Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12."

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju ul. Rzeszutka 2, Piwniczna-Zdrój Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień roku Czerwiec 215 1

2 I. Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju, zwany dalej Bankiem, z siedzibą w Piwnicznej- Zdroju, ul. Rzeszutka 2, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej wg stanu na dzień roku, zwany dalej dniem sprawozdawczym. 2. W 214 roku Bank prowadził działalność w ramach struktury organizacyjnej: a) w Centrali BS w Piwnicznej-Zdroju, b) w filii BS w Rytrze, c) w filii w Nowym Sączu do 3 września 214 r. Ponadto Bank posiada 4 bankomaty. 3. Według stanu na dzień sprawozdawczy Bank nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją. II. Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami 1. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, 2) metodę wskaźnika bazowego w zakresie ryzyka operacyjnego. 2. Do podstawowych istotnych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: 1) ryzyko kredytowe, 2) ryzyko koncentracji zaangażowań, 3) ryzyko operacyjne, 4) ryzyko braku zgodności, 5) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, 6) ryzyko płynności, 7) ryzyko kapitałowe, 8) ryzyko biznesowe. Opis procesów raportowania i pomiaru ryzyka zawiera Instrukcja zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami stanowiącymi załączniki do niniejszej Informacji. Opis 2

3 przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego zawiera Instrukcja sporządzania informacji zarządczej. Oświadczenie Zarządu na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku zawiera opublikowana na stronie internetowej Banku Polityka przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. W Banku funkcjonuje Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, która stanowi załącznik do niniejszej informacji. Ponadto w ramach Założeń do planu ekonomiczno-finansowego w Banku funkcjonują polityki w zakresie zarządzania następującymi rodzajami ryzyka: 1) Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym 2) Polityka kapitałowa 3) Polityka zarządzania ryzykiem płynności 4) Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym 5) Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym 6) Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności, które stanowią załączniki do niniejszej informacji. III. Opis struktury organizacyjnej W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje stanowisko ds. sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych (SAR), które na dzień sprawozdawczy roku obejmował swoim zakresem monitorowanie poszczególnych rodzajów ryzyk oraz adekwatności kapitałowej. Informacje na temat metod, procesów, technik redukcji ryzyka zawierają załączniki do niniejszej Informacji. W Banku nie powołano Komitetu ds. ryzyk. IV. Fundusze własne 1. W związku z wejściem w życie, w okresie za który sporządzono sprawozdanie finansowe zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/213 z dnia 26 czerwca 213 roku, w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 3

4 i firm inwestycyjnych i towarzyszących mu standardów technicznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz trwającą nowelizacją przepisów krajowych, Bank zastosował w rachunku oceny adekwatności kapitałowej na dzień 31 grudnia 214 r. zasady wynikające zarówno z przepisów unijnych, jak i obowiązujących nadal w tym zakresie przepisów krajowych, przy uwzględnieniu wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Strukturę funduszy własnych Bank ujawnia w oparciu o Załącznik VI do Rozporządzenia 1423/213 stanowiący wzór ujawniania informacji na temat funduszy własnych w okresie przejściowym. Pozycje wzoru wypełnione przez Bank ograniczono do pozycji niezerowych celem większej przejrzystości ujawnianych danych: Kwota w dniu ujawnienia w zł KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I: Instrumenty i kapitały rezerwowe 3 Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe) ,89 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I: Korekty regulacyjne 8 Wartości niematerialne i prawne (kwota ujemna) ,56 26a Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie ,8 z art. 467 i 468: 28 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I ,36 29 Kapitał podstawowy Tier I ,53 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I: Instrumenty 36 Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi KAPITAŁ DODATKOWY TIER I: korekty regulacyjne 43 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier I 44 Kapitał dodatkowy Tier I 45 Kapitał Tier I (kapitał Tier I = kapitał podstawowy Tier I + kapitał ,53 dodatkowy Tier I) KAPITAŁ TIER II: Instrumenty i rezerwy 46 Instrumenty kapitałowe i powiązania ażio emisyjne ,93 51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi ,93 KAPITAŁ TIER II: Korekty regulacyjne 57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II 58 Kapitał Tier II ,93 59 Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + kapitał Tier II) ,46 6 Aktywa ważone ryzykiem razem , Współczynniki i bufory kapitałowe 61 Kapitał podstawowy Tier I 19,53% (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 62 Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek ekspozycji na ryzyko) 19,53% 63 Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 22,1% 4

5 3. Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. V. Adekwatność kapitałowa Metody wyliczania ekspozycji na ryzyko oraz wymogów kapitałowych minimalnych i wewnętrznych zawiera Instrukcja oceny adekwatności kapitałowej, stanowiąca załącznik do niniejszej Informacji. VI. Informacje ilościowe w zakresie adekwatności kapitałowej 1. Poniższa tabela przedstawia kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla każdej z kategorii ekspozycji. Lp Stan na dzień Wyszczególnienie r. w pełnych zł Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego Ekspozycje wobec instytucji Ekspozycje wobec przedsiębiorstw Ekspozycje detaliczne Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa lub udziałów w instytucjach zbiorowego inwestowania Ekspozycje kapitałowe Inne ekspozycje Ekspozycje pozabilansowe 3 3 RAZEM Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka: Lp. Wyszczególnienie Kwota w pełnych zł 1. ryzyko kredytowe

6 2. ryzyko rynkowe (walutowe) 3. przekroczenie limitu dużych ekspozycji 4. przekroczenie progu koncentracji zaangażowań w podmioty spoza sektora finansowego 5. ryzyko operacyjne RAZEM Poniższe zestawienie przedstawia poziom wewnętrznych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka: Lp. Wyszczególnienie Kwota w pełnych zł 1. ryzyko kredytowe 2. ryzyko płynności 3. ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej ryzyko koncentracji zaangażowań 5. ryzyko rezydualne RAZEM VII. Ryzyko kredytowe informacje jakościowe Według stanu na dzień sprawozdawczy Bank stosował definicje należności przeterminowanych, zagrożonych oraz metody ustalania korekt wartości i rezerw w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji ekspozycji oraz tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe. W celu zapewnienia odpowiedniego profilu ryzyka jakości aktywów Bank zarządza ryzykiem kredytowym, w tym ryzykiem rezydualnym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie. VIII. Ryzyko kredytowe informacje ilościowe 1. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień r., bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego w podziale na kategorie przedstawia poniższe zestawienie. 6

7 2. Średnia wartość ekspozycji za rok 214 w podziale na kategorie została zaprezentowana w tabeli poniżej. Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień r. w pełnych zł Wartość średnia w 214 roku 1. Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych 2. Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych 3. Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego Ekspozycje wobec instytucji Ekspozycje wobec przedsiębiorstw Ekspozycje detaliczne Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 8. Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 9. Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa lub udziałów w instytucjach zbiorowego inwestowania 1. Ekspozycje kapitałowe Inne ekspozycje Ekspozycje pozabilansowe RAZEM Bank przyjmuje, iż kategorie ekspozycji, które stanowią więcej niż 2% portfela kredytowego wyznaczają istotne kategorie ekspozycji. Do istotnych kategorii ekspozycji zaliczane są zatem następujące kategorie: ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych, ekspozycje wobec instytucji, ekspozycje detaliczne, ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach. 3. Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego, ponieważ funkcjonuje na terenie jednego obszaru geograficznego, określonego w Statucie Banku, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 4. Struktura zaangażowania Banku wobec poszczególnych sektorów w rozbiciu na kategorie klasyfikacji ekspozycji: 7

8 4.1.Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta według stanu na dzień r. przedstawia poniższa tabela. Lp. 1. Typ kontrahenta Banki 2. Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 3. Pomocnicze instytucje finansowe 4. Instytucje ubezpieczeniowe Wartość bilansowa w pełnych zł Razem zaangażowanie w sektorze finansowym Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego według typu kontrahenta według stanu na dzień r. przedstawia poniższa tabela. Lp. Typ kontrahenta Wartość w pełnych zł 1. Przedsiębiorstwa i spółki państwowe 2. Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 3. Przedsiębiorcy indywidualni 4. Osoby prywatne

9 5. Rolnicy indywidualni Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu na kategorie należności według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Wartość w zł Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela: Lp. Branże Wartość w pełnych zł Transport i gospodarka magazynowa; informacja i komunikacja Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Inne (Pozostałe) Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym Strukturę ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na kategorie należności według stanu na dzień r. przedstawia poniższa tabela (wartość nominalna): 9

10 Termin zapadalności Rodzaj podmiotu Wartość ekspozycji w pełnych zł Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Bez określonego terminu Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe < =1 tygodnia Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe 5 > 1 tygodnia < = 1 miesiąca > 1 miesiąca < = 3 miesięcy > 3 miesięcy < = 6 miesięcy > 6 miesięcy < = 1 roku Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe 2 65 Pozostałe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe

11 > 1 roku < = 2 lat > 2 lat < = 5 lat > 5 lat < = 1 lat > 1 lat < = 2 lat > 2 lat Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje samorządowe Pozostałe 11

12 6. Strukturę należności, w których występują ekspozycje kredytowe z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowane w rozbiciu na kategorie ekspozycji według stanu na dzień r. przedstawiają poniższe tabele: Lp. Ekspozycje wobec przedsiębiorstw Wartości w pełnych zł 1. : Kredyty normalne Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki 2. : Kredyty pod obserwacją Kredyty przeterminowane Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki 3. : Kredyty zagrożone Kredyty przeterminowane Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki RAZEM Lp. Ekspozycje wobec gospodarstw domowych Wartości w pełnych zł 1. : Kredyty normalne Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki 2. : Kredyty pod obserwacją Kredyty przeterminowane Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki 3. : Kredyty zagrożone Kredyty przeterminowane Rezerwy celowe Korekta wartości Odsetki RAZEM

13 W 214 roku zwiększenia z tytułu dotworzenia rezerw wyniosły , zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerw o , zł. w 214 roku dokonano odpisów należności nieściągalnych w kwocie , zł w ciężar utworzonych rezerw. Uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw na należności bilansowe na dzień r. prezentuje poniższa tabela: Lp. Treść Kwota w pełnych zł 1. Stan rezerw celowych na dzień Zwiększenia w okresie na należności: normalne pod obserwacją poniżej standardu 17 - wątpliwe - stracone Zmniejszenia w okresie na należności: normalne pod obserwacją poniżej standardu wątpliwe - stracone zdjęte z ewidencji (wykorzystanie) Stan rezerw celowych na Wynik z tytułu rezerw na należności bilansowe wg typów kontrahentów na dzień r. przedstawia się następująco: Wynik z tytułu Treść rezerw w pełnych zł Rezerwy celowe na kredyty (wynik w 214) Spółki państwowe i prywatne Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne Rolnicy 5. Inne podmioty niefinansowe IX. Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym informacja jakościowa 13

14 Bank angażował się kapitałowo wyłącznie w akcje Banku Zrzeszającego, mając na uwadze względy strategiczne i osiągnięcie długoterminowych korzyści ze współpracy. Bank nie posiadał ekspozycji zakupionych ze względu na zyski kapitałowe. X. Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym informacja ilościowa 1. Podział ekspozycji ze względu na cel nabycia (zyski kapitałowe, przyczyny strategiczne) według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Rodzaj ekspozycji Kwota ekspozycji zakupionych ze względu na zyski kapitałowe 1. Akcje Banku Zrzeszającego Kwota ekspozycji zakupionych ze względu na przyjętą strategię RAZEM Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Wyszczególnienie Wartość bilansowa w zł Wartość rynkowa w zł 1. Bony pieniężne , RAZEM , XI. Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego 1. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej są opisane w Instrukcji pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli ryzyka stopy procentowej, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. 2. Bank mierzy poziom ryzyka stopy procentowej w oparciu o zestawienie luki niedopasowania. Zgodnie z przyjętą metodologią wyeliminowano pozycje o oprocentowaniu < 2% (warunki szokowe). Luka niedopasowania pomiędzy aktywami i pasywami na dzień r. została przedstawiona w poniższej tabeli (w tys. zł): 14

15 Wyszczególnienie Razem a`vista od 2 do 7 dni od 8 do 31 dni od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy powyżej 1 roku Aktywa Pasywa Luka Luka narastająco Wpływ szokowej zmiany rynkowych stóp procentowych o 2 p.b. na wynik finansowy wg stanu na dzień sprawozdawczy wyniósł 267 tys. zł. XII. Redukcja ryzyka kredytowego przy zastosowaniu metody standardowej, zgodnie z Rozporządzeniem 575/213 Parlamentu Europejskiego (UE) informacje jakościowe i ilościowe Bank nie stosuje pomniejszeń wag ryzyka z tytułu zabezpieczeń. XIII. Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne Nie występują ekspozycje sekurytyzacyjne ważone ryzykiem. XIV. Zasady ustalania (Polityka) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku: Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z uchwałą 258/211 KNF znajdują się w załączonej Polityce zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku. Informacje o sumie wypłaconych w 214 r. wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska kierownicze w rozumieniu uchwały 258/211 KNF: Lp. Stanowiska kierownicze Stałe składniki (w tys. zł) Zmienne składniki 1. Członkowie Zarządu 23, 98 3 Ilość osób 15

16 2. Pozostali pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze zgodnie z uchwałą 258/211 KNF 111, 56 1 Informacje o sumie wypłaconych w 214r. wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo zatrudnionych oraz odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze zgodnie z uchwałą 258/211 KNF: Lp. Tytuł wynagrodzenia Wartość w tys. zł 1. Suma wypłat indywidualnych odpraw z tytułu zakończenia stosunku pracy z osobami na stanowiskach kierowniczych 2. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 3. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie 4. Suma wypłat zmiennych składników wynagradzania z tytułu nawiązania w 213r. stosunku pracy z osobami na stanowiskach kierowniczych 5. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 6. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie Politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego zawierają: Regulamin działania Rady Nadzorczej oraz Regulamin działania Zarządu, stanowiące załącznik do niniejszej Informacji. XV. Ryzyko operacyjne Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w okresie od r. do r. Lp. Rodzaje / kategorie ryzyka operacyjnego Suma strat brutto (w tys. zł) Transfer ryzyka (w tys. zł) Suma strat faktycznie poniesionych przez Bank (w tys. zł) 1. Oszustwa zewnętrzne Oszustwa wewnętrzne Polityka kadrowa i bezpieczeństwo w miejscu pracy Klienci, produkty i praktyki 4. biznesowe Uszkodzenia aktywów

17 6. 7. Zakłócenia działalności i błędy systemów Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami 2,67-2,67 15,68 8,87 6,81 Powyższe straty brutto dotyczyły bieżącej działalności bankowej, głównie koszty komornicze i opłaty sądowe. Działania mitygujące jakie zostały podjęte w celu uniknięcia w przyszłości ww. strat: 1) Zwrócono uwagę w zakresie obsługi systemu informatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc obciążonych największą ilością błędów (storn). 2) Zwrócono uwagę pracownikom na rzetelność przeprowadzania kontroli na drugą rękę. 3) Dokonano zmian w zarządzaniu ryzykiem systemów informatycznych IT. Planowane są dalsze działania mające na celu ograniczenie występowania czynników ryzyka błędu pracowników: 1) Oferowanie klientom rachunków zleceń stałych, bankowości internetowej w celu zmniejszania ilości obsługi klienta przez pracowników. 2) Przeprowadzanie szkoleń z zakresu wprowadzania nowych regulacji. 3) Sprawowanie kontroli i nadzór nad czynnościami pracowników. Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku: Ryzyko operacyjne w Banku jest na umiarkowanym poziomie, a prowadzone i planowane działania powodują, że utrzymuje się ono na niezmienionym poziomie. Działania długofalowe związane ze sprzedażą usług elektronicznych oraz szkoleniami pracowników powinny przyczynić się do dalszego zmniejszania ilości pomyłek pracowników. XVI. Dźwignia finansowa Na zasadzie odstępstwa od art. 429 i 43 w okresie od 1 stycznia 214 r. do dnia 31 grudnia 221 r. Bank oblicza i przedstawia wskaźnik dźwigni, stosując miary kapitału: a) kapitał Tier I: w pełni wprowadzona definicja, b) kapitał Tier I: definicja przejściowa. 17

18 Miary ekspozycji całkowitej i wartość wskaźnika dźwigni na dzień r. przedstawiono w poniższej tabeli: Wyszczególnienie Wartość Wartość Wartość 1 miesiąca 2 miesiąca 3 miesiąca Inne aktywa , , , Pozycje pozabilansowe , , , Razem wartość ekspozycji , , , Wskaźnik dźwigni Kapitał Tier I w pełni wprowadzona 9,74 9,48 8,84 definicja Wskaźnik dźwigni Kapitał Tier I definicja przejściowa 1,42 1,13 9,43 Piwniczna-Zdrój, r. Sporządził: Stanowisko Sprawozdawczości, Analiz i Ryzyk Bankowych Akceptował: Główny Księgowy Zatwierdził: Zarząd BS na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 215 r. 18

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim www.pbstom.com.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku 2014 Ujawnienie informacji Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Wrocław, 31 marca 2015 r. I. Wprowadzenie... 2 II. Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem... 2

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 26 września 2012 roku Wstęp...2 1. Cele i zasady polityki zarządzania ryzykiem...3 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie nr 82 /2015 z dnia 29.06.2015 r. Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji Załącznik nr 2 do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Prabutach Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej. Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Podlegająca ujawnieniu. na dzień 31.12.2014r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej. Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Podlegająca ujawnieniu. na dzień 31.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/14./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 07 lipca 2015r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku EURO BANK SA na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Dane identyfikujące Bank... 4 1.2 Podstawa ujawnienia... 4 1.3 Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego na dzień 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego na dzień 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego na dzień 31 grudnia 2010 r. (Filar III) Spis treści Wstęp... 3 Słownik... 4 1. Ogólne informacje o Banku...

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.214 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 115 /V/215 z dnia 26.5.215 roku

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2012 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie nr 26 z dnia 30.10.2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie nr 10 z dnia 03.09.2014 Traci moc Uchwała

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo