Regulamin świadczenia usług informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług informatycznych"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług informatycznych 1. Definicja pojęć 1. GETRON firma GETRON Przemysław Nogaj działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka pod numerem /06, pod adresem: ul. Grunwaldzka 1, GŁUCHOŁAZY 2. KLIENT podmiot gospodarczy na rzecz którego GETRON świadczy usługi. 3. PARTNER podmiot gospodarczy lub osoba prywatna świadcząca usługi zlecone przez GETRON. 4. CENNIK cennik produktów i usług firmy GETRON Przemysław Nogaj. 5. SLA (Service Level Agreement) - umowa utrzymania i rozwój stemu informatycznego Klienta zgodnie z określonymi w umowie parametrami dotyczącymi czasu reakcji i sposobu przyjmowania zgłoszeń 6. SERWER WIRTUALNY usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie ze specyfikacją usługi zawartą w Umowie. Do korzystania z usługi serwera niezbędne jest posiadanie podłączonego do internetu komputera. 7. SERWER DEDYKOWANY usługa polegająca na oddaniu do dyspozycji Klienta fizycznego serwera sprzętowego. 8. OKRES ABONAMENTOWY maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie usługi opisanej w specyfikacji LIMIT TRANSFERU określony w Umowie, możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu abonamentowego, limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi. Do transferu zliczane są m.in. dane pobrane z serwera WWW, nagłówki protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 i inne usługi uruchomione na potrzeby Klienta DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI widzialność usług serwera na pierwszym routerze poza siecią dostawcy usług, z którego zasobów korzysta firma GETRON. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu. W czas dostępności usługi nie są wliczane awarie poza siecią usługodawcy, a skutujące fizyczną niedostępnością usługi. 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług przez GETRON wobec Klientów. Jeśli umowy zawarte z Klientem i szczegółowe regulaminy poszczególnych usług nie stanowią inaczej zastosowanie ma niniejszy regulamin. 2. Wszelkie usługi domyślnie świadczone są w godzinach 08:00-16: GETRON gwarantuje profesjonale wykonywanie świadczonych usług. 4. GETRON udostępnia następujące standardowe kanały kontaktowe Panel Klienta: (dane dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego Klienta) Adres wsparcia technicznego: Telefon alarmowy (wyłącznie na wypadek awarii): Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie zgłoszenia, zlecenia i zamówienia składane drogą elektroniczną są formalnym zleceniem wykonania prac przez GETRON. 6. Klient zobowiązany jest do wyznaczenia osoby lub grupy osób uprawnionych do kontaktów z firmą GETRON, w szczególności do zlecania prac. Klient zobowiązany jest do wyszczególnienia adresów , numerów telefonów oraz nazw kont w systemie getron.pl z których mogą nastąpić zgłoszenia od uprawnionych osób. Zgłoszenia i zamówienia nie pochodzące od osób upoważnionych przez Klienta, lub z adresu /numeru telefonu nie znajdującego się na wykazie nie będą realizowane. Zgłoszenia i zamówienia pochodzące z kont zautoryzowanych są równoważne ze zleceniami pochodzącymi bezpośrednio od Klienta 7. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przestoju systemów informatycznych, utraty danych lub każdych innych strat wynikających z nieosiągniętych dochodów. 8. Natychmiastowa obsługa klientów w zakresie doraźnych i nie zamówionych skutecznie wcześniej prac mogą nie być dostępne w przypadku znacznego obciążenia pracowników firmy GETRON. 9. Świadczone przez GETRON usługi informatyczne realizowane są za stałą stawką godzinową określoną jako Inne usługi informatyczne w Cenniku, obciążając Klienta za każdą faktycznie rozpoczętą godzinę pracy. 10. GETRON pobiera opłatę za dojazd do Klienta za każdy rozpoczęty kilometr zgodnie z obowiązującym Cennikiem z aktualną stawką. 11. W przypadku niezapewnienia przez Kliena w wyznaczonym miejscu i czasie odpowiednich środków technicznych i/lub logistycznych koniecznych do realizacji usługi, usługę traktuje się

2 jako zrealizowaną i pozytywnie odebraną przez klienta. 12. Pracownik firmy GETRON ma obowiązek rozpocząć świadczenie usługi w miejscu i czasie wyznaczonym w umowie. 13. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od GETRON i wynikających z niewywiązania (lub niewłaściwego wywiązania) się z postanowień umowy przez Klienta lub podmioty realizujące na jego rzecz czynności przygotowawcze do realizacji usługi przez GETRON, a opóźniających rozpoczęcie świadczenia usługi wymagającej obecności pracownika firmy GETRON poza siedzibą firmy lub odpłatnej alokacji przez GETRON zasobów na czas świadczenia usługi, GETRON ma prawo zwiększyć kwotę obciążenia Klienta za realizację usługi o iloczyn czasu oczekiwania na zapewnienie odpowiednich warunków realizacji usługi i kwoty określonej jako "Inne usługi informatyczne" w aktualnie obowiązującym cenniku i/lub jako iloczyn ilości rozpoczętych godzin oczekiwania i stawki za godzinę allokacji zasobów niezbędnych do realizacji usługi. 14. Tam gdzie niniejszy regulamin lub szczegółowa umowa nie stanowi inaczej, GETRON świadczy usługi na ogólnych zasadach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Bezpieczeństwo 1. GETRON gwarantuje poufność przekazywanych przez Klienta danych i informacji w zakresie możliwym do realizacji dostępnymi środkami technicznymi. 2. GETRON zobowiązuje się do nieprzekazywania danych dotyczących Klienta podmiotom trzecim, o ile nie jest to wymagane do poprawnego świadczenia usługi na rzecz Klienta. 3. Wszelkie krytyczne dane dotyczące Klientów przechowywane są wyłącznie w postaci zakodowanej, dostęp do nich posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i Partnerzy firmy GETRON. 4. GETRON nie odpowiada w żadnym zakresie za straty powstałe w wyniku z ujawnienia identyfikatorów lub haseł przez Klienta lub osoby trzecie, o ile osoby te nie sąpracownikami lub nie realizują usług na rzecz GETRON w charakterze podwykonawców. 3. Obowiązek przestrzegania prawa 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z produktów i usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób ich wykorzystania przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia produkty lub usługi. 2. Zabrania się wykorzystywania usług do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne. 3. W przypadku uzyskania przez GETRON informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, GETRON ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej. 4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta, GETRON ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, zablokować świadczoną usługę, lub rozwiązać umowę z Klientem bez prawa do zwrotu abonamentu za pozostały okres abonamentowy.. 5. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej. 4. Zamówienia usług 1. Zamówienia usług przyjmowane są drogą elektroniczną lub pisemnie. 2. Zamówienia usług mogą być przyjmowane lub odrzucane w terminie 14 dni dla klientów nie posiadających umowy SLA. Dla klientów posiadających umowy SLA czas reakcji określony jest w umowie. 3. Zamówienia o czasie trwania nie przekraczającym jednej roboczogodziny nie wymagają potwierdzenia przez GETRON, o ile zostaną wykonane w dniu zgłoszenia przez Klienta. 4. W przypadku zleceń o przewidywanym czasie trwania dłuższym niż jedna roboczogodzina GETRON przesyła do Klienta informację o przewidywanym czasie realizacji zadania i planowanym terminie zakończenia jego realizacji. Zamówienie traktuje się w takim przypadku jako skutecznie złożone po akceptacji przez Klienta (w formie pisemnej bądź elektronicznej) harmonogramu/wyceny dostarczonego przez GETRON. 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od ustalonego w zleceniu terminu rozpoczęcia prac, nie wcześniej jendak, niż od chwili dostarczenia przez Klienta akceptacji harmonogramu. 6. Każde zgłoszone zamówienie ma przypisany unikalny numer OID. Numer OID nadawany jest przez system w chwili przyjęcia przez GETORN zamówienia. Klient jest zobowiązany do

3 posługiwania się numerem OID w kontaktach z GETRON. 7. W ramach jednego zgłoszenia należy precyzować jeden logiczny problem. 8. Zamówienie usługi lub licencji jest równoważne z: Akceptacją "Regulaminu świadczenia usług firmy GETRON, oraz aktualnego "Cennika produktów i usług". Zgodą Klienta na akceptowanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 9. Za wszelkie niejasności, nieprecyzyjne definicje, opisy i dyspozycje skutkujące wykonaniem usługi niezgodnie z intencjami Klienta odpowiedzialność w szczególności materialną ponosi Klient. 10. W przypadku konieczności uszczegółowienia specyfikacji wynikającej z nieścisłości projektowych, GETRON ma prawo uzyskać od Zamawiającego brakujące informacje lub parametry niezbędne do prawidłowego wykonania zmiany w systemie informatycznym. Czas od chwili zgłoszenia potrzeby uzupełnienia informacji przez Klienta do chwili przekazania brakujących informacji do GETRON nie jest liczony jako czas realizacji usługi, jeśli dalsza praca nad zleceniem nie jest możliwa. 11. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Klienta do zatwierdzonego zamówienia wymagają akceptacji przedstawionego przez GETRON harmonogramu i wyceny zaktualizowanego o porponowane zmiany. Do czasu zatwierdzenia przez Klienta nowego harmonogramu i wyceny prace realizowane są zgodnie z obowiązującymi ustaleniami. 12. Po wykonaniu usługi, dostarczeniu produktu lub licencji Klient zostanie obciążony zgodnie z cennikiem lub kosztorysem przedstawionym w potwierdzeniu zamówienia usługi. 13. Złożenie zamówienia powoduje zachowanie danych dotyczących Klienta oraz zamówienia w bazie danych zarządzanej przez GETRON w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia obsługi posprzedażowej. Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji technicznych lub handlowych dotyczących zamawianego produktu/licencji, usługi lub działalności GETRON w formie elektronicznej na podane adresy poczty elektronicznej. 14. Anulowanie złożonego zamówienia przez Zamawiającego możliwe jest poprzez wysłanie na adres stosownego oświadczenia z podaniem poprawnego numeru OID.. Zamówienia dla których przewidzianą formą płatności jest przedpłata mogą być anulowane w każdym momencie przed dokonaniem płatności. W pozostałych przypadkach, jeżeli stosowna umowa nie stanowi inaczej, anulowanie zamówienia możliwe jest na warunkach przewidzianych przez prawo. 15. W przypadku opóźnienia płatności za zamówione produkty i/lub usługi, dostęp do nich zostanie zablokowany w ciągu 21 dni od daty płatności. W przypadku, gdy przedmiotem zlecenia jest adaptacja lub modernizacja większego systemu, blokadzie podlega cały system lub moduł, w obrembie którego dokonywano zmian. 16. Na 21 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego GETRON poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres oraz prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy. 17. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego/licencyjnego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez GETRON, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy. 18. W przypadku usługi serwera przekroczenia limitu transferu powoduje skrócenie okresu abonamentowego do daty przekroczenia limitu transferu. 3. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta 1. Klient zobowiązany jest do informowania GETRON o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy. 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi. 3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności. 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez GETRON usług. 5. GETRON ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli: Klient złamie postanowienia umowy, Klient będzie korzystał z usług niezgodnie z ich przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez GETRON, Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników GETRON lub użytkowników sieci Internet. 4. Obowiązki i odpowiedzialność GETRON 1. GETRON zobowiązany jest do świadczenia usługi w pełnym zakresie z należytą starannością. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z

4 przyczyn leżących po stronie innych podmiotów. 2. W uzasadnionych przypadkach GETRON zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usług w czasie najmniejszego obciążenia, o których poinformuje Klienta pocztą GETRON gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, GETRON, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. GETRON nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za niedostępność usługi. 4. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku: braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich klęsk żywiołowych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie, naruszenia postanowień umowy przez Klienta. 5. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania. 6. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Klienta. 7. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści z tytułu braku dostępnoścli lub wadliwego działania usług. 8. Odpowiedzialność GETRON jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta. 5. Usługi doradcze 1. Usługi doradcze świadczone są w siedzibie Klienta, innej lokalizacji wskazanej przez Klienta lub zdalnie kanałami teleinformatycznymi. 2. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za efekty wykorzystania wyników doradztwa. 6. Usługi szkoleniowe 1. Usługi szkoleniowe świadczone są w miejscu wskazanym przez Klienta. 2. Ceny usług szkoleniowych ustalane są indywidualnie w zależności od wymagań Klienta. 3. Plan realizacji usługi szkoleniowej oraz wycena muszą zostać zatwierdzone przez Klienta przed wykonaniem usługi. 4. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi szkolenia jest protokół końcowy podpisywany przez każdego przeszkolonego pracownika bądź zbiorczo przez osobę wyznaczoną przez Klienta. 5. W przypadku niestawienia się uczestników, pracownik firmy GETRON ma obowiązek czekać na nich przez maksymalnie jedną godzinę zegarową, jednak nie dłużej niż czas przewidywanego szkolenia. W przypadku niestawienia się uczestników po tym czasie, szkolenie traktuje się jako odbyte. 6. W przypadku spóźnienia uczestników na szkolenie lub wystąpienia innych czynników opóźniających rozpoczęcie szkolenia, pracownik firmy GETRON ma prawo zakończyć szkolenie w przewidywanym umową czasie nawet jeśli nie został zrealizowany cały przewidziany umową program. 7. Usługi informatyczne 1. Usługi informatyczne obejmują wszelkie prace serwisowe (zarówno sprzętowe, jak i administracyjne) dotyczące obsługi, naprawy, konfiguracji i innych czynności związanych z obsługą urządzeń teleinformatycznych. 2. GETRON instaluje wyłącznie oprogramowanie dostarczone przez Klienta wraz z dokumentem potwierdzającym jego legalność, zamówione przez Klienta za pośrednictwem GETRON, lub zrealizowane przez GETRON. 3. Za legalność zainstalowanego oprogramowania odpowiada Klient. 4. GETRON nie ponosi odpowiedzialności (zarówno cywilnej jak i karnej) za dane pozostawione przez zamawiającego na nośnikach/urządzeniach przekazanych do serwisowania lub konfiguracji lub pozostawionych w innych przypadkach od momentu przyjęcia sprzętu lub nośników do momentu wydania sprzętu lub nośników. 5. GETRON zastrzega możliwość usunięcia wszystkich lub niektórych danych zawartych na nośnikach serwisowanego sprzętu komputerowego bez możliwości ich przywrócenia.

5 6. Wykonanie usługi informatycznej potwierdzane jest za pomocą prodokołu zdawczo-odbiorczego. 7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego i zgodnego z umową funkcjonowania oprogramowania które jest przedmiotem uslugi, po wykonaniu usługi, a przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 8. Termin na zgłoszenie przez Klienta rozbieżności merytoryczne/estetyczne/funkcjonalne pomiędzy wykonaną usługą a zawartą umową wynosi 3 dni robocze, po którym rozbieżności zgłoszone przez Klienta nie będą uwzględniane. 8. Ogólne usługi programistyczne 1. Wszystkie usługi programistyczne realizowane są wyłącznie na podstawie ustaleń z Klientem zawartych w Umowie, Specyfikacji, bądź potwierdzonym Zamówieniu i wymaga formy pisemnej, przesłania Umowy lub Zamówienia w formie elektronicznej. 2. Domyślnie wszystkie elektroniczne składniki systemu informatycznego są licencjonowane a nie sprzedawane. GETRON zastrzega możliwość zastosowania ograniczeń licencyjnych w odniesieniu do poszczególnych składników systemu informatycznego. 3. Domyślnie przysługującym okresem licencjonowania jest 1 rok kalendarzowy, obszarem eksploatacji jest terytorium Unii Europejskiej, o ile postanowienia umowy nie mówią inaczej. 4. Udzielona licencja może być odsprzedana przez Klienta podmiotom trzecim pod warunkiem akceptacji jej warunków przez nabywcę oraz pisemnego powiadomienia GETRON o zamiarze przeniesienia praw licencyjnych na inny podmiot. Klient traci tym samym prawo do dalszej eksploatacji oprogramowania. 5. Licencja może być udzielana przez GETRON wyłącznie w formie pisemnej. Jeżeli użytkownik nie posiada licencji w formie pisemnej, uznaje się że licencja nie została udzielona. 6. W miarę możliwości prawnych, dedykowane obszary systemów zamawianych przez Klienta są sprzedawane z przekazaniem majątkowych praw autorskich. Każdorazowo informacja o elentach sprzedawanych w ramach realizacji umowy zawarte są w specyfikacji lub umowie. 7. GETRON zastrzega jednak, że w przypadku zamówień systemów dedykowanych przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych do niektórych składników systemu może nie być możliwe lub ograniczone ze względu na ochronę wynalazków oraz prawa patentowe przysługujące GETRON lub dostawcom GETRON, lub wykorzystania jako bazowego szkieletu systemu rozwiązan GETRON na bazie krórych oparte są również inne produkty. 8. Usługi polegające na wykonaniu nowych systemów informatycznych lub modyfikacji systemów dostarczonych przez GETRON realizowane są wyłącznie na podstawie projektów autorskich firmy GETRON, lub rozwiązań jej Partnerów. 9. Usługi modyfikacji istniejących systemów informatycznych niedostarczonych przez GETRON realizowane są w oparciu o dokumentację techniczną istniejącego systemu dostarczoną przez i na koszt Klienta. W przypadku niespełnienia tego postulatu Klient zgadza się poniesienie kosztów związanych z inspekcją, analizą i udokumentowaniem zastanego oprogramowania. 10. Dokumentacja dostarczana przez Klienta musi być spójna, poprawna formalnie i zgodna z rzeczywistością, przekazana jednorazowo w formie elektronicznej oraz papierowej. 11. GETRON nie gwaranuje realizacji żadnych elementów zamawianego systemu informatycznego jeżeli elementy te nie zostały wyspecyfikowane nawet jeśli niewykonanie niewyszczególnionych elemetnów będzie skutkowało ograniczeniem lub niemożliwością zastosowania końcowego produktu zgodnie z intencjami Klienta. 12. Wszelkie modyfikacje istniejącej specyfikacji, rozszerzenia lub ograniczenia zakresu funkcjonalnego lub wizualnego projektu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy lub Zamówienia i akceptacji wyceny zmian przez Klienta. 13. GETRON może odstąpić od zwiększenia wartości zamówienia w przypadku gdy zmiany wprowadzone przez Klienta nie będą pociągały za sobą znaczącego wzrostu ilości pracy. 14. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w związku z realizacją której GETRON dostarczył już elementy realizowanego systemu, Klient zobowiązany jest do opłacenia pełnej wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy w terminie do 7 dni na podstawie wystawionej faktury VAT. 15. Usługi programistyczne realizowane są na drodze współpracy firmy GETRON i Klienta. W przypadku braku współpracy ze strony Klienta uniemożliwiającej realizację postanowień Umowy lub Zamówienia przez okres czasu przekraczający 7 dni roboczych, firmie GETRON przysługują prawa przewidziane odpowiednimi zapisami Kodeksu Cywilnego. 16. W przypadku przekroczenia z winy firmy GETRON umownego terminu dostarczenia przez GETRON zamówionego przez Klienta, zamawiającemu przysługuje możliwość obniżenia wartości oprogramowania o 0,5% za każdy dzień zwłoki od umownego terminu przekazania oprogramowania do faktycznego terminu jego przekazania. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia oprogramowania o 60 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy. 17. Wprowadzanie jakichkolwiek nieautoryzowanych modyfikacji do systemów informatycznych dostarczanych przez GETRON, bądź też wykorzystywanie systemów informatycznych w sposób

6 niezgodny z przeznaczeniem, z dokumentacją użytkową bądź też w warunkach eksploatacyjnymi powoduje utratę gwarancji i uprawnień przysługujących Klientowi na to oprogramowanie. 18. Po przekazaniu oprogramowania Klientowi i weryfikacji przez Klienta zgodności z Zamówieniem bądź umową w czasie nie dłuższym niż 7 dni robocze Klient podpisuje protokół zdawczoodbiorczy. Jeżeli w wyznaczonym czasie Klient nie potwierdzi wykonania umowy lub nie wykaże rozbieżności pomiędzy wykonanym systemem informatycznym, a projektem systemu imnformatycznego stanowiącym załącznik do Umowy lub Zamówienia uważa się że przekazanie systemu informatycznego nastąpiło, zaś protokół zdawczo-odbiorczy traktuje się jako podpisany bez uwag ze strony Klienta. 19. Operacją równoważną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest oznaczenie na platformie GETRON zgłoszenia jako "zatwierdzone". 20. W przypadku otrzymania dostępu do licencjonowanego kodu źródłowego Klient odpowada za nieopublikowanie i nieprzekazanie tego kodu innym podmiotom. Wyjątkiem od tego wyłączenia jest zlecenie modyfikacji systemu innej firmie, pod warunkiem podpisania gwarancji nieprzekazywania i niewykorzystywania do własnej działalności, w szczególności dalszej odsprzedaży, udostępnionego kodu źródłowego. 9. Warunki płatności 1. Wykonanie wszelkich usług wiąże się wystawieniem faktury VAT zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta kosztorysem, umową, innym dokumentem o charakterze kosztorysowym lub "Cennikiem produktów i usług" w przypadku braku innych dokumentów mówiących zawierających wycenę usługi. 2. GETRON oświadcza iż jest płatnikiem podatku VAT, odpowiednie stawki podatku VAT za poszczególne usługi określa Ustawa. 3. Klient zgadza się na akceptowanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 4. Faktury za usługi świadczone przez GETRON domyślnie wystawiane i dostarczane Klientowi są po zatwierdzeniu wykonania każdej umowy lub każdej części umowy za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego lub za pośrednictwem platformy GETRON, o ile szczegóły umowy nie stanowią inaczej. Każda faktura domyślnie wysyłana jest na adres Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty jej wystawienia. Domyślny termin płatności faktury wynosi 7 dni od daty wystawienia. 5. Oprogramowanie sprzedawane przez GETRON pozostaje własnością firmy GETRON do czasu uiszczenia pełnej kwoty płatności wynikającej z faktury przez Klienta 6. Oprogramowanie licencjonowane przez GETRON uwazą się za użytkowane nielegalnie jeśli nie zostanie wniesiona opłata licencyjna wynikającej z faktury dostarczonej przez GETRON w wyznaczonym na fakturze terminie, lub oprogramowanie używane jest po wygaśnięciu i nieprzedłużeniu liencji. 7. Domyślnym sposobem płatności za usługi GETRON jest przedpłata na wskazany rachunek bankowy. 8. W przypadku powstania przeterminowanej należności GETRON powiadomi klienta drogą pisemną lub elektroniczną o kwocie powstałego zadłużenia w terminie 7, 14 i 28 dniod powstania zadłużenia. GETRON pobiera opłatę za każde wezwanie w wysokości 49 PLN tytułem wykonanej pracy, poniesionych kosztów administracyjnych i pocztowych. Po niezaspokojeniu roszczeń firmy GETRON po trzecim wezwaniu należności będą kierowane do egzekucji przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w windykacji długów. 9. GETRON ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie usługi za którą klient nie opłacił faktury, ograniczyć/zawiesić świadczenie innych usług świadczonych przez GETRON na rzecz klienta, zablokować dostęp do dostarczonego oprogramowania lub uniemożliwić jego poprawną pracę. 10. W przypadku ograniczenia/zawieszenia świadczenia usług o którym mowa w punkcie 7.9 w szczególności zablokowania dostępu systemów informatycznych z powodu opóźnień w płatnościach realizowanych przez Klienta, GETRON może naliczyć opłatę aktywacyjną w wysokości do 20% wartości systemów, które zostały wstrzymane. 11. Bezpodstawne (tj. niezawierające faktów i rzeczowych, jednoznacznych opisów występujących problemów) zakwestionowanie wykonania usługi lub zakwetionowanie jakości usługi, jak również nieuznanie dostawy licencji lub dostawy produktu lub ich własności nie wstrzymuje terminu płatności faktury. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w "Regulaminie świadczenia usług informatycznych oraz "Cenniku produktów i usług. Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie o zmianie obowiązującego Regulaminu i/lub Cennika droga elektroniczną. Wersja dokumentu:

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 Postanowienia ogólne. I.Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Flash Studio II.Usługodawcą jest Flash Studio z siedzibą przy ul. Potockich 69a

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH Z DNIA 01.01.2006r. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2006r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Intelitech. Regulamin usług Intelitech data wydania: Postanowienia ogólne. Zamówienia usług

Intelitech. Regulamin usług Intelitech data wydania: Postanowienia ogólne. Zamówienia usług Regulamin usług Intelitech data wydania: 2004-05-26 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady świadczenia usług przez firmę INTELITECH MACIEJ ZAGOZDA wobec klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Intelitech. Regulamin usług Intelitech data wydania: 2004-06-15. Postanowienia ogólne. Zamówienia usług

Intelitech. Regulamin usług Intelitech data wydania: 2004-06-15. Postanowienia ogólne. Zamówienia usług Regulamin usług Intelitech data wydania: 2004-06-15 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady świadczenia usług przez firmę INTELITECH MACIEJ ZAGOZDA wobec klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA- Firma MUCHA s.c.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS I. Definicje Pojęcia użyte w dalszej części regulaminu oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Witryna www z MontuCMS wydany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości usługi udostępniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 03.10.2013 r.

Wersja z dnia 03.10.2013 r. Szczegółowe warunki korzystania z usługi Hosted Exchange 2013 Wersja z dnia 03.10.2013 r. Artykuł 1 Cel Celem niniejszego dokumentu jest określenie szczegółowych warunków technicznych instalacji na Platformie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro

Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro I. Definicje Regulamin świadczenia usługi Witryna www z MontuCMS sprzedaż na Allegro Pojęcia użyte w dalszej części regulaminu oznaczają: 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Witryna www

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. II Definicje

Regulamin. I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. II Definicje Regulamin I Postanowienia ogólne 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. 2. Po zatwierdzeniu regulaminu oraz opłaceniu usługi, Dostawca dokonuje konfiguracji i instalacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia r.

Wersja z dnia r. Szczegółowe warunki korzystania z usługi Private Exchange Wersja z dnia 20.11.2015 r. Artykuł 1 Cel Celem niniejszego dokumentu jest określenie szczegółowych warunków technicznych instalacji na Platformie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Art. 1 Definicje Instytut Sprzedaży - Instytut Sprzedaży Konrad Wierzelewski, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

nazwa.pl sp. z o.o. adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków www. nowyhosting.pl mail:kontakt@nowyhosting.pl Ogólne Warunki Umów

nazwa.pl sp. z o.o. adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków www. nowyhosting.pl mail:kontakt@nowyhosting.pl Ogólne Warunki Umów Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi w ramach serwisu nowyhosting.pl na rzecz Klienta przez nazwa.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo