OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski."

Transkrypt

1 Marketing str. 1 Rachunkowość finansowa str. 5 Seminarium dyplomowe str. 9 Zachowania organizacyjne str. 12 Zarządzanie zasobami ludzkimi str. 16 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw str. 20 Zarządzanie jakością str. 23 Zarządzanie projektami str. 27 Zarządzanie strategiczne str. 31 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Marketing Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 MAR 111 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: I Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/

2 Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: iedza nabyta w szkole ponadgimnazjalnej Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem jest przekazanie podstawowej wiedzy o marketingu i jego roli w organizacjach tworzących dynamiczne otoczenie gospodarcze. Przedmiot obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące planowania marketingowego, zachowań i segmentacji nabywców, podstawowych narzędzi marketingowych, analizy otoczenia. Ponadto celem jest przekazanie wiedzy w zakresie organizacji badan marketingowych w przedsiębiorstwie, budowania instrumentu pomiarowego, metod doboru próby do badań. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności formułowania celów badawczych, analizowania i rozwiązywania problemów, konstruowania wniosków z badań i ich interpretacji, zastosowania i wykorzystania znanych narzędzi badawczych. Studenci uczą się również pracy w zespołach podczas konstruowania projektów i badań marketingowych. iedza: student ma podstawową wiedzę na temat nauk o zarządzaniu i ich relacji do innych nauk społecznych, w tym szczególnie powiązania z innymi naukami ekonomicznymi ekonomią i finansami (K_01) student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_03) student zna rodzaje więzi społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych oraz pomiędzy tymi podmiotami a ich otoczeniem (K_04) 2

3 Pełny opis /treści programowe Umiejętności: student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne pojawiające się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U01) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) student posiada umiejętność formułowania problemów, proponowania rozwiązań oraz ich wdrażania w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U07) student posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk ekonomicznych i społecznych dotyczących systemów i podmiotów gospodarczych (K_U08) student posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla podmiotów gospodarczych (K_U09) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) student potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze tych przedsięwzięć (K_K06) Treści programowe ykład 1. Podstawy marketingu: ewolucja koncepcji marketingu, pojęcie marketingu, miejsce marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 2. Orientacja marketingowa przedsiębiorstw 3. Segmentacja rynku, kryteria segmentacji, wybór rynku docelowego 4. Planowanie i otoczenie marketingowe 5. Instrumenty marketingu mix 6. Strategie marketingowe w zakresie strategii produktu, cen, kanałów dystrybucji oraz promocji 7. Marketingowy system informacji i badania marketingowe 8. Pojęcie, klasyfikacja oraz funkcje badań marketingowych 9. Organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie 10. Etapy procesu badania marketingowego (formułowanie problemu badawczego, projektowanie badań marketingowych) 11. Procedura doboru próby 12. Budowa instrumentu pomiarowego 13. Badania marketingowe wtórne i pierwotne, pośrednie i bezpośrednie 14. Analiza i interpretacja danych, zasady przygotowania raportu końcowego z badań marketingowych, ocena uzyskanych wyników Ćwiczenia: 1. Instrumenty marketingu mix ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 2. Formułowanie celów badawczych w oparciu o potrzeby informacyjne ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 3. Budowa instrumentu pomiarowego do badania - ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e- 3

4 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (2) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (15) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania learningowa) 4. Dobór próby do badania ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 5. Projekt badania marketingowego praca zespołowa, semestralna ykład: 1. wykład z prezentacją multimedialną 2. wykład e-learningowy (wybranych tematów) Ćwiczenia: 1. zajęcia projektowe 2. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej 3. ćwiczenia e-learningowe indywidualne rozwiązywanie i analiza przypadków (wybranych tematów) Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/ ćw. Niestacjonarne AF/ ćw Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla 2,3 2,7 2,3 2,7 prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 5 5 Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad proponowanymi rozwiązaniami, projekt wykonywany podczas trwania całego semestru 4

5 Podstawowe kryteria: wykład egzamin końcowy z całości materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć, udział w dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami przez innych studentów; indywidualne poprawne analizowanie i rozwiązywanie zagadnień w wersji pisemnej (na platformie e- learningowej); wykonanie projektu (zespół w trakcie trwania semestru) ykaz literatury : Literatura podstawowa: P. Kotler, Marketing, Poznań R.J. Kaden, Badania marketingowe, PE, arszawa S. Kaczmarczyk Badania marketingowe. Metody i techniki. ydanie III zmienione. PE, arszawa Badania marketingowe. Teoria i. Redakcja naukowa K. Mazurek - Łopacinska, PN arszawa Z. Kedzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce - seria: Marketing bez tajemnic, PE arszawa 2001 Literatura uzupełniająca: Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PE, arszawa 2007 K. Mazurek-Łopacinska, Badania marketingowe. Teoria i, PN, arszawa D. Maison, A. Noga - Bogomilski, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdanskie ydawnictwo Psychologiczne, Gdansk 2007 G. A. Churchill Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. ydaw. Naukowe PN arszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Małgorzata iśniewska OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Rachunkowość finansowa Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 RFI 331 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski 5

6 Kategoria : Status : kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Prawo, mikroekonomia, matematyka Cel kształcenia: Założeniem Rachunkowość finansowa jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami rachunkowości oraz szczegółowymi zasadami ewidencjonowania operacji gospodarczych na kontach księgowych. Student powinien nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą wpływu zdarzeń gospodarczych na sytuację finansową i majątkową jednostki prowadzącej działalność gospodarczą oraz ich wpływu na poszczególne elementy sprawozdania finansowego. Student nabywa wiedzę dotyczącą tematyki sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa - zaznajomienie z podstawowymi częściami sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych), nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych. 6

7 Efekty kształcenia: iedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_06) posiada wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych i etycznych konstytuujących podmioty gospodarcze (K_07) Umiejętności: potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02) prawidłowo posługuje się normami i regułami prawnymi, organizacyjnymi i etycznymi w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U05) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) Pełny opis /treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS 1. Powstanie i rozwój rachunkowości. 2. Podstawy metodologii rachunkowości. 3. Operacje gospodarcze, ich dokumentacja i wpływ na składniki bilansu. 4. Zasady funkcjonowania kont księgowych. 5. Zasady prowadzenia księgowości. 6. Rachunek przychodów, kosztów i wyników. 7. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. ykład: wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań, analiza przypadków Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne III. STUDIA STACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 4) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, AF/ ćw. AF/ ćw

8 - egzaminy i zaliczenia (2) IV.STUDIA NIESTACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (15) 4) nie wliczone do pensum: Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę 2,8 3,2 2,8 3,2 6 6 Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności, dwa kolokwia Podstawowe kryteria: wykład egzamin końcowy z całości materiału zaprezentowanego na ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych, ćwiczeń, zadań) Literatura podstawowa: Podstawy rachunkowości, (red.) Sojak S., Stankiewicz J., TNOiK, Toruń 2008; Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości; Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami Literatura uzupełniająca: Rachunkowość finansowa, (red.) K. Sawicki, PE, arszawa J. Turyna, Rachunkowość finansowa, yd. C.H. Beck, arszawa Rachunkowość finansowa i podatkowa, (red.). T. Cebrowska, yd. Naukowe PN, arszawa M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, yd. Difin, arszawa prowadzenie do rachunkowości, (red.) E. Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Encyklopedia rachunkowości, (red.) M. Gmytrasiewicz, yd. Prawnicze LexisNexis, arszawa I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, wykład, tom I, yd. Difin, arszawa Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, yd. Naukowe PN, arszawa I Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach, yd. Difin, arszawa

9 R. Niemczyk, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna ydawnicza UNIMEX, rocław I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Zadania i rozwiązania, tom II, yd. Difin, arszawa B. Gierusz, Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, ODiDK, Gdańsk A. Kuczyńska-Cesarz, T. Cesarz, Rachunkowość. Zbiór zadań z rozwiązaniami. yd. Difin, arszawa Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, (red.) M. Andrzejewski, yd. Naukowe PN, arszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Seminarium dyplomowe Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 SDY 562 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : kierunkowy wybieralny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V/VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ /30 - Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ /30-9

10 Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: w pomieszczeniu dydaktycznym PSZ częściowo zajęcia on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Pełny opis /treści programowe Przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej, zgodnie z wymaganiami programu studiów licencjackich. ramach seminarium pod kierunkiem promotora, student przedkłada pracę, którą dokumentuje swoją dojrzałość badawczą poprzez umiejętność sprecyzowania tematu, zebrania literatury fachowej, opracowania planu pracy oraz jej napisania. Praca licencjacka ma charakter kompilacyjny, tj. nie musi (chociaż może) wnosić nowych treści do ustalonych już przemyśleń. Praca napisana powinna odpowiadać w swej treści tytułowi, być logicznie napisana, dokumentować źródła, z których zaczerpnęła inspiracje. iedza: - zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_06) - posiada wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych i etycznych konstytuujących podmioty gospodarcze (K_07) - objaśnia istotę, przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zmian zachodzących w podmiotach gospodarczych i ich elementach (K_08) Umiejętności: - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne pojawiające się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U01) - potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02) - posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla podmiotów gospodarczych (K_U09) Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i samorozwoju opartego o własne doświadczenia (K_K01) - potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności profesjonalne (K_K07) 1. Zagadnienia wprowadzające omówienie zasad i trybu pracy seminaryjnej 2. Omówienie przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych dot. procesu pisania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego 3. Ukierunkowanie studentów co do poszukiwania tematów badawczych, literatury 4. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony 10

11 Metody prowadzenia zajęć: własności intelektualnej 5. Omówienie warsztatu pracy studenta 6. Omawianie proponowanych tematów i planów prac 7. Konsultacje związane z omawianiem problemów dot. procesu pisania pracy dyplomowej Seminarium wykład z prezentacją multimedialną indywidualne konsultacje zajęcia e-learningowe Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - seminarium (60) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (10) - konsultacje owe (10) - konsultacje na forum e- learningowym (10) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - seminarium (60) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (10) - konsultacje owe (10) - konsultacje na forum e- learningowym (10) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne AF sem./ AF/ sem Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: ustalenie tematu i planu pracy (I semestr) napisanie pracy dyplomowej (II semestr) ykaz literatury : Podstawowe kryteria: terminowe wywiązywanie się z poszczególnych zadań Literatura podstawowa: Literatura związana z tematyką pracy dyplomowej 11

12 Literatura uzupełniająca: E. Radecki, Praca dyplomowa w naukach społecznych: poradnik dla magistrantów, licencjantów i dyplomantów studiów podyplomowych, Szczecin F. Bereźnicki, Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: koordynator dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zachowania organizacyjne Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 ZOR 331 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: I Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym zajęcia on-line 12

13 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencji w zakresie: - podstaw zarządzania Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem nauczania jest zintegrowanie wiedzy z dziedziny zarządzania, psychologii i socjologii organizacji. Po ukończeniu kursu student potrafi zidentyfikować i nazwać mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem w organizacji. Potrafi wymienić uwarunkowania determinujące wystąpienie różnych zjawisk społecznych w organizacji. Potrafi także wskazać odpowiednie metody zarządzania skorelowane z tymi zjawiskami i mechanizmami. iedza: 1. Student ma podstawową wiedzę na temat nauk o zarządzaniu i ich relacji do innych nauk społecznych, w tym szczególnie psychologii i socjologii (K_01) 2. Student zna rodzaje więzi społecznych i organizacyjnych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych (K_04) 3. Student interpretuje podstawowe koncepcje człowieka jako podmiotu konstytuującego i funkcjonującego w podmiotach gospodarczych (K_05) 4. Student posiada wiedzę o normach i regułach organizacyjnych i etycznych konstytuujących zespoły pracownicze w podmiotach gospodarczych (K_07) 5. Student objaśnia istotę, przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zmian zachodzących w zespołach pracowniczych (K_08) 6. wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów (K_11) 13

14 Umiejętności: 1. Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne pojawiające się w praktyce funkcjonowania zespołów pracowniczych (K_U01) 2. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów społecznych zachodzących w zespołach pracowniczych w podmiotach gospodarczych (K_U02) 3. Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U03) 4. Student prawidłowo posługuje się normami i regułami organizacyjnymi i etycznymi w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U05) 5. Student posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk społecznych dotyczących podmiotów gospodarczych (K_U08) Kompetencje społeczne: 1. Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_K02) 2. Student potrafi samodzielnie kształtować swoją postawę społeczną kierując się zasadami etyki w pracy zespołu (K_K05) Pełny opis /treści programowe ykład: 1. Kultura organizacyjna (istota i elementy kultury organizacyjnej, kształtowanie się i ewolucja kultury organizacyjnej, typy kultury organizacyjnej). 2. Grupy w organizacji (grupy formalne i nieformalne, etapy formowania się grupy, czynniki efektywności pracy grupowej, mechanizmy zachowań grupowych) 3. Komunikacja wewnątrz organizacji (znaczenie efektywnej komunikacji, proces komunikowania się, przeszkody w skutecznym komunikowaniu się, metody efektywnej komunikacji) 4. Konflikt w organizacji (źródła konfliktów, metody kierowania konfliktem) 5. ładza i przywództwo (źródła władzy, cechy i zachowania przywódców, style kierowania, przywódcy nieformalni, współczesne koncepcje przywództwa) 6. Opór wobec zmian w organizacji (istota i 14

15 rodzaje zmian organizacyjnych, źródła oporu wobec zmian, techniki przełamywania oporu wobec zmian ) Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Ćwiczenia: 1. Elementy kultury organizacyjnej przedsiębiorstw 2. Podstawowe umiejętności pracy w grupie i kształtowanie ról zespołowych 3. Identyfikacja zjawisk społecznych pojawiających się w przedsiębiorstwach 4. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 5. Metody kierowania konfliktem w organizacji 6. Kompetencje kierownicze 7. Przełamywanie oporu wobec zmian w organizacji wykład z prezentacją multimedialną e-learning ćwiczenia audytoryjne: analiza przypadków z dyskusją / gry symulacyjne / praca w grupach/ dyskusja Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/.... Niestacjonarne AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 4 4 Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną 15

16 Formy zaliczenia: egzamin pisemny z pytaniami otwartymi zaliczenie: przygotowanie prezentacji oraz oceny cząstkowe otrzymane w trakcie trwania semestru ykaz literatury : Podstawowe kryteria: umiejętność zdefiniowania i wskazania podstawowych zjawisk społecznych i ich uwarunkowań w przedsiębiorstwie; umiejętność wskazania elementów kultury organizacyjnej, opisania zjawisk i uwarunkowań determinujących efektywność pracy grupowej, opisania stylów kierowania, umiejętność wskazania źródeł oporu wobec zmian w organizacji i sposobów ich przełamywania, umiejętność opisania modelu komunikacji interpersonalnej Literatura podstawowa: 1. Zachowania organizacyjne. ybrane zagadnienia, red. A.Potocki, Difin, arszawa S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PE arszawa 1998 i nast. 3. P.Makin, C.Cooper, Ch.Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, ydawnictwo Naukowe PN, arszawa 2000 Literatura uzupełniająca: 1. C.Oyster, Grupy, ydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, Psychologia pracy i organizacji, red. N.Chmiel, Gdańskie ydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk U. Gros, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PN arszawa 2003 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Aldona Glińska- Neweś OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zarządzanie zasobami ludzkimi Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności 04.7 ZZL 331 studiów/specjalizacji wszystkie specjalności studiów: Jednostka prowadząca dany Zakład Zarządzania kierunek studiów/przedmiot 16

17 Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria : Status : praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: I Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym zajęcia on-line Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencji w zakresie: - podstaw zarządzania Cel kształcenia: Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z istotą i elementami procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Po pozytywnym ukończeniu student potrafi: - nazwać kolejne etapy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, - scharakteryzować modele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, - opisać istotę i specyfikę zastosowania poszczególnych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, - zidentyfikować czynniki i uwarunkowania skuteczności metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. 17

18 Efekty kształcenia: iedza: 1. Student ma podstawową wiedzę na temat nauk o zarządzaniu w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi i ich relacji do innych nauk społecznych (K_01) 2. Student zna rodzaje więzi społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych łączących zasoby ludzkie w podmiotach gospodarczych (K_04) 3. Student interpretuje podstawowe koncepcje motywacji człowieka jako podmiotu konstytuującego i funkcjonującego w strukturach społecznych i gospodarczych (K_05) 4. posiada wiedzę o normach i regułach organizacyjnych konstytuujących funkcjonowanie człowieka w podmiotach gospodarczych (K_07) 5. Student ma podstawową wiedzę o genezie i ewolucji nauk o zarządzaniu w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi (K_08) Umiejętności: 1. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów społecznych zachodzących w sferze zasobów ludzkich podmiotów gospodarczych (K_U02) 2. Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych zachodzących w sferze zasobów ludzkich podmiotów gospodarczych (K_U03) 3. Student prawidłowo posługuje się normami i regułami organizacyjnymi w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w sferze zasobów ludzkich podmiotów gospodarczych (K_U05) 4. Student posiada umiejętność formułowania problemów, proponowania rozwiązań oraz ich wdrażania w sferze zasobów ludzkich podmiotów gospodarczych (K_U07) Kompetencje społeczne: 1. Student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) 2. Student potrafi samodzielnie kształtować swoją postawę społeczną kierując się zasadami etyki (K_K05) Pełny opis /treści programowe ykład: 7. Istota i modele zarządzania zasobami ludzkimi. 8. Planowanie zasobów ludzkich 9. Rekrutacja i selekcja pracowników 10. Motywowanie pracowników 11. System ocen pracowniczych 12. Szkolenie i doskonalenie pracowników 13. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi 14. Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym w organizacji Ćwiczenia: 1. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 2. Metody planowania zasobów ludzkich 3. Źródła i metody rekrutacji i selekcji pracowników 4. Narzędzia motywowania do pracy 5. Techniki i metody oceny pracowników 6. Kierowanie rozwojem zawodowym 7. Instrumenty ZZL a kształtowanie zachowań pracowniczych 18

19 Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną e-learning ćwiczenia audytoryjne: analiza przypadków z dyskusją / gry symulacyjne / praca w grupach/ dyskusja Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne AF/.... AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 4 4 Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: egzamin pisemny z pytaniami otwartymi zaliczenie: przygotowanie prezentacji oraz oceny cząstkowe otrzymane w trakcie trwania semestru 19

20 ykaz literatury : Podstawowe kryteria: umiejętność nazwania kolejnych etapów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, scharakteryzowania modeli i strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, opisanie istoty i specyfiki zastosowania poszczególnych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zidentyfikowania czynników i uwarunkowań skuteczności metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Literatura podstawowa: 1. A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PE, arszawa M.Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna olters Kluwer Polska, 2005 Literatura uzupełniająca: 1 Z.Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PE arszawa Cz.Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, ydawnictwo SB, rocław 2009 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 ZFP 441 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : Status : kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 20

21 RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: prawo, mikroekonomia, matematyka, finanse, rachunkowość finansowa Cel kształcenia: Celem prowadzenia wykładów z jest wyposażenie studenta w wiedzę, która pozwoli mu planować strategię i prowadzić politykę finansową w przedsiębiorstwie w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej działalności i jego rozwoju. Efekty kształcenia: Pełny opis /treści programowe iedza: student identyfikuje relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej (K_03) zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać systemy i podmioty gospodarcze, oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi (K_06) Umiejętności: jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej, w tym roli kierowniczej (K_U02) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) prawidłowo identyfikuje i proponuje rozwiązania dylematów związanych z wykonywanym zawodem (K_K04) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K08) Treści programowe 1. Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 2. artość pieniądza w czasie Odsetki proste, odsetki złożone, kapitalizacja odsetek, przepływy pieniężne, renty, efektywna stopa procentowa. 3. Koszt kapitału Koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, średnioważony koszt kapitału 21

22 4. Ocena projektów inwestycyjnych Metody proste, metody dyskontowe, porównywanie projektów inwestycyjnych, analiza wrażliwości. 5. Analiza progu rentowności Pojęcie progu rentowności, badanie wpływu zmiany poszczególnych parametrów na wielkość progu rentowności, wyznaczanie wielkości granicznych 6. ykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem Dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa, dźwignia połączona, 7. Analiza sprawozdań finansowych Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Metody prowadzenia zajęć: ykład: 15. wykład z prezentacją multimedialną Ćwiczenia: 4. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne AF/ ćw. AF/ ćw Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla 2,7 3,3 2,7 3,3 prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 6 6 Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę 22

23 Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad wykonywanymi zadaniami. Podstawowe kryteria: wykład egzamin końcowy z całości materiału zaprezentowanego na wykładach ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć) ykaz literatury : Literatura podstawowa: Bień., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, arszawa Czekaj J., Dreszer Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, N PN, arszawa Dębski., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, N PN, arszawa Literatura uzupełniająca: Głodek Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PE, arszawa Pazio. J., Zarządzanie finansami. ybrane zagadnienia, Oficyna ydawnicza Politechniki arszawskiej, arszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aneta Szóstek OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zarządzanie jakością Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Kod Nazwa specjalności wszystkie specjalności 04.7 ZJA 551 studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Zakład Zarządzania Profil/profile kształcenia Język wykładowy: praktyczny polski Kategoria : kierunkowy 23

24 Status : obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawy zarządzania, statystyka Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Celem jest zapoznanie studentów z pojęciami, prawidłowościami i problemami zarządzania jakością, przekazanie wiedzy w zakresie teoretycznych aspektów dotyczących problematyki szeroko rozumianego zarządzania jakością, poznanie koncepcji zarządzania przez jakość (TQM), poznanie podstawowych składników nowoczesnych systemów zarządzania jakością, zdobycie orientacji w zagadnieniach związanych z normalizacją i certyfikacją tych systemów. Ponadto, celem jest również nabycie umiejętności analizowania procesów organizacyjnych, posługiwania się wybranymi metodami i technikami stosowanymi w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością. iedza: student zna rodzaje więzi społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonujących w podmiotach gospodarczych oraz pomiędzy tymi podmiotami a ich otoczeniem (K_04) student objaśnia istotę, przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zmian zachodzących w podmiotach gospodarczych i ich elementach (K_08) 24

25 Pełny opis /treści programowe Umiejętności: student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U02) student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U03) student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych (K_U04) student posiada umiejętność formułowania problemów, proponowania rozwiązań oraz ich wdrażania w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U07) student posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk ekonomicznych i społecznych dotyczących systemów i podmiotów gospodarczych (K_U08) student posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla podmiotów gospodarczych (K_U09) Kompetencje społeczne: student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03) student potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze tych przedsięwzięć (K_K06) Treści programowe ykład: 1. Podstawowe pojęcia i definicje jakości 2. Ewolucja w podejściu do problematyki jakości 3. Znaczenie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 4. Założenia koncepcji TQM (Total Quality Management) 5. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością 6.Normalizacja, certyfikacja i integracja systemów zarządzania; wybrane systemy i standardy zarządzania jakością 7. Metody i narzędzia doskonalenia jakości. 8. Koszty jakości. Ćwiczenia: 1.Zastosowanie metod heurystycznych do rozwiązywania problemów jakościowych burza mózgów; przeprowadzenie kilku sesji dla wybranych problemów organizacyjnych, przygotowanie, proces twórczy, ocena i analiza wyników - ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 2.Zastosowanie wybranych technik identyfikacji i analizy problemów jakościowych diagramu pokrewieństwa, diagramu zależności diagramu przyczynowo-skutkowego (wykres Ishikawy); ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 3.Optymalizacja procesów budowanie i optymalizacja procesu z wykorzystaniem np. kart przepływu (mapa procesu; schemat blokowy), analiza przypadków z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych - ćwiczenia w 25

26 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS V. STUDIA STACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (30) - ćwiczenia (30) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (4) - konsultacje owe (4) - konsultacje na forum e- learningowym (4) - egzaminy i zaliczenia (2) VI. STUDIA NIESTACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (15) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania grupach, ćwiczenia indywidualne (platforma e-learningowa) 4. Projekt praca zespołowa, semestralna ykład: 16. wykład z prezentacją multimedialną 17. wykład e-learningowy (wybranych tematów) Ćwiczenia: 5. zajęcia projektowe 6. praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej 7. ćwiczenia e-learningowe indywidualne rozwiązywanie i analiza przypadków (wybranych tematów) Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne Stacjonarne AF/ ćw. Niestacjonarne AF/ ćw Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla 2,3 2,7 2,4 2,6 prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla 5 5 Sposób zaliczenia: wykład egzamin na ocenę ćwiczenia zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin pisemny (forma mieszana: test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, problemowe) ćwiczenia obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny analizowanych zagadnień i aktywności studentów w dyskusjach nad proponowanymi rozwiązaniami, projekt wykonywany podczas trwania całego semestru 26

27 ykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład egzamin końcowy z całości materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) ćwiczenia: - obecność na zajęciach, - aktywność merytoryczna (aktywne analizowanie zagadnień problemowych w zespołach w formie pisemnej i ustnej w trakcie zajęć, udział w dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami przez innych studentów; indywidualne poprawne analizowanie i rozwiązywanie zagadnień w wersji pisemnej (na platformie e- learningowej); wykonanie projektu (zespół w trakcie trwania semestru) Literatura podstawowa: Urbaniak M., Systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, arszawa, 2007 Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami, PN, arszawa Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i, Difin, arszawa Lewandowski J., Zarządzanie jakością, ydawnictwo Marcus, Łódź, 1998 Literatura uzupełniająca: Łańcucki J. (red.), Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością: TQM, ydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2007 Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, arszawa, 2006 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Małgorzata iśniewska OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa : Zarządzanie projektami Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria : Status : Zarządzanie wszystkie specjalności Zakład Zarządzania praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Kod 04.7 ZPR

28 Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są w pomieszczeniu dydaktycznym. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Przedmioty wprowadzające: podstawy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi. ymagania wstępne: pojęcie, istota i funkcje zarządzania oraz specyfika zarządzania działalnością bieżącą przedsiębiorstwa, istota, zakres i znaczenie poszczególnych etapów procesu zarządzania personelem. Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności o zasadach funkcjonowania projektów i procedurze zarządzania projektami. Ponadto kształtowanie umiejętności rozwiązywania funkcjonalnych, instytucjonalnych i personalnych problemów w ramach zarządzania projektami oraz kształtowanie odpowiednich postaw do pełnienia określonych ról w ramach zespołu projektowego. iedza: Student zna główne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych pozwalających opisywać procesy zarządzania projektami zachodzące w podmiotach gospodarczych (K_06). Student objaśnia istotę, przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zmian mających znamiona projektu i zachodzących w podmiotach gospodarczych oraz ich elementach (K_08). Umiejętności: Student posiada umiejętność formułowania problemów, proponowania rozwiązań mających charakter projektów oraz ich wdrażania w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych (K_U07). Student posiada umiejętność opisywania, interpretowania i analizowania zjawisk ekonomicznych i społecznych dotyczących systemów i podmiotów gospodarczych w zakresie zarządzania projektami (K_U08). 28

29 Kompetencje społeczne: Student jest przygotowany do pełnienia różnych ról w pracy zespołowej pełniąc określone funkcje w zespole projektowym, w tym rolę kierownika projektu (K_K02). Student potrafi określać priorytety w zakresie realizowanych zadań (K_K03). Student potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne oraz zarządcze tych przedsięwzięć (K_K06). Pełny opis /treści programowe Prezentowane w ramach wykładu treści obejmują następujące ogólne zagadnienia: podstawy zarządzania projektami, funkcjonalne problemy zarządzania projektami, instytucjonalne problemy zarządzania projektami, personalne problemy zarządzania projektami, metody zarządzania projektami. Metody prowadzenia zajęć: ramach realizowanych ćwiczeń szczegółowo omawiane są i realizowane poszczególne etapy procesu zarządzania projektami oraz nabywane umiejętności zastosowania poszczególnych metod wykorzystywanych w zarządzaniu projektami. ykład prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w sposób zapewniający możliwość dyskutowania omawianych zagadnień, a także analiza wybranych zagadnień z wykorzystaniem ujęć opisowych, matematycznych i graficznych. Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem metod zarządzania projektami, dyskutowanie praktycznych problemów decyzyjnych z zakresu zagadnień odnoszących się do zarządzanie projektem oraz praca w grupach nad metodycznym przygotowywaniem autorskich projektów. Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2. Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/.... Niestacjonarne AF/

30 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Suma punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć punktów ECTS dla Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną 2,7 2,3 2,8 2,2 5 5 Formy zaliczenia: wykład: egzamin pisemny w formie testu ćwiczenia: obecność na zajęciach oraz zaliczenie pisemne w formie wykonania pracy zaliczeniowej polegającej na metodycznym zaplanowaniu autorskiego projektu ykaz literatury : Podstawowe kryteria: wykład: poprawność udzielonych odpowiedzi ćwiczenia: frekwencja na zajęciach i poprawność zastosowania metod i zasad zarządzania projektami na poszczególnych etapach procesu planowania autorskiego projektu. Literatura podstawowa: 1. wykorzystywana podczas zajęć: Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PE, arszawa Trocki M. (red.), Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, arszawa studiowana samodzielnie przez studenta Mingus N., Zarządzanie projektami, ydawnictwo HELION, Gliwice ysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, ydawnictwo HELION, Gliwice Literatura uzupełniająca: Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, IG-PRESS, arszawa Kerzner H., Zarządzanie projektami, ydawnictwo HELION, Gliwice Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PN, arszawa Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: aldemar Glabiszewski 30

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 116 Przedmiot: Doświadczalnictwo w towaroznawstwie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 Symbole efektów kształcenia na kierunku KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Zarządzanie absolwent: WIEDZA 1. K1_ZARZ_W01 Wyjaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk oraz ich relacje z innymi

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo