury technicznej; 4. Obowiązuje zakaz zalesień obszarów; 5. Obowiązuje na terenach nieprzydatnych rolniczo wykonanie nasadzeń zieleni śródpolnej jako zakrzaczeń kępowych z zastosowaniem gatunków rodzimych; 6. Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do pól, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. A. USTALENIA DLA MIESZKALNICTWA 6. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH. A. 1. USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JEDNORODZINNE- GO 1 MN 54 MN Obowiązują następujące zasady zagospodarowanie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 MN do 54 MN: 1. Przeznaczenie podstawowe budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane na juŝ wydzielonych działkach oraz na działkach o min. pow. przyjętej w ustaleniach szczegółowych, uwzględniając ustalenia 3. pkt.10. W wypadku, gdy istniejąca szerokość działki wynosi 16 m i poniŝej, dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości 1,5 m od dłuŝszej granicy działki; 2. Przeznaczenie dopuszczalne: a. usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. poniŝej 800 m 2 ; na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług; b. usługi komercyjne realizowane w obiektach wolnostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach o min. pow.1500 m 2 ; w terenach oznaczonych symbolami 18 MN, 21 MN, 34 MN, 48 MN; c. drobna wytwórczość nie zakłócająca funkcji mieszkaniowej, na działkach o min. pow.1000 m 2, w terenach oznaczonych symbolami 9 MN, 10 MN i 48 MN. Obowiązuje realizacja obiektów drobnej wytwórczości w budynkach parterowych wolnostojących (jedna kondygnacja nadziemna),; 3. Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług i drobnej wytwórczości niŝ wymienione w punkcie 2; 4. Całkowita powierzchnia zabudowy działki nie moŝe przekroczyć 30% jej powierzchni; 5. Powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce, nie moŝe przekraczać 50% całkowitej powierzchni zabudowy na danej działce; 6. Powierzchnia zabudowy obiektów drobnej wytwórczości nie moŝe przekraczać 15% całkowitej powierzchni zabudowy na danej działce; 7. Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z moŝliwością ich przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 8. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej; 9. Obowiązek realizacji odwodnienia terenów i zdrenowania skarpy miejskiej (oznaczonej symbolem 1 ZI), przed realizacją nowych budynków przy ulicy Węgierskiej; 6

7 10. Obowiązek realizacji zabudowy w dostosowaniu do obowiązujących linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu, w sposób następujący: a. 6 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 5 KUd, 6 KUd, 7 KUd; b. 10 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 16 KUd, 17 KUd i 10 KUw; 11. Obowiązek realizacji zabudowy w dostosowaniu do nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu, w sposób następujący: a. 5 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami 3 KUw, 4 KUw i 6 KUw; 12. Obowiązek realizacji zabudowy w odległości min. 5 m od granicy wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wydzielonych zgodnie z przepisami odrębnymi, a nie wyznaczonych na rysunku planu; 13. Obowiązują następujące zasady realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i przebudowy istniejących oraz budynków usługowych, we wszystkich terenach oznaczonych symbolami od 1 MN do 54 MN: a. realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Zakaz realizacji więcej niŝ jednego domu mieszkalnego jednorodzinnego na wydzielonej działce; b. max szerokość elewacji frontowej budynków zlokalizowanych w pierwszej linii zabudowy nie moŝe przekroczyć 12 m; c. w terenach oznaczonych symbolami 21 MN i 50 MN obowiązek realizacji głównej kalenicy budynków lokalizowanej w pierwszej linii zabudowy równolegle do linii rozgraniczających dróg, w dostosowaniu do kierunku jej przebiegu przedstawionego na rysunku planu. W terenach oznaczonych symbolami 40 MN, 41 MN, 42 MN, 52 MN i 54 MN równolegle do dłuŝszej granicy działki, w dostosowaniu do kierunku jej przebiegu przedstawionego na rysunku planu; d. wysokość budynków mieszkalnych nie moŝe przekroczyć wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu. Maksymalna wysokość budynków nie moŝe przekroczyć 9 metrów w kalenicy nad poziom terenu. Dopuszcza się inną wysokość budynków mieszkalnych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla danego terenu; e. wysokość budynków usługowych nie moŝe przekroczyć wysokości jednej kondygnacji nadziemnej. Maksymalna wysokość budynków w kalenicy nie moŝe przekroczyć 7 metrów nad poziom terenu. f. obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony; g. obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o róŝnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów kopertowych; h. obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu; i. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych; 14. Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaŝy, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych lub czteropołaciowych, o kącie nachylenia połaci pomiędzy i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony oraz zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie i realizacji połaci dachowych o róŝnym kącie nachylenia; 15. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej; 16. Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, określone zgodnie z przepisami odrębnymi, nie moŝe przekraczać granicy terenu inwestycji. 17. Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania kaŝdej działki kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej z preferencją stosowania gatunków roślin rodzimych. Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi 40% na kaŝdej działce; A. 2. USTALENIA DLA WYDZIELONYCH TERENÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JEDNORODZIN- NEGO 1 MN pow. 0,84 ha 2 MN pow. 2,26 ha 3 MN pow. 1,71 ha 5 MN pow. 0,38 ha 6 MN pow. 7,66 ha 8 MN pow. 3,15 ha 9 MN pow. 4,38 ha 9a MN pow. 0,52 ha 10 MN pow. 3,26 ha 10a MN pow. 1,06 ha 11 MN pow. 0,66 ha 14 MN pow. 3,34 ha 15 MN pow. 1,55 ha 16 MN pow. 2,12 ha 17 MN pow. 1,28 ha 22 MN pow. 4,30 ha 23 MN pow. 3,78 ha 24 MN pow. 5,20 ha 25 MN pow. 1,35 ha 26 MN pow. 0,30 ha 27 MN pow. 0,53 ha 28 MN pow. 1,75 ha 29 MN pow. 0,53 ha 30 MN pow. 0,53 ha 7

8 31 MN pow. 0,37 ha 32 MN pow. 0,10 ha 33 MN pow. 1,30 ha 34 MN pow. 3,60 ha 35 MN pow. 0,61 ha 36 MN pow. 0,87 ha 37 MN pow. 0,57 ha 43 MN pow. 0,33 ha 44 MN pow. 2,09 ha 45 MN pow. 1,56 ha 46 MN pow. 1,64 ha 47 MN pow. 1,15 ha 48 MN pow. 1,52 ha 49 MN pow. 2,98 ha 51 MN pow. 0,93 ha 1. Dopuszcza się realizację domów mieszkalnych jednorodzinnych zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu istniejących podziałów na działki, wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej; 2. Obowiązuje zakaz wydzielania nowych działek o powierzchni mniejszej niŝ 800 m 2 ; 3. Dopuszcza się realizację domów mieszkalnych jednorodzinnych na juŝ wydzielonych działkach o mniejszej powierzchni i szerokości, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4. Obowiązuje zakaz przeznaczania budynków gospodarczych na cele hodowlane; 5. Obowiązuje ochrona udokumentowanych stanowisk archeologicznych, przedstawionych na rysunku planu w terenie 24 MN oraz obowiązek nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych prowadzonych w ich rejonie. W przypadku odkrycia reliktów archeologicznych prace muszą być wstrzymane do czasu zadokumentowania i wyeksploatowania warstw i obiektów archeologicznych. 6. Dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 4 MN pow. 1,03 ha Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (w części połoŝone w zasięgu strefy sanitarnej 150 m od terenu czynnego cmentarza). 1. Dopuszcza się wydzielenie około 7 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 20 m; 2. Maksymalna wysokość budynków nie moŝe przekroczyć 10 metrów nad poziom terenu; 3. Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 7.MN pow. 0,12 ha 1. Dopuszcza się realizację dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu podziału terenu na działki; 2. Maksymalna wysokość budynków w kalenicy nie moŝe przekroczyć 7 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej; 3. Obowiązek realizacji budynków kalenicą równolegle do ulicy Partyzantów; 4. Dostęp do terenu poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 12.MN pow. 1,33 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie około 10 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 20 m; 2. Maksymalna wysokość budynków nie moŝe przekroczyć 10 metrów nad poziom terenu; 3. Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej. 13.MN pow. 2,63 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi. MoŜliwa do zagospodarowania jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 18 m; 2. Maksymalna wysokość budynków nie moŝe przekroczyć 10 metrów nad poziom terenu; 3. Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej i. 18.MN pow. 2,21 ha 8

9 1. Dopuszcza się wydzielenie około 9 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości 2000 m 2 i minimalnej szerokości 30 m; 2. Dojazd do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej i wewnętrznej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 19 MN pow. 0,71 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie około 7 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 20 m; 2. Dojazd do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej i drogi wewnętrznej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 20 MN pow. 1,90 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie około 17 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 20 m; 2. Dojazd do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej i drogi wewnętrznej. 21 MN pow. 1,23 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie min.11 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 30 m. Dopuszcza się mniejszą szerokość, uwzględniając istniejącą szerokość działek; 2. Dojazd do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych. 38 MN pow. 1,26 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie min. 12 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi. MoŜliwa do zagospodarowania jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 20 m; 2. Dojazd do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 39 MN pow. 0,68 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie min. 5 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 30 m; 2. Dojazd do terenu- z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 40 MN pow. 2,46 ha 1. Obowiązuje przekształcenie istniejącego podziału terenu na działki. Dopuszcza się wydzielenie min. 16 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu podziału terenu na działki, przedstawionego orientacyjnie na rysunku planu. MoŜliwa do zagospodarowania jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 25 m; 2. Dojazd do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 41 MN pow. 1,27 ha 9

10 1. Dopuszcza się wydzielenie min. 14 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 20 m; 2. Obowiązek realizacji głównej kalenicy budynków równolegle do obowiązującej linii zabudowy, przedstawionej na rysunku planu; 3. Dojazd do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 42 MN pow. 1,56ha 1. Dopuszcza się wydzielenie min. 15 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 20 m. Dopuszcza się mniejszą szerokość, uwzględniając istniejącą szerokość działek; 2. Obowiązek realizacji głównej kalenicy budynków prostopadle do obowiązującej linii zabudowy, przedstawionej na rysunku planu; 3. Dojazd do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 50 MN pow. 9,11 ha 1. Dopuszcza się realizację domów mieszkalnych jednorodzinnych zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu istniejących podziałów na działki, wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej; 2. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi. MoŜliwa do zagospodarowania jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 16 m. Obowiązuje zakaz wydzielania nowych działek o mniejszej powierzchni i szerokości; 3. Dopuszcza się realizację domów mieszkalnych jednorodzinnych na juŝ wydzielonych działkach o mniejszej powierzchni i szerokości, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4. Obowiązuje zakaz przeznaczania budynków gospodarczych na cele hodowlane; 5. Dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drogi lokalnej i dojazdowej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 52 MN pow. 0,94 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie min. 10 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 20 m; 2. Dojazd do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 53 MN pow. 1,97 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie min. 16 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 25 m; 2. Dojazd do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 54 MN pow. 1,85 ha 1. Dopuszcza się wydzielenie min. 13 nowych działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 20 m; 2. Dojazd do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych. 10

11 A. 3. USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZANEJ 1 MM - pow. 0,43 ha 2 MM - pow. 1,29 ha 3 MM - pow. 0,83 ha 4 MM - pow. 0,53 ha 5 MM - pow. 0,12 ha 6 MM - pow. 1,46 ha 6a MM - pow. 0,51. ha 6b MM - pow. 0,50 ha 7 MM - pow. 0,99 ha 8 MM - pow. 2,39 ha 9 MM - pow. 1,33 ha Tereny zabudowy mieszanej. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu drobna wytwórczość i usługi komercyjne. Przy wydzielaniu nowych działek moŝliwa do zagospodarowania jest działka o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 25 m; 2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - w terenach 6 MM, 6a MM, 6b MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM oraz części terenów 3 MM połoŝonych poza 50 m strefą ochrony sanitarnej od cmentarza budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane w sposób następujący: a. na działkach o minimalnej powierzchni m 2 i minimalnej szerokości 30 m. - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane jako budynki dobudowane do obiektów usługowych. Zakaz realizacji więcej niŝ jednego domu mieszkalnego na działce.; b. na działkach o minimalnej wielkości m 2 i minimalnej szerokości 30 m - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z wbudowanymi usługami podstawowymi, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. Obowiązek realizacji budynków wolnostojących. Zakaz realizacji więcej niŝ jednego domu mieszkalnego na działce; 3. Obowiązuje przekształcenie istniejącego podziału terenów na działki. Przy podziałach naleŝy uwzględnić istniejące podziały na działki i istniejące zainwestowanie; 4. Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z moŝliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 5. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej. 6. Realizacja nowych obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi; 7. Realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego, za wyjątkiem budynków mieszkaniowych, których wysokość nie moŝe przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu. Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych nie moŝe przekroczyć 9 metrów nad poziom terenu; 8. Powierzchnia całkowita zabudowy nie moŝe przekroczyć 60% powierzchni działki przy lokalizacji usług komercyjnych lub drobnej wytwórczości, a w wypadku realizacji tylko zabudowy mieszkaniowej 35%; 9. W zakresie kształtowania architektury nowych obiektów oraz przy przebudowie lub rozbudowie istniejących, obowiązuje: a. realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych, o ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych i kącie nachylenia połaci dla budynków drobnej wytwórczości i usług komercyjnych, a dla budynków mieszkalnych; b. obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o róŝnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów kopertowych; c. obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu; d. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych; 2. Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, określone zgodnie z przepisami odrębnymi, nie moŝe przekraczać granicy terenu inwestycji. 3. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej; 4. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów przeznaczonych dla hodowli zwierząt i produkcji rolniczej; 5. Obowiązek lokalizacji parkingów stosownie do potrzeb. Obowiązek realizacji min. min. 20 mp/ 1000 m2 pow. uŝytkowej, a w wypadku realizacji budynków mieszkaniowych 2 miejsc parkingowych; 6. Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych, obowiązuje realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju. 7. Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej z preferencją stosowania gatunków roślin rodzimych. Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi 20%. 8. Dojazd do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 11

12 B. USTALENIA DLA USŁUG UCz pow. 0,64 ha Tereny usług komercyjnych w zieleni. 1. Zagospodarowanie terenu moŝe być związane z realizacją celu publicznego; 2. Przeznaczenie podstawowe terenu usługi komercyjne; 3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - usługi publiczne; 4. Dopuszcza się realizację obiektów jako wolnostojących, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 5. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej; 6. W zakresie kształtowania architektury obiektów obowiązuje: a. zakaz realizacji budynków wyŝszych niŝ dwukondygnacyjne, w tym jedna kondygnacja winna być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów nie moŝe przekroczyć 15 metrów nad poziom terenu. Wskazane zróŝnicowanie wysokości obiektów; b. obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony; c. obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o róŝnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów kopertowych; d. obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu; e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych; 7. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej; 8. Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 60% powierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej z preferencją gatunków rodzimych. 9. Dojazd do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej; 10. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w zaleŝności od potrzeb - min. 20 mp/1000 m 2 pow. uŝytkowej; 1 UC pow. 0,22 ha 2 UC pow. 0,31 ha 3 UC pow. 0,38 ha Tereny usług komercyjnych. 1. Dopuszcza się realizację obiektów jako wolnostojących, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 2. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej; 3. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej; 4. W zakresie kształtowania architektury obiektów obowiązuje: a. zakaz realizacji budynków wyŝszych niŝ dwukondygnacyjne, w tym jedna kondygnacja winna być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów nie moŝe przekroczyć 15 metrów nad poziom terenu. Wskazane zróŝnicowanie wysokości obiektów; b. obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony; c. obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o róŝnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów kopertowych; d. obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu; e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych; 5. Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 20% powierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej z preferencją gatunków rodzimych. 6. Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej; 7. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w zaleŝności od potrzeb - min. 20 mp/1000 m 2 pow. uŝytkowej; 12

13 1 UPo pow. 1,22 ha 2 UPo pow. 1,03 ha Tereny usług publicznych. 2. Istniejące obiekty szkoły, utrzymuje się, z moŝliwością przebudowy i nadbudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 3. Dopuszcza się zmianę uŝytkowania obiektów, jedynie w wypadku wprowadzenia usług realizujących innego rodzaju cele publiczne; 4. W zakresie kształtowania architektury, przy przebudowie lub rozbudowie obiektu obowiązuje: a. zakaz realizacji budynków wyŝszych niŝ dwukondygnacyjne, w tym jedna kondygnacja winna być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów nie moŝe przekroczyć 15 metrów nad poziom terenu; b. obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony; c. obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o róŝnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów kopertowych; d. obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu; e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych; 5. Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 60% powierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej z preferencją gatunków rodzimych. 6. Dojazd do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej; 7. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w zaleŝności od potrzeb - min. 20 mp/1000 m2 pow. uŝytkowej; UPr pow. 0,12 ha Tereny usług publicznych. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi sakralne. 2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - zieleń urządzona; 3. W zakresie kształtowania architektury obiektów, za wyjątkiem obiektu sakralnego, obowiązuje: a. zakaz realizacji budynków wyŝszych niŝ dwukondygnacyjne, w tym jedna kondygnacja winna być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów nie moŝe przekroczyć 12 metrów nad poziom terenu; b. obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony; c. obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci dachowych o róŝnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości. Zakaz realizacji dachów kopertowych; d. obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu; e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych; 4. Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania, na pow. min 30% powierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej z preferencją gatunków rodzimych. 5. Dojazd do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej; 6. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w zaleŝności od potrzeb. C. USTALENIA DLA DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA RO pow. 1,04 ha Tereny upraw ogrodniczych. 1. Przeznaczenie podstawowe terenów - uprawy ogrodnicze, typu szklarnie, szkółki drzew i krzewów ozdobnych. 2. Przeznaczenie dopuszczalne terenów mieszkalnictwo jednorodzinne ; 3. Istniejące obiekty utrzymuje się, z moŝliwością ich przebudowy i nadbudowy na zasadach określonych w pkt. 5 i w przepisach odrębnych; 4. Dopuszcza się realizację nowych obiektów, w tym mieszkaniowych jednorodzinnych stosownie do potrzeb, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych; 5. W zakresie kształtowania architektury obiektów, za wyjątkiem szklarni, obowiązuje: 13

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny Rymanów, dnia 24.02.2017 r. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYMANÓW - ZDRÓJ Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/326/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r.,

Uchwała Nr XXX/326/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., Uchwała Nr XXX/326/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 4. Działając na podstawie art. 18.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/292/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r.,

Uchwała Nr XXVI/292/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r., Uchwała Nr XXVI/292/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA STARY SĄCZ WIEŚ ŁAZY BIEGONICKIE. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/291/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r.,

Uchwała Nr XXVI/291/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r., Uchwała Nr XXVI/291/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY STARY SĄCZ GABOŃ -PRACZKA. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/340/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 lutego 2005 r.,

Uchwała Nr XXXI/340/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 lutego 2005 r., Uchwała Nr XXXI/340/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 lutego 2005 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINYSTARY SĄCZ WIEŚ SKRUDZINA. Działając na podstawie art. 18.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/513/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 grudnia 2009 r.,

Uchwała Nr XLVII/513/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 grudnia 2009 r., Uchwała Nr XLVII/513/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 grudnia 2009 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BOGUCHWAŁA - BASENY. Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/324/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r.,

Uchwała Nr XXX/324/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., Uchwała Nr XXX/324/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 2. Działając na podstawie art. 18.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r.

Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza -,,Nowy Sącz - 46. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MOSTKI

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MOSTKI BURMISTRZ MIASTA STARY SĄCZ ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MOSTKI PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU (do wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ styczeń 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LI/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BARCICE, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/358/08 dnia 29 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002

Uchwała Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 Uchwała Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 1/2002, nr 3/2002, nr 5/2002, nr 6/2002 i nr 7/2002

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ)

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) (do wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ październik 2016r. 1 SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1A.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1A. BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1A. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU (do wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2006 r., 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA,

Uchwała Nr XL/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2006 r., 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, Uchwała Nr XL/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2006 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA. Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. obejmujący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, obejmującej część miasta Myszyniec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Niepodległości i ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Niepodległości i ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Niepodległości i ul. Szkolnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r.

Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r. Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Grądy, działki nr ewid. 1208/1,

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

1,2,3,4,5,6,7 PP,PS,UC,UR, KS, 7) teren usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości, składowania i magazynowania i usług związanych z obsługą

1,2,3,4,5,6,7 PP,PS,UC,UR, KS, 7) teren usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości, składowania i magazynowania i usług związanych z obsługą UCHWAŁA nr VIII / 40 / 2003 Rady Miejskiej Witnica z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Witnica w rejonie ul. Żwirowa i ul. Rutkowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r.

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa. Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2315 UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ Rada Gminy Zgierz U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmującej działkę nr 1024

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR XL/387/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 893 RADY MIASTA KONINA. z dnia 29 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr 893 RADY MIASTA KONINA. z dnia 29 października 2014 roku UCHWAŁA Nr 893 RADY MIASTA KONINA z dnia 29 października 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, przy ul. Jana Pawła II Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r. UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŝonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 31 m a r c a 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ŁęŜyn, rejon ulicy Krańcowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5. zwana

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5. zwana BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5 zwana MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5 A PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Harcerskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/495/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 26 sierpnia 2002 roku

Uchwała Nr LXIX/495/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 26 sierpnia 2002 roku Uchwała Nr LXIX/495/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 26 sierpnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ul. Podwalnej Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku

U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie: Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Topólno - dz.nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 73/XLII/96 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 31 grudnia 1996r.,

Uchwała Nr 73/XLII/96 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 31 grudnia 1996r., Uchwała Nr 73/XLII/96 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 31 grudnia 1996r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ Na podstawie art 26. Ustawy z dnia 7. lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r. Lubel.01.78.1169 UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenu Górna - Kolejowa w Puławach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/58/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r.

UCHWAŁA Nr V/58/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. UCHWAŁA Nr V/58/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 12 Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r.

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. ) w sprawie zmiany ustaleń fragmentu miejscowego planu ogólnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz. 5848 UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVII/ 843 / 2002

UCHWAŁA nr XLVII/ 843 / 2002 UCHWAŁA nr XLVII/ 843 / 2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r.

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r. Lubel.01.89.1358 UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/324/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/324/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/324/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strupina uchwalonego uchwałą Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów Egzemplarz do wyłoŝenia Tarnów, wrzesień 2011r. ZESPÓŁ AUTORSKI ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz 25

RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz 25 UCHWAŁA NR. /. / rok RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia. Projekt - wyłożenie do publicznego wglądu w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo