OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski."

Transkrypt

1 Marketing str. 1 Rachunkowość finansowa str. 5 Seminarium dyplomowe str. 9 Zachowania organizacyjne str. 12 Zarządzanie zasobami ludzkimi str. 16 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw str. 20 Zarządzanie jakością str. 23 Zarządzanie projektami str. 27 Zarządzanie strategiczne str. 31 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Marketing Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 MAR 111 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: I Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/

2 Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: iedza nabyta w szkole ponadgimnazjalnej Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem jest przekazanie podstawowej wiedzy o marketingu i jego roli w organizacjach tworzących dynamiczne otoczenie gospodarcze. Przedmiot obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące planowania marketingowego, zachowań i segmentacji nabywców, podstawowych narzędzi marketingowych, analizy otoczenia. Ponadto celem jest przekazanie wiedzy w zakresie organizacji badan marketingowych w przedsiębiorstwie, budowania instrumentu pomiarowego, metod doboru próby do badań. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności formułowania celów badawczych, analizowania i rozwiązywania problemów, konstruowania wniosków z badań i ich interpretacji, zastosowania i wykorzystania znanych narzędzi badawczych. Studenci uczą się również pracy w zespołach podczas konstruowania projektów i badań marketingowych. iedza: student ma podstawową wiedzę na temat nauk o zarządzaniu i ich relacji do innych nauk społecznych, w tym szczególnie powiązania z innymi naukami ekonomicznymi ekonomią i finansami (K_01) student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_03) student zna rodzaje więzi społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych oraz pomiędzy tymi podmiotami a ich otoczeniem (K_04) 2

3 Pełny opis /treści programowe Umiejętności: student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne pojawiające się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U01) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) student posiada umiejętność formułowania problemów, proponowania rozwiązań oraz ich wdrażania w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U07) student posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk ekonomicznych i społecznych dotyczących systemów i podmiotów gospodarczych (K_U08) student posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla podmiotów gospodarczych (K_U09) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) student potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze tych przedsięwzięć (K_K06) Treści programowe ykład 1. Podstawy marketingu: ewolucja koncepcji marketingu, pojęcie marketingu, miejsce marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 2. Orientacja marketingowa przedsiębiorstw 3. Segmentacja rynku, kryteria segmentacji, wybór rynku docelowego 4. Planowanie i otoczenie marketingowe 5. Instrumenty marketingu mix 6. Strategie marketingowe w zakresie strategii produktu, cen, kanałów dystrybucji oraz promocji 7. Marketingowy system informacji i badania marketingowe 8. Pojęcie, klasyfikacja oraz funkcje badań marketingowych 9. Organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie 10. Etapy procesu badania marketingowego (formułowanie problemu badawczego, projektowanie badań marketingowych) 11. Procedura doboru próby 12. Budowa instrumentu pomiarowego 13. Badania marketingowe wtórne i pierwotne, pośrednie i bezpośrednie 14. Analiza i interpretacja danych, zasady przygotowania raportu końcowego z badań marketingowych, ocena uzyskanych wyników Ćwiczenia: 1. Instrumenty marketingu mix ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 2. Formułowanie celów badawczych w oparciu o potrzeby informacyjne ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 3. Budowa instrumentu pomiarowego do badania - ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e- 3

4 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (2) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (15) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania learningowa) 4. Dobór próby do badania ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 5. Projekt badania marketingowego praca zespołowa, semestralna ykład: 1. wykład z prezentacją multimedialną 2. wykład e-learningowy (wybranych tematów) Ćwiczenia: 1. zajęcia projektowe 2. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej 3. ćwiczenia e-learningowe indywidualne rozwiązywanie i analiza przypadków (wybranych tematów) Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/ ćw. Niestacjonarne AF/ ćw Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla 2,3 2,7 2,3 2,7 prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 5 5 Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad proponowanymi rozwiązaniami, projekt wykonywany podczas trwania całego semestru 4

5 Podstawowe kryteria: wykład egzamin końcowy z całości materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć, udział w dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami przez innych studentów; indywidualne poprawne analizowanie i rozwiązywanie zagadnień w wersji pisemnej (na platformie e- learningowej); wykonanie projektu (zespół w trakcie trwania semestru) ykaz literatury : Literatura podstawowa: P. Kotler, Marketing, Poznań R.J. Kaden, Badania marketingowe, PE, arszawa S. Kaczmarczyk Badania marketingowe. Metody i techniki. ydanie III zmienione. PE, arszawa Badania marketingowe. Teoria i. Redakcja naukowa K. Mazurek - Łopacinska, PN arszawa Z. Kedzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce - seria: Marketing bez tajemnic, PE arszawa 2001 Literatura uzupełniająca: Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PE, arszawa 2007 K. Mazurek-Łopacinska, Badania marketingowe. Teoria i, PN, arszawa D. Maison, A. Noga - Bogomilski, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdanskie ydawnictwo Psychologiczne, Gdansk 2007 G. A. Churchill Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. ydaw. Naukowe PN arszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Małgorzata iśniewska OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Rachunkowość finansowa Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 RFI 331 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski 5

6 Kategoria : Status : kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Prawo, mikroekonomia, matematyka Cel kształcenia: Założeniem Rachunkowość finansowa jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami rachunkowości oraz szczegółowymi zasadami ewidencjonowania operacji gospodarczych na kontach księgowych. Student powinien nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą wpływu zdarzeń gospodarczych na sytuację finansową i majątkową jednostki prowadzącej działalność gospodarczą oraz ich wpływu na poszczególne elementy sprawozdania finansowego. Student nabywa wiedzę dotyczącą tematyki sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa - zaznajomienie z podstawowymi częściami sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych), nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych. 6

7 Efekty kształcenia: iedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_06) posiada wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych i etycznych konstytuujących podmioty gospodarcze (K_07) Umiejętności: potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02) prawidłowo posługuje się normami i regułami prawnymi, organizacyjnymi i etycznymi w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U05) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) Pełny opis /treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS 1. Powstanie i rozwój rachunkowości. 2. Podstawy metodologii rachunkowości. 3. Operacje gospodarcze, ich dokumentacja i wpływ na składniki bilansu. 4. Zasady funkcjonowania kont księgowych. 5. Zasady prowadzenia księgowości. 6. Rachunek przychodów, kosztów i wyników. 7. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. ykład: wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań, analiza przypadków Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne III. STUDIA STACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 4) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, AF/ ćw. AF/ ćw

8 - egzaminy i zaliczenia (2) IV.STUDIA NIESTACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (15) 4) nie wliczone do pensum: Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę 2,8 3,2 2,8 3,2 6 6 Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności, dwa kolokwia Podstawowe kryteria: wykład egzamin końcowy z całości materiału zaprezentowanego na ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych, ćwiczeń, zadań) Literatura podstawowa: Podstawy rachunkowości, (red.) Sojak S., Stankiewicz J., TNOiK, Toruń 2008; Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości; Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami Literatura uzupełniająca: Rachunkowość finansowa, (red.) K. Sawicki, PE, arszawa J. Turyna, Rachunkowość finansowa, yd. C.H. Beck, arszawa Rachunkowość finansowa i podatkowa, (red.). T. Cebrowska, yd. Naukowe PN, arszawa M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, yd. Difin, arszawa prowadzenie do rachunkowości, (red.) E. Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Encyklopedia rachunkowości, (red.) M. Gmytrasiewicz, yd. Prawnicze LexisNexis, arszawa I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, wykład, tom I, yd. Difin, arszawa Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, yd. Naukowe PN, arszawa I Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach, yd. Difin, arszawa

9 R. Niemczyk, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna ydawnicza UNIMEX, rocław I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Zadania i rozwiązania, tom II, yd. Difin, arszawa B. Gierusz, Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, ODiDK, Gdańsk A. Kuczyńska-Cesarz, T. Cesarz, Rachunkowość. Zbiór zadań z rozwiązaniami. yd. Difin, arszawa Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, (red.) M. Andrzejewski, yd. Naukowe PN, arszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Seminarium dyplomowe Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 SDY 562 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : kierunkowy wybieralny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V/VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ /30 - Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ /30-9

10 Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: w pomieszczeniu dydaktycznym PSZ częściowo zajęcia on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Pełny opis /treści programowe Przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej, zgodnie z wymaganiami programu studiów licencjackich. ramach seminarium pod kierunkiem promotora, student przedkłada pracę, którą dokumentuje swoją dojrzałość badawczą poprzez umiejętność sprecyzowania tematu, zebrania literatury fachowej, opracowania planu pracy oraz jej napisania. Praca licencjacka ma charakter kompilacyjny, tj. nie musi (chociaż może) wnosić nowych treści do ustalonych już przemyśleń. Praca napisana powinna odpowiadać w swej treści tytułowi, być logicznie napisana, dokumentować źródła, z których zaczerpnęła inspiracje. iedza: - zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_06) - posiada wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych i etycznych konstytuujących podmioty gospodarcze (K_07) - objaśnia istotę, przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zmian zachodzących w podmiotach gospodarczych i ich elementach (K_08) Umiejętności: - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne pojawiające się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U01) - potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02) - posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla podmiotów gospodarczych (K_U09) Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i samorozwoju opartego o własne doświadczenia (K_K01) - potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności profesjonalne (K_K07) 1. Zagadnienia wprowadzające omówienie zasad i trybu pracy seminaryjnej 2. Omówienie przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych dot. procesu pisania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego 3. Ukierunkowanie studentów co do poszukiwania tematów badawczych, literatury 4. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony 10

11 Metody prowadzenia zajęć: własności intelektualnej 5. Omówienie warsztatu pracy studenta 6. Omawianie proponowanych tematów i planów prac 7. Konsultacje związane z omawianiem problemów dot. procesu pisania pracy dyplomowej Seminarium wykład z prezentacją multimedialną indywidualne konsultacje zajęcia e-learningowe Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - seminarium (60) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (10) - konsultacje owe (10) - konsultacje na forum e- learningowym (10) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - seminarium (60) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (10) - konsultacje owe (10) - konsultacje na forum e- learningowym (10) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne AF sem./ AF/ sem Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: ustalenie tematu i planu pracy (I semestr) napisanie pracy dyplomowej (II semestr) ykaz literatury : Podstawowe kryteria: terminowe wywiązywanie się z poszczególnych zadań Literatura podstawowa: Literatura związana z tematyką pracy dyplomowej 11

12 Literatura uzupełniająca: E. Radecki, Praca dyplomowa w naukach społecznych: poradnik dla magistrantów, licencjantów i dyplomantów studiów podyplomowych, Szczecin F. Bereźnicki, Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: koordynator dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zachowania organizacyjne Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 ZOR 331 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: I Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym zajęcia on-line 12

13 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencji w zakresie: - podstaw zarządzania Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem nauczania jest zintegrowanie wiedzy z dziedziny zarządzania, psychologii i socjologii organizacji. Po ukończeniu kursu student potrafi zidentyfikować i nazwać mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem w organizacji. Potrafi wymienić uwarunkowania determinujące wystąpienie różnych zjawisk społecznych w organizacji. Potrafi także wskazać odpowiednie metody zarządzania skorelowane z tymi zjawiskami i mechanizmami. iedza: 1. Student ma podstawową wiedzę na temat nauk o zarządzaniu i ich relacji do innych nauk społecznych, w tym szczególnie psychologii i socjologii (K_01) 2. Student zna rodzaje więzi społecznych i organizacyjnych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych (K_04) 3. Student interpretuje podstawowe koncepcje człowieka jako podmiotu konstytuującego i funkcjonującego w podmiotach gospodarczych (K_05) 4. Student posiada wiedzę o normach i regułach organizacyjnych i etycznych konstytuujących zespoły pracownicze w podmiotach gospodarczych (K_07) 5. Student objaśnia istotę, przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zmian zachodzących w zespołach pracowniczych (K_08) 6. wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów (K_11) 13

14 Umiejętności: 1. Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne pojawiające się w praktyce funkcjonowania zespołów pracowniczych (K_U01) 2. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów społecznych zachodzących w zespołach pracowniczych w podmiotach gospodarczych (K_U02) 3. Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U03) 4. Student prawidłowo posługuje się normami i regułami organizacyjnymi i etycznymi w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U05) 5. Student posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk społecznych dotyczących podmiotów gospodarczych (K_U08) Kompetencje społeczne: 1. Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_K02) 2. Student potrafi samodzielnie kształtować swoją postawę społeczną kierując się zasadami etyki w pracy zespołu (K_K05) Pełny opis /treści programowe ykład: 1. Kultura organizacyjna (istota i elementy kultury organizacyjnej, kształtowanie się i ewolucja kultury organizacyjnej, typy kultury organizacyjnej). 2. Grupy w organizacji (grupy formalne i nieformalne, etapy formowania się grupy, czynniki efektywności pracy grupowej, mechanizmy zachowań grupowych) 3. Komunikacja wewnątrz organizacji (znaczenie efektywnej komunikacji, proces komunikowania się, przeszkody w skutecznym komunikowaniu się, metody efektywnej komunikacji) 4. Konflikt w organizacji (źródła konfliktów, metody kierowania konfliktem) 5. ładza i przywództwo (źródła władzy, cechy i zachowania przywódców, style kierowania, przywódcy nieformalni, współczesne koncepcje przywództwa) 6. Opór wobec zmian w organizacji (istota i 14

15 rodzaje zmian organizacyjnych, źródła oporu wobec zmian, techniki przełamywania oporu wobec zmian ) Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Ćwiczenia: 1. Elementy kultury organizacyjnej przedsiębiorstw 2. Podstawowe umiejętności pracy w grupie i kształtowanie ról zespołowych 3. Identyfikacja zjawisk społecznych pojawiających się w przedsiębiorstwach 4. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 5. Metody kierowania konfliktem w organizacji 6. Kompetencje kierownicze 7. Przełamywanie oporu wobec zmian w organizacji wykład z prezentacją multimedialną e-learning ćwiczenia audytoryjne: analiza przypadków z dyskusją / gry symulacyjne / praca w grupach/ dyskusja Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/.... Niestacjonarne AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 4 4 Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną 15

16 Formy zaliczenia: egzamin pisemny z pytaniami otwartymi zaliczenie: przygotowanie prezentacji oraz oceny cząstkowe otrzymane w trakcie trwania semestru ykaz literatury : Podstawowe kryteria: umiejętność zdefiniowania i wskazania podstawowych zjawisk społecznych i ich uwarunkowań w przedsiębiorstwie; umiejętność wskazania elementów kultury organizacyjnej, opisania zjawisk i uwarunkowań determinujących efektywność pracy grupowej, opisania stylów kierowania, umiejętność wskazania źródeł oporu wobec zmian w organizacji i sposobów ich przełamywania, umiejętność opisania modelu komunikacji interpersonalnej Literatura podstawowa: 1. Zachowania organizacyjne. ybrane zagadnienia, red. A.Potocki, Difin, arszawa S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PE arszawa 1998 i nast. 3. P.Makin, C.Cooper, Ch.Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, ydawnictwo Naukowe PN, arszawa 2000 Literatura uzupełniająca: 1. C.Oyster, Grupy, ydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, Psychologia pracy i organizacji, red. N.Chmiel, Gdańskie ydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk U. Gros, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PN arszawa 2003 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Aldona Glińska- Neweś OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zarządzanie zasobami ludzkimi Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 ZZL 331 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot 16

17 Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria : Status : praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: I Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym zajęcia on-line Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencji w zakresie: - podstaw zarządzania Cel kształcenia: Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z istotą i elementami procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Po pozytywnym ukończeniu student potrafi: - nazwać kolejne etapy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, - scharakteryzować modele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, - opisać istotę i specyfikę zastosowania poszczególnych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, - zidentyfikować czynniki i uwarunkowania skuteczności metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. 17

18 Efekty kształcenia: iedza: 1. Student ma podstawową wiedzę na temat nauk o zarządzaniu w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi i ich relacji do innych nauk społecznych (K_01) 2. Student zna rodzaje więzi społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych łączących zasoby ludzkie w podmiotach gospodarczych (K_04) 3. Student interpretuje podstawowe koncepcje motywacji człowieka jako podmiotu konstytuującego i funkcjonującego w strukturach społecznych i gospodarczych (K_05) 4. posiada wiedzę o normach i regułach organizacyjnych konstytuujących funkcjonowanie człowieka w podmiotach gospodarczych (K_07) 5. Student ma podstawową wiedzę o genezie i ewolucji nauk o zarządzaniu w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi (K_08) Umiejętności: 1. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów społecznych zachodzących w sferze zasobów ludzkich podmiotów gospodarczych (K_U02) 2. Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych zachodzących w sferze zasobów ludzkich podmiotów gospodarczych (K_U03) 3. Student prawidłowo posługuje się normami i regułami organizacyjnymi w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w sferze zasobów ludzkich podmiotów gospodarczych (K_U05) 4. Student posiada umiejętność formułowania problemów, proponowania rozwiązań oraz ich wdrażania w sferze zasobów ludzkich podmiotów gospodarczych (K_U07) Kompetencje społeczne: 1. Student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) 2. Student potrafi samodzielnie kształtować swoją postawę społeczną kierując się zasadami etyki (K_K05) Pełny opis /treści programowe ykład: 7. Istota i modele zarządzania zasobami ludzkimi. 8. Planowanie zasobów ludzkich 9. Rekrutacja i selekcja pracowników 10. Motywowanie pracowników 11. System ocen pracowniczych 12. Szkolenie i doskonalenie pracowników 13. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi 14. Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w organizacji Ćwiczenia: 1. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 2. Metody planowania zasobów ludzkich 3. Źródła i metody rekrutacji i selekcji pracowników 4. Narzędzia motywowania do pracy 5. Techniki i metody oceny pracowników 6. Kierowanie rozwojem zawodowym 7. Instrumenty ZZL a kształtowanie zachowań pracowniczych 18

19 Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną e-learning ćwiczenia audytoryjne: analiza przypadków z dyskusją / gry symulacyjne / praca w grupach/ dyskusja Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne AF/.... AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 4 4 Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: egzamin pisemny z pytaniami otwartymi zaliczenie: przygotowanie prezentacji oraz oceny cząstkowe otrzymane w trakcie trwania semestru 19

20 ykaz literatury : Podstawowe kryteria: umiejętność nazwania kolejnych etapów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, scharakteryzowania modeli i strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, opisanie istoty i specyfiki zastosowania poszczególnych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zidentyfikowania czynników i uwarunkowań skuteczności metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Literatura podstawowa: 1. A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PE, arszawa M.Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna olters Kluwer Polska, 2005 Literatura uzupełniająca: 1 Z.Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PE arszawa Cz.Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, ydawnictwo SB, rocław 2009 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 ZFP 441 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 20

21 RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: prawo, mikroekonomia, matematyka, finanse, rachunkowość finansowa Cel kształcenia: Celem prowadzenia wykładów z jest wyposażenie studenta w wiedzę, która pozwoli mu planować strategię i prowadzić politykę finansową w przedsiębiorstwie w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej działalności i jego rozwoju. Efekty kształcenia: Pełny opis /treści programowe iedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_06) Umiejętności: jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_U02) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) Treści programowe 1. Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 2. artość pieniądza w czasie Odsetki proste, odsetki złożone, kapitalizacja odsetek, przepływy pieniężne, renty, efektywna stopa procentowa. 3. Koszt kapitału Koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, średnioważony koszt kapitału 21

22 4. Ocena projektów inwestycyjnych Metody proste, metody dyskontowe, porównywanie projektów inwestycyjnych, analiza wrażliwości. 5. Analiza progu rentowności Pojęcie progu rentowności, badanie wpływu zmiany poszczególnych parametrów na wielkość progu rentowności, wyznaczanie wielkości granicznych 6. ykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem Dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa, dźwignia połączona, 7. Analiza sprawozdań finansowych Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Metody prowadzenia zajęć: ykład: 15. wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: 4. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne AF/ ćw. AF/ ćw Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla 2,7 3,3 2,7 3,3 prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 6 6 Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę 22

23 Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad wykonywanymi zadaniami. Podstawowe kryteria: wykład egzamin końcowy z całości materiału zaprezentowanego na wykładach ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć) ykaz literatury : Literatura podstawowa: Bień., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, arszawa Czekaj J., Dreszer Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, N PN, arszawa Dębski., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, N PN, arszawa Literatura uzupełniająca: Głodek Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PE, arszawa Pazio. J., Zarządzanie finansami. ybrane zagadnienia, Oficyna ydawnicza Politechniki arszawskiej, arszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zarządzanie jakością Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 ZJA 551 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : kierunkowy 23

24 Status : obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawy zarządzania, statystyka Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem jest zapoznanie studentów z pojęciami, prawidłowościami i problemami zarządzania jakością, przekazanie wiedzy w zakresie teoretycznych aspektów dotyczących problematyki szeroko rozumianego zarządzania jakością, poznanie koncepcji zarządzania przez jakość (TQM), poznanie podstawowych składników nowoczesnych systemów zarządzania jakością, zdobycie orientacji w zagadnieniach związanych z normalizacją i certyfikacją tych systemów. Ponadto, celem jest również nabycie umiejętności analizowania procesów organizacyjnych, posługiwania się wybranymi metodami i technikami stosowanymi w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością. iedza: student zna rodzaje więzi społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych oraz pomiędzy tymi podmiotami a ich otoczeniem (K_04) student objaśnia istotę, przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zmian zachodzących w podmiotach gospodarczych i ich elementach (K_08) 24

25 Pełny opis /treści programowe Umiejętności: student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02) student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U03) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) student posiada umiejętność formułowania problemów, proponowania rozwiązań oraz ich wdrażania w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U07) student posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk ekonomicznych i społecznych dotyczących systemów i podmiotów gospodarczych (K_U08) student posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla podmiotów gospodarczych (K_U09) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) student potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze tych przedsięwzięć (K_K06) Treści programowe ykład: 1. Podstawowe pojęcia i definicje jakości 2. Ewolucja w podejściu do problematyki jakości 3. Znaczenie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 4. Założenia koncepcji TQM (Total Quality Management) 5. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością 6.Normalizacja, certyfikacja i integracja systemów zarządzania; wybrane systemy i standardy zarządzania jakością 7. Metody i narzędzia doskonalenia jakości. 8. Koszty jakości. Ćwiczenia: 1.Zastosowanie metod heurystycznych do rozwiązywania problemów jakościowych burza mózgów; przeprowadzenie kilku sesji dla wybranych problemów organizacyjnych, przygotowanie, proces twórczy, ocena i analiza wyników - ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 2.Zastosowanie wybranych technik identyfikacji i analizy problemów jakościowych diagramu pokrewieństwa, diagramu zależności diagramu przyczynowo-skutkowego (wykres Ishikawy); ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 3.Optymalizacja procesów budowanie i optymalizacja procesu z wykorzystaniem np. kart przepływu (mapa procesu; schemat blokowy), analiza przypadków z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych - ćwiczenia w 25

26 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS V. STUDIA STACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (2) VI. STUDIA NIESTACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (15) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 4. Projekt praca zespołowa, semestralna ykład: 16. wykład z prezentacją multimedialną 17. wykład e-learningowy (wybranych tematów) Ćwiczenia: 5. zajęcia projektowe 6. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej 7. ćwiczenia e-learningowe indywidualne rozwiązywanie i analiza przypadków (wybranych tematów) Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Stacjonarne AF/ ćw. Niestacjonarne AF/ ćw Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla 2,3 2,7 2,4 2,6 prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 5 5 Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad proponowanymi rozwiązaniami, projekt wykonywany podczas trwania całego semestru 26

27 ykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład egzamin końcowy z całości materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć, udział w dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami przez innych studentów; indywidualne poprawne analizowanie i rozwiązywanie zagadnień w wersji pisemnej (na platformie e- learningowej); wykonanie projektu (zespół w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: Urbaniak M., Systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, arszawa, 2007 Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami, PN, arszawa Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i, Difin, arszawa Lewandowski J., Zarządzanie jakością, ydawnictwo Marcus, Łódź, 1998 Literatura uzupełniająca: Łańcucki J. (red.), Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością: TQM, ydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2007 Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, arszawa, 2006 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Małgorzata iśniewska OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zarządzanie projektami Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria : Status : Zarządzanie wszystkie specjalności Zakład Zarządzania praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Kod 04.7 ZPR

28 Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są w pomieszczeniu dydaktycznym. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Przedmioty wprowadzające: podstawy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi. ymagania wstępne: pojęcie, istota i funkcje zarządzania oraz specyfika zarządzania działalnością bieżącą przedsiębiorstwa, istota, zakres i znaczenie poszczególnych etapów procesu zarządzania personelem. Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności o zasadach funkcjonowania projektów i procedurze zarządzania projektami. Ponadto kształtowanie umiejętności rozwiązywania funkcjonalnych, instytucjonalnych i personalnych problemów w ramach zarządzania projektami oraz kształtowanie odpowiednich postaw do pełnienia określonych ról w ramach zespołu projektowego. iedza: Student zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać procesy zarządzania projektami zachodzące w podmiotach gospodarczych (K_06). Student objaśnia istotę, przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zmian mających znamiona projektu i zachodzących w podmiotach gospodarczych oraz ich elementach (K_08). Umiejętności: Student posiada umiejętność formułowania problemów, proponowania rozwiązań mających charakter projektów oraz ich wdrażania w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U07). Student posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk ekonomicznych i społecznych dotyczących systemów i podmiotów gospodarczych w zakresie zarządzania projektami (K_U08). 28

29 Kompetencje społeczne: Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej pełniąc określone funkcje w zespole projektowym, w tym rolę kierownika projektu (K_K02). Student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03). Student potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne oraz zarządcze tych przedsięwzięć (K_K06). Pełny opis /treści programowe Prezentowane w ramach wykładu treści obejmują następujące ogólne zagadnienia: podstawy zarządzania projektami, funkcjonalne problemy zarządzania projektami, instytucjonalne problemy zarządzania projektami, personalne problemy zarządzania projektami, metody zarządzania projektami. Metody prowadzenia zajęć: ramach realizowanych ćwiczeń szczegółowo omawiane są i realizowane poszczególne etapy procesu zarządzania projektami oraz nabywane umiejętności zastosowania poszczególnych metod wykorzystywanych w zarządzaniu projektami. ykład prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w sposób zapewniający możliwość dyskutowania omawianych zagadnień, a także analiza wybranych zagadnień z wykorzystaniem ujęć opisowych, matematycznych i graficznych. Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem metod zarządzania projektami, dyskutowanie praktycznych problemów decyzyjnych z zakresu zagadnień odnoszących się do zarządzanie projektem oraz praca w grupach nad metodycznym przygotowywaniem autorskich projektów. Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2. Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/.... Niestacjonarne AF/

30 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną 2,7 2,3 2,8 2,2 5 5 Formy zaliczenia: wykład: egzamin pisemny w formie testu ćwiczenia: obecność na zajęciach oraz zaliczenie pisemne w formie wykonania pracy zaliczeniowej polegającej na metodycznym zaplanowaniu autorskiego projektu ykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład: poprawność udzielonych odpowiedzi ćwiczenia: frekwencja na zajęciach i poprawność zastosowania metod i zasad zarządzania projektami na poszczególnych etapach procesu planowania autorskiego projektu. Literatura podstawowa: 1. wykorzystywana podczas zajęć: Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PE, arszawa Trocki M. (red.), Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, arszawa studiowana samodzielnie przez studenta Mingus N., Zarządzanie projektami, ydawnictwo HELION, Gliwice ysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, ydawnictwo HELION, Gliwice Literatura uzupełniająca: Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, IG-PRESS, arszawa Kerzner H., Zarządzanie projektami, ydawnictwo HELION, Gliwice Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PN, arszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: aldemar Glabiszewski 30

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny. Analiza finansowa str.1 Analiza marketingowa str. 4 Analiza strategiczna str. 7 Biznes plan str. 10 Ocena opłacalności inwestycji str. 14 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Marketing Kod ECTS 14.3.E.PL.2087 Pkt.ECTS 5 Jednostka prowadząca przedmiot KRT,IHZ Nazwa kierunku Ekonomia/MSG Nazwa specjalności BRAK; Nazwisko prowadzącego prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PEDD-KZL-C_pNadGenHNWY8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Zaawansowana rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/PIUS/SCK w języku polskim Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology Directions USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 RETORYKA STOSOWANA stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Doradztwo personalne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami Project management Dyscyplina: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy Rodzaj zajęć: seminarium Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: III stopnia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Ekonomii i Zarządzania obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki. Dr Elżbieta Gąsiorowska

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki. Dr Elżbieta Gąsiorowska KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/0/ZAZ w języku polskim Zarządzanie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia VIII Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - Metody badań pedagogicznych Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo