Cele w zarządzaniu nieruchomościami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele w zarządzaniu nieruchomościami"

Transkrypt

1 Cele w zarządzaniu nieruchomościami dostosowanie nieruchomości do potrzeb właściciela i uŝytkowników, kształtowanie i utrzymanie fizycznego, przestrzennego i estetycznego otoczenia człowieka, organizacja urządzeń, usług i świadczeń wspierających podstawową działalność uŝytkowników, poprawa jakości usług i świadczeń, Racjonalność ekonomiczna Best economic value Low bid (najniŝsza cena) vs. High quality (najwyŝsza jakość) Podstawowe zadania w zarządzaniu nieruchomościami Jakość, wartość, koszty, ryzyko Jakość NaleŜy zapewnić ciągłe ulepszanie wymagań operacyjnych w obszarze nieruchomości i usług pomocniczych Wartość NaleŜy zwiększać i utrzymywać wartość nieruchomości Koszty NaleŜy podejmować działania przy uwzględnieniu ich kosztów (kaŝda wydana złotówka opisana rachunkiem ekonomicznym) Ryzyko NaleŜy kontrolować wykonanie (np.: bezpieczeństwo, wydajność) oraz być gotowym na zmiany. 1

2 Poziom strategiczny zarządzania Strategiczny horyzont Cykl Ŝycia nieruchomości 4 fazy: Faza 1: pozyskanie obiektu obejmuje czas od podjęcia decyzji o inwestycji budowlanej do sfinalizowania procesu objęcia obiektu do uŝytkowania (zakończenie budowy, przekazanie do uŝytkowania); Faza 2: początkowy etap uŝytkowania w fazie tej obiekt jest stosunkowo nowy, zaś zarządca rozpoznaje jego funkcjonalność, koszty utrzymania i niedopasowania do oczekiwań uŝytkowników; Faza 3: racjonalizacja faza, w której daje o sobie znać zwiększająca się potrzeba inwestycji (remontowych i modernizacyjnych), natęŝenie potrzebnych zmian w infrastrukturze i konstrukcji obiektu; Faza 4: rekonstrukcja nieruchomość starzeje się moralnie i ekonomicznie, a więc nie tylko jako obiekt techniczny, ale równieŝ jako zbiór aktywów majątkowych, np. spada jego standard (lub kategoria). Faza 4 zapowiada kompleksową rekonstrukcję nieruchomości pod jej względem technicznym, infrastrukturalnym i uŝytkowym pod rygorem niemoŝności jej dalszego uŝytkowania lub braku zainteresowanych nią uŝytkowników. W fazie początkowego etapu uŝytkowania: - Usuwanie słabych stron nieruchomości, - Tworzenie wizerunku nieruchomości jako obiektu przyjaznego dla uŝytkownika i otoczenia; - Poprawa udogodnień - Działania operacyjne w zakresie usuwania defektów i błędów (projektowych i wykonawczych), - Z reguły bez większych działań inwestycyjnych. Strategia wdroŝenia jest czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju nieruchomości, gdyŝ wprowadza ona nieruchomość na rynek najmu. 2

3 Faza racjonalizacji: - Dominacja potrzeb wymiany niektórych systemów i urządzeń technicznych, - Konieczność wprowadzenia nowoczesnych zasad utrzymania obiektów i urządzeń, a zwłaszcza optymalnej gospodarki remontowej oraz optymalizacji kosztów w długim okresie czasu. - Nieruchomość jest pod względem cyklu Ŝycia wielowarstwowa, tj. niektóre jej warstwy w tej właśnie fazie ulegają zuŝyciu lub degradacji, inne zaś nadal zachowują w pełni swe właściwości funkcjonalne i uŝytkowe. Strategia odtworzenia jest przede wszystkim długofalowym, złoŝonym procesem utrzymania obiektów i urządzeń oraz kształtowania udogodnień likwidujących w miarę moŝności narastającą lukę między oczekiwaniami uŝytkowników i stanem faktycznym. Faza rekonstrukcji - Potrzeba poniesienia znacznych nakładów kapitałowych na jej dostosowanie do zmiennych warunków. - Utrzymanie starego obiektu jest nieopłacalne ze względu na wysoki poziom kosztów względnie niedopasowanie do wymagań rynkowych (zmiana standardu). - Podstawowy wybór strategiczny dokonuje się między dostosowaniem i likwidacją. Strategia dostosowania jest sposobem przedłuŝenia cyklu Ŝycia nieruchomości. 3

4 Uwagi 0 Koszty ogółem MoŜliwość oszczędności kosztów Klin oszczędnościowy Moment wprowadzenia koncepcji racjonalizacji Okres luki Pozyskanie: Plan Budowa Koszty całkowite bez optymalizacji Koszty całkowite z zastosowaniem koncepcji optymalizacji Wprowadzenie Racjonalizacja Rekonstrukcja Wykorzystanie obiektu 100% 85% 15% Lata Im wcześniej wprowadzona koncepcja zarządzania strateg9icznego kosztami nieruchomości, tym większe moŝliwości oszczędności (wejście w klin oszczędności ) Faza pozyskania obiektu (planowanie i budowa) powoduje szczególne konsekwencje kosztowe zwłaszcza w początkowych fazach cyklu Ŝycia obiektu. Koncepcja racjonalizacji kosztów wprowadzona w tej fazie moŝe ograniczyć koszty związane z wymianą obiektów i instalacji, remontów i kosztów uŝytkowania w późniejszym okresie. Potencjał oszczędności szacowany na 15-20% kosztów całkowitych w 25 letnim cyklu Ŝycia nieruchomości. MoŜliwość podejmowania działań racjonalizacyjnych w poszczególnych fazach cyklu Ŝycia obiektu Koszt Koszty związane z obiektem MoŜliwość redukcji kosztów obiektu Plan Budowa Wykorzystanie obiektu Czas 4

5 Koszty obiektu Komentarz 500 Koszt Całkowite koszty obiektu (po 40 latach) Koszty utrzymania i uŝytkowania obiektu wielokrotnie przewyŝszają wysokość początkowych nakładów inwestycyjnych w nieruchomość Średnio po 7 latach koszty te osiągają poziom początkowych nakładów inwestycyjnych 200 Koszt pozyskania 100 obiektu Całkowite koszty obiektu (po 7 latach) Faza pozyskania Faza uŝytkowania ( ø 40 Lat) Cza s Koszty utrzymania i koszty uŝytkowania to obszar wymagający szczególnej obserwacji i posiadający potencjał oszczędnościowy. Koszty eksploatacyjne obiektu w róŝnych rodzajach nieruchomości Rodzaj nieruchomości Koszty eksploatacyjne jako procent kosztów budowy (p.a.) Przekroczenie kosztów Pozyskania obiektu po latach: Szkoły i przedszkola Szpitale Pływalnie kryte 31% -> % -> 4 21% -> 4-5 Oczyszczalnie ścieków 20% -> 5 Hale sportowe Kąpieliska Boiska Dworce komunikacyjne Budynki przemysłowe Biura Nieruchomości mieszkalne 17% -> 6 15% -> 6 14% -> 7 10% -> 10 10% -> 10 8,5 % -> ,5 % -> 66 Źródło: Facility Management - Lösungen von RIB, RIB BAUSOFTWARE GMBH

6 Systematyczna, zintegrowana koncepcja zarządzania cyklem Ŝycia nieruchomości powoduje racjonalizację kosztów, zwiększenie wartości inwestycji i jakości obiektu. Racjonalizacja kosztów Zwiększenie wartości obiektu 100% Koszty w trakcie eksploatacji -10% Racjonalizacja od momentu pozyskania obiektu -25% Zarządca Wartość Wzrost wartości Utrzymanie wartości przy zarządzaniu nieruchomością Spadek wartości obiektu (brak inwestycji) Czas Poprawa jakości obiektu poziom czynnik Koszt powierzchni Elastyczność Klimat obiektu Bezpieczeństwo Jest Plan Racjonalizacja kosztów podejście strategiczne Potencjał racjonalizacyjny Sposób realizacji Ujawnienie kosztów obiektu Optymalny poziom technologiczny Redukcja kosztów niewykorzystania Przewaga technologiczna Outsourcing Aktywna gospodarka inwestycynoremontowa Koordynacja działań Dopasowanie organizacji Efekt synergii 6

7 Racjonalizacja wartości podejście strategiczne Potencjalne źródła wzrostu wartości Sposób realizacji Ujawnienie wartości obiektu Zarządzanie wartością Wykorzystanie ukrytych rezerw Zmiany sposobu wykorzystania Zapobieganie utracie wartości obiektu poprzez remonty Zarządzanie portfelowe obiektami Remonty i inwestycje o charakterze zapobiegawczym Dźwignia finansowa Cykl Ŝycia obiektu śródła finansowania obiektu Skutki nieefektywnego zarządzania jakością budynku efekt nadmiernej redukcji kosztów 1. Zmiany pogarszające utrzymanie budynku, w szczególności: - spadek niezawodności jego urządzeń i wyposaŝenia, - zagroŝenie awariami, - trudności w utrzymaniu czystości i porządku, - ewentualność powstania wtórnych negatywnych skutków jakościowych, 2. Zmiany pogarszające uŝytkowanie budynku, a zwłaszcza: - ograniczenie jego przydatności jako procesu wspomagającego podstawową działalność uŝytkowników (np. warunki pracy), - negatywny wpływ na klientów firm-uŝytkowników, - konflikty między zarządcą uŝytkownikami powstające na tle obniŝenia jakości oraz pogorszenia się wizerunku budynku, 3. ObniŜenie poziomu bezpieczeństwa, wywołane przez wady budynku w zakresie wytrzymałości konstrukcji i niezawodności urządzeń oraz wadliwego działania systemów ochrony i bezpieczeństwa, 7

8 Skutki nieefektywnego zarządzania jakością budynku Wskazane wcześniej płaszczyzny są zarazem czynnikami wzrostu kosztów. Do kosztów tych naleŝą: Koszty awarii (wewnętrzne); są to koszty związane z usunięciem wad jeszcze przed udostępnieniem obiektu i urządzeń uŝytkownikowi, straty materiałowe z tym związane (odpady), koszty dodatkowych badań budynku, a takŝe koszty przestoju, Koszty awarii (zewnętrzne); wyrównanie strat najemców i sąsiedztwa, poniesionych przez nich wskutek ujawnienia się wad i ich następstw, straty z tytułu obniŝenia czynszów i cen dodatkowych usług z powodu niskiej jakości, Koszty kontroli; są to koszty związane z oceną zgodności jakości z normami, koszty wprowadzenia procedur i technik kontroli, a takŝe koszty wynikłe z sankcji za nieprzestrzeganie reŝimu jakościowego. Koszty finansowe (finansowania) Finansowanie nieruchomości to pozyskiwanie kapitału na działalność nieruchomości i zarządzanie pozyskiwanym kapitałem w odniesieniu do jego podstawowych charakterystyk (np. kosztu, rodzaju, wymagalności, zabezpieczeń itp.). Koszty finansowe koszty związane z obsługą zadłuŝenia (odsetki) 8

9 Koszty operacyjne Zarządzanie płynnością zadania finansowe dotyczą kontroli i nadzoru na przepływami strumieni pienięŝnych (cash flows). Wpływy: Dochody z czynszu i opłat eskploatacyjnych Inne wpływy Zaciąganie zobowiązań Wydatki: Pokrycie kosztów eksploatacyjnych Nakłady na remonty i inwestycje Spłata zobowiązań BudŜetowanie BudŜet operacyjny BudŜet kapitałowy Analiza wskaźnikowa nieruchomości Analiza wskaźnikowa nieruchomości daje syntetyczny obraz nieruchomości przedstawiony za pomocą kilku łatwo przyswajalnych nawet dla osób nie będących specjalistami w zarządzaniu nieruchomościami osób. Analiza wskaźnikowa nieruchomości dotyczy szczególnie dwóch obszarów: operacyjnego (ocena efektywności działań operacyjnych na terenie nieruchomości) wskaźniki sprawności działania finansowego (ocena finansowa funkcjonowania nieruchomości) wskaźniki efektywności wykorzystania nieruchomości, płynności, rentowności, zadłuŝenia. 9

10 Analiza wskaźnikowa nieruchomości Analiza wskaźnikowa przeprowadzona moŝe być w celu: ustalenia wysokości faktycznego wskaźnika dla danej nieruchomości (wskaźnik faktyczny) ustalenia odchylenia pomiędzy wskaźnikiem faktycznym a wskaźnikiem docelowym lub poziomem referencyjnym (benchmark) porównania za pomocą wskaźnika z innymi nieruchomościami, takŝe ześrednimi dla grupy nieruchomości ustalenia trendu i zachowania się wskaźnika w czasie wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania, opartego na rejestracji zachowania się wskaźników Analiza wskaźnikowa nieruchomości Wskaźniki operacyjne to wskaźniki oparte o obserwację działań na terenie nieruchomości, w szczególności poprzez rejestrację zuŝycia czynników produkcji lub kapitału (wyraŝonych w jednostkach naturalnych lub finansowych). 10

11 Analiza wskaźnikowa nieruchomości Wskaźniki operacyjne mogą dotyczyć: zuŝycia energii elektrycznej i innych mediów Wskaźnik zuŝycia wody = Ilość m3 zuŝytej wody / Ilość m2 powierzchni wynajmowanej Wskaźnik zuŝycia energii elektrycznej = Ilość zuŝytej energii elektrycznej / Ilość m2 powierzchni wynajmowanej Wskaźnik kosztów ogrzewania = wydatki na ogrzewanie / Ilość m2 powierzchni ogrzewanej wysokości nakładów remontowych Wskaźnik nakładów remontowych = Wartość prac remontowych w ciągu roku / Ilość m2 powierzchni uŝytkowej Wskaźnik kontroli remontowej = Wydatki na planowe remonty zapobiegawcze / Wydatki na bieŝące remonty interwencyjne. Analiza wskaźnikowa nieruchomości Wskaźniki finansowe to wskaźniki oparte o obserwację wyników ekonomicznych nieruchomości, w szczególności analizujące płynność, rentowność, zadłuŝenie. Wskaźnik płynności = Efektywny przychód z czynszu i opłat eksploatacyjnych / Koszty operacyjne nieruchomości Wskaźnik płynności = Efektywny przychód z czynszu i opłat eksploatacyjnych Remonty i inwestycje / Koszty operacyjne nieruchomości Stopa kapitalizacji = Dochód Operacyjny Netto / Wartość nieruchomości ROE = Zysk po spłacie odsetek / Kapitały własne RONA = Zmiana wartości aktywów netto / Aktywa netto WOD = Dochód Operacyjny Netto / Koszty finansowe (odsetki od kredytów) (NPV, IRR 11

12 BudŜetowanie BudŜety są kluczowe w kontroli kosztów funkcjonowania nieruchomości! Podejścia do budŝetowania Od zera budŝet tworzony jest od podstaw, na podstawie prognozy kosztów w poszczególnych obszarach nieruchomości Przyrostowe budŝet tworzony jest na podstawie budŝetu z poprzedniego roku przy uwzględnieniu przyrostu bądź spadku poziomu kosztów/przychodów BudŜety wydatków: BudŜetowanie dotyczy dwóch podstawowych obszarów: Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna BudŜety wydatków w działalności operacyjnej mają za zadanie zaplanowanie wydatków w funkcjonowaniu nieruchomości i utrzymaniu jej w naleŝytym stanie. Rezerwy budŝetu operacyjnego zazwyczaj ustalane jako procentowy udział w stosunku do zakładanego poziomu kosztów (zazwyczaj 2-5 %) nieprzewidziane wydatki 12

13 BudŜety kapitałowe Koncentracja na działalności inwestycyjnej: Wymiana urządzeń i instalacji Inwestycje rozszerzające Inwestycje racjonalizujące W większości przypadków zarządcy mają określony termin i tryb przekazywanie budŝetów kapitałowych na następny rok! lista Ŝyczeń, blue sky, wish list Benchmarking Benchmarking to proces identyfikowania, uczenia i adaptacji najlepszych praktyk i procesów od innych organizacji w celu poprawy własnej efektywności działania. Np.: Benchmark kosztów np. jednostkowe zuŝycie wody w hotelu Benchmark procesów np. proces obsługi klienta w recepcji hotelu 13

14 Dlaczego powinniśmy benchmarkować? Benchmarking ogranicza potrzebę wymyślania na nowo koła Benchmarking pozwala na lepsze przeprowadzenie zmian poprzez: UŜywanie przetestowanych i sprawdzonych praktyk Przekonywanie istniejącymi przykładami o skuteczności rozwiązań Wymuszanie zmian w działalności firm spowodowane obserwowaną luką w stosunku do benchmarku 14

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

priorytetowej POIiŚ Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009

priorytetowej POIiŚ Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009 ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ Wojciech Kurowski Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009 Plan prezentacji Miejsce

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015 Jelenia Góra wrzesień 2008 - czerwiec 2009 Spis treści 1. Streszczenie...2 2. Analiza strategiczna

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną

Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną Zeszyty Naukowe nr 822 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA RÓWNOWAGA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Spis treści: 1. Rachunkowo - finansowe kryteria zachowania równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa. 2. Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji

Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do 2020 roku

ZałoŜenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do 2020 roku I. Wprowadzenie ZałoŜenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do 2020 roku Potrzeby mieszkaniowe naleŝą do wąskiego zakresu potrzeb, które mają wymiar powszechny, dotyczą wszystkich i pozostają aktualne w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 2 1. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą. W skali całego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 RAPORT ROCZNY SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 Miejsce i data publikacji: Warszawa 5 marca 2012 r. Spis treści raportu rocznego List Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020.

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKIEJ FUNDACJI KULTURY W TARNOWIE Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury 4. Podstawowe kryteria i załoŝenia efektywnego systemu opłat 4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury Podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury odbywa się dwuszczeblowo. Na szczeblu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROGRAMU I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

SPRAWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROGRAMU I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ Dr hab. inŝ. Marek SITARZ, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Komitet Transportu PAN Politechnika Śląska 1. Wstęp SPRAWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI PROGRAMU I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROZDZIAŁ V OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej W związku z faktem, iż Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 Miejsce i data publikacji: Warszawa 5 marca 2012 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 5 1.2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI...

Bardziej szczegółowo

I. Impel S.A. - informacje ogólne

I. Impel S.A. - informacje ogólne I. Impel S.A. - informacje ogólne 1. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Impel S.A. z innymi podmiotami, w tym zmiany jakie nastąpiły po 31 grudnia 2009 roku 1.1. Zmiany w kapitale

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo