WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie"

Transkrypt

1 WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu Informacja o rezygnacji z prac nad projektem i jej przyczynach Planowany termin wydania rozporządzenia Rozporządzenie Ministra gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ustawowej zawartej w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. - lipiec 2014 r. 3. Rozporządzenie Ministra katalogu odpadów 5. Rozporządzenie Ministra dokumentów potwierdzających recykling lub inne niż recykling procesy odzysku 7. Rozporządzenie Ministra stawek opłat produktowych dla ustawowej zawartej w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ustawowej zawartej w art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. ustawowej zawartej w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja Rozporządzenie ma na celu ustalenie sposobu obliczania oraz formy gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu, jaką powinien posiadać posiadacz odpadów wydobywczych przed rozpoczęciem składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kat. A. Gwarancja finansowa powinna zapewnić pełne pokrycie kosztów funkcjonowania, zamknięcia oraz rekultywacji terenu i obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. W rozporządzeniu zostaną określone nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby potwierdzania recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku odpadów opakowaniowych. Rozporządzenie określi szczegółowe stawki opłat produktowych, według których DGO - III kwartał 2014 r. - listopad/grudzień 2014 r. - listopad/grudzień 2014 r.

2 poszczególnych produktów 10. Rozporządzenie Ministra sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach 11. Rozporządzenie Ministra szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. ustawowej zawartej w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wypełnienia delegacji ustawowej zawartej w art. 24 ust. 7 ww. ustawy. przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, są obowiązani obliczyć opłatę produktową w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. W rozporządzeniu zostanie określony sposób ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 66, poz. 619), wynikające z upoważnienia zawartego w uchylonej z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.). Rozporządzenie ma na celu określenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. - listopad/grudzień 2014 r. - grudzień 2014 r. 12. Rozporządzenie Ministra Konieczność wydania Celem rozporządzenia jest - grudzień 2014 r.

3 warunków kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów 13. Rozporządzenie Ministra odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie 14. Rozporządzenie Ministra składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i planowanego 24 miesiące po dniu wejścia w życie ustawy uchylenia obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i planowanego 24 miesiące po dniu wejścia w życie ustawy uchylenia dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 100 ust. 1 nowej ustawy o odpadach. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i planowanego 24 miesiące po dniu wejścia w życie ustawy uchylenia dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia. określenie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, jako energii z odnawialnego źródła energii. Rozporządzenie ma na celu określenie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie. Rozporządzenie ma na celu określenie zakresu, obowiązkowych i dodatkowych badań wpływu odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody referencyjne badań i warunki prowadzenia - styczeń 2015 r. - styczeń 2015 r.

4 15. Rozporządzenie Ministra szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne 16. Rozporządzenie Ministra komunalnych osadów ściekowych 17. Rozporządzenie Ministra procesu odzysku R Rozporządzenie Ministra wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia zawartego z marszałkiem województwa Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 100 ust. 2 nowej ustawy o odpadach. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i planowanej 24 miesiące po dniu wejścia w życie ustawy utraty mocy dotychczas obowiązujących przepisów. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 nowej ustawy o odpadach. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 13 ustawy o odpadach. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach. ustawowej zawartej w art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami monitoringu składowisk tych odpadów oraz miejsc ich magazynowania. Rozporządzenie ma na celu określenie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne oraz sposobu ustalenia spełnienia warunków, o których mowa wyżej. W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia przedmiotowe rozporządzenie wprowadzi nieliczne zmiany mające na celu doprecyzowanie przepisów. W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10, rozporządzenie wprowadzi zmiany doprecyzowujące i porządkujące. Rozporządzenie obejmować będzie informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami - styczeń 2015 r. - grudzień 2014 r. - grudzień 2014 r. - grudzień 2014 r./ początek 2015 r.

5 19. Rozporządzenie Ministra mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 20. Rozporządzenie Ministra listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku opakowaniowymi. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy o odpadach. ustawowej zawartej w art. 27 ust. 10 pkt 1 (delegacja obligatoryjna) i pkt 2 (delegacja fakultatywna) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. opakowaniowymi. Rozporządzenie określi wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstają z tych procesów. Rozporządzenie doprecyzuje obecnie istniejące już wymagania w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności w zakresie doprecyzowania definicji procesów zachodzących w instalacji, doposażenia części mechanicznej, dostosowania klasyfikacji procesów przetwarzania odpadów do procesów określonych w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, co ma głównie na celu poprawę stanu ochrony środowiska, osiągnięcie celów unijnych oraz zapobieganie nieprawidłowościom przy przetwarzaniu odpadów. Rozporządzenie określi: 1) listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku, 2) dla niektórych rodzajów odpadów, o których mowa w pkt 1, warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do - styczeń 2015 r. - styczeń 2015 r.

6 21. Rozporządzenie Ministra odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami 24. Rozporządzenie Ministra określenia okresów polowań na zwierzęta łowne 28. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego Wypełnienie obligatoryjnej delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ustawowej zawartej w art. 44 ust. 1 ustawy - Prawo łowieckie. ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku. Rozporządzenie określi rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku poza instalacjami lub urządzeniami w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uwzględniając właściwości tych odpadów oraz możliwość bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi wykorzystania tych odpadów. Rozporządzenie ma na celu przywrócenie okresu polowań na łosie na okres trzech lat w ściśle określonym rejonie kraju, z uwagi na osiągnięcie na nim stanu populacji umożliwiającego jej łowieckie użytkowanie i przez to zmniejszenie szkód łowieckich w lasach i uprawach rolnych oraz kolizji komunikacyjnych, przy zachowaniu właściwego stanu populacji. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych DLP DLP - styczeń 2015 r. - III kw r. - IV kwartał 2014 r.

7 29. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego 30. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego 31. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną DLP DLP DLP - IV kwartał 2014 r. - IV kwartał 2014 r. - IV kwartał 2014 r.

8 32. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego 34. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie 35. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Stawy Przemkowskie PLB ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. ustawowej zawartej w art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zmiana rozporządzenia jest podyktowana koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej Parku do możliwości sprawnego wykonywania zadań statutowych. ustawowej zawartej w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Plany ochrony obszarów Natura 2000 są jednym z dwóch obligatoryjnych tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Zmiany będą obejmowały wyłącznie korektę struktury organizacyjnej Parku w odniesieniu do komórek wewnętrznych oraz komórek terenowych (obwodów i obrębów ochronnych). Dopełnienie obowiązku podjęcia stosownych środków celem ochrony obszaru Natura 2000, wynikających z zobowiązania RP do wykonania dyrektywy 2009/147/WE (dyrektywa ptasia). DLP DLP DLP - I kwartał 2015 r. - IV kwartał 2014 r r.

9 36. Rozporządzenie Ministra listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym 40. Rozporządzenie Ministra szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów 41. Rozporządzenie Ministra wykorzystywania leśnego środków, które należy podjąć celem ochrony obszaru na podstawie ustawy o ochronie przyrody, wdrażającej dyrektywę ptasią. ustawowej zawartej w art. 120 ust. 2f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nowelizacja rozporządzenia, polegająca na dodaniu kilku nowych gatunków, m. in. norki amerykańskiej i jenota, z uwagi na potwierdzony negatywny wpływ na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze. ustawowej zawartej w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z opracowania nowej metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu. ustawowej zawartej w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 Dodanie nowych gatunków do listy inwazyjnych gatunków obcych, m. in. norki amerykańskiej, jenota, klonu jesionolistnego i czeremchy. Rozporządzenie ma na celu aktualizację metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu. Nowa metoda, oparta na pomiarze wilgotności materiału palnego, jest precyzyjniejsza od istniejącej. Pozwala określić aktualne zagrożenie pożarowe lasu, dając możliwość jego prognozowania na godziny popołudniowe oraz na dzień następny. Rozwiązanie może przyczynić się do ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w lasach bez pogorszenia stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz ułatwić organizację pracy służb za nią odpowiedzialnych. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie granic oraz uproszczenie reguł przenoszenia DLP DLP DLP - IV kwartał 2014 r. - -

10 materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia 42. Rozporządzenie Ministra wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego 44. Rozporządzenie Ministra warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 46. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologicznometeorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania regionalizacji nasiennej do regionalizacji przyrodniczoleśnej Polski. ustawowej zawartej w art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania regionalizacji nasiennej do regionalizacji przyrodniczoleśnej Polski. ustawowej zawartej w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Transpozycja art. 5 ust 2 dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. ustawowej zawartej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Uaktualnienie katalogu podmiotów, którym mają być udzielane informacje, o których mowa w rozporządzeniu. leśnego materiału rozmnożeniowego poprzez zmniejszenie liczby regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie granic oraz uproszczenie reguł przenoszenia leśnego materiału rozmnożeniowego poprzez zmniejszenie liczby regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego. Zmiana warunków wprowadzania ścieków dla aglomeracji. Dostosowanie rozporządzenia do potrzeb otrzymywania informacji, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. DLP Iwona Gawłowska DZW Iwona Gawłowska DZW - I półrocze 2015 r. - Wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw (UC-65) druk sejmowy

11 przekazywania 48. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni (dotyczy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r.) 56. Rozporządzenie Ministra zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków 57. Rozporządzenie Ministra szczegółowych wymagań odnośnie eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego ustawowej zawartej w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. ustawowej zawartej w art. 28h ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. ustawowej zawartej w art. 127h pkt 1-3 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. W związku nowym wyznaczeniem granic portu morskiego w Elblągu od strony lądu, zaszła potrzeba zmiany kategorii niektórych wód lub ich części. W ślad za powyższymi zmianami konieczna jest zmiana taryfikatora za korzystanie z wód. Zapewnienie odpowiedniego i skutecznego zabezpieczenia realizacji celów, dla których jest ustanawiane zabezpieczenie, stabilnego źródła finansowania realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla po przekazaniu mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla, efektywności i racjonalności wydatkowania środków oraz uwzględnienia potrzeby zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. W rozporządzeniu zostanie określony sposób ustalania wysokości zabezpieczenia finansowego, wysokości zabezpieczenia środków, kryteria wyboru formy zabezpieczenia oraz forma, terminy przekazywania i zakres sprawozdań. Określenie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, szczegółowych kryteriów i sposobów akceptacji składu Iwona Gawłowska DZW Rafał Miland DGK Rafał Miland DGK IV kwartał 2014 r. - IV kwartał 2014 r.

12 strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 63. Rozporządzenie Ministra zakresu, sposobu oraz trybu zbierania i udostępniania danych w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet 64. Rozporządzenie Ministra zakresu i sposobu prowadzenia monitoringu wód morskich 65. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 28h ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 155d ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Konieczność poprawienia spójności przepisów poprzez dostosowanie ich brzmienia strumienia dwutlenku węgla zatłaczanego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla oraz sposobu, częstotliwości i szczegółowych warunków prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla. Projekt rozporządzenia dotyczy: 1) zakresu, sposobu oraz trybu zbierania danych w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet ; 2) zakresu, sposobu oraz trybu udostępniania danych zgromadzonych w Ekoinfonecie. Rozporządzenie określi zakres i sposób prowadzenia monitoringu wód morskich, w tym: 1) rodzaje i kryteria wyznaczania stanowisk badań monitoringowych zapewniając pobór próbek w punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach morskich; 2) zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów i badań poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne; 3) metodyki referencyjne dla poszczególnych wskaźników. Uszczegółowienie wybranych kryteriów zgłaszania poważnych awarii do GIOŚ, w tym m.in. poprzez uwzględnienie w treści rozporządzenia form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Andrzej Jagusiewicz GIOŚ Andrzej Jagusiewicz GIOŚ Andrzej Jagusiewicz GIOŚ - III kw r. - III kw r. - II kwartał 2015 r. (termin uzależniony od procedowania nad projektem ustawy o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych

13 66. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych 67. Rozporządzenie Ministra kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 68. Rozporządzenie Ministra planów ruchu zakładów górniczych do aktualnego stanu prawnego (w tym wymogów dyrektywy 2012/18/UE). Wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych. ustawowej zawartej w art. 69 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, znowelizowanej przez ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą geologicznego składowania dwutlenku węgla. ustawowej zawartej w art. 110 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, znowelizowanej przez ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą geologicznego składowania Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 22, poz. 126), w zakresie odesłań do przepisów prawa geologicznego i górniczego. Wykonanie delegacji ustawowej w sposób uwzględniający rozwiązania dotyczące geologicznego składowania dwutlenku węgla. Akt zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628). Wykonanie delegacji ustawowej w sposób uwzględniający rozwiązania dotyczące geologicznego składowania dwutlenku węgla. Akt zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372). Mirosław Koziura Prezes WUG Mirosław Koziura Prezes WUG Mirosław Koziura Prezes WUG ustaw, wdrażającej dyrektywę 2012/18/UE) - 31 października 2014 r października 2014 r października 2014 r.

14 69. Rozporządzenie Ministra dokumentacji mierniczogeologicznej 72. Rozporządzenie Ministra szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska 73. Rozporządzenie Ministra wzorów dokumentów ewidencji odpadów 74. Rozporządzenie Ministra wzorów formularzy rocznego sprawozdania o produktach, dwutlenku węgla. ustawowej zawartej w art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, znowelizowanej przez ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą geologicznego składowania dwutlenku węgla. Wykonanie fakultatywnej delegacji ustawowej zawartej w art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ustawowej zawartej w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ustawowej zawartej w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wykonanie delegacji ustawowej w sposób uwzględniający rozwiązania dotyczące geologicznego składowania dwutlenku węgla. Akt zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczogeologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713). Rozporządzenie ma na celu ustanowienie nowego programu pomocy regionalnej inwestycyjnej przeznaczonej na ochronę środowiska. Przedmiotowy program zapewni ciągłość udzielania pomocy regionalnej na ochronę środowiska ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy, a także stosowanie nowych warunków udzielania pomocy regionalnej określonych przepisami unijnymi, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Rozporządzenie będzie określało nowe wzory dokumentów ewidencyjnych, którymi będą posługiwać się przedsiębiorcy. Rozporządzenia określi nowe wzory formularzy sprawozdań dla przedsiębiorców zobowiązanych do ich składania Mirosław Koziura Prezes WUG Typko DOŚ - 31 października 2014 r. - I kwartał 2015 r. - grudzień 2014 r./ początek 2015 r. - II kwartał 2015 r.

15 opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 75. Rozporządzenie Ministra wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego 77. Rozporządzenie Ministra utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku ustawowej zawartej w art. 137 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ustawowej zawartej w w art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze na podstawie ustawy o odpadach. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy podział przychodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów, rozszerzając katalog beneficjentów o powiaty i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność. Projektowana regulacja dostosowuje wzory druków informacji dotyczących opłaty za wydobyte węglowodory składanych przez przedsiębiorców poprzez uwzględnienie rozszerzenia katalogu beneficjentów. Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu załącznika nr 2 Wzór druku informacji dotyczącej opłaty za wydobyte węglowodory. Główną przyczyną wprowadzenia rozwiązania polegającego na utworzeniu Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku jest potrzeba racjonalizacji działania organów nadzoru górniczego na terenie północnej Polski. W aktualnym stanie prawnym właściwość miejscowa Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu obejmuje aż 5 Rafał Miland DGK Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura - styczeń 2015 r. listopad 2012

16 78. Rozporządzenie Ministra nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych 79. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 ustawowej zawartej w w art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze W związku ze zmianą niektórych aktów prawnych przywołanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 oraz z 2012 r. poz. 507), niektóre przepisy rozporządzenia wymagają dostosowania do zmienionego stanu prawnego województw (kujawsko pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie rozporządzenia w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku pociąga za sobą konieczność wydania w tym samym terminie nowego rozporządzenia w sprawie nazw, siedzib, i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych w Gdańsku i Poznaniu. Zmiana rozporządzenia ma charakter dostosowawczy i porządkujący. Projekt nowelizacji wskazuje, że zakres prac koniecznych do sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru obejmuje opisanie granic obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura Anna Klisowska, Zastępca a DLP listopad 2014 wrzesień 2014 r.

17 80. Rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 82. Rozporządzenie Ministra stawek opłat produktowych dla W związku ze zmianą niektórych aktów prawnych przywołanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 oraz z 2012 r. poz. 506), niektóre przepisy rozporządzenia wymagają dostosowania do zmienionego stanu prawnego. Doświadczenia związane z pięcioletnim okresem funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach a także wymogi wynikające z przepisów szczególnych wskazują, że należy wyodrębnić w statucie następujące stanowiska pracy: Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej - radca prawny, Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. ustawowej zawartej w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 Zmiana rozporządzenia ma charakter dostosowawczy i porządkujący. Projekt nowelizacji wskazuje, że zakres prac koniecznych do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru obejmuje opisanie granic obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w art. 124 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), przyznające Ministrowi Środowiska kompetencję do nadania Regionalnej Dyrekcji statutu. Przedmiotowa regulacja spowoduje uporządkowanie struktury organizacyjnej jednostki i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawa. Projekt rozporządzenia określi nowe stawki, według których przedsiębiorcy wprowadzający do Anna Klisowska, Zastępca a DLP Anna Klisowska, Zastępca a DLP wrzesień 2014 r. I kwartał 2015 r. styczeń 2015 r.

18 poszczególnych opakowań rodzajów 83. Rozporządzenie Ministra przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych 84. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ustawowej zawartej w w art. 82a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ustawowej zawartej w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca obrotu produkty w opakowaniach są obowiązani obliczać należną opłatę produktową w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W odniesieniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 259, poz. 1774), wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), zostały dodane pozycje opakowania wielomateriałowe oraz pozostałe opakowania, które zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi rozliczane będą w ramach wymaganego jej przepisami łącznego odzysku i recyklingu. Wydanie rozporządzenia ma na celu zapewnienie należytego przekazywania państwowej służbie geologicznej informacji geologicznej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie poszukiwania oraz rozpoznawania kopalin. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany wprowadzonej w projekcie Rafał Miland DGK Iwona DZW Gawłowska I kwartał 2015 r. grudzień 2014 r.

19 dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych. 85. Rozporządzenie Ministra dokumentów potwierdzających odzysk i odrębnie recykling 2001 r. Prawo wodne rozporządzenia Ministra warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń heksachlorobenzenem (HCB) dla oczyszczonych ścieków ustawowej zawartej w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przemysłowych. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Ponadto w tej ustawie uwzględnione zostały dokumenty potwierdzające odzysk i recykling w przypadku odpadów opakowaniowych, a ich wzory wynikają obecnie z upoważnienia zwartego w ustawie. Natomiast w przypadku odpadów poużytkowych (tj. olejów, smarów, opon), upoważnienie do wydania wzorów dokumentów potwierdzających ich odzysk i recykling pozostało w przepisach wynikających z ustawy 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 1 stycznia 2015 r.

20 86. Rozporządzenie Ministra dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznoinżynierskiej 87. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne ustawowej, zawartej w art. 97 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu ustalonym na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. ustawowej zawartej w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Projekt rozporządzenia, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, zawiera jedynie zmianę jednostki redakcyjnej upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 97 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu nadanym jej przez ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133). Proponowana zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 oraz z 2009 r. Nr 163, poz. 1303) ma na celu umożliwienie skutecznej regulacji liczebności populacji dzików w Polsce oraz umożliwienie szybszego reagowania na zagrożenie afrykańskim pomorem świń, którego pierwsze przypadki miały miejsce wśród dzików w lutym 2014 r. w woj. podlaskim. Projekt dopuszcza polowanie na lochy przez cały rok, co pozwoli na zwiększenie poziomu odstrzału. Dzięki temu zaistnieje możliwość eliminowania ognisk choroby oraz ograniczenia szkód łowieckich w uprawach i płodach Rafał Miland DGK Anna Żornaczuk - Łuba Zastępca a Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody II kwartał 2015 r. IV kwartał 2014 r.

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006.

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2015 Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska

Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Lp. Instytucja odpowiedzialna za dany akt prawny Rodzaj (ustawa/ rozporządzenie)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy od 2014 roku

Nowe przepisy od 2014 roku Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1863 z późn. zm.) obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny PRZEPISY UE Dyrektywa 94/62/EEC dotyczy wszelkich opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Gospodarka opakowaniami

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz. ) WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15101 Poz. 1547 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ.

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 888) Przyczyny podjęcia prac nad ustawą: konieczność transpozycji, konieczność

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Beata B. Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Beata B. Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami Beata B. Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Plan prezentacji 1. Podsumowanie najważniejszych zakończonych

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska: OPŁATY ŚRODOWISKOWE Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Katarzyna Grzesik Przegląd Komunalny. Recykling; ISSN 1731-9927. - 2005 nr 1 s. 22 24 Baterie należą do odpadów, którym poświęcono szczególną uwagę w przepisach

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Dzierżanowski

Arkadiusz Dzierżanowski Arkadiusz Dzierżanowski Art. 4. 1. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem: 1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683) Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa nowelizująca ustawę

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Rok kalendarzowy

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Rok kalendarzowy zbiorcze sprawozdanie Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA. Rok Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej Dane osoby sporządzającej Imię Nazwisko Telefon

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487)

Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487) Warszawa, dnia 24 marca 2009 r. Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona przez Sejm w dniu 5 marca 2009 r. ustawa o bateriach i akumulatorach dokonuje

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Gospodarka odpadami z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Bogusława Madej Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki ZłoŜem WyŜszy Urząd Górniczy Kielce 16.09.2011r. Ustawa o odpadach wydobywczych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Obowiązki przedsiębiorców gospodarujących bateriami i akumulatorami - zestawienie od 1 stycznia 2015 roku WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Wprowadzającym jest przedsiębiorca: 1. dokonujący

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw w zakresie wejścia w życie zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW Dział V Rozdział 1 Posiadacz jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r.

A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r. ZAŁĄCZNIK 1 Prawodawstwo polskie (stan na 20 stycznia 2004 r.) A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r. 1. Ustawy: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI PRAWNE 1/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI

NOWOŚCI PRAWNE 1/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI NOWOŚCI PRAWNE 1/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI Szanowni Państwo, Członkowie ZPGO! Kontynuujemy przygotowywanie Nowości prawnych w kolejnym roku zamieszczając informacje o nowych umowach

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r.

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/123 Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354) Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Ustawa o odpadach 2 Odpowiedzialność za odpady 3 Pozwolenia i zezwolenia 4 Ewidencja Ustawa o odpadach 1 1 Nowa ustawa o odpadach

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Spotkanie komitetu KOŚ

Spotkanie komitetu KOŚ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Spotkanie komitetu KOŚ Warszawa, 14 listopada 2012 2012, PIIT Agenda Omówienie prac nad implementacją przekształconej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Małgorzata Tomczak Wprowadzający baterie lub akumulatory Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Druk nr 798 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Podstawa prawna systemu Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), transponuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 1162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 1162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 1162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249 poz. 1673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Dziennik Ustaw Nr 259 18196 Poz. 1775 1775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r.

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r.

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. 1. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze 2. ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze 3. ustawa o opakowaniach

Bardziej szczegółowo

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE PRZEPISY, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE W PRAKTYCE

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE PRZEPISY, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE W PRAKTYCE LUBELSKIE CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE PRZEPISY, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE W PRAKTYCE Kod szkolenia: 1LC246 Miejsce: Jurata Data: 27 czerwca 2016-01 lipca 2016 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych

Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych Opis Na nową ustawę o odpadach czekaliśmy od ponad 2 lat. Nowa ustawa o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., reguluje obowiązki wytwórców

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 i 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 i 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 i 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 14-15.12.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dz.U.2016.1863 t.j. z dnia 2016.11.17 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 28 lutego 2017 r. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.07.2016, czwartek - piątek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne

Bardziej szczegółowo