WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie"

Transkrypt

1 WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu Informacja o rezygnacji z prac nad projektem i jej przyczynach Planowany termin wydania rozporządzenia Rozporządzenie Ministra gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ustawowej zawartej w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. - lipiec 2014 r. 3. Rozporządzenie Ministra katalogu odpadów 5. Rozporządzenie Ministra dokumentów potwierdzających recykling lub inne niż recykling procesy odzysku 7. Rozporządzenie Ministra stawek opłat produktowych dla ustawowej zawartej w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ustawowej zawartej w art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. ustawowej zawartej w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja Rozporządzenie ma na celu ustalenie sposobu obliczania oraz formy gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu, jaką powinien posiadać posiadacz odpadów wydobywczych przed rozpoczęciem składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kat. A. Gwarancja finansowa powinna zapewnić pełne pokrycie kosztów funkcjonowania, zamknięcia oraz rekultywacji terenu i obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. W rozporządzeniu zostaną określone nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby potwierdzania recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku odpadów opakowaniowych. Rozporządzenie określi szczegółowe stawki opłat produktowych, według których DGO - III kwartał 2014 r. - listopad/grudzień 2014 r. - listopad/grudzień 2014 r.

2 poszczególnych produktów 10. Rozporządzenie Ministra sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach 11. Rozporządzenie Ministra szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. ustawowej zawartej w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wypełnienia delegacji ustawowej zawartej w art. 24 ust. 7 ww. ustawy. przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, są obowiązani obliczyć opłatę produktową w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. W rozporządzeniu zostanie określony sposób ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 66, poz. 619), wynikające z upoważnienia zawartego w uchylonej z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.). Rozporządzenie ma na celu określenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. - listopad/grudzień 2014 r. - grudzień 2014 r. 12. Rozporządzenie Ministra Konieczność wydania Celem rozporządzenia jest - grudzień 2014 r.

3 warunków kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów 13. Rozporządzenie Ministra odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie 14. Rozporządzenie Ministra składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i planowanego 24 miesiące po dniu wejścia w życie ustawy uchylenia obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i planowanego 24 miesiące po dniu wejścia w życie ustawy uchylenia dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 100 ust. 1 nowej ustawy o odpadach. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i planowanego 24 miesiące po dniu wejścia w życie ustawy uchylenia dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia. określenie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, jako energii z odnawialnego źródła energii. Rozporządzenie ma na celu określenie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie. Rozporządzenie ma na celu określenie zakresu, obowiązkowych i dodatkowych badań wpływu odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody referencyjne badań i warunki prowadzenia - styczeń 2015 r. - styczeń 2015 r.

4 15. Rozporządzenie Ministra szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne 16. Rozporządzenie Ministra komunalnych osadów ściekowych 17. Rozporządzenie Ministra procesu odzysku R Rozporządzenie Ministra wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia zawartego z marszałkiem województwa Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 100 ust. 2 nowej ustawy o odpadach. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i planowanej 24 miesiące po dniu wejścia w życie ustawy utraty mocy dotychczas obowiązujących przepisów. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 nowej ustawy o odpadach. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 13 ustawy o odpadach. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach. ustawowej zawartej w art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami monitoringu składowisk tych odpadów oraz miejsc ich magazynowania. Rozporządzenie ma na celu określenie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne oraz sposobu ustalenia spełnienia warunków, o których mowa wyżej. W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia przedmiotowe rozporządzenie wprowadzi nieliczne zmiany mające na celu doprecyzowanie przepisów. W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10, rozporządzenie wprowadzi zmiany doprecyzowujące i porządkujące. Rozporządzenie obejmować będzie informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami - styczeń 2015 r. - grudzień 2014 r. - grudzień 2014 r. - grudzień 2014 r./ początek 2015 r.

5 19. Rozporządzenie Ministra mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 20. Rozporządzenie Ministra listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku opakowaniowymi. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy o odpadach. ustawowej zawartej w art. 27 ust. 10 pkt 1 (delegacja obligatoryjna) i pkt 2 (delegacja fakultatywna) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. opakowaniowymi. Rozporządzenie określi wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstają z tych procesów. Rozporządzenie doprecyzuje obecnie istniejące już wymagania w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności w zakresie doprecyzowania definicji procesów zachodzących w instalacji, doposażenia części mechanicznej, dostosowania klasyfikacji procesów przetwarzania odpadów do procesów określonych w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, co ma głównie na celu poprawę stanu ochrony środowiska, osiągnięcie celów unijnych oraz zapobieganie nieprawidłowościom przy przetwarzaniu odpadów. Rozporządzenie określi: 1) listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku, 2) dla niektórych rodzajów odpadów, o których mowa w pkt 1, warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do - styczeń 2015 r. - styczeń 2015 r.

6 21. Rozporządzenie Ministra odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami 24. Rozporządzenie Ministra określenia okresów polowań na zwierzęta łowne 28. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego Wypełnienie obligatoryjnej delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ustawowej zawartej w art. 44 ust. 1 ustawy - Prawo łowieckie. ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku. Rozporządzenie określi rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku poza instalacjami lub urządzeniami w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uwzględniając właściwości tych odpadów oraz możliwość bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi wykorzystania tych odpadów. Rozporządzenie ma na celu przywrócenie okresu polowań na łosie na okres trzech lat w ściśle określonym rejonie kraju, z uwagi na osiągnięcie na nim stanu populacji umożliwiającego jej łowieckie użytkowanie i przez to zmniejszenie szkód łowieckich w lasach i uprawach rolnych oraz kolizji komunikacyjnych, przy zachowaniu właściwego stanu populacji. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych DLP DLP - styczeń 2015 r. - III kw r. - IV kwartał 2014 r.

7 29. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego 30. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego 31. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną DLP DLP DLP - IV kwartał 2014 r. - IV kwartał 2014 r. - IV kwartał 2014 r.

8 32. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego 34. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie 35. Rozporządzenie Ministra ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Stawy Przemkowskie PLB ustawowej zawartej w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. ustawowej zawartej w art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zmiana rozporządzenia jest podyktowana koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej Parku do możliwości sprawnego wykonywania zadań statutowych. ustawowej zawartej w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Plany ochrony obszarów Natura 2000 są jednym z dwóch obligatoryjnych tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Plan ochrony będzie podstawowym dokumentem zawierającym wskazanie działań ochronnych (planowanie ochrony przyrody w parku) wykonywanych w parku narodowym w celu realizacji zadań związanych z ochroną tworów, zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz odtwarzaniem zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt, siedlisk roślin lub siedlisk grzybów. Zmiany będą obejmowały wyłącznie korektę struktury organizacyjnej Parku w odniesieniu do komórek wewnętrznych oraz komórek terenowych (obwodów i obrębów ochronnych). Dopełnienie obowiązku podjęcia stosownych środków celem ochrony obszaru Natura 2000, wynikających z zobowiązania RP do wykonania dyrektywy 2009/147/WE (dyrektywa ptasia). DLP DLP DLP - I kwartał 2015 r. - IV kwartał 2014 r r.

9 36. Rozporządzenie Ministra listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym 40. Rozporządzenie Ministra szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów 41. Rozporządzenie Ministra wykorzystywania leśnego środków, które należy podjąć celem ochrony obszaru na podstawie ustawy o ochronie przyrody, wdrażającej dyrektywę ptasią. ustawowej zawartej w art. 120 ust. 2f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nowelizacja rozporządzenia, polegająca na dodaniu kilku nowych gatunków, m. in. norki amerykańskiej i jenota, z uwagi na potwierdzony negatywny wpływ na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze. ustawowej zawartej w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z opracowania nowej metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu. ustawowej zawartej w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 Dodanie nowych gatunków do listy inwazyjnych gatunków obcych, m. in. norki amerykańskiej, jenota, klonu jesionolistnego i czeremchy. Rozporządzenie ma na celu aktualizację metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu. Nowa metoda, oparta na pomiarze wilgotności materiału palnego, jest precyzyjniejsza od istniejącej. Pozwala określić aktualne zagrożenie pożarowe lasu, dając możliwość jego prognozowania na godziny popołudniowe oraz na dzień następny. Rozwiązanie może przyczynić się do ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w lasach bez pogorszenia stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz ułatwić organizację pracy służb za nią odpowiedzialnych. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie granic oraz uproszczenie reguł przenoszenia DLP DLP DLP - IV kwartał 2014 r. - -

10 materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia 42. Rozporządzenie Ministra wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego 44. Rozporządzenie Ministra warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 46. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologicznometeorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania regionalizacji nasiennej do regionalizacji przyrodniczoleśnej Polski. ustawowej zawartej w art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania regionalizacji nasiennej do regionalizacji przyrodniczoleśnej Polski. ustawowej zawartej w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Transpozycja art. 5 ust 2 dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. ustawowej zawartej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Uaktualnienie katalogu podmiotów, którym mają być udzielane informacje, o których mowa w rozporządzeniu. leśnego materiału rozmnożeniowego poprzez zmniejszenie liczby regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie granic oraz uproszczenie reguł przenoszenia leśnego materiału rozmnożeniowego poprzez zmniejszenie liczby regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego. Zmiana warunków wprowadzania ścieków dla aglomeracji. Dostosowanie rozporządzenia do potrzeb otrzymywania informacji, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. DLP Iwona Gawłowska DZW Iwona Gawłowska DZW - I półrocze 2015 r. - Wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw (UC-65) druk sejmowy

11 przekazywania 48. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni (dotyczy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r.) 56. Rozporządzenie Ministra zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków 57. Rozporządzenie Ministra szczegółowych wymagań odnośnie eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego ustawowej zawartej w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. ustawowej zawartej w art. 28h ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. ustawowej zawartej w art. 127h pkt 1-3 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. W związku nowym wyznaczeniem granic portu morskiego w Elblągu od strony lądu, zaszła potrzeba zmiany kategorii niektórych wód lub ich części. W ślad za powyższymi zmianami konieczna jest zmiana taryfikatora za korzystanie z wód. Zapewnienie odpowiedniego i skutecznego zabezpieczenia realizacji celów, dla których jest ustanawiane zabezpieczenie, stabilnego źródła finansowania realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla po przekazaniu mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla, efektywności i racjonalności wydatkowania środków oraz uwzględnienia potrzeby zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. W rozporządzeniu zostanie określony sposób ustalania wysokości zabezpieczenia finansowego, wysokości zabezpieczenia środków, kryteria wyboru formy zabezpieczenia oraz forma, terminy przekazywania i zakres sprawozdań. Określenie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, szczegółowych kryteriów i sposobów akceptacji składu Iwona Gawłowska DZW Rafał Miland DGK Rafał Miland DGK IV kwartał 2014 r. - IV kwartał 2014 r.

12 strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 63. Rozporządzenie Ministra zakresu, sposobu oraz trybu zbierania i udostępniania danych w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet 64. Rozporządzenie Ministra zakresu i sposobu prowadzenia monitoringu wód morskich 65. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 28h ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 155d ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Konieczność poprawienia spójności przepisów poprzez dostosowanie ich brzmienia strumienia dwutlenku węgla zatłaczanego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla oraz sposobu, częstotliwości i szczegółowych warunków prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla. Projekt rozporządzenia dotyczy: 1) zakresu, sposobu oraz trybu zbierania danych w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet ; 2) zakresu, sposobu oraz trybu udostępniania danych zgromadzonych w Ekoinfonecie. Rozporządzenie określi zakres i sposób prowadzenia monitoringu wód morskich, w tym: 1) rodzaje i kryteria wyznaczania stanowisk badań monitoringowych zapewniając pobór próbek w punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach morskich; 2) zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów i badań poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne; 3) metodyki referencyjne dla poszczególnych wskaźników. Uszczegółowienie wybranych kryteriów zgłaszania poważnych awarii do GIOŚ, w tym m.in. poprzez uwzględnienie w treści rozporządzenia form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Andrzej Jagusiewicz GIOŚ Andrzej Jagusiewicz GIOŚ Andrzej Jagusiewicz GIOŚ - III kw r. - III kw r. - II kwartał 2015 r. (termin uzależniony od procedowania nad projektem ustawy o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych

13 66. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych 67. Rozporządzenie Ministra kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 68. Rozporządzenie Ministra planów ruchu zakładów górniczych do aktualnego stanu prawnego (w tym wymogów dyrektywy 2012/18/UE). Wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych. ustawowej zawartej w art. 69 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, znowelizowanej przez ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą geologicznego składowania dwutlenku węgla. ustawowej zawartej w art. 110 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, znowelizowanej przez ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą geologicznego składowania Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 22, poz. 126), w zakresie odesłań do przepisów prawa geologicznego i górniczego. Wykonanie delegacji ustawowej w sposób uwzględniający rozwiązania dotyczące geologicznego składowania dwutlenku węgla. Akt zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628). Wykonanie delegacji ustawowej w sposób uwzględniający rozwiązania dotyczące geologicznego składowania dwutlenku węgla. Akt zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372). Mirosław Koziura Prezes WUG Mirosław Koziura Prezes WUG Mirosław Koziura Prezes WUG ustaw, wdrażającej dyrektywę 2012/18/UE) - 31 października 2014 r października 2014 r października 2014 r.

14 69. Rozporządzenie Ministra dokumentacji mierniczogeologicznej 72. Rozporządzenie Ministra szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska 73. Rozporządzenie Ministra wzorów dokumentów ewidencji odpadów 74. Rozporządzenie Ministra wzorów formularzy rocznego sprawozdania o produktach, dwutlenku węgla. ustawowej zawartej w art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, znowelizowanej przez ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą geologicznego składowania dwutlenku węgla. Wykonanie fakultatywnej delegacji ustawowej zawartej w art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ustawowej zawartej w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ustawowej zawartej w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wykonanie delegacji ustawowej w sposób uwzględniający rozwiązania dotyczące geologicznego składowania dwutlenku węgla. Akt zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczogeologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713). Rozporządzenie ma na celu ustanowienie nowego programu pomocy regionalnej inwestycyjnej przeznaczonej na ochronę środowiska. Przedmiotowy program zapewni ciągłość udzielania pomocy regionalnej na ochronę środowiska ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy, a także stosowanie nowych warunków udzielania pomocy regionalnej określonych przepisami unijnymi, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Rozporządzenie będzie określało nowe wzory dokumentów ewidencyjnych, którymi będą posługiwać się przedsiębiorcy. Rozporządzenia określi nowe wzory formularzy sprawozdań dla przedsiębiorców zobowiązanych do ich składania Mirosław Koziura Prezes WUG Typko DOŚ - 31 października 2014 r. - I kwartał 2015 r. - grudzień 2014 r./ początek 2015 r. - II kwartał 2015 r.

15 opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 75. Rozporządzenie Ministra wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego 77. Rozporządzenie Ministra utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku ustawowej zawartej w art. 137 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ustawowej zawartej w w art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze na podstawie ustawy o odpadach. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy podział przychodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów, rozszerzając katalog beneficjentów o powiaty i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność. Projektowana regulacja dostosowuje wzory druków informacji dotyczących opłaty za wydobyte węglowodory składanych przez przedsiębiorców poprzez uwzględnienie rozszerzenia katalogu beneficjentów. Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu załącznika nr 2 Wzór druku informacji dotyczącej opłaty za wydobyte węglowodory. Główną przyczyną wprowadzenia rozwiązania polegającego na utworzeniu Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku jest potrzeba racjonalizacji działania organów nadzoru górniczego na terenie północnej Polski. W aktualnym stanie prawnym właściwość miejscowa Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu obejmuje aż 5 Rafał Miland DGK Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura - styczeń 2015 r. listopad 2012

16 78. Rozporządzenie Ministra nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych 79. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 ustawowej zawartej w w art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze W związku ze zmianą niektórych aktów prawnych przywołanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 oraz z 2012 r. poz. 507), niektóre przepisy rozporządzenia wymagają dostosowania do zmienionego stanu prawnego województw (kujawsko pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie rozporządzenia w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku pociąga za sobą konieczność wydania w tym samym terminie nowego rozporządzenia w sprawie nazw, siedzib, i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych w Gdańsku i Poznaniu. Zmiana rozporządzenia ma charakter dostosowawczy i porządkujący. Projekt nowelizacji wskazuje, że zakres prac koniecznych do sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru obejmuje opisanie granic obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura Anna Klisowska, Zastępca a DLP listopad 2014 wrzesień 2014 r.

17 80. Rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 82. Rozporządzenie Ministra stawek opłat produktowych dla W związku ze zmianą niektórych aktów prawnych przywołanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 oraz z 2012 r. poz. 506), niektóre przepisy rozporządzenia wymagają dostosowania do zmienionego stanu prawnego. Doświadczenia związane z pięcioletnim okresem funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach a także wymogi wynikające z przepisów szczególnych wskazują, że należy wyodrębnić w statucie następujące stanowiska pracy: Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej - radca prawny, Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. ustawowej zawartej w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 Zmiana rozporządzenia ma charakter dostosowawczy i porządkujący. Projekt nowelizacji wskazuje, że zakres prac koniecznych do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru obejmuje opisanie granic obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w art. 124 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), przyznające Ministrowi Środowiska kompetencję do nadania Regionalnej Dyrekcji statutu. Przedmiotowa regulacja spowoduje uporządkowanie struktury organizacyjnej jednostki i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawa. Projekt rozporządzenia określi nowe stawki, według których przedsiębiorcy wprowadzający do Anna Klisowska, Zastępca a DLP Anna Klisowska, Zastępca a DLP wrzesień 2014 r. I kwartał 2015 r. styczeń 2015 r.

18 poszczególnych opakowań rodzajów 83. Rozporządzenie Ministra przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych 84. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ustawowej zawartej w w art. 82a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ustawowej zawartej w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca obrotu produkty w opakowaniach są obowiązani obliczać należną opłatę produktową w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W odniesieniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 259, poz. 1774), wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), zostały dodane pozycje opakowania wielomateriałowe oraz pozostałe opakowania, które zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi rozliczane będą w ramach wymaganego jej przepisami łącznego odzysku i recyklingu. Wydanie rozporządzenia ma na celu zapewnienie należytego przekazywania państwowej służbie geologicznej informacji geologicznej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie poszukiwania oraz rozpoznawania kopalin. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany wprowadzonej w projekcie Rafał Miland DGK Iwona DZW Gawłowska I kwartał 2015 r. grudzień 2014 r.

19 dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych. 85. Rozporządzenie Ministra dokumentów potwierdzających odzysk i odrębnie recykling 2001 r. Prawo wodne rozporządzenia Ministra warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń heksachlorobenzenem (HCB) dla oczyszczonych ścieków ustawowej zawartej w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przemysłowych. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Ponadto w tej ustawie uwzględnione zostały dokumenty potwierdzające odzysk i recykling w przypadku odpadów opakowaniowych, a ich wzory wynikają obecnie z upoważnienia zwartego w ustawie. Natomiast w przypadku odpadów poużytkowych (tj. olejów, smarów, opon), upoważnienie do wydania wzorów dokumentów potwierdzających ich odzysk i recykling pozostało w przepisach wynikających z ustawy 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 1 stycznia 2015 r.

20 86. Rozporządzenie Ministra dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznoinżynierskiej 87. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne ustawowej, zawartej w art. 97 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu ustalonym na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. ustawowej zawartej w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Projekt rozporządzenia, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, zawiera jedynie zmianę jednostki redakcyjnej upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 97 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu nadanym jej przez ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133). Proponowana zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 oraz z 2009 r. Nr 163, poz. 1303) ma na celu umożliwienie skutecznej regulacji liczebności populacji dzików w Polsce oraz umożliwienie szybszego reagowania na zagrożenie afrykańskim pomorem świń, którego pierwsze przypadki miały miejsce wśród dzików w lutym 2014 r. w woj. podlaskim. Projekt dopuszcza polowanie na lochy przez cały rok, co pozwoli na zwiększenie poziomu odstrzału. Dzięki temu zaistnieje możliwość eliminowania ognisk choroby oraz ograniczenia szkód łowieckich w uprawach i płodach Rafał Miland DGK Anna Żornaczuk - Łuba Zastępca a Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody II kwartał 2015 r. IV kwartał 2014 r.

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny PRZEPISY UE Dyrektywa 94/62/EEC dotyczy wszelkich opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Gospodarka opakowaniami

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683) Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa nowelizująca ustawę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15101 Poz. 1547 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354) Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 1162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 1162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 1162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r.

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. 1. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze 2. ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze 3. ustawa o opakowaniach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Szczyrk, 6 grudnia 2013 r. 1 Dane pochodzące z: Systemu opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Kogo dotyczy opłata produktowa? Kogo dotyczy opłata produktowa? Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) określa prawa i obowiązki przedsiębiorców: - będących organizacjami

Bardziej szczegółowo

Spotkanie komitetu KOŚ

Spotkanie komitetu KOŚ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Spotkanie komitetu KOŚ Warszawa, 14 listopada 2012 2012, PIIT Agenda Omówienie prac nad implementacją przekształconej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.63.638 2003.02.07 zm. Dz.U.2003.7.78 art. 2 2004.02.11 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 53 2005.10.13 zm. Dz.U.2005.175.1458 art. 5 USTAWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 888 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 888 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 888 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z

Bardziej szczegółowo

kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami, 2) w zakresie uzyskania

kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami, 2) w zakresie uzyskania UZASADNIENIE Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwany dalej projektem ustawy, został przygotowany na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 888. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1322

Dz.U. 2014 poz. 1322 Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2014 poz. 1322 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5)

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Marzec 2012 Spis treści SPRAWOZDANIA/RAPORTY 1. Ustawa o odpadach... 3 a) Posiadacz odpadów...3 2. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI l. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projektowana ustawa będzie oddziaływać na przedsiębiorców: l) wprowadzających produkty w opakowaniach, 2) wytwarzających opakowania,

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych: WSTĘP Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia. Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r.

Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia. Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r. Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r. Treść prezentacji Obraz krajowego rynku baterii i akumulatorów w świetle

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

NOWA USTAWA O ODPADACH -NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY. Maria DUCZMAL radca prawny DGO

NOWA USTAWA O ODPADACH -NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY. Maria DUCZMAL radca prawny DGO NOWA USTAWA O ODPADACH -NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Maria DUCZMAL radca prawny DGO Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) Weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Uchyliła ustawę z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 27.05.2011 r. USTAWA z dnia. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE Joanna Kwapisz Główny specjalista Tel. 22 57 92 274 Departament Gospodarki Odpadami Obowiązujące Ochrona powierzchni regulacje ziemi prawne Poziom UE: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Problemy transpozycji przepisów o odpadach do polskiego prawa wewnętrznego

Problemy transpozycji przepisów o odpadach do polskiego prawa wewnętrznego KONFERENCJA Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska Lublin, maj 2011 Problemy transpozycji przepisów o odpadach do polskiego prawa wewnętrznego prof. dr hab. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce

Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce Departament Ochrony Przyrody Ochrona prawna - bóbr europejski Konwencja Berneńska - umieszczony w III załączniku,

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE Płock

Janina Kawałczewska RCEE Płock Janina Kawałczewska RCEE Płock Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r. Projekty ustaw Lp. Projekt odawca 1 MF Tytuł dokumentu Projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 656)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 656) Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 656) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa ma na celu przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach.

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach. Dz.U.01.63.638 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa wymagania, jakim muszą odpowiadad

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Opis Obecnie projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany ustawy o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

Opakowania oraz odpady opakowaniowe i poużytkowe

Opakowania oraz odpady opakowaniowe i poużytkowe Opakowania oraz odpady opakowaniowe i poużytkowe obecny stan prawny oraz nowe rozwiązania prawne Paweł Sosnowski Opakowania oraz odpady opakowaniowe i poużytkowe obecny stan prawny Podstawa prawna: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Podstawowe informacje Data utworzenia Stowarzyszenia: 1996 r. Polski oddział International Network for Environmental Management (INEM). Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Data sporządzenia 18 maja 2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r.

Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR Na

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r. Projekty załoŝeń projektów ustaw Lp. Projekt odawca 1 MSiT Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 18 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 18 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 czerwca 200 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z dnia 5 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia.. r. w sprawie wysokości stawek opłat za wpis do rejestru oraz stawek opłat rocznych, wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wniosków o zmianę wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wrocław, 19 marca 2012 r. Udzielanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Podstawowe obowiązki sprawozdawczo ewidencyjne w ochronie środowiska. Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Każdy prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze środowiska przyrodniczego. Wymagania prawne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 38 2714 Poz. 199 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI W PRZEDSIEBIORSTWIE I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW. Oleśnica, 7 luty 2013 r.

ORGANIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI W PRZEDSIEBIORSTWIE I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW. Oleśnica, 7 luty 2013 r. ORGANIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI W PRZEDSIEBIORSTWIE I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Oleśnica, 7 luty 2013 r. 1 GŁOWNE ZAGADNIENIA: 1. Po co optymalizować gospodarkę odpadami? 2. Odpady w przedsiębiorstwie - podstawowe

Bardziej szczegółowo

EMAS w nowych przepisach o gospodarce odpadami. Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

EMAS w nowych przepisach o gospodarce odpadami. Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska EMAS w nowych przepisach o gospodarce odpadami Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ochrona środowiska w Polsce Ochrona środowiska w Polsce 500 aktów prawnych Eco-Management and Audit

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (projekt) z dnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych agencji ochrony przyrody parki narodowe (Dz. U. z dnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo