Wykaz zagadnie oraz literatura na egzamin magisterski na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zagadnie oraz literatura na egzamin magisterski na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego"

Transkrypt

1 Wykaz zagadnie oraz literatura na egzamin magisterski na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Kierunek: Informatyka i Ekonometria 1. Dynamiczne struktury danych. 2. Jzyki programowania. 3. Informatyczne bazy danych i ich własnoci. 4. Metody projektowania systemów informatycznych. 5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne. 6. Funkcje produkcji. 7. Modele rynku pracy i konsumpcji. 8. Modele procesów finansowych w tym giełdowych i kapitałowych. 9. Modele wielorównaniowe: estymacja parametrów i analiza właciwoci. 10. Metody prognozowania zjawisk gospodarczych. 11. Metody estymacji modeli nieliniowych. 12. Metody symulacji jako narzdzie prognozowania. 13. Metody i modele input output. 14. Zasady budowy modeli ekonomiczno-ekologicznych. 15. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewnoci i ryzyka. 16. Analiza wraliwoci i dualizm w liniowych problemach decyzyjnych. 17. Klasyczne zagadnienie transportowe. 18. Liniowe modele regresji, estymacja parametrów i ich weryfikacja statystyczna. 19. Charakterystyki funkcyjne i liczbowe zmiennych losowych. 20. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych. 21. Metody estymacji parametrycznej i nieparametrycznej. 22. Metody wnioskowania statystycznego dotyczce weryfikacji hipotez statystycznych. 23. Tablice trwania ycia. 24. Prognozowanie demograficzne i statystyczne. 25. Proces starzenia si ludnoci i jego konsekwencje.

2 Literatura: 1. Domaski Cz., (red. i współautorstwo), Metody statystyczne. teoria i zadania, Wyd. VI, WUŁ, Łód Domaski Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa Gajda J., Ekonometria praktyczna, Absolwent Holzer J.Z., Demografia, wyd. VI zmienione, PWE, Warszawa Milo W., (red.) Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa Milo W., (i inni), Prognozowanie i symulacja, WUŁ, Łód Miszczyska D., Miszczyski M., Wybrane metody bada operacyjnych, WSEH, Skierniewice Nowicki A (red.), Informatyka dla Ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne, PWN, Warszawa-Wrocław Okólski H., Demografia, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa Plich M., Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomicznoekologicznych, WUŁ, Łód Tomaszewicz Ł., Metody analizy input-output, PWE, Warszawa Trzaskalik T., Wprowadzenie do bada operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa Welfe W., Welfe A., Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004.

3 Kierunek: Ekonomia 1. Miary elastycznoci popytu i ich znaczenie 2. Wpływ zmiany cen i elastycznoci cenowej popytu na wydatki gospodarstw domowych i przychody przedsibiorstw 3. Teoria wyborów konsumenta w gospodarce rynkowej znaczenie, zasady, ograniczenia 4. Stan równowagi konsumenta w gospodarce rynkowej 5. Funkcja produkcji w okresie krótkim 6. Podstawy wyboru optymalnej struktury czynników produkcji 7. Koszty produkcji w okresie krótkim i długim 8. Równowaga przedsibiorstwa w wybranym modelu struktury rynku 9. Popytowe determinanty wzrostu dochodu narodowego 10. Podaowe determinanty wzrostu dochodu narodowego 11. Pojcie, rodzaje i znaczenie postpu technicznego 12. Ekonomiczna rola pastwa w gospodarce rynkowej 13. Funkcje budetu pastwa. Dochody i wydatki budetowe 14. Deficyt budetowy i metody jego ograniczania 15. Aktywna i pasywna polityka fiskalna 16. Czynniki determinujce popyt na pienidz i poda pienidza 17. Teorie cyklu koniunkturalnego 18. Metody oddziaływani pastwa na przebieg cyklu koniunkturalnego 19. Przyczyny inflacji (główne teorie inflacji) i metody przeciwdziałania inflacji 20. Typy bezrobocia, przyczyny i skutki jego wystpowania 21. Polityka pastwa na rynku pracy 22. Zaleno midzy inflacj a bezrobociem 23. Równowaga na rynku towarowym i pieninym w gospodarce zamknitej (model IS-LM) 24. Wpływ polityki pieninej i fiskalnej na zmiany stanu równowagi na rynku towarowym i pieninym 25. Pojcie i struktura bilansu płatniczego. Czynniki determinujce eksport i import

4 Literatura: 1. R.Milewski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2. R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5 Kierunek: Stosunki Midzynarodowe 1. Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej. 2. Wpływ koniunktury na handel zagraniczny. 3. Metody bada rynkowych. 4. Znaczenie bezporednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju wywocego i przyjmujcego. 5. Zasada przewagi wzgldnej. 6. Cele i zasady działania GATT/WTO. 7. Struktura handlu midzynarodowego w wietle wybranych teorii. 8. Znaczenie wzrostu gospodarczego dla handlu midzynarodowego. 9. Argumenty przemawiajce za stosowaniem polityki wolnohandlowej (lub protekcyjnej). 10. Płaszczyzny i formy midzynarodowej integracji gospodarczej. 11. Kursy walutowe, klasyfikacja, rodzaje transakcji walutowych. 12. Unia Gospodarcza i Walutowa definicje, cele, załoenia. 13. Midzynarodowy system walutowy definicje, załoenia. 14. Europejski System Banków Centralnych. 15. Euro funkcje waluty midzynarodowej. 16. Ekonomiczne skutki zmian kursu walutowego. 17. Analiza sprawozda finansowych przedsibiorstwa. 18. Analiza wskanikowa sytuacji finansowej przedsibiorstwa. 19. ródła finansowania przedsibiorstwa. 20. Analiza opłacalnoci projektów inwestycyjnych. 21. Rynek pieniny istota i instrumenty. 22. Podstawowe instrumenty polityki pienino kredytowej banku centralnego. 23. Akcje jako instrument finansowy. 24. Obligacje jako instrument finansowy. 25. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym.

6 Literatura: 1. J. wierkocki, Zarys midzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE Warszawa Integracja europejska, podrcznik akademicki, pod red. A. Marszałka PWE, Warszawa Hoekman B., M,M Kostecki, Ekonomia wiatowego systemu handlu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Molle E., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdask K. Zabielski, Finanse midzynarodowe, PWN, Warszawa L. Orziak, Rynek finansowy w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa W. Dbski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa W. Dbski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarzdzania finansami przedsibiorstwa, PWN Warszawa 2005

7 Kierunek: Gospodarka Przestrzenna 1. Współczesne koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego. 2. Rozwój lokalny i regionalny. Istota, warunki, bariery i mechanizmy. 3. Terytorialne formy organizacji produkcji. 4. Planowanie przestrzenne. Instytucje zadania, funkcje. 5. Regulacje prawne planowania przestrzennego akty planowania. 6. Procedury uchwalania i zasady planowania przestrzennego. 7. Uwarunkowania polityki ekonomicznej. 8. Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego. Cele, podmioty i instrumenty. 9. Zarzdzanie strategiczne w gospodarce lokalnej i regionalnej. 10. Konkurencyjno miast i regionów. 11. Marketing terytorialny. 12. System instrumentów ochrony rodowiska w Polsce. 13. Administracja publiczna. Rola, struktura i funkcje. 14. Samorzd terytorialny pojcie, kompetencje i zadania. 15. Samorzd terytorialny w innych pastwach wiata oraz standardy działania. 16. Organy (władze) gminy, powiatu, województwa i ich funkcje. 17. Gospodarka finansowa samorzdu terytorialnego. Zasady, procedury i instrumenty. 18. Rola władz publicznych w gospodarce. 19. Formy organizacyjno-prawne podmiotów realizujcych zadania publiczne. 20. Przekształcenia (w tym prywatyzacja) w gospodarce lokalnej i regionalnej. 21. Modele wiadczenia usług publicznych. 22. Sektor publiczny i sektor prywatny. Rónice i podobiestwa. 23. Rozwizania i mechanizmy rynkowe w sektorze publicznym. 24. Pojcie, cechy i rodzaje infrastruktury. 25. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.

8 Literatura: 1. Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii rodowiska i zasobów naturalnych, Warszawa Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, Warszawa Jewtuchowicz A. (red.), Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łód Kudłacz T., Programowanie rozwoju terytorialnego, Warszawa Markowski K., Rola pastwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa Markowski T., Zarzdzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, 7. Osborne D., Gaebler T., Rzdzi inaczej. Jak duch przedsibiorczoci przenika i przekształca administracj publiczn, Pozna Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rzdzenia, Warszawa Szromnik, Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarzdzania gmin, Samorzd Terytorialny nr 3/ Winiarski B., (red.) Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa Wojciechowski E., Samorzd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN Warszawa Wojciechowski E., Zarzdzanie w samorzdzie terytorialnym, Difin, Warszawa Zarzdzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, (red.) A.Klasik, F.Kunik, AE Katowice Wykład i konserwatorium z przedmiotu Gospodarka a rodowisko 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483 z pó. zm.) 14. Europejska Karta Samorzdu Terytorialnego z dnia 15 padziernika 1985r. (Dz.U. z 1994r. Nr 124 poz. 607) 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz z pó. zm.) 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz z pó. zm.) 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie województwa (Dz.U. z 2001r.

9 Nr 142 poz z pó. zm.) 18. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z pó. zm.) 19. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966) 20. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z pó. zm.) 21. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717)

10 Kierunek: Finanse i Bankowo Tematyka: Finanse publiczne 1. Instytucje finansów publicznych i ich zadania 2. Zmiany roli i funkcji finansów w Polsce po 1990 r. 3. Dylematy systemu podatkowego w Polsce kierunki dyskusji 4. Zadania poszczególnych szczebli administracji publicznej i ródła ich realizacji 5. Instrumenty polityki finansowej pastwa Literatura: 1. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa Ziółkowska W,.Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Pozna Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa Federowicz Z., Podstawy teorii finansów, PWN, Warszawa Gaudemet P., Finanse publiczne, PWN, Warszawa Piotrowska-Marczak K., Finanse Lokalne, PWE, Warszawa 1997 Tematyka: Finanse ubezpiecze 1. Modele finansowania ubezpiecze społecznych i ich praktyczne zastosowanie 2. Organizacja i finansowanie ubezpiecze społecznych w Polsce 3. Otwarte Fundusze Emerytalne i ich zadania 4. Rodzaje ubezpiecze gospodarczych i ich specyfika 5. Instytucje ubezpieczeniowe i ich zadania Literatura: 1. Golinowska S., Polityka społeczna pastwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1994

11 2. Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje instytucje koszty, Poltext, Warszawa Góra M., Ekonomiczne podstawy funkcjonowania nowego systemu emerytalnego, Gospodarka Narodowa nr 3/ Hrynkiewicz J., Wybrane aspekty społeczne i ekonomiczne reformy ubezpiecze społecznych, Gospodarka Narodowa nr 3/ Ubezpieczenia gospodarcze, Pr. zb. pod red. T.Sangowskiego, Warszawa Banasiski A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1996 Tematyka: Bankowo 1. Polityka pienina istota, cele, mechanizm oddziaływania na procesy gospodarcze 2. Pasywne operacje bankowe ródła finansowania działalnoci bankowej, rodzaje depozytów 3. Aktywne operacje bankowe polityka kredytowa, rodzaje kredytów, polityka lokacyjna 4. Ryzyko bankowe istota, podstawowe rodzaje, metody redukcji 5. Zdolno kredytowa i metody analizy zdolnoci kredytowej podmiotów gospodarczych Tematyka: Rynek finansowy i instrumenty finansowe 1. Pierwotny i wtórny rynek finansowy istota i podstawowe funkcje 2. Dyskontowe instrumenty finansowe weksle, bony skarbowe i pienine 3. Ryzyko inwestycyjne na rynku finansowym istota, uwarunkowania i rodzaje 4. Strategie inwestycyjne na rynku finansowym analiza techniczna i fundamentalna 5. Zasady analizy opłacalnoci inwestycji w akcje i obligacje

12 Tematyka: Finanse przedsibiorstw 1. ródła finansowania przedsibiorstwa podstawowe rodzaje i kryteria wyboru 2. Dwignia operacyjna i próg rentownoci istota, pomiar i znaczenie w podejmowaniu decyzji finansowych 3. Dwignia finansowa istota, pomiar, mechanizm funkcjonowania i znaczenie w podejmowaniu decyzji finansowych 4. Wskanikowa analiza sytuacji finansowej przedsibiorstwa 5. Koszt kapitału w przedsibiorstwie istota, znaczenie, sposób szacowania Literatura: 1. Bankowo. Podrcznik akademicki, [red.]w.l. Jaworski i Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa Dbski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Finanse przedsibiorstwa z elementami zarzdzania i analizy (red. M. Wypych), Absolwent, Łód Socha J., Rynek. Giełda. Inwestycje, Olympus, Warszawa liwa J., Zarzdzanie finansami przedsibiorstw w zarysie, Prywatna Wysza Szkoła Handlowa, Warszawa Współczesny bank [red.] W.L.Jaworski, Poltext, Warszawa 1999.

13 Kierunek Socjologia: 1. Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii. 2. XX-wieczna socjologia polska tradycje, przedstawiciele, dokonania. 3. Teoria ugruntowana jako metodologiczna i teoretyczna propozycja w socjologii. 4. Grupy i zbiorowoci społeczne. Pojcie społeczestwa. 5. Koncepcje wizi społecznej w socjologii. Przemiany wizi we współczesnych społeczestwach. 6. Interakcje, działania społeczne, stosunki społeczne i procesy grupowe. 7. Instytucjonalizacja ycia współczesnych społeczestw. 8. Koncepcje osobowoci i tosamoci w socjologii. 9. Proces socjalizacji a midzypokoleniowa transmisja kultury. 10. Pojcie kultury. Tradycje bada nad kultur w socjologii. 11. Podstawowe orientacje teoretyczne, metodologiczne i etyczne w antropologii kulturowej. 12. Mikrosocjologia jako subdyscyplina socjologiczna. Podstawowe teorie i kierunki bada. 13. Konformizm i dewiacja jako przedmiot bada socjologicznych. 14. Społeczno lokalna i lokalizm w globalizujcym si wiecie. 15. Społeczestwo przemysłowe i postprzemysłowe w wietle współczesnych teorii i bada. 16. Socjologiczne koncepcje legitymizacji. 17. Socjologiczne teorie dystrybucji władzy w społeczestwie (teorie demokracji, teorie elit władzy, teorie grup interesów). 18. Klasyczne i współczesne teorie uwarstwienia. Ruchliwo społeczna. Klasy i zrónicowanie społeczne w społeczestwach ponowoczesnych. 19. Zmiana społeczna: ruchy społeczne i rewolucje jako czynnik dynamiki społecznej. 20. Globalizacja, globalizm i ich konsekwencje. 21. Kultura masowa w społeczestwie współczesnym media. 22. Pojcie narodu, czynniki procesu narodotwórczego. 23. Organizacje formalne biurokracja, patologie organizacyjne i zmiana społeczna.

14 24. Koncepcje ładów społecznych. 25. Podstawowe orientacje etyczne.

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 32 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 98 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH 71 OPISY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH 72 JĘZYK FRANCUSKI - GRUPA POCZĄTKUJĄCA DZIENNYCH 1 ZAOCZNYCH 1 WIECZOROWYCH 1 NAZWA JEDNOSKI: STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH CELEM JEST NAUKA JĘZYKA OBCEGO

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Lista przedmiotów realizowanych na I roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo