Spis treści Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia prawo rzeczowe Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia prawo rzeczowe Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe"

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia prawo rzeczowe Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym Instytucje prawa rzeczowego Źródła prawa rzeczowego (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym)... 3 Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe Pojęcie i ogólne cechy podmiotowych praw rzeczowych Bezwzględny charakter praw rzeczowych Elementy zobowiązaniowe w strukturze stosunku prawnorzeczowego Rozszerzona skuteczność praw względnych ogólna konfrontacja z podmiotowymi prawami rzeczowymi Rodzaje praw rzeczowych Numerus clausus praw rzeczowych Jawność praw rzeczowych Rozdział III. Przedmioty praw rzeczowych Ogólne określenie przedmiotu stosunków cywilnoprawnych Rzeczy jako przedmioty stosunków prawnorzeczowych i podmiotowych praw rzeczowych I. Uwagi wstępne II. Pojęcie rzeczy III. Rodzaje rzeczy Rzeczy w obrocie, rzeczy wyłączone z obrotu i rzeczy ograniczone w obrocie Nieruchomości i rzeczy ruchome Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości Rzeczy podzielne i niepodzielne IV. Części składowe rzeczy V. Przynależności rzeczy VI. Pożytki Przedmiotowy status prawny przedsiębiorstw Przedmiotowy status prawny gospodarstw rolnych... 36

2 VIII Spis treści 15. Problematyka przedmiotów materialnych niebędących rzeczami I. Uwagi wstępne II. Problematyka złóż kopalin III. Problematyka wód IV. Problematyka zwierząt Dobra niematerialne w kontekście stosunków prawnorzeczowych Prawa majątkowe jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych Pieniądze i papiery wartościowe I. Pieniądze II. Papiery wartościowe Część II. Prawo własności Rozdział IV. Pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności Własność w ujęciu ekonomicznym Własność w ujęciu prawnym I. Uwagi wstępne II. Konstytucyjne pojmowanie własności III. Własność w ujęciu Kodeksu cywilnego IV. Próby poszerzenia cywilistycznego pojęcia własności Pojęcie mienia w Kodeksie cywilnym Ustrojowa funkcja własności Współczesna stratyfikacja własności I. Wiodące znaczenie własności prywatnej II. Własność państwowa Uwagi wstępne Własność Skarbu Państwa Własność innych państwowych osób prawnych III. Własność samorządowa Uwagi wstępne Własność komunalna Własność powiatowa Własność wojewódzka IV. Własność spółdzielcza V. Własność organizacji społecznych VI. Własność kościelna VII. Własność osobista Rozdział V. Treść i wykonywanie prawa własności Ogólna charakterystyka prawa własności Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym I. Uwagi wstępne II. Posiadanie rzeczy III. Korzystanie z rzeczy Ogólne uwagi wstępne Uprawnienie do używania rzeczy Uprawnienie do pobierania pożytków z rzeczy Uprawnienie do pobierania innych dochodów z rzeczy Uprawnienie do zużycia i przetworzenia rzeczy... 66

3 Spis treści IX IV. Rozporządzanie rzeczą Ogólne uwagi wstępne Przeniesienie własności Obciążenie własności Zniesienie prawa własności Bezwzględny charakter prawa własności (negatywne ujęcie własności) Granice prawa własności I. Uwagi wstępne II. Granice określone ustawą III. Klauzula zasad współżycia społecznego IV. Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa Rozdział VI. Własność nieruchomości ustawowe granice treści i wykonywania własności Przestrzenne granice własności nieruchomości I. Uwagi wstępne II. Geodezyjne oznaczenie nieruchomości III. Pionowy zasięg własności nieruchomości gruntowych Ogólna regulacja kodeksowa Regulacja prawa wodnego Regulacja prawa geologicznego i górniczego Zasięg własności w pionowej przestrzeni nad powierzchnią gruntu Regulacja prawa sąsiedzkiego I. Uwagi wstępne II. Ograniczenie dopuszczalnych immisji pośrednich Powszechna regulacja art. 144 KC Zakaz prowadzenia robót ziemnych grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia III. Służebności w stosunkach sąsiedzkich Służebność drogi koniecznej Służebności ustanowione w związku z przekroczeniem granic gruntu sąsiedniego przy wznoszeniu budynku IV. Problem granic gruntów sąsiednich V. Określenie sposobu korzystania z przygranicznych pasów gruntu Pozakodeksowa regulacja treści i wykonywania własności nieruchomości I. Uwagi wstępne II. Regulacja planowania i zagospodarowania przestrzennego III. Regulacja ochrony gruntów rolnych i leśnych IV. Regulacja gospodarki nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi V. Regulacja gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Rozdział VII. Nabycie i utrata własności Ogólna charakterystyka nabycia i utraty własności I. Ogólne uwagi wstępne II. Pierwotne i pochodne nabycie własności... 97

4 X Spis treści III. Nabycie a utrata własności Przeniesienie własności I. Wprowadzenie II. Przeniesienie własności w trybie umowy zobowiązująco- -rozporządzającej Uwagi wstępne Rodzaje umów zobowiązująco-rozporządzających Podwójne skutki umowy; wyjątki Przeniesienie własności solo consensu; wyjątki Przeniesienie własności rzeczy oznaczonych co do tożsamości Przeniesienie własności rzeczy oznaczonych co do gatunku i rzeczy przyszłych III. Przeniesienie własności dla wykonania uprzedniego zobowiązania Uwagi wstępne Kauzalność rozporządzenia Źródła zobowiązania do przeniesienia własności Realizacja zobowiązania Przewłaszczenie na zabezpieczenie I. Uwagi wstępne II. Dopuszczalność przeniesienia własności dla zabezpieczenia wierzytelności III. Treść umowy IV. Miejsce przewłaszczenia na zabezpieczenie w systemie umów przeniesienia własności Rozporządzanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną I. Uwagi wstępne II. Nabycie własności nieruchomości w warunkach rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych odesłanie III. Nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej Wprowadzenie Nabycie własności rzeczy powierzonych zbywcy przez właściciela Nabycie własności rzeczy zgubionych, skradzionych lub w inny sposób utraconych przez właściciela Nabycie pieniędzy, dokumentów na okaziciela i rzeczy objętych urzędową licytacją publiczną lub postępowaniem egzekucyjnym Charakter prawny nabycia własności Zasiedzenie jako sposób nabycia własności I. Uwagi wstępne II. Przedmiot zasiedzenia III. Zasiedzenie nieruchomości uwagi ogólne IV. Zasiedzenie rzeczy ruchomych uwagi ogólne V. Przesłanki zasiedzenia Posiadanie samoistne Ciągłość posiadania Znaczenie dobrej i złej wiary Upływ terminu zasiedzenia VI. Skutki zasiedzenia; stwierdzenie zasiedzenia Inne sposoby nabycia własności I. Uwagi wstępne

5 Spis treści XI II. Nabycie własności niczyjej rzeczy ruchomej III. Znalezienie rzeczy i jego skutki IV. Nabycie własności pożytków naturalnych rzeczy V. Połączenie, pomieszanie i przetworzenie rzeczy Rozdział VIII. Obrót nieruchomościami Kodeksowe zasady przeniesienia własności nieruchomości I. Uwagi wstępne II. Zakaz zastrzegania warunku i terminu w obrocie nieruchomościami III. Wymóg formy aktu notarialnego IV. Materialna i formalna kauzalność przeniesienia własności nieruchomości Znaczenie wpisu do księgi wieczystej Podział nieruchomości w toku czynności obrotu Przeniesienie własności nieruchomości według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Zbywanie nieruchomości skarbowych i samorządowych według ustawy o gospodarce nieruchomościami Zbywanie nieruchomości według ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Rozdział IX. Ochrona własności Ogólna charakterystyka ochrony własności I. Bezwzględny charakter prawa własności przypomnienie II. Ochrona konstytucyjna III. Prawnorzeczowa ochrona własności IV. Proceduralne instrumenty ustalenia prawa własności V. Ochrona posesoryjna odesłanie Roszczenie windykacyjne I. Określenie roszczenia windykacyjnego II. Legitymacja czynna III. Dowód własności III. Legitymacja bierna IV. Obrona pozwanego Uzupełniające roszczenia właściciela I. Ogólna charakterystyka roszczeń; rodzaje roszczeń uzupełniających II. Sytuacja prawna posiadacza w dobrej wierze III. Odpowiedzialność posiadacza w dobrej wierze od czasu wytoczenia powództwa windykacyjnego IV. Sytuacja prawna posiadacza w złej wierze Przeciwstawne roszczenia posiadacza o zwrot nakładów I. Ogólne uwagi wstępne II. Roszczenia posiadacza w dobrej wierze III. Roszczenia posiadacza w dobrej wierze od czasu wytoczenia powództwa windykacyjnego IV. Roszczenia posiadacza w złej wierze Roszczenie negatoryjne I. Ogólna charakterystyka roszczenia II. Treść i odmiany roszczenia negatoryjnego

6 XII Spis treści III. Legitymacja czynna i bierna Roszczenia związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie I. Ogólne uwagi wstępne II. Roszczenie posiadacza gruntu III. Roszczenie właściciela Rozdział X. Współwłasność Określenie współwłasności I. Ogólne cechy współwłasności II. Źródła współwłasności III. Współwłasność rzeczy a wspólność praw majątkowych IV. Wspólność mienia V. Współwłasność w częściach ułamkowych a współwłasność łączna Istota współwłasności I. Wspólne prawo własności jego obraz zewnętrzny i struktura wewnętrzna II. Pojęcie i znaczenie prawne udziału we współwłasności III. Metoda regulacji stosunków pomiędzy współwłaścicielami w wewnętrznym stosunku współwłasności Zarząd rzeczą wspólną I. Uwagi wstępne II. Zarząd ustawowy III. Zarząd umowny IV. Zarząd sądowy Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej I. Uwagi wstępne II. Ustawowy model współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej III. Regulacja umowna IV. Sądowe określenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej Pobieranie pożytków i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą wspólną Czynności zachowawcze współwłaścicieli Zniesienie współwłasności I. Roszczenie o zniesienie współwłasności II. Tryb zniesienia współwłasności III. Sposoby zniesienia współwłasności Podział rzeczy Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli Sprzedaż rzeczy wspólnej Zniesienie współwłasności gospodarstw rolnych Rozdział XI. Odrębna własność lokali Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu I. Uwagi wstępne II. Przedmiot własności III. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej współwłasność przymusowa nieruchomości wspólnej IV. Istota odrębnej własności lokalu

7 Spis treści XIII 58. Ustanowienie odrębnej własności lokalu I. Uwagi wstępne II. Umowne ustanowienie odrębnej własności lokalu Regulacja ustawy o własności lokali Regulacja ustawy deweloperskiej Regulacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych III. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej IV. Ustanowienie odrębnej własności lokalu na podstawie orzeczenia sądu Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali Prawa i obowiązki właścicieli lokali Zarząd nieruchomością wspólną Odrębna własność lokali w stosunkach spółdzielczości mieszkaniowej Część III. Użytkowanie wieczyste Rozdział XII. Geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego Zamieszczenie użytkowania wieczystego w katalogu praw rzeczowych początki i rozwój regulacji prawnej Funkcja użytkowania wieczystego O przyszłości użytkowania wieczystego Rozdział XIII. Przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego Przedmiot prawa użytkowania wieczystego I. Tereny państwowe jako pierwotny przedmiot użytkowania wieczystego ogólne przypomnienie historyczne II. Grunty skarbowe i samorządowe jako współczesny przedmiot użytkowania wieczystego III. Grunty niezabudowane i zabudowane Charakter i treść prawa użytkowania wieczystego Związane z użytkowaniem wieczystym prawo odrębnej własności budynków Terminowy charakter użytkowania wieczystego Odpłatny charakter użytkowania wieczystego Ochrona prawa użytkowania wieczystego Rozdział XIV. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego Powstanie użytkowania wieczystego I. Ogólne uwagi wstępne II. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste Wybór użytkownika wieczystego Zawarcie umowy; forma i treść umowy III. Wpis do księgi wieczystej Wygaśnięcie użytkowania wieczystego I. Ogólne przyczyny wygaśnięcia użytkowania wieczystego II. Rozwiązanie użytkowania wieczystego w trybie przymusowym III. Skutki wygaśnięcia użytkowania wieczystego Nabycie prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego

8 XIV Spis treści Część IV. Ograniczone prawa rzeczowe Rozdział XV. Ograniczone prawa rzeczowe przepisy ogólne Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych I. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych II. Zamknięty katalog ograniczonych praw rzeczowych III. Przedmiot ograniczonych praw rzeczowych IV. Treść ograniczonych praw rzeczowych spostrzeżenia ogólne V. Samoistne i akcesoryjne oraz związane prawa rzeczowe ograniczone Powstanie ograniczonych praw rzeczowych I. Umowne ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych II. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych z mocy samego prawa III. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych na podstawie orzeczenia sądowego IV. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych na podstawie decyzji administracyjnej Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych I. Kolizja ograniczonych praw rzeczowych II. Pierwszeństwo praw wpisanych do księgi wieczystej III. Pierwszeństwo innych ograniczonych praw rzeczowych IV. Zmiana pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych I. Zrzeczenie się prawa II. Konfuzja III. Inne źródła wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych Ochrona ograniczonych praw rzeczowych Rozdział XVI. Użytkowanie Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania Ogólny reżim prawny użytkowania I. Uwagi wstępne II. Ustanowienie użytkowania III. Przedmiot użytkowania IV. Treść prawa użytkowania V. Obowiązki stron w stosunku użytkowania VI. Wygaśnięcie prawa użytkowania Użytkowanie przez osoby fizyczne Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne Inne wypadki użytkowania Użytkowanie w ramach timesharingu Rozdział XVII. Służebności Ogólne pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza służebności Służebności gruntowe I. Uwagi wstępne II. Powstanie służebności gruntowych Umowne ustanowienie służebności

9 Spis treści XV 2. Zasiedzenie służebności Ustanowienie służebności drogi koniecznej Inne przypadki powstania służebności na podstawie orzeczenia sądowego Powstanie służebności na podstawie decyzji administracyjnej III. Treść i wykonywanie służebności Treść służebności czynnych Treść służebności biernych Wykonywanie służebności IV. Utrzymanie urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności V. Podział nieruchomości VI. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności VII. Wygaśnięcie służebności Służebności osobiste Osobista służebność mieszkania Służebność przesyłu Rozdział XVIII. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Znaczenie spółdzielni mieszkaniowej w Polsce Treść i charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Własnościowe a lokatorskie prawo do lokalu Własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność lokalu Współczesne przekształcenia praw do lokali Rozdział XIX. Zastaw Zabezpieczenie wierzytelności wiadomości ogólne Funkcja zastawu Powstanie zastawu I. Umowny zastaw zwykły II. Zastaw rejestrowy III. Hipoteka morska IV. Zastaw ustawowy V. Przymusowy zastaw skarbowy Przedmiot zastawu Zakres zabezpieczenia Akcesoryjny charakter prawa zastawu Treść prawa zastawu Zobowiązania stron w stosunku zastawu Tryb zaspokojenia wierzyciela I. Zaspokojenie wierzyciela według zasad ogólnych II. Zaspokojenie wierzyciela w przypadku zastawu rejestrowego III. Zaspokojenie wierzyciela w przypadku hipoteki morskiej Wygaśnięcie zastawu Zastaw na prawach Rozdział XX. Hipoteka Istota i funkcja hipoteki

10 XVI Spis treści 111. Powstanie hipoteki I. Hipoteka umowna II. Hipoteka przymusowa III. Ograniczone zastosowanie hipoteki ustawowej Przedmiot hipoteki I. Uwagi wstępne II. Hipoteka na nieruchomości III. Hipoteka łączna IV. Hipoteka na udziale we współwłasności V. Hipoteka na użytkowaniu wieczystym VI. Hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu VII. Hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką Zakres obciążenia hipotecznego Wierzytelność zabezpieczona hipoteką I. Istniejące i przyszłe wierzytelności pieniężne II. Wielość wierzytelności III. Wielość wierzytelności różnych podmiotów IV. Podmiana wierzytelności Zakres zabezpieczenia hipotecznego Akcesoryjny charakter hipoteki Treść hipoteki Tryb zaspokojenia wierzytelności hipotecznej Ochrona hipoteki Wygaśnięcie hipoteki Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym Hipoteka na wierzytelności hipotecznej Część V. Posiadanie Rozdział XXI. Pojęcie i rodzaje posiadania; nabycie posiadania Pojęcie posiadania rzeczy I. Ogólne uwagi wstępne II. Element faktycznego władztwa nad rzeczą III. Czynnik woli posiadacza Współposiadanie rzeczy Dzierżenie rzeczy Posiadanie służebności Istota posiadania Rodzaje posiadania I. Posiadanie samoistne i zależne II. Posiadanie w dobrej i złej wierze III. Dalsza stratyfikacja posiadania Nabycie posiadania I. Pierwotne nabycie posiadania II. Przeniesienie posiadania III. Dziedziczenie posiadania

11 Spis treści XVII Rozdział XXII. Funkcje i skutki posiadania; domniemania związane z posiadaniem Funkcje posiadania Skutki posiadania Domniemania związane z posiadaniem I. Uwagi wstępne II. Domniemanie posiadania samoistnego III. Domniemanie ciągłości posiadania IV. Domniemanie dobrej wiary V. Domniemanie zgodności posiadania ze stanem prawnym Rozdział XXIII. Ochrona posiadania Bezwzględna ochrona posiadania Ochrona własna I. Obrona konieczna II. Dozwolona samopomoc Roszczenie posesoryjne I. Przesłanki roszczenia II. Treść roszczenia III. Termin zawity roszczenia posesoryjnego IV. Czynna legitymacja procesowa V. Bierna legitymacja procesowa VI. Wyrok sądu Ochrona posiadania między współposiadaczami Roszczenie o wstrzymanie budowy Część VI. Księgi wieczyste Rozdział XXIV. Społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie ksiąg wieczystych Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków Zbiór dokumentów Instrumenty upowszechnienia ksiąg wieczystych i usprawnienia systemu prowadzenia ksiąg wieczystych Rozdział XXV. Ustrój ksiąg wieczystych Jurysdykcja sądów powszechnych Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym System realny ksiąg wieczystych Funkcja ustalenia stanu prawnego nieruchomości; prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej Wpis jako instrument ujawnienia stanu prawnego nieruchomości Struktura księgi wieczystej Jawność ksiąg wieczystych Rozdział XXVI. Prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe Nieprocesowy tryb postępowania wieczystoksięgowego

12 XVIII Spis treści 150. Zakładanie ksiąg wieczystych Dokonywanie wpisów I. Wniosek o wpis II. Podstawa wpisu III. Zakres kognicji sądu IV. Orzeczenie sądu Procesowy tryb uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Rozdział XXVII. Materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych Znaczenie prawne wpisu do księgi wieczystej I. Zasada wpisu uwagi ogólne II. Wpis o charakterze konstytutywnym III. Wpis o charakterze deklaratoryjnym IV. Moc wsteczna wpisu Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych I. Istota rękojmi uwagi ogólne II. Formalna wiarygodność treści ksiąg wieczystych jako podstawa rękojmi III. Przesłanka rozporządzenia prawem ujawnionym w księdze wieczystej IV. Odpłatność rozporządzenia V. Przesłanka dobrej wiary nabywcy VI. Skutki rękojmi VII. Prawa objęte ochroną przed skutkami rękojmi VIII. Wzmianki i ostrzeżenia wyłączające rękojmię Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej Rozszerzona skuteczność praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej Indeks rzeczowy

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. E. Gniewek Prawo rzeczowe

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. E. Gniewek Prawo rzeczowe PODRĘCZNIKI PRAWNICZE E. Gniewek Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 7 Komentarze Kodeksowe E. Gniewek (red.) PRAWO RZECZOWE, Tom 4, wyd. 3 System

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XIX Kodeks cywilny... 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe... 3 Tytuł I. Własność... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 126 139. (uchylone)...

Bardziej szczegółowo

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne:

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne: Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla studentów III roku jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Zaocznych) Studiów Prawa w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas Prawa rzeczowe dr Magdalena Habdas Pojęcie rzeczy art. 45 k.c. wyłącznie przedmioty materialne na tyle wyodrębnione z przyrody, iż mogą stanowić samodzielny przedmiot obrotu Brak materialności: dobra niematerialne,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE I CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE

PRAWO CYWILNE I CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE PRAWO CYWILNE I CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Część ogólna 1. Prawo cywilne przedmiot i metoda regulacji 2. Prawo cywilne a prawo rodzinne 3. Prawo cywilne a prawo pracy 4. Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie

Prawo rzeczowe. Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Prawo rzeczowe Ograniczone prawa rzeczowe Użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe pojęcie Obciążenie prawa własności Prawa na rzeczy cudzej Ograniczony zakres uprawnień Polegają na Korzystaniu z rzeczy

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. repetytorium. redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz

Prawo rzeczowe. repetytorium. redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz Prawo rzeczowe repetytorium redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1 PRAWA RZECZOWE. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 15 1. Rodzaje praw

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I

Prawo cywilne. Pojęcie. Numerus clausus 2012-05-13. Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie. Ograniczone prawa rzeczowe I Prawo cywilne Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych Użytkowanie Pojęcie Ograniczone prawa rzeczowe I Prawna forma korzystania z rzeczy (cudzej) Dająca uprawnionemu możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo rzeczowe. Edward Gniewek. 9. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo rzeczowe. Edward Gniewek. 9. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo rzeczowe Edward Gniewek 9. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Edward Gniewek Prawo rzeczowe W sprzedaży: T. Dybowski (red.) PRAWO RZECZOWE, Tom 3, wyd. 2 System Prawa

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Opracowała mgr Irena Krauze

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Prawo sąsiedzkie. Immisje Wykonywanie własności nieruchomości II Nabycie i utrata własności

Prawo cywilne. Prawo sąsiedzkie. Immisje Wykonywanie własności nieruchomości II Nabycie i utrata własności Prawo cywilne Wykonywanie własności nieruchomości II Nabycie i utrata własności Prawo sąsiedzkie Ograniczenia wykonywania prawa własności nieruchomości W stosunkach sąsiedzkich Regulują konflikty interesów

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości Prawo cywilne I Wykonywanie własności nieruchomości I Rodzaje nieruchomości Kataster i księgi wieczyste Zagadnienia ogólne Zakres regulacji Przepisy ewidencyjne Obowiązki właścicieli nieruchomości Regulacja

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa do szóstego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI

Spis treœci. Przedmowa do szóstego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Str. Przedmowa do szóstego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Nb. Rozdzia³ I. Ogólne wiadomoœci o prawie rzeczowym... 1 1. Pojêcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE- zagadnienia wstępne dr Katarzyna Anna Dadańska WPiA Uniwersytet Szczeciński

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE- zagadnienia wstępne dr Katarzyna Anna Dadańska WPiA Uniwersytet Szczeciński OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE- zagadnienia wstępne dr Katarzyna Anna Dadańska WPiA Uniwersytet Szczeciński Źródła prawa Przepisy wspólne dla ograniczonych praw rzeczowych to art. 245-251 KC Numerus clausus

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XXXIII Wprowadzenie... XI XV XIX XLIII Rozdział I. Nieruchomość rolna jako składnik gospodarstwa rolnego... 1 1. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14716 Cena netto 1 180,00 zł Cena brutto 1 180,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wykaz aktów normatywnych Wstęp Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wykaz aktów normatywnych Wstęp Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XXXVII Wykaz aktów normatywnych... Wstęp... XIII XIX XLIX Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu... 1 1. Rys historyczny instytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XIX XXIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako wartość konstytucyjna... 1 I. Konstytucyjna ochrona rodziny... 1 II. Standardy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 11 Od Autorów............................................................ 17 Część pierwsza KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym 1.2. Zakres pojęcia "urządzenie przesyłowe"

Bardziej szczegółowo

D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I

D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I Ochrona własności D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I Konstrukcja prawna ochrony własności OCHRONA WŁASNOŚCI Pomoc własna Ochrona sądowa Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 wykładowca: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Dla zaliczenia wykładu należy uczęszczać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Wykaz najważniejszych skrótów Słowo wstępne Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego 1.1. Znaczenie prawa

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe 2. Kierunek: Prawo 3. Typ studiów: Dzienne 4. Rodzaj zajęć: Ćwiczenia 5.

1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe 2. Kierunek: Prawo 3. Typ studiów: Dzienne 4. Rodzaj zajęć: Ćwiczenia 5. 1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne część ogólna i prawo rzeczowe 2. Kierunek: Prawo 3. Typ studiów: Dzienne 4. Rodzaj zajęć: Ćwiczenia 5. Status przedmiotu: Obligatoryjne 6. Rok studiów, semestr: III rok,

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Nieruchomość wspólna Odrębna własność lokali - wprowadzenie

Prawo cywilne. Nieruchomość wspólna Odrębna własność lokali - wprowadzenie Prawo cywilne Odrębna własność lokali Użytkowanie wieczyste Prawo zabudowy - projekt Odrębna własność lokali - wprowadzenie Nieruchomością może być część budynku W naszym prawie - tylko lokal Nie są odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Literatura... XIII Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Str. Nb. Literatura... XIII Wykaz skrótów... XXI Literatura... XIII Wykaz skrótów... XXI Rozdział 1. Pojęcie nieruchomości w prawie polskim... 1 1 1. Geneza pojęcia nieruchomości... 1 1 2. Definicja nieruchomości we współczesnym prawie polskim... 3 8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Księgi wieczyste geneza i rozwój, przedmiot, budowa oraz funkcje..................... 23 1.

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE,

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Charakterystyka I. Charakterystyka II Ogólna charakterystyka praw rzeczowych Posiadanie

Prawo cywilne I. Charakterystyka I. Charakterystyka II Ogólna charakterystyka praw rzeczowych Posiadanie Prawo cywilne I Ogólna charakterystyka praw rzeczowych Posiadanie Charakterystyka I Prawa majątkowe. Zaspokajają potrzeby gospodarcze Uprawniony ma bezpośrednią władzę nad rzeczą Inne podmioty mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA CYWILNA W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

PROCEDURA CYWILNA W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI WOŁOMIN, 16 GRUDNIA 2010 r. PROCEDURA CYWILNA W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sławomir Kawa POJĘCIE RZECZY RZECZ w prawie cywilnym to przedmiot materialny, wyodrębniony na tyle, że

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Uwagi ogólne. Pośrednia i bezpośrednia ochrona własności Ochrona własności

Prawo cywilne. Uwagi ogólne. Pośrednia i bezpośrednia ochrona własności Ochrona własności Prawo cywilne Ochrona własności Uwagi ogólne Ochrona własności wypływa wprost z art 140 k.c. Brak zróżnicowania ze względu na formę własności Środki ochrony Bezpośrednie (petytoryjne i posesoryjne) Pośrednie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 23

Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 23 Prawo nieruchomości : zbiór przepisów : użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, księgi wieczyste, lokale,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

II.OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1.PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO

II.OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1.PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO II.OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1.PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 1.5.POJĘCIE I PRZEDMIOT REGULACJI PRAWA RZECZOWEGO.POJĘCIA I DEFINICJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI. PRAWO RZECZOWE jest jednym z

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Organizacja wykładu. Pojęcie prawa rzeczowego Pojęcie prawa rzeczowego Rodzaje praw rzeczowych Prawa rzeczowe a inne prawa

Prawo rzeczowe. Organizacja wykładu. Pojęcie prawa rzeczowego Pojęcie prawa rzeczowego Rodzaje praw rzeczowych Prawa rzeczowe a inne prawa Prawo rzeczowe Pojęcie prawa rzeczowego Rodzaje praw rzeczowych Prawa rzeczowe a inne prawa Organizacja wykładu 30 h wykłady co tydzień Egzamin - czerwiec Część ogólna Prawo rzeczowe Zerówka zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

PRAWO RZECZOWE 3. WYDANIE

PRAWO RZECZOWE 3. WYDANIE PRAWO RZECZOWE 3. WYDANIE Bronisław Ziemianin Katarzyna Anna Dadańska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Wstęp 15 Rozdział I Wiadomości ogólne o prawie rzeczowym 17 1. Pojęcie prawa rzeczowego

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1

Spis treœci. Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1 Przedmowa... Wstêp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XIX XXI Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna... 1 Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 3 1. Podzia³y systemu prawa i pojêcie prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Katarzyna Czerwińska-Koral Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Polecamy

Bardziej szczegółowo

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Orzecznictwo... XIII XVII XXI XXXIII Rozdział I. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej... 1 1. Przedmiot roszczenia... 1 2. Charakter prawny roszczenia...

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. seria akademicka. Bronisław Ziemianin Katarzyna Anna Dadańska. 2. wydanie

Prawo rzeczowe. seria akademicka. Bronisław Ziemianin Katarzyna Anna Dadańska. 2. wydanie Prawo rzeczowe 1 2 Prawo rzeczowe Bronisław Ziemianin Katarzyna Anna Dadańska 2. wydanie seria akademicka 3 Wydawca: Izabela Dorf Korekta: Justyna Szumieł Skład, łamanie: JustLuk, Łukasz Drzewiecki Copyright

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI I OCHRONA POSIADANIA

OCHRONA WŁASNOŚCI I OCHRONA POSIADANIA OCHRONA WŁASNOŚCI I OCHRONA POSIADANIA Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Opracowała

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisława Kalus Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21 Spis treści Wykaz skrótów................................. 17 Wstęp....................................... 21 Rozdział I. Zarys ogólny problematyki................. 23 1. Nieruchomości podstawowe pojęcia...................

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe LexisNexis do 2014 r. LexisNexis Polska

Prawo rzeczowe LexisNexis do 2014 r. LexisNexis Polska opis Niniejsze opracowanie Prawa rzeczowego jest kontynuacją znanego i od wielu lat wykorzystywanego podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1976 r., a ostatnie

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Notariusz Mariusz Kędzierski

Notariusz Mariusz Kędzierski Notariusz Mariusz Kędzierski - PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO - Podział majątku wspólnego (po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej). Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka na nieruchomości Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka jest powszechnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. O pewności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14712 Cena netto 1 770,00 zł Cena brutto 1 770,00 zł Cena netto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Podręczniki Prawnicze Prawo cywilne część ogólna Zbigniew Radwański Adam Olejniczak 13. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE. Opracowała mgr Irena Krauze Lisowiec

UŻYTKOWANIE. Opracowała mgr Irena Krauze Lisowiec UŻYTKOWANIE Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Opracowała mgr Irena Krauze Lisowiec Treść

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Opracowała mgr Irena Krauze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Orzecznictwo Rozdział I. Pojęcie nieruchomości gruntowej oraz jej podziału

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Orzecznictwo Rozdział I. Pojęcie nieruchomości gruntowej oraz jej podziału Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXI Orzecznictwo... XXXV Rozdział I. Pojęcie nieruchomości gruntowej oraz jej podziału... 1 1. Uwagi wprowadzające... 1 2. Wyodrębnienie oraz granice

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI MONOGRAFIE PRAWNICZE NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA ANETA KAŹMIERCZYK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANETA KAŹMIERCZYK NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Rodzaje form działania

Rodzaje form działania Rodzaje form działania I Akty administracyjne - rodzaje Jak możemy podzielić akty administracyjne? konstytutywne i deklaratoryjne (dek. dyplom uniwersytecki, nabycie obywatelstwa) zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste I. HARMONOGRAM WYKŁADÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH 2017/2018 1) Harmonogram wykładów z prawa rzeczowego (dr hab. Bartłomiej Swaczyna) 15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste 22 XI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SŁUŻEBNOŚCI, EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................................... 13 Wprowadzenie.................................................... 17 Rozdział I. Służebność mieszkania w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym..................................

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański 24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90 ) i 11.30 13.00 (90 ) 1. Pojęcie prawa cywilnego 2.

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wprowadzenie... SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... VII XXI XXXV Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.)... 1 Wstęp do Komentarza do Przepisów

Bardziej szczegółowo

Własność i inne prawa rzeczowe DR JAKOB MAZIARZ KATEDRA HISTORII PRAWA POLSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Własność i inne prawa rzeczowe DR JAKOB MAZIARZ KATEDRA HISTORII PRAWA POLSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Własność i inne prawa rzeczowe DR JAKOB MAZIARZ KATEDRA HISTORII PRAWA POLSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Prawa rzeczowe 1. własność, 2. użytkowanie wieczyste, 3. ograniczone

Bardziej szczegółowo

Prawo rzeczowe. Zawłaszczenie. Znalezienie rzeczy 2012-04-01. Nabycie własności c. d. Zrzeczenie się własności Obrót nieruchomościami

Prawo rzeczowe. Zawłaszczenie. Znalezienie rzeczy 2012-04-01. Nabycie własności c. d. Zrzeczenie się własności Obrót nieruchomościami Prawo rzeczowe Nabycie własności c. d. Zrzeczenie się własności Zawłaszczenie Dotyczy rzeczy niczyjej Nabycie przez zawłaszczenie Objęcie w posiadanie samoistne Intencja uzyskania Zawłaszczenie roju pszczół

Bardziej szczegółowo

17 18 STYCZNIA 2014 r.

17 18 STYCZNIA 2014 r. PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W IZBIE NOTARIALNEJ W SZCZECINIE I ROKU Z ROCZNIKA 2013 NABÓR WRZESIEŃ 2013 r. 17 18 STYCZNIA 2014 r. Piątek 17.01.2014 roku Otwarcie szkolenia. Kodeks etyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Podstawy prawa cywilnego

STUDIA PRAWNICZE. Podstawy prawa cywilnego STUDIA PRAWNICZE Podstawy prawa cywilnego W sprzedaży: Z. Radwański PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 4 Skrypty Becka E.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... XI XV XVII Rozdział I. Istota spółdzielni mieszkaniowej... 1 1. Pojęcie spółdzielni... 1 2. Działalność spółdzielni... 5 3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo