Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Konferencja dla projektu pt. Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa RBBiMOS TARTAN Jacek Kuś w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy NABÓR I organizowanego przez SWISS CONTRIBUTION i PARP PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Idea zrównoważonego przedsiębiorstwa wyzwaniem dla biznesu Dr Renata Tomaszewska-Lipiec Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Wąbrzeźno.

3 Środowisko pracy powiązane zarówno ze sferą przyrody, gospodarki i społeczeostwa, stanowi ważny obszar realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.

4 Zrównoważone przedsiębiorstwo stanowi jednostkę gospodarczą postrzegającą właściwą kombinację zarzą dzania wszystkimi podstawowymi aspektami swojej działalności: środowiskowymi, a więc odnoszącymi się do przyrody, gospodarczymi, a więc finansowymi, a także społecznymi, jako warunkującą jego przetrwanie i opłacalnośd w długim okresie. Rysunek 1. Proces tworzenia i utrzymywania równowagi w koncepcji zrównoważonego przedsiębiorstwa. Źródło: W. Przychodzeo, Zrównoważone przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 118.

5 Per spektywa środowiskowa oznacza, że zrównoważone przedsiębiorstwo postrzega czynniki środowiskowe jako częśd swojej strategii biznesowej i aktywnie włącza aspekty ekologiczne we wszystkie podstawowe kompetencje. Perspektywa społeczna może zostad opisana jako osiąganie celów biznesowych w sposób zgodny ze standardami etycznymi i mający na uwadze kreowanie wartości dla interesariuszy. Aby stało się to możliwe, zrównoważone przedsiębiorstwo musi wyjśd poza minimalne wymogi określone w porządku legislacyjnym. Perspektywa gospodarcza oznacza, że tempo wzrostu aktywów i przychodów jest zbilansowane z polityką operacyjną i finansową. Wiązka wewnętrznie spójnych strategii wzrostu i celów finansowych jest aktywnie korygowana w miarę upływu czasu.

6 Środowiskowa perspektywa równoważenia rozwoju przedsiębiorstwa, przyjąd powinna ekologizację polegającą na uwzględnieniu zarządzania środowiskowego w codziennym funkcjonowaniu. Rysunek 2. Elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego na podstawie cyklu Deminga Źródło: M. Kramer, J. Brauweiler, Z. Nowak, Mię dzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Instrumenty i systemy zarządzania, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 120.

7 Zrówno ważona stopa wzrostu przedsiębiorstwa w danym roku jest funkcją marży zysku (zysk netto/przychody ze sprzedaży), obrotowości akty wów (przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem), dźwigni finansowej oraz wskaźnika zatrzymania zysków. Do jej wyznaczenia należy wykorzystad kapitał z początku danego roku oraz zysk netto i przychody ze sprzedaży z kooca analogicznego roku. Zysk operacyjny przed amortyzacją Odsetki Podatki 12 PLN Deprecjacja Dywidendy 6 PLN Zyski zatrzymane Istniejąca dźwignia finansowa = 1/2 6 PLN Planowane tempo wzrostu przychodów 20% (ze 100 PLN do 120 PLN) Zwiększenie kapitału obrotowego Zwiększenie aktywów trwałych 3 PLN 6 PLN Potrzebne środku pieniężne 20 PLN Dostępne środku pieniężne 9 PLN Zrównoważona stopa wzrostu = 9% 3 PLN Wzrost zadłużenia 11 PLN? 11 PLN? Emisja akcji Rysunek 3. Logika zrównoważonej stopy wzrostu przedsiębiorstwa Źródło: W. Przychodzeo, Zrównoważone przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 118

8 Społeczna perspektywa tworzenia zrównoważonego przedsiębiorstwa Wdrażając koncepcję Corporate Social Responsibility, przedsiębiorstwa inwestują pieniądze akcjonariuszy, stąd inwestycja ta powinna generowad zyski warunku jące długookresową opłacalnośd. Prawdziwie odpowiedzialna firma nigdy nie traci swojej imperatywy komercyjnej. W ostatnich latach społeczne i polityczne żądania zwiększenia od powiedzialności przedsiębiorstw stają się coraz bardziej donośne. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraża je poprzez ruch Global Compact, a rządy poszczególnych krajów członkowskich Unii Euro pejskiej tworzą odpowiednie wytyczne dotyczące CSR. Pewną próbą stworzenia międzynarodowego standardu w tej dziedzi nie jest opublikowana w listopadzie 2010 r. norma ISO

9 Rysunek 4. Kwantyfikacja koncepcji zrównoważonego przedsiębiorstwa Źródło: W. Przychodzeo, Zrównoważone przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 140.

10 Zbilansowana karta wyników Rysunek 5. Wymiary równowagi firmy oraz ich podstawowe wskaźniki w zbilansowanej karcie wyników Źródło: R.S. Kapłan, D.E Norton, The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, Harvard Business Review", Vol. 70, No. 1, 1992, s. 76.

11 Rysunek 6. Dodanie perspektywy środowiskowej i społecznej do istniejącej zbilansowanej karty wyników Źródło: W. Przychodzeo, Zrównoważone przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 140.

12 Czy przedsiębiorstwo stosuje zasadę odpowiedzialności w ramach swojej wewnętrznej struktury w stosunku do pracowników? W trosce o równowagę swoich pracowników niezbędne jest kreowanie takich sposobów pracy i czasu oraz warunków jej wykonywania, które będą odpowiadad potrzebom pracowników i klientów, a także sprzyjad budowaniu kultury odpowiedzialności za give and take culture. Potrzeby te leżą u podstaw tworzenia w organizacjach tzw. programów praca życie pozazawodowe. Rysunek 7. Od kultury sprzyjającej zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a osobistym do zysku Źródło: D. Clutterbuck, Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Kraków 2005, s. 36.

13 Konflikt występujący pomiędzy pracą a życiem osobistym generuje negatywne konsekwencje w postaci m.in.: gorszego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, mniejszego zadowolenia z życia, wyższego poziomu stresu, większego wyczerpania emocjonalnego, prawdopodobieostwa popadnięcia w alkoholizm i in. Szacuje się, że rocznie straty wydajności spowodowane osobistymi lub rodzinnymi problemami zdrowotnymi kosztują amerykaoskich pracodawców 225,8 miliarda USD (około 170,6 miliarda EUR) rocznie. Dla społeczeostw w skali makro (krajowej, regionów etc.) -malejąca liczba urodzeo dzieci, -odraczanie narodzin pierwszego dziecka, -rosnąca liczba rozwodów, -rosnąca liczba rodzin niepełnych, -rosnące nierówności społeczne, -rosnąca zapadalnośd na choroby serca, raka i neurologiczne, -niedostateczna opieka nad dziedmi, -rosnąca sfera patologii wśród nich. Dla organizacji gospodarczych -absencja, -wzrost fluktuacji; utrata inwestycji w kapitał ludzki, - mniejsze zaangażowanie w pracy, -stres;, -mniejsza koncentracja w pracy; -gorsza jakośd pracy i mniejsza produktywnośd, - gorsze relacje z klientami i częstsza ich utrata, -mniejsza kreatywnośd i innowacyjnośd, -niższe zyski i gorsza pozycja Konkurencyjna. Dla pracowników oraz ich rodzin -stres -konflikty w rodzinie, -gorsza opieka nad dziedmi, - rozwody, -alkoholizm, -opadanie w narkomanię, -uzależnienie od papierosów czy słodyczy, -brak poczucia bezpieczeostwa rodzinnego i pracy. Rysunek 8. Niektóre negatywne konsekwencje braku równowagi między pracą i życiem pozazawodowym European Agency for Safety and Health at Work, Family Issues and Work-Life Balance, E-Facts, No 57, Feb 16, 2012; S. Borkowska, Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Economica, 2010, nr 240.

14 Programy równowagi praca życie pozazawodowe mogą wykorzystywad różne instrumenty. Zalicza się do nich przede wszystkim: jakośd miejsc pracy, a więc: typ umowy o pracę, czas pracy, bezpieczeostwo pracy, szkolenie oferowane przez pracodawcę i perspektywy rozwoju, rodzaj pracy (status pracy, zakres swobody i treśd pracy), równośd szans bez względu na formę pracy, bhp, pomoc w zakresie opieki nad dziedmi, opieka nad osobami starszymi, pomoc w pokonywaniu stresu i barier psychicznych: np. przygotowanie zwolnieo (outplacement), do przejścia na emeryturę itp., dodatkowe urlopy, kształtowanie kultury organizacyjnej, poradnictwo osobiste, poradnictwo podatkowe, edukacja pozazawodowa np. rodziców, partycypacja i dialog społeczny np. partycypacja własnościowa (akcje, opcje na akcje itd.) zwłaszcza dla kadry kierowniczej, finansowa, decyzyjna, dodatkowe ubezpieczenia emerytalne i inne, płatne w całości lub w części przez pracodawcę, świadczenia rekreacyjne. Lista nie jest zamknięta.

15 Zasady projektowania programów równowagi praca życie pozazawodowe są podobne do wszelkich projektów organizatorskich: Rysunek 9. Ścieżka budowy programów praca życie pozazawodowe. S. Borkowska, Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, *w:+ Acta Universitatis Lodziensis Folia Economica, 2010, nr 240.

16 Rozwiązania organizacyjne i czasowe w dużych przedsiębiorstwach są sformalizowane na drodze regulaminu, wewnętrznego kodeksu pracy lub układu zbiorowego. W przedsiębiorstwach średnich i małych rozwiązania te funkcjonują raczej na zasadzie przyjętych i akceptowanych przez właścicieli i kierownictwo zwyczajów. Dobre praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny zostad skierowane przede wszystkim na pracowników, gdyż to oni tworzą najważniejszy zasób każdej organizacji.

17 Wykorzystanie synergii trzech aspektów: ekologicznego, ekonomicznego i społecznego tworzy uwarunkowania istnienia oraz funkcjonowania współczesnych zakładów pracy. Pomiar realizacji już nie tylko celów ekonomicznych, ale również celów społecznych i ekologicznych, stanowi podstawę oceny przyjęcia założeo zrównoważonego rozwoju na szczeblu konkretnego przedsiębiorstwa. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju na poziomie konkretnego zakładu pracy oraz jej wykorzystanie w celu osiągnięcia ponadprzeciętnej zyskowności musi stad się integralną częścią systemu zarządzania i strategii biznesowej. Powierz chowne działania w powyższej dziedzinie nie doprowadzą do podtrzy mania zyskowności i będą się wiązały z utratą reputacji i udziału w rynku w długim okresie.

18 Dziękuję za uwagę Dr Renata Tomaszewska-Lipiec Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Wąbrzeźno.

Stanisława Borkowska RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM POZAZAWODOWYM. 1. Jakość pracy i życia sprzężenie zwrotne

Stanisława Borkowska RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM POZAZAWODOWYM. 1. Jakość pracy i życia sprzężenie zwrotne A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 240, 2010 RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM POZAZAWODOWYM 1. Jakość pracy i życia sprzężenie zwrotne Jakość pracy stanowi część ogólnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zrównowaŝonego przedsiębiorstwa The Concept of Corporate Sustainability

Koncepcja zrównowaŝonego przedsiębiorstwa The Concept of Corporate Sustainability dr Justyna Przychodzeń Akademia Leona Koźmińskiego dr Wojciech Przychodzeń Akademia Leona Koźmińskiego Koncepcja zrównowaŝonego przedsiębiorstwa The Concept of Corporate Sustainability Cele przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Raport z analizy danych zastanych Przygotowany na zlecenie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka 26 Artykuły MBA. CE 2/2012 Management and Business Administration. Central Europe 2/2012 (115): s. 26 40, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Barbara KRYK 1 NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Oczywiste jest to, że przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy Pod redakcją Ryszarda Walkowiaka Krzysztofa Krukowskiego Olsztyn, 2009 Recenzenci: Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM

GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM redakcja naukowa Piotr Wachowiak Sławomir Winch GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Społeczne i kulturowe aspekty ładu korporacyjnego

Społeczne i kulturowe aspekty ładu korporacyjnego A R T Y K U ł Y Zbigniew Maciaszek* Społeczne i kulturowe aspekty ładu korporacyjnego Streszczenie Artykuł dotyczy zagadnienia ładu korporacyjnego, który jest jednym z kluczowych elementów współczesnej

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Ustawa o rewitalizacji Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy O zdrowiu publicznym Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy dotyczące zachowania zdrowia poszczególnych osób od problemów dotyczących zachowania zdrowia całych społeczności. Akwedukty, termy, łaźnie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo