Networked Media Tank. Popcorn Hour C200. Popcorn Hour A200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Networked Media Tank. Popcorn Hour C200. Popcorn Hour A200"

Transkrypt

1 Networked Media Tank Popcorn Hour C200 Popcorn Hour A200 1

2 Spis treści BEZPIECZEŃSTWO... 3 ZAŁĄCZANIE URZĄDZENIA... 3 C A PILOT URZĄDZENIA... 4 C A KLAWISZE... 4 PRZYCISKI NA PANELU ODTWARZACZA C TRYBY WIDEO... 7 MENU URZĄDZENIA... 8 ROZDZIELCZOŚCI HD... 8 ROZDZIELCZOŚCI SD... 8 USTAWIENIE JĘZYKA... 9 DOSTĘP DO ZASOBÓW LOKALNYCH... 9 USŁUGI SIECIOWE I INTERNETOWE... 9 USTAWIENIA PŁYTY DVD/BLURAY -C REGION -NAPĘD DVD REGION -NAPĘD BLURAY PAMIĘĆ DLA BDLIVE ODTWARZANIE OBRAZÓW PŁYT SERWERY MEDIÓW DYSKI SIECIOWE BEZPOŚREDNIE ADRESOWANIE ZASOBÓW W SIECI (MAPOWANIE) SERWERY UPNP AV I DLNA DEDYKOWANY SERWER MYIHOME ZASOBY UDOSTĘPNIANE PRZEZ WMP-NSS FUNKCJE PRACY W SIECI SERWER SMB (NAS) BITTORRENT NZBGET (USENET KLIENT) SERWER MYIHOME SERWER UPNP SERWER FTP INNE APLIKACJE ZŁĄCZA HOST USB OPROGRAMOWANIE INSTALACJA KOLEJNY DYSK FORMATOWANIE (C200) PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH INNE FUNKCJE MENU USTAWIEŃ NAPISÓW DO FILMÓW SZYBKA NAWIGACJA PRZEŁĄCZANIE ZADAŃ PRACA Z PLIKAMI DYSK USB (A200)

3 Bezpieczeństwo Nie blokuj Ŝadnych otworów wentylacyjnych, zapewnij prawidłowy obieg powietrza wokół urządzenia. Gniazdo zasilania powinno być umieszczone w pobliŝu urządzenia i być łatwo osiągalne. Nie rozkręcaj urządzenia moŝe być to przyczyną awarii Trzymaj z daleka od urządzenia przedmioty wytwarzające pole magnetyczne. Nie naraŝaj urządzenia na olej, benzynę, dym, wodę, wilgotność i pył. Nie dotykaj wtyczki zasilającej mokrymi rękami i nie uŝywaj uszkodzonego kabla zasilającego, co moŝe spowodować poraŝenie elektryczne. Nie upuszczaj urządzenia, gdyŝ moŝe to spowodować uszkodzenia mechaniczne. Trzymaj urządzenie z dala od źródła ciepła i ognia. Załączanie urządzenia C200 Na tyle obudowy odtwarzacza znajduje się główny wyłącznik ON/OFF, który odcina dopływ prądu do urządzenia. Włącznik na przednim panelu w zaleŝności od trybu pracy urządzenia ma 3 róŝne podświetlenia: czerwone podczas całkowitego wyłączenia urządzenia, pomarańczowe podczas trybu stand-by (działają tylko usługi sieciowe) i białe podczas całkowitego uruchomienia urządzenia. Naciśnięcie przycisku podczas całkowitego uruchomienia urządzenia wprowadza go w tryb stand-by. W celu wyłączenia urządzenia naleŝy nacisnąć przycisk na ok. 5 sekund (podświetlenie przycisku miga przez chwilę, aŝ urządzenie wyłączy się całkowicie). W analogiczny sposób działa przycisk włącznika na pilocie. A200 Urządzenie uruchamia się za pośrednictwem czerwonego przycisku na pilocie. Naciśnięcie przycisku podczas całkowitego uruchomienia urządzenia wprowadza go w tryb stand-by. W celu wyłączenia urządzenia naleŝy nacisnąć przycisk na ok. 5 sekund (podświetlenie przycisku miga przez chwilę, aŝ urządzenie wyłączy się całkowicie). Na przednim panelu urządzenia znajduję mały otwór z przyciskiem reset. Naciśnięcie przycisku i przytrzymanie przez kilka sekund spowoduje restart odtwarzacza. 3

4 Pilot Urządzenia C200 Odtwarzacz C200 jest wyposaŝony w radiowy pilot zdalnego sterowanie co pozwala na większą swobodę sterowania urządzeniem, gdyŝ pilot nie musi być skierowany w kierunku urządzenia, a nawet moŝemy znajdować się w innym pomieszczeniu niŝ odtwarzacz. Przed korzystaniem z pilota naleŝy zamontować antenę odbiorczą (znajduje się w zestawie urządzenia) w odpowiednim gnieździe z tyłu obudowy odtwarzacza. Następnie podczas pierwszego uruchamiania urządzenia naleŝy je zsynchronizować z pilotem. NaleŜy włączyć odtwarzacz, wyjąc baterie z pilota i odczekać 10 sekund po czym ponownie je włoŝyć i nacisnąć dowolnie wybrany przycisk. Urządzenie samo dostroi się do pasma uŝywanego przez pilot, moŝe to potrwać kilka sekund. Istnieje moŝliwość sterowania odtwarzacza C200 pilotem na podczerwień identycznym jak w odtwarzaczu A200. W tym celu wymagane jest zakupienie pilota wraz z czujnikiem podczerwieni IRK-200. A200 Odtwarzacz ten wykorzystuję pilota na podczerwień w kolorze srebrnym o takim samym rozmieszczeniu przycisków jak model C200. Klawisze POWER koloru czerwonego najbardziej wysunięty na górę, słuŝy do włączania, wyłączania oraz wprowadzania w stan stand-by. W celu wyłączenia naleŝy przytrzymać wciśnięty na ok. 5 sekund, a podczas włączania trybu stand-by naleŝy krótko nacisnąć. 4

5 Przycisk ten wykorzystuje się teŝ w celu restartowania oprogramowania na urządzeniu (naleŝy uŝyć równocześnie z przyciskiem ENTER lub EJECT). FILE MODE wyświetla opcje plików i folderów. SETUP otwiera menu ustawień. Podczas odtwarzania wideo pozwala na ustawianie parametrów obrazu. SUSPEND ustawianie jasności wyświetlania na panelu odtwarzacza C200. PAGE UP przemieszcza w górę oglądaną listę plików multimedialnych. Zwiększa głośność podczas odtwarzania multimediów. PAGE DOWN przemieszcza w dół oglądaną listę plików multimedialnych. Zmniejsza głośność podczas odtwarzania multimediów. TV MODE szybkie wybieranie opcji wyjścia wideo. Więcej moŝna znaleźć w opisie opcji Tryby wideo. MUTE wycisza dźwięk. EJECT otwiera tackę napędu CD/DVD/BluRay podłączonego do USB lub wbudowanego w odtwarzacz. DELETE kasuje ostatni wprowadzony znak alfanumeryczny. CAPS/NUM przełącza między trybem duŝych/małych liter oraz liter/cyfr. Alphanumeric Keypad pozwala wpisywać znaki alfanumeryczne. Podczas odtwarzania multimediów pozwala uŝytkownikowi na skok (wyraŝony w procentach) w miejsce utworu. RETURN powraca do poprzedniego ekranu menu. SOURCE powraca do ekranu z multimediami. INFO pokazuje pasek czasu podczas odtwarzania multimediów. Ponowne naciśnięcie wyświetla informacje o multimediach takie jak tytuł, format i inne. ENTER wybiera podświetlaną opcję lub odtwarza podświetlony plik multimedialny. Directional Keypad (D-Pad) strzałki pozwalające na poruszanie i podświetlanie opcji i plików multimedialnych. 5

6 A-B pozwala uŝytkownikowi na ponowne odtwarzanie samookreślonych kawałków lub scen w pliku multimedialnym. MENU skok do ekranu menu kontekstowego podczas odtwarzania. PREV skacze do wcześniejszego pliku/utworu. PLAY odtwarza wybrany plik/utwór. NEXT skacze do następnego pliku/utworu. TITLE otwiera okienko tekstowe do wpisywania URL w menu. REV przewija wstecz podczas odtwarzania multimediów. Ponowne naciśnięcie powoduje przyśpieszenie przewijania wstecz, funkcje: 2x, 4x i 8x (niektóre formaty wideo pozwalają na szybsze tryby przewijania). STOP zatrzymuje odtwarzanie i wraca do ekranu menu. FWD przewija wprzód podczas odtwarzania multimediów. Ponowne naciśnięcie powoduje przyśpieszenie przewijania wprzód, funkcje: 2x, 4x i 8x (niektóre formaty wideo pozwalają na szybsze tryby przewijania). REPEAT ustawia w opcjach odtwarzania tryb powtórzenia. ANGLE przełączanie ścieŝki wideo w określonych formatach plików (zmiana kamery). PAUSE wstrzymuje odtwarzane multimedia. SLOW zwalnia odtwarzanie multimediów. TIME SEEK wyświetla pasek czasu wybranego multimedium i pozwala na skok do określonego czasu utworu multimedialnego poprzez wpisanie przyciskami numerycznymi (00:00:00 =godzina:minuta:sekunda). ZOOM przełącza między dostępnymi opcjami wyświetlania obrazu (powiększa obraz). SUBTITLE włącza i pozwala na zmianę opcji napisów. AUDIO przełącza między dostępnymi trybami audio. MEDIA FILTERS: Video filtr wyświetlający tylko pliki wideo. Music filtr wyświetlający tylko pliki audio. Photo filtr wyświetlający tylko pliki obrazów. 6

7 All wyświetla wszystkie typy plików. Przyciski na panelu odtwarzacza C200 Po prawej stronie od wyświetlacza znajdują się przyciski umoŝliwiające obsługę urządzenia bez pilota. Okrągły przycisk nawigacji pozwala na poruszanie się po menu (góra/dół), powrót do wcześniejszego ekranu RETURN (lewo) oraz wybór źródła SOURCE (prawo). Środkowy przycisk ENTER/PLAY umoŝliwia zatwierdzanie opcji/odtwarzanie. Przycisk DIM umoŝliwia ustawienia jasności wyświetlacza na urządzeniu, a przycisk TV MODE działa w analogiczny sposób jak odpowiedni przycisk na pilocie. Tryby wideo Urządzenie generuje na wyjściach HDMI oraz komponent obraz o maksymalnej rozdzielczości 1920x180p. Na wyjściach analogowych Composite Video i S-Video obraz jest skalowany do rozmiaru PAL/NTSC. Aby w łatwy sposób zmienić parametry obrazu naleŝy nacisnąć przycisk TV MODE po czym naleŝy nacisnąć przycisk numeryczny przypisanego do odpowiedniej opcji według poniŝszego schematu: TV MODE -> 0 TV MODE -> 1 TV MODE -> 2 TV MODE -> 3 TV MODE -> 4 TV MODE -> 5 TV MODE -> 6 TV MODE -> 7 TV MODE -> 8 TV MODE -> 9 tryb automatyczny (domyślny) Component/Composite NTSC 480i Component/Composite PAL 576i brak ustawień dla tego przycisku Component 720p 60Hz Component 1080i 60Hz Component 1080p 60Hz HDMI/Component 720p 60Hz HDMI/Component 1080i 60Hz HDMI/Component 1080p 60Hz Po zmianie trybu wideo naleŝy odczekać kilka sekund na reakcję ekranu wyświetlającego. Opcję wyjścia wideo moŝna takŝe zmieniać w menu Ustawień urządzenia. Tryb automatyczny jest zalecany tylko podczas pierwszego uruchomienia zestawu audio-wideo w celu wykrycia sygnału. W odtwarzaczu A200 istnieje moŝliwość zmiany trybów wideo poprzez cykliczne naciskanie przycisku reset na obudowie (nie naleŝy przytrzymywać naciśniętego przycisku). 7

8 Menu urządzenia Sposób wyświetlania menu urządzenia zaleŝy od rozdzielczości wyjścia wideo ustawionej przez uŝytkownika. Rozdzielczości HD Podczas korzystania z wyjść HDMI lub komponent (rozdzielczości 720 lub 1080) na ekranie ujrzymy menu główne z ruchomymi ikonami. Ikony przedstawiają: Sieć Usługi sieciowe i internetowe (Web Services) Ustawienia Napęd CD/DVD/BR Dyski i pamięci USB Dysk wewnętrzny Niektóre ikony mogą być nieaktywne (czerwone przekreślone kółeczko na ikonie) w zaleŝności od konfiguracji i podłączonych urządzeń opcjonalnych. Rozdzielczości SD W rozdzielczościach PAL/NTSC/480i/576i nie występuje menu główne z ruchomymi ikonami. Menu ustawień odtwarzacza dostępne jest to naciśnięciu przycisku SETUP na pilocie. Wykorzystując przycisk SOURCE moŝemy przeglądać zasoby lokalne (napędy CD/DVD/BR, wbudowane dyski, pamięci/dyski USB i sieć lokalna) oraz usługi sieciowe i internetowe. W dalszej części instrukcji opisano działanie dla odtwarzacza, który pracuje w rozdzielczości HD (urządzenie wyświetla menu główne z ikonami). 8

9 Ustawienie języka W celu zmiany języka menu, naleŝy wejść w Ustawienia (przycisk SETUP na pilocie), po czym wybrać zakładkę Preferencji (Preferences). W dostępnych ustawieniach na pierwszej pozycji znajduje się wybór języka menu a na drugiej język dla napisów do filmu. NaleŜy wybrać odpowiadające języki i zatwierdzić ustawienia zatwierdzając przyciskiem Zapisz (Save). Dostęp do zasobów lokalnych Dostęp do określonych zasobów moŝemy uzyskać poprzez wybranie odpowiedniej ikony w menu głównym: Sieć, Napęd CD/DVD/BR, Dyski i pamięci USB oraz Dysk wewnętrzny. Przeglądając lokalizacje moŝemy wybierać pliki w celu przeglądania i odtwarzania multimediów. Podczas przeglądania katalogów moŝemy korzystać z funkcji filtracji dostępnych za pomocą kolorowych przycisków VIDEO, MUSIC, PHOTO i ALL na pilocie urządzenia. W trybie ALL (wszystkie pliki) oprócz plików multimedialnych mamy teŝ moŝliwość otwierania plików z napisami do filmów, plików txt (odczyt tekstu), plików html oraz plików torrent (dodanie do klienta pobierania plików torrent). Usługi sieciowe i internetowe Wybieramy poprzez odpowiednią ikonę w menu głównym (ikona globusa). Opcja umoŝliwia dostęp do internetowych stacji radiowych (Internet Radio), ustawień klienta plików torrent (tylko, jeśli jest zamontowany w odtwarzaczu wewnętrzny dysk), 9

10 dedykowanego serwisu MSP (Media Service Portal), portalu uŝytkowników odtwarzaczy (MSP Community) oraz portalu telewizyjnego SayaTV. Dodatkowe zakładki moŝna wpisać (wykorzystując przycisk MENU) poprzez podanie nazwy i adresu URL. Internetowe stacje radiowe UmoŜliwia dostęp do wielu tysięcy stacji nadawanych przez Internet. Stacje moŝna grupować i przeszukiwać wg gatunku (Genre), kraju (Country) oraz języka (Language). Stacje internetowe podzielone są wg jakości transmisji: do 96kbps, kbps i powyŝej 160kbps. Media Service Portal (MSP) Serwis ten pozwala na dostęp on-line do wielu usług multimedialnych, takich jak YouTube, PicasaWeb czy Flickr. Społeczność MSP Producent udostępnia narzędzia do tworzenia stron internetowych, przez co serwis ten jest w całości budowany przez uŝytkowników odtwarzaczy. MoŜna znaleźć tu skróty do stacji telewizyjnych nadawanych przez Internet, muzyki, zapowiedzi filmowych i wiele innych. Ustawienia Pozwala na ustawienia parametrów urządzenia. Aby otworzyć memu Ustawień naleŝy nacisnąć przycisk SETUP na pilocie lub otworzyć z menu głównego odtwarzacza. Ustawienia zostały pogrupowane i przydzielone do odpowiednich zakładek: 10

11 (Otwarcie zakładki następuje po uŝyciu przycisku ENTER na pilocie. Natomiast zatwierdzenie dokonanych zmian następuje po wybraniu pozycji Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu) Menu główne (Home) powrót do głównego menu odtwarzacza Preferencje (Preferences) umoŝliwia zmianę podstawowych ustawień odtwarzacza, takich jak język menu i napisów, ustawienia cykliczności odtwarzania, opóźnień i przejść dla pokazów zdjęć, czas po jakim ma się uaktywniać wygaszacz ekranu oraz blokowania dostępności strony ustawień (odblokowywanie następuje po uŝyciu klawiszy SETUP następnie PLAY na pilocie) Audio/Video umoŝliwia zmianę parametrów obrazu (rozdzielczość, częstotliwość), ustawienie proporcji ekranu, skalowania obrazu i przestrzeni kolorów. Framerate Sync pozwala na automatyczne dopasowanie częstotliwości odświeŝania obrazu, aby najlepiej pasowała do odtwarzanego materiału wideo w celu płynności odtwarzania. Opcje w dolnej części pozwalają na zmianę parametrów audio oraz włączenie dekoderów dźwięku róŝnych formatów. Opcje Analog(PCM) skutkuje konwersją sygnału audio do PCM dostępnych na cyfrowych złączach audio (2.0 lub 5.1 w zaleŝności od ustawienia opcji Surround) oraz w wersji analogowej na wyjściach stereo. Opcja RAW pozwala na przesyłanie sygnału audio w postaci cyfrowej do dalszego dekodowania na zewnętrznym urządzeniu (dekoderze najczęściej ampli tuner AVR). Gdy odtwarzacz jest podłączony do telewizora w sposób bezpośredni (bez zestawu kina domowego) zalecane jest wtedy ustawienie wszystkich opcji na Analog(PCM). Parametr DRC (Dynamic Range Control) umoŝliwia włączenie wyrównywania dynamiki dźwięku (działa wyłącznie dla dźwięku kodowanego w AC3 Dolby Digital). Sieć (Network) umoŝliwia zmianę ustawień sieciowych odtwarzacza (serwer Proxy, adresy IP) oraz ustawienia serwera czasu. Opcja Konfiguracja Ethernetu pozwala określić szybkość działania wbudowanej karty sieciowej. Dla parametru automatyczna odtwarzacz moŝe pracować z pełną prędkością w sieci 1Gbit. Dysk sieciowy (Network Share) umoŝliwia na podłączenie zasobów dyskowych dostępnych w sieci LAN (resource mapping). Aplikacje NMT (NMT Applications) ustawienia dostępne po zainstalowaniu dysku i przeprowadzeniu instalacji aplikacji NMT z zakładki instalacja (opis poniŝej). UmoŜliwia ustawienie identyfikacji sprzętu przy pracy w sieci, ustawienie hasła dostępu do serwera Samba i FTP oraz kontrolę wbudowanych serwerów UPnP, myihome, SMB, NFS, FTP oraz klienta BitTorrent i Usenet. DVD/Audio CD umoŝliwia zdefiniowanie domyślnych ustawień odtwarzania materiałów DVD/Audio CD z wbudowanego lub podłączonego pod USB czytnika płyt. W zakładce znajduje się teŝ opcja automatycznego odtwarzania płyty po włoŝeniu do napędu (opcja działa równieŝ dla płyt BluRay). Instalacja (Maintenance) umoŝliwia na uaktualnienie oprogramowania odtwarzacza oraz na przywrócenie domyślnych konfiguracji. W zakładce dostępna teŝ opcja czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki stron internetowych (przycisk FILEMODE na pilocie, pozycja Clear Cache w otwieranym menu), przydatna w przypadku problemów z działaniem stron HTML. Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej naleŝy uruchomić ponownie odtwarzacz. 11

12 Płyty DVD/BluRay -C200 Odtwarzacz Popcorn Hour C200 pracuje z napędami wbudowanymi w obudowę (podłączone złączem SATA) oraz zewnętrznymi napędami podłączonymi kablem USB. Region -napęd DVD Odtwarzacz z powodów licencyjnych moŝe podawać sygnał wideo tylko na wyjścia HDMI oraz komponent. Jeśli w starszych wersjach oprogramowania sygnał był podawany równieŝ na wyjścia kompozytowe i S-Video, producent nie daje gwarancji, Ŝe w innych wersjach oprogramowania funkcjonalność ta zostanie zachowana. W celu poprawnego odtwarzania nośników DVD konieczne jest ustawienie odpowiedniego regionu dla napędu DVD. Jeśli chcemy ustawić region napędu wewnętrznego (podłączonego złączem SATA) naleŝy włoŝyć do niego odpowiednią płytę z kodem regionalnym (w Polsce jest to kod 2). Następnie trzeba wejść w menu Ustawień i uŝywając pilota wciskać po kolei odpowiednie przyciski SLOW, 1, 6, 8, 3. Na ekranie powinno ukazać się menu z wyborem regionu do ustawienia. Region wybieramy korzystając z odpowiedniego przycisku numerycznego na pilocie. Przedstawiony sposób zmiany regionu nie działa dla napędów podłączonych przez USB. Zmiany regionu w napędach DVD mogą być wykonane zazwyczaj do 5 razy dla danego napędu, po czym kolejne zmiany nie są juŝ moŝliwe. Odtwarzacz umoŝliwia wybór regionu 0 nazywanego worldwide. Nie oznacza to, Ŝe napęd został odblokowany do czytania płyt z kaŝdego regionu. Dla regionu 0 niektóre płyty z kodem regionalnym mogą nie działać. Dla Polski naleŝy ustawić region 2. Jeśli płyty odtwarzane są bez zarzutu, nie są zalecane zmiany regionu. Region -napęd BluRay Ustawienia kodu regionu płyt BluRay są niezaleŝne od kodu regionu DVD. NaleŜy włoŝyć płytę BluRay do napędu, po czym otworzyć menu Ustawień. Wykorzystując pilot wciskać po kolei odpowiednie przyciski SLOW, 1, 6, 8, 3. W otwartym oknie wyboru naleŝy podać przyciskiem numerycznym pilota Ŝądany region (1 region A, 2 region B, 3 region C). Zmiany regionu w napędach BluRay mogą być wykonane zazwyczaj do 5 razy dla danego napędu, po czym kolejne zmiany nie są juŝ moŝliwe. PowyŜsza instrukcja działa dla napędu wbudowanego (podłączone złączem SATA), nie działa dla napędów podłączonych, przez USB. Jeśli płyty odtwarzane są bez zarzutu, nie są zalecane zmiany regionu. Pamięć dla BDLive W odtwarzaczach których jest zamontowany napęd BluRay, a nie ma wbudowanego wewnętrznego dysku twardego z aplikacjami NMT, naleŝy podłączyć pamięć USB 12

13 typu flash w celu zapewnienia pamięci podręcznej niezbędnej w celu odtwarzania interaktywnych płyt m.in. BDLive. Producent przewidział w tym celu dodatkowe gniazdo USB wewnątrz obudowy, jednak pamięć moŝna podłączyć do dowolnego portu USB. Pamięć musi mieć min. 2 GB wolnego miejsca i być sformatowana w systemie plików FAT32. Gdy uŝytkownik podłączył kilka pamięci, odtwarzacz sam decyduje, która będzie pełnić rolę bufora. Odtwarzanie obrazów płyt Urządzenie pozwala na odtwarzanie obrazów płyt DVD lub BluRay w formacie ISO. Obraz płyty musi być wcześniej przygotowany odpowiednim do tego programem np. anydvd. Odtwarzacz pozwala równieŝ na odtwarzanie kopii plików z płyty DVD lub BluRay. Serwery mediów Dyski sieciowe W liście zasobów sieciowych znajduje się funkcja Network Browser, zdefiniowane skróty sieciowe oraz lista dostępnych serwerów typu WMP-NSS, myihome, UPnP i innych. Funkcja Network Browser pozwala na dostęp do dysków widocznych w sieci lokalnej. Nawigacja odbywa się z wykorzystaniem serwerów NFS lub przez grupy robocze. Dostęp jest moŝliwy tylko jeśli zasoby sieciowe nie są zabezpieczone hasłem. W przypadku zasobów zabezpieczonych wymaganie jest bezpośrednie adresowanie (mapowanie) opisane poniŝej. Bezpośrednie adresowanie zasobów w sieci (mapowanie) Urządzenia pozwala na dostęp do zasobów sieci lokalnej, udostępnianych przez komputery z systemem Windows oraz serwery SAMBA(SMB), NFS. Skróty do zasobów definiuje się w menu Ustawień w zakładce Dysk sieciowy. NaleŜy podać nazwę serwera, adres oraz opcjonalnie nazwę uŝytkownika i hasło. W znajdywaniu zasobów SMB pomaga opcja Przeglądaj. Jednak dla serwerów NFS adres musi zostać wpisany przez uŝytkownika w formacie: nfs://<ip_adres>:/folder lub nfstcp://<ip_adres>:/folder dla połączeni TCP zamiast UDP. Stworzone skróty są widoczne w liście zasobów sieciowych. Serwery UPnP AV i DLNA Urządzenie wykrywa automatycznie aktywne serwery w sieci lokalnej typu UPnP AV oraz DLNA i wyświetla je na liście zasobów sieciowych. Nie wymaga to Ŝadnych dodatkowych konfiguracji przez uŝytkownika. 13

14 Dedykowany serwer myihome Producent oprogramowania umoŝliwia alternatywny sposób udostępniania zasobów multimedialnych komputera przez wykorzystanie oprogramowania myihome. Komunikacja ta bazuje na protokole HTML. Potrzebne oprogramowanie dla komputera PC naleŝy pobrać i zainstalować ze strony Odtwarzacz wykrywa dedykowany serwer automatycznie i zasoby są dostępne z menu głównego. Zasoby udostępniane przez WMP-NSS MS Windows Media Player standardowo instalowany w systemach MS Windows moŝe udostępniać zasoby przez Windows Media Player Network Sharing Service. Komputery z WMP-NSS mają moŝliwość udostępniania swoich zasobów dla odtwarzacza NMT po wykonaniu autoryzacji. Preferencje autoryzacji oraz kontroli dostępu do zasobów komputera znajdują się w ustawieniach WMP: Opcje (Options) - > Biblioteki (Library) -> Konfiguracja udostępniania (Configure Sharing) W otworzonym oknie ukazują się urządzenia które zabiegają o dostęp do zasobów. WMP moŝe autoryzować lub odrzucać poszczególne urządzenia do zasobów. Funkcje pracy w sieci W celu podłączenia się do odtwarzacza z sieci lokalnej waŝnym parametrem jest adres IP odtwarzacza. MoŜna go znaleźć w menu Ustawień w zakładce Sieć. Funkcje pracy w sieci są obsługiwane przez Aplikacje NMT zainstalowane w odtwarzaczu. Aplikacje te moŝna zainstalować tylko jeśli odtwarzacz ma podłączony wewnętrzny dysk. Zarządza się nimi w menu Ustawień zakładka Aplikacje NMT. Serwer SMB (NAS) Serwer SMB (SAMBA) umoŝliwia dostęp do dysków odtwarzacza komputerom w sieci lokalnej. Urządzenie C200 udostępnia zarówno dyski wewnętrzne jak i dyski/pamięci podłączone przez USB. W celu połączenia się z odtwarzaczem z poziomu komputera naleŝy podać nazwę odtwarzacza lub adres IP jako źródło plików. W Eksploratorze Plików Windows wywołanie moŝe wyglądać następująco: \\PCH- C200 lub \\ Podczas dostępu do zasobów wymagane moŝe być podanie nazwy uŝytkownika i hasła. Dla serwera SMB przyjęto następujące dane domyślne: UŜytkownik: nmt hasło: 1234 BitTorrent Klient BitTorrent pozwala uŝytkownikowi na pobieranie danych z sieci internetowej bez pośrednictwa komputera PC. Pobieranie danych definiowane jest za pośrednictwem plików torrent (trzeba je wcześniej pobrać w komputerze) w których znajdują się informacje o plikach i sposób ich znalezienia w sieci. Ustawienie 14

15 pobierania polega na otwarciu pliku torrent z poziomu odtwarzacza widoczne w katalogach w trybie przeglądania zasobów. Preferencje klienta BitTorrent moŝna kontrolować z menu odtwarzacza nawigacja przez Usługi Sieciowe i Internetowe, skrót torrent lub z poziomu komputera PC w sieci lokalnej. W komputerze naleŝy wpisać w przeglądarce WWW adres: gdzie w miejsce <IP_adres> naleŝy wpisać IP odtwarzacza np. Zostaniemy wtedy przekierowani do głównej strony generowanej przez serwer myihome działający w odtwarzaczu, zarządzanie klienta BitTorrent moŝliwe po wybraniu skrótu torrent. Konfiguracja parametrów klienta dostępna jest w zakładce Aplikacje NMT w ustawieniach odtwarzacza. NZBGet (Usenet Klient) Klient grupy Usenet zainstalowany w odtwarzaczu NMT dostępny jest wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki WWW na komputerze sieci lokalnej. Interfejs klienta dostępny pod adresem: gdzie w miejsce <IP_adres> naleŝy wpisać IP odtwarzacza np. Domyślna nazwa uŝytkownika oraz hasło są następujące: UŜytkownik: nmt hasło: 1234 Serwer myihome Serwer myihome moŝe być uruchomiony po stronie odtwarzacza pozwalając uŝytkownikowi na udostępnienie zawartości dysku twardego komputerom PC - za pośrednictwem przeglądarki WWW. W zaleŝności od konfiguracji komputera, system Windows XP (i nowsze) wykrywają uruchomienie serwera wyświetlając odpowiednia informacje w pasku ikon obok zegara. Klikniecie w pokazana informacje otwiera okno z lista serwerów multimediów i pozwala na szybkie otwarcie strony WWW generowanej przez serwer. Aby dostać się do stron i zasobów serwera przez ręczne podanie adresu, w przeglądarce WWW na komputerze PC naleŝy wprowadzić adres: IP_adres>:8088 gdzie w miejsce < IP_adres> naleŝy wpisać IP odtwarzacza. Adres prowadzi do głównej strony generowanej przez serwer myihome działający w odtwarzaczu, dostęp do danych z dysku odtwarzacza moŝliwy jest po wybraniu skrótu media. Dalsza nawigacja przebiega analogicznie jak w menu na ekranie TV. Aktywacje serwera myihome (w zakładce Aplikacje NMT w ustawieniach) naleŝy wykonywać, gdy odtwarzacz jest podłączony do sieci LAN. Aktywacja bez sieci LAN moŝe powodować, Ŝe status serwera pozostanie nieokreślony ( startuje ). Aby dokończyć startowanie serwera naleŝy wyłączyć urządzenie, podłączyć sieć LAN/WLAN i uruchomić odtwarzacz. 15

16 Serwer UPnP Serwer UPnP pozwala na przesyłanie danych medialnych z dysku odtwarzacza do urządzeń odtwarzających innych odtwarzaczy lub komputerów PC wyposaŝonych w odpowiednie oprogramowanie. Serwer jest zgodny z UPnP AV i DLNA dla DMP. Serwer FTP Serwer standardowo pracuje na porcie 21, pod adresem IP zgodnym z adresem odtwarzacza. Przy logowaniu do serwera FTP wymagane jest podanie nazwy uŝytkownika i hasła. Domyślna nazwa uŝytkownika oraz hasło są jak niŝej: UŜytkownik: nmt hasło: 1234 Inne aplikacje Dodatkowe aplikacje rozszerzające funkcjonalność odtwarzacza tworzone są takŝe przez niezaleŝnych programistów. Więcej informacji naleŝy szukać na stronach Złącza HOST USB Odtwarzacz C200 posiada cztery zewnętrzne i jedno wewnętrzne złącze HOST USB 2.0. A200 posiada dwa złącza jedno z tyłu, jedno na przednim panelu obudowy. Do złącz moŝna podłączyć pamięci typu pendrive, czytniki kart pamięci, zewnętrzne dyski, aparaty i kamery wideo i inne podobne urządzenia które udostępniają swoje zasoby w standardowy sposób (tak jak dyski zewnętrzne). Przy podłączaniu zewnętrznych dysków twardych, w szczególności małych, o rozmiarze 2.5 naleŝy pamiętać o konieczności podłączenia dodatkowego zasilania do dysku. Zasilacz odtwarzacza nie jest przystosowany do zasilania większej ilości urządzeń. Wystarcza na wewnętrzny dysk, elektronikę, drobne urządzenia USB jak pamięci flash. Podłączenie dysku USB bez dodatkowego zasilania moŝe spowodować niestabilną prace zestawu, zewnętrzny dysk moŝe się w ogóle nie uruchomić lub moŝe zatrzymać się po kilku chwilach pracy. Przy wyłączaniu odtwarzacza, do którego podłączony jest dysk USB z własnym zasilaniem, zalecane jest takŝe wyłączenie dysku, gdyŝ zdarza się, Ŝe złącze USB moŝe przekazywać zasilanie w druga stronę: od dysku do odtwarzacza, podtrzymując prace niektórych układów. MoŜe to uniemoŝliwić powtórne włączenie odtwarzacza. Do podłączania większej ilości urządzeń moŝna stosować rozgałęźniki (HUB) USB, zalecane jest stosowanie rozgałęźników z własnym zasilaczem i opcja wspomagania zasilania podłączanych urządzeń. Do odtwarzacza moŝna podłączyć zewnętrzna klawiaturę USB. Po podłączeniu klawiatury, aby była ona dostępna w systemie, naleŝy wykonać restart urządzenia. Producent przewidział takŝe opcje bezpiecznego odłączania urządzeń USB, dostępną w menu otwieranym przyciskiem FILE MODE na pilocie. 16

17 Oprogramowanie instalacja Za prace odtwarzacza odpowiedzialne są dwa typy oprogramowania, firmware (oprogramowanie systemowe) oraz tzw. Aplikacje NMT oprogramowanie dodatkowe instalowane po podłączeniu dysku twardego. Oprogramowanie systemowe instalowane jest w wewnętrznej pamięci odtwarzacza i przy zakupie jest juŝ zainstalowane choć nie zawsze w najnowszej wersji. Oprogramowanie moŝna instalować z przenośnej pamięci USB typu pendrive lub bezpośrednio z Internetu. Aby przeprowadzić instalacje z pamięci typu pendrive, pliki instalacyjne naleŝy pobrać z Internetu i skopiować do głównego katalogu pamięci USB (po uprzednim rozpakowaniu, jeŝeli pobierana wersja została skompresowana). Najnowsze wersje oprogramowania dla poszczególnych modeli moŝna ściągnąć ze strony producenta: W wypadku instalacji z pamięci USB, instalacja firmware rozpoczyna się przez otwarcie pliku html dostarczanego wraz z oprogramowaniem. Plik ten moŝna odnaleźć w pełnym trybie przeglądania dysku USB (przycisk ALL na pilocie) i uruchomić go (otworzyć). Instalacja rozpoczyna się po naciśniecie przycisku OK podczas wyświetlania informacji o instalowanej wersji. Instalacje Aplikacji NMT wykonuje się z poziomu menu Ustawień, z zakładce Instalacja (przycisk Asystent konfiguracji NMT). Instalacje wykonuje się zazwyczaj w momencie montowania nowego dysku twardego. Instalacja moŝe być przeprowadzana w wersji pełnej wraz z formatowaniem dysku, lub w trybie uaktualniania oprogramowania. Aplikacje moŝna zainstalować tylko wtedy, gdy w odtwarzaczu zamontowany został dysk twardy (2.5 lub 3.5 ). Przy pierwszej instalacji dysk zostanie sformatowany, a wszystkie dane znajdujące się na dysku zostaną usunięte. Dyski formatowane są przez odtwarzacz zawsze w linuksowym systemie ext3. Przy instalacji z pamięci USB, na pytanie o źródło plików instalacyjnych naleŝy wybrać USB. Przy kolejnych instalacjach uaktualniających dysk nie jest formatowany i wszystkie znajdujące się na nim dane uŝytkownika zostają zachowane. Opcja pełnej instalacji jest teŝ jednak dostępna, naleŝy zatem uwaŝnie czytać opisy dostępnych opcji w poszczególnych krokach pracy Asystenta Konfiguracji. Kolejny dysk formatowanie (C200) Kiedy w odtwarzaczu zostaną zainstalowane dwa dyski twarde (2.5 oraz 3.5 w szufladzie), instalacja aplikacji NMT jest moŝliwa dla obu dysków, jednakŝe mogą one być zainstalowane tylko na jednym dysku na raz. Zalecane jest, aby aplikacje instalowane były na dysku 2.5, trwale montowanym w urządzeniu. Drugi dysk naleŝy sformatować w systemie NTFS lub EXT3. Dysk naleŝy sformatować poza odtwarzaczem, podłączając go bezpośrednio do komputera PC. System NTFS jest rozpowszechniony wśród uŝytkowników systemów Windows. 17

18 C200 obsługuje dyski NTFS w trybie tylko do odczytu (nie będzie m.in. moŝliwy zapis danych na dysku za pośrednictwem sieci LAN). NTFS jest teŝ obsługiwany najwolniej ze wszystkich obsługiwanych formatów. Zalecane jest, aby dyski dla C200 formatowane były w systemie EXT3. Więcej na ten temat moŝna znaleźć na stronach 3 Przywracanie ustawień fabrycznych W zakładce Instalacja w menu Ustawień odtwarzacza znajduje się przycisk przywracania ustawień fabrycznych odtwarzacza (Przywróć parametry fabryczne). Po przywróceniu ustawień zalecany jest pełny restart urządzenia, szczególnie w przypadku, gdy w odtwarzaczu znajduje się dysk twardy i aktywne są aplikacje NMT. Na czas restartu wszystkie aplikacje NMT są zatrzymywane i uruchamiane ponownie. Przywracanie parametrów fabrycznych powinno być wykonywanie po kaŝdej instalacji nowej wersji oprogramowania. Inne funkcje Menu ustawień napisów do filmów Podczas odtwarzania materiału filmowego z napisami (wbudowanymi lub pobieranymi z dołączonego pliku SRT, SMI itd.), dostępne jest menu konfiguracji napisów uaktywnianie przyciskiem SUBTITLE na pilocie. Kolejne opcje zmiany przełącza się przyciskami góra/dół na pilocie, przyciski prawo/lewo pozwalają na zmianę wartości parametru. Dostępne opcje to: Time offset pozwala na ręczną synchronizacje napisów z filmem, przez przesunięcie wyświetlania napisów w przód lub w tył z dokładnością do pół sekundy. Color umoŝliwia zmianę koloru czcionki i cienia uŝywanej do wyświetlania napisów. Size umoŝliwia zmianę wielkości czcionki uŝywanej do wyświetlania napisów. Position umoŝliwia ustalenie pionowej pozycji wyświetlania napisów. Track pozwala na wybór źródła napisów. Odtwarzacz pobiera napisy z plików zewnętrznych znajdujących się w katalogu z plikiem wideo (nazwy plików muszą być zgodne) oraz napisy wbudowane w pliki MKV czy M2TS. Opcja Track podaje liczbę dostępnych napisów i pozwala na wybór. Napisy pobierane z plików wyświetlane są z uŝyciem polskich czcionek, pod warunkiem ustawienia języka polskiego dla napisów w menu ustawień odtwarzacza (zakładka Preferencje). Szybka nawigacja Podczas odtwarzania filmu czy muzyki moŝliwe jest szybkie przejście do kolejnych fragmentów utworu przez uŝycie klawiszy numerycznych 1-9 na pilocie. Klawisz 1 pozwala na skok do 1/10 materiału (wg czasu trwania), klawisz 2 do 2/10 (20%) itd. 18

19 Szybkie przewijanie jest moŝliwe takŝe z uŝyciem przycisków kursora prawo-lewo, które pozwalają na przeskok o 30sek dla kaŝdego naciśnięcia przycisku. Do dokładnej nawigacji dla materiałów filmowych naleŝy uŝyć przycisku TIME SEEK. Na pasku wyświetlanym w górnej części ekranu, małe strzałki podświetlają czas odtwarzania (godzinę, minutę, sekundy). Korzystając z klawiszy kursora moŝna przesunąć czas i odtwarzać materiał od zadanego miejsca. Przełączanie zadań Przycisk SOURCE na pilocie pozwala wrócić do przeglądania plików na dysku podczas odtwarzania muzyki (z plików mp3, z radia internetowego i innych) czy przeglądania zdjęć. Po naciśnięciu przycisku pojawia się pasek aktywnych zadań. Na pasku obecny jest tryb przeglądania plików oraz uruchomione odtwarzanie muzyki czy przeglądanie zdjęć. Przełączanie zadań i moŝliwość nawigacji z muzyka w tle pozwala m.in. na uruchomienie pokazu slajdów wzbogaconych o ścieŝkę dźwiękową i inne. Kiedy uruchomione jest odtwarzanie muzyki w tle, przycisk AUDIO wyświetla pasek sterowania, który pozwala na zatrzymanie, wznowienie, czy przeskok do następnego utworu. Praca z plikami Odtwarzacz pozwala m.in. na kopiowania i kasowanie plików znajdujących się na dyskach i zasobach sieciowych. Operacje dostępne są podczas nawigacji po katalogach dysku za pośrednictwem przycisku FILEMODE. W wyświetlanym menu moŝna wybrać zaznaczenie pliku/katalogu do kopiowania, usuniecie zaznaczeń, kopiowania wcześniej zaznaczonych plików/folderów do bieŝącej lokalizacji, przesuniecie (move) zaznaczonych plików/katalogów do bieŝącej lokalizacji i usuniecie zaznaczonych plików. MoŜliwa jest teŝ zmiana nazwy wskazywanego pliku/katalogu oraz utworzenie nowego katalogu na dysku. Pliki i katalogi moŝna kopiować i przesuwać pomiędzy dowolnymi zasobami, obejmującymi wbudowany dysk, dyski sieciowe, pamięci USB. Zapis nie będzie moŝliwy jedynie na dyskach USB w formacie NTFS, który obsługiwany jest w trybie tylko do odczytu. Podczas kopiowania odtwarzacz pokazuje numer kopiowanego pliku/katalogu (wg wprowadzonej selekcji) oraz procent postępu dla danego pliku/katalogu. Po selekcji plików muzycznych moŝliwe jest utworzenie tzw. playlisty (w formacie M3U) zawierającej skróty do utworów, do szybkiego odtwarzania w wybranej sekwencji. Menu zawiera takŝe opcje bezpiecznego odłączania dysków/pamięci USB. 19

20 Dysk USB (A200) Model A200 posiada złącze PC-USB pozwalające na podłączenie odtwarzacza do komputera PC jak zwykłej obudowy dysku USB i na szybkie transfery danych (do 5 razy szybciej niŝ przez siec LAN/WLAN) W trakcie takiego połączenia odtwarzacz odłącza dysk twardy w swoim systemie i udostępnia go przez USB, pracując dalej tak jakby dysk nie był zainstalowany. Wewnętrzny dysk urządzenia jest sformatowany w linuks owym formacie EXT3. Format ten nie jest zgodny z systemem MS Windows i aby dostać się do dysku odtwarzacza naleŝy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, tzw sterowniki IFS (Installable File System). Oprogramowanie umoŝliwia przypisanie litery do dysku odtwarzacza, a przez to udostępnienie go do transferu danych na takich samych zasadach jak inne dyski zewnętrzne podłączane do komputera. 20

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz multimedialny. Networked Media Tank. Skrócona instrukcja Szybki start

Sieciowy odtwarzacz multimedialny. Networked Media Tank. Skrócona instrukcja Szybki start Popcorn Hour A200/A210 Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja www.humanmedia.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. Wersja...1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania...1

Bardziej szczegółowo

EGreat M34A Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja Szybki start

EGreat M34A Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja Szybki start EGreat M34A Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja www.humanmedia.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

NMT Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja Szybki start

NMT Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja Szybki start NMT Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja www.humanmedia.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Szybkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

NMT Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja Szybki start

NMT Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja Szybki start NMT Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja Szybki start www.humanmedia.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Możliwości odtwarzaczy Hyundai MBox. Sprzedaż odtwarzaczy multimedialnych na świecie. (w tyś. szt.)

Możliwości odtwarzaczy Hyundai MBox. Sprzedaż odtwarzaczy multimedialnych na świecie. (w tyś. szt.) Możliwości odtwarzaczy Hyundai Sprzedaż odtwarzaczy multimedialnych na świecie (w tyś. szt.) (dane na rok 2010 i następne opierają się na analizie rynku przeprowadzonej przez analityków firmy Hyundai)

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

SCART COMPOSITE COMPONENT

SCART COMPOSITE COMPONENT 1 1. Podłączenie Anteny Kabel od naszej Anteny Satelitarnej należy podłączyd do gniazda które mieści się na tylniej części Tunera opisanego LNB IN 2. Podłączenie TV Telewizor podłączamy przez złączę HDMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

IcyBox MP309HW Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja Szybki start

IcyBox MP309HW Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja Szybki start Sieciowy odtwarzacz multimedialny Networked Media Tank Skrócona instrukcja www.humanmedia.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Szybkie ustawianie

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2.

Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2. Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2. Program słuŝy do obsługi dysku twardego w tunerze Interstar 9000 PVR. UmoŜliwia: a) odtwarzanie nagranych audycji b) edycje audycji (zmiana nazwy, wycięcie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Media Center with LAN. Niniejsze urządzenie jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym obsługującym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Media Bank ME-747AP 1

Media Bank ME-747AP 1 Media Bank ME-747AP 1 1. Wprowadzenie 1. Instrukcja bezpieczeństwa 1. Zawsze odłącz zasilanie zanim podłączysz twardy dysk 2. Podłączenie zbyt dużego napięcia spowoduje uszkodzenie urządzenia oraz utratę

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Produkt jest zgodny z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń audiowideo UPnP oraz Intel Network MediaProduct. Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Z naszej strony moŝna pobrać oprogramowanie słuŝące do aktualizacji urządzenia. Składa się ono z 4 plików: Środowiska JAVA j2re.zip Programu SmartReader_Bear_OTC_Europe_Vxxx.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny Odtwarzacz multimedialny Measy B4A Instrukcja obsługi Ogólny schemat Measy B4A to odtwarzacz multimedialny wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada dwa porty USB i jeden mini USB, wyjście AV, port Ethernet,

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny MeLE M9

Odtwarzacz multimedialny MeLE M9 Odtwarzacz multimedialny MeLE M9 Instrukcja obsługi www.melepolska.pl 1 Ogólny schemat urządzenia MeLEM9 to rozbudowany odtwarzacz multimedialny, wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada m.in. łączność

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera GoPro HD HERO Firmware Update v02.05.11

Kamera GoPro HD HERO Firmware Update v02.05.11 Kamera GoPro HD HERO Firmware Update v02.05.11 Przygotowanie kamery: 1. Wyciągnij kamerę z obudowy wodoszczelnej i włącz ją. 2. ustaw tryb video na r1, r2, r3 lub r5. Dzięki temu po instalacji nowej wersji

Bardziej szczegółowo