Regulamin świadczenia usług informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług informatycznych"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług informatycznych 1. Definicja pojęć 1. GETRON firma GETRON Przemysław Nogaj działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka pod numerem /06, pod adresem: ul. Grunwaldzka 1, GŁUCHOŁAZY 2. KLIENT podmiot gospodarczy na rzecz którego GETRON świadczy usługi. 3. PARTNER podmiot gospodarczy lub osoba prywatna świadcząca usługi zlecone przez GETRON. 4. CENNIK cennik produktów i usług firmy GETRON Przemysław Nogaj. 5. SLA (Service Level Agreement) - umowa utrzymania i rozwój stemu informatycznego Klienta zgodnie z określonymi w umowie parametrami dotyczącymi czasu reakcji i sposobu przyjmowania zgłoszeń 6. SERWER WIRTUALNY usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie ze specyfikacją usługi zawartą w Umowie. Do korzystania z usługi serwera niezbędne jest posiadanie podłączonego do internetu komputera. 7. SERWER DEDYKOWANY usługa polegająca na oddaniu do dyspozycji Klienta fizycznego serwera sprzętowego. 8. OKRES ABONAMENTOWY maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie usługi opisanej w specyfikacji LIMIT TRANSFERU określony w Umowie, możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu abonamentowego, limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi. Do transferu zliczane są m.in. dane pobrane z serwera WWW, nagłówki protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 i inne usługi uruchomione na potrzeby Klienta DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI widzialność usług serwera na pierwszym routerze poza siecią dostawcy usług, z którego zasobów korzysta firma GETRON. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu. W czas dostępności usługi nie są wliczane awarie poza siecią usługodawcy, a skutujące fizyczną niedostępnością usługi. 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług przez GETRON wobec Klientów. Jeśli umowy zawarte z Klientem i szczegółowe regulaminy poszczególnych usług nie stanowią inaczej zastosowanie ma niniejszy regulamin. 2. Wszelkie usługi domyślnie świadczone są w godzinach 08:00-16: GETRON gwarantuje profesjonale wykonywanie świadczonych usług. 4. GETRON udostępnia następujące standardowe kanały kontaktowe Panel Klienta: (dane dostępowe generowane są indywidualnie dla każdego Klienta) Adres wsparcia technicznego: Telefon alarmowy (wyłącznie na wypadek awarii): Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie zgłoszenia, zlecenia i zamówienia składane drogą elektroniczną są formalnym zleceniem wykonania prac przez GETRON. 6. Klient zobowiązany jest do wyznaczenia osoby lub grupy osób uprawnionych do kontaktów z firmą GETRON, w szczególności do zlecania prac. Klient zobowiązany jest do wyszczególnienia adresów , numerów telefonów oraz nazw kont w systemie getron.pl z których mogą nastąpić zgłoszenia od uprawnionych osób. Zgłoszenia i zamówienia nie pochodzące od osób upoważnionych przez Klienta, lub z adresu /numeru telefonu nie znajdującego się na wykazie nie będą realizowane. Zgłoszenia i zamówienia pochodzące z kont zautoryzowanych są równoważne ze zleceniami pochodzącymi bezpośrednio od Klienta 7. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przestoju systemów informatycznych, utraty danych lub każdych innych strat wynikających z nieosiągniętych dochodów. 8. Natychmiastowa obsługa klientów w zakresie doraźnych i nie zamówionych skutecznie wcześniej prac mogą nie być dostępne w przypadku znacznego obciążenia pracowników firmy GETRON. 9. Świadczone przez GETRON usługi informatyczne realizowane są za stałą stawką godzinową określoną jako Inne usługi informatyczne w Cenniku, obciążając Klienta za każdą faktycznie rozpoczętą godzinę pracy. 10. GETRON pobiera opłatę za dojazd do Klienta za każdy rozpoczęty kilometr zgodnie z obowiązującym Cennikiem z aktualną stawką. 11. W przypadku niezapewnienia przez Kliena w wyznaczonym miejscu i czasie odpowiednich środków technicznych i/lub logistycznych koniecznych do realizacji usługi, usługę traktuje się

2 jako zrealizowaną i pozytywnie odebraną przez klienta. 12. Pracownik firmy GETRON ma obowiązek rozpocząć świadczenie usługi w miejscu i czasie wyznaczonym w umowie. 13. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od GETRON i wynikających z niewywiązania (lub niewłaściwego wywiązania) się z postanowień umowy przez Klienta lub podmioty realizujące na jego rzecz czynności przygotowawcze do realizacji usługi przez GETRON, a opóźniających rozpoczęcie świadczenia usługi wymagającej obecności pracownika firmy GETRON poza siedzibą firmy lub odpłatnej alokacji przez GETRON zasobów na czas świadczenia usługi, GETRON ma prawo zwiększyć kwotę obciążenia Klienta za realizację usługi o iloczyn czasu oczekiwania na zapewnienie odpowiednich warunków realizacji usługi i kwoty określonej jako "Inne usługi informatyczne" w aktualnie obowiązującym cenniku i/lub jako iloczyn ilości rozpoczętych godzin oczekiwania i stawki za godzinę allokacji zasobów niezbędnych do realizacji usługi. 14. Tam gdzie niniejszy regulamin lub szczegółowa umowa nie stanowi inaczej, GETRON świadczy usługi na ogólnych zasadach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Bezpieczeństwo 1. GETRON gwarantuje poufność przekazywanych przez Klienta danych i informacji w zakresie możliwym do realizacji dostępnymi środkami technicznymi. 2. GETRON zobowiązuje się do nieprzekazywania danych dotyczących Klienta podmiotom trzecim, o ile nie jest to wymagane do poprawnego świadczenia usługi na rzecz Klienta. 3. Wszelkie krytyczne dane dotyczące Klientów przechowywane są wyłącznie w postaci zakodowanej, dostęp do nich posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i Partnerzy firmy GETRON. 4. GETRON nie odpowiada w żadnym zakresie za straty powstałe w wyniku z ujawnienia identyfikatorów lub haseł przez Klienta lub osoby trzecie, o ile osoby te nie sąpracownikami lub nie realizują usług na rzecz GETRON w charakterze podwykonawców. 3. Obowiązek przestrzegania prawa 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z produktów i usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób ich wykorzystania przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia produkty lub usługi. 2. Zabrania się wykorzystywania usług do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne. 3. W przypadku uzyskania przez GETRON informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, GETRON ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej. 4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta, GETRON ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, zablokować świadczoną usługę, lub rozwiązać umowę z Klientem bez prawa do zwrotu abonamentu za pozostały okres abonamentowy.. 5. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej. 4. Zamówienia usług 1. Zamówienia usług przyjmowane są drogą elektroniczną lub pisemnie. 2. Zamówienia usług mogą być przyjmowane lub odrzucane w terminie 14 dni dla klientów nie posiadających umowy SLA. Dla klientów posiadających umowy SLA czas reakcji określony jest w umowie. 3. Zamówienia o czasie trwania nie przekraczającym jednej roboczogodziny nie wymagają potwierdzenia przez GETRON, o ile zostaną wykonane w dniu zgłoszenia przez Klienta. 4. W przypadku zleceń o przewidywanym czasie trwania dłuższym niż jedna roboczogodzina GETRON przesyła do Klienta informację o przewidywanym czasie realizacji zadania i planowanym terminie zakończenia jego realizacji. Zamówienie traktuje się w takim przypadku jako skutecznie złożone po akceptacji przez Klienta (w formie pisemnej bądź elektronicznej) harmonogramu/wyceny dostarczonego przez GETRON. 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od ustalonego w zleceniu terminu rozpoczęcia prac, nie wcześniej jendak, niż od chwili dostarczenia przez Klienta akceptacji harmonogramu. 6. Każde zgłoszone zamówienie ma przypisany unikalny numer OID. Numer OID nadawany jest przez system w chwili przyjęcia przez GETORN zamówienia. Klient jest zobowiązany do

3 posługiwania się numerem OID w kontaktach z GETRON. 7. W ramach jednego zgłoszenia należy precyzować jeden logiczny problem. 8. Zamówienie usługi lub licencji jest równoważne z: Akceptacją "Regulaminu świadczenia usług firmy GETRON, oraz aktualnego "Cennika produktów i usług". Zgodą Klienta na akceptowanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 9. Za wszelkie niejasności, nieprecyzyjne definicje, opisy i dyspozycje skutkujące wykonaniem usługi niezgodnie z intencjami Klienta odpowiedzialność w szczególności materialną ponosi Klient. 10. W przypadku konieczności uszczegółowienia specyfikacji wynikającej z nieścisłości projektowych, GETRON ma prawo uzyskać od Zamawiającego brakujące informacje lub parametry niezbędne do prawidłowego wykonania zmiany w systemie informatycznym. Czas od chwili zgłoszenia potrzeby uzupełnienia informacji przez Klienta do chwili przekazania brakujących informacji do GETRON nie jest liczony jako czas realizacji usługi, jeśli dalsza praca nad zleceniem nie jest możliwa. 11. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Klienta do zatwierdzonego zamówienia wymagają akceptacji przedstawionego przez GETRON harmonogramu i wyceny zaktualizowanego o porponowane zmiany. Do czasu zatwierdzenia przez Klienta nowego harmonogramu i wyceny prace realizowane są zgodnie z obowiązującymi ustaleniami. 12. Po wykonaniu usługi, dostarczeniu produktu lub licencji Klient zostanie obciążony zgodnie z cennikiem lub kosztorysem przedstawionym w potwierdzeniu zamówienia usługi. 13. Złożenie zamówienia powoduje zachowanie danych dotyczących Klienta oraz zamówienia w bazie danych zarządzanej przez GETRON w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia obsługi posprzedażowej. Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji technicznych lub handlowych dotyczących zamawianego produktu/licencji, usługi lub działalności GETRON w formie elektronicznej na podane adresy poczty elektronicznej. 14. Anulowanie złożonego zamówienia przez Zamawiającego możliwe jest poprzez wysłanie na adres stosownego oświadczenia z podaniem poprawnego numeru OID.. Zamówienia dla których przewidzianą formą płatności jest przedpłata mogą być anulowane w każdym momencie przed dokonaniem płatności. W pozostałych przypadkach, jeżeli stosowna umowa nie stanowi inaczej, anulowanie zamówienia możliwe jest na warunkach przewidzianych przez prawo. 15. W przypadku opóźnienia płatności za zamówione produkty i/lub usługi, dostęp do nich zostanie zablokowany w ciągu 21 dni od daty płatności. W przypadku, gdy przedmiotem zlecenia jest adaptacja lub modernizacja większego systemu, blokadzie podlega cały system lub moduł, w obrembie którego dokonywano zmian. 16. Na 21 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego GETRON poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres oraz prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy. 17. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego/licencyjnego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez GETRON, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy. 18. W przypadku usługi serwera przekroczenia limitu transferu powoduje skrócenie okresu abonamentowego do daty przekroczenia limitu transferu. 3. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta 1. Klient zobowiązany jest do informowania GETRON o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy. 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi. 3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności. 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez GETRON usług. 5. GETRON ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli: Klient złamie postanowienia umowy, Klient będzie korzystał z usług niezgodnie z ich przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez GETRON, Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników GETRON lub użytkowników sieci Internet. 4. Obowiązki i odpowiedzialność GETRON 1. GETRON zobowiązany jest do świadczenia usługi w pełnym zakresie z należytą starannością. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z

4 przyczyn leżących po stronie innych podmiotów. 2. W uzasadnionych przypadkach GETRON zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usług w czasie najmniejszego obciążenia, o których poinformuje Klienta pocztą GETRON gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, GETRON, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. GETRON nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za niedostępność usługi. 4. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku: braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich klęsk żywiołowych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie, naruszenia postanowień umowy przez Klienta. 5. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania. 6. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Klienta. 7. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści z tytułu braku dostępnoścli lub wadliwego działania usług. 8. Odpowiedzialność GETRON jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta. 5. Usługi doradcze 1. Usługi doradcze świadczone są w siedzibie Klienta, innej lokalizacji wskazanej przez Klienta lub zdalnie kanałami teleinformatycznymi. 2. GETRON nie ponosi odpowiedzialności za efekty wykorzystania wyników doradztwa. 6. Usługi szkoleniowe 1. Usługi szkoleniowe świadczone są w miejscu wskazanym przez Klienta. 2. Ceny usług szkoleniowych ustalane są indywidualnie w zależności od wymagań Klienta. 3. Plan realizacji usługi szkoleniowej oraz wycena muszą zostać zatwierdzone przez Klienta przed wykonaniem usługi. 4. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi szkolenia jest protokół końcowy podpisywany przez każdego przeszkolonego pracownika bądź zbiorczo przez osobę wyznaczoną przez Klienta. 5. W przypadku niestawienia się uczestników, pracownik firmy GETRON ma obowiązek czekać na nich przez maksymalnie jedną godzinę zegarową, jednak nie dłużej niż czas przewidywanego szkolenia. W przypadku niestawienia się uczestników po tym czasie, szkolenie traktuje się jako odbyte. 6. W przypadku spóźnienia uczestników na szkolenie lub wystąpienia innych czynników opóźniających rozpoczęcie szkolenia, pracownik firmy GETRON ma prawo zakończyć szkolenie w przewidywanym umową czasie nawet jeśli nie został zrealizowany cały przewidziany umową program. 7. Usługi informatyczne 1. Usługi informatyczne obejmują wszelkie prace serwisowe (zarówno sprzętowe, jak i administracyjne) dotyczące obsługi, naprawy, konfiguracji i innych czynności związanych z obsługą urządzeń teleinformatycznych. 2. GETRON instaluje wyłącznie oprogramowanie dostarczone przez Klienta wraz z dokumentem potwierdzającym jego legalność, zamówione przez Klienta za pośrednictwem GETRON, lub zrealizowane przez GETRON. 3. Za legalność zainstalowanego oprogramowania odpowiada Klient. 4. GETRON nie ponosi odpowiedzialności (zarówno cywilnej jak i karnej) za dane pozostawione przez zamawiającego na nośnikach/urządzeniach przekazanych do serwisowania lub konfiguracji lub pozostawionych w innych przypadkach od momentu przyjęcia sprzętu lub nośników do momentu wydania sprzętu lub nośników. 5. GETRON zastrzega możliwość usunięcia wszystkich lub niektórych danych zawartych na nośnikach serwisowanego sprzętu komputerowego bez możliwości ich przywrócenia.

5 6. Wykonanie usługi informatycznej potwierdzane jest za pomocą prodokołu zdawczo-odbiorczego. 7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego i zgodnego z umową funkcjonowania oprogramowania które jest przedmiotem uslugi, po wykonaniu usługi, a przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 8. Termin na zgłoszenie przez Klienta rozbieżności merytoryczne/estetyczne/funkcjonalne pomiędzy wykonaną usługą a zawartą umową wynosi 3 dni robocze, po którym rozbieżności zgłoszone przez Klienta nie będą uwzględniane. 8. Ogólne usługi programistyczne 1. Wszystkie usługi programistyczne realizowane są wyłącznie na podstawie ustaleń z Klientem zawartych w Umowie, Specyfikacji, bądź potwierdzonym Zamówieniu i wymaga formy pisemnej, przesłania Umowy lub Zamówienia w formie elektronicznej. 2. Domyślnie wszystkie elektroniczne składniki systemu informatycznego są licencjonowane a nie sprzedawane. GETRON zastrzega możliwość zastosowania ograniczeń licencyjnych w odniesieniu do poszczególnych składników systemu informatycznego. 3. Domyślnie przysługującym okresem licencjonowania jest 1 rok kalendarzowy, obszarem eksploatacji jest terytorium Unii Europejskiej, o ile postanowienia umowy nie mówią inaczej. 4. Udzielona licencja może być odsprzedana przez Klienta podmiotom trzecim pod warunkiem akceptacji jej warunków przez nabywcę oraz pisemnego powiadomienia GETRON o zamiarze przeniesienia praw licencyjnych na inny podmiot. Klient traci tym samym prawo do dalszej eksploatacji oprogramowania. 5. Licencja może być udzielana przez GETRON wyłącznie w formie pisemnej. Jeżeli użytkownik nie posiada licencji w formie pisemnej, uznaje się że licencja nie została udzielona. 6. W miarę możliwości prawnych, dedykowane obszary systemów zamawianych przez Klienta są sprzedawane z przekazaniem majątkowych praw autorskich. Każdorazowo informacja o elentach sprzedawanych w ramach realizacji umowy zawarte są w specyfikacji lub umowie. 7. GETRON zastrzega jednak, że w przypadku zamówień systemów dedykowanych przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych do niektórych składników systemu może nie być możliwe lub ograniczone ze względu na ochronę wynalazków oraz prawa patentowe przysługujące GETRON lub dostawcom GETRON, lub wykorzystania jako bazowego szkieletu systemu rozwiązan GETRON na bazie krórych oparte są również inne produkty. 8. Usługi polegające na wykonaniu nowych systemów informatycznych lub modyfikacji systemów dostarczonych przez GETRON realizowane są wyłącznie na podstawie projektów autorskich firmy GETRON, lub rozwiązań jej Partnerów. 9. Usługi modyfikacji istniejących systemów informatycznych niedostarczonych przez GETRON realizowane są w oparciu o dokumentację techniczną istniejącego systemu dostarczoną przez i na koszt Klienta. W przypadku niespełnienia tego postulatu Klient zgadza się poniesienie kosztów związanych z inspekcją, analizą i udokumentowaniem zastanego oprogramowania. 10. Dokumentacja dostarczana przez Klienta musi być spójna, poprawna formalnie i zgodna z rzeczywistością, przekazana jednorazowo w formie elektronicznej oraz papierowej. 11. GETRON nie gwaranuje realizacji żadnych elementów zamawianego systemu informatycznego jeżeli elementy te nie zostały wyspecyfikowane nawet jeśli niewykonanie niewyszczególnionych elemetnów będzie skutkowało ograniczeniem lub niemożliwością zastosowania końcowego produktu zgodnie z intencjami Klienta. 12. Wszelkie modyfikacje istniejącej specyfikacji, rozszerzenia lub ograniczenia zakresu funkcjonalnego lub wizualnego projektu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy lub Zamówienia i akceptacji wyceny zmian przez Klienta. 13. GETRON może odstąpić od zwiększenia wartości zamówienia w przypadku gdy zmiany wprowadzone przez Klienta nie będą pociągały za sobą znaczącego wzrostu ilości pracy. 14. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w związku z realizacją której GETRON dostarczył już elementy realizowanego systemu, Klient zobowiązany jest do opłacenia pełnej wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy w terminie do 7 dni na podstawie wystawionej faktury VAT. 15. Usługi programistyczne realizowane są na drodze współpracy firmy GETRON i Klienta. W przypadku braku współpracy ze strony Klienta uniemożliwiającej realizację postanowień Umowy lub Zamówienia przez okres czasu przekraczający 7 dni roboczych, firmie GETRON przysługują prawa przewidziane odpowiednimi zapisami Kodeksu Cywilnego. 16. W przypadku przekroczenia z winy firmy GETRON umownego terminu dostarczenia przez GETRON zamówionego przez Klienta, zamawiającemu przysługuje możliwość obniżenia wartości oprogramowania o 0,5% za każdy dzień zwłoki od umownego terminu przekazania oprogramowania do faktycznego terminu jego przekazania. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia oprogramowania o 60 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy. 17. Wprowadzanie jakichkolwiek nieautoryzowanych modyfikacji do systemów informatycznych dostarczanych przez GETRON, bądź też wykorzystywanie systemów informatycznych w sposób

6 niezgodny z przeznaczeniem, z dokumentacją użytkową bądź też w warunkach eksploatacyjnymi powoduje utratę gwarancji i uprawnień przysługujących Klientowi na to oprogramowanie. 18. Po przekazaniu oprogramowania Klientowi i weryfikacji przez Klienta zgodności z Zamówieniem bądź umową w czasie nie dłuższym niż 7 dni robocze Klient podpisuje protokół zdawczoodbiorczy. Jeżeli w wyznaczonym czasie Klient nie potwierdzi wykonania umowy lub nie wykaże rozbieżności pomiędzy wykonanym systemem informatycznym, a projektem systemu imnformatycznego stanowiącym załącznik do Umowy lub Zamówienia uważa się że przekazanie systemu informatycznego nastąpiło, zaś protokół zdawczo-odbiorczy traktuje się jako podpisany bez uwag ze strony Klienta. 19. Operacją równoważną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest oznaczenie na platformie GETRON zgłoszenia jako "zatwierdzone". 20. W przypadku otrzymania dostępu do licencjonowanego kodu źródłowego Klient odpowada za nieopublikowanie i nieprzekazanie tego kodu innym podmiotom. Wyjątkiem od tego wyłączenia jest zlecenie modyfikacji systemu innej firmie, pod warunkiem podpisania gwarancji nieprzekazywania i niewykorzystywania do własnej działalności, w szczególności dalszej odsprzedaży, udostępnionego kodu źródłowego. 9. Warunki płatności 1. Wykonanie wszelkich usług wiąże się wystawieniem faktury VAT zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta kosztorysem, umową, innym dokumentem o charakterze kosztorysowym lub "Cennikiem produktów i usług" w przypadku braku innych dokumentów mówiących zawierających wycenę usługi. 2. GETRON oświadcza iż jest płatnikiem podatku VAT, odpowiednie stawki podatku VAT za poszczególne usługi określa Ustawa. 3. Klient zgadza się na akceptowanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 4. Faktury za usługi świadczone przez GETRON domyślnie wystawiane i dostarczane Klientowi są po zatwierdzeniu wykonania każdej umowy lub każdej części umowy za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego lub za pośrednictwem platformy GETRON, o ile szczegóły umowy nie stanowią inaczej. Każda faktura domyślnie wysyłana jest na adres Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty jej wystawienia. Domyślny termin płatności faktury wynosi 7 dni od daty wystawienia. 5. Oprogramowanie sprzedawane przez GETRON pozostaje własnością firmy GETRON do czasu uiszczenia pełnej kwoty płatności wynikającej z faktury przez Klienta 6. Oprogramowanie licencjonowane przez GETRON uwazą się za użytkowane nielegalnie jeśli nie zostanie wniesiona opłata licencyjna wynikającej z faktury dostarczonej przez GETRON w wyznaczonym na fakturze terminie, lub oprogramowanie używane jest po wygaśnięciu i nieprzedłużeniu liencji. 7. Domyślnym sposobem płatności za usługi GETRON jest przedpłata na wskazany rachunek bankowy. 8. W przypadku powstania przeterminowanej należności GETRON powiadomi klienta drogą pisemną lub elektroniczną o kwocie powstałego zadłużenia w terminie 7, 14 i 28 dniod powstania zadłużenia. GETRON pobiera opłatę za każde wezwanie w wysokości 49 PLN tytułem wykonanej pracy, poniesionych kosztów administracyjnych i pocztowych. Po niezaspokojeniu roszczeń firmy GETRON po trzecim wezwaniu należności będą kierowane do egzekucji przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w windykacji długów. 9. GETRON ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie usługi za którą klient nie opłacił faktury, ograniczyć/zawiesić świadczenie innych usług świadczonych przez GETRON na rzecz klienta, zablokować dostęp do dostarczonego oprogramowania lub uniemożliwić jego poprawną pracę. 10. W przypadku ograniczenia/zawieszenia świadczenia usług o którym mowa w punkcie 7.9 w szczególności zablokowania dostępu systemów informatycznych z powodu opóźnień w płatnościach realizowanych przez Klienta, GETRON może naliczyć opłatę aktywacyjną w wysokości do 20% wartości systemów, które zostały wstrzymane. 11. Bezpodstawne (tj. niezawierające faktów i rzeczowych, jednoznacznych opisów występujących problemów) zakwestionowanie wykonania usługi lub zakwetionowanie jakości usługi, jak również nieuznanie dostawy licencji lub dostawy produktu lub ich własności nie wstrzymuje terminu płatności faktury. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w "Regulaminie świadczenia usług informatycznych oraz "Cenniku produktów i usług. Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie o zmianie obowiązującego Regulaminu i/lub Cennika droga elektroniczną. Wersja dokumentu:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. SŁOWNIK POJĘĆ. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a) Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługobiorców i Usługodawcy, warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa dyrektywy świadczenia usług przez firmę: AS CONSULTING Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu 1 [Przedmiot Regulaminu] 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez TV-EURO-SAT Marek Gzowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STOSOWANY WZGLĘDEM KONSUMENTÓW 1 DEFINICJE Abonent osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Internet + Telefonia Stacjonarna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Internet + Telefonia Stacjonarna POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę usług, tj. PIEKARY.NET Haider Sebastian, Czempik Grzegorz z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo