Networked Media Tank. Popcorn Hour C200. Popcorn Hour A200

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Networked Media Tank. Popcorn Hour C200. Popcorn Hour A200"

Transkrypt

1 Networked Media Tank Popcorn Hour C200 Popcorn Hour A200 1

2 Spis treści BEZPIECZEŃSTWO... 3 ZAŁĄCZANIE URZĄDZENIA... 3 C A PILOT URZĄDZENIA... 4 C A KLAWISZE... 4 PRZYCISKI NA PANELU ODTWARZACZA C TRYBY WIDEO... 7 MENU URZĄDZENIA... 8 ROZDZIELCZOŚCI HD... 8 ROZDZIELCZOŚCI SD... 8 USTAWIENIE JĘZYKA... 9 DOSTĘP DO ZASOBÓW LOKALNYCH... 9 USŁUGI SIECIOWE I INTERNETOWE... 9 USTAWIENIA PŁYTY DVD/BLURAY -C REGION -NAPĘD DVD REGION -NAPĘD BLURAY PAMIĘĆ DLA BDLIVE ODTWARZANIE OBRAZÓW PŁYT SERWERY MEDIÓW DYSKI SIECIOWE BEZPOŚREDNIE ADRESOWANIE ZASOBÓW W SIECI (MAPOWANIE) SERWERY UPNP AV I DLNA DEDYKOWANY SERWER MYIHOME ZASOBY UDOSTĘPNIANE PRZEZ WMP-NSS FUNKCJE PRACY W SIECI SERWER SMB (NAS) BITTORRENT NZBGET (USENET KLIENT) SERWER MYIHOME SERWER UPNP SERWER FTP INNE APLIKACJE ZŁĄCZA HOST USB OPROGRAMOWANIE INSTALACJA KOLEJNY DYSK FORMATOWANIE (C200) PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH INNE FUNKCJE MENU USTAWIEŃ NAPISÓW DO FILMÓW SZYBKA NAWIGACJA PRZEŁĄCZANIE ZADAŃ PRACA Z PLIKAMI DYSK USB (A200)

3 Bezpieczeństwo Nie blokuj Ŝadnych otworów wentylacyjnych, zapewnij prawidłowy obieg powietrza wokół urządzenia. Gniazdo zasilania powinno być umieszczone w pobliŝu urządzenia i być łatwo osiągalne. Nie rozkręcaj urządzenia moŝe być to przyczyną awarii Trzymaj z daleka od urządzenia przedmioty wytwarzające pole magnetyczne. Nie naraŝaj urządzenia na olej, benzynę, dym, wodę, wilgotność i pył. Nie dotykaj wtyczki zasilającej mokrymi rękami i nie uŝywaj uszkodzonego kabla zasilającego, co moŝe spowodować poraŝenie elektryczne. Nie upuszczaj urządzenia, gdyŝ moŝe to spowodować uszkodzenia mechaniczne. Trzymaj urządzenie z dala od źródła ciepła i ognia. Załączanie urządzenia C200 Na tyle obudowy odtwarzacza znajduje się główny wyłącznik ON/OFF, który odcina dopływ prądu do urządzenia. Włącznik na przednim panelu w zaleŝności od trybu pracy urządzenia ma 3 róŝne podświetlenia: czerwone podczas całkowitego wyłączenia urządzenia, pomarańczowe podczas trybu stand-by (działają tylko usługi sieciowe) i białe podczas całkowitego uruchomienia urządzenia. Naciśnięcie przycisku podczas całkowitego uruchomienia urządzenia wprowadza go w tryb stand-by. W celu wyłączenia urządzenia naleŝy nacisnąć przycisk na ok. 5 sekund (podświetlenie przycisku miga przez chwilę, aŝ urządzenie wyłączy się całkowicie). W analogiczny sposób działa przycisk włącznika na pilocie. A200 Urządzenie uruchamia się za pośrednictwem czerwonego przycisku na pilocie. Naciśnięcie przycisku podczas całkowitego uruchomienia urządzenia wprowadza go w tryb stand-by. W celu wyłączenia urządzenia naleŝy nacisnąć przycisk na ok. 5 sekund (podświetlenie przycisku miga przez chwilę, aŝ urządzenie wyłączy się całkowicie). Na przednim panelu urządzenia znajduję mały otwór z przyciskiem reset. Naciśnięcie przycisku i przytrzymanie przez kilka sekund spowoduje restart odtwarzacza. 3

4 Pilot Urządzenia C200 Odtwarzacz C200 jest wyposaŝony w radiowy pilot zdalnego sterowanie co pozwala na większą swobodę sterowania urządzeniem, gdyŝ pilot nie musi być skierowany w kierunku urządzenia, a nawet moŝemy znajdować się w innym pomieszczeniu niŝ odtwarzacz. Przed korzystaniem z pilota naleŝy zamontować antenę odbiorczą (znajduje się w zestawie urządzenia) w odpowiednim gnieździe z tyłu obudowy odtwarzacza. Następnie podczas pierwszego uruchamiania urządzenia naleŝy je zsynchronizować z pilotem. NaleŜy włączyć odtwarzacz, wyjąc baterie z pilota i odczekać 10 sekund po czym ponownie je włoŝyć i nacisnąć dowolnie wybrany przycisk. Urządzenie samo dostroi się do pasma uŝywanego przez pilot, moŝe to potrwać kilka sekund. Istnieje moŝliwość sterowania odtwarzacza C200 pilotem na podczerwień identycznym jak w odtwarzaczu A200. W tym celu wymagane jest zakupienie pilota wraz z czujnikiem podczerwieni IRK-200. A200 Odtwarzacz ten wykorzystuję pilota na podczerwień w kolorze srebrnym o takim samym rozmieszczeniu przycisków jak model C200. Klawisze POWER koloru czerwonego najbardziej wysunięty na górę, słuŝy do włączania, wyłączania oraz wprowadzania w stan stand-by. W celu wyłączenia naleŝy przytrzymać wciśnięty na ok. 5 sekund, a podczas włączania trybu stand-by naleŝy krótko nacisnąć. 4

5 Przycisk ten wykorzystuje się teŝ w celu restartowania oprogramowania na urządzeniu (naleŝy uŝyć równocześnie z przyciskiem ENTER lub EJECT). FILE MODE wyświetla opcje plików i folderów. SETUP otwiera menu ustawień. Podczas odtwarzania wideo pozwala na ustawianie parametrów obrazu. SUSPEND ustawianie jasności wyświetlania na panelu odtwarzacza C200. PAGE UP przemieszcza w górę oglądaną listę plików multimedialnych. Zwiększa głośność podczas odtwarzania multimediów. PAGE DOWN przemieszcza w dół oglądaną listę plików multimedialnych. Zmniejsza głośność podczas odtwarzania multimediów. TV MODE szybkie wybieranie opcji wyjścia wideo. Więcej moŝna znaleźć w opisie opcji Tryby wideo. MUTE wycisza dźwięk. EJECT otwiera tackę napędu CD/DVD/BluRay podłączonego do USB lub wbudowanego w odtwarzacz. DELETE kasuje ostatni wprowadzony znak alfanumeryczny. CAPS/NUM przełącza między trybem duŝych/małych liter oraz liter/cyfr. Alphanumeric Keypad pozwala wpisywać znaki alfanumeryczne. Podczas odtwarzania multimediów pozwala uŝytkownikowi na skok (wyraŝony w procentach) w miejsce utworu. RETURN powraca do poprzedniego ekranu menu. SOURCE powraca do ekranu z multimediami. INFO pokazuje pasek czasu podczas odtwarzania multimediów. Ponowne naciśnięcie wyświetla informacje o multimediach takie jak tytuł, format i inne. ENTER wybiera podświetlaną opcję lub odtwarza podświetlony plik multimedialny. Directional Keypad (D-Pad) strzałki pozwalające na poruszanie i podświetlanie opcji i plików multimedialnych. 5

6 A-B pozwala uŝytkownikowi na ponowne odtwarzanie samookreślonych kawałków lub scen w pliku multimedialnym. MENU skok do ekranu menu kontekstowego podczas odtwarzania. PREV skacze do wcześniejszego pliku/utworu. PLAY odtwarza wybrany plik/utwór. NEXT skacze do następnego pliku/utworu. TITLE otwiera okienko tekstowe do wpisywania URL w menu. REV przewija wstecz podczas odtwarzania multimediów. Ponowne naciśnięcie powoduje przyśpieszenie przewijania wstecz, funkcje: 2x, 4x i 8x (niektóre formaty wideo pozwalają na szybsze tryby przewijania). STOP zatrzymuje odtwarzanie i wraca do ekranu menu. FWD przewija wprzód podczas odtwarzania multimediów. Ponowne naciśnięcie powoduje przyśpieszenie przewijania wprzód, funkcje: 2x, 4x i 8x (niektóre formaty wideo pozwalają na szybsze tryby przewijania). REPEAT ustawia w opcjach odtwarzania tryb powtórzenia. ANGLE przełączanie ścieŝki wideo w określonych formatach plików (zmiana kamery). PAUSE wstrzymuje odtwarzane multimedia. SLOW zwalnia odtwarzanie multimediów. TIME SEEK wyświetla pasek czasu wybranego multimedium i pozwala na skok do określonego czasu utworu multimedialnego poprzez wpisanie przyciskami numerycznymi (00:00:00 =godzina:minuta:sekunda). ZOOM przełącza między dostępnymi opcjami wyświetlania obrazu (powiększa obraz). SUBTITLE włącza i pozwala na zmianę opcji napisów. AUDIO przełącza między dostępnymi trybami audio. MEDIA FILTERS: Video filtr wyświetlający tylko pliki wideo. Music filtr wyświetlający tylko pliki audio. Photo filtr wyświetlający tylko pliki obrazów. 6

7 All wyświetla wszystkie typy plików. Przyciski na panelu odtwarzacza C200 Po prawej stronie od wyświetlacza znajdują się przyciski umoŝliwiające obsługę urządzenia bez pilota. Okrągły przycisk nawigacji pozwala na poruszanie się po menu (góra/dół), powrót do wcześniejszego ekranu RETURN (lewo) oraz wybór źródła SOURCE (prawo). Środkowy przycisk ENTER/PLAY umoŝliwia zatwierdzanie opcji/odtwarzanie. Przycisk DIM umoŝliwia ustawienia jasności wyświetlacza na urządzeniu, a przycisk TV MODE działa w analogiczny sposób jak odpowiedni przycisk na pilocie. Tryby wideo Urządzenie generuje na wyjściach HDMI oraz komponent obraz o maksymalnej rozdzielczości 1920x180p. Na wyjściach analogowych Composite Video i S-Video obraz jest skalowany do rozmiaru PAL/NTSC. Aby w łatwy sposób zmienić parametry obrazu naleŝy nacisnąć przycisk TV MODE po czym naleŝy nacisnąć przycisk numeryczny przypisanego do odpowiedniej opcji według poniŝszego schematu: TV MODE -> 0 TV MODE -> 1 TV MODE -> 2 TV MODE -> 3 TV MODE -> 4 TV MODE -> 5 TV MODE -> 6 TV MODE -> 7 TV MODE -> 8 TV MODE -> 9 tryb automatyczny (domyślny) Component/Composite NTSC 480i Component/Composite PAL 576i brak ustawień dla tego przycisku Component 720p 60Hz Component 1080i 60Hz Component 1080p 60Hz HDMI/Component 720p 60Hz HDMI/Component 1080i 60Hz HDMI/Component 1080p 60Hz Po zmianie trybu wideo naleŝy odczekać kilka sekund na reakcję ekranu wyświetlającego. Opcję wyjścia wideo moŝna takŝe zmieniać w menu Ustawień urządzenia. Tryb automatyczny jest zalecany tylko podczas pierwszego uruchomienia zestawu audio-wideo w celu wykrycia sygnału. W odtwarzaczu A200 istnieje moŝliwość zmiany trybów wideo poprzez cykliczne naciskanie przycisku reset na obudowie (nie naleŝy przytrzymywać naciśniętego przycisku). 7

8 Menu urządzenia Sposób wyświetlania menu urządzenia zaleŝy od rozdzielczości wyjścia wideo ustawionej przez uŝytkownika. Rozdzielczości HD Podczas korzystania z wyjść HDMI lub komponent (rozdzielczości 720 lub 1080) na ekranie ujrzymy menu główne z ruchomymi ikonami. Ikony przedstawiają: Sieć Usługi sieciowe i internetowe (Web Services) Ustawienia Napęd CD/DVD/BR Dyski i pamięci USB Dysk wewnętrzny Niektóre ikony mogą być nieaktywne (czerwone przekreślone kółeczko na ikonie) w zaleŝności od konfiguracji i podłączonych urządzeń opcjonalnych. Rozdzielczości SD W rozdzielczościach PAL/NTSC/480i/576i nie występuje menu główne z ruchomymi ikonami. Menu ustawień odtwarzacza dostępne jest to naciśnięciu przycisku SETUP na pilocie. Wykorzystując przycisk SOURCE moŝemy przeglądać zasoby lokalne (napędy CD/DVD/BR, wbudowane dyski, pamięci/dyski USB i sieć lokalna) oraz usługi sieciowe i internetowe. W dalszej części instrukcji opisano działanie dla odtwarzacza, który pracuje w rozdzielczości HD (urządzenie wyświetla menu główne z ikonami). 8

9 Ustawienie języka W celu zmiany języka menu, naleŝy wejść w Ustawienia (przycisk SETUP na pilocie), po czym wybrać zakładkę Preferencji (Preferences). W dostępnych ustawieniach na pierwszej pozycji znajduje się wybór języka menu a na drugiej język dla napisów do filmu. NaleŜy wybrać odpowiadające języki i zatwierdzić ustawienia zatwierdzając przyciskiem Zapisz (Save). Dostęp do zasobów lokalnych Dostęp do określonych zasobów moŝemy uzyskać poprzez wybranie odpowiedniej ikony w menu głównym: Sieć, Napęd CD/DVD/BR, Dyski i pamięci USB oraz Dysk wewnętrzny. Przeglądając lokalizacje moŝemy wybierać pliki w celu przeglądania i odtwarzania multimediów. Podczas przeglądania katalogów moŝemy korzystać z funkcji filtracji dostępnych za pomocą kolorowych przycisków VIDEO, MUSIC, PHOTO i ALL na pilocie urządzenia. W trybie ALL (wszystkie pliki) oprócz plików multimedialnych mamy teŝ moŝliwość otwierania plików z napisami do filmów, plików txt (odczyt tekstu), plików html oraz plików torrent (dodanie do klienta pobierania plików torrent). Usługi sieciowe i internetowe Wybieramy poprzez odpowiednią ikonę w menu głównym (ikona globusa). Opcja umoŝliwia dostęp do internetowych stacji radiowych (Internet Radio), ustawień klienta plików torrent (tylko, jeśli jest zamontowany w odtwarzaczu wewnętrzny dysk), 9

10 dedykowanego serwisu MSP (Media Service Portal), portalu uŝytkowników odtwarzaczy (MSP Community) oraz portalu telewizyjnego SayaTV. Dodatkowe zakładki moŝna wpisać (wykorzystując przycisk MENU) poprzez podanie nazwy i adresu URL. Internetowe stacje radiowe UmoŜliwia dostęp do wielu tysięcy stacji nadawanych przez Internet. Stacje moŝna grupować i przeszukiwać wg gatunku (Genre), kraju (Country) oraz języka (Language). Stacje internetowe podzielone są wg jakości transmisji: do 96kbps, kbps i powyŝej 160kbps. Media Service Portal (MSP) Serwis ten pozwala na dostęp on-line do wielu usług multimedialnych, takich jak YouTube, PicasaWeb czy Flickr. Społeczność MSP Producent udostępnia narzędzia do tworzenia stron internetowych, przez co serwis ten jest w całości budowany przez uŝytkowników odtwarzaczy. MoŜna znaleźć tu skróty do stacji telewizyjnych nadawanych przez Internet, muzyki, zapowiedzi filmowych i wiele innych. Ustawienia Pozwala na ustawienia parametrów urządzenia. Aby otworzyć memu Ustawień naleŝy nacisnąć przycisk SETUP na pilocie lub otworzyć z menu głównego odtwarzacza. Ustawienia zostały pogrupowane i przydzielone do odpowiednich zakładek: 10

11 (Otwarcie zakładki następuje po uŝyciu przycisku ENTER na pilocie. Natomiast zatwierdzenie dokonanych zmian następuje po wybraniu pozycji Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu) Menu główne (Home) powrót do głównego menu odtwarzacza Preferencje (Preferences) umoŝliwia zmianę podstawowych ustawień odtwarzacza, takich jak język menu i napisów, ustawienia cykliczności odtwarzania, opóźnień i przejść dla pokazów zdjęć, czas po jakim ma się uaktywniać wygaszacz ekranu oraz blokowania dostępności strony ustawień (odblokowywanie następuje po uŝyciu klawiszy SETUP następnie PLAY na pilocie) Audio/Video umoŝliwia zmianę parametrów obrazu (rozdzielczość, częstotliwość), ustawienie proporcji ekranu, skalowania obrazu i przestrzeni kolorów. Framerate Sync pozwala na automatyczne dopasowanie częstotliwości odświeŝania obrazu, aby najlepiej pasowała do odtwarzanego materiału wideo w celu płynności odtwarzania. Opcje w dolnej części pozwalają na zmianę parametrów audio oraz włączenie dekoderów dźwięku róŝnych formatów. Opcje Analog(PCM) skutkuje konwersją sygnału audio do PCM dostępnych na cyfrowych złączach audio (2.0 lub 5.1 w zaleŝności od ustawienia opcji Surround) oraz w wersji analogowej na wyjściach stereo. Opcja RAW pozwala na przesyłanie sygnału audio w postaci cyfrowej do dalszego dekodowania na zewnętrznym urządzeniu (dekoderze najczęściej ampli tuner AVR). Gdy odtwarzacz jest podłączony do telewizora w sposób bezpośredni (bez zestawu kina domowego) zalecane jest wtedy ustawienie wszystkich opcji na Analog(PCM). Parametr DRC (Dynamic Range Control) umoŝliwia włączenie wyrównywania dynamiki dźwięku (działa wyłącznie dla dźwięku kodowanego w AC3 Dolby Digital). Sieć (Network) umoŝliwia zmianę ustawień sieciowych odtwarzacza (serwer Proxy, adresy IP) oraz ustawienia serwera czasu. Opcja Konfiguracja Ethernetu pozwala określić szybkość działania wbudowanej karty sieciowej. Dla parametru automatyczna odtwarzacz moŝe pracować z pełną prędkością w sieci 1Gbit. Dysk sieciowy (Network Share) umoŝliwia na podłączenie zasobów dyskowych dostępnych w sieci LAN (resource mapping). Aplikacje NMT (NMT Applications) ustawienia dostępne po zainstalowaniu dysku i przeprowadzeniu instalacji aplikacji NMT z zakładki instalacja (opis poniŝej). UmoŜliwia ustawienie identyfikacji sprzętu przy pracy w sieci, ustawienie hasła dostępu do serwera Samba i FTP oraz kontrolę wbudowanych serwerów UPnP, myihome, SMB, NFS, FTP oraz klienta BitTorrent i Usenet. DVD/Audio CD umoŝliwia zdefiniowanie domyślnych ustawień odtwarzania materiałów DVD/Audio CD z wbudowanego lub podłączonego pod USB czytnika płyt. W zakładce znajduje się teŝ opcja automatycznego odtwarzania płyty po włoŝeniu do napędu (opcja działa równieŝ dla płyt BluRay). Instalacja (Maintenance) umoŝliwia na uaktualnienie oprogramowania odtwarzacza oraz na przywrócenie domyślnych konfiguracji. W zakładce dostępna teŝ opcja czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki stron internetowych (przycisk FILEMODE na pilocie, pozycja Clear Cache w otwieranym menu), przydatna w przypadku problemów z działaniem stron HTML. Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej naleŝy uruchomić ponownie odtwarzacz. 11

12 Płyty DVD/BluRay -C200 Odtwarzacz Popcorn Hour C200 pracuje z napędami wbudowanymi w obudowę (podłączone złączem SATA) oraz zewnętrznymi napędami podłączonymi kablem USB. Region -napęd DVD Odtwarzacz z powodów licencyjnych moŝe podawać sygnał wideo tylko na wyjścia HDMI oraz komponent. Jeśli w starszych wersjach oprogramowania sygnał był podawany równieŝ na wyjścia kompozytowe i S-Video, producent nie daje gwarancji, Ŝe w innych wersjach oprogramowania funkcjonalność ta zostanie zachowana. W celu poprawnego odtwarzania nośników DVD konieczne jest ustawienie odpowiedniego regionu dla napędu DVD. Jeśli chcemy ustawić region napędu wewnętrznego (podłączonego złączem SATA) naleŝy włoŝyć do niego odpowiednią płytę z kodem regionalnym (w Polsce jest to kod 2). Następnie trzeba wejść w menu Ustawień i uŝywając pilota wciskać po kolei odpowiednie przyciski SLOW, 1, 6, 8, 3. Na ekranie powinno ukazać się menu z wyborem regionu do ustawienia. Region wybieramy korzystając z odpowiedniego przycisku numerycznego na pilocie. Przedstawiony sposób zmiany regionu nie działa dla napędów podłączonych przez USB. Zmiany regionu w napędach DVD mogą być wykonane zazwyczaj do 5 razy dla danego napędu, po czym kolejne zmiany nie są juŝ moŝliwe. Odtwarzacz umoŝliwia wybór regionu 0 nazywanego worldwide. Nie oznacza to, Ŝe napęd został odblokowany do czytania płyt z kaŝdego regionu. Dla regionu 0 niektóre płyty z kodem regionalnym mogą nie działać. Dla Polski naleŝy ustawić region 2. Jeśli płyty odtwarzane są bez zarzutu, nie są zalecane zmiany regionu. Region -napęd BluRay Ustawienia kodu regionu płyt BluRay są niezaleŝne od kodu regionu DVD. NaleŜy włoŝyć płytę BluRay do napędu, po czym otworzyć menu Ustawień. Wykorzystując pilot wciskać po kolei odpowiednie przyciski SLOW, 1, 6, 8, 3. W otwartym oknie wyboru naleŝy podać przyciskiem numerycznym pilota Ŝądany region (1 region A, 2 region B, 3 region C). Zmiany regionu w napędach BluRay mogą być wykonane zazwyczaj do 5 razy dla danego napędu, po czym kolejne zmiany nie są juŝ moŝliwe. PowyŜsza instrukcja działa dla napędu wbudowanego (podłączone złączem SATA), nie działa dla napędów podłączonych, przez USB. Jeśli płyty odtwarzane są bez zarzutu, nie są zalecane zmiany regionu. Pamięć dla BDLive W odtwarzaczach których jest zamontowany napęd BluRay, a nie ma wbudowanego wewnętrznego dysku twardego z aplikacjami NMT, naleŝy podłączyć pamięć USB 12

13 typu flash w celu zapewnienia pamięci podręcznej niezbędnej w celu odtwarzania interaktywnych płyt m.in. BDLive. Producent przewidział w tym celu dodatkowe gniazdo USB wewnątrz obudowy, jednak pamięć moŝna podłączyć do dowolnego portu USB. Pamięć musi mieć min. 2 GB wolnego miejsca i być sformatowana w systemie plików FAT32. Gdy uŝytkownik podłączył kilka pamięci, odtwarzacz sam decyduje, która będzie pełnić rolę bufora. Odtwarzanie obrazów płyt Urządzenie pozwala na odtwarzanie obrazów płyt DVD lub BluRay w formacie ISO. Obraz płyty musi być wcześniej przygotowany odpowiednim do tego programem np. anydvd. Odtwarzacz pozwala równieŝ na odtwarzanie kopii plików z płyty DVD lub BluRay. Serwery mediów Dyski sieciowe W liście zasobów sieciowych znajduje się funkcja Network Browser, zdefiniowane skróty sieciowe oraz lista dostępnych serwerów typu WMP-NSS, myihome, UPnP i innych. Funkcja Network Browser pozwala na dostęp do dysków widocznych w sieci lokalnej. Nawigacja odbywa się z wykorzystaniem serwerów NFS lub przez grupy robocze. Dostęp jest moŝliwy tylko jeśli zasoby sieciowe nie są zabezpieczone hasłem. W przypadku zasobów zabezpieczonych wymaganie jest bezpośrednie adresowanie (mapowanie) opisane poniŝej. Bezpośrednie adresowanie zasobów w sieci (mapowanie) Urządzenia pozwala na dostęp do zasobów sieci lokalnej, udostępnianych przez komputery z systemem Windows oraz serwery SAMBA(SMB), NFS. Skróty do zasobów definiuje się w menu Ustawień w zakładce Dysk sieciowy. NaleŜy podać nazwę serwera, adres oraz opcjonalnie nazwę uŝytkownika i hasło. W znajdywaniu zasobów SMB pomaga opcja Przeglądaj. Jednak dla serwerów NFS adres musi zostać wpisany przez uŝytkownika w formacie: nfs://<ip_adres>:/folder lub nfstcp://<ip_adres>:/folder dla połączeni TCP zamiast UDP. Stworzone skróty są widoczne w liście zasobów sieciowych. Serwery UPnP AV i DLNA Urządzenie wykrywa automatycznie aktywne serwery w sieci lokalnej typu UPnP AV oraz DLNA i wyświetla je na liście zasobów sieciowych. Nie wymaga to Ŝadnych dodatkowych konfiguracji przez uŝytkownika. 13

14 Dedykowany serwer myihome Producent oprogramowania umoŝliwia alternatywny sposób udostępniania zasobów multimedialnych komputera przez wykorzystanie oprogramowania myihome. Komunikacja ta bazuje na protokole HTML. Potrzebne oprogramowanie dla komputera PC naleŝy pobrać i zainstalować ze strony Odtwarzacz wykrywa dedykowany serwer automatycznie i zasoby są dostępne z menu głównego. Zasoby udostępniane przez WMP-NSS MS Windows Media Player standardowo instalowany w systemach MS Windows moŝe udostępniać zasoby przez Windows Media Player Network Sharing Service. Komputery z WMP-NSS mają moŝliwość udostępniania swoich zasobów dla odtwarzacza NMT po wykonaniu autoryzacji. Preferencje autoryzacji oraz kontroli dostępu do zasobów komputera znajdują się w ustawieniach WMP: Opcje (Options) - > Biblioteki (Library) -> Konfiguracja udostępniania (Configure Sharing) W otworzonym oknie ukazują się urządzenia które zabiegają o dostęp do zasobów. WMP moŝe autoryzować lub odrzucać poszczególne urządzenia do zasobów. Funkcje pracy w sieci W celu podłączenia się do odtwarzacza z sieci lokalnej waŝnym parametrem jest adres IP odtwarzacza. MoŜna go znaleźć w menu Ustawień w zakładce Sieć. Funkcje pracy w sieci są obsługiwane przez Aplikacje NMT zainstalowane w odtwarzaczu. Aplikacje te moŝna zainstalować tylko jeśli odtwarzacz ma podłączony wewnętrzny dysk. Zarządza się nimi w menu Ustawień zakładka Aplikacje NMT. Serwer SMB (NAS) Serwer SMB (SAMBA) umoŝliwia dostęp do dysków odtwarzacza komputerom w sieci lokalnej. Urządzenie C200 udostępnia zarówno dyski wewnętrzne jak i dyski/pamięci podłączone przez USB. W celu połączenia się z odtwarzaczem z poziomu komputera naleŝy podać nazwę odtwarzacza lub adres IP jako źródło plików. W Eksploratorze Plików Windows wywołanie moŝe wyglądać następująco: \\PCH- C200 lub \\ Podczas dostępu do zasobów wymagane moŝe być podanie nazwy uŝytkownika i hasła. Dla serwera SMB przyjęto następujące dane domyślne: UŜytkownik: nmt hasło: 1234 BitTorrent Klient BitTorrent pozwala uŝytkownikowi na pobieranie danych z sieci internetowej bez pośrednictwa komputera PC. Pobieranie danych definiowane jest za pośrednictwem plików torrent (trzeba je wcześniej pobrać w komputerze) w których znajdują się informacje o plikach i sposób ich znalezienia w sieci. Ustawienie 14

15 pobierania polega na otwarciu pliku torrent z poziomu odtwarzacza widoczne w katalogach w trybie przeglądania zasobów. Preferencje klienta BitTorrent moŝna kontrolować z menu odtwarzacza nawigacja przez Usługi Sieciowe i Internetowe, skrót torrent lub z poziomu komputera PC w sieci lokalnej. W komputerze naleŝy wpisać w przeglądarce WWW adres: gdzie w miejsce <IP_adres> naleŝy wpisać IP odtwarzacza np. Zostaniemy wtedy przekierowani do głównej strony generowanej przez serwer myihome działający w odtwarzaczu, zarządzanie klienta BitTorrent moŝliwe po wybraniu skrótu torrent. Konfiguracja parametrów klienta dostępna jest w zakładce Aplikacje NMT w ustawieniach odtwarzacza. NZBGet (Usenet Klient) Klient grupy Usenet zainstalowany w odtwarzaczu NMT dostępny jest wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki WWW na komputerze sieci lokalnej. Interfejs klienta dostępny pod adresem: gdzie w miejsce <IP_adres> naleŝy wpisać IP odtwarzacza np. Domyślna nazwa uŝytkownika oraz hasło są następujące: UŜytkownik: nmt hasło: 1234 Serwer myihome Serwer myihome moŝe być uruchomiony po stronie odtwarzacza pozwalając uŝytkownikowi na udostępnienie zawartości dysku twardego komputerom PC - za pośrednictwem przeglądarki WWW. W zaleŝności od konfiguracji komputera, system Windows XP (i nowsze) wykrywają uruchomienie serwera wyświetlając odpowiednia informacje w pasku ikon obok zegara. Klikniecie w pokazana informacje otwiera okno z lista serwerów multimediów i pozwala na szybkie otwarcie strony WWW generowanej przez serwer. Aby dostać się do stron i zasobów serwera przez ręczne podanie adresu, w przeglądarce WWW na komputerze PC naleŝy wprowadzić adres: IP_adres>:8088 gdzie w miejsce < IP_adres> naleŝy wpisać IP odtwarzacza. Adres prowadzi do głównej strony generowanej przez serwer myihome działający w odtwarzaczu, dostęp do danych z dysku odtwarzacza moŝliwy jest po wybraniu skrótu media. Dalsza nawigacja przebiega analogicznie jak w menu na ekranie TV. Aktywacje serwera myihome (w zakładce Aplikacje NMT w ustawieniach) naleŝy wykonywać, gdy odtwarzacz jest podłączony do sieci LAN. Aktywacja bez sieci LAN moŝe powodować, Ŝe status serwera pozostanie nieokreślony ( startuje ). Aby dokończyć startowanie serwera naleŝy wyłączyć urządzenie, podłączyć sieć LAN/WLAN i uruchomić odtwarzacz. 15

16 Serwer UPnP Serwer UPnP pozwala na przesyłanie danych medialnych z dysku odtwarzacza do urządzeń odtwarzających innych odtwarzaczy lub komputerów PC wyposaŝonych w odpowiednie oprogramowanie. Serwer jest zgodny z UPnP AV i DLNA dla DMP. Serwer FTP Serwer standardowo pracuje na porcie 21, pod adresem IP zgodnym z adresem odtwarzacza. Przy logowaniu do serwera FTP wymagane jest podanie nazwy uŝytkownika i hasła. Domyślna nazwa uŝytkownika oraz hasło są jak niŝej: UŜytkownik: nmt hasło: 1234 Inne aplikacje Dodatkowe aplikacje rozszerzające funkcjonalność odtwarzacza tworzone są takŝe przez niezaleŝnych programistów. Więcej informacji naleŝy szukać na stronach Złącza HOST USB Odtwarzacz C200 posiada cztery zewnętrzne i jedno wewnętrzne złącze HOST USB 2.0. A200 posiada dwa złącza jedno z tyłu, jedno na przednim panelu obudowy. Do złącz moŝna podłączyć pamięci typu pendrive, czytniki kart pamięci, zewnętrzne dyski, aparaty i kamery wideo i inne podobne urządzenia które udostępniają swoje zasoby w standardowy sposób (tak jak dyski zewnętrzne). Przy podłączaniu zewnętrznych dysków twardych, w szczególności małych, o rozmiarze 2.5 naleŝy pamiętać o konieczności podłączenia dodatkowego zasilania do dysku. Zasilacz odtwarzacza nie jest przystosowany do zasilania większej ilości urządzeń. Wystarcza na wewnętrzny dysk, elektronikę, drobne urządzenia USB jak pamięci flash. Podłączenie dysku USB bez dodatkowego zasilania moŝe spowodować niestabilną prace zestawu, zewnętrzny dysk moŝe się w ogóle nie uruchomić lub moŝe zatrzymać się po kilku chwilach pracy. Przy wyłączaniu odtwarzacza, do którego podłączony jest dysk USB z własnym zasilaniem, zalecane jest takŝe wyłączenie dysku, gdyŝ zdarza się, Ŝe złącze USB moŝe przekazywać zasilanie w druga stronę: od dysku do odtwarzacza, podtrzymując prace niektórych układów. MoŜe to uniemoŝliwić powtórne włączenie odtwarzacza. Do podłączania większej ilości urządzeń moŝna stosować rozgałęźniki (HUB) USB, zalecane jest stosowanie rozgałęźników z własnym zasilaczem i opcja wspomagania zasilania podłączanych urządzeń. Do odtwarzacza moŝna podłączyć zewnętrzna klawiaturę USB. Po podłączeniu klawiatury, aby była ona dostępna w systemie, naleŝy wykonać restart urządzenia. Producent przewidział takŝe opcje bezpiecznego odłączania urządzeń USB, dostępną w menu otwieranym przyciskiem FILE MODE na pilocie. 16

17 Oprogramowanie instalacja Za prace odtwarzacza odpowiedzialne są dwa typy oprogramowania, firmware (oprogramowanie systemowe) oraz tzw. Aplikacje NMT oprogramowanie dodatkowe instalowane po podłączeniu dysku twardego. Oprogramowanie systemowe instalowane jest w wewnętrznej pamięci odtwarzacza i przy zakupie jest juŝ zainstalowane choć nie zawsze w najnowszej wersji. Oprogramowanie moŝna instalować z przenośnej pamięci USB typu pendrive lub bezpośrednio z Internetu. Aby przeprowadzić instalacje z pamięci typu pendrive, pliki instalacyjne naleŝy pobrać z Internetu i skopiować do głównego katalogu pamięci USB (po uprzednim rozpakowaniu, jeŝeli pobierana wersja została skompresowana). Najnowsze wersje oprogramowania dla poszczególnych modeli moŝna ściągnąć ze strony producenta: W wypadku instalacji z pamięci USB, instalacja firmware rozpoczyna się przez otwarcie pliku html dostarczanego wraz z oprogramowaniem. Plik ten moŝna odnaleźć w pełnym trybie przeglądania dysku USB (przycisk ALL na pilocie) i uruchomić go (otworzyć). Instalacja rozpoczyna się po naciśniecie przycisku OK podczas wyświetlania informacji o instalowanej wersji. Instalacje Aplikacji NMT wykonuje się z poziomu menu Ustawień, z zakładce Instalacja (przycisk Asystent konfiguracji NMT). Instalacje wykonuje się zazwyczaj w momencie montowania nowego dysku twardego. Instalacja moŝe być przeprowadzana w wersji pełnej wraz z formatowaniem dysku, lub w trybie uaktualniania oprogramowania. Aplikacje moŝna zainstalować tylko wtedy, gdy w odtwarzaczu zamontowany został dysk twardy (2.5 lub 3.5 ). Przy pierwszej instalacji dysk zostanie sformatowany, a wszystkie dane znajdujące się na dysku zostaną usunięte. Dyski formatowane są przez odtwarzacz zawsze w linuksowym systemie ext3. Przy instalacji z pamięci USB, na pytanie o źródło plików instalacyjnych naleŝy wybrać USB. Przy kolejnych instalacjach uaktualniających dysk nie jest formatowany i wszystkie znajdujące się na nim dane uŝytkownika zostają zachowane. Opcja pełnej instalacji jest teŝ jednak dostępna, naleŝy zatem uwaŝnie czytać opisy dostępnych opcji w poszczególnych krokach pracy Asystenta Konfiguracji. Kolejny dysk formatowanie (C200) Kiedy w odtwarzaczu zostaną zainstalowane dwa dyski twarde (2.5 oraz 3.5 w szufladzie), instalacja aplikacji NMT jest moŝliwa dla obu dysków, jednakŝe mogą one być zainstalowane tylko na jednym dysku na raz. Zalecane jest, aby aplikacje instalowane były na dysku 2.5, trwale montowanym w urządzeniu. Drugi dysk naleŝy sformatować w systemie NTFS lub EXT3. Dysk naleŝy sformatować poza odtwarzaczem, podłączając go bezpośrednio do komputera PC. System NTFS jest rozpowszechniony wśród uŝytkowników systemów Windows. 17

18 C200 obsługuje dyski NTFS w trybie tylko do odczytu (nie będzie m.in. moŝliwy zapis danych na dysku za pośrednictwem sieci LAN). NTFS jest teŝ obsługiwany najwolniej ze wszystkich obsługiwanych formatów. Zalecane jest, aby dyski dla C200 formatowane były w systemie EXT3. Więcej na ten temat moŝna znaleźć na stronach 3 Przywracanie ustawień fabrycznych W zakładce Instalacja w menu Ustawień odtwarzacza znajduje się przycisk przywracania ustawień fabrycznych odtwarzacza (Przywróć parametry fabryczne). Po przywróceniu ustawień zalecany jest pełny restart urządzenia, szczególnie w przypadku, gdy w odtwarzaczu znajduje się dysk twardy i aktywne są aplikacje NMT. Na czas restartu wszystkie aplikacje NMT są zatrzymywane i uruchamiane ponownie. Przywracanie parametrów fabrycznych powinno być wykonywanie po kaŝdej instalacji nowej wersji oprogramowania. Inne funkcje Menu ustawień napisów do filmów Podczas odtwarzania materiału filmowego z napisami (wbudowanymi lub pobieranymi z dołączonego pliku SRT, SMI itd.), dostępne jest menu konfiguracji napisów uaktywnianie przyciskiem SUBTITLE na pilocie. Kolejne opcje zmiany przełącza się przyciskami góra/dół na pilocie, przyciski prawo/lewo pozwalają na zmianę wartości parametru. Dostępne opcje to: Time offset pozwala na ręczną synchronizacje napisów z filmem, przez przesunięcie wyświetlania napisów w przód lub w tył z dokładnością do pół sekundy. Color umoŝliwia zmianę koloru czcionki i cienia uŝywanej do wyświetlania napisów. Size umoŝliwia zmianę wielkości czcionki uŝywanej do wyświetlania napisów. Position umoŝliwia ustalenie pionowej pozycji wyświetlania napisów. Track pozwala na wybór źródła napisów. Odtwarzacz pobiera napisy z plików zewnętrznych znajdujących się w katalogu z plikiem wideo (nazwy plików muszą być zgodne) oraz napisy wbudowane w pliki MKV czy M2TS. Opcja Track podaje liczbę dostępnych napisów i pozwala na wybór. Napisy pobierane z plików wyświetlane są z uŝyciem polskich czcionek, pod warunkiem ustawienia języka polskiego dla napisów w menu ustawień odtwarzacza (zakładka Preferencje). Szybka nawigacja Podczas odtwarzania filmu czy muzyki moŝliwe jest szybkie przejście do kolejnych fragmentów utworu przez uŝycie klawiszy numerycznych 1-9 na pilocie. Klawisz 1 pozwala na skok do 1/10 materiału (wg czasu trwania), klawisz 2 do 2/10 (20%) itd. 18

19 Szybkie przewijanie jest moŝliwe takŝe z uŝyciem przycisków kursora prawo-lewo, które pozwalają na przeskok o 30sek dla kaŝdego naciśnięcia przycisku. Do dokładnej nawigacji dla materiałów filmowych naleŝy uŝyć przycisku TIME SEEK. Na pasku wyświetlanym w górnej części ekranu, małe strzałki podświetlają czas odtwarzania (godzinę, minutę, sekundy). Korzystając z klawiszy kursora moŝna przesunąć czas i odtwarzać materiał od zadanego miejsca. Przełączanie zadań Przycisk SOURCE na pilocie pozwala wrócić do przeglądania plików na dysku podczas odtwarzania muzyki (z plików mp3, z radia internetowego i innych) czy przeglądania zdjęć. Po naciśnięciu przycisku pojawia się pasek aktywnych zadań. Na pasku obecny jest tryb przeglądania plików oraz uruchomione odtwarzanie muzyki czy przeglądanie zdjęć. Przełączanie zadań i moŝliwość nawigacji z muzyka w tle pozwala m.in. na uruchomienie pokazu slajdów wzbogaconych o ścieŝkę dźwiękową i inne. Kiedy uruchomione jest odtwarzanie muzyki w tle, przycisk AUDIO wyświetla pasek sterowania, który pozwala na zatrzymanie, wznowienie, czy przeskok do następnego utworu. Praca z plikami Odtwarzacz pozwala m.in. na kopiowania i kasowanie plików znajdujących się na dyskach i zasobach sieciowych. Operacje dostępne są podczas nawigacji po katalogach dysku za pośrednictwem przycisku FILEMODE. W wyświetlanym menu moŝna wybrać zaznaczenie pliku/katalogu do kopiowania, usuniecie zaznaczeń, kopiowania wcześniej zaznaczonych plików/folderów do bieŝącej lokalizacji, przesuniecie (move) zaznaczonych plików/katalogów do bieŝącej lokalizacji i usuniecie zaznaczonych plików. MoŜliwa jest teŝ zmiana nazwy wskazywanego pliku/katalogu oraz utworzenie nowego katalogu na dysku. Pliki i katalogi moŝna kopiować i przesuwać pomiędzy dowolnymi zasobami, obejmującymi wbudowany dysk, dyski sieciowe, pamięci USB. Zapis nie będzie moŝliwy jedynie na dyskach USB w formacie NTFS, który obsługiwany jest w trybie tylko do odczytu. Podczas kopiowania odtwarzacz pokazuje numer kopiowanego pliku/katalogu (wg wprowadzonej selekcji) oraz procent postępu dla danego pliku/katalogu. Po selekcji plików muzycznych moŝliwe jest utworzenie tzw. playlisty (w formacie M3U) zawierającej skróty do utworów, do szybkiego odtwarzania w wybranej sekwencji. Menu zawiera takŝe opcje bezpiecznego odłączania dysków/pamięci USB. 19

20 Dysk USB (A200) Model A200 posiada złącze PC-USB pozwalające na podłączenie odtwarzacza do komputera PC jak zwykłej obudowy dysku USB i na szybkie transfery danych (do 5 razy szybciej niŝ przez siec LAN/WLAN) W trakcie takiego połączenia odtwarzacz odłącza dysk twardy w swoim systemie i udostępnia go przez USB, pracując dalej tak jakby dysk nie był zainstalowany. Wewnętrzny dysk urządzenia jest sformatowany w linuks owym formacie EXT3. Format ten nie jest zgodny z systemem MS Windows i aby dostać się do dysku odtwarzacza naleŝy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, tzw sterowniki IFS (Installable File System). Oprogramowanie umoŝliwia przypisanie litery do dysku odtwarzacza, a przez to udostępnienie go do transferu danych na takich samych zasadach jak inne dyski zewnętrzne podłączane do komputera. 20

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009

Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009 www.humanmedia.pl Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości bez zgody firmy Human Media jest zabronione. Logo Xtreamer jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED600x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED600x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED600x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny PLAYON!DVR HD PV 76120. Szybki start. Skrócona instrukcja użytkownika. www.humanmedia.pl www.playondvr.

Odtwarzacz Multimedialny PLAYON!DVR HD PV 76120. Szybki start. Skrócona instrukcja użytkownika. www.humanmedia.pl www.playondvr. Odtwarzacz Multimedialny PLAYON!DVR HD PV 76120 Szybki start Skrócona instrukcja użytkownika www.humanmedia.pl www.playondvr.com Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Główne cechy odtwarzacza... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Egreat R6S, R200S, R300

Egreat R6S, R200S, R300 Odtwarzacze Multimedialne Egreat R6S, R200S, R300 Szybki start www.egreat.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Modele... 2 1.2. Główne cechy odtwarzaczy...2 1.3. Warunki bezpiecznego użytkowania...3

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 1 1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 2. OPIS URZĄDZENIA --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Full HD odtwarzacz multimedialny z podwójnym tunerem DVB-T. Blade DualCorder HD. instrukcja obsługi. www.evolve.com.pl

Full HD odtwarzacz multimedialny z podwójnym tunerem DVB-T. Blade DualCorder HD. instrukcja obsługi. www.evolve.com.pl Full HD odtwarzacz multimedialny z podwójnym tunerem DVB-T Blade DualCorder HD instrukcja obsługi www.evolve.com.pl 1 1. Wstęp 1.1 Uwagi 1.2.1 Zalecenia Temperatura w czasie użytkowania od +5 C do +35

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ARIVA @Link 200. Polski

Instrukcja obsługi. ARIVA @Link 200. Polski Instrukcja obsługi ARIVA @Link 200 Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK i ii iii Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji Dolby Laboratories. "Dolby" i symbol podwójnego D, to znaki towarowe Dolby Laboratories. Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 WAśNE

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu BDA_Digit ISIO S2_PL2_BDA_Digit ISIO S2(DVB30)_V3.qxd 2015-02-13 15:55 Strona 1 Instrukcja obsługi Digit ISIO S2 Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji satelitarnej

Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji satelitarnej Dekoder XS65 Twin Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji satelitarnej KK 02/15 Spis treści W skrócie 4 1.1 Cechy podstawowe 4 1.2 Zawartość zestawu 4 1.3 Przedni panel 5 1.4 Tylny panel 5 1.5

Bardziej szczegółowo

All-In-One High Definition Media Player

All-In-One High Definition Media Player All-In-One High Definition Media Player Spis treści 1. Informacja o produkcie...3 1.1 specyfikacja...3 1.2 zawartość opakowania...5 2. Skrócona instrukcja instalacji...6 2.1 Panele przód/tył...6 2.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FK-Series. Polski

Instrukcja obsługi. FK-Series. Polski Instrukcja obsługi FK-Series Polski OSTRZEśENIE!!! Odbiorniki satelitarne z serii FK-x900 umoŝliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. T650i. Polski

Instrukcja obsługi. T650i. Polski Instrukcja obsługi T650i Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ARIVA 100 cable. Polski

Instrukcja obsługi. ARIVA 100 cable. Polski Instrukcja obsługi ARIVA 100 cable Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo